478/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

478
ZÁKON
z 22. októbra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2007 Z. z. a zákona č. 70/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písmeno f) znie:
„f)
licenciou individuálna licencia, všeobecná licencia na žrebové vecné lotérie a tomboly a všeobecná licencia na kartové hry pokrového typu prevádzkované mimo kasína, pri ktorých hráči hrajú jeden proti druhému (ďalej len „kartová hra mimo kasína“), ak v jednotlivých ustanoveniach tohto zákona nie je uvedená iba individuálna licencia alebo iba individuálne licencie na prevádzkovanie jednotlivých druhov hazardných hier, alebo iba všeobecná licencia,“.
2.
V § 2 písmeno q) znie:
„q)
kasínom herňa, v ktorej sa prevádzkujú stolové hry, prípadne výherné prístroje, videohry a hazardné hry prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi v kasíne,“.
3.
§ 2 sa dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r)
kasínom v rekreačnom komplexe herňa, v ktorej sa prevádzkujú stolové hry, prípadne výherné prístroje, videohry a hazardné hry prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi v kasíne v rekreačnom komplexe, pričom sa v nej prevádzkuje najmenej 50 hracích stolov a najmenej 500 výherných prístrojov; celková plocha priestorov, v ktorých sa prevádzkujú hazardné hry, ostatných priestorov dostupných hráčom a priestorov nedostupných hráčom, určených pre personál, administratívu, bezpečnosť a prevádzku kasína v rekreačnom komplexe predstavuje najmenej 7 000 m2 a toto kasíno je alebo bude do 12 mesiacov od začiatku jeho prevádzkovania stavebne prepojené s priestormi rekreačného komplexu s rozlohou najmenej 50 000 m2.“.
4.
V § 3 ods. 2 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré znejú:
„g)
kartové hry mimo kasína,
h)
charitatívne lotérie.“.
Doterajšie písmeno g) za označuje ako písmeno i).
5.
V § 3 ods. 2 písm. i) sa slová „až f)“ nahrádzajú slovami „až h)“.
6.
V § 3 ods. 4 písm. f) sa slová „iné hry“ nahrádzajú slovami „žrebové vecné lotérie“.
7.
V § 9 prvej vete sa slová „hráč hrá vždy“ nahrádzajú slovami „hráči hrajú“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo jeden proti druhému“.
8.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý znie:
㤠9a
Charitatívna lotéria je hazardná hra, ktorá má niektoré znaky hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. a) vrátane znakov číselnej lotérie a niektoré znaky hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. c) vrátane znakov nešportovej stávkovej udalosti.“.
9.
V § 10 ods. 4 písm. c) sa za slovo „ju“ vkladá čiarka a slová „ak sa zistia nedostatky,“.
10.
V § 16 písm. b) sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:
„3.
licencia na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne v rekreačnom komplexe,“.
Doterajšie body 3 až 8 sa označujú ako body 4 až 9.
11.
V § 16 písm. b) deviatom bode, § 21 ods. 10 a § 22 ods. 4 písm. f) sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.
12.
V § 16 sa písmeno b) dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:
„10.
licencia na prevádzkovanie charitatívnej lotérie.“.
13.
V § 18 ods. 1 sa slová „lotérie a tomboly“ nahrádzajú slovami „lotérie, tomboly a kartové hry mimo kasína“ a slová „lotérií a tombol“ nahrádzajú slovami „lotérií, tombol a kartových hier mimo kasína“.
14.
V § 18 ods. 3 úvodnej vete sa za slovo „licencii“ vkladajú slová „na prevádzkovanie žrebových vecných lotérií a tombol“.
15.
V § 18 ods. 3 písm. b) sa slovo „zaplatenia“ nahrádza slovom „uloženia“.
16.
V § 18 ods. 3 písm. c) sa slovo „zaplatenia” nahrádza slovami „a lehota úhrady”.
17.
V § 18 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Podmienky uvedené vo všeobecnej licencii na prevádzkovanie kartových hier mimo kasína sú najmä
a)
náležitosti herného plánu,
b)
spôsob a lehota uloženia finančnej zábezpeky podľa § 36,
c)
spôsob a lehota úhrady odvodu podľa § 37,
d)
počet stolov s uvedením ich druhu,
e)
spôsob označenia stolov,
f)
typ turnaja a doba trvania turnaja,
g)
výška dotácie turnaja,
h)
počet hráčov,
i)
požiadavky, ktoré musí splniť fyzická osoba zodpovedná za prevádzkovanie hazardnej hry, týkajúce sa praxe a vzdelania tejto osoby a jej funkcia u právnickej osoby podľa § 17 ods. 1 a 2,
j)
spôsob, rozsah a doba archivácie dokladov týkajúcich sa kartových hier mimo kasína,
k)
náležitosti oznámenia kartovej hry mimo kasína.”.
Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9.“.
18.
V § 18 ods. 6 sa číslica „90“ nahrádza číslicou „40“.
19.
V § 18 ods. 8 sa slová „5 a 6“ nahrádzajú slovami „6 a 7“.
20.
V § 18 ods. 9 sa slová „lotérie a tomboly“ nahrádzajú slovami „lotérie, tomboly a kartovej hry mimo kasína“.
21.V § 19 ods. 1 sa slová „lotériu alebo tombolu“ nahrádzajú slovami „lotériu, tombolu alebo kartovú hru mimo kasína“.
22.
V § 20 ods. 1 sa za slovo „obmedzeným“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak“.
23.
V § 20 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
20 000 000 eur pri hazardných hrách v kasíne v rekreačnom komplexe.“.
24.
V § 20 ods. 6 písmeno a) znie:
„a)
výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace odo dňa podania žiadosti o udelenie individuálnej licencie; ak ide o spoločnosti len založené, zakladateľskú listinu, zakladateľskú zmluvu alebo spoločenskú zmluvu,“.
25.
V § 20 ods. 6 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak žiadateľom o udelenie individuálnej licencie je národná lotériová spoločnosť,“.
26.
Za § 20 sa vkladajú § 20a a 20b, ktoré znejú:
㤠20a
(1)
Žiadosť o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie stávkových hier podľa § 6 ods. 5 môže podať aj štátny podnik.
(2)
Výška kmeňového imania žiadateľa musí byť najmenej 330 000 eur.
