472/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2010 do 31.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

472
ZÁKON
z 22. októbra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 629/2004 Z. z., zákona č. 217/2006 Z. z., zákona č. 283/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z. a zákona č. 465/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. b) sa za slová „Francúzskej republiky“ vkladá čiarka a slová „územia Alánd“ a za slová „Normanských ostrovov“ sa vkladajú slová „a okrem území uvedených v osobitnom predpise1aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
„1aa)
Čl. 299 ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321 E, 29. 12. 2006) v platnom znení.“.
2.
V § 2 ods. 1 písm. g) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pozastavenie dane sa nevzťahuje na víno, ktoré bolo prepustené do colného režimu s podmienečným oslobodením od cla,1b) ako aj dočasné uskladnenie alebo umiestnenie vína v slobodnom pásme alebo slobodnom sklade,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b)
Čl. 84 bod 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4; Ú. v. ES L 302, 19. 10. 1992) v platnom znení.“.
3.
V § 2 ods. 1 sa písmeno i) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
akékoľvek nakladanie s vínom mimo pozastavenia dane, ktoré nebolo preukázateľne zdanené a ktorého pôvod alebo spôsob nadobudnutia nevie právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá s vínom nakladá alebo nakladala, preukázať v súlade s týmto zákonom, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s vínom ako s vlastným,“.
4.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
registrovaným odosielateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom daňového skladu a ktorá je oprávnená v rámci podnikania na základe povolenia odosielať víno v pozastavení dane po prepustení do voľného obehu,2a) pričom víno v pozastavení dane nesmie prijímať ani skladovať.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
Čl. 79 nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.“.
5.
V § 2 ods. 2 sa za slovami „Severného Írska“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a obchody uskutočnené s výsostnými územiami Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Akrotiri a Dhekelia sa považujú za obchody uskutočnené s Cyperskou republikou“.
6.
V § 7 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
v pozastavení dane v prípade zistenia chýbajúceho množstva pripadajúceho na technologické straty,6) manipulačné straty,6) prepravné straty a na prirodzené úbytky vína súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosťami, ak sú tieto množstvá technicky zdôvodnené a uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve.“.
7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
Napríklad Občiansky zákonník, § 14a zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, § 64 až 66, 68, 69, 75 a 77 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Trestný zákon.“.
8.
V § 7 ods. 2 písmeno g) znie:
„g)
prepravené na daňové územie z iných členských štátov v pozastavení dane osobami uvedenými v § 31a ods. 2 alebo prepravené na daňové územie z iných členských štátov v pozastavení dane ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a ich civilnými zamestnancami, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom (ďalej len „medzinárodná zmluva“);9) preprava vína v pozastavení dane sa uskutoční podľa § 20 ods. 11,“.
9.
V § 8 ods. 3 písm. a) a § 17 ods. 2 písm. a) sa slová „výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,“ nahrádzajú slovami „doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,“.
10.
V § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo daňovým splnomocnencom“.
11.
V § 9 ods. 1 písm. h), § 10 ods. 1 písm. h) a § 33 ods. 2 písm. b) sa slová „colného režimu voľný obeh“ nahrádzajú slovami „voľného obehu2a)“.
12.
V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
prijatia vína osobou uvedenou v § 31a ods. 2 alebo ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a ich civilnými zamestnancami, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,9) ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 7 ods. 2 písm. g).“.
13.
V § 10 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
ktorá je uvedená v § 31a ods. 2 alebo ozbrojené sily iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a ich civilní zamestnanci, ktorí prijali víno na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,9) ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 7 ods. 2 písm. g).“.
14.
V § 12 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 8.
15.
V § 12 ods. 3 sa za slová „v banke“ vkladá čiarka a slová „zahraničnej banke so sídlom v inom členskom štáte“.
16.
V § 12 odsek 6 znie:
„(6)
Vrátenie dane je možné uplatniť na colnom úrade až po skončení toho kalendárneho mesiaca, v ktorom boli splnené všetky podmienky na uplatnenie vrátenia dane, najneskôr však do troch rokov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom možnosť na uplatnenie vrátenia dane vznikla; po uplynutí tejto lehoty nie je možné daň vrátiť.“.
17.
V § 12 ods. 7 úvodnej vete sa číslo „6“ nahrádza číslom „5“.
18.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13, 15 a 17 znejú:
„13)
Zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve.
15)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
19.
V § 17 ods. 4 písmeno f) znie:
„f)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.“.
20.
V § 17 ods. 7 písm. c) sa slová „bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie“ nahrádzajú slovami „dňom, keď bolo potvrdené nútené vyrovnanie, povolené vyrovnanie alebo bola povolená reštrukturalizácia“.
21.
V § 17 sa odsek 7 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
dňom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,17a) ak právnická osoba alebo fyzická osoba nepodala žiadosť podľa písmena a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
„17a)
§ 58 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 8a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
22.
§ 19 a 20 vrátane nadpisov znejú:
㤠19
Postup pri preprave vína v pozastavení dane a vína oslobodeného od dane na daňovom území
(1)
Víno v pozastavení dane je možné prepravovať na daňovom území len
a)
z daňového skladu do iného daňového skladu,
b)
z miesta dovozu (§ 25) do daňového skladu,
c)
z daňového skladu do miesta výstupu (§ 26),
d)
z miesta dovozu (§ 25), ak víno odosiela registrovaný odosielateľ do miesta výstupu (§ 26),
e)
do daňového skladu, ak sa prepravuje víno, ktorého vlastníkom sa stal štát podľa osobitného predpisu.7)
(2)
Víno oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 je možné prepravovať na daňovom území len
a)
z daňového skladu do užívateľského podniku,
b)
z miesta dovozu (§ 25) do miesta uskladnenia vína v užívateľskom podniku pri dovoze, ktorý uskutočňuje užívateľský podnik,
c)
z užívateľského podniku do iného užívateľského podniku, ak ide o ukončenie činnosti užívateľského podniku podľa § 8 ods. 13,
d)
medzi prevádzkarňami tej istej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je užívateľským podnikom.
(3)
Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch, ak nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie dane, povoliť na žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá chce prepravovať na daňovom území víno v pozastavení dane alebo oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1, aj iný spôsob prepravy vína, ako je uvedený v odsekoch 1 a 2.
(4)
Prepravu vína v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území je možné uskutočniť len na základe elektronického sprievodného administratívneho dokumentu vyhotoveného prostredníctvom elektronického systému,18a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise18b) (ďalej len „elektronický dokument“), ak tento zákon neustanovuje inak. Návrh elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému18a) musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom,18c) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak.
(5)
Pred začatím prepravy vína v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území odosielateľ (dodávateľ) vyhotoví návrh elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu odosielateľa (dodávateľa). Colný úrad odosielateľa (dodávateľa) elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu, a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu administratívny referenčný kód (ďalej len „referenčný kód“) a zároveň zašle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom odosielateľovi (dodávateľovi), príjemcovi (odberateľovi) a colnému úradu príjemcu (odberateľa). Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad odosielateľa (dodávateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu elektronického dokumentu. Prepravu vína v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území je možné začať až po pridelení referenčného kódu. Víno prepravované v pozastavení dane alebo oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci referenčný kód.
