483/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010 do 31.12.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

483
ZÁKON
z 27. októbra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 452/2008 Z. z. a zákona č. 59/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a)
ministerstvo,“.
Doterajšie písmená a) až h) sa označujú ako písmená b) až i).
2.
V § 5 ods. 3 sa slová „písm. h)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“.
3.
V § 6 ods. 2 písm. b) sa slová „§ 5 ods. 1 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 1 písm. b)“.
4.
V § 8 písm. o) sa slovo „biobanky“ nahrádza slovami „identifikačnej databázy“.
5.
V § 13 sa odsek 5 dopĺňa písmenami l) až n), ktoré znejú:
„l)
rodné číslo,11b)
m)
rodné priezvisko,
n)
meno, priezvisko a rodné priezvisko jeho rodičov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:
„11b)
§ 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 90/2005 Z. z.“.
6.
V § 13 odsek 6 znie:
„(6)
Po prijatí občana do štátnej služby profesionálneho vojaka služobný úrad spracúva
a)
údaje na účely kontroly dodržiavania liečebného režimu, posudzovania dočasnej neschopnosti a posudzovania podľa osobitného predpisu,11c) a to
1.
príslušnosť k vojenskému útvaru,
2.
adresu uvedenú na potvrdení o dočasnej neschopnosti,
3.
začiatok, trvanie a koniec dočasnej neschopnosti,
b)
osobné údaje o jeho rodinnom stave a
c)
údaje uvedené v odseku 5 písm. a) až c) aj o jeho manželke (manželovi), deťoch, rodičoch alebo súrodencoch na účely zabezpečenia kontaktu alebo pri mimoriadnej udalosti podľa § 92 ods. 2.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11c znie:
„11c)
§ 80 ods. 4 až 9, § 86a a 87 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 17 ods. 3 písm. b) a v § 20 ods. 5 písm. b) sa za slová „v právnej službe“ vkladá čiarka a slová „v psychologickej službe“ a v § 21 ods. 10 písm. b), § 33 písm. b), § 38 ods. 1 písm. b), § 54 ods. 1 písm. b) a v § 70 ods. 3 písm. b) sa za slová „v právnej službe,“ vkladajú slová „v psychologickej službe,“.
8.
§ 19 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Profesionálny vojak nevykoná základný vojenský výcvik, ak po prerušení štúdia na vojenskej vysokej škole pokračuje v štúdiu a základný vojenský výcvik v určenom rozsahu už vykonal.
(4)
Počas prípravnej štátnej služby môže byť profesionálny vojak podľa § 18 vyslaný na štúdium na zahraničnú vojenskú vysokú školu najdlhšie na dobu dvoch semestrov.“.
9.
V § 21 ods. 2 sa slovo „prijatia“ nahrádza slovom „vymenovania“.
10.
V § 21 odsek 7 znie:
„(7)
Výnimku na zotrvanie v dočasnej štátnej službe aj po uplynutí maximálnej doby služby môže povoliť vedúci služobného úradu po predchádzajúcom písomnom súhlase profesionálneho vojaka, spĺňajúceho požadované osobitné predpoklady na výkon funkcie a na hodnosť, zdravotnú spôsobilosť, psychickú spôsobilosť a fyzickú zdatnosť na výkon štátnej služby, najdlhšie však do dosiahnutia 55 rokov veku, ak sa v odsekoch 11 až 13 neustanovuje inak a ak je to v záujme služobného úradu.“.
11.
V § 21 sa odsek 10 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
v generálskej hodnosti.“.
12.
V § 21 sa za odsek 15 vkladajú nové odseky 16 a 17, ktoré znejú:
„(16)
Rozhodnutie vedúceho služobného úradu o zmene času trvania dočasnej štátnej služby vydané podľa odseku 9 písm. b) alebo odseku 10 sa považuje za rozhodnutie o zaradení profesionálneho vojaka do programu udržiavania, ak čas trvania dočasnej štátnej služby nepresiahne maximálnu dobu služby.
(17)
Ak sa profesionálnemu vojakovi skončí zaradenie podľa odseku 10, pričom počas zaradenia mu už uplynula maximálna doba služby, dočasná štátna služba trvá do času uvedeného v rozhodnutí vedúceho služobného úradu vydaného podľa odseku 10.“.
Doterajší odsek 16 sa označuje ako odsek 18.
13.
V § 21 ods. 18 sa slová „odseku 12“ nahrádzajú slovami „odsekov 7 a 12“.
14.
V § 22 ods. 2 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a)
spĺňa požadované osobitné predpoklady na výkon funkcie a na hodnosť, zdravotnú spôsobilosť, psychickú spôsobilosť a fyzickú zdatnosť na výkon štátnej služby a ak je to v záujme služobného úradu,“.
Doterajšie písmená a) a b) sa označujú ako písmená b) a c).
15.
V § 22 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „(ďalej len „nedostatková vojenská odbornosť“)“.
16.
V § 22 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Profesionálny vojak, ktorému bola udelená výnimka podľa § 21 ods. 7, sa z programu udržiavania nevyraďuje.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
17.
V § 22 ods. 5 písm. b) v prvom bode sa za slová „v právnej službe,“ vkladajú slová „v psychologickej službe,“.
18.
V § 26 ods. 2 sa za slová „profesionálny vojak“ vkladajú slová „v príslušných vojenských odbornostiach“.
19.
