474/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2010 do 31.03.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

474
ZÁKON
z 22. októbra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 632/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 278/2006 Z. z., zákona č. 283/2007 Z. z., zákona č. 279/2008 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z. a zákona č. 52/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
7.
V § 6 ods. 1 písm. a) sa slová „939,38 eura/hl a.“ nahrádzajú slovami „1 080 eur/hl a.“ a v písmene b) sa slová „469,69 eura/hl a.“ nahrádzajú slovami „540 eur/hl a.“.
15.
V § 10 ods. 34 písmeno g) znie:
„g)
vrátený späť na účely reklamácie odberateľom spotrebiteľského balenia v inom členskom štáte alebo odberateľom spotrebiteľského balenia z územia tretieho štátu dodávateľovi spotrebiteľského balenia na daňovom území,“.
28.
§ 20 sa dopĺňa odsekmi 7 až 13, ktoré znejú:
„(7)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nemá vydané povolenie na výrobu liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode a jeho uvádzanie na trh podľa osobitného predpisu,27) alebo právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej vydané povolenie na výrobu liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode a jeho uvádzanie na trh podľa osobitného predpisu27) zaniklo alebo bolo odňaté a má v držbe výrobné zariadenie alebo jeho časť, je povinná do 15 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti písomne oznámiť colnému úradu
a)
svoje identifikačné údaje,
b)
adresu umiestnenia tohto výrobného zariadenia alebo jeho časti,
c)
technické údaje, nákres a fotodokumentáciu tohto výrobného zariadenia alebo jeho časti.
(8)
Colný úrad preverí skutočnosti a údaje uvedené v oznámení podľa odseku 7 a porovná skutočný stav výrobného zariadenia alebo jeho časti s údajmi podľa odseku 7 písm. c). Ak sú skutočnosti a údaje uvedené v oznámení pravdivé, colný úrad vydá právnickej osobe alebo fyzickej osobe uvedenej v odseku 7 potvrdenie o zaevidovaní držby výrobného zariadenia alebo jeho časti (ďalej len „potvrdenie o zaevidovaní“). Držba výrobného zariadenia alebo jeho časti právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorej bolo vydané potvrdenie o zaevidovaní podľa druhej vety, sa nepovažuje za neoprávnenú, ak sú zachované všetky skutočnosti, na základe ktorých colný úrad potvrdenie o zaevidovaní vydal. Výrobné zariadenie alebo jeho časť môže colný úrad zabezpečiť uzáverou colného úradu.
(9)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní, poskytne výrobné zariadenie alebo jeho časť inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, je povinná do 15 dní odo dňa jeho poskytnutia písomne oznámiť colnému úradu
a)
svoje identifikačné údaje,
b)
identifikačné údaje právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorej výrobné zariadenie alebo jeho časť poskytla,
c)
technické údaje, nákres a fotodokumentáciu poskytnutého výrobného zariadenia alebo jeho časti.
(10)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní, už nemá v držbe výrobné zariadenie alebo jeho časť, pričom toto zariadenie neposkytla inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa odseku 9, je povinná do 15 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti oznámiť colnému úradu dôvody tejto zmeny.
(11)
Colný úrad preverí skutočnosti a údaje uvedené v oznámení podľa odseku 9 alebo odseku 10. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad vydá právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa odseku 9 alebo odseku 10 potvrdenie o vyradení z evidencie držby výrobného zariadenia alebo jeho časti.
(12)
Akúkoľvek inú zmenu skutočností a údajov, na základe ktorých colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní, je právnická osoba alebo fyzická osoba povinná oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku. Colný úrad preverí skutočnosti a údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné potvrdenie o zaevidovaní alebo vydá nové potvrdenie o zaevidovaní.
(13)
Colné riaditeľstvo vedie evidenciu držby výrobného zariadenia alebo jeho časti v členení podľa
a)
identifikačných údajov právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorej colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní,
b)
adresy umiestnenia výrobného zariadenia alebo jeho časti,
c)
technických údajov, fotodokumentácie a nákresu výrobného zariadenia alebo jeho časti.“.
53.
Za § 51g sa vkladajú § 51h až 51j, ktoré vrátane nadpisu znejú:
㤠51h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2010
(1)
Spotrebiteľské balenie s menovitým objemom najviac 0,05 litra neoznačené kontrolnou známkou podľa § 10 ods. 34 písm. g) zákona v znení účinnom do 28. februára 2010, ktoré bolo uvedené do daňového voľného obehu do 28. februára 2010, je možné predávať do 30. septembra 2010.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá v rámci podnikania predáva lieh v spotrebiteľskom balení s menovitým objemom najviac 0,05 litra podľa odseku 1, je povinná najneskôr do 31. marca 2010 oznámiť colnému úradu počet spotrebiteľských balení, ktoré má v držbe k 1. marcu 2010, a to v členení podľa obchodného názvu spotrebiteľského balenia, objemu spotrebiteľského balenia v litroch a objemovej koncentrácie liehu.“.
Čl. II
Zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z., zákona č. 105/2004 Z. z., zákona č. 556/2004 Z. z. a zákona č. 279/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 odseky 6 a 7 znejú:
„(6)
Ministerstvo vedie databázu údajov, ktorá obsahuje
a)
register vydaných povolení,
b)
register povolení, ktoré zanikli,
c)
register povolení, ktoré boli ministerstvom odňaté.
(7)
Databáza údajov v registroch podľa odseku 6 obsahuje najmä tieto údaje:
a)
obchodné meno a sídlo, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt výrobcu a jeho daňové identifikačné číslo, typ liehovarníckeho závodu podľa § 2 ods. 3, sídlo liehovarníckeho závodu a dátum vydania povolenia,
b)
obchodné meno a sídlo, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorej povolenie zaniklo, jej daňové identifikačné číslo, dátum a dôvod zániku povolenia,
c)
obchodné meno a sídlo, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorej bolo povolenie odňaté, jej daňové identifikačné číslo, dátum a dôvod odňatia povolenia.“.
2.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Ministerstvo zverejňuje na svojej internetovej stránke registre podľa odseku 6, ktorých obsahom sú údaje podľa odseku 7.“.
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z., ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 556/2004 Z. z., zákonom č. 632/2004 Z. z., zákonom č. 633/2004 Z. z., zákonom č. 68/2005 Z. z., zákonom č. 533/2005 Z. z., zákonom č. 278/2006 Z. z., zákonom č. 283/2007 Z. z., zákonom č. 279/2008 Z. z., zákonom č. 378/2008 Z. z., zákonom č. 465/2008 Z. z., zákonom č. 52/2009 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2010 s výnimkou čl. I bodov 1 až 6, bodov 8 až 14, bodov 16 až 27, bodov 29 až 48, bodov 50 a 51, § 51i v bode 53 a bodov 54 až 56, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2010, čl. I § 51j v bode 53, ktorý nadobúda účinnosť 1. októbra 2010, a čl. I bodov 49 a 52, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011. Ustanovenie § 44 stráca účinnosť 31. decembra 2010.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.