(6)
Odosielateľ (dodávateľ) môže zrušiť elektronický dokument, ak sa nezačala preprava vína v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území; preprava vína v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území sa začína, keď víno v pozastavení dane alebo oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 opustí daňový sklad odosielateľa (dodávateľa) alebo užívateľský podnik odosielateľa (dodávateľa), alebo je prepustené do voľného obehu.2a)
(7)
Počas prepravy vína v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území môže odosielateľ (dodávateľ), ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto prijatia vína v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 alebo zmeniť príjemcu (odberateľa) prostredníctvom elektronického systému,18a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.18b)
(8)
Príjemca (odberateľ) vína prepravovaného v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ukončenia prepravy tohto vína predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa) elektronickú správu o prijatí vyhotovenú prostredníctvom elektronického systému,18a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise18b) (ďalej len „správa o prijatí“). Preprava vína v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území sa považuje za ukončenú dňom prijatia vína príjemcom (odberateľom). Colný úrad príjemcu (odberateľa) elektronicky overí údaje v správe o prijatí, a ak sú tieto údaje správne, potvrdí príjemcovi (odberateľovi) zaevidovanie správy o prijatí. Správu o prijatí colný úrad príjemcu (odberateľa) po jej zaevidovaní bezodkladne zašle odosielateľovi (dodávateľovi) a colnému úradu odosielateľa (dodávateľa). Ak údaje uvedené v správe o prijatí nie sú správne, colný úrad príjemcu (odberateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa správy o prijatí.
(9)
Víno, ktoré bolo prepravované v pozastavení dane alebo oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území, musí byť po prevzatí bezodkladne umiestnené v sklade príjemcu (odberateľa).
(10)
Ak colný úrad odosielateľa (dodávateľa) je súčasne aj colným úradom príjemcu (odberateľa), colný úrad odošle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom príjemcovi (odberateľovi) a zaevidovanú správu o prijatí odošle odosielateľovi (dodávateľovi).
(11)
Na víno, ktoré sa má prepravovať v pozastavení dane alebo oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území, musí byť vždy zložená zábezpeka na daň. Zábezpeka na daň sa zloží najmenej vo výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaného vína. Zloženie zábezpeky na daň na víno, ktoré sa má prepravovať v pozastavení dane, sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 18 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva zábezpeku na daň na víno, ktoré sa má prepravovať v pozastavení dane. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad odosielateľa (dodávateľa) bezodkladne vráti právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá zložila zábezpeku na daň, po zaevidovaní správy o prijatí, ak sa colný úrad odosielateľa (dodávateľa) a právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň, nedohodli inak.
(12)
Na prepravu vína na daňovom území
a)
v pozastavení dane zloží zábezpeku na daň
1.
prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je
1a.
odosielateľom (dodávateľom) na daňovom území,
1b.
príjemcom (dovozcom) pri dovoze na daňové územie,
1c.
odosielateľom (vývozcom) pri vývoze z daňového územia,
1d.
príjemcom vína, ktorého vlastníkom sa stal štát podľa osobitného predpisu,7)
1e.
príjemcom (odberateľom) na daňovom území, ak víno prepravované v pozastavení dane podľa odseku 1 písm. a) je v jeho vlastníctve, alebo
1f.
príjemcom (odberateľom) na daňovom území namiesto odosielateľa (dodávateľa) na daňovom území, ak sa tak dohodli a colný úrad s dohodou súhlasil,
2.
registrovaný odosielateľ, alebo
3.
dopravca alebo príjemca (odberateľ) na daňovom území namiesto odosielateľa (dodávateľa), ak sa tak dohodli a colný úrad odosielateľa (dodávateľa) s dohodou súhlasil,
b)
oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 zloží zábezpeku na daň užívateľský podnik, ktorý je
1.
odberateľom na daňovom území alebo
2.
príjemcom (dovozcom) pri dovoze na daňové územie.
§ 20
Postup pri preprave vína v pozastavení dane na území únie
(1)
Víno v pozastavení dane je možné prepravovať na území únie len
a)
z daňového skladu na daňovom území alebo z miesta dovozu (§ 25), ak víno odosiela registrovaný odosielateľ na daňovom území do daňového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi v inom členskom štáte, alebo slovenskému zástupcovi podľa § 31a ods. 14, alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy9) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy,
b)
z daňového skladu na daňovom území alebo z miesta dovozu (§ 25), ak víno odosiela registrovaný odosielateľ na daňovom území do daňového skladu na daňovom území cez územie iného členského štátu,
c)
z daňového skladu v inom členskom štáte alebo od registrovaného odosielateľa v inom členskom štáte do daňového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi na daňovom území,
d)
z daňového skladu v inom členskom štáte alebo od registrovaného odosielateľa v inom členskom štáte do daňového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi v inom členskom štáte cez daňové územie,
e)
v prípadoch uvedených v písmenách a) a c) cez územie tretieho štátu.
(2)
Prepravu vína v pozastavení dane na území únie je možné uskutočniť len na základe elektronického dokumentu, ak tento zákon neustanovuje inak. Návrh elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému18a) musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom,18c) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak.
(3)
Pred začatím prepravy vína v pozastavení dane z daňového územia na územie únie vyhotoví odosielateľ (dodávateľ) návrh elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu odosielateľa (dodávateľa). Colný úrad odosielateľa (dodávateľa) elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu, a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu referenčný kód a zároveň zašle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom odosielateľovi (dodávateľovi) a správcovi dane členského štátu príjemcu (odberateľa). Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad odosielateľa (dodávateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu elektronického dokumentu. Ak sa víno prepravuje v pozastavení dane podľa odseku 1 písm. b) a údaje uvedené v elektronickom dokumente sú správne, colný úrad odosielateľa (dodávateľa) zašle elektronický dokument príjemcovi (odberateľovi) vína a colnému úradu príjemcu (odberateľa). Prepravu vína v pozastavení dane na území únie je možné začať až po pridelení referenčného kódu. Víno prepravované v pozastavení dane na území únie musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci referenčný kód.
(4)
Ak sa víno prepravuje v pozastavení dane na území únie podľa odseku 1 písm. c), colný úrad príjemcu (odberateľa) je povinný elektronický dokument zaslaný správcom dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa) zaslať príjemcovi (odberateľovi).
