477/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

477
ZÁKON
z 22. októbra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 631/2004 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z. a zákona č. 305/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. b) sa za slová „Francúzskej republiky“ vkladá čiarka a slová „územia Alánd“ a za slová „Normanských ostrovov“ sa vkladajú slová „a okrem území uvedených v osobitnom predpise1aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
„1aa)
Čl. 299 ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321 E, 29. 12. 2006) v platnom znení.“.
2.
V § 2 ods. 1 písm. g) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pozastavenie dane sa nevzťahuje na tabakové výrobky, ktoré boli prepustené do colného režimu s podmienečným oslobodením od cla,1b) ako aj dočasné uskladnenie alebo umiestnenie tabakových výrobkov v slobodnom pásme alebo v slobodnom sklade,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b)
Čl. 84 bod 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4; Ú. v. ES L 302, 19. 10. 1992) v platnom znení.“.
3.
V § 2 ods. 1 sa písmeno i) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
akékoľvek nakladanie s tabakovými výrobkami mimo pozastavenia dane, ktoré neboli preukázateľne zdanené a ktorých pôvod alebo spôsob nadobudnutia nevie právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá s tabakovými výrobkami nakladá alebo nakladala, preukázať v súlade s týmto zákonom, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovými výrobkami ako s vlastnými,“.
4.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
registrovaným odosielateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom daňového skladu a ktorá je oprávnená v rámci podnikania na základe povolenia odosielať tabakové výrobky v pozastavení dane po prepustení do voľného obehu,2aa) pričom tabakové výrobky v pozastavení dane nesmie prijímať ani skladovať.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2aa znie:
„2aa)
Čl. 79 nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.“.
5.
V § 2 ods. 2 sa za slovami „Severného Írska“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a obchody uskutočnené s výsostnými územiami Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Akrotiri a Dhekelia sa považujú za obchody uskutočnené s Cyperskou republikou“.
6.
V § 7 písmeno g) znie:
„g)
prepravené na daňové územie z iných členských štátov v pozastavení dane osobami uvedenými v § 33a ods. 2 alebo prepravené na daňové územie z iných členských štátov v pozastavení dane ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilnými zamestnancami, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom (ďalej len „medzinárodná zmluva“);5) preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane sa uskutoční podľa § 22 ods. 11,“.
7.
V § 9 ods. 21 sa vypúšťa slovo „výstupným“.
8.
V § 9 ods. 25 sa vypúšťa slovo „výstupného“.
9.
V § 9 sa odsek 30 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
vrátené späť na účely reklamácie odberateľom spotrebiteľského balenia v inom členskom štáte alebo odberateľom spotrebiteľského balenia z územia tretieho štátu dodávateľovi spotrebiteľského balenia na daňovom území.“.
10.
V § 11 ods. 1 písm. h), § 12 ods. 1 písm. h) a § 34 ods. 2 písm. b) sa slová „colného režimu voľný obeh,“ nahrádzajú slovami „voľného obehu,2aa)“.
11.
V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
prijatia tabakových výrobkov osobou uvedenou v § 33a ods. 2 alebo ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilnými zamestnancami, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,5) ak na také prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 7 písm. g).“.
12.
V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
ktorá je uvedená v § 33a ods. 2, alebo ozbrojené sily iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilní zamestnanci, ktorí prijali tabakové výrobky na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,5) ak na také prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 7 písm. g).“.
13.
V § 14 ods. 1 písm. a) sa slová „k žiadosti o vrátenie dane“ nahrádzajú slovami „k daňovému priznaniu podľa § 13 ods. 2 alebo k dodatočnému daňovému priznaniu podľa § 13 ods. 10 písm. a)“.
14.
V § 14 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 8.
15.
V § 14 ods. 3 sa za slová „v banke“ vkladá čiarka a slová „zahraničnej banke so sídlom v inom členskom štáte“.
16.
V § 14 ods. 7 úvodnej vete sa číslo „6“ nahrádza číslom „5“.
17.
V § 19 ods. 2 písm. a) sa slová „výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia,“ nahrádzajú slovami „doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,“.
18.
V § 19 ods. 7 písm. f) sa slová „osobitnými predpismi.13a)“ nahrádzajú slovami „osobitnými predpismi,13a) ak právnická osoba alebo fyzická osoba nepodala žiadosť podľa písmena a).“.
19.
§ 21 a 22 vrátane nadpisov znejú:
㤠21
Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území
(1)
Tabakové výrobky v pozastavení dane je možné prepravovať na daňovom území len
a)
z daňového skladu do iného daňového skladu,
b)
z miesta dovozu (§ 27) do daňového skladu,
c)
z daňového skladu do miesta výstupu (§ 28),
d)
z miesta dovozu (§ 27), ak tabakové výrobky odosiela registrovaný odosielateľ do miesta výstupu (§ 28),
e)
do daňového skladu, ak sa prepravujú tabakové výrobky, ktorých vlastníkom sa stal štát podľa osobitného predpisu.3)
(2)
Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch, ak nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie dane, povoliť na žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá chce prepravovať na daňovom území tabakové výrobky v pozastavení dane, aj iný spôsob prepravy tabakových výrobkov, ako je uvedený v odseku 1.
(3)
Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území je možné uskutočniť len na základe elektronického sprievodného administratívneho dokumentu vyhotoveného prostredníctvom elektronického systému,14a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise14b) (ďalej len „elektronický dokument“), ak tento zákon neustanovuje inak. Návrh elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému14a) musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom,14c) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak.
(4)
Pred začatím prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území odosielateľ (dodávateľ) vyhotoví návrh elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu odosielateľa (dodávateľa). Colný úrad odosielateľa (dodávateľa) elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu, a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu administratívny referenčný kód (ďalej len „referenčný kód“) a zároveň zašle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom odosielateľovi (dodávateľovi), príjemcovi (odberateľovi) a colnému úradu príjemcu (odberateľa). Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad odosielateľa (dodávateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu elektronického dokumentu. Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území je možné začať až po pridelení referenčného kódu. Tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane na daňovom území musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci referenčný kód.
