459/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

459
VYHLÁŠKA
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
z 9. novembra 2009,
ktorou sa ustanovujú vyobrazenia štátnych vyznamenaní
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 12 zákona č. 522/2008 Z. z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky ustanovuje:
§ 1
Vyobrazenia štátnych vyznamenaní sú uvedené v prílohách č. 1 až 6.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. decembra 2009.
Marek Maďarič v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 459/2009 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 459/2009 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 459/2009 Z. z.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 459/2009 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 459/2009 Z. z.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 459/2009 Z. z.