§ 27b znie:
㤠27b
(1)
Profesionálny vojak, ktorý bol vyslaný na vysokoškolské štúdium (ďalej len „štúdium“) podľa § 27a a jeho služobný pomer sa skončí pred uplynutím doby dvojnásobku dĺžky trvania štúdia od jeho skončenia,17a) je povinný uhradiť služobnému úradu náklady spojené so štúdiom alebo ich pomernú časť.
(2)
Profesionálny vojak, ktorý bol vyslaný do kurzu alebo do špecializačného štúdia (ďalej len „prehlbovanie kvalifikácie“) podľa § 26 ods. 2 a jeho služobný pomer sa skončí pred uplynutím doby štvornásobku dĺžky trvania prehlbovania kvalifikácie od jeho skončenia, je povinný uhradiť služobnému úradu náklady spojené s prehlbovaním kvalifikácie alebo ich pomernú časť. Profesionálny vojak je povinný uhradiť náklady spojené s prehlbovaním kvalifikácie alebo ich pomernú časť aj vtedy, ak prehlbovanie kvalifikácie neskončil.
(3)
Povinnosť uhradiť náklady spojené so štúdiom, prehlbovaním kvalifikácie alebo ich pomernú časť nevznikne, ak
a)
služobný úrad nesúhlasil s tým, aby po zrušení študijného programu pokračoval profesionálny vojak v štúdiu v inom študijnom programe alebo
b)
služobný pomer profesionálneho vojaka sa skončí podľa § 70 ods. 1 písm. a) až c), písm. h) tretieho bodu, písm. i) až n) alebo § 74.
(4)
Do nákladov spojených so štúdiom podľa odseku 1 sa započítavajú náklady, ktoré vznikli služobnému úradu
a)
poskytovaním služobného voľna s nárokom na plat,
b)
poskytovaním náhrad výdavkov na štúdium,
c)
úhradou školného a poplatkov spojených so štúdiom,17b)
d)
úhradou časti nákladov na štúdium na vojenskej vysokej škole.
(5)
Do nákladov spojených s prehlbovaním kvalifikácie podľa odseku 2 sa započítavajú náklady, ktoré vznikli služobnému úradu
a)
poskytovaním náhrady výdavkov v súvislosti so zaradením do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť na území Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky,
b)
úhradou časti nákladov na prehlbovanie kvalifikácie.
(6)
O povinnosti uhradiť náklady spojené so štúdiom, prehlbovaním kvalifikácie alebo ich pomernú časť rozhodne vedúci služobného úradu. Rozhodnutie musí obsahovať aj výšku nákladov, ktorú je profesionálny vojak povinný uhradiť spolu s lehotou na ich úhradu.
(7)
Podrobnosti o úhrade nákladov podľa odseku 4 písm. d) a odseku 5 písm. b) ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17a a 17b znejú:
„17a)
§ 65 ods. 1 a § 66 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17b)
§ 92 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
21.
§ 51a vrátane nadpisu znie:
㤠51a
Biologická identifikácia a biologická vzorka
(1)
Na účely identifikácie sa profesionálnemu vojakovi pri prijatí alebo vymenovaní do dočasnej štátnej služby odoberajú odtlačky prstov a biologická vzorka, ktorou je biologický materiál pochádzajúci z jeho tela a vyhotovuje sa panoramatická röntgenová snímka chrupu oboch čeľustí. Táto snímka sa vyhotovuje opakovane počas dočasnej štátnej služby v súvislosti s prirodzenou alebo chorobnou zmenou stavu chrupu.
(2)
Odobraté odtlačky prstov, výsledok analýzy deoxyribonukleovej kyseliny z odobratej biologickej vzorky vo forme alfanumerického kódu a panoramatická röntgenová snímka chrupu podľa odseku 1 tvoria identifikačnú databázu profesionálneho vojaka.
(3)
Biologická vzorka sa profesionálnemu vojakovi odoberá vždy pred jeho vyslaním na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky a po skončení jeho vyslania.
(4)
Odber biologickej vzorky sa vykonáva spôsobom, ktorý nesmie ohroziť zdravie profesionálneho vojaka a ani ponížiť jeho ľudskú dôstojnosť.
(5)
Záznamy z identifikačnej databázy profesionálneho vojaka možno použiť na identifikáciu profesionálneho vojaka len na základe rozhodnutia ministra.
(6)
Záznamy z identifikačnej databázy profesionálneho vojaka sa archivujú 100 rokov od jeho narodenia.
(7)
Záznamy z identifikačnej databázy profesionálneho vojaka dočasne vyčleneného na plnenie úloh organizačných zložiek Vojenského spravodajstva sa vedú samostatne.
(8)
Podrobnosti o spôsobe odberu odtlačkov prstov, biologickej vzorky, vyhotovenia panoramatickej röntgenovej snímky chrupu, o vytvorení, použití, uchovávaní a likvidácii identifikačnej databázy a o likvidácii biologickej vzorky profesionálneho vojaka ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.“.
22.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20a a 20b sa vypúšťajú.
23.
§ 53 znie:
㤠53
(1)
Profesionálneho vojaka počas trvania dočasnej štátnej služby vedúci služobného úradu môže ustanoviť do inej funkcie, ak spĺňa predpoklady ustanovené osobitnými predpismi10) a ak
a)
uspel v konkurenčnom výbere a spĺňa osobitné predpoklady na výkon funkcie a na hodnosť, ktorá je na funkcii plánovaná, alebo
b)
spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej služby a dosiahol hodnosť, ktorá je na funkcii plánovaná.
