47/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

47
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 9. februára 2009,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. d) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 771b zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 657/2007 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky č. 626/2007 Z. z. a vyhlášky č. 605/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 5 časti A sa vypúšťa deviaty bod.
Doterajšie body 10 až 16 sa označujú ako body 9 až 15.
2.
V prílohe č. 5 časti B prvý bod znie:
„1.
Základná amortizácia
Vypočíta sa podľa vzťahu:
kde
r – počet odpracovaných rokov [roky]
ZO – zostatkové percento prevádzkyschopnosti EZ [%]
Ž – prognózovaná technická životnosť EZ [roky]
Základnou podmienkou na použitie tohto vzťahu je: r ≤ Ž
V prípade, že zariadenie je v prevádzke dlhšiu dobu, ako je prognózovaná technická životnosť, t. j. r > Ž, základná amortizácia sa vypočíta podľa vzťahu:
ZA = VTS – ZO [%],
kde
VTS – východiskový technický stav EZ [%]“.
3.
Za prílohu č. 16 sa dopĺňa príloha č. 17, ktorá znie:
„Príloha č. 17 k vyhláške č. 492/2004 Z. z.
STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY AKCIÍ SPOLOČNOSTÍ PODIEĽAJÚCICH SA NA ZLÚČENÍ ALEBO SPLYNUTÍ SPOLOČNOSTÍ A HODNOTY AKCIÍ NÁSTUPNÍCKEJ SPOLOČNOSTI NA ÚČELY ZISTENIA HODNOTY PEAŽNÉHO DOPLATKU ALEBO HODNOTY PRIMERANÉHO PROTIPLNENIA PODĽA ZÁKONA č. 513/1991 Zb. OBCHODNÝ ZÁKONNÍK V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV
Všeobecná hodnota jednej akcie sa stanoví ako podiel všeobecnej hodnoty spoločnosti ako celku a počtu vydaných akcií so zohľadnením ich menovitej hodnoty.
Na stanovenie peňažného doplatku1) pri zlúčení alebo splynutí spoločností sa stanoví všeobecná hodnota spoločnosti podieľajúcej sa na zlúčení alebo splynutí a tiež hodnota nástupníckej spoločnosti. Hodnota peňažného doplatku sa určí ako rozdiel všeobecnej hodnoty akcie spoločnosti podieľajúcej sa na zlúčení alebo splynutí a všeobecnej hodnoty akcie nástupníckej spoločnosti pri zachovaní výmenného pomeru akcií.
Na stanovenie primeraného protiplnenia2) pri zlúčení alebo splynutí spoločností sa stanoví všeobecná hodnota spoločnosti podieľajúcej sa na zlúčení alebo splynutí.
Všeobecná hodnota hodnotených spoločností sa stanoví použitím metód uvedených v § 3 tejto vyhlášky, pričom na stanovenie peňažného doplatku alebo primeraného protiplnenia pri zlúčení alebo splynutí spoločností nie je možné použiť likvidačnú metódu. Znalec zhodnotí na základe predložených podkladov vhodnosť a možnosť použitia metód podľa predchádzajúcej vety, pričom v časti posudok3) znaleckého posudku náležite zdôvodní výber metódy alebo metód, ktoré v znaleckom posudku použil, rovnako aj prípadnú nemožnosť alebo nevhodnosť použitia ostatných metód. Po aplikácii viacerých metód sa určenie jednej výslednej všeobecnej hodnoty v závere4) znaleckého posudku zdôvodní.
Všeobecná hodnota spoločnosti podieľajúcej sa na zlúčení alebo splynutí a všeobecná hodnota nástupníckej spoločnosti, ktoré vstupujú do vzťahu pre výpočet hodnoty peňažného doplatku, musia byť stanovené rovnakou metódou.
Znalec zohľadní špecifiká hodnotenej spoločnosti a samotného zlúčenia alebo splynutia spoločností pomocou všetkých relevantných podkladov, ktoré požaduje od spoločnosti, ktorej vznikla povinnosť ich poskytnúť.
Pri stanovení všeobecnej hodnoty spoločnosti sa vychádza z podkladov, ktoré boli znalcovi poskytnuté na vypracovanie znaleckého posudku a ktoré sú platné k požadovanému dňu, pričom
a) pri spoločnosti podieľajúcej sa na zlúčení spoločností je týmto dňom deň, ku ktorému valné zhromaždenie schválilo návrh zmluvy o zlúčení spoločností,
b) pri spoločnosti podieľajúcej sa na splynutí spoločností je týmto dňom deň, ku ktorému bolo splynutie zapísané do obchodného registra alebo inej evidencie, a v prípade, keď v čase zadania znaleckého posudku ešte nedošlo k zápisu cezhraničného splynutia do obchodného registra alebo inej evidencie, deň, ku ktorému posledné z valných zhromaždení spoločností podieľajúcich sa na cezhraničnom splynutí schválilo návrh zmluvy o cezhraničnom splynutí spoločností,
c) pri nástupníckej spoločnosti, ktorá je výsledkom zlúčenia alebo splynutia spoločností, je týmto dňom deň, ku ktorému bolo zlúčenie alebo splynutie zapísané do obchodného registra alebo inej evidencie, a v prípade, keď ešte nedošlo v čase zadania znaleckého posudku k zápisu cezhraničného zlúčenia alebo cezhraničného splynutia do obchodného registra alebo inej evidencie, deň, ku ktorému posledné z valných zhromaždení spoločností podieľajúcich sa na cezhraničnom zlúčení alebo cezhraničnom splynutí schválilo návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení alebo návrh zmluvy o cezhraničnom splynutí spoločností.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2009.
v z. Daniel Hudák v. r.
1)
§ 218i a 218ja zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 657/2007 Z. z.
2)
§ 218j a 218jb zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 657/2007 Z. z.
3)
§ 17 ods. 3 písm. c) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.