486/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.11.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

486
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. decembra 2007 bola v Lisabone podpísaná Lisabonská zmluva, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s ratifikáciou zmluvy svojím uznesením č. 809 z 10. apríla 2008 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky ratifikačnú listinu podpísal 12. mája 2008. Ratifikačná listina bola uložená 24. júna 2008 u depozitára, vlády Talianskej republiky.
Zmluva nadobudne platnosť 1. decembra 2009 v súlade s článkom 6 ods. 2 jej časti Záverečné ustanovenia.
Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň, t. j. 1. decembra 2009.
LISABONSKÁ ZMLUVA,
KTOROU SA MENÍ A DOPĹŇA ZMLUVA O EURÓPSKEJ ÚNII A ZMLUVA O ZALOŽENÍ EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
(2007/C 306/01)
PREAMBULA
JEHO VELIČENSTVO KRÁĽ BELGIČANOV,
PREZIDENT BULHARSKEJ REPUBLIKY,
PREZIDENT ČESKEJ REPUBLIKY,
JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÁ DÁNSKA,
PREZIDENT SPOLKOVEJ REPUBLIKY NEMECKO,
PREZIDENT ESTÓNSKEJ REPUBLIKY,
PREZIDENTKA ÍRSKA,
PREZIDENT HELÉNSKEJ REPUBLIKY,
JEHO VELIČENSTVO KRÁĽ ŠPANIELSKA,
PREZIDENT FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY,
PREZIDENT TALIANSKEJ REPUBLIKY,
PREZIDENT CYPERSKEJ REPUBLIKY,
PREZIDENT LOTYŠSKEJ REPUBLIKY,
PREZIDENT LITOVSKEJ REPUBLIKY,
JEHO KRÁĽOVSKÁ VÝSOSŤ VEĽKOVOJVODA LUXEMBURSKA,
PREZIDENT MAĎARSKEJ REPUBLIKY,
PREZIDENT MALTY,
JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÁ HOLANDSKA,
SPOLKOVÝ PREZIDENT RAKÚSKEJ REPUBLIKY,
PREZIDENT POĽSKEJ REPUBLIKY,
PREZIDENT PORTUGALSKEJ REPUBLIKY,
PREZIDENT RUMUNSKA,
PREZIDENT SLOVINSKEJ REPUBLIKY,
PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY,
PREZIDENTKA FÍNSKEJ REPUBLIKY,
VLÁDA ŠVÉDSKEHO KRÁĽOVSTVA,
JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÁ SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,
SO ŽELANÍM dokončiť proces začatý Amsterdamskou zmluvou a Zmluvou z Nice s cieľom posilniť efektívnosť a demokratickú legitimitu Únie a zlepšiť súdržnosť jej činnosti,
SA DOHODLI NA zmene a doplnení Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,
a na tento účel určili za svojich splnomocnených zástupcov:
JEHO VELIČENSTVO KRÁĽ BELGIČANOV, Guy VERHOFSTADT
predseda vlády
Karel DE GUCHT
minister zahraničných vecí
PREZIDENT BULHARSKEJ REPUBLIKY, Sergei STANISHEV
predseda vlády
Ivailo KALFIN
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
PREZIDENT ČESKEJ REPUBLIKY, Mirek TOPOLÁNEK
predseda vlády
Karel SCHWARZENBERG
minister zahraničných vecí
JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÁ DÁNSKA, Anders Fogh RASMUSSEN
predseda vlády
Per Stig MØLLER minister zahraničných vecí
PREZIDENT SPOLKOVEJ REPUBLIKY NEMECKO,
Dr. Angela MERKEL spolková kancelárka
Dr. Frank-Walter STEINMEIER
spolkový minister zahraničných vecí a vicekancelár
PREZIDENT ESTÓNSKEJ REPUBLIKY, Andrus ANSIP
predseda vlády
Urmas PAET
minister zahraničných vecí
PREZIDENTKA ÍRSKA, Bertie AHERN
predseda vlády (Taoiseach)
Dermot AHERN
minister zahraničných vecí
PREZIDENT HELÉNSKEJ REPUBLIKY,
Konstantinos KARAMANLIS predseda vlády
Dora BAKOYANNIS
ministerka zahraničných vecí
JEHO VELIČENSTVO KRÁĽ ŠPANIELSKA,
José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO predseda vlády
Miguel Ángel MORATINOS CUYAUBÉ
minister zahraničných vecí a spolupráce
PREZIDENT FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY, Nicolas SARKOZY
prezident
François FILLON predseda vlády
Bernard KOUCHNER
minister zahraničných a európskych vecí
Romano PRODI
predseda Rady ministrov Massimo D´ALEMA
podpredseda Rady ministrov a minister zahraničných vecí
PREZIDENT CYPERSKEJ REPUBLIKY, Tassos PAPADOPOULOS
prezident
Erato KOZAKOU-MARCOULLIS
ministerka zahraničných vecí
PREZIDENT LOTYŠSKEJ REPUBLIKY, Valdis ZATLERS
prezident
Aigars KALVlĪIS predseda vlády
Märis RIEKSTIŅŠ minister zahraničných vecí
PREZIDENT LITOVSKEJ REPUBLIKY, Valdas ADAMKUS
prezident
Gediminas KIRKILAS
predseda vlády
Petras VAITIEKŪNAS minister zahraničných vecí
JEHO KRÁĽOVSKÁ VÝSOSŤ VEĽKOVOJVODA LUXEMBURSKA,
Jean-Claude JUNCKER predseda vlády, štátny minister
Jean ASSELBORN
minister zahraničných vecí a imigrácie
PREZIDENT MAĎARSKEJ REPUBLIKY,
Ferenc GYURCSÁNY predseda vlády
Dr. Kinga GÖNCZ ministerka zahraničných vecí
PREZIDENT MALTY,
The Hon Lawrence GONZI predseda vlády
The Hon Michael FRENDO
minister zahraničných vecí
JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÁ HOLANDSKA, Dr. J. P. BALKENENDE
predseda vlády
M. J. M. VERHAGEN
minister zahraničných vecí
SPOLKOVÝ PREZIDENT RAKÚSKEJ REPUBLIKY, Dr. Alfred GUSENBAUER
spolkový kancelár
Dr. Ursula PLASSNIK
spolková ministerka pre európske a medzinárodné veci
Donald TUSK
predseda vlády
Radoslaw SIKORSKI minister zahraničných vecí
PREZIDENT PORTUGALSKEJ REPUBLIKY,
José SÓCRATES CARVALHO PINTO DE SOUSA predseda vlády
Luís Filipe MARQUES AMADO minister zahraničných vecí
PREZIDENT RUMUNSKA,
Traian BĂSESCU prezident
Călin POPESCU TĂRICEANU predseda vlády
Adrian CIOROIANU
minister zahraničných vecí
PREZIDENT SLOVINSKEJ REPUBLIKY, Janez JANŠA
predseda vlády
Dr. Dimitrij RUPEL
minister zahraničných vecí
Robert FICO predseda vlády
Ján KUBIŠ
minister zahraničných vecí
PREZIDENTKA FÍNSKEJ REPUBLIKY, Matti VANHANEN
predseda vlády
Ilkka KANERVA
minister zahraničných vecí VLÁDA ŠVÉDSKEHO KRÁĽOVSTVA,
Fredrik REINFELDT
predseda vlády
Cecilia MALMSTRÖM
ministerka európskych vecí JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÁ SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO
ÍRSKA,
The Rt. Hon Gordon BROWN predseda vlády
The Rt. Hon David MILIBAND
minister zahraničných vecí a Commonwealthu KTORÍ sa po výmene svojich plných mocí uznaných za správne a v náležitej forme
DOHODLI NA TÝCHTO USTANOVENIACH:
ZMENY A DOPLNENIA ZMLUVY O EURÓPSKEJ ÚNII A ZMLUVY O ZALOŽENÍ
EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
Článok 1
Zmluva o Európskej únii sa mení a dopĺňa v súlade s ustanoveniami tohto článku.
PREAMBULA
1)
Preambula sa mení a dopĺňa takto:
a)
tento text sa vkladá ako druhé odôvodnenie:
„ČERPAJÚC inšpiráciu z kultúrneho, náboženského a humanistického dedičstva Európy, z ktorého sa vyvinuli univerzálne hodnoty nezrušiteľných a nescudziteľných práv ľudskej bytosti, slobody, demokracie, rovnosti a právneho štátu,“;“.
b)
v siedmom odôvodnení, ktoré sa stáva ôsmym odôvodnením sa slová „tejto zmluvy,“ nahrádzajú slovami „tejto zmluvy a Zmluvy o fungovaní Európskejúnie,“;
c)
v jedenástom odôvodnení, ktoré sa stáva dvanástym odôvodnením sa slová „tejto zmluvy,“ nahrádzajú slovami „tejto zmluvy a Zmluvy o fungovaní Európskej únie,“.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
2)
Článok 1 sa mení a dopĺňa takto:
a)
na konci prvého odseku sa dopĺňa táto časť vety:
„... , na ktorú členské štáty preniesli právomoci na dosiahnutie spoločných cieľov.“;
b)
tretí odsek sa nahrádza takto:
„Únia je založená na tejto zmluve a na Zmluve o fungovaní Európskej únie (ďalej len ,zmluvy'). Tieto dve zmluvy majú rovnakú právnu silu. Únia nahrádza Európske spoločenstvo a je jeho právnym nástupcom.“.
3) Vkladá sa článok 1a:
„Článok 1a
Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám. Tieto hodnoty sú spoločné členským štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi.“.