(5)
Odosielateľ (dodávateľ) môže zrušiť elektronický dokument, ak sa nezačala preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území; preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území sa začína, keď tabakové výrobky v pozastavení dane opustia daňový sklad odosielateľa (dodávateľa) alebo sú prepustené do voľného obehu.2aa)
(6)
Počas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území môže odosielateľ (dodávateľ), ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto prijatia tabakových výrobkov v pozastavení dane alebo zmeniť príjemcu (odberateľa) prostredníctvom elektronického systému,14a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.14b)
(7)
Príjemca (odberateľ) tabakových výrobkov prepravovaných v pozastavení dane na daňovom území je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ukončenia prepravy týchto tabakových výrobkov predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa) elektronickú správu o prijatí vyhotovenú prostredníctvom elektronického systému,14a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise 14b) (ďalej len „správa o prijatí“). Preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území sa považuje za ukončenú dňom prijatia tabakových výrobkov príjemcom (odberateľom). Colný úrad príjemcu (odberateľa) elektronicky overí údaje v správe o prijatí, a ak sú tieto údaje správne, potvrdí príjemcovi (odberateľovi) zaevidovanie správy o prijatí. Správu o prijatí colný úrad príjemcu (odberateľa) po jej zaevidovaní bezodkladne zašle odosielateľovi (dodávateľovi) a colnému úradu odosielateľa (dodávateľa). Ak údaje uvedené v správe o prijatí nie sú správne, colný úrad príjemcu (odberateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa správy o prijatí.
(8)
Tabakové výrobky, ktoré boli prepravované v pozastavení dane na daňovom území, musia byť po prevzatí bezodkladne umiestnené v sklade príjemcu (odberateľa).
(9)
Ak colný úrad odosielateľa (dodávateľa) je súčasne aj colným úradom príjemcu (odberateľa), colný úrad odošle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom príjemcovi (odberateľovi) a zaevidovanú správu o prijatí odošle odosielateľovi (dodávateľovi).
(10)
Na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať v pozastavení dane na daňovom území, musí byť vždy zložená zábezpeka na daň. Zábezpeka na daň sa zloží najmenej vo výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaných tabakových výrobkov. Zloženie zábezpeky na daň na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať v pozastavení dane, sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 20 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva zábezpeku na daň na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať v pozastavení dane. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad odosielateľa (dodávateľa) bezodkladne vráti právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá zložila zábezpeku na daň, po zaevidovaní správy o prijatí, ak sa colný úrad odosielateľa (dodávateľa) a právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň, nedohodli inak.
(11)
Na prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území zloží zábezpeku na daň
a)
prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je
1.
odosielateľom (dodávateľom) na daňovom území,
2.
príjemcom (dovozcom) pri dovoze na daňové územie,
3.
odosielateľom (vývozcom) pri vývoze z daňového územia,
4.
príjemcom tabakových výrobkov, ktorých vlastníkom sa stal štát podľa osobitného predpisu,3)
5.
príjemcom (odberateľom) na daňovom území, ak tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane podľa odseku 1 písm. a) sú v jeho vlastníctve, alebo
6.
príjemcom (odberateľom) na daňovom území namiesto odosielateľa (dodávateľa) na daňovom území, ak sa tak dohodli a colný úrad s dohodou súhlasil,
b)
registrovaný odosielateľ alebo
c)
dopravca alebo príjemca (odberateľ) na daňovom území namiesto odosielateľa (dodávateľa), ak sa tak dohodli a colný úrad odosielateľa (dodávateľa) s dohodou súhlasil.
§ 22
Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane na území únie
(1)
Tabakové výrobky v pozastavení dane je možné prepravovať na území únie len
a)
z daňového skladu na daňovom území alebo z miesta dovozu (§ 27), ak tabakové výrobky odosiela registrovaný odosielateľ na daňovom území do daňového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi v inom členskom štáte, alebo slovenskému zástupcovi podľa § 33a ods. 15, alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy5) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy,
b)
z daňového skladu na daňovom území alebo z miesta dovozu (§ 27), ak tabakové výrobky odosiela registrovaný odosielateľ na daňovom území do daňového skladu na daňovom území cez územie iného členského štátu,
c)
z daňového skladu v inom členskom štáte alebo od registrovaného odosielateľa v inom členskom štáte do daňového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi na daňovom území,
d)
z daňového skladu v inom členskom štáte alebo od registrovaného odosielateľa v inom členskom štáte do daňového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi v inom členskom štáte cez daňové územie,
e)
v prípadoch uvedených v písmenách a) a c) cez územie tretieho štátu.
(2)
Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane na území únie je možné uskutočniť len na základe elektronického dokumentu, ak tento zákon neustanovuje inak. Návrh elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému14a) musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom,14c) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak.
(3)
Pred začatím prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane z daňového územia na územie únie vyhotoví odosielateľ (dodávateľ) návrh elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu odosielateľa (dodávateľa). Colný úrad odosielateľa (dodávateľa) elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu, a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu referenčný kód a zároveň zašle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom odosielateľovi (dodávateľovi) a správcovi dane členského štátu príjemcu (odberateľa). Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad odosielateľa (dodávateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu elektronického dokumentu. Ak sa tabakové výrobky prepravujú v pozastavení dane podľa odseku 1 písm. b) a údaje uvedené v elektronickom dokumente sú správne, colný úrad odosielateľa (dodávateľa) zašle elektronický dokument príjemcovi (odberateľovi) tabakových výrobkov a colnému úradu príjemcu (odberateľa). Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane na území únie je možné začať až po pridelení referenčného kódu. Tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane na území únie musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci referenčný kód.
(4)
Ak sa tabakové výrobky prepravujú v pozastavení dane na území únie podľa odseku 1 písm. c), colný úrad príjemcu (odberateľa) je povinný elektronický dokument zaslaný správcom dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa) zaslať príjemcovi (odberateľovi).
(5)
Odosielateľ (dodávateľ) môže zrušiť elektronický dokument, ak sa nezačala preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane na území únie; preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane na území únie sa začína, keď tabakové výrobky opustia daňový sklad odosielateľa (dodávateľa) alebo sú prepustené do voľného obehu. 2aa)
(6)
Počas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane na území únie môže prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý zložil zábezpeku na daň, alebo registrovaný odosielateľ na daňovom území, ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto prijatia tabakových výrobkov v pozastavení dane alebo zmeniť príjemcu (odberateľa), s výnimkou príjemcu (odberateľa), ktorým je slovenský zástupca podľa § 33a ods. 15 alebo ozbrojené sily Slovenskej republiky a ich civilní zamestnanci, prostredníctvom elektronického systému,14a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.14b)
(7)
Ak sa tabakové výrobky prepravujú v pozastavení dane na území únie podľa odseku 1 písm. c), príjemca (odberateľ) tabakových výrobkov prepravovaných v pozastavení dane je povinný najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa) správu o prijatí. Preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane na území únie sa považuje za ukončenú dňom prijatia tabakových výrobkov príjemcom (odberateľom). Colný úrad príjemcu (odberateľa) elektronicky overí údaje v správe o prijatí, a ak sú údaje správne, potvrdí príjemcovi (odberateľovi) zaevidovanie správy o prijatí. Správu o prijatí colný úrad príjemcu (odberateľa) zašle bezodkladne po jej zaevidovaní správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa). Ak údaje uvedené v správe o prijatí nie sú správne, colný úrad príjemcu (odberateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa správy o prijatí.
