473/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

473
ZÁKON
z 27. októbra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č. 330/2003 Z. z., zákona č. 545/2003 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 333/2007 Z. z. a zákona č. 452/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 7 sa dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
vydáva stanovisko v prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie, územnoplánovacích podkladov a stanovisko k umiestňovaniu a povoľovaniu stavieb.9a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
§ 125 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 10 ods. 1 písmená e) a f) znejú:
„e)
vedie na základe podkladov územnej vojenskej správy a obcí vo svojom územnom obvode evidenciu fyzických osôb, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu7) uložená pracovná povinnosť,
f)
ukladá na návrh územnej vojenskej správy alebo na návrh obce vo svojom územnom obvode v čase vojny alebo vojnového stavu7) pracovnú povinnosť fyzickým osobám,“.
3.
V § 10 ods. 4 písmená a) a b) znejú:
„a)
koordinuje v spolupráci s územnou vojenskou správou a vyšším územným celkom prípravu a zabezpečenie plnenia úloh potrebných na obranu štátu, ktoré uskutočňujú ostatné obvodné úrady v územnom obvode kraja a obce,
b)
prijíma opatrenia a ukladá úlohy potrebné na obranu štátu ostatným obvodným úradom v územnom obvode kraja a kontroluje plnenie týchto úloh.“.
4.
V § 11 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
navrhuje obvodnému úradu fyzické osoby, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu7) uložená pracovná povinnosť, a vedie ich evidenciu,“.
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).
5.
V § 16 sa za písmeno j) vkladajú nové písmená k) a l), ktoré znejú:
„k)
v spolupráci s ozbrojenými silami15aa) v stave bezpečnosti, v núdzovom stave a vo výnimočnom stave personálne dopĺňa ozbrojené sily občanmi na vykonávanie štátnej služby podľa osobitného predpisu15ab) a vedie ich evidenciu; údaje z evidencie poskytuje vojenským útvarom a zariadeniam ozbrojených síl,
l)
navrhuje obvodnému úradu fyzické osoby, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu7) uložená pracovná povinnosť, a vedie ich evidenciu,“.
Doterajšie písmená k) až m) sa označujú ako písmená m) až o).
Poznámky pod čiarou k odkazom 15aa a 15ab znejú:
„15aa)
§ 2 zákona č. 321/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15ab)
Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
6.
§ 16a vrátane nadpisu znie:
㤠16a
Evidencia osôb
(1)
Evidencia fyzických osôb podľa § 10 ods. 1 písm. e) a § 16 písm. l) obsahuje tieto údaje:
a)
meno a priezvisko,
b)
rodné číslo,
c)
miesto pobytu,
d)
dosiahnuté vzdelanie a
e)
špecializáciu v študijnom odbore, ak ide o sestru alebo zdravotníckeho laboranta.
(2)
Evidencia fyzických osôb podľa § 11 ods. 1 písm. d) obsahuje tieto údaje:
a)
meno a priezvisko,
b)
rodné číslo,
c)
miesto pobytu a
d)
dosiahnuté vzdelanie.
(3)
Evidencia právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb podľa § 16 písm. h) a j) obsahuje tieto údaje:
a)
obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie,
b)
meno a priezvisko, miesto pobytu a rodné číslo fyzickej osoby.
(4)
Evidencia občanov podľa § 16 písm. k) obsahuje tieto údaje:
a)
meno, priezvisko, titul, vedeckú hodnosť,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
rodné číslo,
d)
rodné priezvisko,
e)
meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,
f)
adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,
g)
štátne občianstvo, prípadne ďalšie štátne občianstvo, zmeny štátneho občianstva,
h)
číslo občianskeho preukazu, miesto a dátum jeho vydania,
i)
vzdelanie, prehľad absolvovaných škôl, kurzov, získaných osvedčení a oprávnení,
j)
znalosť cudzieho jazyka,
k)
zamestnanie, sídlo zamestnávateľa,
l)
prehľad predchádzajúcich zamestnávateľov aj s pracovným zaradením,
m)
miesto a čas výkonu povinnej vojenskej služby, ďalšej služby v ozbrojených silách, v ozbrojených zboroch, v ozbrojených bezpečnostných zboroch, v Slovenskej informačnej službe alebo v Národnom bezpečnostnom úrade, dosiahnutú hodnosť a
n)
závislosť od požívania alkoholu alebo požívania iných omamných látok alebo psychotropných látok.
(5)
Údaje podľa odseku 4 územná vojenská správa uchováva po dobu piatich rokov od podania žiadosti občana o prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka ozbrojených síl.