(3)
V žiadosti o udelenie individuálnej licencie podľa odseku 1 žiadateľ okrem náležitostí podľa § 20 ods. 4 písm. b), g) až k) uvedie aj
a)
názov a sídlo žiadateľa,
b)
označenie, sídlo a identifikačné číslo zakladateľa,
c)
výšku kmeňového imania,
d)
mená, priezviská a rodné čísla alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, členov dozornej rady, ak je zriadená, riaditeľa, iných fyzických osôb oprávnených konať za žiadateľa a fyzických osôb zodpovedných za vnútornú kontrolu.
(4)
Žiadateľ musí okrem skutočností uvedených v § 20 ods. 5 písm. c) až e) preukázať aj
a)
výšku kmeňového imania podľa stavu ku dňu podania žiadosti o udelenie individuálnej licencie podľa odseku 1 predložením dokladu preukazujúceho túto výšku kmeňového imania,
b)
splatenie finančnej zábezpeky v celej výške priložením výpisu z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky,
c)
prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod finančných prostriedkov predstavujúcich finančnú zábezpeku uvedením skutočností o pôvode týchto finančných prostriedkov.
(5)
Žiadateľ k žiadosti o udelenie individuálnej licencie podľa odseku 1 priloží výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace odo dňa podania žiadosti o udelenie individuálnej licencie podľa odseku 1, zakladaciu listinu a doklady podľa § 20 ods. 6 písm. c), d) a f) až l) a ods. 10.
§ 20b
(1)
Žiadosť o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie charitatívnej lotérie môže podať len nadácia11a) so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len „nadácia“) alebo záujmové združenie nadácií11b) so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len „záujmové združenie“), ak
a)
nadačné imanie nadácie je najmenej 166 000 eur alebo takúto výšku dosahuje súčet nadačných imaní všetkých členov záujmového združenia,
b)
za posledných päť rokov poskytla nadácia alebo členovia záujmového združenia spoločne na verejnoprospešné účely občianskym združeniam, neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby alebo iným nadáciám najmenej 5 000 000 eur, pričom každý rok poskytla najmenej 830 000 eur pre najmenej 100 občianskych združení, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby alebo iných nadácií,
c)
za posledných päť rokov v každom roku preukáže nadácia alebo členovia záujmového združenia vyhotovenie auditu svojej účtovnej závierky.
(2)
V žiadosti o udelenie individuálnej licencie podľa odseku 1 žiadateľ okrem náležitostí podľa § 20 ods. 4 písm. b), g) až k) uvedie aj
a)
názov a sídlo nadácie alebo záujmového združenia,
b)
označenie, sídlo a identifikačné číslo zakladateľa,
c)
výšku nadačného imania nadácie alebo súčet nadačných imaní všetkých členov záujmového združenia,
d)
mená, priezviská a rodné čísla alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, členov správnej rady a dozornej rady, správcu nadácie a iných fyzických osôb oprávnených konať za nadáciu alebo záujmové združenie.
(3)
Nadácia alebo záujmové združenie musí okrem skutočností uvedených v § 20 ods. 5 písm. c) až e) preukázať aj
a)
výšku nadačného imania alebo súčet nadačných imaní všetkých členov záujmového združenia podľa stavu ku dňu podania žiadosti o udelenie individuálnej licencie podľa odseku 1 predložením dokladu preukazujúceho túto skutočnosť,
b)
splatenie finančnej zábezpeky v celej výške priložením výpisu z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky,
c)
prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod finančných prostriedkov predstavujúcich finančnú zábezpeku uvedením skutočností o pôvode týchto finančných prostriedkov.
(4)
Nadácia alebo záujmové združenie k žiadosti o udelenie individuálnej licencie podľa odseku 1 priloží
a)
výpis z registra nadácií alebo výpis z registra záujmových združení, ktorý v čase predloženia žiadosti o udelenie individuálnej licencie podľa odseku 1 nesmie byť starší ako tri mesiace,
b)
nadačnú listinu, zakladateľskú zmluvu alebo zápisnicu o ustanovujúcej členskej schôdzi, ak ide o záujmové združenie,
c)
písomné vyhlásenie štatutárneho zástupcu nadácie, že na majetok nadácie alebo na majetok záujmového združenia nebol vyhlásený konkurz a ani návrh na konkurz nebol zamietnutý pre nedostatok majetku,
d)
doklady podľa § 20 ods. 6 písm. c), d) a f) až l) a ods. 10,
e)
popis vrátane názvu charitatívnej lotérie,
f)
charakteristiku cieľa charitatívnej lotérie,
g)
popis spôsobu určenia stávky a popis spôsobu preukazovania vykonanej stávky,
h)
popis, označenie a adresu umiestnenia zariadenia, ktoré sa bude používať pri prevádzkovaní hazardnej hry,
i)
doklady o splnení skutočností podľa odseku 1 písm. b) a c) a odseku 3 písm. c).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 11b znejú:
„11a)
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
11b)
§ 20f až 20j Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.“.
27.
V § 21 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
vyhlásenie žiadateľa o udelenie licencie na prevádzkovanie žrebových peňažných lotérií, žrebových peňažno-vecných lotérií a okamžitých lotérií o tom, že žreby sú dostatočne zabezpečené proti falšovaniu alebo inému zneužitiu, pričom žiadateľ je povinný predložiť ministerstvu najneskôr do piatich pracovných dní pred začatím predaja žrebov znalecký posudok vydaný znaleckým ústavom,11c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11c znie:
„11c)
§ 19 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
28.
V § 21 ods. 3 úvodnej vete sa za slová „v § 20 ods. 4, 6 a 10“ vkladajú slová „alebo § 20a ods. 3 až 5“.
29.
V § 21 odsek 5 znie:
„(5)
K žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne a k žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne v rekreačnom komplexe musí žiadateľ okrem dokladov a skutočností uvedených v § 20 ods. 4, 6 a 10 priložiť alebo v nej uviesť aj
a)
druh hazardných hier, ktoré budú prevádzkované v kasíne alebo v kasíne v rekreačnom komplexe,
b)
herný plán hazardných hier prevádzkovaných v kasíne alebo v kasíne v rekreačnom komplexe,
c)
prevádzkový poriadok kasína alebo kasína v rekreačnom komplexe,
d)
počet a druh hracích stolov,
e)
vzor hracích žetónov,
f)
hernú menu,
g)
adresu kasína alebo kasína v rekreačnom komplexe,
h)
vyjadrenie obce k umiestneniu kasína alebo kasína v rekreačnom komplexe na jej území,
i)
projekt monitorovacej techniky na účel kontroly priebehu hazardnej hry a denného vyúčtovania stávkových hier v kasíne alebo v kasíne v rekreačnom komplexe,
j)
odborné životopisy fyzických osôb uvedených v odseku 6 s prehľadom ukončeného vzdelania a jazykových znalostí vrátane dokladov o ukončenom vzdelaní, prehľadu odbornej praxe a absolvovania odborných výcvikov a stáží,
k)
počet výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a videohier,
l)
veľkosť celkovej plochy priestorov, v ktorých sa budú prevádzkovať hazardné hry, veľkosť ostatných priestorov dostupných hráčom a veľkosť priestorov nedostupných hráčom, určených pre personál, administratívu, bezpečnosť a prevádzku kasína v rekreačnom komplexe, ak ide o toto kasíno,
m)
veľkosť plochy rekreačného komplexu stavebne prepojeného s kasínom v rekreačnom komplexe, ak ide o toto kasíno; ak v čase podania žiadosti nepreukáže žiadateľ stavebné prepojenie kasína v rekreačnom komplexe s priestormi rekreačného komplexu, je povinný preukázať túto skutočnosť do 12 mesiacov od začatia prevádzkovania kasína v rekreačnom komplexe.“.
