484/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2009 do 31.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

484
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. novembra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 381/2009 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 381/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a zoznam zmlúv uzatvorených s chovateľmi o vykonaní služby súvisiacej s vedením plemennej knihy.“.
2.
Nadpis pod § 10 znie: „Dotácia na úhradu nákladov a strát na hospodárskych zvieratách alebo strát na príjme v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení“.
3.
V § 10 ods. 1 sa za slovo „zvieratách“ vkladajú slová „alebo na stratu na príjme“.
4.
V § 10 ods. 4 sa za slovo „zvierat“ vkladajú slová „alebo strata na príjme“.
5.
V poznámke pod čiarou k odkazu 17 sa citácia „§ 6, 45 a 46 zákona č. 39/2007 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 45 a 46 zákona č. 39/2007 Z. z.“.
6.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11a
Dotácia na úhradu škody na poľnohospodárskych plodinách spôsobenej nepriaznivými poveternostnými udalosťami
(1)
Dotáciu na úhradu škody na poľnohospodárskych plodinách spôsobenej nepriaznivými poveternostnými udalosťami29a) (ďalej len „škoda“) možno poskytnúť podľa osobitného predpisu29b) pestovateľovi do
a)
50 % škody vypočítanej podľa odseku 3, ak je pestovateľ poistený proti nepriaznivým poveternostným udalostiam,
b)
25 % škody vypočítanej podľa odseku 3, ak nie je pestovateľ poistený proti nepriaznivým poveternostným udalostiam.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť, ak je škoda najmenej 1 000 eur.
(3)
Škodou podľa odseku 1 sa rozumie súčet celkovej straty na poľnohospodárskych plodinách, ktorou je zníženie príjmu z predaja poľnohospodárskych plodín v dôsledku nepriaznivých poveternostných udalostí v rámci podniku, a nákladov na vypracovanie znaleckého posudku.25) Zníženie príjmu sa vypočíta podľa osobitného predpisu.29c)
(4)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 31 ods. 4 je
a)
kópia znaleckého posudku,
b)
doklad preukazujúci náklady na vypracovanie znaleckého posudku.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 29a až 29c znejú:
„29a)
Čl. 2 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1857/2006 (Ú. v. EÚ L 358, 16. 12. 2006).
29b)
Čl. 11 nariadenia (ES) č. 1857/2006 (Ú. v. EÚ L 358, 16. 12. 2006).
29c)
Čl. 11 ods. 2 až 4 nariadenia (ES) č. 1857/2006 (Ú. v. EÚ L 358, 16. 12. 2006).“.
7.
V poznámke pod čiarou k odkazu 61 sa citácia „Nariadenie (ES) č. 875/2007 (Ú. v. EÚ L 193, 25. 7. 2007)“ nahrádza citáciou „Napríklad nariadenie (ES) č. 875/2007 (Ú. v. EÚ L 193, 25. 7. 2007), nariadenie (ES) č. 1535/2007 (Ú. v. EÚ L 337, 21. 12. 2007).“.
8.
V poznámke pod čiarou k odkazu 62 sa citácia „§ 31 ods. 5 zákona č. 139/2002 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 19a ods. 1 zákona č. 194/1998 Z. z.“.
9.
V § 26 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Dotáciu podľa odseku 2 možno poskytnúť aj podľa osobitného predpisu.61)“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
10.
V § 26 ods. 6 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak sa dotácia poskytne podľa osobitného predpisu.61)“.
11.
§ 27 vrátane nadpisu znie:
㤠27
Dotácia na zabezpečenie mimoprodukčných funkcií rybníkov a malých vodných nádrží osobitne vhodných na chov rýb
(1)
Dotáciu na zabezpečenie mimoprodukčných funkcií rybníkov66) a malých vodných nádrží osobitne vhodných na chov rýb67) (ďalej len „chovné zariadenie“) možno poskytnúť v príslušnom kalendárnom roku chovateľovi67a) podľa osobitného predpisu67b) počas piatich rokov v sume, ktorá sa vypočíta ako súčin výmery chovného zariadenia uvedenej v osvedčení67c) a sadzby uvedenej v odseku 2, pričom výmera chovného zariadenia je najmenej 1 ha.
(2)
Na výpočet dotácie podľa odseku 1 sa použije sadzba do
a)
500 eur/ha,
b)
2 100 eur/ha, alebo
c)
2 500 eur/ha.