(2)
Profesionálneho vojaka v hodnosti vojak 2. stupňa a slobodník, ktorý spĺňa podmienky podľa § 36 ods. 4, môže vedúci služobného úradu počas trvania dočasnej štátnej služby ustanoviť do inej funkcie s plánovanou hodnosťou vyššou o jeden stupeň.“.
24.
V § 55 ods. 1 písm. c) sa odkaz 2 nahrádza odkazom 20d.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20d znie:
„20d)
Napríklad § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z., § 15, 16 a § 22 písm. b) zákona č. 154/2001 Z. z.“.
25.
§ 55 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Za inú funkciu podľa odseku 1 sa nepovažuje funkcia, ktorá je určená vedúcim služobného úradu na ustanovenie profesionálneho vojaka po ukončení jeho vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 66 ods. 1.
(5)
Podrobnosti o určovaní funkcie na ustanovenie profesionálneho vojaka po ukončení jeho vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa odseku 4 ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.“.
26.
V § 60 ods. 1 písm. f) sa za slovo „republiky“ vkladajú slová „alebo na úseku koordinácie a riadenia letovej prevádzky“.
27.
V § 60 ods. 2 písm. c) sa za slovo „republiky“ vkladajú slová „alebo na úseku koordinácie a riadenia letovej prevádzky“.
28.
§ 60 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Skončiť dočasné vyčlenenie profesionálneho vojaka možno
a)
v záujme služobného úradu,
b)
ak bude zaradený do personálnej zálohy podľa § 62 ods. 1 písm. a) až f), h) až j), § 64 alebo
c)
na žiadosť profesionálneho vojaka zo závažných osobných alebo rodinných dôvodov.
(4)
Za záujem služobného úradu sa považuje
a)
ustanovenie profesionálneho vojaka do inej funkcie v ozbrojených silách alebo v inej organizačnej zložke podľa odseku 1 alebo
b)
vyslanie profesionálneho vojaka na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky.“.
29.
V § 61 ods. 3 sa vypúšťajú slová „ktorý profesionálneho vojaka zaradil do personálnej zálohy,“.
30.
§ 62 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Lehota podľa odseku 1 sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka, ktorému sa zaradenie do personálnej zálohy končí dňom skončenia služobného pomeru.“.
31.
V § 65 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Profesionálneho vojaka vedúci služobného úradu dočasne pozbaví výkonu štátnej služby, ak
a)
sa stal dôvodne podozrivým, že závažným spôsobom uvedeným v § 70 ods. 4 porušil základnú povinnosť, alebo
b)
je trestne stíhaný.
(2)
Profesionálny vojak podľa odseku 1 písm. a) sa dočasne pozbaví výkonu štátnej služby na čas nevyhnutne potrebný na objasnenie jeho konania, najviac na tri mesiace; ak v tejto lehote nedošlo k objasneniu jeho konania, možno tento čas výnimočne predĺžiť najviac o tri mesiace. Ak je profesionálny vojak trestne stíhaný, dočasne sa pozbaví výkonu štátnej služby do právoplatného skončenia trestného stíhania.“.
32.
V § 70 ods. 1 písmená f) až h) znejú:
„f)
bol právoplatne odsúdený za prečin, ktorý je úmyselným trestným činom,11) alebo za zločin,11a) aj keď sa na neho hľadí akoby nebol odsúdený, bez ohľadu na to, či bolo toto odsúdenie zahladené,23ba)
g)
prestal spĺňať niektorú z podmienok podľa § 13 ods. 1 písm. d), g), h) a l) alebo prestal spĺňať podmienku podľa § 13 ods. 1 písm. m) a nie je pre neho v štátnej službe iná funkcia, do ktorej by mohol byť ustanovený,
h)
nie je pre neho v štátnej službe iná funkcia, do ktorej by mohol byť ustanovený, a ide o profesionálneho vojaka,
1.
ktorému zanikol služobný pomer prokurátora,
2.
ktorému zanikol služobný pomer právneho čakateľa prokuratúry,
3.
ktorý bol zaradený do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov podľa § 62 ods. 1 písm. g),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23ba znie:
„23ba)
§ 92 ods. 2 a § 93 ods. 1 Trestného zákona.“.
33.
V § 70 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
v priebehu 12 po sebe nasledujúcich mesiacov opakovane porušil základnú povinnosť ustanovenú v § 119, ak nejde o prípad uvedený v odseku 4; nemusí ísť o porušenie tej istej základnej povinnosti.“.
34.
V § 70 sa odsek 2 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
viedol motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných alebo psychotropných látok, ak nejde o prípad uvedený v odseku 4 písm. a) alebo c), alebo ak sa v súvislosti s vedením motorového vozidla odmietol podrobiť úkonom súvisiacim so zisťovaním prítomnosti alkoholu alebo metabolitov omamných alebo psychotropných látok v organizme,
e)
stratil alebo neoprávnene manipuloval s písomnosťou, nákresom, výkresom, mapou, fotografiou, grafom alebo iným záznamom elektrického, elektromagnetického, elektronického alebo iného fyzikálneho transportného média alebo hmotného nosiča so záznamom informácií, ktorých obsahom sú osobné údaje23bb) alebo utajované skutočnosti,17) v dôsledku čoho môže byť významným spôsobom ohrozená činnosť ozbrojených síl.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23bb znie:
„23bb)
Zákon č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
35.