30.
V § 21 ods. 9 sa za slovo „desiatich“ vkladá slovo „pracovných“.
31.
V § 21 odseky 12 a 13 znejú:
„(12)
Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný každú zmenu údajov a skutočností, ktoré nevyžadujú zmenu individuálnej licencie podľa odseku 13 a ktoré sa uvádzajú v žiadosti o udelenie individuálnej licencie alebo v dokladoch, na základe ktorých bola individuálna licencia udelená, oznámiť orgánu, ktorý túto licenciu udelil, najneskôr do 15 dní od ich vzniku. Zmeny spočívajúce v zmene miesta trvalého pobytu fyzických osôb uvedených v individuálnej licencii alebo v zmene sídla prevádzkovateľa hazardnej hry je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný ministerstvu alebo obci oznámiť a hodnoverne preukázať.
(13)
Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný pri každej plánovanej zmene údajov a skutočností, ktoré sú uvedené v individuálnej licencii, v dokladoch, ktoré ministerstvo alebo obec pri udeľovaní individuálnej licencie schválila alebo ktoré sú prílohou individuálnej licencie, vopred požiadať o zmenu tejto licencie. Na konanie o zmene individuálnej licencie sa primerane použijú ustanovenia o udelení individuálnej licencie. V žiadosti o zmenu licencie sa uvádzajú len tie skutočnosti alebo sa k nej predkladajú len tie doklady, ktorých sa zmena licencie týka.“.
32.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14)
Ak sa zmení tento zákon, môže ministerstvo zmeniť individuálnu licenciu z vlastného podnetu na účel jej zosúladenia s týmto zákonom.“.
33.
V § 22 sa odsek 4 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:
„i)
tridsať rokov pri hazardných hrách v kasíne v rekreačnom komplexe,
j)
päť rokov pri charitatívnej lotérii.“.
34.
V § 23 ods. 2 prvej vete sa za slová „udeľuje individuálna licencia“ vkladá čiarka a slová „zoznam a adresy prevádzok, v ktorých sa bude hazardná hra prevádzkovať“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v rozhodnutí o udelení individuálnej licencie národnej lotériovej spoločnosti sa zoznam a adresy prevádzok, v ktorých sa bude hazardná hra prevádzkovať, neuvádzajú.“.
35.
V § 25 ods. 4 sa za slová „povoľuje prevádzkovanie hazardných hier v kasíne“ vkladajú slová „podľa § 5 ods. 1“.
36.
V § 26 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„O žiadosti na zmenu licencie podľa § 21 ods. 13 rozhodne ministerstvo do 15 dní od podania úplnej žiadosti.“.
37.
V § 26 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
počet výherných prístrojov, technických zariadení a terminálov videohier.“.
38.
Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý znie:
㤠27a
Ak tento zákon neustanovuje inak, na hazardné hry v kasíne v rekreačnom komplexe sa použijú ustanovenia tohto zákona vzťahujúce sa na hazardné hry v kasíne rovnako.“.
39.
V § 28 ods. 3 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorá nesmie byť dlhšia ako 60 dní odo dňa ukončenia platnosti licencie.“.
40.
Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠29a
Licencia na prevádzkovanie charitatívnej lotérie
(1)
Licenciu na prevádzkovanie charitatívnej lotérie možno udeliť len nadácii alebo záujmovému združeniu.
(2)
Žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie charitatívnej lotérie podáva nadácia alebo záujmové združenie ministerstvu. Ministerstvo rozhodne o žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie charitatívnej lotérie do 30 dní od podania úplnej žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie charitatívnej lotérie.
(3)
V rozhodnutí o udelení licencie na prevádzkovanie charitatívnej lotérie sa okrem všeobecných náležitostí podľa osobitného predpisu4) schváli herný plán, cieľ prevádzkovania charitatívnej lotérie, určí sa začiatok prevádzkovania charitatívnej lotérie, lehota, na ktorú sa táto licencia udeľuje, a môžu sa prevádzkovateľovi charitatívnej lotérie určiť ďalšie podmienky na prevádzkovanie charitatívnej lotérie.“.
41.
V § 30 ods. 2 úvodná veta znie:
„Poverenú skúšobňu možno požiadať písomne o odborné posudzovanie.“.
42.
V § 30 odsek 5 znie:
„(5)
Poverenou skúšobňou môže byť len právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je na odborné posudzovanie zariadení a systémov podľa odseku 2 autorizovaná12) a notifikovaná12) Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a akreditovaná.12) Rozsah autorizácie a notifikácie je ustanovený osobitným predpisom.13) Poverená skúšobňa musí byť akreditovaná v rozsahu technických noriem.13a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12,13 a 13a znejú:
„12)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení nariadenia vlády č. 449/2007 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite v znení nariadenia vlády č. 318/2007 Z. z.
13a)
STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií.
STN EN ISO/IEC 45011 Všeobecné požiadavky na orgány prevádzkujúce certifikačné systémy výrobkov.
STN EN 55014-1 – Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na spotrebiče pre domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje. Časť 1: Vyžarovanie.
STN EN 55014-2 – Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na spotrebiče pre domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje. Časť 2: Imunita.
STN EN 55022 – Zariadenia informačnej techniky. Charakteristiky rádiového rušenia. Medze a metódy merania.
STN EN 55024 – Zariadenia informačnej techniky. Charakteristiky odolnosti. Medze a metódy merania.
STN EN 60335-1 – Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Všeobecné požiadavky.
STN EN 60335-2-82 – Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Osobitné požiadavky na obslužné a zábavné automaty.
STN EN 60950-1 – Zariadenia informačných technológií. Bezpečnosť. Všeobecné požiadavky.
