462/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.11.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

462
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. júna 1997 bola v Bruseli otvorená na podpis Dohoda o poskytovaní a prevádzke letových prevádzkových služieb a zariadení organizáciou EUROCONTROL v stredoeurópskom hornom oblastnom stredisku letových prevádzkových služieb (CEATS).
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s pristúpením k dohode uznesením č. 872 z 12. decembra 1997.
Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o schválení 31. augusta 1999. Listina o schválení bola uložená 20. septembra 1999 u depozitára, vlády Belgického kráľovstva.
Dohoda nadobudla platnosť 28. augusta 2004 v súlade s článkom 14 ods. 4. V ten istý deň, t. j. 28. augusta 2004 nadobudla platnosť aj pre Slovenskú republiku.
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky súčasne oznamuje, že 27. júna 1997 bola v Bruseli otvorená na podpis Zvláštna dohoda o uplatnení čl. 6 Dohody o poskytovaní a prevádzke letových prevádzkových služieb a zariadení organizáciou EUROCONTROL v stredoeurópskom hornom oblastnom stredisku letových prevádzkových služieb (CEATS).
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s pristúpením k zvláštnej dohode uznesením č. 872 z 12. decembra 1997.
Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o schválení 31. augusta 1999. Listina o schválení bola uložená 20. septembra 1999 u depozitára, vlády Belgického kráľovstva.
Zvláštna dohoda nadobudla platnosť 28. augusta 2004 v súlade s článkom 3 ods. 4. V ten istý deň, t. j. 28. augusta 2004, nadobudla platnosť aj pre Slovenskú republiku.
Do textu dohody a zvláštnej dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.