(8)
Ak sa tabakové výrobky prepravujú v pozastavení dane na území únie podľa odseku 1 písm. a), colný úrad odosielateľa (dodávateľa) je povinný správu o prijatí zaslanú správcom dane členského štátu príjemcu (odberateľa) zaslať odosielateľovi (dodávateľovi) na daňovom území.
(9)
Tabakové výrobky, ktoré boli prepravované v pozastavení dane na území únie, musia byť po prevzatí bezodkladne umiestnené v sklade príjemcu (odberateľa).
(10)
Na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať v pozastavení dane na území únie, musí byť vždy zložená zábezpeka na daň s výnimkou prepravy tabakových výrobkov slovenskému zástupcovi podľa § 33a ods. 15 alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy5) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy. Zábezpeku na daň zloží odosielateľ (dodávateľ) vo výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaných tabakových výrobkov. Zloženie zábezpeky na daň na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať v pozastavení dane, sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 20 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva zábezpeku na daň na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať v pozastavení dane. Zábezpeka na daň zložená v inom členskom štáte je platná na daňovom území. Colný úrad na žiadosť odosielateľa (dodávateľa) povolí, aby namiesto odosielateľa (dodávateľa) zložil zábezpeku na daň dopravca alebo príjemca (odberateľ), ak sa tak odosielateľ (dodávateľ) a dopravca alebo príjemca (odberateľ) dohodli. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad odosielateľa (dodávateľa) bezodkladne vráti právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá zložila zábezpeku na daň, po zaevidovaní správy o prijatí zaslanej správcom dane členského štátu príjemcu (odberateľa), ak sa colný úrad odosielateľa (dodávateľa) a právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň, nedohodli inak.
(11)
Preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane z územia únie osobám uvedeným v § 33a ods. 2 alebo z daňového územia osobám uvedeným v § 33a ods. 15 sa uskutočňuje s elektronickým dokumentom a s osvedčením o oslobodení od spotrebnej dane vyhotoveným podľa vzoru a spôsobom ustanoveným v osobitnom predpise6) (ďalej len „osvedčenie o oslobodení“). Preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane z územia únie ozbrojeným silám iných členských štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy5) alebo z daňového územia ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy5) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, sa uskutočňuje s osvedčením o oslobodení. Po ukončení prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane osoby uvedené v § 33a ods. 2 bezodkladne informujú o prijatí tabakových výrobkov Colný úrad Bratislava, ktorý vyhotoví správu o prijatí, pričom postupuje primerane podľa osobitného predpisu;14b) Colný úrad Bratislava zašle správu o prijatí správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa).“.
Poznámky po čiarou k odkazom 3, 14a až 14c znejú:
„3)
Napríklad Občiansky zákonník, § 14a zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, § 64 až 66, 68, 69, 75 a 77 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Trestný zákon.
14a)
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1152/2003/ES zo 16. júna 2003 o informatizácii prepravy a kontroly výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1; Ú. v. EÚ L 162, 1. 7. 2003).
14b)
Nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú. v. EÚ L 197, 29. 7. 2009).
14c)
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
20.
V § 23 ods. 2 písm. f) sa za slová „mernej jednotke“ vkladajú slová „a predpokladaný čas prijatia celého množstva tabakových výrobkov“.
21.
V § 23 odsek 3 znie:
„(3)
Prílohou k žiadosti je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území. Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohe k žiadosti.“.
22.
V § 23 ods. 8 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a určí lehotu na prijatie celého množstva tabakových výrobkov, ktorá nesmie byť dlhšia ako 60 kalendárnych dní odo dňa vydania povolenia prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane.“.
23.
V § 23 ods. 14 písm. f) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak právnická osoba alebo fyzická osoba nepodala žiadosť podľa písmena a),“.
24.
V § 23 sa odsek 14 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
dňom uplynutia lehoty podľa odseku 8.“.
25.
§ 24 až 28 vrátane nadpisov znejú:
§ 24
Registrovaný odosielateľ
(1)
Registrovaným odosielateľom na daňovom území je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má povolenie odosielať tabakové výrobky v pozastavení dane po ich prepustení do voľného obehu.2aa) Registrovaným odosielateľom je aj právnická osoba alebo fyzická osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu odosielať tabakové výrobky po ich prepustení do voľného obehu2aa) v pozastavení dane. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť registrovaným odosielateľom na daňovom území, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia odosielať tabakové výrobky v pozastavení dane.
(2)
Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia odosielať tabakové výrobky v pozastavení dane musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
d)
obchodný názov tabakového výrobku,
e)
údaj o predpokladanom ročnom množstve tabakových výrobkov odosielaných v pozastavení dane v príslušnej mernej jednotke,
f)
zoznam členských štátov, do ktorých bude žiadateľ odosielať tabakové výrobky v pozastavení dane.
(3)
Prílohou k žiadosti je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(4)
Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)
b)
zložil zábezpeku na daň podľa § 23 ods. 5,
c)
colný úrad ani daňový úrad nemá voči žiadateľovi ku dňu podania žiadosti pohľadávky po lehote splatnosti,
d)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov,7)
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
f)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(5)
Žiadateľ je povinný na žiadosť colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohe k žiadosti.
(6)
Na registráciu, vydanie povolenia odosielať tabakové výrobky v pozastavení dane, zábezpeku na daň, zmenu údajov a na odňatie a zánik povolenia odosielať tabakové výrobky v pozastavení dane sa použije § 23 primerane.
§ 25
Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane pri nedostupnom elektronickom systéme
(1)
Na účely tohto zákona sa elektronický systém14a) považuje za nedostupný, ak je elektronický systém14a) nedostupný u správcu dane a nie je možné vypracovať, odoslať alebo prijať elektronický dokument alebo správu o prijatí.