STN EN 61000-3-2 – Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-2: Medze. Medze vyžarovania harmonických zložiek prúdu (zariadenia so vstupným fázovým prúdom STN EN 61000-3-3 – Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-3: Medze. Obmedzenie zmien, kolísanie napätia a blikania vo verejných rozvodných sieťach nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým fázovým prúdom STN EN 61000-4-2 – Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-2: Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti proti elektrostatickému výboju.
STN EN 61000-4-4 – Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-4: Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti proti rýchlym elektrickým prechodným javom/skupinám impulzov.
STN EN 61000-4-5 – Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-5: Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti rázovým impulzom.
STN EN 61000-4-8 – Elektromagnetická kompatibilita (EMC). 4. časť: Metódy skúšania a merania. 8. oddiel: Skúška odolnosti proti magnetickému poľu na sieťovom kmitočte. Kmeňová norma.
STN EN 61000-4-11 – Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-11: Metódy skúšania a merania. Skúšky odolnosti proti krátkodobým poklesom napätia, krátkym prerušeniam a kolísaniam napätia.
STN EN 61000-6-1 – Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-1: Všeobecné normy. Odolnosť – prostredia obytné, obchodné a ľahkého priemyslu.
STN EN 61000-6-3 – Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-3: Všeobecné normy. Emisie – prostredia obytné, obchodné a ľahkého priemyslu.“.
43.
V § 31 odsek 1 znie:
„(1)
Písomnú žiadosť o vydanie poverenia na odborné posudzovanie môže podať len právnická osoba podľa § 30 ods. 5.“.
44.
V § 31 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Na vydanie poverenia na odborné posudzovanie podľa odseku 1 nie je právny nárok.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
45.
V § 31 odsek 5 znie:
„(5)
Ak ministerstvo v rámci výkonu kontroly podľa § 10 ods. 2 písm. a) zistí, že poverená skúšobňa
a)
nepredložila register vydaných osvedčení alebo predložila neúplný register vydaných osvedčení v lehote podľa § 34, uloží poverenej skúšobni pokutu od 500 eur do 1 000 eur,
b)
nevydala osvedčenie v lehote podľa § 33 ods. 3, vydala osvedčenie, v ktorom neuviedla náležitosti podľa § 32 ods. 3 a 4, vydala osvedčenie na základe neúplnej žiadosti alebo vydala osvedčenie, ktorého náležitosti nie sú v súlade so žiadosťou, uloží poverenej skúšobni pokutu od 1 000 eur do 20 000 eur,
c)
vydala osvedčenie pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o poverení podľa odseku 1 alebo vydala osvedčenie na základe odborného posudzovania vykonaného osobou, ktorá nie je poverenou skúšobňou, uloží poverenej skúšobni pokutu od 20 000 eur do 30 000 eur,
d)
porušila rozsah a podmienky uvedené v poverení na odborné posudzovanie, vydala osvedčenie na zariadenia alebo systémy podľa § 30 ods. 2, na odborné posudzovanie ktorých nebola poverená, vydala osvedčenie na zariadenia alebo systémy podľa § 30 ods. 2, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa § 32 ods. 1, alebo vydala osvedčenie na zariadenia alebo systémy podľa § 30 ods. 2 po uplynutí lehoty, na ktorú bola autorizovaná12) a notifikovaná12) Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a akreditovaná12) v rozsahu podľa technických noriem,13) odníme poverenej skúšobni poverenie podľa odseku 1.“.
46.
§ 31 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Pri ukladaní sankcií podľa odseku 5 postupuje ministerstvo primerane podľa § 54 ods. 3, 5, 9 až 13.
(7)
Ministerstvo môže zmeniť poverenie na odborné posudzovanie podľa odseku 2 z vlastného podnetu, ak došlo k zmene tohto zákona.“.
47.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
„14)
§ 4 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2004 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 449/2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 318/2007 Z. z.“.
48.
§ 32 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Poverená skúšobňa vykonáva overovanie zariadení a systémov podľa § 30 ods. 2, na ktoré bolo vydané osvedčenie, v rozsahu a lehotách uvedených v poverení na odborné posudzovanie podľa § 31 ods. 2.“.
49.
§ 33 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Poverená skúšobňa vydá osvedčenie do 60 dní od predloženia úplnej žiadosti o odborné posudzovanie zariadení a systémov podľa § 30 ods. 2. Lehotu podľa prvej vety môže ministerstvo v odôvodnených prípadoch na žiadosť poverenej skúšobne predĺžiť.“.
50.
V § 35 odsek 1 znie:
„(1)
Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný počas celej doby platnosti licencie dodržiavať podmienky prevádzkovania hazardných hier ustanovené týmto zákonom, podmienky určené v licencii, ustanovenia bezpečnostného projektu, ustanovenia herného plánu a ostatné povinnosti ustanovené týmto zákonom. Zodpovednosti za porušenie tejto povinnosti sa nemôže zbaviť.“.
51.
V § 35 ods. 6 poslednej vete sa slová „prevádzkovým poriadkom“ nahrádzajú slovami „prevádzkovými pravidlami“.
52.
V § 35 ods. 10 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „písm. b) až e)“.
53.
V § 35 ods. 10 písm. b) sa slovo „deň“ nahrádza slovami „čase trvania“.
54.
V § 35 ods. 10 písmeno c) znie:
„c)
mimo prevádzkového času.“.
55.
V § 35 ods. 18 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
56.
§ 35 sa dopĺňa odsekmi 19 až 21, ktoré znejú:
„(19)
Lehota na uplatnenie nároku na výhru pri hazardnej hre nesmie byť kratšia ako 30 dní a dlhšia ako 60 dní odo dňa nasledujúceho po žrebovaní alebo inej udalosti, ktorá rozhoduje o výhre.
(20)
Prevádzkovateľ hazardnej hry musí vyplatiť výhercovi uplatnený nárok na výhru najneskôr do piatich dní odo dňa uplatnenia nároku na výhru.
(21)
Do hernej istiny sa nezapočítava výška vkladov a výhier, ktoré sa uskutočnili počas overovania podľa § 32 ods. 5.“.
57.
