474/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2010 do 31.12.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

474
ZÁKON
z 22. októbra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 632/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 278/2006 Z. z., zákona č. 283/2007 Z. z., zákona č. 279/2008 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z. a zákona č. 52/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. b) sa za slová „Francúzskej republiky“ vkladá čiarka a slová „územia Alánd“ a za slová „Normanských ostrovov“ sa vkladajú slová „a okrem území uvedených v osobitnom predpise1aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
„1aa)
Čl. 299 ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321 E, 29. 12. 2006) v platnom znení.“.
2.
V § 2 ods. 1 písm. g) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pozastavenie dane sa nevzťahuje na lieh, ktorý bol prepustený do colného režimu s podmienečným oslobodením od cla,1b) ako aj dočasné uskladnenie alebo umiestnenie liehu v slobodnom pásme alebo v slobodnom sklade,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b)
Čl. 84 bod 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4; Ú. v. ES L 302, 19. 10. 1992) v platnom znení.“.
3.
V § 2 ods. 1 sa písmeno i) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
akékoľvek nakladanie s liehom mimo pozastavenia dane, ktorý nebol preukázateľne zdanený a ktorého pôvod alebo spôsob nadobudnutia nevie právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá s liehom nakladá alebo nakladala, preukázať v súlade s týmto zákonom, a to bez ohľadu na to, či nakladá, alebo nakladala s liehom ako s vlastným,“.
4.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
registrovaným odosielateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom daňového skladu a ktorá je oprávnená v rámci podnikania na základe povolenia odosielať lieh v pozastavení dane po prepustení do voľného obehu,2aa) pričom lieh v pozastavení dane nesmie prijímať ani skladovať.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2aa znie:
„2aa)
Čl. 79 nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.“.
5.
V § 2 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
meracia zostava na lieh, ktorou je
1.
meracia zostava, ktorú možno používať na základe výnimky udelenej podľa osobitného predpisu2c) v podniku na výrobu liehu, ktorého výrobná kapacita je 10 000 l/hod. a viac,
2.
meracia zostava na meranie pretečeného objemu liehu,2d) ktorú možno používať v podniku na výrobu liehu, ktorého výrobná kapacita je 10 000 l/hod. a viac.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2d znie:
„2d)
Príloha č. 72 k vyhláške č. 210/2000 Z. z. v znení vyhlášky č. 171/2008 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách.“.
6.
V § 2 ods. 3 sa za slovami „Severného Írska“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a obchody uskutočnené s výsostnými územiami Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Akrotiri a Dhekelia sa považujú za obchody uskutočnené s Cyperskou republikou“.
7.
V § 6 ods. 1 písm. a) sa slová „939,38 eura/hl a.“ nahrádzajú slovami „1 080 eur/hl a.“ a v písmene b) sa slová „469,69 eura/hl a.“ nahrádzajú slovami „540 eur/hl a.“.
8.
V § 7 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
na výrobu a prípravu liekov, liečiv a pomocných látok5) osobami oprávnenými na ich výrobu a prípravu podľa osobitného predpisu,5) na výrobu a prípravu výživových doplnkov,5a) na výrobu liečivých prípravkov osobami oprávnenými na ich výrobu a prípravu podľa osobitných predpisov5b) vyrobených z macerátov a extraktov a na výrobu macerátov a extraktov, ak tento zákon neustanovuje inak; to sa nevzťahuje na výrobu macerátov a extraktov, ktoré sú určené na výrobu liehovín5c) a na výrobu a prípravu miešaných alkoholických nápojov,5d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5 až 5d znejú:
„5)
Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.
5a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5b)
Zákon č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5c)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 (Ú. v. EÚ L 39, 13. 2. 2008) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 354, 31. 12. 2008).
5d)
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/4/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca nápoje (oznámenie č. 357/2000 Z. z.).“.
9.
V § 7 ods. 2 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo podľa tohto zákona; § 12 tým nie je dotknutý“.
10.
V § 7 ods. 2 písmeno h) znie:
„h)
prepravený na daňové územie z iných členských štátov v pozastavení dane osobami uvedenými v § 37a ods. 2 alebo prepravený na daňové územie z iných členských štátov v pozastavení dane ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a ich civilnými zamestnancami, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom (ďalej len „medzinárodná zmluva“);12) preprava liehu v pozastavení dane sa uskutoční podľa § 26 ods. 12,“.
11.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17 a 18 znejú:
„17)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.
12.
V § 10 ods. 25 sa vypúšťa slovo „výstupným“.
13.
V § 10 ods. 29 sa vypúšťa slovo „výstupného“.
14.
V § 10 ods. 34 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo § 7a“.
15.
V § 10 ods. 34 písmeno g) znie:
„g)
vrátený späť na účely reklamácie odberateľom spotrebiteľského balenia v inom členskom štáte alebo odberateľom spotrebiteľského balenia z územia tretieho štátu dodávateľovi spotrebiteľského balenia na daňovom území,“.
16.
V § 10 ods. 36 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.
17.
V § 11 ods. 3 písm. a) sa slová „výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,“ nahrádzajú slovami „doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,“.
18.
V § 12 ods. 1 písm. h), § 13 ods. 1 písm. h) a § 39 ods. 2 písm. b) sa slová „colného režimu voľný obeh“ nahrádzajú slovami „voľného obehu2aa)“.
19.
V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
prijatia liehu osobou uvedenou v § 37a ods. 2 alebo ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a ich civilnými zamestnancami, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,12) ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 7 ods. 2 písm. h).“.
20.
V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
ktorá je uvedená v § 37a ods. 2 alebo ozbrojené sily iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a ich civilní zamestnanci, ktorí prijali lieh na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,12) ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 7 ods. 2 písm. h).“.
21.
V § 15 ods. 1 písm. c) sa slová „k žiadosti o vrátenie dane“ nahrádzajú slovami „k daňovému priznaniu podľa § 14 ods. 2 alebo k dodatočnému daňovému priznaniu podľa § 14 ods. 10 písm. a)“.
22.
V § 15 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 9.
23.
V § 15 ods. 4 sa za slová „v banke“ vkladá čiarka a slová „zahraničnej banke so sídlom v inom členskom štáte“.
24.
V § 15 odsek 7 znie:
„(7)
Vrátenie dane je možné uplatniť na colnom úrade až po skončení toho kalendárneho mesiaca, v ktorom boli splnené všetky podmienky na uplatnenie vrátenia dane, najneskôr však do troch rokov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom možnosť na uplatnenie vrátenia dane vznikla; po uplynutí tejto lehoty nie je možné daň vrátiť.“.
25.
V § 15 ods. 8 úvodnej vete sa číslo „7“ nahrádza číslom „6“.
26.
V § 18 ods. 1 druhá veta znie: „V podniku na výrobu liehu je celé vyrobené množstvo liehu merané kontrolným liehovým meradlom.“ a vypúšťa sa tretia veta.
27.
V § 19 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,“.
28.
§ 20 sa dopĺňa odsekmi 7 až 13, ktoré znejú:
„(7)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nemá vydané povolenie na výrobu liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode a jeho uvádzanie na trh podľa osobitného predpisu,27) alebo právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej vydané povolenie na výrobu liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode a jeho uvádzanie na trh podľa osobitného predpisu27) zaniklo alebo bolo odňaté a má v držbe výrobné zariadenie alebo jeho časť, je povinná do 15 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti písomne oznámiť colnému úradu
a)
svoje identifikačné údaje,
b)
adresu umiestnenia tohto výrobného zariadenia alebo jeho časti,
c)
technické údaje, nákres a fotodokumentáciu tohto výrobného zariadenia alebo jeho časti.
(8)
Colný úrad preverí skutočnosti a údaje uvedené v oznámení podľa odseku 7 a porovná skutočný stav výrobného zariadenia alebo jeho časti s údajmi podľa odseku 7 písm. c). Ak sú skutočnosti a údaje uvedené v oznámení pravdivé, colný úrad vydá právnickej osobe alebo fyzickej osobe uvedenej v odseku 7 potvrdenie o zaevidovaní držby výrobného zariadenia alebo jeho časti (ďalej len „potvrdenie o zaevidovaní“). Držba výrobného zariadenia alebo jeho časti právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorej bolo vydané potvrdenie o zaevidovaní podľa druhej vety, sa nepovažuje za neoprávnenú, ak sú zachované všetky skutočnosti, na základe ktorých colný úrad potvrdenie o zaevidovaní vydal. Výrobné zariadenie alebo jeho časť môže colný úrad zabezpečiť uzáverou colného úradu.