V § 70 sa odsek 4 dopĺňa písmenami g) až i), ktoré znejú:
„g)
úmyselné porušenie povinnosti podľa § 120 ods. 1, § 121 ods. 3, 4 alebo úmyselné uvedenie neúplných údajov alebo nepravdivých údajov v majetkovom priznaní alebo v čestnom vyhlásení profesionálneho vojaka,
h)
porušenie liečebného režimu počas dočasnej neschopnosti vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo úraz23bc) alebo
i)
neospravedlnená neprítomnosť profesionálneho vojaka vo výkone štátnej služby najmenej päť služobných dní v kalendárnom roku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23bc znie:
„23bc)
§ 80 ods. 4 až 9 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
36.
V § 72 ods. 1 písm. a) sa slová „písm. a) až h) a o)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až h), n) a o)“.
37.
V § 73 ods. 1 sa slová „po splnení dôvodov uvedených v § 70 ods. 1 a v § 70 ods. 2 písm. b)“ nahrádzajú slovami „ak vzniknú dôvody uvedené v § 70 ods. 1 a v § 70 ods. 2 písm. b) až e)“.
38.
§ 73 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Veliteľ podľa odseku 1 nemá v konaní postavenie účastníka konania.“.
39.
V § 82 ods. 1 písmeno h) znie:
„h)
o povinnosti profesionálneho vojaka
1.
uhradiť náklady spojené so štúdiom, prehlbovaním kvalifikácie alebo ich pomernú časť,
2.
vrátiť aktivačný príspevok alebo jeho pomernú časť.“.
40.
V § 82 ods. 2 písm. a) sa za slová „personálny rozkaz“ vkladajú slová „ministra alebo“.
41.
V § 82 odsek 3 znie:
„(3)
Vedúci služobného úradu podľa tohto zákona vydá personálny rozkaz v právnych vzťahoch profesionálneho vojaka v prípadoch uvedených
a)
v § 69 ods. 1, 3 a 4, § 70 ods. 1, 2 a 8, § 177 ods. 6, § 205 ods. 3,
b)
v § 17 ods. 2, § 20 ods. 2 až 4, § 21 ods. 1, 2, 7, 9, 10 a 12, § 22 ods. 2 a 3, § 26 ods. 4, § 27a ods. 1 a 2, § 28 ods. 1, § 29 ods. 3, § 35 ods. 1 a 2, § 36 ods. 2 až 4, § 38 ods. 1 až 3, § 39 ods. 1 až 3, § 39a, § 52 a 53, § 54 ods. 1, § 55 ods. 1, § 56 ods. 1, § 57 ods. 1 a 2, § 58 ods. 1 a 3, § 59, § 60 ods. 2, § 61 ods. 1 a 4, § 65 ods. 1, 9 a 10, § 66 ods. 1 až 4, 8 a 9, § 78 ods. 2 a 3, § 80 ods. 2 a 3, § 103 ods. 1 a 2, § 159 ods. 10, § 161 ods. 1, § 199 ods. 3, § 201 ods. 1 a 2, § 211 ods. 1 a 3 a § 215d ods. 2.“.
42.
V § 82 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Právoplatný personálny rozkaz vydaný v právnych vzťahoch profesionálnych vojakov v prípadoch uvedených v odseku 3 je preskúmateľný súdom; v konaní pred súdom vykonateľnosť personálneho rozkazu nemožno odložiť.“.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.
43.
V § 82 ods. 7 sa za slová „okrem § 14 až 17“ vkladá čiarka a slová „§ 47 ods. 6“.
44.
V § 83 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a h)“.
45.
V § 89 ods. 2 sa slová „vedúci služobného úradu môže čas štátnej služby“ nahrádzajú slovami „vedúci služobného úradu alebo veliteľ môže služobný čas“.
46.
V § 89 ods. 3 sa za slová „vedúci služobného úradu“ vkladajú slová „alebo veliteľ“.
47.
V § 92 odsek 1 znie:
„(1)
Ustanovenia § 89 ods. 4, § 90 a 91 sa na profesionálneho vojaka nevzťahujú počas
a)
plnenia úloh bojovej pohotovosti vrátane prípravy a nácviku bojovej pohotovosti,
b)
vojenského cvičenia,
c)
vyvedenia vojsk do vojenského priestoru,
d)
vykonávania záchranných prác po vyhlásení mimoriadnej udalosti28b) alebo keď bezprostredne hrozí, že bude alebo už bola vyhlásená krízová situácia,23c)
e)
plnenia mimoriadnych úloh na štátnej hranici a stráženom objekte, pri ochrane verejného poriadku alebo v boji proti terorizmu a organizovanému zločinu podľa rozhodnutia vlády,28c)
f)
odstraňovania následkov mimoriadnej udalosti vzniknutej
1.
v pôsobnosti ministerstva, ktoré nariadil minister,
2.
v ozbrojených silách, ktoré nariadil náčelník generálneho štábu,
g)
plnenia úloh prípravnej štátnej služby,
h)
humanitárnej pomoci, mierovej pozorovateľskej misie, vojenskej operácie a plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu,
i)
zaradenia do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť alebo počas vyslania na zahraničnú služobnú cestu a na stáž,
j)
zaradenia do zálohy pre profesionálnych vojakov zaradených do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť podľa § 64,
k)
vyslania na služobnú cestu podľa § 101 ods. 4 písm. a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28c znie:
„28c)
§ 70 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.“.