§ 36 a 37 vrátane nadpisov znejú:
㤠36
Finančná zábezpeka
(1)
Finančná zábezpeka slúži len na vysporiadanie záväzkov prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorými sú odvody podľa § 37 ods. 1, sankčný úrok podľa § 54 ods. 2 a výplata výhier hráčov. Finančnú zábezpeku v minimálnej výške ustanovenej týmto zákonom musí prevádzkovateľ hazardnej hry zachovávať aj po uplynutí platnosti licencie až do vysporiadania všetkých záväzkov podľa prvej vety a predloženia ročného vyúčtovania odvodov ministerstvu. Ak by z akýchkoľvek dôvodov výška finančnej zábezpeky klesla pod minimálnu výšku ustanovenú týmto zákonom, je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný ju do 30 dní doplniť. Finančná zábezpeka nepodlieha exekúcii podľa osobitného predpisu.18a)
(2)
Finančnú zábezpeku musí žiadateľ uložiť na samostatný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky a musí byť počas celej doby platnosti licencie vinkulovaná v prospech ministerstva. Žiadateľ nesmie použiť na uloženie finančnej zábezpeky finančné prostriedky z pôžičiek, úverov alebo iných cudzích zdrojov. Vinkuláciu možno zrušiť len s predchádzajúcim písomným súhlasom ministerstva, ak
a)
prevádzkovateľovi hazardnej hry uplynula doba platnosti licencie a má vysporiadané všetky záväzky podľa odseku 1,
b)
prevádzkovateľovi hazardnej hry bola zrušená alebo odňatá licencia a má vysporiadané všetky záväzky podľa odseku 1,
c)
prevádzkovateľ hazardnej hry nemá vysporiadané všetky záväzky podľa odseku 1 a požiada o uvoľnenie finančnej zábezpeky; v tomto prípade ministerstvo rozhodne o použití finančnej zábezpeky a o tom, na vysporiadanie ktorých záväzkov bude finančná zábezpeka použitá, pričom doklad o nevysporiadaných záväzkoch podľa odseku 1 vydá príslušný daňový úrad,
d)
prevádzkovateľ hazardnej hry ukončí prevádzkovanie hazardnej hry na základe všeobecnej licencie, požiada o uvoľnenie finančnej zábezpeky a predloží doklad o vysporiadaní záväzkov podľa odseku 1, pričom tento doklad vydá príslušný daňový úrad,
e)
prevádzkovateľ hazardnej hry požiada o prevod finančnej zábezpeky na iný samostatný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky a bezodkladne ju vinkuluje v prospech ministerstva,
f)
príslušný daňový úrad požiada o uvoľnenie finančnej zábezpeky na úhradu odvodov podľa § 37 ods. 1.
(3)
Minimálna výška finančnej zábezpeky je pri
a)
žrebových lotériách, okamžitých lotériách a pri tombolách 5 % zo sumy vypočítanej ako súčin počtu vydaných žrebov a ceny za jeden žreb,
b)
bingu okrem špeciálneho binga 16 500 eur na jednu prevádzku binga,
c)
stávkových hrách okrem kurzových stávok 33 200 eur,
d)
kurzových stávkach 750 000 eur,
e)
výherných prístrojoch za každý výherný prístroj 150 eur, najmenej však 60 000 eur na jedného prevádzkovateľa hazardnej hry na všetky licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, ktoré mu budú udelené obcami na území Slovenskej republiky na príslušný kalendárny rok,
f)
hazardných hrách v kasíne 500 000 eur na jedno kasíno,
g)
hazardných hrách v kasíne v rekreačnom komplexe 5 000 000 eur na kasíno v rekreačnom komplexe,
h)
charitatívnych lotériách 200 000 eur,
i)
hazardných hrách uvedených v § 3 ods. 2 písm. e) 750 000 eur,
j)
kartových hrách mimo kasína 1 000 eur na jeden stôl za kalendárny rok.
(4)
Pri hazardných hrách uvedených v § 3 ods. 2 písm. i) určí výšku finančnej zábezpeky ministerstvo, a to podľa výšky finančnej zábezpeky pri hazardnej hre, ktorá je svojím charakterom najviac podobná týmto hazardným hrám.
§ 37
Odvod
(1)
Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný odvádzať odvod, ktorého výška je pri
a)
žrebových lotériách 15 % z hernej istiny za celé obdobie predaja žrebovej lotérie do štátneho rozpočtu,
b)
tombolách 15 % zo sumy vypočítanej ako súčin počtu vydaných žrebov a ceny za jeden žreb do štátneho rozpočtu,
c)
číselných lotériách 17 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu,
d)
okamžitých lotériách 20 % zo sumy vypočítanej ako rozdiel súčinu počtu predaných žrebov a ceny za jeden žreb a vyplatenými výhrami za celé obdobie predaja okamžitej lotérie do štátneho rozpočtu,
e)
charitatívnej lotérii a stávkových hrách okrem dostihových stávok 5 % z hernej istiny, pričom pri kurzových stávkach 4,5 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu a 0,5 % z hernej istiny do rozpočtu obce, v ktorej sa nachádza prevádzka,
f)
bingu 4,5 % z hernej istiny, z toho 4 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu a 0,5 % z hernej istiny do rozpočtu obce, v ktorej sa nachádza herňa binga,
g)
špeciálnom bingu 4 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu,
h)
dostihových stávkach 1 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu,
i)
všetkých hazardných hrách v kasíne 27 % z hernej istiny, z toho 24 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu a 3 % z hernej istiny do rozpočtu obce, v ktorej sa nachádza kasíno; ak ide o hazardné hry v kasíne v rekreačnom komplexe,
1.
27 % z hernej istiny, z toho 24 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu a 3 % z hernej istiny do rozpočtu obce, v ktorej sa nachádza kasíno v rekreačnom komplexe, a to z časti súhrnnej výšky hernej istiny, ktorá za všetky hazardné hry v kasíne v rekreačnom komplexe dosiahne najviac sumu 20 000 000 eur za kalendárny rok,
2.
15 % z hernej istiny, z toho 12 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu a 3 % z hernej istiny do rozpočtu obce, v ktorej sa nachádza kasíno v rekreačnom komplexe, a to zo zvyšnej časti súhrnnej výšky hernej istiny, ktorá za všetky hazardné hry v kasíne v rekreačnom komplexe prevyšuje sumu podľa prvého bodu a dosiahne sumu najviac 40 000 000 eur za kalendárny rok,
3.