(5)
Odosielateľ (dodávateľ) môže zrušiť elektronický dokument, ak sa nezačala preprava vína v pozastavení dane na území únie; preprava vína v pozastavení dane na území únie sa začína, keď víno opustí daňový sklad odosielateľa (dodávateľa) alebo je prepustené do voľného obehu.2a)
(6)
Počas prepravy vína v pozastavení dane na území únie môže prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý zložil zábezpeku na daň, alebo registrovaný odosielateľ na daňovom území, ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto prijatia vína v pozastavení dane alebo zmeniť príjemcu (odberateľa), s výnimkou príjemcu (odberateľa), ktorým je slovenský zástupca podľa § 31a ods. 14 alebo ozbrojené sily Slovenskej republiky a ich civilní zamestnanci, prostredníctvom elektronického systému,18a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.18b)
(7)
Ak sa víno prepravuje v pozastavení dane na území únie podľa odseku 1 písm. c), príjemca (odberateľ) vína prepravovaného v pozastavení dane je povinný najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia prepravy vína v pozastavení dane predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa) správu o prijatí. Preprava vína v pozastavení dane na území únie sa považuje za ukončenú dňom prijatia vína príjemcom (odberateľom). Colný úrad príjemcu (odberateľa) elektronicky overí údaje v správe o prijatí, a ak sú údaje správne, potvrdí príjemcovi (odberateľovi) zaevidovanie správy o prijatí. Správu o prijatí colný úrad príjemcu (odberateľa) zašle bezodkladne po jej zaevidovaní správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa). Ak údaje uvedené v správe o prijatí nie sú správne, colný úrad príjemcu (odberateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa správy o prijatí.
(8)
Ak sa víno prepravuje v pozastavení dane na území únie podľa odseku 1 písm. a), colný úrad odosielateľa (dodávateľa) je povinný správu o prijatí zaslanú správcom dane členského štátu príjemcu (odberateľa) zaslať odosielateľovi (dodávateľovi) na daňovom území.
(9)
Víno, ktoré bolo prepravované v pozastavení dane na území únie, musí byť po prevzatí bezodkladne umiestnené v sklade príjemcu (odberateľa).
(10)
Na víno, ktoré sa má prepravovať v pozastavení dane na území únie, musí byť vždy zložená zábezpeka na daň s výnimkou prepravy vína slovenskému zástupcovi podľa § 31a ods. 14 alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy9) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy. Zábezpeku na daň zloží odosielateľ (dodávateľ) vo výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaného vína. Zloženie zábezpeky na daň na víno, ktoré sa má prepravovať v pozastavení dane, sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 18 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva zábezpeku na daň na víno, ktoré sa má prepravovať v pozastavení dane. Zábezpeka na daň zložená v inom členskom štáte je platná na daňovom území. Colný úrad na žiadosť odosielateľa (dodávateľa) povolí, aby namiesto odosielateľa (dodávateľa) zložil zábezpeku na daň dopravca alebo príjemca (odberateľ), ak sa tak odosielateľ (dodávateľ) a dopravca alebo príjemca (odberateľ) dohodli. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad odosielateľa (dodávateľa) bezodkladne vráti právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá zložila zábezpeku na daň, po zaevidovaní správy o prijatí zaslanej správcom dane členského štátu príjemcu (odberateľa), ak sa colný úrad odosielateľa (dodávateľa) a právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň, nedohodli inak.
(11)
Preprava vína v pozastavení dane z územia únie osobám uvedeným v § 31a ods. 2 alebo z daňového územia osobám uvedeným v § 31a ods. 14 sa uskutočňuje s elektronickým dokumentom a s osvedčením o oslobodení od spotrebnej dane vyhotoveným podľa vzoru a spôsobom ustanoveným v osobitnom predpise10) (ďalej len „osvedčenie o oslobodení“). Preprava vína v pozastavení dane z územia únie ozbrojeným silám iných členských štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy9) alebo z daňového územia ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy9) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, sa uskutočňuje s osvedčením o oslobodení. Po ukončení prepravy vína v pozastavení dane osoby uvedené v § 31a ods. 2 bezodkladne informujú o prijatí vína Colný úrad Bratislava, ktorý vyhotoví správu o prijatí, pričom postupuje primerane podľa osobitného predpisu;18b) Colný úrad Bratislava zašle správu o prijatí správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa).“.
Poznámky po čiarou k odkazom 18a až 18c znejú:
„18a)
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1152/2003/ES zo 16. júna 2003 o informatizácii prepravy a kontroly výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1; Ú. v. EÚ L 162, 1. 7. 2003).
18b)
Nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú. v. EÚ L 197, 29. 7. 2009).
18c)
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
23.
V § 21 ods. 1 písm. f) sa za slová „v hektolitroch“ vkladajú slová „a predpokladaný čas prijatia celého množstva vína“.
24.
V § 21 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,“.
25.
V § 21 odsek 6 znie:
„(6)
Colný úrad pred vydaním povolenia prijať víno z iného členského štátu v pozastavení dane preverí u žiadateľa, ktorý chce príležitostne prijať víno z iného členského štátu v pozastavení dane, skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k žiadosti. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad vydá povolenie prijať víno z iného členského štátu v pozastavení dane najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni, keď žiadateľ zložil zábezpeku na daň a určí lehotu na prijatie celého množstva vína, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 kalendárnych dní odo dňa vydania povolenia prijať víno z iného členského štátu v pozastavení dane. Žiadateľ zloží zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo vína, ktoré má v danom prípade prijať. Colný úrad vydá potvrdenie o zložení zábezpeky na daň. Na úhradu dane je možné po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň.“.
26.
V § 21 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Povolenie prijať víno z iného členského štátu v pozastavení dane zaniká dňom uplynutia lehoty podľa odseku 6.“.
27.
§ 22 až 26 vrátane nadpisov znejú:
㤠22
Registrovaný odosielateľ
(1)
Registrovaným odosielateľom na daňovom území je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má povolenie odosielať víno v pozastavení dane po jeho prepustení do voľného obehu.2a) Registrovaným odosielateľom je aj právnická osoba alebo fyzická osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu odosielať víno po jeho prepustení do voľného obehu2a) v pozastavení dane. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť registrovaným odosielateľom na daňovom území, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia odosielať víno v pozastavení dane.
(2)
Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia odosielať víno v pozastavení dane musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
d)
obchodný názov vína a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
e)
údaj o predpokladanom ročnom objeme vína odosielaného v pozastavení dane v hektolitroch,
f)
zoznam členských štátov, do ktorých bude žiadateľ odosielať víno v pozastavení dane.
(3)
Prílohou k žiadosti je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(4)
Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,15)
b)
zložil zábezpeku na daň podľa § 21 ods. 5,
c)
colný úrad ani daňový úrad nemá voči žiadateľovi ku dňu podania žiadosti pohľadávky po lehote splatnosti,
d)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov,17)
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
f)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(5)
Žiadateľ je povinný na žiadosť colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohe k žiadosti.
(6)
Na registráciu, vydanie povolenia odosielať víno v pozastavení dane, zábezpeku na daň, zmenu údajov a na odňatie a zánik povolenia odosielať víno v pozastavení dane sa použije § 21 primerane.
§ 23
Postup pri preprave vína v pozastavení dane a oslobodeného od dane pri nedostupnom elektronickom systéme
(1)
Na účely tohto zákona sa elektronický systém18a) považuje za nedostupný, ak je elektronický systém18a) nedostupný u správcu dane a nie je možné vypracovať, odoslať alebo prijať elektronický dokument alebo správu o prijatí.
(2)
Ak je elektronický systém18a) nedostupný, odosielateľ (dodávateľ) je povinný
a)
oznámiť písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) začatie prepravy vína v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1; v prípade telefonického, faxového alebo elektronického oznámenia sa písomné potvrdenie oznámenia nevyžaduje,
b)
vyhotoviť sprievodný administratívny dokument v písomnej forme (ďalej len „sprievodný dokument“), ktorý obsahuje rovnaké údaje ako elektronický dokument uvedený v § 19 ods. 4 alebo § 20 ods. 2.