(9)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní, poskytne výrobné zariadenie alebo jeho časť inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, je povinná do 15 dní odo dňa jeho poskytnutia písomne oznámiť colnému úradu
a)
svoje identifikačné údaje,
b)
identifikačné údaje právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorej výrobné zariadenie alebo jeho časť poskytla,
c)
technické údaje, nákres a fotodokumentáciu poskytnutého výrobného zariadenia alebo jeho časti.
(10)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní, už nemá v držbe výrobné zariadenie alebo jeho časť, pričom toto zariadenie neposkytla inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa odseku 9, je povinná do 15 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti oznámiť colnému úradu dôvody tejto zmeny.
(11)
Colný úrad preverí skutočnosti a údaje uvedené v oznámení podľa odseku 9 alebo odseku 10. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad vydá právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa odseku 9 alebo odseku 10 potvrdenie o vyradení z evidencie držby výrobného zariadenia alebo jeho časti.
(12)
Akúkoľvek inú zmenu skutočností a údajov, na základe ktorých colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní, je právnická osoba alebo fyzická osoba povinná oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku. Colný úrad preverí skutočnosti a údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné potvrdenie o zaevidovaní alebo vydá nové potvrdenie o zaevidovaní.
(13)
Colné riaditeľstvo vedie evidenciu držby výrobného zariadenia alebo jeho časti v členení podľa
a)
identifikačných údajov právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorej colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní,
b)
adresy umiestnenia výrobného zariadenia alebo jeho časti,
c)
technických údajov, fotodokumentácie a nákresu výrobného zariadenia alebo jeho časti.“.
29.
V § 22 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „určených na výrobu liehovín5c)alebo na výrobu miešaných alkoholických nápojov5d) s obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu“.
30.
V § 23 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,“.
31.
V § 23 ods. 7 písm. f) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak právnická osoba alebo fyzická osoba nepodala žiadosť podľa písmena a).“.
32.
§ 25 a 26 vrátane nadpisov znejú:
㤠25
Postup pri preprave liehu v pozastavení dane a liehu oslobodeného od dane na daňovom území
(1)
Lieh v pozastavení dane je možné prepravovať na daňovom území len
a)
z daňového skladu do iného daňového skladu,
b)
z miesta dovozu (§ 31) do daňového skladu,
c)
z daňového skladu do miesta výstupu (§ 32),
d)
z miesta dovozu (§ 31), ak lieh odosiela registrovaný odosielateľ do miesta výstupu (§ 32),
e)
do daňového skladu, ak sa prepravuje lieh, ktorého vlastníkom sa stal štát podľa osobitného predpisu.11)
(2)
Lieh oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1 je možné prepravovať na daňovom území len
a)
z daňového skladu do užívateľského podniku,
b)
z miesta dovozu (§ 31) do miesta uskladnenia liehu v užívateľskom podniku pri dovoze, ktorý uskutočňuje užívateľský podnik,
c)
z užívateľského podniku do iného užívateľského podniku, ak ide o ukončenie činnosti užívateľského podniku podľa § 11 ods. 16,
d)
medzi prevádzkarňami tej istej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je užívateľským podnikom.
(3)
Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch, ak nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie dane, povoliť na žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá chce prepravovať na daňovom území lieh v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1, aj iný spôsob prepravy liehu, ako je uvedený v odsekoch 1 a 2.
(4)
Prepravu liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území je možné uskutočniť len na základe elektronického sprievodného administratívneho dokumentu vyhotoveného prostredníctvom elektronického systému,34a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise34b) (ďalej len „elektronický dokument“), ak tento zákon neustanovuje inak. Návrh elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému34a) musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom,34c) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak.
(5)
Pred začatím prepravy liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území odosielateľ (dodávateľ) vyhotoví návrh elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu odosielateľa (dodávateľa). Colný úrad odosielateľa (dodávateľa) elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu, a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu administratívny referenčný kód (ďalej len „referenčný kód“) a zároveň zašle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom odosielateľovi (dodávateľovi), príjemcovi (odberateľovi) a colnému úradu príjemcu (odberateľa). Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad odosielateľa (dodávateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu elektronického dokumentu. Prepravu liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území je možné začať až po pridelení referenčného kódu. Lieh prepravovaný v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci referenčný kód.
(6)
Odosielateľ (dodávateľ) môže zrušiť elektronický dokument, ak sa nezačala preprava liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území; preprava liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území sa začína, keď lieh v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1 opustí daňový sklad odosielateľa (dodávateľa) alebo užívateľský podnik odosielateľa (dodávateľa), alebo je prepustený do voľného obehu.2aa)
(7)
Počas prepravy liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území môže odosielateľ (dodávateľ), ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto prijatia liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 alebo zmeniť príjemcu (odberateľa) prostredníctvom elektronického systému,34a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.34b)
(8)
Príjemca (odberateľ) liehu prepravovaného v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ukončenia prepravy tohto liehu predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa) elektronickú správu o prijatí vyhotovenú prostredníctvom elektronického systému,34a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise34b) (ďalej len „správa o prijatí“). Preprava liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území sa považuje za ukončenú dňom prijatia liehu príjemcom (odberateľom). Colný úrad príjemcu (odberateľa) elektronicky overí údaje v správe o prijatí, a ak sú tieto údaje správne, potvrdí príjemcovi (odberateľovi) zaevidovanie správy o prijatí. Správu o prijatí colný úrad príjemcu (odberateľa) po jej zaevidovaní bezodkladne zašle odosielateľovi (dodávateľovi) a colnému úradu odosielateľa (dodávateľa). Ak údaje uvedené v správe o prijatí nie sú správne, colný úrad príjemcu (odberateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa správy o prijatí.
(9)
Lieh, ktorý bol prepravovaný v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 7ods. 1 na daňovom území, musí byť po prevzatí bezodkladne umiestnený v sklade príjemcu (odberateľa).
(10)
Ak colný úrad odosielateľa (dodávateľa) je súčasne aj colným úradom príjemcu (odberateľa), colný úrad odošle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom príjemcovi (odberateľovi) a zaevidovanú správu o prijatí odošle odosielateľovi (dodávateľovi).
(11)
Na lieh, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území, musí byť vždy zložená zábezpeka na daň. Zábezpeka na daň sa zloží najmenej vo výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaného liehu, ak tento zákon neustanovuje inak. Zloženie zábezpeky na daň na lieh, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane, sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 24 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva zábezpeku na daň na lieh, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane. Zloženie zábezpeky na daň na lieh, ktorý sa má prepravovať oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1 a ktorý nie je denaturovaný, sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 11 ods. 4 písm. b) je zložená v takej výške, že pokrýva zábezpeku na daň na lieh, ktorý sa má prepravovať oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad odosielateľa (dodávateľa) bezodkladne vráti právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá zložila zábezpeku na daň, po zaevidovaní správy o prijatí, ak sa colný úrad odosielateľa (dodávateľa) a právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň, nedohodli inak.
(12)
Na prepravu liehu na daňovom území
a)
v pozastavení dane zloží zábezpeku na daň
1.
prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je
1a.
odosielateľom (dodávateľom) na daňovom území,
1b.
príjemcom (dovozcom) pri dovoze na daňové územie,
1c.
odosielateľom (vývozcom) pri vývoze z daňového územia,
1d.
príjemcom liehu, ktorého vlastníkom sa stal štát podľa osobitného predpisu,11)
1e.
príjemcom (odberateľom) na daňovom území, ak lieh prepravovaný v pozastavení dane podľa odseku 1 písm. a) je v jeho vlastníctve, alebo
1f.
príjemcom (odberateľom) na daňovom území namiesto odosielateľa (dodávateľa) na daňovom území, ak sa tak dohodli a colný úrad s dohodou súhlasil,
2.
registrovaný odosielateľ, alebo
3.
dopravca alebo príjemca (odberateľ) na daňovom území namiesto odosielateľa (dodávateľa), ak sa tak dohodli a colný úrad odosielateľa (dodávateľa) s dohodou súhlasil,
b)
oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 zloží zábezpeku na daň užívateľský podnik, ktorý je
1.
odberateľom na daňovom území alebo
2.
príjemcom (dovozcom) pri dovoze na daňové územie.