(6)
Príjemca údajov uvedený v § 16 písm. k) uchováva poskytnuté údaje po dobu piatich rokov od ich získania.
(7)
Na spracúvanie údajov podľa odsekov 1 až 4 sa nevyžaduje súhlas dotknutých osôb.15c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15c znie:
„15c)
§ 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 90/2005 Z. z.“.
7.
Nadpis § 23 znie:
„Vyvlastňovanie vo verejnom záujme na účely obrany v čase vojny alebo vojnového stavu“.
8.
Za § 24 sa vkladajú § 24a a 24b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠24a
Vyvlastňovanie vo verejnom záujme na účely obrany v stave bezpečnosti
(1)
Pozemky vrátane práv k nim potrebné na uskutočnenie stavieb pre obranu štátu,20aa) ktoré budú slúžiť ozbrojeným silám, a stavby vrátane práv k nim, ktoré sa nachádzajú na týchto pozemkoch, možno vo verejnom záujme v stave bezpečnosti vyvlastniť alebo vlastnícke práva k nim obmedziť.
(2)
Na vyvlastnenie sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu upravujúce vyvlastňovanie.20ab)
§ 24b
Stavba pre obranu štátu dotknutá výstavbou
(1)
Ak v dôsledku výstavby by sa mala zrušiť stavba pre obranu štátu,20aa) ktorú by investor výstavby mohol nadobudnúť vyvlastnením, a ak podľa Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky sú splnené podmienky na vyvlastnenie, je investor výstavby pred zrušením pôvodnej stavby povinný na vlastné náklady a v mene budúceho vlastníka alebo správcu stavby zabezpečiť výstavbu náhradnej stavby, ktorá bude svojou kapacitou, technickým vybavením a parametrami zodpovedať účelu pôvodnej stavby. Pozemok na výstavbu náhradnej stavby poskytne vlastník alebo správca pôvodnej stavby.
(2)
Vlastník alebo správca pôvodnej stavby uzavrie s investorom dohodu, ktorej obsahom bude
a)
splnomocnenie na zastupovanie vo veciach stavby pred príslušnými orgánmi,
b)
určenie podmienok realizácie stavby.
(3)
Dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia náhradnej stavby prechádza vlastníctvo pôvodnej stavby na investora. O prechode majetku na investora sa vyhotoví písomný protokol, ktorý obsahuje presné vymedzenie a hodnotu odovzdávaného majetku vedenú v účtovníctve podľa osobitného predpisu,20ac) ako aj údaje katastra nehnuteľností podľa osobitného predpisu.20ad) Súčasne s prechodom vlastníctva k pôvodnej stavbe prevedie vlastník alebo správca pôvodnej stavby na investora kúpnou zmluvou aj pozemok zastavaný touto pôvodnou stavbou, ak je vo vlastníctve alebo v správe vlastníka alebo správcu pôvodnej stavby. Ak je správcom pôvodnej stavby správca majetku štátu podľa osobitného predpisu,20ae) prevedie kúpnou zmluvou pozemok zastavaný pôvodnou stavbou za primeranú cenu podľa osobitného predpisu.20ae) V tomto prípade správca nevydáva rozhodnutie o prebytočnosti podľa osobitného predpisu20ae) a na platnosť prevodu vlastníctva štátu sa nevyžaduje súhlas podľa osobitného predpisu.20ae) Ak je správcom pôvodnej stavby správca majetku štátu podľa osobitného predpisu,20af) súhlas podľa osobitného predpisu20ag) sa nevyžaduje.
(4)
Ak malo ministerstvo alebo právnické osoby v jeho zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti k pôvodnej stavbe pre obranu štátu právo nájmu alebo právo ju užívať na základe iného právneho vzťahu, dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia náhradnej stavby prechádza toto právo na náhradnú stavbu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20aa až 20ag znejú:
„20aa)
§ 139b ods. 9 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
20ab)
§ 108 až 116 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
20ac)
§ 24 a 25 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
20ad)
§ 42 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
20ae)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
20af)
§ 6 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.
20ag)
§ 45a zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.“.
9.
Za § 35b sa vkladá § 35c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠35c
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2010
Na účely obrany štátu možno vyvlastniť aj pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve štátu a v správe ministerstva, ak sú zastavané stavbami pre obranu štátu, ktoré slúžia ozbrojeným silám a pred 1. januárom 2010 boli vo vlastníctve štátu a v správe ministerstva. Na účely obrany štátu možno vyvlastniť alebo obmedziť vlastnícke práva aj k pozemkom, ktoré nie sú vo vlastníctve štátu a v správe ministerstva, ak sú nevyhnutné pre prístup k stavbám pre obranu štátu, ktoré slúžia ozbrojeným silám a pred 1. januárom 2010 boli vo vlastníctve štátu a v správe ministerstva; návrh na vyvlastnenie práv k takýmto pozemkom môže podať v mene štátu ministerstvo ako správca stavby pre obranu štátu najneskôr do 31. decembra 2014.“.
