485/2009 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

485
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. októbra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 32/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 223/2009 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 322/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 riadky č. 30 až 32 znejú:
„č. 30
Iprovalicarb
CAS číslo: 140923-17-7
CIPAC číslo: 620
izopropylester kyseliny (2-metyl-1-(1-(4-metylfenyl)
etylkarbonyl)
propyl)karbamidovej
950 (predbežná
špecifikácia)
1. 7. 2002 30. 6. 2012 Môže sa používať a registrovať výlučne ako fungicíd.
Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o iprovalicarbe ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 26. februára 2002, a najmä jej prílohy I a II.
V tomto celkovom hodnotení:
– musí byť špecifikácia komerčne vyrábaného technického materiálu potvrdená a doložená analytickými údajmi. Skúšobný materiál používaný pre dokumentačný súbor údajov o toxicite úrad verejného zdravotníctva a kontrolný ústav porovnajú a overia so špecifikáciou technického materiálu,
– úrad verejného zdravotníctva musí venovať osobitnú pozornosť ochrane operátora.
č. 31
Prosulfuron
CAS číslo: 94125-34-5
CIPAC číslo: 579
1-(4-metoxy-6-metyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-(2-(3,3,3-trifluoropropyl)-fenylsulfonyl)-
močovina
950 1. 7. 2002 30. 6. 2012 Môže sa používať a registrovať výlučne ako herbicíd.
Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o prosulfurone, ukončenej v Stálom výbore pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 26. februára 2002, a najmä jej prílohy I a II.
V tomto celkovom hodnotení:
– referenčné laboratórium musí dôkladne zvážiť riziko pre vodné rastliny, pokiaľ sa účinná látka používa v blízkosti povrchových vôd,
– výskumný ústav musí venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd, pokiaľ sa účinná látka používa v oblastiach so zraniteľnými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami.
Odborné pracoviská vo svojich odborných posudkoch podľa potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 32
Sulfosulfuron
CAS číslo: 141776-32-1
CIPAC číslo: 601
1-(4,6-dimetoxypyrimidín-2-yl)-3-
(2-etylsulfonyl imidazo[1,2-a]) pyridín)sulfo nyl) močovina
980 1. 7. 2002 30. 6. 2012 Môže sa používať a registrovať výlučne ako herbicíd.
Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o sulfosulfurone, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 26. februára 2002, a najmä jej prílohy I a II.
V tomto celkovom hodnotení:
– referenčné laboratórium musí venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných rastlín a rias,
– výskumný ústav musí venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd, pokiaľ sa účinná látka používa v oblastiach so zraniteľnými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami.
Odborné pracoviská vo svojich odborných posudkoch podľa potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.“.
2.
Príloha č. 1 sa dopĺňa riadkami č. 298 až 301, ktoré znejú:
„č. 298
Methomyl
 
CAS číslo: 16752-77-50
 
CIPAC číslo: 264
S-metyl-(EZ)-N- [(metylkarbamoyl)oxy] tioacetimidát ≥ 980 1. 9. 2009 31. 8. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môže len použitie ako insekticíd na zeleninu, pričom dávky nepresiahnu 0,25 kg účinnej látky na hektár na jednu aplikáciu, a za jedno vegetačné obdobie sa môže látka aplikovať najviac dvakrát. Môže sa registrovať len na použitie profesionálnymi používateľmi.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa metomylu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 12. júna 2009, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora: v odbornom posudku pre dané podmienky používania predpíše používanie primeraných osobných ochranných pomôcok, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku. Osobitnú pozornosť venuje expozícii operátorov, ktorí používajú chrbtové aplikátory alebo iné ručné aplikačné zariadenia;
– referenčné laboratórium ochrane vtákov;
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov: v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ako sú ochranné zóny, zníženie odtoku vody a trysky obmedzujúce úlet, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku;
– ústav včelárstva ochrane necieľových článkonožcov, najmä včiel: v odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika, aby sa predišlo akémukoľvek kontaktu so včelami, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie zabezpečí, aby prípravky s obsahom metomylu obsahovali účinný repelent a/alebo dávidlo.
V prípade potreby odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú ďalšie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 299
Tetraconazole
 
CAS číslo 112281-77-3
 
CIPAC číslo 726
(RS)-2-(2,4-dichlórfenyl)-3- (1H-1,2,4-triazol-1-yl)-propyl- 1,1,2,2-tetrafluóretyl éter ≥ 950 (racemická zmes)
 