48.
V § 101 odsek 2 znie:
„(2)
Služobnou cestou na účely tohto zákona je aj zahraničná služobná cesta; je to časť služobnej cesty mimo územia Slovenskej republiky vrátane výkonu štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky do skončenia zahraničnej služobnej cesty.“.
49.
V § 103 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Profesionálneho vojaka môže vedúci služobného úradu vyslať na stáž na nevyhnutne potrebný čas, najviac na šesť mesiacov za obdobie 12 mesiacov na získanie potrebných skúseností v mieste výkonu štátnej služby alebo do iného miesta výkonu štátnej služby, a to aj na také činnosti, ktoré nevyplývajú z funkcie, do ktorej je ustanovený alebo vymenovaný.
(2)
Ak si to situácia vyžaduje, vedúci služobného úradu môže profesionálneho vojaka vyslať na stáž, ak s tým profesionálny vojak súhlasí, aj na čas dlhší ako šesť mesiacov, najdlhšie však na jeden rok.“.
50.
V § 110 ods. 2 písm. b) sa slová „mesiacov v kalendárnom roku“ nahrádzajú slovami „po sebe nasledujúcich mesiacov“.
51.
V § 119 ods. 1 písm. o) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a začatie a ukončenie trestného stíhania alebo vznesenie obvinenia proti svojej osobe,“.
52.
V § 119 ods. 1 písm. t) vo štvrtom bode sa slová „zubných záznamov“ nahrádzajú slovami „panoramatických röntgenových snímok chrupu“.
53.
V § 119 ods. 1 písmeno u) znie:
„u)
dodržiavať liečebný režim počas dočasnej neschopnosti vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo úraz,23bc)“.
54.
V § 120 ods. 5 sa za slovo „Úmyselné“ vkladajú slová „porušenie povinnosti podľa odseku 1, § 121 ods. 3 alebo 4 alebo úmyselné“.
55.
V § 121 ods. 1 sa slová „služobnému úradu“ nahrádzajú slovami „vedúcemu služobného úradu“.
56.
§ 123 a 124 vrátane nadpisov znejú:
㤠123
Disciplinárna zodpovednosť
(1)
Profesionálny vojak je disciplinárne zodpovedný za disciplinárne previnenie alebo za konanie, ktoré má znaky priestupku37) (ďalej len „priestupok“).
(2)
Na prejednávanie priestupku sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch,38) ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Priestupok prejedná vedúci služobného úradu alebo veliteľ podľa tohto zákona.
§ 124
Disciplinárne previnenie
Disciplinárnym previnením je zavinené porušenie alebo nesplnenie povinností profesionálneho vojaka, pokiaľ nie je trestným činom alebo priestupkom; zavineným porušením alebo nesplnením povinnosti sa rozumie úmyselné alebo nedbalostné konanie profesionálneho vojaka.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 38 znie:
„38)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
57.
§ 127 znie:
㤠127
(1)
Za disciplinárne previnenie môže vedúci služobného úradu alebo veliteľ uložiť profesionálnemu vojakovi len jedno z disciplinárnych opatrení uvedených v § 125.
(2)
Za priestupok môže vedúci služobného úradu alebo veliteľ uložiť profesionálnemu vojakovi sankcie a ochranné opatrenia (ďalej len „sankčné opatrenie“) v rozsahu a za podmienok podľa osobitných predpisov.37)
(3)
Sankčným opatrením zákazu činnosti nemožno uložiť zákaz výkonu funkcie profesionálneho vojaka.
(4)
Sankčné opatrenie sa vykoná aj vtedy, ak profesionálny vojak, ktorému bolo uložené, skončil služobný pomer. O upustení od výkonu zvyšku sankčného opatrenia zákazu činnosti rozhoduje vedúci služobného úradu alebo veliteľ, ktorý sankčné opatrenie uložil.
(5)
Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia za disciplinárne previnenie alebo pri ukladaní sankčného opatrenia za priestupok, o ktorých sa rozhoduje v jednom konaní, sa postupuje podľa odseku 1; tým nie je dotknutá možnosť uložiť aj sankčné opatrenie za prejednávaný priestupok, ak sú splnené podmienky ustanovené vo všeobecnom predpise o priestupkoch.38)
(6)
Priestupok možno prejednať a uložiť zaň sankčné opatrenie najneskôr do dvoch rokov odo dňa spáchania priestupku.
(7)
Za priestupok ublíženia na cti alebo za priestupok na úseku práva na prístup k informáciám možno uložiť sankčné opatrenie len vtedy, ak návrh podala postihnutá osoba alebo jej zákonný zástupca alebo opatrovník; ak ide o priestupok ublíženia na cti, sankčné opatrenie možno uložiť len po neúspešnom pokuse o zmierenie urazeného na cti a profesionálneho vojaka.
(8)
Ak ten, komu bola priestupkom profesionálneho vojaka spôsobená majetková škoda, uplatnil nárok na jej náhradu, vedúci služobného úradu alebo veliteľ, ktorý vo veci koná, prijme opatrenia, aby bola škoda dobrovoľne uhradená. Ak škoda nebude dobrovoľne uhradená, odkáže poškodeného s jeho nárokom na náhradu škody na súd.