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť aj podľa osobitného predpisu.61)
(4)
Dotáciu podľa odseku 1 so sadzbou podľa odseku 2 písm. a) možno poskytnúť za plnenie akvaenvironmentálnych opatrení, ak chovateľ v období piatich po sebe nasledujúcich rokoch v chovnom zariadení zabezpečí
a)
chov rýb prirodzenou potravou okrem použitia medikovaných krmív67d) a obilnín, pričom najvyššia kŕmna dávka obilnín nesmie presiahnuť 2 000 kg/ha/rok, a chov rýb kŕmnymi zmesami len do kategórie jednoročný plôdik,
b)
nepoužívanie minerálnych hnojív,
c)
používanie maštaľného hnoja v množstve najviac 3 000 kg/ha/rok.
(5)
Dotáciu podľa odseku 1 so sadzbou podľa odseku 2 písm. b) možno poskytnúť za plnenie akvaenvironmentálnych opatrení, ak chovateľ v období piatich po sebe nasledujúcich rokoch na rybníkoch zabezpečí
a)
chov rýb prirodzenou potravou okrem použitia medikovaných krmív a obilnín, pričom najvyššia kŕmna dávka obilnín nesmie presiahnuť 2 000 kg/ha/rok, a chov rýb kŕmnymi zmesami len do kategórie jednoročný plôdik,
b)
nepoužívanie minerálnych hnojív,
c)
používanie maštaľného hnoja v množstve najviac 3 000 kg/ha/rok,
d)
čiastočné letnenie rybníka najmenej jedenkrát za päť rokov, pričom v období čiastočného letnenia chovateľ vykoná odbahnenie rybníka,
e)
napustenie rybníka najneskôr do 30. mája v roku nasledujúcom po čiastočnom letnení.
(6)
Dotáciu podľa odseku 1 so sadzbou podľa odseku 2 písm. c) možno poskytnúť za plnenie akvaenvironmentálnych opatrení, ak chovateľ v období piatich po sebe nasledujúcich rokoch na rybníkoch zabezpečí
a)
chov rýb prirodzenou potravou okrem použitia medikovaných krmív a obilnín, pričom najvyššia kŕmna dávka obilnín nesmie presiahnuť 2 000 kg/ha/rok, a chov rýb kŕmnymi zmesami len do kategórie jednoročný plôdik,
b)
nepoužívanie minerálnych hnojív,
c)
používanie maštaľného hnoja v množstve najviac 3 000 kg/ha/rok,
d)
úplné letnenie rybníka najmenej jedenkrát za päť rokov, pričom v období úplného letnenia chovateľ vykoná odbahnenie rybníka,
e)
napustenie rybníka najneskôr do 30. mája v roku nasledujúcom po úplnom letnení.
(7)
Ak sa dotácia poskytne podľa odsekov 5 a 6, chovateľ bezodkladne oznámi príslušnému regionálnemu pracovisku platobnej agentúry letnenie a zabezpečí prítomnosť zamestnanca platobnej agentúry v deň ukončenia vypúšťania rybníka vrátane vypustenia rybníka pri výlove v predchádzajúcom kalendárnom roku a v deň ukončenia napúšťania rybníka po vykonanom letnení.
(8)
Dotáciu je chovateľ povinný vrátiť na základe rozhodnutia agentúry, ak nedodrží niektorú z podmienok uvedenú v odsekoch 4 až 7.
(9)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odsekov 1 až 6 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 4 je
a)
kópia osvedčenia na chov rýb,62)
b)
vyhlásenie chovateľa, že bude dodržiavať podmienky podľa odsekov 4 až 7,
c)
potvrdenie príslušného orgánu štátnej správy vo veterinárnej oblasti o veterinárnom dohľade nad prevádzkou,
d)
výpočet predpokladanej dotácie na chov rýb, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 30.
(10)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 3 okrem príloh uvedených v odseku 9 a v § 32 ods. 4 je vyhlásenie chovateľa rýb o celkovej minimálnej pomoci prijatej v priebehu predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a v príslušnom fiškálnom roku.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 66 až 67d znejú:
„66)
§ 2 ods. 2 písm. d) zákona č. 139/2002 Z. z.
67)
§ 31 ods. 2 zákona č. 139/2002 Z. z.
67a)
§ 31 ods. 1 zákona č. 139/2002 Z. z. Čl. 2 písm. g) nariadenia (ES) č. 736/2008 (Ú. v. EÚ L 201, 30. 7. 2008). § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
67b)
Čl. 12 nariadenia (ES) č. 736/2008 (Ú. v. EÚ L 201, 30. 7. 2008).
67c)
§ 19a ods.1 zákona č. 194/1998 Z. z.
67d)
§ 49 ods. 4 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame.“.
12.