(2)
Ak je elektronický systém14a) nedostupný, odosielateľ (dodávateľ) je povinný
a)
oznámiť písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) začatie prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane; v prípade telefonického, faxového alebo elektronického oznámenia sa písomné potvrdenie oznámenia nevyžaduje,
b)
vyhotoviť sprievodný administratívny dokument v písomnej forme (ďalej len „sprievodný dokument“), ktorý obsahuje rovnaké údaje ako elektronický dokument uvedený v § 21 ods. 3 alebo § 22 ods. 2.
(3)
Ak je elektronický systém14a) nedostupný, môže odosielateľ (dodávateľ) začať prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane len so súhlasom colného úradu odosielateľa (dodávateľa). Súhlas so začatím prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane oznamuje colný úrad odosielateľa (dodávateľa) faxom alebo elektronicky; písomné potvrdenie súhlasu sa nevyžaduje.
(4)
Tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane musí sprevádzať sprievodný dokument vyhotovený odosielateľom (dodávateľom). Odosielateľ (dodávateľ) si ponechá kópiu sprievodného dokumentu a ďalšiu kópiu sprievodného dokumentu je povinný pred začatím prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane zaslať písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu odosielateľa (dodávateľa); v prípade faxového alebo elektronického zaslania kópie sprievodného dokumentu sa jeho písomné doručenie nevyžaduje.
(5)
Ak je počas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane elektronický systém14a) nedostupný, môže odosielateľ (dodávateľ), ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto prijatia tabakových výrobkov v pozastavení dane alebo zmeniť príjemcu (odberateľa) s výnimkou príjemcu (odberateľa), ktorým je slovenský zástupca podľa § 33a ods. 15 alebo ozbrojené sily Slovenskej republiky a ich civilní zamestnanci, len ak oznámil colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) informácie podľa osobitného predpisu14b) a tento colný úrad so zmenou súhlasil. Odosielateľ (dodávateľ) je povinný požadované informácie zaslať písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu odosielateľa (dodávateľa); v prípade faxového alebo elektronického oznámenia sa jeho písomné doručenie nevyžaduje. Po obdržaní súhlasu colného úradu odosielateľa (dodávateľa) je odosielateľ (dodávateľ) povinný vyznačiť na zadnej strane sprievodného dokumentu, ktorý sprevádza prepravované tabakové výrobky, nové miesto prijatia tabakových výrobkov v pozastavení dane alebo nového príjemcu (odberateľa).
(6)
Ak sa preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane ukončila so sprievodným dokumentom alebo ak je elektronický systém14a) nedostupný v čase prijatia tabakových výrobkov v pozastavení dane, príjemca (odberateľ) je povinný vyhotoviť správu o prijatí v písomnej forme (ďalej len „písomná správa o prijatí“), ktorá musí obsahovať rovnaké údaje ako správa o prijatí podľa § 21 ods. 7 alebo § 22 ods. 7. Písomná správa o prijatí je potvrdením o ukončení prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane pri nedostupnom elektronickom systéme.14a) Príjemca (odberateľ) je povinný túto písomnú správu o prijatí predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa), ktorý kópiu písomnej správy o prijatí zasiela colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) alebo správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa). Colný úrad odosielateľa (dodávateľa) je povinný kópiu písomnej správy o prijatí zaslať odosielateľovi (dodávateľovi).
(7)
Ak sa elektronický systém14a) sprístupní, colný úrad, odosielateľ (dodávateľ) a príjemca (odberateľ) sú povinní bezodkladne postupovať podľa § 21 alebo § 22; rovnako sú povinní postupovať, ak bola preprava týchto tabakových výrobkov ukončená pri nedostupnom elektronickom systéme.14a)
(8)
Ak nebola príjemcom (odberateľom) vyhotovená správa o prijatí alebo písomná správa o prijatí z iného dôvodu, ako je nedostupnosť elektronického systému,14a) je príjemca (odberateľ) povinný predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa) iný dôkaz o ukončení prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane, ktorý musí obsahovať rovnaké náležitosti, aké sú uvedené v správe o prijatí podľa § 21 ods. 7 alebo § 22 ods. 7. Ak colný úrad príjemcu (odberateľa) uzná iný dôkaz o ukončení prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane, oznámi túto skutočnosť colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) alebo správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa) a ukončí prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane prostredníctvom elektronického systému.14a)
(9)
Pri nedostupnom elektronickom systéme14a) nie je dotknutá povinnosť zložiť zábezpeku na daň podľa tohto zákona.
§ 26
Nezrovnalosti pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane
(1)
Nezrovnalosťou pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane sa na účely tohto zákona rozumejú také okolnosti, v ktorých dôsledku sa preprava tabakových výrobkov alebo časť prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane neukončila podľa tohto zákona.
(2)
Za nezrovnalosť pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane sa na účely tohto zákona nepovažuje, ak
a)
boli tabakové výrobky pri preprave v pozastavení dane nenávratne zničené v dôsledku nehody, havárie, nepredvídateľných okolností alebo vplyvom vyššej moci a ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu, alebo
b)
došlo pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane k stratám tabakových výrobkov, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky tabakových výrobkov súvisiace s ich fyzikálno-chemickými vlastnosťami počas prepravy a ak sú tieto straty uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu.
(3)
Ak pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane vznikne nezrovnalosť na daňovom území, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom vzniku nezrovnalosti.
(4)
Ak sa pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane z iného členského štátu na daňové územie zistí nezrovnalosť na daňovom území a nie je možné určiť miesto vzniku nezrovnalosti, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom zistenia nezrovnalosti.
(5)
Ak pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane vznikne daňová povinnosť podľa odseku 3 alebo odseku 4 a daňovým dlžníkom je prevádzkovateľ daňového skladu, registrovaný odosielateľ alebo právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň v inom členskom štáte, colný úrad informuje správcu dane členského štátu, v ktorom bola zložená zábezpeka na daň, o vzniku povinnosti priznať a zaplatiť daň na daňovom území.