8 % z hernej istiny, z toho 6 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu a 2 % z hernej istiny do rozpočtu obce, v ktorej sa nachádza kasíno v rekreačnom komplexe, a to zo zvyšnej časti súhrnnej výšky hernej istiny, ktorá za všetky hazardné hry v kasíne v rekreačnom komplexe prevyšuje sumu podľa prvého bodu a zároveň sumu podľa druhého bodu za kalendárny rok,
j)
hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov 1 500 eur za kalendárny rok a za každý výherný prístroj do štátneho rozpočtu bez ohľadu na dobu jeho prevádzkovania počas kalendárneho roka,
k)
hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi za každé takéto technické zariadenie bez ohľadu na dobu jeho prevádzkovania počas kalendárneho roka 3 600 eur za kalendárny rok do štátneho rozpočtu a za každé takéto technické zariadenie 900 eur za kalendárny rok do rozpočtu obce, v ktorej sa nachádza takéto technické zariadenie,
l)
videohrách za každý terminál bez ohľadu na dobu jeho prevádzkovania počas kalendárneho roka 3 200 eur za kalendárny rok do štátneho rozpočtu a za každý terminál 800 eur za kalendárny rok do rozpočtu obce, v ktorej sa nachádza terminál,
m)
kartových hrách mimo kasína 200 eur na jeden stôl za kalendárny mesiac alebo 1 500 eur na jeden stôl za kalendárny rok do štátneho rozpočtu,
n)
hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom telekomunikačných zariadení 10 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu,
o)
hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom internetu 27 % z rozdielu medzi prijatými vkladmi a vyplatenými výhrami do štátneho rozpočtu.
(2)
Pri hazardných hrách, ktoré nie sú uvedené v odseku 1, určí výšku odvodu ministerstvo, pričom pri určovaní výšky odvodu je povinné prihliadať na výšku odvodu uvedenú v odseku 1 pri hazardnej hre, ktorá je svojím charakterom najviac podobná hazardnej hre, pri ktorej sa určuje výška odvodu.
(3)
Odvod podľa odseku 1 okrem odvodu podľa odseku 1 písm. a), b), d), j) až m) prevádzkovateľ hazardnej hry odvádza preddavkovo mesačne do 25. dňa po skončení kalendárneho mesiaca na základe predbežného mesačného vyúčtovania odvodu podaného v tej istej lehote daňovému úradu s pôsobnosťou pre oblasť hazardných hier miestne príslušnému podľa sídla prevádzkovateľa a obci.
(4)
Prevádzkovateľ hazardných hier, ktorý uhrádza odvod podľa odseku 1 písm. a), b) a d), je povinný predložiť vyúčtovanie odvodov daňovému úradu s pôsobnosťou pre oblasť hazardných hier miestne príslušnému podľa sídla prevádzkovateľa hazardných hier do 30 dní po uplynutí lehoty na uplatnenie nároku na výhru podľa § 35 ods. 19 a po potvrdení správnosti vyúčtovania odvodov týmto orgánom predloží toto vyúčtovanie ministerstvu. Prevádzkovateľ hazardných hier uhradí odvod daňovému úradu s pôsobnosťou pre oblasť hazardných hier miestne príslušnému podľa sídla prevádzkovateľa hazardných hier do 15 dní od jeho vyúčtovania.
(5)
Prevádzkovateľ výherných prístrojov uhrádza do štátneho rozpočtu odvod po častiach, a to tak, že polovicu odvodu uhradí najneskôr do 1. mája kalendárneho roka a polovicu odvodu najneskôr do 1. septembra kalendárneho roka. Ak prevádzkovateľovi výherného prístroja bola udelená licencia počas roka po splatnosti odvodu alebo jeho časti, je povinný uhradiť odvod alebo jeho pomernú časť za tento výherný prístroj do 15 dní od udelenia licencie, pričom je povinný v ustanovenom termíne, najneskôr však do konca kalendárneho roka, uhradiť zostávajúcu časť odvodu. Ak prevádzkovateľ výherného prístroja v priebehu roka ukončí jeho prevádzkovanie, je povinný uhradiť celý odvod za tento výherný prístroj za príslušný kalendárny rok najneskôr ku dňu ukončenia prevádzkovania výherného prístroja. Prevádzkovateľ výherného prístroja uhrádza odvod daňovému úradu s pôsobnosťou pre oblasť hazardných hier miestne príslušnému podľa miesta, kde sa výherný prístroj v kalendárnom roku začal prevádzkovať.
(6)
Prevádzkovateľ technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi uhrádza do štátneho rozpočtu odvod za jednotlivé hracie miesta po častiach, a to tak, že polovicu odvodu uhradí najneskôr do 1. mája kalendárneho roka a polovicu odvodu najneskôr do 1. septembra kalendárneho roka. Ak prevádzkovateľovi technického zariadenia obsluhovaného priamo hráčmi bola udelená individuálna licencia vrátane jej zmien počas roka po splatnosti odvodu alebo jeho časti, je povinný uhradiť odvod alebo jeho pomernú časť za jednotlivé hracie miesta tohto zariadenia do 15 dní od udelenia licencie, pričom je povinný v ustanovenom termíne, najneskôr však do konca kalendárneho roka, uhradiť zostávajúcu časť odvodu. Ak prevádzkovateľ technického zariadenia obsluhovaného priamo hráčmi v priebehu roka ukončí jeho prevádzkovanie, je povinný uhradiť celý odvod za jednotlivé hracie miesta tohto zariadenia za príslušný kalendárny rok najneskôr ku dňu ukončenia prevádzkovania technického zariadenia obsluhovaného priamo hráčmi. Prevádzkovateľ technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi uhrádza do štátneho rozpočtu odvod daňovému úradu s pôsobnosťou pre oblasť hazardných hier miestne príslušnému podľa sídla prevádzkovateľa technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi.
(7)
Prevádzkovateľ technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi uhrádza do rozpočtu obce odvod za jednotlivé hracie miesta po častiach, a to tak, že polovicu odvodu uhradí najneskôr do 1. mája kalendárneho roka a polovicu odvodu najneskôr do 1. septembra kalendárneho roka. Prevádzkovateľ technického zariadenia obsluhovaného priamo hráčmi uhrádza odvod alebo jeho časť za príslušné hracie miesto tej obci, na území ktorej je povolené jeho prevádzkovanie k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka. Ak prevádzkovateľovi technického zariadenia obsluhovaného priamo hráčmi bola udelená licencia vrátane jej zmien počas roka po splatnosti odvodu alebo jeho časti, je povinný uhradiť odvod alebo jeho pomernú časť za jednotlivé hracie miesta tohto zariadenia do 15 dní od udelenia licencie, pričom je povinný v ustanovenom termíne, najneskôr však do konca kalendárneho roka, uhradiť zostávajúcu časť odvodu; pomernú časť odvodu uhradí tej obci, v ktorej je hracie miesto prvýkrát umiestnené v priebehu príslušného kalendárneho polroka.