(3)
Ak je elektronický systém18a) nedostupný, môže odosielateľ (dodávateľ) začať prepravu vína v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 len so súhlasom colného úradu odosielateľa (dodávateľa). Súhlas so začatím prepravy vína v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 oznamuje colný úrad odosielateľa (dodávateľa) faxom alebo elektronicky; písomné potvrdenie súhlasu sa nevyžaduje.
(4)
Víno prepravované v pozastavení dane alebo oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 musí sprevádzať sprievodný dokument vyhotovený odosielateľom (dodávateľom). Odosielateľ (dodávateľ) si ponechá kópiu sprievodného dokumentu a ďalšiu kópiu sprievodného dokumentu je povinný pred začatím prepravy vína v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 zaslať písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu odosielateľa (dodávateľa); v prípade faxového alebo elektronického zaslania kópie sprievodného dokumentu sa jeho písomné doručenie nevyžaduje.
(5)
Ak je počas prepravy vína v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 elektronický systém18a) nedostupný, môže odosielateľ (dodávateľ), ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto prijatia vína v pozastavení alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 alebo zmeniť príjemcu (odberateľa) s výnimkou príjemcu (odberateľa), ktorým je slovenský zástupca podľa § 31a ods. 14 alebo ozbrojené sily Slovenskej republiky a ich civilní zamestnanci, len ak oznámil colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) informácie podľa osobitného predpisu18b) a tento colný úrad so zmenou súhlasil. Odosielateľ (dodávateľ) je povinný požadované informácie zaslať písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu odosielateľa (dodávateľa); v prípade faxového alebo elektronického oznámenia sa jeho písomné doručenie nevyžaduje. Po obdržaní súhlasu colného úradu odosielateľa (dodávateľa) je odosielateľ (dodávateľ) povinný vyznačiť na zadnej strane sprievodného dokumentu, ktorý sprevádza prepravované víno, nové miesto prijatia vína v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 alebo nového príjemcu (odberateľa).
(6)
Ak sa preprava vína v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 ukončila so sprievodným dokumentom alebo ak je elektronický systém18a) nedostupný v čase prijatia vína v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1, príjemca (odberateľ) je povinný vyhotoviť správu o prijatí v písomnej forme (ďalej len „písomná správa o prijatí“), ktorá musí obsahovať rovnaké údaje ako správa o prijatí podľa § 19 ods. 8 alebo § 20 ods. 7. Písomná správa o prijatí je potvrdením o ukončení prepravy vína v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 pri nedostupnom elektronickom systéme.18a) Príjemca (odberateľ) je povinný túto písomnú správu o prijatí predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa), ktorý kópiu písomnej správy o prijatí zasiela colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) alebo správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa). Colný úrad odosielateľa (dodávateľa) je povinný kópiu písomnej správy o prijatí zaslať odosielateľovi (dodávateľovi).
(7)
Ak sa elektronický systém18a) sprístupní, colný úrad, odosielateľ (dodávateľ) a príjemca (odberateľ) sú povinní bezodkladne postupovať podľa § 19 alebo § 20; rovnako sú povinní postupovať, ak bola preprava tohto vína ukončená pri nedostupnom elektronickom systéme.18a)
(8)
Ak nebola príjemcom (odberateľom) vyhotovená správa o prijatí alebo písomná správa o prijatí z iného dôvodu, ako je nedostupnosť elektronického systému,18a) je príjemca (odberateľ) povinný predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa) iný dôkaz o ukončení prepravy vína v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1, ktorý musí obsahovať rovnaké náležitosti, ako sú uvedené v správe o prijatí podľa § 19 ods. 8 alebo § 20 ods. 7. Ak colný úrad príjemcu (odberateľa) uzná iný dôkaz o ukončení prepravy vína v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1, oznámi túto skutočnosť colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) alebo správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa) a ukončí prepravu vína v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 prostredníctvom elektronického systému.18a)
(9)
Pri nedostupnom elektronickom systéme18a) nie je dotknutá povinnosť zložiť zábezpeku na daň podľa tohto zákona.
§ 24
Nezrovnalosti pri preprave vína v pozastavení dane
(1)
Nezrovnalosťou pri preprave vína v pozastavení dane sa na účely tohto zákona rozumejú také okolnosti, v dôsledku ktorých sa preprava vína alebo časť prepravy vína v pozastavení dane neukončila podľa tohto zákona.
(2)
Za nezrovnalosť pri preprave vína v pozastavení dane sa na účely tohto zákona nepovažuje, ak
a)
bolo víno pri preprave v pozastavení dane nenávratne zničené v dôsledku nehody, havárie, nepredvídateľných okolností alebo vplyvom vyššej moci a ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu, alebo
b)
došlo pri preprave vína v pozastavení dane k stratám vína, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky vína súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosťami počas prepravy a ak sú tieto straty uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu.
(3)
Ak pri preprave vína v pozastavení dane vznikne nezrovnalosť na daňovom území, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom vzniku nezrovnalosti.
(4)
Ak sa pri preprave vína v pozastavení dane z iného členského štátu na daňové územie zistí nezrovnalosť na daňovom území a nie je možné určiť miesto vzniku nezrovnalosti, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom zistenia nezrovnalosti.
(5)
Ak pri preprave vína v pozastavení dane vznikne daňová povinnosť podľa odseku 3 alebo odseku 4 a daňovým dlžníkom je prevádzkovateľ daňového skladu, registrovaný odosielateľ alebo právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň v inom členskom štáte, colný úrad informuje správcu dane členského štátu, v ktorom bola zložená zábezpeka na daň, o vzniku povinnosti priznať a zaplatiť daň na daňovom území.
(6)
Ak víno prepravované v pozastavení dane z daňového územia na územie iného členského štátu nebolo dopravené na miesto určenia a počas prepravy vína v pozastavení dane nebola zistená nezrovnalosť, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom odoslania vína v pozastavení dane. Ak odosielateľ (dodávateľ) vína v lehote do štyroch mesiacov odo dňa odoslania vína nepredloží colnému úradu dôkaz o ukončení prepravy, podá daňové priznanie a zaplatí daň spôsobom podľa odseku 8; za dôkaz preukazujúci ukončenie prepravy sa na účely tohto zákona považuje správa o prijatí alebo písomná správa o prijatí, alebo elektronická správa o vývoze vyhotovená prostredníctvom elektronického systému,18a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise18b) (ďalej len „správa o vývoze“), alebo správa o vývoze v písomnej forme (ďalej len „písomná správa o vývoze“), alebo iný dôkaz preukazujúci ukončenie prepravy vína v pozastavení dane alebo dôkaz o tom, že nezrovnalosť nevznikla na daňovom území.
(7)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň na daňovom území, nebola preukázateľne oboznámená so skutočnosťou, že víno nebolo dopravené na miesto určenia, je oprávnená do 30 dní odo dňa obdržania oznámenia colného úradu o zistení tejto skutočnosti preukázať colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) ukončenie prepravy vína v pozastavení dane alebo vznik nezrovnalosti v inom členskom štáte.