(13)
Colný úrad povolí na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa daňového skladu alebo užívateľského podniku zníženie zloženej zábezpeky na daň na prepravovaný lieh, ak výška dane pripadajúca na množstvo liehu prepravovaného v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 je najmenej 3 320 000 eur, ak nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie dane a ak tento žiadateľ je daňovo spoľahlivý po dobu najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň na prepravovaný lieh; znížená zábezpeka na daň je súčet sumy 3 320 000 eur a sumy, ktorá presahuje výšku 3 320 000 eur zníženej o 50 %, pričom znížená zábezpeka na daň je najviac vo výške 7 470 000 eur. Povolenie na zníženie zloženej zábezpeky na daň na prepravovaný lieh sa nevyžaduje, ak bolo vydané povolenie na zníženie zloženej zábezpeky na daň podľa § 26 ods. 11. Ak súčet zábezpeky na daň na lieh, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území a zábezpeky na daň na lieh, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane na území únie, je najmenej 3 320 000 eur, znížená zábezpeka na daň na takto prepravovaný lieh je súčet sumy 3 320 000 eur a sumy, ktorá presahuje výšku 3 320 000 eur zníženej o 50 %, pričom znížená zábezpeka na daň je najviac vo výške 7 470 000 eur. Zábezpeka na daň podľa tohto odseku sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 26 ods. 11 je zložená vo výške 7 470 000 eur. Ak prevádzkovateľ daňového skladu alebo užívateľský podnik nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v § 23 ods. 4 písm. a), c) až g), povolenie na zníženie zloženej zábezpeky na daň zaniká.
§ 26
Postup pri preprave liehu v pozastavení dane na území únie
(1)
Lieh v pozastavení dane je možné prepravovať na území únie len
a)
z daňového skladu na daňovom území alebo z miesta dovozu (§ 31), ak lieh odosiela registrovaný odosielateľ na daňovom území do daňového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi v inom členskom štáte, alebo slovenskému zástupcovi podľa § 37a ods. 15, alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy12) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy,
b)
z daňového skladu na daňovom území alebo z miesta dovozu (§ 31), ak lieh odosiela registrovaný odosielateľ na daňovom území do daňového skladu na daňovom území cez územie iného členského štátu,
c)
z daňového skladu v inom členskom štáte alebo od registrovaného odosielateľa v inom členskom štáte do daňového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi na daňovom území,
d)
z daňového skladu v inom členskom štáte alebo od registrovaného odosielateľa v inom členskom štáte do daňového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi v inom členskom štáte cez daňové územie,
e)
v prípadoch uvedených v písmenách a) a c) cez územie tretieho štátu.
(2)
Prepravu liehu v pozastavení dane na území únie je možné uskutočniť len na základe elektronického dokumentu, ak tento zákon neustanovuje inak. Návrh elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému34a) musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom,34c) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak.
(3)
Pred začatím prepravy liehu v pozastavení dane z daňového územia na územie únie vyhotoví odosielateľ (dodávateľ) návrh elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu odosielateľa (dodávateľa). Colný úrad odosielateľa (dodávateľa) elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu, a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu referenčný kód a zároveň zašle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom odosielateľovi (dodávateľovi) a správcovi dane členského štátu príjemcu (odberateľa). Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad odosielateľa (dodávateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu elektronického dokumentu. Ak sa lieh prepravuje v pozastavení dane podľa odseku 1 písm. b) a údaje uvedené v elektronickom dokumente sú správne, colný úrad odosielateľa (dodávateľa) zašle elektronický dokument príjemcovi (odberateľovi) liehu a colnému úradu príjemcu (odberateľa). Prepravu liehu v pozastavení dane na území únie je možné začať až po pridelení referenčného kódu. Lieh prepravovaný v pozastavení dane na území únie musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci referenčný kód.
(4)
Ak sa lieh prepravuje v pozastavení dane na území únie podľa odseku 1 písm. c), colný úrad príjemcu (odberateľa) je povinný elektronický dokument zaslaný správcom dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa) zaslať príjemcovi (odberateľovi).
(5)
Odosielateľ (dodávateľ) môže zrušiť elektronický dokument, ak sa nezačala preprava liehu v pozastavení dane na území únie; preprava liehu v pozastavení dane na území únie sa začína, keď lieh opustí daňový sklad odosielateľa (dodávateľa) alebo je prepustený do voľného obehu.2aa)
(6)
Počas prepravy liehu v pozastavení dane na území únie môže prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý zložil zábezpeku na daň, alebo registrovaný odosielateľ na daňovom území, ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto prijatia liehu v pozastavení dane alebo zmeniť príjemcu (odberateľa), s výnimkou príjemcu (odberateľa), ktorým je slovenský zástupca podľa § 37a ods. 15 alebo ozbrojené sily Slovenskej republiky a ich civilní zamestnanci, prostredníctvom elektronického systému,34a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.34b)
(7)
Ak sa lieh prepravuje v pozastavení dane na území únie podľa odseku 1 písm. c), príjemca (odberateľ) liehu prepravovaného v pozastavení dane je povinný najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia prepravy liehu v pozastavení dane predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa) správu o prijatí. Preprava liehu v pozastavení dane na území únie sa považuje za ukončenú dňom prijatia liehu príjemcom (odberateľom). Colný úrad príjemcu (odberateľa) elektronicky overí údaje v správe o prijatí, a ak sú údaje správne, potvrdí príjemcovi (odberateľovi) zaevidovanie správy o prijatí. Správu o prijatí colný úrad príjemcu (odberateľa) zašle bezodkladne po jej zaevidovaní správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa). Ak údaje uvedené v správe o prijatí nie sú správne, colný úrad príjemcu (odberateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa správy o prijatí.
(8)
Ak sa lieh prepravuje v pozastavení dane na území únie podľa odseku 1 písm. a), colný úrad odosielateľa (dodávateľa) je povinný správu o prijatí zaslanú správcom dane členského štátu príjemcu (odberateľa) zaslať odosielateľovi (dodávateľovi) na daňovom území.
(9)
Lieh, ktorý bol prepravovaný v pozastavení dane na území únie, musí byť po prevzatí bezodkladne umiestnený v sklade príjemcu (odberateľa).
(10)
Na lieh, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane na území únie, musí byť vždy zložená zábezpeka na daň s výnimkou prepravy liehu slovenskému zástupcovi podľa § 37a ods. 15 alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy12) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy. Zábezpeku na daň zloží odosielateľ (dodávateľ) vo výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaného liehu, ak tento zákon neustanovuje inak. Zloženie zábezpeky na daň na lieh, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane, sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 24 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva zábezpeku na daň na lieh, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane. Zábezpeka na daň zložená v inom členskom štáte je platná na daňovom území. Colný úrad na žiadosť odosielateľa (dodávateľa) povolí, aby namiesto odosielateľa (dodávateľa) zložil zábezpeku na daň dopravca alebo príjemca (odberateľ), ak sa tak odosielateľ (dodávateľ) a dopravca alebo príjemca (odberateľ) dohodli. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad odosielateľa (dodávateľa) bezodkladne vráti právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá zložila zábezpeku na daň, po zaevidovaní správy o prijatí zaslanej správcom dane členského štátu príjemcu (odberateľa), ak sa colný úrad odosielateľa (dodávateľa) a právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň, nedohodli inak.
(11)
Colný úrad povolí na základe písomnej žiadosti odosielateľa (dodávateľa) zníženie zloženej zábezpeky na daň na prepravovaný lieh odosielateľovi (dodávateľovi), ak výška dane pripadajúcej na množstvo liehu prepravovaného v pozastavení dane je najmenej 3 320 000 eur, ak nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie dane a ak tento žiadateľ je daňovo spoľahlivý po dobu najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň na prepravovaný lieh; znížená zábezpeka na daň je súčet sumy 3 320 000 eur a sumy, ktorá presahuje výšku 3 320 000 eur zníženej o 50 %, pričom znížená zábezpeka na daň je najviac vo výške 7 470 000 eur. Povolenie na zníženie zloženej zábezpeky na daň na prepravovaný lieh sa nevyžaduje, ak bolo vydané povolenie na zníženie zloženej zábezpeky na daň podľa § 25 ods. 13. Ak súčet zábezpeky na daň na lieh, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane na území únie a zábezpeky na daň na lieh, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane alebo oslobodený od dane na daňovom území, je najmenej 3 320 000 eur, znížená zábezpeka na daň na takto prepravovaný lieh je súčet sumy 3 320 000 eur a sumy, ktorá presahuje výšku 3 320 000 eur zníženej o 50 %, pričom znížená zábezpeka na daň je najviac vo výške 7 470 000 eur. Zábezpeka na daň podľa tohto odseku sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 25 ods. 13 je zložená vo výške 7 470 000 eur. Ak odosielateľ (dodávateľ) nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v § 23 ods. 4 písm. a), c) až g), povolenie na zníženie zloženej zábezpeky na daň zaniká.
