472/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012 do 31.08.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

472
ZÁKON
z 22. októbra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 629/2004 Z. z., zákona č. 217/2006 Z. z., zákona č. 283/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z. a zákona č. 465/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
41.
§ 40 vrátane nadpisu znie:
㤠40
Správne delikty
(1)
Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ak
a)
vydá víno oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz,
b)
použije víno oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 na účely neuvedené v odbernom poukaze,
c)
použije víno oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 bez vydaného odberného poukazu,
d)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia vína u nej zisteného, ktoré sa u nej nachádza alebo ktoré sa u nej nachádzalo, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s vínom ako s vlastným,
e)
nezloží zábezpeku na daň na prepravu vína podľa tohto zákona,
f)
je prevádzkovateľom tranzitného daňového skladu a predá víno oslobodené od dane fyzickej osobe, ktorej je povinný predať víno s daňou,
g)
je prevádzkovateľom daňového skladu pre zahraničných zástupcov a predá víno oslobodené od dane zahraničnému zástupcovi nad limit podľa § 31a ods. 12 a 13 alebo osobe, ktorej nebolo vydané povolenie na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov.
(2)
Colný úrad uloží pokutu za správny delikt podľa
a)
odseku 1 písm. a) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo vína oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 vydaného odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz, najmenej však 331 eur,
b)
odseku 1 písm. b) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo vína oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 použitého na účely neuvedené v odbernom poukaze, najmenej však 165 eur,
c)
odseku 1 písm. c) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo vína oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 použitého bez vydaného odberného poukazu, najmenej však 331 eur,
d)
odseku 1 písm. d) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo zisteného vína, najmenej však 331 eur, a takéto víno zabezpečí,30a)
e)
odseku 1 písm. e) vo výške 20 % dane pripadajúcej na to množstvo prepravovaného vína, na ktoré nebola zložená zábezpeka na daň,
f)
odseku 1 písm. f) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo predaného vína oslobodeného od dane, ktoré malo byť predané s daňou, najmenej však 3 319 eur,
g)
odseku 1 písm. g) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo vína oslobodeného od dane predaného nad limit podľa § 31a ods. 12 a 13 alebo osobe bez povolenia na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, najmenej však 3 319 eur.
(3)
Víno, ktoré colný úrad zabezpečí30a) a ktoré sa dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí vína stane majetkom štátu,7) je colný úrad povinný zničiť. Na postup pri ničení vína sa primerane použije osobitný predpis.30b)“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 30a sa vypúšťa citácia „a 70“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 556/2004 Z. z., zákonom č. 629/2004 Z. z., zákonom č. 217/2006 Z. z., zákonom č. 283/2007 Z. z., zákonom č. 378/2008 Z. z., zákonom č. 465/2008 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.