(8)
Daňový dlžník, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu, postupuje pri zistení nezrovnalosti podľa § 11 ods. 2, pričom daň vypočíta podľa sadzieb dane platných v deň vzniku daňovej povinnosti. Daňový dlžník, s výnimkou prevádzkovateľa daňového skladu, je povinný do piatich pracovných dní po zistení nezrovnalosti podať daňové priznanie, vypočítať daň podľa sadzieb dane platných v deň vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň, a to
a)
colnému úradu, ak daňový dlžník má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak daňový dlžník nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(9)
Ak sa pred uplynutím troch rokov odo dňa začatia prepravy vína v pozastavení dane zistí, že k nezrovnalosti pri preprave vína v pozastavení dane došlo
a)
v inom členskom štáte a v tom členskom štáte bola daň zaplatená, colný úrad zaplatenú daň na daňovom území vráti daňovému dlžníkovi, ktorý daň zaplatil, a to do 30 dní odo dňa predloženia dokladu o zaplatení dane v inom členskom štáte,
b)
na daňovom území pri preprave vína z daňového skladu na daňovom území do daňového skladu na daňovom území, ktorá mala za následok vznik daňovej povinnosti a daň bola zaplatená, colný úrad zaplatenú daň vráti daňovému dlžníkovi, a to do 30 dní odo dňa predloženia dokladu potvrdzujúceho, že nezrovnalosť bola odstránená.
§ 25
Postup pri preprave vína v pozastavení dane pri dovoze
(1)
Dovozom vína sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie vína do voľného obehu2a) v mieste dovozu. Miestom dovozu je miesto, kde sa víno nachádza v čase prepustenia do voľného obehu.2a) Na daň a na správu dane pri dovoze vína sa vzťahujú colné predpisy, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Víno po prepustení do voľného obehu2a) je možné uviesť do daňového režimu pozastavenia dane, pričom sa uplatní rovnaký postup ako pri preprave vína v pozastavení dane.
(3)
Víno, ktoré po prepustení do voľného obehu2a) uviedol dovozca, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu alebo registrovaný odosielateľ (ďalej len „dovozca“) do pozastavenia dane, musí byť bezodkladne umiestnené v daňovom sklade na daňovom území alebo odoslané dovozcom prevádzkovateľovi daňového skladu alebo oprávnenému príjemcovi na území iného členského štátu. Dovozca je povinný preukázať sa colnému úradu, ktorý víno prepúšťa do voľného obehu,2a) povolením na prevádzkovanie daňového skladu alebo povolením odosielať víno v pozastavení dane a potvrdením colného úradu o výške zloženej zábezpeky na daň pripadajúcej na prepravované množstvo vína. Zloženie zábezpeky na daň sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 18 ods. 1 pokrýva zábezpeku na daň na víno, ktoré sa má prepravovať v pozastavení dane.
(4)
Užívateľský podnik pri dovoze vína na účely oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 je povinný preukázať sa colnému úradu, ktorý víno prepúšťa do voľného obehu,2a) odberným poukazom a potvrdením colného úradu o výške zloženej zábezpeky na daň pripadajúcej na prepravované množstvo vína. Víno po jeho prevzatí musí byť bezodkladne umiestnené v sklade užívateľského podniku.
§ 26
Postup pri preprave vína v pozastavení dane pri vývoze
(1)
Vývozom vína sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie vína do colného režimu vývoz24a) a jeho preprava do miesta výstupu. Miestom výstupu sa na účely tohto zákona rozumie miesto, v ktorom bola preprava vína v pozastavení dane ukončená a víno opustilo územie únie. Víno po prepustení do colného režimu vývoz24a) môže prepravovať v pozastavení dane do miesta výstupu len vývozca, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu alebo registrovaný odosielateľ (ďalej len „vývozca“).
(2)
Prepravu vína v pozastavení dane pri vývoze je možné uskutočniť len na základe elektronického dokumentu, ak tento zákon neustanovuje inak. Vývozca vyhotoví návrh elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu vývozu24b) na daňovom území. Návrh elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému18a) musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom,18c) ak sa vývozca a colný úrad vývozu24b) nedohodnú inak. Colný úrad vývozu24b) na daňovom území elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu, a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu referenčný kód a zároveň zašle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom vývozcovi a colnému úradu výstupu24c) na daňovom území. Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad vývozu24b) na daňovom území o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu elektronického dokumentu. Prepravu vína v pozastavení dane pri vývoze je možné začať až po pridelení referenčného kódu. Víno prepravované v pozastavení dane pri vývoze musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci referenčný kód.
(3)
Vývozca môže zrušiť elektronický dokument, ak bolo prijaté colné vyhlásenie, ktorým bolo víno navrhnuté do colného režimu vývoz,24a) zrušené podľa osobitného predpisu.24d)
(4)
Počas prepravy vína v pozastavení dane pri vývoze môže vývozca, ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto výstupu vína prostredníctvom elektronického systému,18a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.18b)
(5)
Colný úrad výstupu24c) na daňovom území vyhotoví prostredníctvom elektronického systému18a) elektronické potvrdenie osvedčujúce, že víno opustilo územie únie (ďalej len „potvrdenie o výstupe“), ktoré odošle colnému úradu vývozu24b) na daňovom území. Colný úrad vývozu24b) na daňovom území elektronicky overí údaje uvedené v potvrdení o výstupe a vyhotoví správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi; správa o vývoze potvrdzuje, že preprava vína v pozastavení dane pri vývoze bola ukončená a víno opustilo územie únie.
(6)
Ak je colný úrad vývozu24b) na daňovom území zároveň i colným úradom výstupu24c) na daňovom území, colný úrad vyhotoví správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi; potvrdenie o výstupe sa nevyžaduje.
(7)
Ak je miesto vývozu v inom členskom štáte a miesto výstupu je na daňovom území, colný úrad výstupu24c) na daňovom území vyhotoví potvrdenie o výstupe, ktoré elektronicky zašle správcovi dane členského štátu vývozu.
(8)
Ak je miesto vývozu na daňovom území a miesto výstupu je v inom členskom štáte, colný úrad vývozu24b) na daňovom území zašle elektronický dokument colnému úradu výstupu24c) v inom členskom štáte. Colný úrad vývozu24b) na daňovom území po obdržaní potvrdenia o výstupe vyhotoveného colným úradom výstupu24c) v inom členskom štáte, elektronicky overí údaje uvedené v potvrdení o výstupe a vyhotoví správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi.
(9)
Na zloženie zábezpeky na daň na prepravu vína v pozastavení dane pri vývoze sa použije § 20 ods. 10 primerane. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad vývozu24b) bezodkladne vráti právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá zložila zábezpeku na daň, po zaevidovaní správy o vývoze, ak sa colný úrad vývozu24b) a právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň, nedohodli inak.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24a až 24d znejú:
„24a)
Čl. 161 nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
24b)
Čl. 4 bod 4c nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
24c)
Čl. 4 bod 4d nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
24d)
Čl. 66 nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.“.