(12)
Preprava liehu v pozastavení dane z územia únie osobám uvedeným v § 37a ods. 2 alebo z daňového územia osobám uvedeným v § 37a ods. 15 sa uskutočňuje s elektronickým dokumentom a s osvedčením o oslobodení od spotrebnej dane vyhotoveným podľa vzoru a spôsobom ustanoveným v osobitnom predpise13) (ďalej len „osvedčenie o oslobodení“). Preprava liehu v pozastavení dane z územia únie ozbrojeným silám iných členských štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy12) alebo z daňového územia ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy12) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, sa uskutočňuje s osvedčením o oslobodení. Po ukončení prepravy liehu v pozastavení dane osoby uvedené v § 37a ods. 2 bezodkladne informujú o prijatí liehu Colný úrad Bratislava, ktorý vyhotoví správu o prijatí, pričom postupuje primerane podľa osobitného predpisu;34b) Colný úrad Bratislava zašle správu o prijatí správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11, 34a až 34c znejú:
„11)
Napríklad Občiansky zákonník, § 14a zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, § 64 až 66, 68, 69, 75 a 77 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Trestný zákon.
34a)
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1152/2003/ES zo 16. júna 2003 o informatizácii prepravy a kontroly výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1; Ú. v. EÚ L 162, 1. 7. 2003).
34b)
Nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú. v. EÚ L 197, 29. 7. 2009).
34c)
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
33.
V § 27 ods. 2 písm. f) sa za slová „v hl a.“ vkladajú slová „a predpokladaný čas prijatia celého množstva liehu“.
34.
V § 27 ods. 9 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a určí lehotu na prijatie celého množstva liehu, ktorá nesmie byť dlhšia ako 60 kalendárnych dní odo dňa vydania povolenia prijať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane“.
35.
V § 27 ods. 14 sa slová „c) až h)“ nahrádzajú slovami „c) až g)“.
36.
V § 27 ods. 15 písm. f) sa za slovo „predpismi“ vkladá čiarka a slová „alebo dňom podania oznámenia o skončení podnikania“ sa nahrádzajú slovami „ak právnická osoba alebo fyzická osoba nepodala žiadosť podľa písmena h)“.
37.
V § 27 sa odsek 15 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
„h)
dňom podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o skončení podnikania,
i)
dňom uplynutia lehoty podľa odseku 9.“.
38.
§ 28 až 32 vrátane nadpisov znejú:
㤠28
Registrovaný odosielateľ
(1)
Registrovaným odosielateľom na daňovom území je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má povolenie odosielať lieh v pozastavení dane po jeho prepustení do voľného obehu.2aa) Registrovaným odosielateľom je aj právnická osoba alebo fyzická osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu odosielať lieh po jeho prepustení do voľného obehu2aa) v pozastavení dane. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť registrovaným odosielateľom na daňovom území, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia odosielať lieh v pozastavení dane.
(2)
Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia odosielať lieh v pozastavení dane musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
d)
obchodný názov liehu a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
e)
údaj o predpokladanom ročnom objeme liehu odosielaného v pozastavení dane v hl a.,
f)
zoznam členských štátov, do ktorých bude žiadateľ odosielať lieh v pozastavení dane.
(3)
Prílohou k žiadosti je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(4)
Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,18)
b)
zložil zábezpeku na daň podľa § 27 ods. 6,
c)
colný úrad ani daňový úrad nemá voči žiadateľovi ku dňu podania žiadosti pohľadávky po lehote splatnosti,
d)
colný úrad ani daňový úrad nemá ku dňu podania žiadosti pohľadávky na dani po lehote splatnosti voči osobe, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo voči osobe, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti a nemal ani v priebehu desiatich rokov pred dňom podania žiadosti voči osobe, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, pohľadávky na dani, ktoré do zániku tejto osoby neboli uspokojené; to sa vzťahuje aj na pohľadávky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,21)
e)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov,17)
f)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
g)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(5)
Žiadateľ je povinný na žiadosť colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohe k žiadosti.
(6)
Na registráciu, vydanie povolenia odosielať lieh v pozastavení dane, zábezpeku na daň, zmenu údajov a na odňatie a zánik povolenia odosielať lieh v pozastavení dane sa použije § 27 primerane.
§ 29
Postup pri preprave liehu v pozastavení dane a oslobodeného od dane pri nedostupnom elektronickom systéme
(1)
Na účely tohto zákona sa elektronický systém34a) považuje za nedostupný, ak je elektronický systém34a) nedostupný u správcu dane a nie je možné vypracovať, odoslať alebo prijať elektronický dokument alebo správu o prijatí.
(2)
Ak je elektronický systém34a) nedostupný, odosielateľ (dodávateľ) je povinný
a)
oznámiť písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) začatie prepravy liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1; v prípade telefonického, faxového alebo elektronického oznámenia sa písomné potvrdenie oznámenia nevyžaduje,
b)
vyhotoviť sprievodný administratívny dokument v písomnej forme (ďalej len „sprievodný dokument“), ktorý obsahuje rovnaké údaje ako elektronický dokument uvedený v § 25 ods. 4 alebo § 26 ods. 2.
(3)
Ak je elektronický systém34a) nedostupný, môže odosielateľ (dodávateľ) začať prepravu liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 len so súhlasom colného úradu odosielateľa (dodávateľa). Súhlas so začatím prepravy liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 oznamuje colný úrad odosielateľa (dodávateľa) faxom alebo elektronicky; písomné potvrdenie súhlasu sa nevyžaduje.
(4)
Lieh prepravovaný v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1 musí sprevádzať sprievodný dokument vyhotovený odosielateľom (dodávateľom). Odosielateľ (dodávateľ) si ponechá kópiu sprievodného dokumentu a ďalšiu kópiu sprievodného dokumentu je povinný pred začatím prepravy liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 zaslať písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu odosielateľa (dodávateľa); v prípade faxového alebo elektronického zaslania kópie sprievodného dokumentu sa jeho písomné doručenie nevyžaduje.
(5)
Ak je počas prepravy liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 elektronický systém34a) nedostupný, môže odosielateľ (dodávateľ), ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto prijatia liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 alebo zmeniť príjemcu (odberateľa) s výnimkou príjemcu (odberateľa), ktorým je slovenský zástupca podľa § 37a ods. 15 alebo ozbrojené sily Slovenskej republiky a ich civilní zamestnanci, len ak oznámil colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) informácie podľa osobitného predpisu 34b) a tento colný úrad so zmenou súhlasil. Odosielateľ (dodávateľ) je povinný požadované informácie zaslať písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu odosielateľa (dodávateľa); v prípade faxového alebo elektronického oznámenia sa jeho písomné doručenie nevyžaduje. Po obdržaní súhlasu colného úradu odosielateľa (dodávateľa) je odosielateľ (dodávateľ) povinný vyznačiť na zadnej strane sprievodného dokumentu, ktorý sprevádza prepravovaný lieh, nové miesto prijatia liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 alebo nového príjemcu (odberateľa).
(6)
Ak sa preprava liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 ukončila so sprievodným dokumentom alebo ak je elektronický systém34a) nedostupný v čase prijatia liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1, príjemca (odberateľ) je povinný vyhotoviť správu o prijatí v písomnej forme (ďalej len „písomná správa o prijatí“), ktorá musí obsahovať rovnaké údaje ako správa o prijatí podľa § 25 ods. 8 alebo § 26 ods. 7. Písomná správa o prijatí je potvrdením o ukončení prepravy liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 pri nedostupnom elektronickom systéme.34a) Príjemca (odberateľ) je povinný túto písomnú správu o prijatí predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa), ktorý kópiu písomnej správy o prijatí zasiela colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) alebo správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa). Colný úrad odosielateľa (dodávateľa) je povinný kópiu písomnej správy o prijatí zaslať odosielateľovi (dodávateľovi).
(7)
Ak sa elektronický systém34a) sprístupní, colný úrad, odosielateľ (dodávateľ) a príjemca (odberateľ) sú povinní bezodkladne postupovať podľa § 25 alebo § 26; rovnako sú povinní postupovať, ak bola preprava tohto liehu ukončená pri nedostupnom elektronickom systéme.34a)
(8)
Ak nebola príjemcom (odberateľom) vyhotovená správa o prijatí alebo písomná správa o prijatí z iného dôvodu, ako je nedostupnosť elektronického systému,34a) je príjemca (odberateľ) povinný predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa) iný dôkaz o ukončení prepravy liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1, ktorý musí obsahovať rovnaké náležitosti, ako sú uvedené v správe o prijatí podľa § 25 ods. 8 alebo § 26 ods. 7. Ak colný úrad príjemcu (odberateľa) uzná iný dôkaz o ukončení prepravy liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1, oznámi túto skutočnosť colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) alebo správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa) a ukončí prepravu liehu v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 prostredníctvom elektronického systému.34a)
(9)
Pri nedostupnom elektronickom systéme34a) nie je dotknutá povinnosť zložiť zábezpeku na daň podľa tohto zákona.
§ 30
Nezrovnalosti pri preprave liehu v pozastavení dane
(1)
Nezrovnalosťou pri preprave liehu v pozastavení dane sa na účely tohto zákona rozumejú také okolnosti, v dôsledku ktorých sa preprava liehu alebo časť prepravy liehu v pozastavení dane neukončila podľa tohto zákona.