4)
Článok 2 sa nahrádza týmto textom:
„Článok 2
1.
Cieľom Únie je presadzovať mier, svoje hodnoty a blaho svojich národov.
2.
Únia ponúka svojim občanom priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bez vnútorných hraníc, v ktorom je zaručený voľný pohyb osôb spolu s príslušnými opatreniami týkajúcimi sa kontroly na vonkajších hraniciach, azylu, prisťahovalectva a predchádzania trestnej činnosti a boja s ňou.
3.
Únia vytvára vnútorný trh. Usiluje sa o trvalo udržateľný rozvoj Európy založený na vyváženom hospodárskom raste a cenovej stabilite, o sociálne trhové hospodárstvo s vysokou konkurencieschopnosťou zamerané na dosiahnutie plnej zamestnanosti a sociálneho pokroku, ako aj o vysokú úroveň ochrany životného prostredia a zlepšenie jeho kvality.
Podporuje vedecký a technický pokrok.
Bojuje proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii a podporuje sociálnu spravodlivosť
a ochranu, rovnosť medzi ženami a mužmi, solidaritu medzi generáciami a ochranu práv dieťaťa.
Podporuje hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť a solidaritu medzi členskými štátmi.
Rešpektuje svoju bohatú kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a zabezpečuje zachovávanie a zveľaďovanie európskeho kultúrneho dedičstva.
4.
Únia vytvorí hospodársku a menovú úniu, ktorej menou je euro.
5.
Únia vo vzťahoch so zvyškom sveta potvrdzuje a podporuje svoje hodnoty a záujmy a prispieva k ochrane svojich občanov. Prispieva k mieru, bezpečnosti, trvalo udržateľnému rozvoju Zeme, k solidarite a vzájomnému rešpektovaniu sa národov, k voľnému a spravodlivému obchodu, k odstráneniu chudoby a k ochrane ľudských práv, najmä práv dieťaťa, ako aj k prísnemu dodržiavaniu a rozvoju medzinárodného práva, najmä k dodržiavaniu zásad Charty Organizácie Spojených národov.
6.
Únia dosahuje svoje ciele primeranými prostriedkami podľa rozsahu, v akom boli na ňu zmluvami prenesené príslušné právomoci.“.
5)
Článok 3 sa vypúšťa a vkladá sa článok 3a:
„Článok 3 a
1.
V súlade s článkom 3b právomoci, ktoré na Úniu neboli zmluvami prenesené, zostávajú právomocami členských štátov.
2.
Únia rešpektuje rovnosť členských štátov pred zmluvami, ako aj ich národnú identitu, obsiahnutú v ich základných politických a ústavných systémoch vrátane regionálnych a miestnych samospráv. Rešpektuje ich základné štátne funkcie, najmä zabezpečovanie územnej celistvosti štátu, udržiavanie verejného poriadku a zabezpečovanie národnej bezpečnosti. Predovšetkým národná bezpečnosť ostáva vo výlučnej zodpovednosti každého členského štátu.
3.
Podľa zásady lojálnej spolupráce sa Únia a členské štáty vzájomne rešpektujú a vzájomne si pomáhajú pri vykonávaní úloh, ktoré vyplývajú zo zmlúv.
Členské štáty prijmú všetky opatrenia všeobecnej alebo osobitnej povahy, aby zabezpečili plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv alebo z aktov inštitúcií Únie.
Členské štáty pomáhajú Únii pri plnení jej úloh a neprijmú žiadne opatrenie, ktoré by mohlo ohroziť dosiahnutie cieľov Únie.“.
6)
Vkladá sa článok 3b, ktorý nahrádza článok 5 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva:
„Článok 3b
1.
Vymedzenie právomocí Únie sa spravuje zásadou prenesenia právomocí. Vykonávanie právomocí Únie sa spravuje zásadou subsidiarity a proporcionality.
2.
Podľa zásady prenesenia právomocí Únia koná len v medziach právomocí, ktoré na ňu preniesli členské štáty v zmluvách na dosiahnutie cieľov v nich vymedzených. Právomoci, ktoré na Úniu neboli v zmluvách prenesené, zostávajú právomocami členských štátov.
3.
Podľa zásady subsidiarity koná Únia v oblastiach, ktoré nepatria do jej výlučnej právomoci, len v takom rozsahu a vtedy, ak ciele zamýšľané touto činnosťou nemôžu členské štáty uspokojivo dosiahnuť na ústrednej úrovni alebo na regionálnej a miestnej úrovni, ale z dôvodov rozsahu alebo účinkov navrhovanej činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie.
Inštitúcie Únie uplatňujú zásadu subsidiarity v súlade s Protokolom o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality. Národné parlamenty zabezpečujú dodržiavanie zásady subsidiarity v súlade s postupom ustanoveným v uvedenom protokole.
4.
Podľa zásady proporcionality neprekračuje obsah a forma činnosti Únie rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov zmlúv.
Inštitúcie Únie uplatňujú zásadu proporcionality v súlade s Protokolom o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality.“.
7)
Články 4 a 5 sa vypúšťajú.
8)
Článok 6 sa nahrádza týmto textom:
„Článok 6
1.
Únia uznáva práva, slobody a zásady uvedené v Charte základných práv Európskej únie zo 7. decembra 2000 upravenej 12. decembra 2007 v Štrasburgu, ktorá má rovnakú právnu silu ako zmluvy.
Ustanovenia charty žiadnym spôsobom nerozširujú právomoci Únie vymedzené v zmluvách.
Práva, slobody a zásady v charte sa vykladajú v súlade so všeobecnými ustanoveniami hlavy VII charty, ktorými sa upravuje jej výklad a uplatňovanie a pri riadnom zohľadnení vysvetliviek, na ktoré sa v charte odkazuje a ktoré označujú zdroje týchto ustanovení.
2.
Únia pristúpi k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Týmto pristúpením nie sú dotknuté právomoci Únie vymedzené v zmluvách.
3.
Základné práva tak, ako sú zaručené Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a ako vyplývajú z ústavných tradícií spoločných pre členské štáty, predstavujú všeobecné zásady práva Únie.“.
9)
Článok 7 sa mení a dopĺňa takto:
a)
prvá zmena sa netýka slovenskejverzie, slová „princípov uvedených v článku 6 ods. 1“ sa nahrádzajú slovami „hodnôt uvedených v článku 1a“ a slová „tejto zmluvy“ sa nahrádzajú slovom „zmlúv“, pričom predložka „z“ sa v prípade potreby upraví na „zo“ a slovo „Komisie“ sa nahrádza slovami „Európskejkomisie“;
b)
v odseku 1 prvom pododseku prvej vete sa vypúšťa záver vety „... , a adresovať tomuto štátu vhodné odporúčania“; v poslednej vete sa záver vety „... a v súlade s tým istým postupom môže vyzvať nezávislé osoby, aby v primeranej lehote predložili správu o situácii v príslušnom členskom štáte.“ nahrádza takto: „a v súlade s tým istým postupom mu môže adresovať vhodné odporúčania.“;
c)
v odseku 2 sa slová „Rada, ktorú tvoria hlavy štátov a vlád, môže...“ nahrádzajú slovami „Európska rada môže... “ a slová „... vlády tohto členského štátu, aby predložila... “ sa nahrádzajú slovami „tohto členského štátu, aby predložil...“;
d)
odseky 5 a 6 sa nahrádzajú takto:
5. Pravidlá hlasovania, ktoré sa na účely tohto článku vzťahujú na Európsky parlament, Európsku radu a Radu, sú ustanovené v článku 309 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.“
10)
Vkladá sa tento nový článok 7a:
„Článok 7a
1.
Únia rozvíja osobitné vzťahy so susednými krajinami s cieľom vytvoriť priestor prosperity a dobrého susedstva, ktorý je založený na hodnotách Únie a charakterizovaný blízkymi a mierovými vzťahmi založenými na spolupráci.
2.
Na účely odseku 1 môže Únia uzatvárať s dotknutými krajinami osobitné dohody. Tieto dohody môžu obsahovať vzájomné práva a povinnosti, ako aj možnosť spoločne prijímať opatrenia. Ich vykonávanie je predmetom pravidelných konzultácií.“.
11)
Ustanovenia hlavy II sa vkladajú do Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v znení zmien a doplnení podľa iných ustanovení tejto zmluvy, ktorá sa stáva Zmluvou o fungovaní Európskej únie.
DEMOKRATICKÉ ZÁSADY
12)
Hlava II a článok 8 sa nahrádzajú týmto novým nadpisom a novými článkami 8 až 8c:
„HLAVA II
USTANOVENIA O DEMOKRATICKÝCH ZÁSADÁCH
Článok 8
Únia dodržiava pri všetkých svojich činnostiach zásadu rovnosti občanov, ktorým sa dostáva rovnakej pozornosti zo strany jej inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr. Občanom Únie je každá osoba, ktorá má štátnu príslušnosť členského štátu. Občianstvo Únie dopĺňa štátne občianstvo a nenahrádza ho.
Článok 8a
1.
Fungovanie Únie je založené na zastupiteľskejdemokracii.
2.
Občania sú na úrovni Únie priamo zastúpení v Európskom parlamente.
Členské štáty sú zastúpené v Európskej rade hlavami štátov alebo predsedami vlád a v Rade svojimi vládami, ktoré samotné sú demokraticky zodpovedné buď svojim národným parlamentom, alebo svojim občanom.
3.
Každý občan má právo zúčastňovať sa na demokratickom živote Únie. Rozhodnutia sa prijímajú podľa možnosti čo najotvorenejšie a čo najbližšie k občanovi.