28.
Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠26a
Postup pri preprave vína v pozastavení dane pri vývoze pri nedostupnom elektronickom systéme
(1)
Ak je elektronický systém18a) nedostupný podľa § 23, vývozca je povinný
a)
oznámiť písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky colnému úradu vývozu24b) začatie prepravy vína v pozastavení dane pri vývoze; v prípade telefonického, faxového alebo elektronického oznámenia sa písomné potvrdenie oznámenia nevyžaduje,
b)
vyhotoviť sprievodný dokument podľa § 23.
(2)
Vývozca môže začať prepravu vína v pozastavení dane pri vývoze podľa odseku 1 len so súhlasom colného úradu vývozu.24b) Súhlas so začatím prepravy vína v pozastavení dane pri vývoze oznamuje colný úrad vývozu24b) faxom alebo elektronicky; písomné potvrdenie súhlasu sa nevyžaduje.
(3)
Víno prepravované v pozastavení dane pri vývoze musí sprevádzať sprievodný dokument vyhotovený vývozcom. Vývozca si ponechá kópiu sprievodného dokumentu a ďalšiu kópiu sprievodného dokumentu je povinný pred začatím prepravy zaslať písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu vývozu;24b) v prípade faxového alebo elektronického zaslania kópie sprievodného dokumentu sa jeho písomné doručenie nevyžaduje.
(4)
Ak je počas prepravy vína v pozastavení dane pri vývoze elektronický systém18a) nedostupný podľa § 23, môže vývozca, ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto výstupu, len ak oznámil colnému úradu vývozu24b) informácie podľa osobitného predpisu18b) a tento colný úrad so zmenou súhlasil. Vývozca je povinný požadované informácie zaslať písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu vývozu;24b) v prípade faxového alebo elektronického oznámenia sa jeho písomné doručenie nevyžaduje. Po obdržaní súhlasu colného úradu vývozu24b) je vývozca povinný vyznačiť na zadnej strane sprievodného dokumentu, ktorý sprevádza prepravované víno, nové miesto výstupu.
(5)
Ak sa preprava vína v pozastavení dane pri vývoze ukončila so sprievodným dokumentom na daňovom území, alebo ak je elektronický systém18a) nedostupný v čase, keď víno opustilo územie únie na daňovom území, colný úrad výstupu24c) na daňovom území je povinný vyhotoviť potvrdenie o výstupe v písomnej forme (ďalej len „písomné potvrdenie o výstupe“), ktoré musí obsahovať rovnaké údaje ako potvrdenie o výstupe podľa § 26 ods. 5. Colný úrad výstupu24c) na daňovom území zašle písomné potvrdenie o výstupe colnému úradu vývozu24b) na daňovom území alebo správcovi dane členského štátu vývozcu, ak nebolo víno prepustené do colného režimu vývoz24a) na daňovom území. Písomné potvrdenie o výstupe je dokladom potvrdzujúcim, že víno opustilo územie únie. Colný úrad vývozu24b) na daňovom území na základe písomného potvrdenia o výstupe vyhotoví písomnú správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi.
(6)
Ak sa elektronický systém18a) sprístupní, vývozca, colný úrad vývozu24b) a colný úrad výstupu24c) sú povinní bezodkladne postupovať podľa § 26 ods. 2; rovnako sú povinní postupovať, ak bola preprava vína v pozastavení dane pri vývoze ukončená pri nedostupnom elektronickom systéme.18a)
(7)
Ak nebola colným úradom vývozu24b) vyhotovená správa o vývoze podľa § 26 ods. 5 z iného dôvodu, ako je nedostupnosť elektronického systému,18a) je vývozca povinný predložiť colnému úradu vývozu24b) iný dôkaz o ukončení prepravy vína v pozastavení dane pri vývoze, ktorý musí obsahovať rovnaké údaje, ako sú uvedené v správe o vývoze podľa § 26 ods. 5. Ak colný úrad vývozu24b) na daňovom území uzná iný dôkaz o ukončení prepravy vína v pozastavení dane pri vývoze, oznámi túto skutočnosť vývozcovi a ukončí prepravu vína v pozastavení dane pri vývoze prostredníctvom elektronického systému.18a)“.
29.
§ 27 vrátane nadpisu znie:
㤠27
Preprava vína mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely
(1)
Ak sa víno uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepraví na daňové územie na podnikateľské účely, vzniká daňová povinnosť na daňovom území, a to dňom prevzatia vína na daňovom území; na účely tohto zákona sa vínom určeným na podnikateľské účely rozumie jeho dodanie na iné účely ako na súkromné účely podľa § 29 ods. 1. Daňovým dlžníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je príjemcom (odberateľom) vína.
(2)
Príjemca (odberateľ) vína je povinný pred prevzatím vína podľa odseku 1
a)
písomne oznámiť colnému úradu svoje identifikačné údaje, množstvo, obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry vína, ktoré chce odobrať a identifikačné údaje dodávateľa vína,
b)
zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo odoberaného vína; na zábezpeku na daň sa použije § 18 primerane.
(3)
Daňový dlžník je povinný pri vzniku daňovej povinnosti bezodkladne podať daňové priznanie colnému úradu a zaplatiť daň najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. Na daňové priznanie sa použije § 11 primerane.
(4)
Ak sa víno podľa odseku 1 prepravuje na daňové územie alebo prijíma na daňovom území opakovane, na žiadosť príjemcu (odberateľa) môže colný úrad povoliť, aby dodávky uskutočnené v jednom zdaňovacom období boli zahrnuté do jedného daňového priznania.
(5)
Na úhradu dane je možné po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň; povinnosť vyrovnať prípadné rozdiely z použitia zábezpeky na daň tým nie je dotknutá.
(6)
Ak pri preprave vína na podnikateľské účely podľa odseku 1 došlo k nenávratnému zničeniu vína v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyššej moci, alebo došlo pri preprave vína na podnikateľské účely k stratám vína, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky vína súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosťami počas prepravy a ak sú tieto straty vína alebo nenávratné zničenie vína na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu, daňová povinnosť vo výške dane pripadajúcej na množstvo vína, ktoré bolo uznané ako strata vína alebo nenávratné zničenie vína, nevzniká. Colný úrad na žiadosť vráti zábezpeku na daň zloženú podľa odseku 2 príjemcovi (odberateľovi) vína vo výške dane pripadajúcej na množstvo vína, ktoré bolo colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu uznané ako strata vína alebo nenávratné zničenie vína.
(7)
Ak daňová povinnosť nevznikne podľa odseku 1, vzniká daňová povinnosť dňom prepravenia vína na daňové územie, alebo dňom použitia vína na daňovom území, ak nie je známy deň prepravenia vína na daňové územie. Daňovým dlžníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá víno pri prepravení na daňové územie má ako prvá v držbe, alebo ktorá víno ako prvá použila. Daňový dlžník je povinný do piatich pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie a zaplatiť daň podľa sadzieb dane platných v deň prepravenia alebo použitia vína, a to
a)
colnému úradu, ak má daňový dlžník sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak daňový dlžník nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(8)
Ak sa má víno uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území prepraviť do iného členského štátu na podnikateľské účely, musí odosielateľ (dodávateľ) vyhotoviť zjednodušený sprievodný dokument a postupovať podľa § 28.