(2)
Za nezrovnalosť pri preprave liehu v pozastavení dane sa na účely tohto zákona nepovažuje, ak
a)
bol lieh pri preprave v pozastavení dane nenávratne zničený v dôsledku nehody, havárie, nepredvídateľných okolností alebo vplyvom vyššej moci a ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu, alebo
b)
došlo pri preprave liehu v pozastavení dane k stratám liehu, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky liehu súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosťami počas prepravy, a ak sú tieto straty uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu.
(3)
Ak pri preprave liehu v pozastavení dane vznikne nezrovnalosť na daňovom území, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom vzniku nezrovnalosti.
(4)
Ak sa pri preprave liehu v pozastavení dane z iného členského štátu na daňové územie zistí nezrovnalosť na daňovom území a nie je možné určiť miesto vzniku nezrovnalosti, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom zistenia nezrovnalosti.
(5)
Ak pri preprave liehu v pozastavení dane vznikne daňová povinnosť podľa odseku 3 alebo odseku 4 a daňovým dlžníkom je prevádzkovateľ daňového skladu, registrovaný odosielateľ alebo právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň v inom členskom štáte, colný úrad informuje správcu dane členského štátu, v ktorom bola zložená zábezpeka na daň, o vzniku povinnosti priznať a zaplatiť daň na daňovom území.
(6)
Ak lieh prepravovaný v pozastavení dane z daňového územia na územie iného členského štátu nebol dopravený na miesto určenia a počas prepravy liehu v pozastavení dane nebola zistená nezrovnalosť, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom odoslania liehu v pozastavení dane. Ak odosielateľ (dodávateľ) liehu v lehote do štyroch mesiacov odo dňa odoslania liehu nepredloží colnému úradu dôkaz o ukončení prepravy, podá daňové priznanie a zaplatí daň spôsobom podľa odseku 8; za dôkaz preukazujúci ukončenie prepravy sa na účely tohto zákona považuje správa o prijatí alebo písomná správa o prijatí, alebo elektronická správa o vývoze vyhotovená prostredníctvom elektronického systému,34a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise 34b) (ďalej len „správa o vývoze“), alebo správa o vývoze v písomnej forme (ďalej len „písomná správa o vývoze“), alebo iný dôkaz preukazujúci ukončenie prepravy liehu v pozastavení dane alebo dôkaz o tom, že nezrovnalosť nevznikla na daňovom území.
(7)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň na daňovom území, nebola preukázateľne oboznámená so skutočnosťou, že lieh nebol dopravený na miesto určenia, je oprávnená do 30 dní odo dňa obdržania oznámenia colného úradu o zistení tejto skutočnosti preukázať colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) ukončenie prepravy liehu v pozastavení dane alebo vznik nezrovnalosti v inom členskom štáte.
(8)
Daňový dlžník, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu, postupuje pri zistení nezrovnalosti podľa § 14 ods. 2, pričom daň vypočíta podľa sadzieb platných v deň vzniku daňovej povinnosti. Daňový dlžník, s výnimkou prevádzkovateľa daňového skladu, je povinný do piatich pracovných dní po zistení nezrovnalosti podať daňové priznanie, vypočítať daň podľa sadzieb dane platných v deň vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň, a to
a)
colnému úradu, ak daňový dlžník má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak daňový dlžník nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(9)
Ak sa pred uplynutím troch rokov odo dňa začatia prepravy liehu v pozastavení dane zistí, že k nezrovnalosti pri preprave liehu v pozastavení dane došlo
a)
v inom členskom štáte a v tom členskom štáte bola daň zaplatená, colný úrad zaplatenú daň na daňovom území vráti daňovému dlžníkovi, ktorý daň zaplatil, a to do 30 dní odo dňa predloženia dokladu o zaplatení dane v inom členskom štáte,
b)
na daňovom území pri preprave liehu z daňového skladu na daňovom území do daňového skladu na daňovom území, ktorá mala za následok vznik daňovej povinnosti, a daň bola zaplatená, colný úrad zaplatenú daň vráti daňovému dlžníkovi, a to do 30 dní odo dňa predloženia dokladu potvrdzujúceho, že nezrovnalosť bola odstránená.
§ 31
Postup pri preprave liehu v pozastavení dane pri dovoze
(1)
Dovozom liehu sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie liehu do voľného obehu2aa) v mieste dovozu. Miestom dovozu je miesto, kde sa lieh nachádza v čase prepustenia do voľného obehu.2aa) Na daň a na správu dane pri dovoze liehu sa vzťahujú colné predpisy, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Lieh po prepustení do voľného obehu2aa) je možné uviesť do daňového režimu pozastavenia dane, pričom sa uplatní rovnaký postup ako pri preprave liehu v pozastavení dane.
(3)
Lieh, ktorý po prepustení do voľného obehu2aa) uviedol dovozca, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu alebo registrovaný odosielateľ (ďalej len „dovozca“) do pozastavenia dane, musí byť bezodkladne umiestnený v daňovom sklade na daňovom území alebo odoslaný dovozcom prevádzkovateľovi daňového skladu alebo oprávnenému príjemcovi na území iného členského štátu. Dovozca je povinný preukázať sa colnému úradu, ktorý lieh prepúšťa do voľného obehu,2aa) povolením na prevádzkovanie daňového skladu alebo povolením odosielať lieh v pozastavení dane a potvrdením colného úradu o výške zloženej zábezpeky na daň pripadajúcej na prepravované množstvo liehu. Zloženie zábezpeky na daň sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 24 ods. 1 pokrýva zábezpeku na daň na lieh, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane.
(4)
Užívateľský podnik pri dovoze liehu na účely oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 je povinný preukázať sa colnému úradu, ktorý lieh prepúšťa do voľného obehu,2aa) odberným poukazom a potvrdením colného úradu o výške zloženej zábezpeky na daň pripadajúcej na prepravované množstvo liehu. Lieh po jeho prevzatí musí byť bezodkladne umiestnený v sklade užívateľského podniku.
§ 32
Postup pri preprave liehu v pozastavení dane pri vývoze
(1)
Vývozom liehu sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie liehu do colného režimu vývoz40a) a jeho preprava do miesta výstupu. Miestom výstupu sa na účely tohto zákona rozumie miesto, v ktorom bola preprava liehu v pozastavení dane ukončená a lieh opustil územie únie. Lieh po prepustení do colného režimu vývoz40a) môže prepravovať v pozastavení dane do miesta výstupu len vývozca, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu alebo registrovaný odosielateľ (ďalej len „vývozca“).
(2)
Prepravu liehu v pozastavení dane pri vývoze je možné uskutočniť len na základe elektronického dokumentu, ak tento zákon neustanovuje inak. Vývozca vyhotoví návrh elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu vývozu40b) na daňovom území. Návrh elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému34a) musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom,34c) ak sa vývozca a colný úrad vývozu40b) nedohodnú inak. Colný úrad vývozu40b) na daňovom území elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu, a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu referenčný kód a zároveň zašle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom vývozcovi a colnému úradu výstupu40c) na daňovom území. Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad vývozu40b) na daňovom území o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu elektronického dokumentu. Prepravu liehu v pozastavení dane pri vývoze je možné začať až po pridelení referenčného kódu. Lieh prepravovaný v pozastavení dane pri vývoze musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci referenčný kód.
(3)
Vývozca môže zrušiť elektronický dokument, ak bolo prijaté colné vyhlásenie, ktorým bol lieh navrhnutý do colného režimu vývoz,40a) zrušené podľa osobitného predpisu.40d)
(4)
Počas prepravy liehu v pozastavení dane pri vývoze môže vývozca, ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto výstupu liehu prostredníctvom elektronického systému,34a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.34b)
(5)
Colný úrad výstupu40c) na daňovom území vyhotoví prostredníctvom elektronického systému34a) elektronické potvrdenie osvedčujúce, že lieh opustil územie únie (ďalej len „potvrdenie o výstupe“), ktoré odošle colnému úradu vývozu40b) na daňovom území. Colný úrad vývozu40b) na daňovom území elektronicky overí údaje uvedené v potvrdení o výstupe a vyhotoví správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi; správa o vývoze potvrdzuje, že preprava liehu v pozastavení dane pri vývoze bola ukončená a lieh opustil územie únie.
(6)
Ak je colný úrad vývozu40b) na daňovom území zároveň i colným úradom výstupu40c) na daňovom území, colný úrad vyhotoví správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi; potvrdenie o výstupe sa nevyžaduje.