4.
Politické strany na európskej úrovni prispievajú k formovaniu európskeho politického vedomia a k vyjadrovaniu vôle občanov Únie.
Článok 8b
1.
Inštitúcie dávajú primeraným spôsobom občanom a reprezentatívnym združeniam možnosť verejne vyjadrovať a vymieňať si názory na všetky oblasti činnosti Únie.
2.
Inštitúcie udržiavajú otvorený, transparentný a pravidelný dialóg s reprezentatívnymi združeniami a občianskou spoločnosťou.
3.
Európska komisia vedie rozsiahle konzultácie s dotknutými stranami s cieľom zabezpečiť súdržnosť a transparentnosť činností Únie.
4.
Občania Únie, ktorých počet dosiahne najmenej jeden milión a ktorí sú štátnymi príslušníkmi významného počtu členských štátov, sa môžu ujať iniciatívy a vyzvať Európsku komisiu, aby v rámci svojich právomocí predložila vhodný návrh vo veciach, o ktorých sa občania domnievajú, že na účely uplatňovania zmlúv je potrebný právny akt Únie.
Postupy a podmienky predloženia takejto iniciatívy sú ustanovené v súlade s článkom 21 prvým odsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Článok 8c
Národné parlamenty aktívne prispievajú k dobrému fungovaniu Únie tým, že:
a)
ich v súlade s Protokolom o úlohe národných parlamentov v Európskej únii inštitúcie Únie informujú o návrhoch legislatívnych aktov Únie, ktoré im zasielajú;
b)
dohliadajú na dodržiavanie zásady subsidiarity v súlade s postupmi ustanovenými v Protokole o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality;
c)
sa v rámci priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti zúčastňujú na mechanizmoch hodnotenia vykonávania politík Únie v tejto oblasti v súlade s článkom 61c Zmluvy o fungovaní Európskej únie a že sa zapájajú do politickej kontroly Europolu a hodnotenia činnosti Eurojustu v súlade s článkami 69g a 69d uvedenejzmluvy;
d)
sa zúčastňujú na postupoch revízie zmlúv v súlade s článkom 48 tejto zmluvy
e)
sa im oznamujú žiadosti o pristúpenie k Únii v súlade s článkom 49 tejto zmluvy;
f)
sa zúčastňujú medziparlamentnej spolupráce medzi národnými parlamentmi a Európskym parlamentom v súlade s Protokolom o úlohe národných parlamentov v Európskej únii“.
INŠTITÚCIE
13)
Ustanovenia hlavy III sa vypúšťajú. Hlava III sa nahrádza týmto novým nadpisom:
„HLAVA III
USTANOVENIA O INŠTITÚCIÁCH“.
14)
Článok 9 sa nahrádza týmto textom:
„Článok 9
1.
Únia má k dispozícii inštitucionálny rámec, ktorého účelom je podporovať jej hodnoty, sledovať jej ciele, slúžiť jej záujmom, záujmom jej občanov a členských štátov, ako aj zabezpečovať konzistentnosť, efektívnosť a kontinuitu jej politík a činností.
Inštitúciami Únie sú:
– Európsky parlament,
– Európska rada,
– Rada,
– Európska komisia (ďalejlen ,Komisia'),
– Súdny dvor Európskej únie,
– Európska centrálna banka,
– Dvor audítorov.
2.
Každá inštitúcia koná v medziach právomocí, ktoré sú jej zverené zmluvami, a v súlade s postupmi, podmienkami a cieľmi v nich ustanovenými. Inštitúcie navzájom v plnej miere spolupracujú.
3.
Ustanovenia o Európskej centrálnej banke a Dvore audítorov, ako aj podrobné ustanovenia o ostatných inštitúciách, sa nachádzajú v Zmluve o fungovaní Európskej únie.
4.
Európskemu parlamentu, Rade a Komisii pomáha Hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov s poradnou funkciou.“.
„Článok 9a
1.
Európsky parlament spoločne s Radou vykonáva legislatívne a rozpočtové funkcie. Vykonáva funkciu politickej kontroly a poradnú funkciu v súlade s podmienkami ustanovenými v zmluvách. Volí predsedu Komisie.
2.
Európsky parlament sa skladá zo zástupcov občanov Únie. Ich počet nepresiahne sedemsto päťdesiat plus predseda. Zastúpenie občanov je zostupne proporčné, pričom každý členský štát má najmenejšesť členov. Žiadny členský štát nemá pridelených viac ako deväťdesiatšesť kresiel.
Európska rada prijme jednomyseľne na základe iniciatívy Európskeho parlamentu a s jeho súhlasom rozhodnutie, ktorým sa ustanoví zloženie Európskeho parlamentu, dodržiavajúc zásady uvedené v prvom pododseku.
3.
Poslanci Európskeho parlamentu sú volení vo všeobecných, priamych a slobodných voľbách tajným hlasovaním na volebné obdobie piatich rokov.
4.
Európsky parlament si z radov svojich poslancov volí predsedu a predsedníctvo.“
16)
Vkladá sa článok 9b:
„Článok 9b
1.
Európska rada dáva Únii potrebné podnety na jej rozvoj a určuje jej všeobecné politické smerovanie a priority. Nevykonáva legislatívnu funkciu.
2.
Európska rada sa skladá z hláv štátov alebo predsedov vlád členských štátov, ako aj svojho predsedu a predsedu Komisie. Jejpráce sa zúčastňuje vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.
3.
Európska rada zasadá dvakrát za polrok, zvoláva ju jej predseda. Ak si to vyžaduje program rokovania, členovia Európskej rady môžu rozhodnúť, že každému z nich bude pomáhať minister, a v prípade predsedu Komisie, člen Komisie. Ak si to vyžaduje situácia, predseda zvolá mimoriadne zasadnutie Európskej rady.
4.
Rozhodnutia Európskej rady sa prijímajú konsenzom, ak nie je v zmluvách ustanovené inak.
5.
Európska rada volí svojho predsedu kvalifikovanou väčšinou na funkčné obdobie dva a pol roka s možnosťou opätovného zvolenia na jedno funkčné obdobie. Európska rada môže v prípade prekážok vo výkone funkcie alebo závažného pochybenia jeho funkčné obdobie ukončiť podľa rovnakého postupu.
6.
Predseda Európskej rady:
a)
predsedá Európskej rade a podnecuje jej prácu;
b)
zabezpečuje prípravu a plynulosť práce Európskej rady v spolupráci s predsedom Komisie a na základe práce Rady pre všeobecné záležitosti;
c)
usiluje sa uľahčiť dosiahnutie súdržnosti a konsenzu v rámci Európskej rady;
d)
po každom zasadnutí Európskej rady predkladá správu Európskemu parlamentu.
Predseda Európskej rady na svojej úrovni a z titulu svojej funkcie zabezpečuje zastupovanie Únie navonok v záležitostiach týkajúcich sa spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky bez toho, aby boli dotknuté právomoci vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.
Predseda Európskej rady nesmie vykonávať vnútroštátnu funkciu.“.
17)
Vkladá sa článok 9c:
„Článok 9c
1.
Rada spolu s Európskym parlamentom vykonáva legislatívne a rozpočtové funkcie. Vykonáva funkcie tvorby politík a koordinačné funkcie v súlade s podmienkami ustanovenými v zmluvách.
2.
Rada sa skladá z jedného zástupcu každého členského štátu na ministerskej úrovni, ktorý môže zaväzovať vládu príslušného členského štátu a hlasovať za ňu.
3.
Rada sa uznáša kvalifikovanou väčšinou s výnimkou prípadov, keď zmluvy ustanovujú inak.
4.
Od 1. novembra 2014 je kvalifikovaná väčšina vymedzená ako väčšina rovnajúca sa najmenej 55 % členov Rady, ktorí pozostávajú najmenejz pätnástich členov a zastupujú členské štáty zahŕňajúce najmenej 65 % obyvateľstva Únie.
Blokujúcu menšinu musia tvoriť najmenejštyria členovia Rady, v opačnom prípade sa kvalifikovaná väčšina považuje za dosiahnutú.
Ostatné pravidlá, ktorými sa spravuje hlasovanie kvalifikovanou väčšinou, sú ustanovené v článku 205 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
5.
Prechodné ustanovenia o vymedzení kvalifikovanej väčšiny uplatniteľné do 31. októbra 2014, ako ajustanovenia uplatniteľné od 1. novembra 2014 do 31. marca 2017, sú ustanovené v Protokole o prechodných ustanoveniach.
6.
Rada zasadá v rôznych zloženiach, ktorých zoznam sa prijíma v súlade s článkom 201b Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Rada pre všeobecné záležitosti zabezpečuje konzistentnosť práce rôznych zložení Rady. Pripravuje zasadnutia Európskej rady a spolu s predsedom Európskej rady a Komisiou zabezpečuje ich nadväznosť.
Rada pre zahraničné veci rozpracúva vonkajšiu činnosť Únie na základe strategických usmernení stanovených Európskou radou a zabezpečuje, aby činnosť Únie bola konzistentná.
7.
Za prípravu práce Rady je zodpovedný Výbor stálych predstaviteľov vlád členských štátov.
8.
Po čas rokovania a hlasovania o návrhu legislatívneho aktu sú zasadnutia Rady verejné. Na tento účel je každé zasadnutie Rady rozdelené na dve časti, pričom jedna časť sa zaoberá prerokovávaním legislatívnych aktov Únie a druhá nelegislatívnymi činnosťami.
9.