(9)
Odosielateľ (dodávateľ) vína je povinný pred uskutočnením dodávky podať colnému úradu písomné oznámenie, v ktorom uvedie svoje identifikačné údaje, množstvo, obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry vína, ktoré chce dodať a identifikačné údaje príjemcu (odberateľa) vína; po uskutočnení dodávky je možné podať colnému úradu žiadosť o vrátenie dane podľa § 12 ods. 6.
(10)
Ak sa víno uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území prepravuje cez územie iného členského štátu na daňové územie, je odosielateľ (dodávateľ) vína povinný oznámiť colnému úradu údaje podľa odseku 2, vyhotoviť zjednodušený sprievodný dokument a postupovať primerane podľa § 28.
(11)
Víno uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území prepravované do iného členského štátu na podnikateľské účely alebo víno uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepravované na daňové územie na podnikateľské účely, sa považuje za víno dodané na podnikateľské účely dňom prijatia tohto vína príjemcom (odberateľom) vína, ak sa preprava uskutočňuje so zjednodušeným sprievodným dokumentom.
(12)
Víno uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území alebo na území iného členského štátu dodané na paluby lietadiel alebo lodí uskutočňujúcich prepravu na daňové územie alebo na územie iného členského štátu, ktoré nie je ponúkané na predaj na daňovom území, sa na účely tohto zákona nepovažuje za víno určené na podnikateľské účely na daňovom území.
(13)
Ak odberateľ vína, ktorým je oprávnený príjemca, chce víno uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území prepravovať na účely reklamácie dodávateľovi reklamovaného vína, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu v inom členskom štáte, môže takéto víno prepravovať len so zjednodušeným sprievodným dokumentom. Oprávnený príjemca pri vrátení dane postupuje primerane podľa § 12; potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte sa nevyžaduje.“.
30.
V § 28 ods. 1 sa slová „právnom predpise únie“ nahrádzajú slovami „osobitnom predpise“.
31.
V § 29 ods. 3 písm. d) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „množstvo takto prepravovaného vína je najmenej 90 l vína (vrátane najviac 60 l šumivého vína) alebo 20 l medziproduktu.“.
32.
V § 30 odsek 4 znie:
„(4)
Daňový dlžník uvedený v odseku 2 je povinný pri vzniku daňovej povinnosti vypočítať daň podľa sadzieb dane platných v deň prevzatia vína, bezodkladne podať daňové priznanie colnému úradu príslušnému pre odberateľa a zaplatiť daň najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vznikla daňová povinnosť; na daňové priznanie sa použije § 11 primerane.“.
33.
§ 30 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Ak pri dodaní vína podľa odseku 1 došlo k nenávratnému zničeniu vína v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyššej moci, alebo došlo k stratám vína, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky vína súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosťami počas prepravy a ak sú tieto straty vína alebo nenávratné zničenie vína na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu, daňová povinnosť vo výške dane pripadajúcej na množstvo vína, ktoré bolo uznané ako strata vína alebo nenávratné zničenie vína, nevzniká. Colný úrad na žiadosť vráti zábezpeku na daň zloženú podľa odseku 3 odosielateľovi (dodávateľovi) vína vo výške dane pripadajúcej na množstvo vína, ktoré bolo colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu uznané ako strata vína alebo nenávratné zničenie vína.“.
34.
Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠30a
Nezrovnalosti pri preprave vína mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely alebo pri zásielkovom obchode
(1)
Nezrovnalosťou pri preprave vína podľa § 27 alebo § 30 sa na účely tohto zákona rozumejú okolnosti, v dôsledku ktorých sa preprava vína alebo časť prepravy vína uvedeného do daňového voľného obehu neukončila podľa tohto zákona.
(2)
Za nezrovnalosť pri preprave vína v daňovom voľnom obehu sa na účely tohto zákona nepovažuje, ak
a)
bolo víno pri preprave v daňovom voľnom obehu nenávratne zničené v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyššej moci a ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom, alebo správcom dane iného členského štátu, alebo
b)
došlo pri preprave vína v daňovom voľnom obehu k stratám vína, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky vína počas prepravy a ak sú tieto straty uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu.
(3)
Ak pri preprave vína, ktoré bolo uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, vznikne nezrovnalosť na daňovom území, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom vzniku nezrovnalosti.
(4)
Ak sa pri preprave vína, ktoré bolo uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, zistí nezrovnalosť a nie je možné určiť miesto vzniku nezrovnalosti, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom zistenia nezrovnalosti na daňovom území.
(5)
Ak sa pred uplynutím troch rokov odo dňa vzniku nezrovnalosti podľa odseku 4 zistí, že k nezrovnalosti pri preprave vína, ktoré bolo uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, došlo v inom členskom štáte a v tom členskom štáte bola daň zaplatená, colný úrad daň zaplatenú na daňovom území vráti daňovému dlžníkovi do 30 dní odo dňa predloženia dokladu o zaplatení dane v inom členskom štáte.
(6)
Daňovým dlžníkom je príjemca (odberateľ) vína, ktorý zložil zábezpeku na daň podľa § 27 ods. 2 písm. b), alebo odosielateľ (dodávateľ) vína, ktorý zložil zábezpeku na daň podľa § 30 ods. 3 písm. c).
(7)
Ak sa pri preprave vína v daňovom voľnom obehu zistí, že nezrovnalosť na daňovom území nevznikla, colný úrad zloženú zábezpeku na daň vráti príjemcovi (odberateľovi) vína alebo odosielateľovi (dodávateľovi) vína, ktorý zložil zábezpeku na daň na daňovom území a preukázal, že nezrovnalosť nevznikla na daňovom území.
(8)
Ak pri preprave vína, ktoré bolo uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území, vznikne nezrovnalosť v inom členskom štáte alebo sa zistí, že k nezrovnalosti došlo v inom členskom štáte a v tom členskom štáte bola daň zaplatená, colný úrad vráti daň z preukázateľne zdaneného vína na daňovom území právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá daň zaplatila, a to do 30 dní odo dňa predloženia dokladu o zaplatení dane v inom členskom štáte.
(9)
Ak vznikla daňová povinnosť podľa odseku 3 alebo odseku 4, je daňový dlžník povinný do piatich pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie, vypočítať daň podľa sadzieb dane platných v deň vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň, a to
a)
colnému úradu, ak daňový dlžník má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak daňový dlžník nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(10)
Na daňové priznanie sa použije § 11 primerane.“.
35.
V § 31a ods. 6 a 18 sa slová „so sprievodným dokumentom“ nahrádzajú slovami „s elektronickým dokumentom“.
36.
V § 32 ods. 4 sa číslo „5“ nahrádza číslom „12“.
37.
V § 37 odsek 1 znie:
„(1)
Registrovaný odosielateľ je povinný viesť evidenciu
a)
prijatého vína,
b)
odoslaného vína v pozastavení dane.“.
38.