(6)
Ak tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane z daňového územia na územie iného členského štátu neboli dopravené na miesto určenia a počas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane nebola zistená nezrovnalosť, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom odoslania tabakových výrobkov v pozastavení dane. Ak odosielateľ (dodávateľ) tabakových výrobkov v lehote do štyroch mesiacov odo dňa odoslania tabakových výrobkov nepredloží colnému úradu dôkaz o ukončení prepravy, podá daňové priznanie a zaplatí daň spôsobom podľa odseku 8; za dôkaz preukazujúci ukončenie prepravy sa na účely tohto zákona považuje správa o prijatí alebo písomná správa o prijatí, alebo elektronická správa o vývoze vyhotovená prostredníctvom elektronického systému,14a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise14b) (ďalej len „správa o vývoze“), alebo správa o vývoze v písomnej forme (ďalej len „písomná správa o vývoze“), alebo iný dôkaz preukazujúci ukončenie prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane alebo dôkaz o tom, že nezrovnalosť nevznikla na daňovom území.
(7)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň na daňovom území, nebola preukázateľne oboznámená so skutočnosťou, že tabakové výrobky neboli dopravené na miesto určenia, je oprávnená do 30 dní odo dňa obdržania oznámenia colného úradu o zistení tejto skutočnosti preukázať colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) ukončenie prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane alebo vznik nezrovnalosti v inom členskom štáte.
(8)
Daňový dlžník, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu, postupuje pri zistení nezrovnalosti podľa § 13 ods. 2, pričom daň vypočíta podľa sadzieb platných v deň vzniku daňovej povinnosti. Daňový dlžník, s výnimkou prevádzkovateľa daňového skladu, je povinný do piatich pracovných dní po zistení nezrovnalosti podať daňové priznanie, vypočítať daň podľa sadzieb dane platných v deň vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň, a to
a)
colnému úradu, ak daňový dlžník má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak daňový dlžník nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(9)
Ak sa pred uplynutím troch rokov odo dňa začatia prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane zistí, že k nezrovnalosti pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane došlo
a)
v inom členskom štáte a v tom členskom štáte bola daň zaplatená, colný úrad zaplatenú daň na daňovom území vráti daňovému dlžníkovi, ktorý daň zaplatil, a to do 30 dní odo dňa predloženia dokladu o zaplatení dane v inom členskom štáte,
b)
na daňovom území pri preprave tabakových výrobkov z daňového skladu na daňovom území do daňového skladu na daňovom území, ktorá mala za následok vznik daňovej povinnosti a daň bola zaplatená, colný úrad zaplatenú daň vráti daňovému dlžníkovi, a to do 30 dní odo dňa predloženia dokladu potvrdzujúceho, že nezrovnalosť bola odstránená.
§ 27
Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane pri dovoze
(1)
Dovozom tabakových výrobkov sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie tabakových výrobkov do voľného obehu2aa) v mieste dovozu. Miestom dovozu je miesto, kde sa tabakové výrobky nachádzajú v čase prepustenia do voľného obehu.2aa) Na daň a na správu dane pri dovoze tabakových výrobkov sa vzťahujú colné predpisy, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Tabakové výrobky po prepustení do voľného obehu2aa) je možné uviesť do daňového režimu pozastavenia dane, pričom sa uplatní rovnaký postup ako pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane.
(3)
Tabakové výrobky, ktoré po prepustení do voľného obehu2aa) uviedol dovozca, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu alebo registrovaný odosielateľ (ďalej len „dovozca“), do pozastavenia dane, musia byť bezodkladne umiestnené v daňovom sklade na daňovom území alebo odoslané dovozcom prevádzkovateľovi daňového skladu alebo oprávnenému príjemcovi na území iného členského štátu. Dovozca je povinný preukázať sa colnému úradu, ktorý tabakové výrobky prepúšťa do voľného obehu,2aa) povolením na prevádzkovanie daňového skladu alebo povolením odosielať tabakové výrobky v pozastavení dane a potvrdením colného úradu o výške zloženej zábezpeky na daň pripadajúcej na prepravované množstvo tabakových výrobkov. Zloženie zábezpeky na daň sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 20 ods. 1 pokrýva zábezpeku na daň na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať v pozastavení dane.
§ 28
Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze
(1)
Vývozom tabakových výrobkov sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie tabakových výrobkov do colného režimu vývoz19a) a ich preprava do miesta výstupu. Miestom výstupu sa na účely tohto zákona rozumie miesto, v ktorom bola preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane ukončená a tabakové výrobky opustili územie únie. Tabakové výrobky po prepustení do colného režimu vývoz19a) môže prepravovať v pozastavení dane do miesta výstupu len vývozca, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu alebo registrovaný odosielateľ (ďalej len „vývozca“).
(2)
Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze je možné uskutočniť len na základe elektronického dokumentu, ak tento zákon neustanovuje inak. Vývozca vyhotoví návrh elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu vývozu19b) na daňovom území. Návrh elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému14a) musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom,14c) ak sa vývozca a colný úrad vývozu19b) nedohodnú inak. Colný úrad vývozu19b) na daňovom území elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu, a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu referenčný kód a zároveň zašle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom vývozcovi a colnému úradu výstupu19c) na daňovom území. Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad vývozu19b) na daňovom území o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu elektronického dokumentu. Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze je možné začať až po pridelení referenčného kódu. Tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane pri vývoze musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci referenčný kód.
(3)
Vývozca môže zrušiť elektronický dokument, ak bolo prijaté colné vyhlásenie, ktorým boli tabakové výrobky navrhnuté do colného režimu vývoz,19a) zrušené podľa osobitného predpisu.19d)
(4)
Počas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze môže vývozca, ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto výstupu tabakových výrobkov prostredníctvom elektronického systému,14a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.14b)
(5)
Colný úrad výstupu19c) na daňovom území vyhotoví prostredníctvom elektronického systému14a) elektronické potvrdenie osvedčujúce, že tabakové výrobky opustili územie únie (ďalej len „potvrdenie o výstupe“), ktoré odošle colnému úradu vývozu19b) na daňovom území. Colný úrad vývozu19b) na daňovom území elektronicky overí údaje uvedené v potvrdení o výstupe a vyhotoví správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi; správa o vývoze potvrdzuje, že preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze bola ukončená a tabakové výrobky opustili územie únie.
(6)
Ak je colný úrad vývozu19b) na daňovom území zároveň i colným úradom výstupu19c) na daňovom území, colný úrad vyhotoví správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi; potvrdenie o výstupe sa nevyžaduje.
(7)
Ak je miesto vývozu v inom členskom štáte a miesto výstupu je na daňovom území, colný úrad výstupu19c) na daňovom území vyhotoví potvrdenie o výstupe, ktoré elektronicky zašle správcovi dane členského štátu vývozu.