Zloženiam Rady s výnimkou zloženia Rady pre zahraničné veci predsedajú zástupcovia členských štátov v Rade na základe zásady rovnosti rotácie v súlade s článkom 201b Zmluvy o fungovaní Európskej únie.“.
18)
Vkladá sa článok 9d:
„Článok 9d
1.
Komisia podporuje všeobecný záujem Únie a na tento účel sa ujíma vhodných iniciatív. Zabezpečuje uplatňovanie zmlúv, ako aj opatrení prijatých inštitúciami na ich základe. Dohliada na uplatňovanie práva Únie pod kontrolou Súdneho dvora Európskej únie. Plní rozpočet a riadi programy. Vykonáva koordinačné, výkonné a riadiace funkcie v súlade s podmienkami ustanovenými v zmluvách. S výnimkou spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a iných prípadov ustanovených v zmluvách zabezpečuje zastupovanie Únie navonok. Dáva iniciatívy na ročné a viacročné programovanie Únie v snahe dosiahnuť medzi-inštitucionálne dohody.
2.
Legislatívne akty Únie môžu byť prijaté len na základe návrhu Komisie, pokiaľ zmluvy neustanovujú inak. Iné akty sa prijímajú na základe návrhu Komisie, ak tak ustanovujú zmluvy.
3.
Funkčné obdobie Komisie je päťročné.
Členovia Komisie sú vybraní na základe ich celkových schopností a ich európskej angažovanosti spomedzi osôb, ktoré poskytujú záruky úplnej nezávislosti.
Komisia je pri vykonávaní svojich úloh úplne nezávislá. Bez toho, aby bol dotknutý článok 9e ods. 2, členovia Komisie nesmú žiadať ani prijímať pokyny od žiadnej vlády, inštitúcie, orgánu alebo úradu alebo agentúry. Musia sa zdržať akéhokoľvek konania, ktoré je nezlučiteľné s ich funkciou alebo plnením ich úloh.
4.
Komisia vymenovaná medzi nadobudnutím platnosti Lisabonskejzmluvy a 31. októbrom 2014 sa skladá z jedného štátneho príslušníka za každý členský štát vrátane jejpredsedu a vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, ktorý je jedným z jej podpredsedov.
5.
Od 1. novembra 2014 sa Komisia skladá z takého počtu členov vrátane jejpredsedu a vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, ktorý zodpovedá dvom tretinám počtu členských štátov, pokiaľ Európska rada nerozhodne jednomyseľne o zmene tohto počtu.
Členovia Komisie sú vybraní spomedzi štátnych príslušníkov členských štátov na základe systému striktne rovnej rotácie medzi členskými štátmi, ktorý umožňuje zohľadniť demografické a geografické spektrum všetkých členských štátov. Tento systém zavedie jednomyseľne Európska rada v súlade s článkom 211a Zmluvy o fungovaní Európskejúnie.
6.
Predseda Komisie:
a)
vydáva usmernenia pre prácu Komisie;
b)
rozhoduje o vnútornej organizácii Komisie a zabezpečuje, aby konala konzistentne, efektívne a ako kolektívny orgán;
c)
spomedzi členov Komisie vymenúva podpredsedov s výnimkou vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.
Člen Komisie sa vzdá funkcie, ak ho o to požiada predseda. Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku sa vzdá funkcie v súlade s postupom ustanoveným v článku 9e, ak ho o to požiada predseda.
7.
Zohľadňujúc voľby do Európskeho parlamentu a po príslušných konzultáciách navrhne Európska rada kvalifikovanou väčšinou Európskemu parlamentu kandidáta na funkciu predsedu Komisie. Tohto kandidáta volí Európsky parlament väčšinou svojich členov. Ak tento kandidát nezíska požadovanú väčšinu, Európska rada kvalifikovanou väčšinou navrhne do jedného mesiaca nového kandidáta, ktorého volí Európsky parlament podľa rovnakého postupu.
Rada po spoločnej dohode so zvoleným predsedom prijme zoznam ostatných osôb, ktoré navrhuje vymenovať za členov Komisie. Sú vybraní na základe návrhov členských štátov v súlade s kritériami ustanovenými v odseku 3 druhom pododseku a odseku 5 druhom pododseku.
Predseda, vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a ostatní členovia Komisie podliehajú ako celok schváleniu Európskeho parlamentu. Na základe tohto schválenia vymenuje Európska rada kvalifikovanou väčšinou Komisiu.
8.
Komisia sa ako celok zodpovedá Európskemu parlamentu. V súlade s článkom 201 Zmluvy o fungovaní Európskejúnie môže Európsky parlament hlasovať o návrhu na vyslovenie nedôvery Komisii. Ak je takýto návrh prijatý, členovia Komisie sa musia kolektívne vzdať svojich funkcií a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku sa musí vzdať svojich funkcií, ktoré vykonáva v rámci Komisie.“.
19)
Vkladá sa tento nový článok 9e:
„Článok 9e
1.
Európska rada kvalifikovanou väčšinou a so súhlasom predsedu Komisie vymenuje vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Európska rada môže ukončiť jeho funkčné obdobie rovnakým postupom.
2.
Vysoký predstaviteľ vedie spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku Únie. Svojimi návrhmi prispieva k tvorbe tejto politiky a uskutočňuje ju ako splnomocnenec Rady. To isté sa vzťahuje na spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku.
3.
Vysoký predstaviteľ predsedá Rade pre zahraničné veci.
4.
Vysoký predstaviteľ je jedným z podpredsedov Komisie. Zabezpečuje konzistentnosť vonkajšej činnosti Únie. V rámci Komisie zodpovedá za úlohy, ktoré jej v tejto súvislosti prislúchajú v oblasti vonkajších vzťahov, a za koordináciu ostatných aspektov vonkajšej činnosti Únie. Pri vykonávaní týchto právomocí v rámci Komisie a len v súvislosti s týmito právomocami je vysoký predstaviteľ viazaný postupmi, ktoré upravujú fungovanie Komisie v rozsahu, ktorý je zlučiteľný s odsekmi 2 a 3.“.
20)
Vkladá sa článok 9f:
„Článok 9f
1.
Súdny dvor Európskej únie sa skladá zo Súdneho dvora, Všeobecného súdu a osobitných súdov. Zabezpečuje dodržiavanie práva pri výklade a uplatňovaní zmlúv.
Členské štáty ustanovia v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje právo Únie prostriedky nápravy potrebné na zabezpečenie účinnej právnej ochrany.
2.
Súdny dvor tvoria sudcovia, jeden za každý členský štát. Pomáhajú mu generálni advokáti.
Všeobecný súd tvoria sudcovia, najmenej jeden za každý členský štát.
Sudcovia a generálni advokáti Súdneho dvora a sudcovia Všeobecného súdu sú vybraní z osôb, ktoré poskytujú záruku úplnejnezávislosti a spĺňajú podmienky uvedené v článkoch 223 a 224 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Sú vymenovaní na základe spoločnej dohody vlád členských štátov na funkčné obdobie šiestich rokov. Sudcovia a generálni advokáti môžu byť opätovne vymenovaní.
3.
Súdny dvor Európskej únie v súlade so zmluvami rozhoduje:
a)
o žalobách podaných členským štátom, inštitúciou alebo fyzickou osobou alebo právnickou osobou;
b)
o prejudiciálnych otázkach o výklade práva Únie alebo platnosti aktov prijatých inštitúciami na základe žiadosti vnútroštátnych súdnych orgánov;
c)
v iných prípadoch ustanovených zmluvami.“.
21)
Ustanovenia hlavy IV sa vkladajú do Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v znení zmien a doplnení podľa iných ustanovení tejto zmluvy.
POSILNENÁ SPOLUPRÁCA
22)
Hlava IV preberá nadpis hlavy VII, ktorý znie „USTANOVENIA O POSILNENEJ SPOLUPRÁCI“, a články 27a až 27e, články 40 až 40b a články 43 až 45 sa nahrádzajú týmto článkom 10, ktorý tiež nahrádza články 11 a 11a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. Tieto články sú tiež nahradené článkami 280a až 280i Zmluvy o fungovaní Európskejúnie ako je uvedené v článku 2 bode 278) tejto zmluvy:
„Článok 10
1.
Členské štáty, ktoré majú v úmysle nadviazať medzi sebou posilnenú spoluprácu v rámci iných ako výlučných právomocí Únie, môžu využiť jej inštitúcie a vykonávať tieto právomoci uplatňovaním príslušných ustanovení zmlúv, v medziach a podľa postupov ustanovených v tomto článku a v článkoch 208a až 280i Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Posilnená spolupráca je zameraná na podporu dosiahnutia cieľov Únie, ochranu jej záujmov a posilňovanie jej integračného procesu. Je vždy otvorená pre všetky členské štáty v súlade s článkom 280c Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
2.
Rozhodnutie, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca, prijme Rada ako poslednú možnosť, keď sa zistí, že ciele takejto spolupráce nemôže Únia ako celok dosiahnuť v primeranom čase a za predpokladu, že sa na nej zúčastní najmenej deväť členských štátov. Rada sa uznáša v súlade s postupom ustanoveným v článku 280d Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
3.
Všetci členovia Rady sa môžu zúčastniť na jej rokovaniach, ale hlasovania sa zúčastňujú len členovia Rady zastupujúci členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na posilnenej spolupráci. Pravidlá hlasovania sú ustanovené v článku 280e Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
4.
Akty prijaté v rámci posilnenej spolupráce sú záväzné len pre zúčastnené členské štáty. Nepovažujú sa za acquis, ktoré musia prijať kandidátske štáty na pristúpenie k Únii.“.