Čl. II
Zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení zákona č. 333/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z. a zákona č. 452/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
Evidovaný občan, na ktorého oslobodenie od výkonu alternatívnej služby sa primerane vzťahuje osobitný predpis18a) a ktorému bol doručený povolávací rozkaz na výkon alternatívnej služby, oznámi jeho doručenie svojmu zamestnávateľovi; zamestnávateľ oznámi oslobodenie občana od výkonu alternatívnej služby územnej vojenskej správe prostredníctvom Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a povolávací rozkaz na výkon alternatívnej služby, ktorý evidovaný občan prevzal, zašle zamestnávateľ ministerstvu.“.
Doterajšie odseky 10 až 15 sa označujú ako odseky 11 až 16.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a)
§ 17 ods. 2 písm. c) zákona č. 570/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 6 sa za odsek 13 vkladá nový odsek 14, ktorý znie:
„(14)
Na evidovaného občana podľa odseku 10 sa odsek 13 nevzťahuje.“.
Doterajšie odseky 14 až 16 sa označujú ako odseky 15 až 17.
3.
V § 12 ods. 1 sa slová „Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovom „ministerstvo“.
4.
V prílohe sa slová „§ 6 ods. 14“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 16“.
Čl. III
Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 333/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 452/2008 Z. z. a zákona č. 59/2009 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „Slovenskej informačnej služby“.
2.
V § 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmená g) až i) sa označujú ako písmená f) až h).
3.
V § 2 ods. 2 sa slová „§ 15 ods. 13 a 14“ nahrádzajú slovami „§ 15 ods. 15 a 16“.
4.
V § 7 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 10 ods. 18 písm. c)“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 20 písm. c)“.
5.
V § 9 písm. c) sa vypúšťajú slová „Slovenskej informačnej služby“.
6.
V § 10 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).
7.
V § 10 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Registrovaný občan oslobodený od výkonu mimoriadnej služby podľa § 17 ods. 2 písm. c), ktorému bol doručený povolávací rozkaz na odvod, oznámi jeho doručenie svojmu zamestnávateľovi; zamestnávateľ oznámi oslobodenie registrovaného občana od výkonu mimoriadnej služby územnej vojenskej správe prostredníctvom ministerstva a povolávací rozkaz na odvod, ktorý registrovaný občan prevzal, zašle zamestnávateľ ministerstvu.“.
Doterajšie odseky 7 až 22 sa označujú ako odseky 8 až 23.
8.
V § 10 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:
„(12)
Na registrovaného občana podľa odseku 7 sa nevzťahuje odsek 11.“.
Doterajšie odseky 12 až 23 sa označujú ako odseky 13 až 24.
9.
V § 13 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „Slovenskej informačnej služby“.
10.
V § 15 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Občan oslobodený od výkonu mimoriadnej služby podľa § 17 ods. 2 písm. c), ktorému bol doručený povolávací rozkaz na výkon mimoriadnej služby, oznámi jeho doručenie svojmu zamestnávateľovi; zamestnávateľ oznámi oslobodenie občana od výkonu mimoriadnej služby územnej vojenskej správe prostredníctvom ministerstva a povolávací rozkaz na výkon mimoriadnej služby, ktorý občan prevzal, zašle zamestnávateľ ministerstvu.“.
Doterajšie odseky 4 až 14 sa označujú ako odseky 5 až 15.
11.
V § 15 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
„(11)
Na občana podľa odseku 4 sa nevzťahuje odsek 10 a povinnosť plniť úlohy vyplývajúce z mobilizačného oznámenia alebo mobilizačnej výzvy.“.
Doterajšie odseky 11 až 15 sa označujú ako odseky 12 až 16.
12.
V § 15b ods. 3 a 4 sa slová „§ 2 písm. h)“ nahrádzajú slovami „§ 2 písm. g)“.
13.
V § 17 ods. 5 sa za slová „v odseku 2“ vkladajú slová „okrem zamestnávateľa podľa odseku 2 písm. c)“.
14.
V § 21 ods. 9 sa slová „§ 17 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 17 ods. 2 písm. a), b), d) až g)“.
15.
V prílohe č. 1 sa slová „§ 10 ods. 11“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 13“.
16.
V prílohe č. 2 sa slová „§ 15 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 15 ods. 12“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.