(9)
O spôsobe vybavenia priestupku upovedomí vedúci služobného úradu alebo veliteľ, ktorý vo veci konal, poškodeného a navrhovateľa, ak o to požiadali.
(10)
Poškodený alebo navrhovateľ môže požiadať nadriadeného vedúceho služobného úradu alebo nadriadeného veliteľa o preskúmanie vybavenia priestupku; o tomto oprávnení musia byť poškodený a navrhovateľ poučení.“.
58.
§ 128 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Uloženie disciplinárneho opatrenia za disciplinárne previnenie alebo uloženie sankčného opatrenia za priestupok nevylučuje skončenie služobného pomeru profesionálneho vojaka za takéto konanie, ak po uložení disciplinárneho opatrenia alebo sankčného opatrenia vyšli najavo nové skutočnosti odôvodňujúce skončenie služobného pomeru profesionálneho vojaka prepustením.“.
59.
§ 132 znie:
㤠132
(1)
Disciplinárny rozkaz o uložení disciplinárneho opatrenia za disciplinárne previnenie a rozhodnutie o uložení sankčného opatrenia za priestupok doručí profesionálnemu vojakovi vedúci služobného úradu alebo ním poverený profesionálny vojak.
(2)
Proti disciplinárnemu rozkazu o uložení disciplinárneho opatrenia za disciplinárne previnenie môže profesionálny vojak podať do ôsmich dní odo dňa doručenia disciplinárneho rozkazu odvolanie (rozklad).“.
60.
V § 137 odseky 7 a 8 znejú:
„(7)
Vojenskú medailu Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky, Za službu v mierových pozorovateľských misiách, Pamätnú medailu náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, vojenské odznaky Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky a Odznak náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky udeľuje náčelník generálneho štábu.
(8)
Vojenské medaily a vojenské odznaky podľa odseku 3 udeľuje minister alebo vedúci služobného úradu.“.
61.
V § 145 ods. 1 sa odkaz 43 nahrádza odkazom 30b.
Poznámka pod čiarou k odkazu 43 sa vypúšťa.
62.
V § 151 sa vypúšťa odsek 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
63.
§ 159 sa dopĺňa odsekmi 5 až 11, ktoré znejú:
„(5)
Ak je profesionálny vojak premiestnený podľa § 57 ods. 1, vymenovaný alebo povýšený do vyššej hodnosti, nárok na vyplatenie pomerných častí aktivačného príspevku sa zachováva.
(6)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol premiestnený podľa § 57 ods. 2 na funkciu, pre ktorú aktivačný príspevok podľa § 161 ods. 3 nepatrí, dňom premiestnenia zaniká nárok na vyplatenie pomernej časti aktivačného príspevku. Zánik nároku na vyplatenie vedúci služobného úradu uvedie v rozhodnutí.
(7)
Nárok na vyplatenie pomernej časti aktivačného príspevku zaniká v prípade dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby podľa § 65 ods. 1. Ak sa dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby zruší, doplatí sa profesionálnemu vojakovi nevyplatený aktivačný príspevok alebo jeho pomerná časť.
(8)
Pomerná časť aktivačného príspevku podľa odseku 2 sa profesionálnemu vojakovi neposkytne, ak bolo pred termínom jeho splatnosti právoplatne rozhodnuté o skončení jeho služobného pomeru prepustením podľa § 70 ods. 1 písm. d) až g), ods. 2 a 7 alebo ak jeho služobný pomer zanikol podľa § 74 alebo 75.
(9)
Profesionálnemu vojakovi, ktorému bol poskytnutý aktivačný príspevok podľa odseku 1 a jeho služobný pomer sa skončí pred uplynutím doby určenej podľa § 21 ods. 1, je povinný vrátiť služobnému úradu poskytnutý aktivačný príspevok alebo jeho pomernú časť.
(10)
O povinnosti vrátiť aktivačný príspevok alebo jeho pomernú časť podľa odseku 9 rozhodne vedúci služobného úradu. Rozhodnutie musí obsahovať výšku poskytnutého aktivačného príspevku, ktorú je profesionálny vojak povinný vrátiť spolu s lehotou na jeho úhradu.
(11)
Povinnosť vrátiť aktivačný príspevok alebo jeho pomernú časť podľa odseku 9 nevznikne, ak sa služobný pomer profesionálneho vojaka skončí prepustením podľa § 70 ods. 1 písm. a) až c), písm. h) tretieho bodu, písm. i) až n) alebo zanikne podľa § 74.“.
64.
§ 160 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Nárok na vyplatenie stabilizačného príspevku zaniká v prípade dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby podľa § 65. Ak sa dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby zruší, doplatí sa profesionálnemu vojakovi nevyplatený stabilizačný príspevok.“.
65.
V § 162 sa odsek 5 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
ošetrujúci lekár uznal dočasne neschopným vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo úraz.“.
66.
§ 162 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Náhrada na návštevu rodiny nepatrí profesionálnemu vojakovi aj počas trvania dovolenky, dodatkovej dovolenky, náhradného voľna, služobného voľna, preventívnej rehabilitácie, okrem dní nástupu a ukončenia návštevy rodiny spojených s dovolenkou, dodatkovou dovolenkou, náhradným voľnom alebo služobným voľnom.