§ 30a vrátane nadpisu znie:
㤠30a
Dotácia na dávkovacie zariadenie surového kravského mlieka
(1)
Dotáciu na dávkovacie zariadenie surového kravského mlieka (ďalej len „dávkovacie zariadenie“) vrátane nákupu automatu na fľaše, na úhradu nákladov na inštaláciu dávkovacieho zariadenia vrátane inštalácie automatu na fľaše, na nákup ochranného stánku, na úhradu nákladov na zhotovenie ochranného stánku, na úhradu nákladov na výstavbu ochranného stánku, alebo na úhradu nákladov na inštaláciu automatu na fľaše možno poskytnúť
a)
podniku podľa osobitného predpisu,36) alebo
b)
chovateľovi podľa osobitného predpisu.15)
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 50 % nákladov uvedených v odseku 3, najviac 15 000 eur.
(3)
Oprávnenými nákladmi na poskytnutie dotácie podľa odseku 1 sú
a)
náklady na nákup dávkovacieho zariadenia vrátane automatu na fľaše a ochranného stánku,
b)
náklady na mzdy, materiál a služby súvisiace so zhotovením ochranného stánku, výstavbou ochranného stánku, inštaláciou dávkovacieho zariadenia, inštaláciou ochranného stánku alebo inštaláciou automatu na fľaše.
(4)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 31 ods. 4 je
a)
kópia technickej dokumentácie o nakupovanom dávkovacom zariadení,
b)
cenová ponuka na nákup dávkovacieho zariadenia vrátane automatu na fľaše,
c)
kalkulácia nákladov na činnosti podľa odseku 3 písm. b) alebo zoznam účtovných dokladov, ak boli výdavky na činnosti podľa odseku 3 písm. b) už realizované,
d)
kópia rozhodnutia o pridelení individuálnej mliečnej kvóty pre príslušného dodávateľa mlieka,
e)
vyhlásenie žiadateľa, že dávkovacie zariadenie bude využívané najmenej tri roky,
f)
kópia rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o technickej spôsobilosti dávkovacieho zariadenia,
g)
kópia rozhodnutia príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva o vhodnosti umiestnenia dávkovacieho zariadenia, ak dávkovacie zariadenie bolo už kúpené a vhodne umiestnené,
h)
predbežné stanovisko regionálneho úradu verejného zdravotníctva o vhodnosti umiestnenia dávkovacieho zariadenia, ak dávkovacie zariadenie nie je ešte kúpené a vhodne umiestnené,
i)
vyhlásenie o celkovej minimálnej pomoci prijatej v priebehu predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a v príslušnom fiškálnom roku podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5.“.
13.
V § 31 odsek 1 znie:
„(1)
Poskytovateľom dotácie podľa § 2 až 27 a 29 až 30a je ministerstvo. Žiadosti o poskytnutie dotácie podľa tohto nariadenia vlády okrem § 28 sa predkladajú platobnej agentúre v príslušnom kalendárnom roku. Žiadosti o dotácie podľa § 7, 10, 11, 11a, 25, 30 a 30a sa predkladajú aj v nasledujúcich kalendárnych rokoch, najneskôr do štyroch rokov od vzniku nákladov alebo strát. Súčasťou výzvy platobnej agentúry je aj vzor žiadosti o poskytnutie dotácie.“.
14.
V § 31 odseky 6 a 7 znejú:
„(6)
Za oprávnené náklady sa považujú aj náklady, ktoré vznikli pred predložením žiadosti o dotáciu platobnej agentúre, ak sa dotácia poskytne podľa § 3, 4, 8, 9, 14, 15, 17, § 18 ods. 3, § 20, § 21 ods. 2, § 22 ods. 3, § 23, 24a, § 26 ods. 2 a 3, § 27 ods. 4, § 29 a 30a alebo ak sa dotácia poskytne ako kompenzačná platba podľa § 7, 10, 11, 11a, 24 a 25.
(7)
Za oprávnené náklady sa podľa § 7, 11, 11a, 25 a 30a považujú aj náklady a straty, ktoré vznikli v predchádzajúcich kalendárnych rokoch, najneskôr do štyroch rokov od vzniku nákladov a strát, a podľa § 10 náklady a straty, ktoré vznikli od 1. októbra 2009, najneskôr do štyroch rokov od vzniku nákladov alebo strát.“.
15.
Za § 31 sa vkladá nový § 31a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠31a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. decembra 2009
Žiadosti podľa § 30a podané do 30. novembra 2009 sa dokončia podľa tohto nariadenia vlády účinného od 1. decembra 2009.“.
16.
Príloha č. 30 znie:
„Príloha č. 30 k nariadeniu vlády č. 264/2009 Z. z.
VZOR
Výpočet predpokladanej dotácie na zabezpečenie mimoprodukčných funkcií rybníkov a malých vodných nádrží osobitne vhodných na chov rýb
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. decembra 2009.
Robert Fico v. r.