(8)
Prevádzkovateľ videohier uhrádza do štátneho rozpočtu odvod za jednotlivé terminály po častiach, a to tak, že polovicu odvodu uhradí najneskôr do 1. mája kalendárneho roka a polovicu odvodu najneskôr do 1. septembra kalendárneho roka. Ak prevádzkovateľovi videohry bola udelená licencia vrátane jej zmien počas roka po splatnosti odvodu alebo jeho časti, je povinný uhradiť odvod alebo jeho pomernú časť za jednotlivé terminály tejto videohry do 15 dní od udelenia licencie, pričom je povinný v ustanovenom termíne, najneskôr však do konca kalendárneho roka, uhradiť zostávajúcu časť odvodu. Ak prevádzkovateľ videohry v priebehu roka ukončí jej prevádzkovanie, je povinný uhradiť celý odvod za jednotlivé terminály tejto videohry za príslušný kalendárny rok najneskôr ku dňu ukončenia prevádzkovania videohry. Prevádzkovateľ videohier uhrádza do štátneho rozpočtu odvod daňovému úradu s pôsobnosťou pre oblasť hazardných hier miestne príslušnému podľa sídla prevádzkovateľa videohier.
(9)
Prevádzkovateľ videohier uhrádza do rozpočtu obce odvod za jednotlivé terminály po častiach, a to tak, že polovicu odvodu uhradí najneskôr do 1. mája kalendárneho roka a polovicu odvodu najneskôr do 1. septembra kalendárneho roka. Prevádzkovateľ videohry uhrádza odvod alebo jeho časť za príslušný terminál tej obci, na území ktorej je povolené jeho prevádzkovanie k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka. Ak prevádzkovateľovi videohry bola udelená licencia vrátane jej zmien počas roka po splatnosti odvodu alebo jeho časti, je povinný uhradiť odvod alebo jeho pomernú časť za jednotlivé terminály tejto videohry do 15 dní od udelenia licencie, pričom je povinný v ustanovenom termíne, najneskôr však do konca kalendárneho roka, uhradiť zostávajúcu časť odvodu; pomernú časť odvodu uhradí tej obci, v ktorej je terminál prvýkrát umiestnený v priebehu príslušného kalendárneho polroka.
(10)
Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý uhrádza odvod podľa odseku 1 písm. c), e) až o) a odseku 2, vykoná najneskôr do 31. marca ročné vyúčtovanie odvodov za predchádzajúci kalendárny rok, pričom pri vyúčtovaní vychádza z celkovo dosiahnutých hodnôt určujúcich odvod za celý predchádzajúci kalendárny rok. Ročné vyúčtovanie odvodov predloží prevádzkovateľ hazardnej hry orgánu, ktorý licenciu udelil alebo vydal, po potvrdení ročného vyúčtovania odvodov daňovým úradom s pôsobnosťou pre oblasť hazardných hier, ktorý vykonáva správu odvodov. Prevádzkovateľ hazardnej hry uhradí daňovému úradu s pôsobnosťou pre oblasť hazardných hier, ktorý vykonáva správu odvodov, do 30 dní po potvrdení ročného vyúčtovania odvodov nedoplatok, ktorý vznikol ako rozdiel sumy ročného vyúčtovania odvodov a sumy uhradených mesačných preddavkov za príslušný kalendárny rok.
(11)
Preplatky prevádzkovateľa hazardnej hry zistené pri ročnom vyúčtovaní odvodov vráti daňový úrad s pôsobnosťou pre oblasť hazardných hier, ktorý vykonáva správu odvodov, alebo obec prevádzkovateľovi hazardnej hry po vykonaní ročného vyúčtovania odvodov na základe jeho písomnej žiadosti do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Ak prevádzkovateľ hazardnej hry nepožiada písomne o vrátenie preplatku, ten sa stane preddavkom odvodu za ďalší kalendárny rok. Preplatok nepresahujúci sumu päť eur sa nevracia a stáva sa preddavkom odvodu v ďalšom kalendárnom roku. Nárok na vrátenie preplatku zaniká do troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom preplatok vznikol.
(12)
Ak odvody podľa odsekov 1 a 2 neboli uhradené v lehote splatnosti, daňový úrad s pôsobnosťou pre oblasť hazardných hier, ktorý vykonáva správu odvodov, začne nedoplatok vymáhať.
(13)
Mesačné preddavky odvodov sa nezaokrúhľujú. V ročnom vyúčtovaní sa odvody zaokrúhľujú na celý eurocent nahor.
(14)
Príjmami z odvodov podľa odsekov 1 a 2 sa zabezpečuje vykonávanie všeobecne prospešných služieb, ktorými sú najmä poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj, ochrana a obnova kultúrnych hodnôt, podpora umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít, vzdelávanie, výchova, rozvoj športu, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva.
(15)
Obec, ktorá udelila licenciu na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov a túto licenciu odňala, môže rozhodnúť, že po splnení daňovej povinnosti a úhrade odvodu podľa odseku 1 písm. j) prevádzkovateľom výherných prístrojov bude výťažok z hazardnej hry odvedený do rozpočtu tejto obce, rovnako môže postupovať, ak fyzická osoba alebo právnická osoba prevádzkovala výherné prístroje bez tejto licencie a obec bola oprávnená túto licenciu udeliť.
(16)
Daňový úrad môže rozhodnúť, že výťažok z hazardnej hry prevádzkovanej v jeho územnom obvode fyzickou osobou alebo právnickou osobou bez licencie, ktorú by bolo oprávnené udeliť alebo vydať ministerstvo, bude odvedený do štátneho rozpočtu.
(17)
Ministerstvo, ktoré udelilo alebo vydalo licenciu a túto licenciu odňalo alebo zrušilo, môže rozhodnúť, že výťažok z hazardných hier bude odvedený do štátneho rozpočtu.
(18)
Výťažkom z hazardnej hry sa rozumie rozdiel medzi vkladmi hráčov prijatými v kalendárnom roku a vyplatenými výhrami.
(19)
Ministerstvo môže z príjmov z odvodov poskytnúť dotáciu nadácii alebo záujmovému združeniu prevádzkujúcich charitatívnu lotériu v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone.“.
58.
Doterajší text § 38 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Prevádzkovateľ hazardnej hry musí prevádzkové pravidlá herne umiestniť na viditeľnom mieste v herni.“.
59.
V § 38 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
prevádzkový čas,“.
60.
§ 39 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Úhrnná hodnota výhier v jednej lotériovej hre bingo môže byť najviac 70 % hernej istiny.“.
61.
V § 41 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „na žrebové vecné lotérie a tomboly“.
62.
§ 44 sa vypúšťa.
63.