23)
Názov hlavy V sa nahrádza týmto nadpisom: „VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O VONKAJŠEJ ČINNOSTI ÚNIE A OSOBITNÉ USTANOVENIA O SPOLOČNEJ ZAHRANIČNEJ A BEZPEČNOSTNEJ POLITIKE“.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O VONKAJŠEJ ČINNOSTI
24)
Vkladá sa táto nová kapitola 1 a nové články 10a a 10b:
„KAPITOLA 1
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O VONKAJŠEJ ČINNOSTI ÚNIE
Článok 10a
1.
Činnosť Únie na medzinárodnej scéne sa spravuje zásadami, ktoré sa uplatnili pri jej založení, rozvoji a rozšírení a ktoré hodlá podporovať vo zvyšku sveta: demokracia, právny štát, univerzálnosť a nedeliteľnosť ľudských práv a základných slobôd, zachovávanie ľudskej dôstojnosti, rovnosť a solidarita a dodržiavanie zásad Charty Organizácie Spojených národov a medzinárodného práva.
Únia sa usiluje o rozvoj vzťahov a budovanie partnerstiev s tretími krajinami a s medzinárodnými, regionálnymi alebo svetovými organizáciami, ktoré uznávajú spoločné zásady uvedené v prvom pododseku. Presadzuje mnohostranné riešenia spoločných problémov, najmä v rámci Organizácie Spojených národov.
2.
Únia vymedzuje a uskutočňuje spoločné politiky a činnosti a pracuje na dosahovaní vysokého stupňa spolupráce vo všetkých oblastiach medzinárodných vzťahov s cieľom:
a)
uchovávať svoje hodnoty, základné záujmy, bezpečnosť, nezávislosť a celistvosť;
b)
upevňovať a podporovať demokraciu, právny štát, ľudské práva a zásady medzinárodného práva;
c)
zachovávať mier, predchádzať konfliktom a posilňovať medzinárodnú bezpečnosť v súlade s cieľmi a zásadami Charty Organizácie Spojených národov, zásadami Helsinského záverečného aktu a cieľmi Parížskej charty vrátane tých, ktoré sa týkajú vonkajších hraníc;
d)
podporovať trvalo udržateľný hospodársky, sociálny a environmentálny rozvoj rozvojových krajín s hlavným cieľom odstrániť chudobu;
e)
povzbudzovať integráciu všetkých krajín do svetového hospodárstva aj prostredníctvom postupného odstraňovania prekážok v medzinárodnom obchode;
f)
prispievať k vypracovaniu medzinárodných opatrení na zachovávanie a zlepšovanie kvality životného prostredia a trvalo udržateľného hospodárenia so svetovými prírodnými zdrojmi s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj;
g)
pomáhať obyvateľstvu, krajinám a regiónom postihnutým prírodnými katastrofami alebo katastrofami spôsobenými ľudskou činnosťou a
h)
presadzovať medzinárodný systém založený na posilnenej mnohostrannej spolupráci a dobrej správe vecí verejných v celosvetovom meradle.
3.
Pri rozvoji a vykonávaní vonkajšej činnosti Únie v rôznych oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto hlava a piata časť Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako aj pri rozvíjaní a uskutočňovaní svojich ostatných politík v ich vonkajších aspektoch zachováva Únia zásady a sleduje ciele uvedené v odsekoch 1 a 2.
Únia zabezpečuje vzájomný súlad medzi rôznymi oblasťami svojej vonkajšej činnosti a medzi nimi a ostatnými politikami. Rada a Komisia s pomocou vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku zabezpečujú tento vzájomný súlad a na tento účel spolupracujú.
Článok 10b
1.
Na základe zásad a cieľov uvedených v článku 10a určuje Európska rada strategické záujmy a ciele Únie.
Rozhodnutia Európskej rady o strategických záujmoch a cieľoch Únie sa vzťahujú na spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a na ostatné oblasti vonkajšej činnosti Únie. Tieto rozhodnutia sa môžu týkať vzťahov Únie s konkrétnou krajinou alebo regiónom, alebo môžu byť tematicky zamerané. Určujú ich dĺžku trvania a prostriedky, ktoré musia poskytnúť Únia a členské štáty.
Európska rada sa uznáša jednomyseľne na základe odporúčania Rady prijatého podľa postupov ustanovených pre každú oblasť. Rozhodnutia Európskej rady sa vykonávajú v súlade s postupmi určenými zmluvami.
2.
Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku pre oblasť spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a Komisia pre ostatné oblasti vonkajšej činnosti môžu Rade predkladať spoločné návrhy.“
SPOLOČNÁ ZAHRANIČNÁ A BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA
25)
Vkladajú sa tieto nadpisy:
„KAPITOLA 2
OSOBITNÉ USTANOVENIA O SPOLOČNEJ ZAHRANIČNEJ A BEZPEČNOSTNEJ POLITIKE
ODDIEL 1
SPOLOČNÉ USTANOVENIA“.
26)
Vkladá sa tento nový článok 10c:
„Článok 10c
Činnosť Únie na medzinárodnej scéne podľa tejto kapitoly sa spravuje zásadami, sleduje ciele a uskutočňuje sa v súlade so všeobecnými ustanoveniami uvedenými v kapitole 1.“.
27)
Článok 11 sa mení a dopĺňa takto:
a)
odsek 1 sa nahrádza týmito dvomi odsekmi:
„1.
Právomoc Únie v záležitostiach spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky sa vzťahuje na všetky oblasti zahraničnej politiky a všetky otázky týkajúce sa bezpečnosti Únie vrátane postupného vymedzenia spoločnej obrannej politiky, ktorá môže viesť k spoločnej obrane.
Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika podlieha osobitným pravidlám a postupom. Vymedzuje a vykonáva ju jednomyseľne Európska rada a Rada s výnimkou prípadov, keď sa v zmluvách ustanovuje inak. Prijatie legislatívneho aktu sa vylučuje. Spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku uskutočňuje vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a členské štáty v súlade so zmluvami. Osobitná úloha Európskeho parlamentu a Komisie v tejto oblasti je vymedzená v zmluvách. Súdny dvor Európskej únie nemá vo vzťahu k týmto ustanoveniam právomoc s výnimkou jeho právomoci monitorovať súlad s článkom 25b tejto zmluvy a preskúmavať zákonnosť niektorých rozhodnutí, ako sa ustanovuje v článku 240a druhom odseku Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
2.
V rámci zásad a cieľov svojej vonkajšej činnosti Únia uskutočňuje, vymedzuje a vykonáva spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku založenú na rozvoji vzájomnej politickej solidarity medzi členskými štátmi, identifikovaní otázok všeobecného záujmu a dosahovaní stále vyššieho stupňa zblíženia činností členských štátov.“;“.
b)
odsek 2 sa označuje ako odsek 3 a mení a dopĺňa sa takto:
i)
v prvom pododseku sa na konci dopĺňajú tieto slová: „... a rešpektujú činnosť Únie v tejto oblasti.“;
ii)
tretí pododsek sa nahrádza takto: „Rada a vysoký predstaviteľ zabezpečujú dodržiavanie týchto zásad.“
28)
Článok 12 sa nahrádza takto:
„Článok 12
Únia uskutočňuje spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku:
a)
vymedzením všeobecných usmernení;
b)
prijímaním rozhodnutí, ktoré vymedzujú:
i)
aké akcie má Únia vykonať;
ii)
aké pozície má Únia zaujať;
iii)
opatrenia na vykonávanie rozhodnutí uvedených v bodoch i) a ii);
a
c)
posilňovaním systematickej spolupráce medzi členskými štátmi pri uskutočňovaní ich politiky.“.
29)
Článok 13 sa mení a dopĺňa takto:
a)
v odseku 1 sa slová „... vymedzuje zásady všeobecné smery... “ nahrádzajú slovami „... určuje strategické záujmy Únie, stanovuje ciele a vymedzuje všeobecné usmernenia... “ a dopĺňa sa táto veta: „Prijíma potrebné rozhodnutia.“; dopĺňa sa tento pododsek:
„Ak to medzinárodný vývoj vyžaduje, predseda Európskej rady zvolá mimoriadne zasadnutie Európskej rady s cieľom vymedziť strategické smery politiky Únie s ohľadom na takýto vývoj.“;
b)
vypúšťa sa odsek 2 a odsek 3 sa označuje ako odsek 2. Prvý pododsek sa nahrádza takto: „Rada tvorí spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a prijíma rozhodnutia potrebné na vymedzenie a uskutočňovanie tejto politiky na základe všeobecných usmernení a strategických smerov vymedzených Európskou radou.“ Druhý pododsek sa vypúšťa. V treťom pododseku, ktorý sa stáva druhým pododsekom, sa slovo „... zabezpečí... “ nahrádza slovami „... a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku zabezpečia...“.
c)
dopĺňa sa tento nový odsek:
„3.
Spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku uskutočňuje vysoký predstaviteľ a členské štáty, pričom používajú prostriedky členských štátov a prostriedky Únie.“.
30)
Vkladá sa tento nový článok 13a:
„Článok 13a
1.
Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, ktorý predsedá Rade pre zahraničné veci, prispieva svojimi návrhmi k tvorbe spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a zabezpečuje vykonávanie rozhodnutí prijatých Európskou radou a Radou.
2.
Vysoký predstaviteľ zastupuje Úniu v záležitostiach týkajúcich sa spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Vedie politický dialóg s tretími stranami v mene Únie a vyjadruje pozíciu Únie v medzinárodných organizáciách a na medzinárodných konferenciách.
3.