V § 37 odsek 4 znie:
„(4)
Na vedenie evidencie podľa odsekov 1 až 3 sa vzťahuje § 33 ods. 4 rovnako a § 33 ods. 2 primerane.“.
39.
V § 39 ods. 1 sa slová „daňových splnomocnencov“ nahrádzajú slovami „registrovaných odosielateľov“.
40.
V § 39 ods. 2 písm. c) sa slová „daňového splnomocnenca“ nahrádzajú slovami „registrovaného odosielateľa“.
41.
§ 40 vrátane nadpisu znie:
㤠40
Správne delikty
(1)
Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ak
a)
vydá víno oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz,
b)
použije víno oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 na účely neuvedené v odbernom poukaze,
c)
použije víno oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 bez vydaného odberného poukazu,
d)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia vína u nej zisteného, ktoré sa u nej nachádza alebo ktoré sa u nej nachádzalo, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s vínom ako s vlastným,
e)
nezloží zábezpeku na daň na prepravu vína podľa tohto zákona,
f)
je prevádzkovateľom tranzitného daňového skladu a predá víno oslobodené od dane fyzickej osobe, ktorej je povinný predať víno s daňou,
g)
je prevádzkovateľom daňového skladu pre zahraničných zástupcov a predá víno oslobodené od dane zahraničnému zástupcovi nad limit podľa § 31a ods. 12 a 13 alebo osobe, ktorej nebolo vydané povolenie na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov.
(2)
Colný úrad uloží pokutu za správny delikt podľa
a)
odseku 1 písm. a) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo vína oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 vydaného odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz, najmenej však 331 eur,
b)
odseku 1 písm. b) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo vína oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 použitého na účely neuvedené v odbernom poukaze, najmenej však 165 eur,
c)
odseku 1 písm. c) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo vína oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 použitého bez vydaného odberného poukazu, najmenej však 331 eur,
d)
odseku 1 písm. d) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo zisteného vína, najmenej však 331 eur, a takéto víno zabezpečí,30a)
e)
odseku 1 písm. e) vo výške 20 % dane pripadajúcej na to množstvo prepravovaného vína, na ktoré nebola zložená zábezpeka na daň,
f)
odseku 1 písm. f) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo predaného vína oslobodeného od dane, ktoré malo byť predané s daňou, najmenej však 3 319 eur,
g)
odseku 1 písm. g) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo vína oslobodeného od dane predaného nad limit podľa § 31a ods. 12 a 13 alebo osobe bez povolenia na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, najmenej však 3 319 eur.
(3)
Víno, ktoré colný úrad zabezpečí30a) a ktoré sa dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí vína stane majetkom štátu,7) je colný úrad povinný zničiť. Na postup pri ničení vína sa primerane použije osobitný predpis.30b)“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 30a sa vypúšťa citácia „a 70“.
42.
Za § 40 sa vkladá § 40a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠40a
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá nie je oprávnená na podnikanie, ak
a)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia vína u nej zisteného, ktoré sa u nej nachádza alebo ktoré sa u nej nachádzalo, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s vínom ako s vlastným,
b)
použije víno oslobodené od dane podľa § 7 ods. 2 písm. f) alebo § 7a ods. 2 a 3 na iný ako určený účel.
(2)
Colný úrad uloží pokutu za priestupok podľa
a)
odseku 1 písm. a) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo zisteného vína, najmenej však 331 eur, a takéto víno zabezpečí,30a)
b)
odseku 1 písm. b) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo vína oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 2 písm. f) alebo § 7a ods. 2 a 3 použitého na iný ako určený účel, najmenej však 165 eur.
(3)
Víno, ktoré colný úrad zabezpečí30a) a ktoré sa dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí vína stane majetkom štátu,7) je colný úrad povinný zničiť. Na postup pri ničení vína sa primerane použije osobitný predpis.30b)
(4)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. b) môže colný úrad uložiť pokutu v blokovom konaní do výšky 165 eur.
(5)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.30c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30c znie:
„30c)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
43.
V § 41 ods. 2 sa odkaz „23)“ nad slovom „predpis“ nahrádza odkazom „24)“.
44.
Za § 43c sa vkladá § 43d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠43d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2010
(1)
Odosielateľ (dodávateľ) vína pri preprave vína v pozastavení dane alebo vína oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území môže postupovať podľa § 19 v znení účinnom do 31. marca 2010 najneskôr do 31. decembra 2010.
(2)
Odosielateľ (dodávateľ) vína pri preprave vína v pozastavení dane na územie iného členského štátu postupuje v období po 31. marci 2010 do 31. decembra 2010 podľa § 20 v znení účinnom do 31. marca 2010, ak sa s colným úradom nedohodne inak.
(3)
Ak príjemca (odberateľ) na daňovom území prijme víno v pozastavení dane z iného členského štátu v období po 31. marci 2010 do 31. decembra 2010 podľa § 20 v znení účinnom do 31. marca 2010, ukončí túto prepravu podľa § 20 v znení účinnom do 31. marca 2010.
(4)
Na prepravu vína podľa odsekov 1 až 3 je možné použiť sprievodný dokument vyhotovený podľa § 23 v znení účinnom do 31. marca 2010 najneskôr do 31. decembra 2010.
(5)
Prepravu vína v pozastavení dane alebo vína oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území, ktorá začala podľa § 19 v znení účinnom do 31. marca 2010 a nebola ukončená do 31. decembra 2010, je možné ukončiť podľa § 19 v znení účinnom do 31. marca 2010.
(6)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe registrovanej podľa § 22 v znení účinnom do 31. marca 2010 ako daňový splnomocnenec zaniká registrácia 30. apríla 2010.
(7)
Ak má daňový splnomocnenec zásoby vína, môže ich dodať príjemcovi (odberateľovi) do 30. apríla 2010.
(8)
Ak daňovému splnomocnencovi vznikne daňová povinnosť do 30. apríla 2010, je povinný podať daňové priznanie podľa § 11 v znení účinnom do 31. marca 2010 a v rovnakej lehote zaplatiť daň.
(9)
Vývozca vína pri vývoze vína v pozastavení dane môže postupovať podľa § 26 v znení účinnom do 31. marca 2010 najneskôr do 31. decembra 2010.
(10)
Ak sa vývoz vína podľa odseku 9 začal podľa § 26 v znení účinnom do 31. marca 2010 a tento vývoz nebol ukončený do 31. decembra 2010, ukončí sa podľa § 26 v znení účinnom do 31. marca 2010.
(11)
Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené k 31. marcu 2010 sa ukončí podľa ustanovení zákona v znení účinnom od 1. apríla 2010 a na pokuty sa vzťahuje § 40 a 40a v znení účinnom od 1. apríla 2010, ak je to pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu priaznivejšie.“.
45.
V prílohe č. 1 prvý bod znie:
„1.
Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (Ú. v. EÚ L 9, 14. 1. 2009).“.
46.
Prílohy č. 3, 4 a 5 sa vypúšťajú.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 556/2004 Z. z., zákonom č. 629/2004 Z. z., zákonom č. 217/2006 Z. z., zákonom č. 283/2007 Z. z., zákonom č. 378/2008 Z. z., zákonom č. 465/2008 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.