(8)
Ak je miesto vývozu na daňovom území a miesto výstupu je v inom členskom štáte, colný úrad vývozu19b) na daňovom území zašle elektronický dokument colnému úradu výstupu19c) v inom členskom štáte. Colný úrad vývozu19b) na daňovom území po obdržaní potvrdenia o výstupe vyhotoveného colným úradom výstupu19c) v inom členskom štáte elektronicky overí údaje uvedené v potvrdení o výstupe a vyhotoví správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi.
(9)
Na zloženie zábezpeky na daň na prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze sa použije ustanovenie § 22 ods. 10 primerane. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad vývozu19b) bezodkladne vráti právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá zložila zábezpeku na daň, po zaevidovaní správy o vývoze, ak sa colný úrad vývozu19b) a právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň, nedohodli inak.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7, 8, 19a až 19d znejú:
7)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
19a)
Čl. 161 nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
19b)
Čl. 4 bod 4c nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
19c)
Čl. 4 bod 4d nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
19d)
Čl. 66 nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16 až 18 sa vypúšťajú.
26.
Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠28a
Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze pri nedostupnom elektronickom systéme
(1)
Ak je elektronický systém14a) nedostupný podľa § 25, vývozca je povinný
a)
oznámiť písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky colnému úradu vývozu19b) začatie prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze; v prípade telefonického, faxového alebo elektronického oznámenia sa písomné potvrdenie oznámenia nevyžaduje,
b)
vyhotoviť sprievodný dokument podľa § 25 ods. 2 písm. b).
(2)
Vývozca môže začať prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze podľa odseku 1 len so súhlasom colného úradu vývozu.19b) Súhlas so začatím prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze oznamuje colný úrad vývozu19b) faxom alebo elektronicky; písomné potvrdenie súhlasu sa nevyžaduje.
(3)
Tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane pri vývoze musí sprevádzať sprievodný dokument vyhotovený vývozcom. Vývozca si ponechá kópiu sprievodného dokumentu a ďalšiu kópiu sprievodného dokumentu je povinný pred začatím prepravy zaslať písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu vývozu;19b) v prípade faxového alebo elektronického zaslania kópie sprievodného dokumentu sa jeho písomné doručenie nevyžaduje.
(4)
Ak je počas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze elektronický systém14a) nedostupný podľa § 25 môže vývozca, ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto výstupu, len ak oznámil colnému úradu vývozu19b) informácie podľa osobitného predpisu14b) a tento colný úrad so zmenou súhlasil. Vývozca je povinný požadované informácie zaslať písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu vývozu;19b) v prípade faxového alebo elektronického oznámenia sa jeho písomné doručenie nevyžaduje. Po obdržaní súhlasu colného úradu vývozu19b) je vývozca povinný vyznačiť na zadnej strane sprievodného dokumentu, ktorý sprevádza prepravované tabakové výrobky, nové miesto výstupu.
(5)
Ak sa preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze ukončila so sprievodným dokumentom na daňovom území alebo ak je elektronický systém14a) nedostupný v čase, keď tabakové výrobky opustili územie únie na daňovom území, colný úrad výstupu19c) na daňovom území je povinný vyhotoviť potvrdenie o výstupe v písomnej forme (ďalej len „písomné potvrdenie o výstupe“), ktoré musí obsahovať rovnaké údaje ako potvrdenie o výstupe podľa § 28 ods. 5. Colný úrad výstupu19c) na daňovom území zašle písomné potvrdenie o výstupe colnému úradu vývozu19b) na daňovom území alebo správcovi dane členského štátu vývozcu, ak neboli tabakové výrobky prepustené do colného režimu vývoz 19a) na daňovom území. Písomné potvrdenie o výstupe je dokladom potvrdzujúcim, že tabakové výrobky opustili územie únie. Colný úrad vývozu19b) na daňovom území na základe písomného potvrdenia o výstupe vyhotoví písomnú správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi.
(6)
Ak sa elektronický systém14a) sprístupní, vývozca, colný úrad vývozu19b) a colný úrad výstupu19c) sú povinní bezodkladne postupovať podľa § 28 ods. 2; rovnako sú povinní postupovať, ak bola preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze ukončená pri nedostupnom elektronickom systéme.14a)
(7)
Ak nebola colným úradom vývozu19b) vyhotovená správa o vývoze podľa § 28 ods. 5 z iného dôvodu, ako je nedostupnosť elektronického systému,14a) je vývozca povinný predložiť colnému úradu vývozu19b) iný dôkaz o ukončení prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze, ktorý musí obsahovať rovnaké údaje, aké sú uvedené v správe o vývoze podľa § 28 ods. 5. Ak colný úrad vývozu19b) na daňovom území uzná iný dôkaz o ukončení prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze, oznámi túto skutočnosť vývozcovi a ukončí prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze prostredníctvom elektronického systému.14a)“.
27.
§ 29 vrátane nadpisu znie:
㤠29
Preprava tabakových výrobkov mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely
(1)
Ak sa tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepravia na daňové územie na podnikateľské účely, vzniká daňová povinnosť na daňovom území, a to dňom prevzatia tabakových výrobkov na daňovom území; na účely tohto zákona sa tabakovými výrobkami určenými na podnikateľské účely rozumie ich dodanie na iné účely ako na súkromné účely podľa § 31 ods. 1. Daňovým dlžníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je príjemcom (odberateľom) tabakových výrobkov.
(2)
Príjemca (odberateľ) tabakových výrobkov je povinný pred prevzatím tabakových výrobkov podľa odseku 1
a)
písomne oznámiť colnému úradu svoje identifikačné údaje, množstvo v príslušnej mernej jednotke, obchodný názov a presné vymedzenie tabakových výrobkov, ktoré chce odobrať a identifikačné údaje dodávateľa tabakových výrobkov,
b)
zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo odoberaných tabakových výrobkov; na zábezpeku na daň sa použije § 20 primerane.
(3)
Daňový dlžník je povinný pri vzniku daňovej povinnosti bezodkladne podať daňové priznanie colnému úradu a zaplatiť daň najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. Na daňové priznanie sa použije § 13 primerane.
(4)
Ak sa tabakové výrobky podľa odseku 1 prepravujú na daňové územie alebo prijímajú na daňovom území opakovane, na žiadosť príjemcu (odberateľa) môže colný úrad povoliť, aby dodávky uskutočnené v jednom zdaňovacom období boli zahrnuté do jedného daňového priznania.
