460/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.11.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

460
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
zo 16. novembra 2009
o vyhlásení druhého kola volieb predsedov samosprávnych krajov
Podľa § 42 ods. 1 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z. z.
vyhlasujem
druhé kolo volieb
predsedu Bratislavského samosprávneho kraja,
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja,
predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja,
predsedu Prešovského samosprávneho kraja
na sobotu 28. novembra 2009.
Pavol Paška v. r.