(7)
Ak je miesto vývozu v inom členskom štáte a miesto výstupu je na daňovom území, colný úrad výstupu40c) na daňovom území vyhotoví potvrdenie o výstupe, ktoré elektronicky zašle správcovi dane členského štátu vývozu.
(8)
Ak je miesto vývozu na daňovom území a miesto výstupu je v inom členskom štáte, colný úrad vývozu40b) na daňovom území zašle elektronický dokument colnému úradu výstupu40c) v inom členskom štáte. Colný úrad vývozu40b) na daňovom území po obdržaní potvrdenia o výstupe vyhotoveného colným úradom výstupu40c) v inom členskom štáte, elektronicky overí údaje uvedené v potvrdení o výstupe a vyhotoví správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi.
(9)
Na zloženie zábezpeky na daň na prepravu liehu v pozastavení dane pri vývoze sa použijú § 26 ods. 10 a 11 primerane. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad vývozu40b) bezodkladne vráti právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá zložila zábezpeku na daň, po zaevidovaní správy o vývoze, ak sa colný úrad vývozu40b) a právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň, nedohodli inak.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 40a až 40d znejú:
„40a)
Čl. 161 nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
40b)
Čl. 4 bod 4c nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
40c)
Čl. 4 bod 4d nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
40d)
Čl. 66 nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.“.
39.
Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠32a
Postup pri preprave liehu v pozastavení dane pri vývoze pri nedostupnom elektronickom systéme
(1)
Ak je elektronický systém34a) nedostupný podľa § 29, vývozca je povinný
a)
oznámiť písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky colnému úradu vývozu40b) začatie prepravy liehu v pozastavení dane pri vývoze; v prípade telefonického, faxového alebo elektronického oznámenia sa písomné potvrdenie oznámenia nevyžaduje,
b)
vyhotoviť sprievodný dokument podľa § 29.
(2)
Vývozca môže začať prepravu liehu v pozastavení dane pri vývoze podľa odseku 1 len so súhlasom colného úradu vývozu.40b) Súhlas so začatím prepravy liehu v pozastavení dane pri vývoze oznamuje colný úrad vývozu40b) faxom alebo elektronicky; písomné potvrdenie súhlasu sa nevyžaduje.
(3)
Lieh prepravovaný v pozastavení dane pri vývoze musí sprevádzať sprievodný dokument vyhotovený vývozcom. Vývozca si ponechá kópiu sprievodného dokumentu a ďalšiu kópiu sprievodného dokumentu je povinný pred začatím prepravy zaslať písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu vývozu;40b) v prípade faxového alebo elektronického zaslania kópie sprievodného dokumentu sa jeho písomné doručenie nevyžaduje.
(4)
Ak je počas prepravy liehu v pozastavení dane pri vývoze elektronický systém34a) nedostupný podľa § 29, môže vývozca, ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto výstupu, len ak oznámil colnému úradu vývozu40b) informácie podľa osobitného predpisu34b) a tento colný úrad so zmenou súhlasil. Vývozca je povinný požadované informácie zaslať písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu vývozu;40b) v prípade faxového alebo elektronického oznámenia sa jeho písomné doručenie nevyžaduje. Po obdržaní súhlasu colného úradu vývozu40b) je vývozca povinný vyznačiť na zadnej strane sprievodného dokumentu, ktorý sprevádza prepravovaný lieh, nové miesto výstupu.
(5)
Ak sa preprava liehu v pozastavení dane pri vývoze ukončila so sprievodným dokumentom na daňovom území, alebo ak je elektronický systém34a) nedostupný v čase, keď lieh opustil územie únie na daňovom území, colný úrad výstupu40c) na daňovom území je povinný vyhotoviť potvrdenie o výstupe v písomnej forme (ďalej len „písomné potvrdenie o výstupe“), ktoré musí obsahovať rovnaké údaje ako potvrdenie o výstupe podľa § 32 ods. 5. Colný úrad výstupu40c) na daňovom území zašle písomné potvrdenie o výstupe colnému úradu vývozu40b) na daňovom území alebo správcovi dane členského štátu vývozcu, ak nebol lieh prepustený do colného režimu vývoz40a) na daňovom území. Písomné potvrdenie o výstupe je dokladom potvrdzujúcim, že lieh opustil územie únie. Colný úrad vývozu40b) na daňovom území na základe písomného potvrdenia o výstupe vyhotoví písomnú správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi.
(6)
Ak sa elektronický systém34a) sprístupní, vývozca, colný úrad vývozu40b) a colný úrad výstupu40c) sú povinní bezodkladne postupovať podľa § 32 ods. 2; rovnako sú povinní postupovať, ak bola preprava liehu v pozastavení dane pri vývoze ukončená pri nedostupnom elektronickom systéme.34a)
(7)
Ak nebola colným úradom vývozu40b) vyhotovená správa o vývoze podľa § 32 ods. 5 z iného dôvodu, ako je nedostupnosť elektronického systému,34a) je vývozca povinný predložiť colnému úradu vývozu40b) iný dôkaz o ukončení prepravy liehu v pozastavení dane pri vývoze, ktorý musí obsahovať rovnaké údaje, ako sú uvedené v správe o vývoze podľa § 32 ods. 5. Ak colný úrad vývozu40b) na daňovom území uzná iný dôkaz o ukončení prepravy liehu v pozastavení dane pri vývoze, oznámi túto skutočnosť vývozcovi a ukončí prepravu liehu v pozastavení dane pri vývoze prostredníctvom elektronického systému.34a)“.
40.
§ 33 vrátane nadpisu znie:
㤠33
Preprava liehu mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely
(1)
Ak sa lieh uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepraví na daňové územie na podnikateľské účely, vzniká daňová povinnosť na daňovom území, a to dňom prevzatia liehu na daňovom území; na účely tohto zákona sa liehom určeným na podnikateľské účely rozumie jeho dodanie na iné účely ako na súkromné účely podľa § 35 ods. 1. Daňovým dlžníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je príjemcom (odberateľom) liehu.
(2)
Príjemca (odberateľ) liehu je povinný pred prevzatím liehu podľa odseku 1
a)
písomne oznámiť colnému úradu svoje identifikačné údaje, množstvo, obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry liehu, ktorý chce odobrať a identifikačné údaje dodávateľa liehu,
b)
zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo odoberaného liehu; na zábezpeku na daň sa použije § 24 primerane.
(3)
Daňový dlžník je povinný pri vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie colnému úradu najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Na daňové priznanie sa použije § 14 primerane.
(4)
Na úhradu dane je možné po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň; povinnosť vyrovnať prípadné rozdiely z použitia zábezpeky na daň tým nie je dotknutá.
(5)
Ak pri preprave liehu na podnikateľské účely podľa odseku 1 došlo k nenávratnému zničeniu liehu v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyššej moci, alebo došlo pri preprave liehu na podnikateľské účely k stratám liehu, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky liehu súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosťami počas prepravy, a ak sú tieto straty liehu alebo nenávratné zničenie liehu na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu, daňová povinnosť vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu, ktoré bolo uznané ako strata liehu alebo nenávratné zničenie liehu, nevzniká. Colný úrad na žiadosť vráti zábezpeku na daň zloženú podľa odseku 2 príjemcovi (odberateľovi) liehu vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu, ktoré bolo colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu uznané ako strata liehu alebo nenávratné zničenie liehu.
(6)
Ak daňová povinnosť nevznikne podľa odseku 1, vzniká daňová povinnosť dňom prepravenia liehu na daňové územie, alebo dňom použitia liehu na daňovom území, ak nie je známy deň prepravenia liehu na daňové územie. Daňovým dlžníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá lieh pri prepravení na daňové územie má ako prvá v držbe, alebo ktorá lieh ako prvá použila. Daňový dlžník je povinný do piatich pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie a zaplatiť daň podľa sadzieb dane platných v deň prepravenia alebo použitia liehu, a to
a)
colnému úradu, ak má daňový dlžník sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak daňový dlžník nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(7)
Ak sa má lieh uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území prepraviť do iného členského štátu na podnikateľské účely, musí odosielateľ (dodávateľ) vyhotoviť zjednodušený sprievodný dokument a postupovať podľa § 34.
(8)
Odosielateľ (dodávateľ) liehu je povinný pred uskutočnením dodávky podať colnému úradu písomné oznámenie, v ktorom uvedie svoje identifikačné údaje, množstvo, obchodný názov liehu a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry liehu, ktorý chce dodať a identifikačné údaje príjemcu (odberateľa) liehu; po uskutočnení dodávky je možné podať colnému úradu žiadosť o vrátenie dane podľa § 15 ods. 7.
(9)
Ak sa lieh uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území prepravuje cez územie iného členského štátu na daňové územie, je odosielateľ (dodávateľ) liehu povinný oznámiť colnému úradu údaje podľa odseku 2, vyhotoviť zjednodušený sprievodný dokument a postupovať primerane podľa § 34.
