468/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

468
ZÁKON
z 27. októbra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 Z. z., zákona č. 13/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 455/2007 Z. z., zákona č. 393/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z. a zákona č. 77/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 vrátane nadpisu znie:
㤠1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje podmienky na pestovanie, spracovanie, výrobu, kontrolu, veľkodistribúciu, výdaj, používanie na vedecké, výskumné, výučbové a expertízne činnosti, na dovoz, vývoz, tranzit a prepravu omamných látok, psychotropných látok a prípravkov (ďalej len „omamné a psychotropné látky“) a na nakladanie s odpadmi s obsahom omamných a psychotropných látok.“.
2.
V § 2 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Spracovanie na účely tohto zákona je zužitkovanie konopy okrem konopy siatej4) alebo makovej slamy podľa § 16 ods. 1 na iné účely, ako je získanie omamných a psychotropných látok.
(5)
Výroba na účely tohto zákona je spracovanie makovej slamy na koncentrát makovej slamy, izolácia alebo syntéza omamných a psychotropných látok, alebo výroba liekov s obsahom omamných a psychotropných látok.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 6 a 7.
3.
V § 2 odsek 6 znie:
„(6)
Veľkodistribúcia na účely tohto zákona je dovoz, vývoz, tranzit, skladovanie, uchovávanie, preprava a zásobovanie zdravotníckych zariadení1) omamnými a psychotropnými látkami.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 7 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 2 ods. 7 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „omamné a psychotropné látky“)“.
5.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1b sa citácia „§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 2 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
6.
Nadpis druhej časti znie: „ZAOBCHÁDZANIE S OMAMNÝMI A PSYCHOTROPNÝMI LÁTKAMI“.
7.
Nadpis § 3 znie: „Zaraďovanie omamných a psychotropných látok“.
8.
V § 3 odsek 1 znie:
„(1)
Omamné a psychotropné látky sa zaraďujú podľa ich účinkov na zdravie do troch skupín uvedených v prílohe č. 1, z ktorých sa vyraďujú alebo preraďujú do inej skupiny podľa rozhodnutia Medzinárodného úradu pre kontrolu omamných látok pri Organizácii Spojených národov (ďalej len „medzinárodný úrad“), na základe právne záväzných aktov Európskej únie alebo na základe odôvodneného podnetu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).“.
9.
V § 4 ods. 1 sa slová „Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovom „ministerstvo“.
10.
V § 4 ods. 2 sa za slovo „pestovanie,“ vkladá slovo „spracovanie,“.
11.
V § 5 ods. 3 sa slová „a prípravkami“ a slová „a prípravkov“ vypúšťajú.
12.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1f sa citácia „§ 15 zákona č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z.“.
13.
V § 6 ods. 2 písm. c) sa odkaz „1e)“ nahrádza odkazom „1eb)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1eb znie:
„1eb)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.“.
14.
V § 8 ods. 3 písm. i) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „v rozsahu výroby liekov s obsahom omamných a psychotropných látok“.
15.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1k sa citácia „§ 33 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 11 až 26 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
16.
V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
spracovanie.“.
17.
V § 10 sa vypúšťa odsek 3.
18.
Nadpis § 15 znie: „Pestovanie koky a konopy“.
19.
V § 15 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Spracovanie konopy okrem odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise4) je možné na základe povolenia ministerstva.“.
20.
V § 16 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a prípravkov“.
21.
V § 19 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a prípravok“.
22.
V § 21 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Platnosť povolenia je šesť mesiacov od jeho vydania.“.
23.
Doterajší text § 27 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Držiteľ povolenia na nakladanie s odpadmi s obsahom omamných a psychotropných látok podľa § 9 ods. 1 písm. j) je povinný písomne potvrdiť zneškodnené množstvo a druh omamných a psychotropných látok.
(3)
Písomné potvrdenie o množstve a druhu zneškodnených omamných a psychotropných látok podľa odseku 2 sa prikladá k oznámeniu podľa § 28.“.
24.
§ 30 vrátane nadpisu znie:
㤠30
Kniha omamných látok a evidencia dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných a psychotropných látok
(1)
Držiteľ povolenia je povinný zabezpečiť bezodkladné zapísanie každého príjmu a výdaja omamnej a psychotropnej látky I. skupiny a II. skupiny do knihy omamných látok a viesť evidenciu dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných a psychotropných látok.
(2)
Kniha omamných látok a doklady preukazujúce príjem a výdaj omamných a psychotropných látok sa uchovávajú desať rokov od posledného zápisu a predkladajú sa kontrolným orgánom na ich požiadanie.
(3)
Držiteľ povolenia je povinný bezodkladne oznámiť farmaceutovi samosprávneho kraja stratu, zničenie alebo odcudzenie knihy omamných látok a dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných a psychotropných látok.
(4)
Náležitosti knihy omamných látok a evidenciu dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných a psychotropných látok ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
25.
V § 31 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a prípravkov“.
26.
V § 31 odsek 4 znie:
„(4)
Výsledky inventarizácie je držiteľ povolenia povinný oznámiť najneskôr do siedmich dní od skončenia inventarizácie
a)
farmaceutovi samosprávneho kraja, ak ide o povolenie na výdaj podľa § 9 ods. 1 písm. d),
b)
ministerstvu, ak ide o povolenie podľa § 9 ods. 1 písm. a) až c) a e) až k).“.
27.
V § 33 odsek 3 znie:
„(3)
Pri informáciách podľa odseku 2 možno poskytovať len vzorky omamných a psychotropných látok III. skupiny v množstve a za podmienok uvedených v osobitnom predpise.6)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
§ 19 ods. 2 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 8 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
28.
V § 33 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Zakazuje sa
a)
poskytovanie omamných a psychotropných látok I. skupiny a II. skupiny,
b)
poskytovanie vzoriek liekov s obsahom omamných a psychotropných látok I. skupiny a II. skupiny,
c)
darovanie omamných a psychotropných látok I. skupiny a II. skupiny alebo
d)
darovanie liekov s obsahom omamných a psychotropných látok I. skupiny a II. skupiny.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
29.
V § 35 písm. g) štvrtom bode sa vypúšťajú slová „a prípravky“.
30.
V § 39 ods. 1 sa slová „30 a 31“ nahrádzajú slovami „30, 31 a 33“.
31.
V § 39 ods. 2 sa slová „§ 30 a 31“ nahrádzajú slovami „§ 30, 31 a 33“.
32.
V prílohe č. 1 v I. skupine psychotropných látok sa za riadok „Brolamfetamín, DOB, chemicky 1-(4-bróm-2,5-dimetoxyfenyl)propán-2-amín“ vkladajú nové riadky, ktoré znejú:
„2 C-I, chemicky 2,5-dimetoxy-4-jódfenetylamín
2 C-T-2, chemicky 2,5-dimetoxy-4-etyltiofenetylamín
2 C-T-7, chemicky 2,5-dimetoxy-4n-propyltiofenetylamín“ a za riadok „Trimetoxyamfetamín, TMA, chemicky ()-1-(3,4,5-trimetoxyfenyl)propán-2-amín“ sa vkladá nový riadok, ktorý znie: „TMA-2, chemicky 2,4,5-trimetoxyamfetamín“.
33.
V prílohe č. 1 v II. skupine omamných látok sa za riadok: „Izometadón, chemicky 6-(dimetylamino)-4,4-difenyl-5metylhexán-3-ón“ vkladá nový riadok, ktorý znie: „Ketamín, chemicky 2-(2-chlórfenyl)-2-(metylamino)-cyklohexanón“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.