V § 48 ods. 6 sa vypúšťa prvá veta.
64.
V § 48 sa vypúšťa odsek 7.
65.
V § 51 ods. 6 sa slová „bude prevádzkovateľ“ nahrádzajú slovami „budú prevádzkovatelia“.
66.
Za § 51 sa vkladá nová štvrtá časť, ktorá vrátane nadpisu znie:
„ŠTVRTÁ ČASŤ
CHARITATÍVNA LOTÉRIA
§ 51a
(1)
Prevádzkovateľ charitatívnej lotérie môže požiadať ministerstvo o poskytnutie dotácie z výdavkov štátneho rozpočtu, a to najviac do výšky 50 % ním zaplatených odvodov za príslušný kalendárny rok podľa § 37. Žiadosť predkladá prevádzkovateľ charitatívnej lotérie ministerstvu do 30 kalendárnych dní po vykonaní ročného vyúčtovania odvodov za predchádzajúci kalendárny rok. Ministerstvo je oprávnené poukázať finančné prostriedky ročne do 30 kalendárnych dní od predloženia úplnej žiadosti. Výška dotácie nesmie presiahnuť sumu ustanovenú osobitným predpisom.19a)
(2)
Výťažok z prevádzkovania charitatívnej lotérie po úhrade nákladov spojených s jej prevádzkovaním vrátane úhrady odvodov podľa § 37 a dotáciu podľa odseku 1 musí prevádzkovateľ charitatívnej lotérie použiť výlučne na verejnoprospešný účel.19b) Dotáciu podľa odseku 1 musí prevádzkovateľ charitatívnej lotérie použiť najneskôr do konca kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom bola prevádzkovateľovi charitatívnej lotérie poskytnutá dotácia podľa odseku 1.
(3)
Hernou istinou pri charitatívnej lotérii je rozdiel medzi prijatými vkladmi a vyplatenými výhrami.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19a a 19b znejú:
„19a)
Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 379, 28. 12. 2006).
19b)
§ 5 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z. z.“.
Doterajšia štvrtá časť až šiesta časť sa označujú ako piata časť až siedma časť.
67.
V § 53 ods. 2 sa za slovo „udelení“ vkladá slovo „individuálnej“ a vypúšťajú sa slová „na prevádzkovanie štátnej lotérie“.
68.
V § 54 ods. 2 prvej a druhej vete sa za slovo „dozoru“ vkladá čiarka a slová „ktorý vykonáva správu odvodov,“.
69.
V § 54 ods. 2 tretia veta znie:
„Sankčný úrok sa zaokrúhľuje na celý eurocent nahor.“.
70.
V § 56 ods. 2 sa slovo „propagujú“ nahrádza slovom „propaguje“.
71.
V § 57 ods. 2 písm. e) a v ods. 3 sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 12“.
72.
Za § 58b sa vkladá § 58c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠58c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010
(1)
Individuálne licencie na prevádzkovanie hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. g) udelené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2009 sa považujú za individuálne licencie na prevádzkovanie hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. i) v znení účinnom od 1. januára 2010.
(2)
Konania o udelení individuálnej licencie, ktoré sa začali a právoplatne neskončili pred 1. januárom 2010, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2009.
(3)
Konania o uvoľnení finančnej zábezpeky, ktoré sa začali a právoplatne neskončili pred 1. januárom 2010, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2009.
(4)
Odborné posudzovanie zariadení a systémov podľa § 30 ods. 2 v znení účinnom do 31. decembra 2009, ktoré sa začalo a neskončilo vydaním osvedčenia pred 1. januárom 2010, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2009.
(5)
Ustanovenia § 37 v znení účinnom od 1. januára 2010 sa prvýkrát použijú na úhradu odvodov za mesiac január 2010.
(6)
Ročné vyúčtovanie odvodov prevádzkovateľov hazardných hier za rok 2009 sa vykoná podľa predpisov účinných do 31. decembra 2009.
(7)
Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré chcú prevádzkovať kartové hry mimo kasína po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, sú povinné splniť podmienky ich prevádzkovania a zaslať oznámenie podľa § 19 v znení účinnom od 1. januára 2010 najneskôr do 30 dní od zverejnenia všeobecnej licencie na prevádzkovanie kartových hier mimo kasína; ustanovenia § 54 až 56 v znení účinnom od 1. januára 2010 sa v tejto lehote neuplatnia.
(8)
Na konania o uloženie sankcií poverenej skúšobni, ktoré sa začali a právoplatne neskončili pred 1. januárom 2010, sa použijú ustanovenia § 31 ods. 5 až 7 v znení účinnom od 1. januára 2010, ak je to pre poverenú skúšobňu priaznivejšie; to platí aj v prípade, ak sa od 1. januára 2010 začalo konanie o uložení sankcie za porušenie zákona, ku ktorému došlo pred 1. januárom 2010.
(9)
Poverené skúšobne sú povinné preukázať splnenie požiadaviek uvedených v § 30 ods. 5 do 30. júna 2010. Ak poverené skúšobne nepreukážu splnenie požiadaviek podľa prvej vety, ich poverenie na odborné posudzovanie zanikne k 1. júlu 2010.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z. a zákona č. 465/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 2 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu na účely preverenia údajov poskytnutých osobami, ktoré boli zaradené do programu poskytovania pomoci štátu občanom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy.“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 140 písm. a) štvrtom bode sa na začiatok vkladajú slová „charitatívne lotérie alebo“.
3.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 140 písm. a) sa za siedmy bod vkladá nový ôsmy bod, ktorý znie:
„8.
hazardné hry v kasíne v rekreačnom komplexe 100 000 eur.“.
Doterajšie body 8 až 10 sa označujú ako body 9 až 11.
4.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 140 písm. a) jedenástom bode sa slovo „deviatom“ nahrádza slovom „desiatom“.
5.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 140 písmená b) a c) znejú:
b) oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie, tomboly alebo kartových hier pokrového typu prevádzkovaných mimo kasína, pri ktorých hráči hrajú jeden proti druhému, 35 eur
c)
zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry pri
1.
hazardných hrách uvedených v písmene a) prvom až piatom bode 100 eur
2.
hazardných hrách uvedených v písmene a) šiestom až jedenástom bode 300 eur”.
Čl. III
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 445/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 28 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
na prevádzku charitatívnej lotérie,2a)“.
Doterajšie písmeno g) za označuje ako písmeno h).
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
§ 9a zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 478/ 2009 Z. z. “.
2.
V § 29 ods. 1 sa za slovo „výnimkou“ vkladajú slová „prevádzkovania charitatívnej lotérie,2a)“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.