(10)
Lieh uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území prepravovaný do iného členského štátu na podnikateľské účely alebo lieh uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepravovaný na daňové územie na podnikateľské účely, sa považuje za lieh dodaný na podnikateľské účely dňom prijatia tohto liehu príjemcom (odberateľom) liehu, ak sa preprava uskutočňuje so zjednodušeným sprievodným dokumentom.
(11)
Lieh uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území alebo na území iného členského štátu dodaný na paluby lietadiel alebo lodí uskutočňujúcich prepravu na daňové územie alebo na územie iného členského štátu, ktorý nie je ponúkaný na predaj na daňovom území, sa na účely tohto zákona nepovažuje za lieh určený na podnikateľské účely na daňovom území.
(12)
Za lieh uvedený do daňového voľného obehu sa považuje aj všeobecne denaturovaný lieh vyrobený na daňovom území alebo dopravený na daňové územie z územia iných členských štátov. Pri preprave všeobecne denaturovaného liehu do iného členského štátu na podnikateľské účely musí odosielateľ (dodávateľ) vyhotoviť zjednodušený sprievodný dokument a postupovať podľa § 34. Na prepravu všeobecne denaturovaného liehu sa zábezpeka na daň nevyžaduje.
(13)
Ak odberateľ liehu, ktorým je oprávnený príjemca, chce lieh uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území prepravovať na účely reklamácie dodávateľovi reklamovaného liehu, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu v inom členskom štáte, môže takýto lieh prepravovať len so zjednodušeným sprievodným dokumentom. Na zjednodušenom sprievodnom dokumente je oprávnený príjemca povinný uviesť počet kontrolných známok a ich identifikačné čísla, ak sa reklamovaný lieh nachádzal v spotrebiteľskom balení a bol prepravovaný v rámci reklamácie na územie iného členského štátu označený kontrolnou známkou. Oprávnený príjemca pri vrátení dane postupuje primerane podľa § 15; potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte sa nevyžaduje.“.
41.
V § 34 ods. 1 sa slová „právnom predpise únie“ nahrádzajú slovami „osobitnom predpise“.
42.
V § 35 ods. 3 písm. d) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „množstvo takto prepravovaného liehu je 10 litrov liehu a viac.“.
43.
V § 36 ods. 4 prvej vete sa za slová „pri vzniku daňovej povinnosti“ vkladajú slová „vypočítať daň podľa sadzieb dane platných v deň prevzatia liehu,“.
44.
§ 36 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Ak pri dodaní liehu podľa odseku 1 došlo k nenávratnému zničeniu liehu v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyššej moci, alebo došlo k stratám liehu, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky liehu súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosťami počas prepravy, a ak sú tieto straty liehu alebo nenávratné zničenie liehu na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu, daňová povinnosť vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu, ktoré bolo uznané ako strata liehu alebo nenávratné zničenie liehu, nevzniká. Colný úrad na žiadosť vráti zábezpeku na daň zloženú podľa odseku 3 odosielateľovi (dodávateľovi) liehu vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu, ktoré bolo colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu uznané ako strata liehu alebo nenávratné zničenie liehu.“.
45.
Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠36a
Nezrovnalosti pri preprave liehu mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely alebo pri zásielkovom obchode
(1)
Nezrovnalosťou pri preprave liehu podľa § 33 alebo § 36 sa na účely tohto zákona rozumejú okolnosti, v dôsledku ktorých sa preprava liehu alebo časť prepravy liehu uvedeného do daňového voľného obehu neukončila podľa tohto zákona.
(2)
Za nezrovnalosť pri preprave liehu v daňovom voľnom obehu sa na účely tohto zákona nepovažuje, ak
a)
bol lieh pri preprave v daňovom voľnom obehu nenávratne zničený v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyššej moci a ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom, alebo správcom dane iného členského štátu, alebo
b)
došlo pri preprave liehu v daňovom voľnom obehu k stratám liehu, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky liehu počas prepravy, a ak sú tieto straty uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu.
(3)
Ak pri preprave liehu, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, vznikne nezrovnalosť na daňovom území, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom vzniku nezrovnalosti.
(4)
Ak sa pri preprave liehu, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, zistí nezrovnalosť a nie je možné určiť miesto vzniku nezrovnalosti, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom zistenia nezrovnalosti na daňovom území.
(5)
Ak sa pred uplynutím troch rokov odo dňa vzniku nezrovnalosti podľa odseku 4 zistí, že k nezrovnalosti pri preprave liehu, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, došlo v inom členskom štáte a v tom členskom štáte bola daň zaplatená, colný úrad daň zaplatenú na daňovom území vráti daňovému dlžníkovi do 30 dní odo dňa predloženia dokladu o zaplatení dane v inom členskom štáte.
(6)
Daňovým dlžníkom je príjemca (odberateľ) liehu, ktorý zložil zábezpeku na daň podľa § 33 ods. 2 písm. b), alebo odosielateľ (dodávateľ) liehu, ktorý zložil zábezpeku na daň podľa § 36 ods. 3 písm. c).
(7)
Ak sa pri preprave liehu v daňovom voľnom obehu zistí, že nezrovnalosť na daňovom území nevznikla, colný úrad zloženú zábezpeku na daň vráti príjemcovi (odberateľovi) liehu alebo odosielateľovi (dodávateľovi) liehu, ktorý zložil zábezpeku na daň na daňovom území a preukázal, že nezrovnalosť nevznikla na daňovom území.
(8)
Ak pri preprave liehu, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území, vznikne nezrovnalosť v inom členskom štáte alebo sa zistí, že k nezrovnalosti došlo v inom členskom štáte a v tom členskom štáte bola daň zaplatená, colný úrad vráti daň z preukázateľne zdaneného liehu na daňovom území právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá daň zaplatila, a to do 30 dní odo dňa predloženia dokladu o zaplatení dane v inom členskom štáte.
(9)
Ak vznikla daňová povinnosť podľa odseku 3 alebo odseku 4, je daňový dlžník povinný do piatich pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie, vypočítať daň podľa sadzieb dane platných v deň vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň, a to
a)
colnému úradu, ak daňový dlžník má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak daňový dlžník nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(10)
Na daňové priznanie sa použije § 14 primerane.“.
46.
V § 37a ods. 6 a 19 sa slová „so sprievodným dokumentom“ nahrádzajú slovami „s elektronickým dokumentom“.
47.
V § 43 odsek 1 znie:
„(1)
Registrovaný odosielateľ je povinný viesť evidenciu
a)
prijatého liehu,
b)
odoslaného liehu v pozastavení dane.“.
48.
V § 44 ods. 17 sa vypúšťajú slová „zrušil registráciu daňového splnomocnenca,“.
50.
V § 46 ods. 1 písm. e) sa slová „daňových splnomocnencov“ nahrádzajú slovami „registrovaných odosielateľov“.
51.
V § 46 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
identifikačné údaje registrovaného odosielateľa, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,“.
53.
Za § 51g sa vkladajú § 51h až 51j, ktoré vrátane nadpisu znejú:
㤠51h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2010
(1)
Spotrebiteľské balenie s menovitým objemom najviac 0,05 litra neoznačené kontrolnou známkou podľa § 10 ods. 34 písm. g) zákona v znení účinnom do 28. februára 2010, ktoré bolo uvedené do daňového voľného obehu do 28. februára 2010, je možné predávať do 30. septembra 2010.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá v rámci podnikania predáva lieh v spotrebiteľskom balení s menovitým objemom najviac 0,05 litra podľa odseku 1, je povinná najneskôr do 31. marca 2010 oznámiť colnému úradu počet spotrebiteľských balení, ktoré má v držbe k 1. marcu 2010, a to v členení podľa obchodného názvu spotrebiteľského balenia, objemu spotrebiteľského balenia v litroch a objemovej koncentrácie liehu.
§ 51i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2010
(1)
Odosielateľ (dodávateľ) liehu pri preprave liehu v pozastavení dane alebo liehu oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území môže postupovať podľa § 25 v znení účinnom do 31. marca 2010 najneskôr do 31. decembra 2010.
(2)
Odosielateľ (dodávateľ) liehu pri preprave liehu v pozastavení dane na územie iného členského štátu postupuje v období po 31. marci 2010 do 31. decembra 2010 podľa § 26 v znení účinnom do 31. marca 2010, ak sa s colným úradom nedohodne inak.
(3)
Ak príjemca (odberateľ) na daňovom území prijme lieh v pozastavení dane z iného členského štátu v období po 31. marci 2010 do 31. decembra 2010 podľa § 26 v znení účinnom do 31. marca 2010, ukončí túto prepravu podľa § 26 v znení účinnom do 31. marca 2010.