Vysokému predstaviteľovi pri výkone jeho funkcie pomáha Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Táto služba pri svojej činnosti spolupracuje s diplomatickými službami členských štátov a pozostáva z úradníkov z príslušných útvarov generálneho sekretariátu Rady a Komisie, ako aj z personálu dočasne vyslaného diplomatickými službami členských štátov. Organizáciu a fungovanie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť upraví Rada rozhodnutím. Rada sa uznáša na návrh vysokého predstaviteľa po porade s Európskym parlamentom a po získaní súhlasu Komisie.“.
31)
Článok 14 sa mení a dopĺňa takto:
a)
v odseku 1 sa prvé dve vety nahrádzajú touto vetou: „Keď si medzinárodná situácia vyžaduje operačnú činnosť Únie, Rada prijme potrebné rozhodnutia.“ a v tretej vete sa slová „Jednotné akcie“ nahrádzajú slovami „Tieto rozhodnutia“;
b)
odsek 2 sa stáva druhým pododsekom odseku 1 a ďalšie odseky sa v dôsledku toho prečíslujú. V prvej vete slová „jednotnej akcie“ nahrádzajú slovami „takého rozhodnutia“ a slová „tejto akcie“ sa nahrádzajú slovami „tohto rozhodnutia“. Posledná veta sa vypúšťa;
c)
v odseku 2 (predtým odsek 3) sa slová „Jednotné akcie...“ nahrádzajú slovami „Rozhodnutia uvedené v odseku 1...“;
d)
súčasný odsek 4 sa vypúšťa a odseky, ktoré nasledujú, sa v dôsledku toho prečíslujú;
e)
v odseku 3 (predtým odseku 5) sa v prvej vete slová „... v súlade s jednotnou akciou sa informácie o tomto včas oznámia,...“ nahrádzajú slovami „...pri uplatňovaní rozhodnutia uvedeného v odseku 1, dotknutý členský štát o tomto včas oznámi informácie,...“;
f)
v odseku 4 (predtým odseku 6) sa v prvejvete slová „... ak Rada nevydala rozhodnutie,“ nahrádzajú slovami „... ak Rada neprijala revíziu rozhodnutia uvedeného v odseku 1,“ a slová „... jednotnej akcie.“ sa nahrádzajú slovami „uvedeného rozhodnutia.“
g)
v odseku 5 (predtým odseku 7) sa v prvejvete slová „uskutočňovaní jednotnejakcie“ nahrádzajú slovami „uplatňovaní rozhodnutia uvedeného v tomto článku“ a v druhej vete slová „cieľmi jednotnej akcie, ani znižovať jej účinnosť“ sa nahrádzajú slovami „cieľmi rozhodnutia uvedeného v odseku 1, ani znižovať jeho účinnosť“.
32)
V článku 15 sa slová v úvode: „Rada prijíma spoločné pozície. Spoločné pozície vymedzia prístup... “ nahrádzajú slovami „Rada prijíma rozhodnutia, ktoré vymedzujú pozíciu... “ a slová „spoločným pozíciám“ sa nahrádzajú slovami „pozíciám Únie“.
33)
Vkladá sa článok 15a, ktorý preberá text článku 22 s týmito zmenami a doplneniami:
a)
v odseku 1 sa slová „Každý členský štát alebo Komisia môže Rade klásť...“ nahrádzajú slovami „Každý členský štát, vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku alebo vysoký predstaviteľ s podporou Komisie môžu Rade klásť... “ a slová „... predkladať jej návrhy.“ sa nahrádzajú slovami „... predkladať jej iniciatívy, prípadne návrhy.“;
b)
v odseku 2 sa slová „zvolá predsedníctvo... “ nahrádzajú slovami „vysoký predstaviteľ zvolá... “ a slová „alebo na žiadosť Komisie alebo členského štátu... “ sa nahrádzajú slovami „alebo na žiadosť členského štátu... “
34)
Vkladá sa článok 15b, ktorý preberá text článku 23 s týmito zmenami a doplneniami:
a)
v odseku 1 sa prvý pododsek nahrádza takto: „Rozhodnutia podľa tejto kapitoly prijíma Európska rada a Rada jednomyseľne, pokiaľ nie je v tejto kapitole ustanovené inak. Prijatie legislatívneho aktu sa vylučuje.“ a v druhom pododseku sa posledná veta nahrádza takto: „Ak členovia Rady, ktorí k svojmu zdržaniu sa hlasovania vydajú takéto vyhlásenie, zastupujú aspoň jednu tretinu členských štátov predstavujúcich aspoň jednu tretinu obyvateľstva Únie, rozhodnutie nie je prijaté.“;
b)
odsek 2 sa mení a dopĺňa takto:
i)
prvá zarážka sa nahrádza týmito dvomi zarážkami:
„– keď prijíma rozhodnutie, ktorým sa vymedzuje činnosť alebo pozícia Únie na základe rozhodnutia Európskej rady týkajúceho sa strategických záujmov a cieľov Únie, ktoré je uvedené v článku 10b ods. 1,
– keď prijíma rozhodnutie, ktorým sa vymedzuje činnosť alebo pozícia Únie, na návrh predložený vysokým predstaviteľom Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku na základe osobitnej žiadosti, ktorú mu predložila Európska rada z vlastnej iniciatívy alebo na základe iniciatívy vysokého predstaviteľa,“;
ii)
v tretej zarážke (predtým druhej zarážke) sa slová „...jednotnej akcie alebo spoločnej pozície,“ nahrádzajú slovami „... rozhodnutia, ktorým sa vymedzuje činnosť alebo pozícia Únie,“;
iii)
v druhom pododseku sa v prvej vete slová „z dôležitých“ nahrádzajú slovami „zo zásadných“; posledná veta sa nahrádza takto: „Vysoký predstaviteľ hľadá v bezprostrednej konzultácii s dotknutým členským štátom riešenie, ktoré by bolo pre tento štát prijateľné. Ak neuspeje, Rada môže kvalifikovanou väčšinou požiadať, aby sa daná záležitosť predložila Európskej rade na účely jednomyseľného prijatia rozhodnutia.“;
iv)
tretí pododsek sa nahrádza novým odsekom 3, posledný pododsek sa označuje ako odsek 4 a odsek 3 sa označuje ako odsek 5:
„3.
Európska rada môže jednomyseľne prijať rozhodnutie ustanovujúce, že Rada sa uznáša kvalifikovanou väčšinou v iných prípadoch, ako sú uvedené v odseku 2.“;“.
c)
v odseku 4 sa slová „Tento odsek sa nevzťahuje...“ nahrádzajú slovami „Odseky 2 a 3 sa nevzťahujú...“.
35)
Článok 16 sa mení a dopĺňa takto:
a)
slovo „Rady“ sa nahrádza slovami „Európskej rady a Rady“, slová „... vzájomne informujú a... “ sa vypúšťajú a slová „...tak, aby zabezpečili čo najúčinnejšie uplatňovanie vplyvu únie prostriedkami zosúladenej a zbližujúcej činnosti.“ sa nahrádzajú slovami „... s cieľom vymedziť spoločný postup.“;
b)
za prvú vetu sa vkladá tento text: „Pred prijatím akéhokoľvek opatrenia na medzinárodnej scéne alebo pred prijatím akéhokoľvek záväzku, ktorým by mohli byť dotknuté záujmy Únie, sa každý členský štát poradí s ostatnými štátmi v rámci Európskej rady alebo Rady. Členské štáty zabezpečujú prostredníctvom zbližovania svojich činností, aby bola Únia schopná presadzovať svoje záujmy a hodnoty na medzinárodnej scéne. Členské štáty si navzájom prejavujú solidaritu.“;
c)
dopĺňajú sa tieto dva odseky:
„Ak Európska rada alebo Rada vymedzila spoločný postup Únie v zmysle prvého pododseku, vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a ministri zahraničných vecí členských štátov koordinujú svoje činnosti v rámci Rady.
Diplomatické zastúpenia členských štátov a delegácie Únie v tretích krajinách a pri medzinárodných organizáciách spolupracujú a prispievajú k vypracovaniu a vykonávaniu spoločného postupu.“.
36)
Text článku 17 sa stáva článkom 28a so zmenami a doplneniami uvedenými v bode 49).
37)
Článok 18 sa mení a dopĺňa takto:
a)
odseky 1 až 4 sa vypúšťajú;
b)
v odseku 5, ktorého označenie sa zrušuje, sa slová „Ak to Rada považuje za nevyhnutné, môže...“ nahrádzajú slovami „Rada môže na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku... “ a na konci sa dopĺňa táto veta: „Osobitný predstaviteľ vykonáva svoju funkciu pod vedením vysokého predstaviteľa.“
38)
Článok 19 sa mení a dopĺňa takto:
a)
v odseku 1 prvom a druhom pododseku sa slová „spoločné pozície“ nahrádzajú slovami „pozície Únie“ v príslušnom gramatickom tvare a na konci prvého pododseku sa dopĺňa táto veta: „Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku zabezpečuje organizáciu tejto koordinácie.“;
b)
odsek 2 sa mení a dopĺňa takto:
i)
v prvom pododseku; slová „Bez dopadu na odsek 1 a článok 14 ods. 3... “ sa nahrádzajú slovami „V súlade s článkom 11 ods. 3... “ a za slová „členské štáty tam nezastúpené“ sa vkladajú slová „a vysokého predstaviteľa“;
ii)
v druhom pododseku sa v prvej vete za slová „... ostatné členské štáty“ vkladajú slová „a vysokého predstaviteľa“; v druhej vete sa vypúšťa slovo „stálymi“ a slová „... zastávajú pri výkone svojich funkcií stanoviská... “ sa nahrádzajú slovami „... obhajujú pri výkone svojich funkcií pozície...“;
iii)
dopĺňa sa tento nový tretí pododsek:
„Ak Únia vymedzila pozíciu k téme, ktorá je na programe rokovania Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, členské štáty zastúpené v Bezpečnostnej rade požiadajú, aby bol vysoký predstaviteľ vyzvaný predniesť pozíciu Únie.“.