(5)
Na úhradu dane je možné po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň; povinnosť vyrovnať prípadné rozdiely z použitia zábezpeky na daň tým nie je dotknutá.
(6)
Ak pri preprave tabakových výrobkov na podnikateľské účely podľa odseku 1 došlo k nenávratnému zničeniu tabakových výrobkov v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyššej moci, alebo došlo pri preprave tabakových výrobkov na podnikateľské účely k stratám tabakových výrobkov, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky tabakových výrobkov súvisiace s ich fyzikálno-chemickými vlastnosťami počas prepravy a ak sú tieto straty tabakových výrobkov alebo nenávratné zničenie tabakových výrobkov na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu, daňová povinnosť vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré bolo uznané ako strata tabakových výrobkov alebo nenávratné zničenie tabakových výrobkov, nevzniká. Colný úrad na žiadosť vráti zábezpeku na daň zloženú podľa odseku 2 príjemcovi (odberateľovi) tabakových výrobkov vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré bolo colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu uznané ako strata tabakových výrobkov alebo nenávratné zničenie tabakových výrobkov.
(7)
Ak daňová povinnosť nevznikne podľa odseku 1, vzniká daňová povinnosť dňom prepravenia tabakových výrobkov na daňové územie, alebo dňom použitia tabakových výrobkov na daňovom území, ak nie je známy deň prepravenia tabakových výrobkov na daňové územie. Daňovým dlžníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá tabakové výrobky pri prepravení na daňové územie má ako prvá v držbe, alebo ktorá tabakové výrobky ako prvá použila. Daňový dlžník je povinný do piatich pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie a zaplatiť daň podľa sadzieb dane platných v deň prepravenia alebo použitia tabakových výrobkov, a to
a)
colnému úradu, ak má daňový dlžník sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak daňový dlžník nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(8)
Ak sa majú tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území prepraviť do iného členského štátu na podnikateľské účely, musí odosielateľ (dodávateľ) vyhotoviť zjednodušený sprievodný dokument a postupovať podľa § 30.
(9)
Odosielateľ (dodávateľ) tabakových výrobkov je povinný pred uskutočnením dodávky podať colnému úradu písomné oznámenie, v ktorom uvedie svoje identifikačné údaje, množstvo tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke, obchodný názov a presné vymedzenie tabakových výrobkov, ktoré chce dodať a identifikačné údaje príjemcu (odberateľa) tabakových výrobkov; po uskutočnení dodávky je možné podať colnému úradu žiadosť o vrátenie dane podľa § 14 ods. 6.
(10)
Ak sa tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území prepravujú cez územie iného členského štátu na daňové územie, je odosielateľ (dodávateľ) tabakových výrobkov povinný oznámiť colnému úradu údaje podľa odseku 2, vyhotoviť zjednodušený sprievodný dokument a postupovať primerane podľa § 30.
(11)
Tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území prepravované do iného členského štátu na podnikateľské účely alebo tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepravované na daňové územie na podnikateľské účely sa považujú za tabakové výrobky dodané na podnikateľské účely dňom prijatia týchto tabakových výrobkov príjemcom (odberateľom) tabakových výrobkov, ak sa preprava uskutočňuje so zjednodušeným sprievodným dokumentom.
(12)
Tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území alebo na území iného členského štátu dodané na paluby lietadiel alebo lodí uskutočňujúcich prepravu na daňové územie alebo na územie iného členského štátu, ktoré nie sú ponúkané na predaj na daňovom území, sa na účely tohto zákona nepovažujú za tabakové výrobky určené na podnikateľské účely na daňovom území.
(13)
Ak odberateľ tabakových výrobkov, ktorým je oprávnený príjemca, chce tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území prepravovať na účely reklamácie dodávateľovi reklamovaných tabakových výrobkov, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu v inom členskom štáte, môže takéto tabakové výrobky prepravovať len so zjednodušeným sprievodným dokumentom. Na zjednodušenom sprievodnom dokumente je oprávnený príjemca povinný uviesť počet kontrolných známok a ich identifikačné čísla, ak sa reklamované tabakové výrobky nachádzali v spotrebiteľskom balení a boli prepravované v rámci reklamácie na územie iného členského štátu označené kontrolnou známkou. Oprávnený príjemca pri vrátení dane postupuje primerane podľa § 14; potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte sa nevyžaduje.“.
28.
V § 30 ods. 1 sa slová „právnom predpise únie“ nahrádzajú slovami „osobitnom predpise“.
29.
V § 31 ods. 3 písm. d) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „množstvo takto prepravovaných tabakových výrobkov je najmenej 800 kusov cigariet, 400 kusov cigariek, 200 kusov cigár alebo jeden kg tabaku.“.
30.
V § 32 ods. 4 sa za slová „daňovej povinnosti“ vkladajú slová „vypočítať daň podľa sadzieb dane platných v deň prevzatia tabakových výrobkov,“ a vypúšťajú sa slová „a splatnosť dane“.
31.
§ 32 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Ak pri dodaní tabakových výrobkov podľa odseku 1 došlo k nenávratnému zničeniu tabakových výrobkov v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyššej moci alebo došlo k stratám tabakových výrobkov, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky tabakových výrobkov súvisiace s ich fyzikálno-chemickými vlastnosťami počas prepravy a ak sú tieto straty tabakových výrobkov alebo nenávratné zničenie tabakových výrobkov na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu, daňová povinnosť vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré bolo uznané ako strata tabakových výrobkov alebo nenávratné zničenie tabakových výrobkov, nevzniká. Colný úrad na žiadosť vráti zábezpeku na daň zloženú podľa odseku 3 písm. c) odosielateľovi (dodávateľovi) tabakových výrobkov vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré bolo colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu uznané ako strata tabakových výrobkov alebo nenávratné zničenie tabakových výrobkov.“.
32.
Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠32a
Nezrovnalosti pri preprave tabakových výrobkov mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely alebo pri zásielkovom obchode
(1)
Nezrovnalosťou pri preprave tabakových výrobkov podľa § 29 alebo § 32 sa na účely tohto zákona rozumejú okolnosti, v ktorých dôsledku sa preprava tabakových výrobkov alebo časť prepravy tabakových výrobkov uvedených do daňového voľného obehu neukončila podľa tohto zákona.
(2)
Za nezrovnalosť pri preprave tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu sa na účely tohto zákona nepovažuje, ak
a)
boli tabakové výrobky pri preprave v daňovom voľnom obehu nenávratne zničené v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyššej moci a ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu, alebo
b)
došlo pri preprave tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu k stratám tabakových výrobkov, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky tabakových výrobkov počas prepravy, a ak sú tieto straty uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu.