(7)
Za rodinu sa na účely poskytovania náhrady na návštevu rodiny považujú osoby, s ktorými žije profesionálny vojak v domácnosti,31) a to
a)
manželka (manžel) profesionálneho vojaka,
b)
vlastné deti, osvojené deti alebo deti zverené profesionálnemu vojakovi do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu,
c)
vlastní rodičia, osvojitelia, opatrovníci alebo pestúni,
d)
súrodenci alebo
e)
iné osoby.“.
67.
V § 172 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
odo dňa vznesenia obvinenia,“.
68.
V § 172 odsek 3 znie:
„(3)
Nárok na výplatu príspevku na bývanie vznikne profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej službe opätovne odo dňa
a)
vznesenia obvinenia profesionálneho vojaka, ak nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o jeho oslobodení spod obžaloby, o zastavení trestného stíhania alebo postúpení veci inému orgánu,
b)
nasledujúceho po dni splnenia podmienok uvedených v právoplatnom rozhodnutí o zastavení trestného stíhania profesionálneho vojaka, ak došlo k vydaniu rozhodnutia o schválení zmieru,
c)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o tom, že sa obvinený v skúšobnej dobe osvedčil, ak došlo k podmienečnému zastaveniu trestného stíhania profesionálneho vojaka alebo k podmienečnému zastaveniu trestného stíhania spolupracujúceho obvineného,
d)
nasledujúceho po dni zahladenia odsúdenia, ku ktorému dochádza vykonaním trestu,51a)
e)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o tom, že sa obvinený v skúšobnej dobe osvedčil, ak došlo k podmienečnému odkladu trestu odňatia slobody alebo ak došlo k podmienečnému odkladu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom,
f)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým sa upustilo od potrestania,
g)
nasledujúceho po dni skončenia zaradenia do neplatenej zálohy podľa § 63,
h)
nasledujúceho po dni skončenia vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 66 ods. 2 a 3,
i)
predloženia čestného vyhlásenia podľa § 171 ods. 2 až 4,
j)
nasledujúceho po dni skončenia alebo zrušenia dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby.“.
69.
V § 172 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 8.
70.
V § 172 ods. 7 sa slovo „7“ nahrádza slovom „6“.
71.
V § 172 ods. 8 sa slová „jedného roka“ nahrádzajú slovami „dvoch rokov“.
72.
V § 176 odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Výstrojové náležitosti sú vojenská rovnošata a výstrojové súčiastky bezplatne poskytované profesionálnemu vojakovi na zabezpečenie výkonu štátnej služby.
(2)
Výstrojové náležitosti sú aj služby bezplatne poskytované profesionálnemu vojakovi, ktorými sa zabezpečuje
a)
nosenie vojenskej rovnošaty, predpísaných výstrojových súčiastok a materiálu na osobné používanie,
b)
vybavenie pracovísk a jednotiek prostriedkami a predmetmi na kolektívne používanie.
(3)
Službami sa rozumie najmä pranie, chemické čistenie, oprava a úprava vojenskej rovnošaty a výstrojových súčiastok, ako aj služby súvisiace so zabezpečením osobnej hygieny profesionálneho vojaka.“.
73.
V § 176 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Ustanovenie odseku 2 sa vzťahuje aj na vojenskú rovnošatu a výstrojové súčiastky profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe vydané na výkon štátnej služby počas
a)
výcviku,
b)
vojenského cvičenia,
c)
vykonávania záchranných, lokalizačných a likvidačných prác v priestore postihnutom mimoriadnou udalosťou alebo v priestore, kde je vyhlásená krízová situácia,
d)
plnenia úloh bojovej pohotovosti,
e)
plnenia mimoriadnych úloh pri ochrane štátnej hranice, stráženého objektu, verejného poriadku alebo v boji proti terorizmu a organizovanému zločinu podľa rozhodnutia vlády.
(5)
Ak nie sú profesionálnemu vojakovi poskytnuté výstrojové náležitosti podľa odsekov 1 a 2 bezplatne, patrí mu peňažná náhrada vo výške peňažnej hodnoty výstrojových náležitostí.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 6 a 7.
74.
V § 177 sa vypúšťa odsek 8.
75.
V § 178 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „na úver alebo“.
76.
§ 179 znie:
㤠179
(1)
Poskytovanie výstrojových náležitostí, druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie a používanie a nosenie vojenských medailí a vojenských odznakov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(2)
Poskytovanie proviantných náležitostí a prepravných náležitostí ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.“.
77.
V § 191 ods. 1 sa za slová „§ 75 ods. 3“ vkladajú slová „§ 79 ods. 2“, za slová „§ 104“ sa vkladajú slová „§ 106 ods. 2“ a slová „§ 141 ods. 2 písm. a) až h) a ods. 3“ sa nahrádzajú slovami „§ 141 ods. 1, ods. 2 písm. a) až h) a ods. 3“.
78.
§ 193 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vzťahujú aj na osobu a dopravný prostriedok vychádzajúci z chráneného objektu; to sa nevzťahuje na profesionálnych vojakov, ktorí plnia úlohy podľa osobitných predpisov.19)“.
79.
Za § 215e sa vkladajú § 215f až 215i, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010
§ 215f
(1)
Na profesionálneho vojaka, ktorému bol zmenený čas trvania dočasnej štátnej služby podľa § 21 ods. 9 alebo 10 pred 1. januárom 2010, sa vzťahuje § 21 ods. 16.