39)
Článok 20 sa mení a dopĺňa takto:
a)
v prvom odseku sa slová „delegácií Komisie“ nahrádzajú slovami „delegácií Únie“ a slová „... uskutočňovanie spoločných pozícií a jednotných akcií prijatých Radou.“ sa nahrádzajú slovami „... vykonávanie rozhodnutí, ktoré vymedzujú pozície a činnosť Únie, prijatých na základe tejto kapitoly.“;
b)
v druhom odseku sa slová „... informácií, vypracovaním spoločných hodnotení“ nahrádzajú slovami „...informácií a vypracovaním spoločných hodnotení.“ a časť vety „... a prispievaním k uskutočňovaniu ustanovení uvedených v článku 20 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.“ sa vypúšťa;
c)
dopĺňa sa tento nový odsek:
„Prispievajú k vykonávaniu práva občanov Únie na ochranu na území tretích krajín podľa článku 17 ods. 2 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako aj opatrení prijatých podľa článku 20 uvedenej zmluvy.“.
40)
Článok 21 sa mení a dopĺňa takto:
a)
prvý odsek sa nahrádza takto:
„Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku sa pravidelne radí s Európskym parlamentom o hlavných aspektoch a základných rozhodnutiach spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky a informuje ho o vývoji v týchto politikách. Zabezpečuje, aby boli názory Európskeho parlamentu náležite zohľadnené. Na informovaní Európskeho parlamentu sa môžu podieľať osobitní zástupcovia.“;“.
b)
v druhom odseku sa v prvej vete slová „Rade alebo jej“ nahrádzajú slovami „Rade a vysokému predstaviteľovi alebo im“; v druhej vete sa slovo „Každoročne... “ nahrádza slovami „Dvakrát za rok... “ a na konci sa pripájajú slová „... vrátane spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky.“
41)
Text článku 22 sa stáva článkom 15a; mení a dopĺňa sa tak, ako je uvedené v bode 33).
42)
Text článku 23 sa stáva článkom 15b; mení a dopĺňa sa tak, ako je uvedené v bode 34).
43)
Článok 24 sa nahrádza týmto textom:
„Článok 24
Únia môže uzatvárať dohody s jedným alebo viacerými štátmi, alebo medzinárodnými organizáciami v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto kapitola.“.
44)
Článok 25 sa mení a dopĺňa takto:
a)
v prvom odseku sa zmienka v prvej vete o Zmluve o založení Európskeho spoločenstva nahradí zmienkou o Zmluve o fungovaní Európskej únie a za slová „na žiadosť Rady“ sa vkladajú slová „... , vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku...“; v druhej vete sa slová „... bez toho, aby tým bola dotknutá príslušnosť predsedníctva a Komisie.“ nahrádzajú slovami „... bez toho, aby boli dotknuté právomoci vysokého predstaviteľa.“;
b)
druhý odsek sa nahrádza takto: „V rámci tejto kapitoly Politický a bezpečnostný výbor vykonáva pod vedením Rady a vysokého predstaviteľa politickú kontrolu a strategické riadenie operácií krízového riadenia uvedených v článku 28b.“
c)
v treťom odseku sa vypúšťajú slová: „... , bez toho, aby bol dotknutý článok 47“.
45)
Články 26 a 27 sa vypúšťajú. Vkladajú sa tieto dva články 25a a 25b, pričom článkom 25b sa nahrádza článok 47:
„Článok 25a
V súlade s článkom 16b Zmluvy o fungovaní Európskejúnie a odchylne od jeho odseku 2 Rada prijme rozhodnutie ustanovujúce pravidlá, ktoré sa vzťahujú na ochranu fyzických osôb, pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov členskými štátmi pri výkone činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto kapitoly, a pravidlá, ktoré sa vzťahujú na voľný pohyb takýchto údajov. Dodržiavanie týchto pravidiel podlieha kontrole nezávislých orgánov.
Článok 25b
Uskutočňovaním spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky nie je dotknuté uplatňovanie postupov a rozsah právomocí inštitúcií ustanovených zmluvami na výkon právomocí Únie uvedených v článkoch 2b až 2e Zmluvy o fungovaní Európskejúnie.
Rovnako nie je uskutočňovaním politík uvedených v týchto článkoch dotknuté uplatňovanie postupov a rozsah právomocí inštitúcií ustanovených zmluvami na výkon právomocí Únie podľa tejto kapitoly.“.
46)
Články 27a až 27e týkajúce sa posilnenejspolupráce sa nahrádzajú článkom 10 v súlade s bodom 22).
47)
Článok 28 sa mení a dopĺňa takto:
a)
odsek 1 sa vypúšťa a nasledujúce odseky sa v dôsledku toho prečíslujú; v celom článku sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovom „Únie“;
b)
v odseku 1 (predtým odseku 2) sa slová „... z ustanovení týkajúcich sa oblastí uvedených v tejto hlave“ nahrádzajú slovami „... pri vykonávaní tejto kapitoly“;
c)
v odseku 2 (predtým odseku 3) prvom pododseku sa slová „... vykonávaním týchto ustanovení“ nahrádzajú „... pri vykonávaní tejto kapitoly“;
d)
dopĺňa sa tento nový odsek 3, pričom odsek 4 sa vypúšťa:
„3.
Rada prijme rozhodnutie, ktorým ustanoví osobitné postupy na zabezpečenie rýchleho prístupu k rozpočtovým prostriedkom Únie určeným na neodkladné financovanie iniciatív v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a najmä na prípravné činnosti misie uvedené v článku 28a ods. 1 a článku 28b. Uznáša sa po porade s Európskym parlamentom.
Prípravné činnosti na misie uvedené v článku 28a ods. 1 a článku 28b, ktoré nie sú účtované ako výdavok z rozpočtu Únie, sa financujú z počiatočného fondu, ktorý pozostáva z príspevkov členských štátov.
Rada prijíma kvalifikovanou väčšinou na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku rozhodnutia, ktorými sa ustanovia:
a)
podrobnosti vytvorenia a financovania počiatočného fondu, najmä finančné čiastky pridelené fondu,
b)
podrobnosti správy počiatočného fondu,
c)
podrobnosti o finančnej kontrole.
Ak sa misia plánovaná v súlade s článkom 28a ods. 1 a článkom 28b nemôže účtovať ako výdavok z rozpočtu Únie, Rada oprávni vysokého predstaviteľa na používanie tohto fondu. Vysoký predstaviteľ predloží Rade správu o vykonávaní tejto úlohy.“.
SPOLOČNÁ BEZPEČNOSTNÁ A OBRANNÁ POLITIKA
48)
Vkladá sa tento nový oddiel 2:
„ODDIEL 2
USTANOVENIA O SPOLOČNEJ BEZPEČNOSTNEJ A OBRANNEJ POLITIKE“.
49)
Vkladá sa článok 28a, ktorý preberá text článku 17 s týmito zmenami a doplneniami:
a)
vkladá sa tento nový odsek 1, pričom odsek, ktorý nasleduje, sa označuje ako odsek 2:
1. Spoločná bezpečnostná a obranná politika je neoddeliteľnou súčasťou spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Zabezpečuje Únii operačnú schopnosť využívajúc civilné a vojenské prostriedky. Únia ich môže využiť pri misiách mimo Únie na udržanie mieru, predchádzanie konfliktom a posilňovanie medzinárodnej bezpečnosti v súlade so zásadami Charty Organizácie Spojených národov. Pri plnení týchto úloh sa využívajú spôsobilosti poskytované členskými štátmi.“;
b)
odsek 2 (predtým odsek 1) sa mení a dopĺňa takto:
i)
prvý pododsek sa nahrádza takto:
2. Spoločná bezpečnostná a obranná politika zahŕňa postupné vymedzenie spoločnejobrannejpolitiky Únie. Tá povedie k spoločnejobrane, keď o tom jednomyseľne rozhodne Európska rada. V takom prípade Európska rada odporučí členským štátom prijať toto rozhodnutie v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami.“;
ii)
v druhom pododseku sa slová „... v súlade s týmto článkom... “ nahrádzajú slovami „... v zmysle tohto oddielu...“;
iii)
tretí pododsek sa vypúšťa;
c)
súčasné odseky 2, 3, 4 a 5 sa nahrádzajú týmito odsekmi 3 až 7:
„3.
Členské štáty dávajú Únii k dispozícii civilné a vojenské spôsobilosti na uskutočňovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, aby prispeli k cieľom vymedzeným Radou. Členské štáty, ktoré spoločne zriadia mnohonárodné sily, môžu dať aj tieto sily k dispozícii pre spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku.
Členské štáty sa zaväzujú, že budú postupne zlepšovať svoje vojenské spôsobilosti. Agentúra pre oblasť rozvoja obranných spôsobilostí, výskumu, nadobúdania a vyzbrojovania (ďalejlen ,Európska obranná agentúr') určuje operačné požiadavky, presadzuje opatrenia na splnenie týchto požiadaviek, prispieva k identifikácii a prípadne k vykonávaniu akýchkoľvek opatrení potrebných na posilnenie priemyselnej a technologickej základne odvetvia obrany, podieľa sa na vymedzení európskej politiky v oblasti spôsobilostí a vyzbrojovania a pomáha Rade pri hodnotení zlepšovania vojenských spôsobilostí.