Toluén (nečistota): najviac 13 g/kg
1. 1. 2010 30. 12. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môže len použitie ako fungicíd na poľné plodiny v maximálnom množstve 0,100 kg/ha každý tretí rok na tom istom poli. Použitia na jablká a hrozno sa nesmú registrovať.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa tetraconazolu, a najmä jej dodatky I a II v konečnom znení Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 26. februára 2009.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov a necieľových rastlín; v súvislosti s týmito identifikovanými rizikami v prípade potreby v odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika, ako sú ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami.
Držiteľ registrácie predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 31. decembra 2011
– ďalšie informácie týkajúce sa podrobného posúdenia rizika pre spotrebiteľov,
– ďalšie informácie o špecifikácii, pokiaľ ide o ekotoxikológiu,
– ďalšie informácie o osude a správaní prípadných metabolitov vo všetkých príslušných zložkách životného prostredia,
– podrobné posúdenie rizika takýchto metabolitov pre vtáky, cicavce, vodné organizmy a necieľové článkonožce,
– ďalšie informácie o prípadných účinkoch narúšajúcich endokrinný systém vtákov, cicavcov a rýb.
č. 300
parafínové oleje
 
CAS číslo 64742-46-7
 
CAS číslo 72623-86-0
 
CAS číslo 97862-82-3
 
CIPAC číslo nie je k dispozícii
parafínový olej Európsky liekopis 6.0 1. 1. 2010 31. 12. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môže len použitie ako insekticíd a akaricíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa parafínových olejov CAS číslo 64742-46-7, CAS číslo 72623-86-0 a CAS číslo 97862-82-3, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v prípade potreby v odborných posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 30. júna 2010 špecifikáciu komerčne vyrábaného technického materiálu na overenie súladu s kritériami čistoty uvedenými v Európskom liekopise 6.0.
 
č. 301
parafínový olej
CAS číslo 8042-47-5
CIPAC číslo nie je k dispozícii
parafínový olej Európsky liekopis 6.0 1. 1. 2010 31. 12. 2019 ČASŤ A 
Registrovať sa môže len použitie ako insekticíd a akaricíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa parafínového oleja CAS číslo 8042-47-5, a najmä jej dodatky I a II. Odborné pracoviská v prípade potreby v odborných posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 30. júna 2010 špecifikáciu komerčne vyrábaného technického materiálu na overenie súladu s kritériami čistoty uvedenými v Európskom liekopise 6.0.“.
3.
Príloha č. 2 sa dopĺňa riadkami č. 298 až 301, ktoré znejú:
„298 Methomyl Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné  
299 Tetraconazole 30. júna 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 6. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky tetraconazole spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2009. Nerelevantné  
300
 
parafínové oleje
 
CAS číslo 64742-46-7
 
CAS číslo 72623-86-0
 
CAS číslo 97862-82-3
 
CIPAC číslo nie je k dispozícii
30. júna 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 6. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky parafínový olej CAS číslo 64742-46-7, CAS číslo 72623-86-0, CAS číslo 97862-82-3 spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2009.    
301
 
parafínový olej
 
CAS číslo 8042-47-5
 
CIPAC číslo nie je k dispozícii
30. júna 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 6. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky parafínový olej CAS číslo 8042-47-5 spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2009.“. Nerelevantné  
4.
Príloha č. 11 sa dopĺňa bodmi 13 až 16, ktoré znejú:
13. Smernica Rady 2009/82/ES z 13. júla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť tetrakonazol medzi účinné látky (Ú. v. EÚ L 196, 28. 7. 2009),
14.
Smernica Komisie 2009/115/ES z 31. augusta 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť metomyl ako účinnú látku (Ú. v. EÚ L 228, 1. 9. 2009),
15.
Smernica Rady 2009/116/ES z 25. júna 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 91/414/EHS s cieľom zaradiť parafínové oleje č. CAS 64742-46-7, č. CAS 72623-86-0 a č. CAS 97862-82-3 medzi účinné látky (Ú. v. EÚ L 237, 9. 9. 2009),
16.
Smernica Rady 2009/117/ES z 25. júna 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 91/414/EHS s cieľom zaradiť parafínový olej č. CAS 8042-47-5 medzi účinné látky (Ú. v. EÚ L 237, 9. 9. 2009).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. decembra 2009.
Robert Fico v. r.