(3)
Ak pri preprave tabakových výrobkov, ktoré boli uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, vznikne nezrovnalosť na daňovom území, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom vzniku nezrovnalosti.
(4)
Ak sa pri preprave tabakových výrobkov, ktoré boli uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, zistí nezrovnalosť a nie je možné určiť miesto vzniku nezrovnalosti, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom zistenia nezrovnalosti na daňovom území.
(5)
Ak sa pred uplynutím troch rokov odo dňa vzniku nezrovnalosti podľa odseku 4 zistí, že k nezrovnalosti pri preprave tabakových výrobkov, ktoré boli uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, došlo v inom členskom štáte a v tom členskom štáte bola daň zaplatená, colný úrad daň zaplatenú na daňovom území vráti daňovému dlžníkovi do 30 dní odo dňa predloženia dokladu o zaplatení dane v inom členskom štáte.
(6)
Daňovým dlžníkom je príjemca (odberateľ) tabakových výrobkov, ktorý zložil zábezpeku na daň podľa § 29 ods. 2 písm. b), alebo odosielateľ (dodávateľ) tabakových výrobkov, ktorý zložil zábezpeku na daň podľa § 32 ods. 3 písm. c).
(7)
Ak sa pri preprave tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu zistí, že nezrovnalosť na daňovom území nevznikla, colný úrad zloženú zábezpeku na daň vráti príjemcovi (odberateľovi) tabakových výrobkov alebo odosielateľovi (dodávateľovi) tabakových výrobkov, ktorý zložil zábezpeku na daň na daňovom území a preukázal, že nezrovnalosť nevznikla na daňovom území.
(8)
Ak pri preprave tabakových výrobkov, ktoré boli uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území, vznikne nezrovnalosť v inom členskom štáte alebo sa zistí, že k nezrovnalosti došlo v inom členskom štáte a v tom členskom štáte bola daň zaplatená, colný úrad vráti daň z preukázateľne zdanených tabakových výrobkov na daňovom území právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá daň zaplatila, a to do 30 dní odo dňa predloženia dokladu o zaplatení dane v inom členskom štáte.
(9)
Ak vznikla daňová povinnosť podľa odseku 3 alebo odseku 4, je daňový dlžník povinný do piatich pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie, vypočítať daň podľa sadzieb dane platných v deň vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň, a to
a)
colnému úradu, ak daňový dlžník má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak daňový dlžník nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(10)
Na daňové priznanie sa použije § 13 primerane.“.
33.
V § 33a ods. 6 a 19 sa slová „so sprievodným dokumentom“ nahrádzajú slovami „s elektronickým dokumentom“.
34.
V § 38 odsek 1 znie:
„(1)
Registrovaný odosielateľ je povinný viesť evidenciu
a)
prijatých tabakových výrobkov,
b)
odoslaných tabakových výrobkov v pozastavení dane.“.
35.
V § 40 ods. 1 sa slová „daňových splnomocnencov“ nahrádzajú slovami „registrovaných odosielateľov“.
36.
V § 40 ods. 2 písm. c) sa slová „daňového splnomocnenca“ nahrádzajú slovami „registrovaného odosielateľa“.
37.
Za § 44f sa vkladá § 44g, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 44g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2010
(1)
Odosielateľ (dodávateľ) tabakových výrobkov pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území môže postupovať podľa § 21 v znení účinnom do 31. marca 2010 najneskôr do 31. decembra 2010.
(2)
Odosielateľ (dodávateľ) tabakových výrobkov pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane na územie iného členského štátu postupuje v období po 31. marci 2010 do 31. decembra 2010 podľa § 22 v znení účinnom do 31. marca 2010, ak sa s colným úradom nedohodne inak.
(3)
Ak príjemca (odberateľ) na daňovom území príjme tabakové výrobky v pozastavení dane z iného členského štátu v období po 31. marci 2010 do 31. decembra 2010 podľa § 22 v znení účinnom do 31. marca 2010, ukončí túto prepravu podľa § 22 v znení účinnom do 31. marca 2010.
(4)
Na prepravu tabakových výrobkov podľa odsekov 1 až 3 je možné použiť sprievodný dokument vyhotovený podľa § 25 v znení účinnom do 31. marca 2010 najneskôr do 31. decembra 2010.
(5)
Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území, ktorá sa začala podľa § 21 v znení účinnom do 31. marca 2010 a nebola ukončená do 31. decembra 2010, je možné ukončiť podľa § 21 v znení účinnom do 31. marca 2010.
(6)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe registrovanej podľa § 24 v znení účinnom do 31. marca 2010 ako daňový splnomocnenec zaniká registrácia 30. apríla 2010.
(7)
Ak má daňový splnomocnenec zásoby tabakových výrobkov, môže ich dodať príjemcovi (odberateľovi) do 30. apríla 2010.
(8)
Ak daňovému splnomocnencovi vznikne daňová povinnosť do 30. apríla 2010, je povinný podať daňové priznanie podľa § 13 v znení účinnom do 31. marca 2010 a v rovnakej lehote zaplatiť daň.
(9)
Vývozca tabakových výrobkov pri vývoze tabakových výrobkov v pozastavení dane môže postupovať podľa § 28 v znení účinnom do 31. marca 2010 najneskôr do 31. decembra 2010.
(10)
Ak sa vývoz tabakových výrobkov podľa odseku 9 začal podľa § 28 v znení účinnom do 31. marca 2010 a tento vývoz nebol ukončený do 31. decembra 2010, ukončí sa podľa § 28 v znení účinnom do 31. marca 2010.
38.
V celom texte zákona s výnimkou § 44 sa vypúšťajú vo všetkých tvaroch slová „daňový splnomocnenec“ a slová v spojeniach „a daňový splnomocnenec“ a „alebo daňový splnomocnenec“.
39.
V prílohe č. 1 prvý bod znie:
„1.
Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (Ú. v. EÚ L 9, 14. 1. 2009).“.
40.
Prílohy č. 3, 4 a 5 sa vypúšťajú.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 556/2004 Z. z., zákonom č. 631/2004 Z. z., zákonom č. 533/2005 Z. z., zákonom č. 610/2005 Z. z., zákonom č. 547/2007 Z. z., zákonom č. 378/2008 Z. z., zákonom č. 465/2008 Z. z., zákonom č. 305/2009 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.