(4)
Na prepravu liehu podľa odsekov 1 až 3 je možné použiť sprievodný dokument vyhotovený podľa § 29 v znení účinnom do 31. marca 2010 najneskôr do 31. decembra 2010.
(5)
Prepravu liehu v pozastavení dane alebo liehu oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území, ktorá začala podľa § 25 v znení účinnom do 31. marca 2010 a nebola ukončená do 31. decembra 2010, je možné ukončiť podľa § 25 v znení účinnom do 31. marca 2010.
(6)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe registrovanej podľa § 28 v znení účinnom do 31. marca 2010 ako daňový splnomocnenec zaniká registrácia 30. apríla 2010.
(7)
Ak má daňový splnomocnenec zásoby liehu, môže ich dodať príjemcovi (odberateľovi) do 30. apríla 2010.
(8)
Ak daňovému splnomocnencovi vznikne daňová povinnosť do 30. apríla 2010, je povinný podať daňové priznanie podľa § 14 v znení účinnom do 31. marca 2010 a v rovnakej lehote zaplatiť daň.
(9)
Vývozca liehu pri vývoze liehu v pozastavení dane môže postupovať podľa § 32 v znení účinnom do 31. marca 2010 najneskôr do 31. decembra 2010.
(10)
Ak sa vývoz liehu podľa odseku 9 začal podľa § 32 v znení účinnom do 31. marca 2010 a tento vývoz nebol ukončený do 31. decembra 2010, ukončí sa podľa § 32 v znení účinnom do 31. marca 2010.
§ 51j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011
(1)
Ak bolo právnickej osobe alebo fyzickej osobe vydané povolenie na predaj podľa § 44 v znení účinnom do 31. decembra 2010, považuje sa toto povolenie za povolenie na predaj vydané podľa § 44a ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2011. Uvedené sa nevzťahuje na právnickú osobu alebo fyzickú osobu podľa odseku 8, ktorej bolo colným úradom vydané oprávnenie na distribúciu.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má vydané povolenie na predaj podľa § 44 v znení účinnom do 31. decembra 2010, je povinná k 31. decembru 2010 vykonať inventarizáciu zásob liehu v súlade s osobitným predpisom48) a najneskôr do 25. januára 2011 oznámiť colnému úradu zistený stav zásob liehu v členení podľa obchodného názvu, čiarového kódu EAN spotrebiteľského balenia, objemu spotrebiteľského balenia a objemovej koncentrácie v spotrebiteľskom balení.
(3)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba požiadala colný úrad o vydanie povolenia na predaj podľa § 44 v znení účinnom do 31. decembra 2010 a v tejto lehote colný úrad povolenie na predaj nevydal, konanie o vydaní povolenia na predaj colný úrad ukončí podľa § 44 v znení účinnom do 31. decembra 2010.
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť držiteľom oprávnenia na distribúciu, s výnimkou právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa odseku 8, musí písomne požiadať colný úrad o vydanie oprávnenia na distribúciu najneskôr do 15. októbra 2010. Žiadosť o vydanie oprávnenia na distribúciu musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
c)
daňové identifikačné číslo žiadateľa.
(5)
Prílohami k žiadosti o vydanie oprávnenia na distribúciu sú
a)
výpis z registra trestov žiadateľa, ak je žiadateľom fyzická osoba a výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, ak je žiadateľom právnická osoba; výpis z registra trestov nesmie byť starší ako 30 dní,
b)
zoznam dodávateľov a odberateľov spotrebiteľského balenia s uvedením ich identifikačných údajov, okrem odberateľov, ktorými sú koneční spotrebitelia.
(6)
Žiadateľ, ktorý chce byť držiteľom oprávnenia na distribúciu, musí spĺňať tieto podmienky:
a)
má živnostenské oprávnenie42a) a v rámci podnikania nakupuje a predáva spotrebiteľské balenie,
b)
skladovacia plocha všetkých jeho skladovacích priestorov presahuje 200 m2,
c)
má ročný obrat z predaja spotrebiteľského balenia minimálne 100 000 eur,
d)
minimálny počet jeho zamestnancov v stálom pracovnom pomere je viac ako 10 zamestnancov,
e)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,18)
f)
nemá nedoplatky voči colnému úradu a daňovému úradu,
g)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch podľa osobitného predpisu,17)
h)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
i)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(7)
Colný úrad pridelí číslo oprávnenia na distribúciu a vydá oprávnenie na distribúciu do 30 dní odo dňa podania žiadosti o vydanie oprávnenia na distribúciu, ak k žiadosti o vydanie oprávnenia na distribúciu žiadateľ priložil prílohy podľa odseku 5 a splnil podmienky podľa odseku 6. Ak žiadateľ k žiadosti o vydanie oprávnenia na distribúciu nepredložil všetky prílohy podľa odseku 5 alebo nesplnil všetky podmienky podľa odseku 6, colný úrad vyzve žiadateľa, aby nedostatky v lehote do 15 dní odstránil a vydá žiadateľovi oprávnenie na distribúciu do 15 dní odo dňa odstránenia nedostatkov. Ak žiadateľ o vydanie oprávnenia na distribúciu v určenej lehote neodstráni nedostatky, colný úrad žiadosť o vydanie oprávnenia na distribúciu zamietne a konanie zastaví.
(8)
Colný úrad vydá právnickej osobe alebo fyzickej osobe registrovanej podľa § 23 alebo § 27 alebo evidovanej podľa § 10 ods. 13 v znení účinnom do 31. decembra 2010 oprávnenie na distribúciu a pridelí číslo oprávnenia na distribúciu najneskôr do 30. októbra 2010; splnenie podmienok podľa odseku 6 sa nevyžaduje.
(9)
Právnická osoba alebo fyzická osoba registrovaná podľa § 23 alebo § 27 alebo evidovaná podľa § 10 ods. 13 v znení účinnom do 31. decembra 2010 je povinná oznámiť elektronicky colnému úradu obchodný názov spotrebiteľského balenia, objem spotrebiteľského balenia, objemovú koncentráciu liehu v spotrebiteľskom balení a čiarový kód EAN za každý druh spotrebiteľského balenia, ktoré vyrába, prijíma z iného členského štátu alebo dováža z tretieho štátu najneskôr do 31. decembra 2010.“.
54.
V celom texte zákona s výnimkou § 51 a 51f sa vypúšťajú vo všetkých tvaroch slová „daňový splnomocnenec“, slová v spojení „a daňový splnomocnenec“ a slová v spojení „alebo daňovým splnomocnencom“.
55.
V prílohe č. 1 prvý bod znie:
„1.
Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (Ú. v. EÚ L 9, 14. 1. 2009).“.
56.
Prílohy č. 3, 4 a 5 sa vypúšťajú.
Čl. II
Zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z., zákona č. 105/2004 Z. z., zákona č. 556/2004 Z. z. a zákona č. 279/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 odseky 6 a 7 znejú:
„(6)
Ministerstvo vedie databázu údajov, ktorá obsahuje
a)
register vydaných povolení,
b)
register povolení, ktoré zanikli,
c)
register povolení, ktoré boli ministerstvom odňaté.
(7)
Databáza údajov v registroch podľa odseku 6 obsahuje najmä tieto údaje:
a)
obchodné meno a sídlo, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt výrobcu a jeho daňové identifikačné číslo, typ liehovarníckeho závodu podľa § 2 ods. 3, sídlo liehovarníckeho závodu a dátum vydania povolenia,
b)
obchodné meno a sídlo, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorej povolenie zaniklo, jej daňové identifikačné číslo, dátum a dôvod zániku povolenia,
c)
obchodné meno a sídlo, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorej bolo povolenie odňaté, jej daňové identifikačné číslo, dátum a dôvod odňatia povolenia.“.
2.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Ministerstvo zverejňuje na svojej internetovej stránke registre podľa odseku 6, ktorých obsahom sú údaje podľa odseku 7.“.
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z., ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 556/2004 Z. z., zákonom č. 632/2004 Z. z., zákonom č. 633/2004 Z. z., zákonom č. 68/2005 Z. z., zákonom č. 533/2005 Z. z., zákonom č. 278/2006 Z. z., zákonom č. 283/2007 Z. z., zákonom č. 279/2008 Z. z., zákonom č. 378/2008 Z. z., zákonom č. 465/2008 Z. z., zákonom č. 52/2009 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2010 s výnimkou čl. I bodov 1 až 6, bodov 8 až 14, bodov 16 až 27, bodov 29 až 48, bodov 50 a 51, § 51i v bode 53 a bodov 54 až 56, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2010, čl. I § 51j v bode 53, ktorý nadobúda účinnosť 1. októbra 2010, a čl. I bodov 49 a 52, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011. Ustanovenie § 44 stráca účinnosť 31. decembra 2010.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.