(2)
Profesionálny vojak, na ktorého sa nevzťahuje § 201 a ktorý je k 1. januáru 2010 ustanovený do funkcie vo vojenskom zdravotníctve, pre výkon ktorej do 31. decembra 2013 nesplní kvalifikačné predpoklady podľa § 27 ods. 1, sa prepustí zo služobného pomeru profesionálneho vojaka v súlade s ustanovením § 70 ods. 1 písm. g), ak ho nemožno ustanoviť do inej voľnej funkcie.
§ 215g
(1)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol vymenovaný do hodnosti poručíka od 1. januára 2007 do 31. decembra 2009, sa ustanovuje doba výsluhy v hodnosti na päť rokov, ak do 31. januára 2010 písomne nevyjadrí súhlas s dobou výsluhy v hodnosti podľa prílohy č. 1.
(2)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol povýšený do hodnosti nadporučíka od 1. januára 2007 do 31. decembra 2009, sa ustanovuje doba výsluhy v hodnosti na päť rokov, ak do 31. januára 2010 písomne nevyjadrí súhlas s dobou výsluhy v hodnosti podľa prílohy č. 1.
(3)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol povýšený do hodnosti plukovníka od 1. septembra 2005 do 31. decembra 2009, sa ustanovuje doba výsluhy v hodnosti na šesť rokov, ak do 31. januára 2010 písomne nevyjadrí súhlas s dobou výsluhy v hodnosti podľa prílohy č. 1.
(4)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol vymenovaný do hodnosti brigádny generál alebo povýšený do hodnosti generálmajor alebo generálporučík od 1. januára 2005 do 31. decembra 2009, sa doba služobného pomeru v dosiahnutej hodnosti započítava do doby výsluhy v hodnosti podľa prílohy č. 1.
(5)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol vymenovaný do hodnosti brigádny generál alebo povýšený do hodnosti generálmajor alebo generálporučík do 31. decembra 2004, sa ustanovuje doba výsluhy v hodnosti, ktorá uplynie 31. decembra 2010.
(6)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol povýšený do hodnosti čatára do 31. decembra 2009, sa ustanovuje maximálna doba služby na šestnásť rokov, ak do 31. januára 2010 písomne nevyjadrí súhlas s maximálnou dobou služby podľa prílohy č. 1.
(7)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol vymenovaný do hodnosti poručíka do 31. decembra 2009, sa ustanovuje maximálna doba služby na desať rokov, ak do 31. januára 2010 písomne nevyjadrí súhlas s maximálnou dobou služby podľa prílohy č. 1.
(8)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol povýšený do hodnosti nadporučíka do 31. decembra 2009, sa ustanovuje maximálna doba služby na štrnásť rokov, ak do 31. januára 2010 písomne nevyjadrí súhlas s maximálnou dobou služby podľa prílohy č. 1.
§ 215h
Odtlačky prstov a biologická vzorka odobratá profesionálnemu vojakovi a zubné záznamy stavu chrupu vrátane panoramatickej röntgenovej snímky chrupu oboch čeľustí spracované do 31. decembra 2009 sa považujú za identifikačnú databázu profesionálneho vojaka podľa tohto zákona.
§ 215i
(1)
Konanie vo veciach služobného pomeru, ktoré bolo začaté pred 31. decembrom 2009, sa dokončí podľa predpisov platných do 31. decembra 2009.
(2)
Ak dôvod začatia konania vo veciach služobného pomeru vznikol do 31. decembra 2009, postupuje sa podľa predpisov platných do 31. decembra 2009.“.
80.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k zákonu č. 346/2005 Z. z.
DOBY VÝSLUHY V HODNOSTI A MAXIMÁLNE DOBY SLUŽBY
Hodnosť Doba výsluhy v hodnosti Maximálna doba služby
vojak 2. stupňa 6 rokov 20 rokov
slobodník 5 rokov 20 rokov
desiatnik 5 rokov 20 rokov
čatár 5 rokov 20 rokov
rotný 6 rokov 21 rokov
rotmajster 6 rokov 24 rokov
nadrotmajster 6 rokov 29 rokov
štábny nadrotmajster 6 rokov 32 rokov
podpráporčík 8 rokov 22 rokov
práporčík 8 rokov 29 rokov
nadpráporčík 8 rokov 32 rokov
poručík 6 rokov 11 rokov
nadporučík  6 rokov 17 rokov
kapitán 7 rokov 20 rokov
major 7 rokov 24 rokov
podplukovník 7 rokov 29 rokov
plukovník 7 rokov 32 rokov
brigádny generál 6 rokov neustanovuje sa
generálmajor 6 rokov neustanovuje sa
generálporučík 6 rokov neustanovuje sa
generál neustanovuje sa neustanovuje sa
.“.
81.V prílohe č. 4 prvý bod znie:
„1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 204, 26. 7. 2006).“.
82.
V prílohe č. 4 sa druhý a šiesty bod vypúšťajú. Doterajšie body 3, 4, 5, 7 a 8 sa označujú ako body 2, 3, 4, 5 a 6.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 253/2007 Z. z., zákonom č. 330/2007 Z. z., zákonom č. 348/2007 Z. z., zákonom č. 144/2008 Z. z., zákonom č. 452/2008 Z. z., zákonom č. 59/2009 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010 okrem čl. I bodu 20, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.