4.
Na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku alebo na základe iniciatívy členského štátu prijíma Rada jednomyseľne rozhodnutia, ktoré sa vzťahujú na spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku vrátane rozhodnutí o začatí misie uvedenej v tomto článku. Vysoký predstaviteľ môže, v prípade potreby spolu s Komisiou, navrhnúť použitie vnútroštátnych prostriedkov, ako aj nástrojov Únie.
5.
Rada môže poveriť v rámci Únie skupinu členských štátov vykonaním určitej misie s cieľom zachovať hodnoty Únie a slúžiť jej záujmom. Na vykonanie takejto misie sa vzťahuje článok 28c.
6.
Tie členské štáty, ktorých vojenské spôsobilosti spĺňajú prísnejšie kritériá a ktoré v tejto oblasti prevzali navzájom väčšie záväzky s cieľom plniť najnáročnejšie misie, zavedú v rámci Únie stálu štruktúrovanú spoluprácu. Na takúto spoluprácu sa vzťahuje článok 28e. Nie sú ňou dotknuté ustanovenia článku 28b.
7.
V prípade, že sa členský štát stane na svojom území obeťou ozbrojenej agresie, ostatné členské štáty sú povinné mu poskytnúť pomoc a podporu všetkými dostupnými prostriedkami, v súlade s článkom 51 Charty Organizácie Spojených národov. Tým nie je dotknutá osobitná povaha bezpečnostnej a obrannej politiky niektorých členských štátov.
Záväzky a spolupráca v tejto oblasti sú v súlade so záväzkami, ktoré vyplývajú z členstva v Organizácii Severoatlantickej zmluvy, ktorá zostáva pre členské štáty, ktoré sú jej členmi, základom ich kolektívnej obrany a fórom na jej uskutočňovanie.“.
50)
Vkladajú sa tieto nové články 28b až 28e:
„Článok 28b
1.
Misie uvedené v článku 28a ods. 1, pri ktorých môže Únia použiť civilné a vojenské prostriedky, zahŕňajú spoločné operácie odzbrojovania, humanitárne a záchranné misie, misie vojenského poradenstva a vojenskej pomoci, misie na predchádzanie konfliktom a na udržiavanie mieru, misie bojových síl v rámci krízového manažmentu vrátane misií na opätovné nastolenie mieru a stabilizačných operácií po ukončení konfliktu. Všetky tieto misie môžu prispievať k boju proti terorizmu, vrátane podpory tretích krajín v boji proti terorizmu na ich územiach.
2.
Rada prijíma rozhodnutia týkajúce sa misií uvedených v odseku 1, pričom vymedzí ich ciele a rozsah, ako aj všeobecné podmienky na ich vykonávanie. Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku pod vedením Rady a v úzkom a nepretržitom kontakte s Politickým a bezpečnostným výborom zabezpečuje koordináciu civilných a vojenských aspektov týchto misií.
Článok 28c
1.
V rámci rozhodnutí prijatých v súlade s článkom 28b môže Rada poveriť vykonávaním určitej misie skupinu členských štátov, ktoré prejavia vôľu a majú potrebné spôsobilosti pre takúto misiu. Tieto členské štáty sa v spojení s vysokým predstaviteľom Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku navzájom dohodnú na riadení misie.
2.
Členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na misii, pravidelne informujú Radu o pokroku z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť iného členského štátu. Tieto štáty bezodkladne predložia záležitosť Rade v prípade, ak má vykonávanie misie závažné dôsledky alebo si vyžaduje úpravu cieľa, rozsahu alebo podmienok misie, ktoré boli ustanovené rozhodnutiami uvedenými v odseku 1. V týchto prípadoch prijme Rada potrebné rozhodnutia.
Článok 28d
1.
Poslaním Európskej obrannej agentúry uvedenej v článku 28a ods. 3 a podliehajúcej vedeniu Rady je:
a)
prispievať k určovaniu cieľov vojenských spôsobilostí členských štátov a hodnoteniu dodržiavania záväzkov prijatých členskými štátmi v oblasti spôsobilostí;
b)
podporovať harmonizáciu operačných potrieb a prijímanie efektívnych a kompatibilných metód nadobúdania;
c)
navrhovať mnohostranné projekty na plnenie cieľov v oblasti vojenských spôsobilostí a zabezpečovať koordináciu programov vykonávaných členskými štátmi a riadenie osobitných programov spolupráce;
d)
podporovať výskum v oblasti obrannej technológie, koordinovať a plánovať spoločnú výskumnú činnosť a štúdie technických riešení, ktoré zodpovedajú budúcim operačným potrebám;
e)
prispievať k určovaniu a v prípade potreby k vykonávaniu všetkých užitočných opatrení na posilňovanie priemyselnej a technickej základne odvetvia obrany a na zvyšovanie efektívnosti vojenských výdavkov.
2.
Európska obranná agentúra je otvorená všetkým členským štátom, ktoré majú záujem o účasť v nej. Rada kvalifikovanou väčšinou prijme rozhodnutie ustanovujúce štatút, sídlo a spôsob fungovania agentúry. Toto rozhodnutie zohľadní stupeň efektívnej účasti na činnostiach agentúry. V rámci agentúry sa vytvárajú osobitné skupiny pozostávajúce z členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na spoločných projektoch. Agentúra plní svoje úlohy v prípade potreby v spojení s Komisiou.
Článok 28e
1.
Členské štáty, ktoré majú záujem o účasť na stálej štruktúrovanej spolupráci uvedenej v článku 28a ods. 6 a ktoré spĺňajú kritériá a prijali záväzky v oblasti vojenských spôsobilostí uvedené v Protokole o stálej štruktúrovanej spolupráci, oznámia svoj zámer Rade a vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.
2.
Do troch mesiacov od oznámenia uvedeného v odseku 1 prijme Rada rozhodnutie o nadviazaní stálej štruktúrovanej spolupráce ustanovujúce zoznam zúčastnených členských štátov. Rada sa uznáša kvalifikovanou väčšinou po porade s vysokým predstaviteľom.
3.
Každý členský štát, ktorý neskôr prejaví záujem o účasť na stálej štruktúrovanej spolupráci, oznámi svoj zámer Rade a vysokému predstaviteľovi.
Rada prijme rozhodnutie potvrdzujúce účasť dotknutého členského štátu, ktorý spĺňa kritériá a prijíma záväzky uvedené v článkoch 1 a 2 Protokolu o stálej štruktúrovanej spolupráci. Rada sa uznáša kvalifikovanou väčšinou po porade s vysokým predstaviteľom. Na hlasovaní sa zúčastnia len členovia Rady, ktorí zastupujú zúčastnené členské štáty.
Kvalifikovaná väčšina je vymedzená v súlade s článkom 205 ods. 3 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
4.
Ak zúčastnený členský štát prestal spĺňať kritériá, alebo nie je schopný dodržiavať svoje záväzky uvedené v článkoch 1 a 2 Protokolu o stálej štruktúrovanej spolupráci, Rada môže prijať rozhodnutie o pozastavení účasti dotknutého členského štátu.
Rada sa uznáša kvalifikovanou väčšinou. Hlasovania sa zúčastňujú len členovia Rady, ktorí zastupujú zúčastnené členské štáty, s výnimkou dotknutého členského štátu.
Kvalifikovaná väčšina je vymedzená v súlade s článkom 205 ods. 3 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
5.
Zúčastnený členský štát, ktorý si želá odstúpiť od stálej štruktúrovanej spolupráce, oznámi svoj zámer Rade, ktorá zoberie na vedomie ukončenie účasti dotknutého členského štátu.
6.
Rozhodnutia a odporúčania Rady v rámci stálej štruktúrovanej spolupráce s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v odsekoch 2 až 5, sa prijímajú jednomyseľne. Na účely tohto odseku sú na dosiahnutie jednomyseľnosti potrebné len hlasy zástupcov zúčastnených členských štátov.“.
51)
Články 29 až 39 hlavy VI týkajúce sa policajneja justičnejspolupráce v trestných veciach sa nahrádzajú ustanoveniami kapitol 1, 69f a 69g uvedenejzmluvy, článok 31 sa nahrádza článkami 69a, 69b a 69d uvedenejzmluvy, článok 32 sa nahrádza článkom 69h uvedenejzmluvy, článok 33 sa nahrádza článkom 61e uvedenej zmluvy a článok 36 sa nahrádza článkom 61d uvedenej zmluvy. Nadpis hlavy sa vypúšťa a jej číslom sa označuje hlava týkajúca sa záverečných ustanovení.
52)
Články 40 až 40b hlavy VI a články 43 až 45 hlavy VII týkajúce sa posilnenej spolupráce sa nahrádzajú článkom 10 v súlade s bodom 22) a názov hlavy VII sa vypúšťa.
53)
Články 41 a 42 sa vypúšťajú.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
54)
Hlava VIII týkajúca sa záverečných ustanovení sa označuje ako hlava VI; táto hlava a články 48, 49a 53 sa menia a dopĺňajú tak, ako je uvedené v bodoch 56), 57) a 61). Článok 47 sa nahrádza článkom 25b tak, ako je uvedené v bode 45), a články 46 a 50 sa vypúšťajú.
55)
Vkladá sa tento nový článok 46a:
„Článok 46a
Únia má právnu subjektivitu.“.
56)
Článok 48 sa nahrádza týmto textom:
„Článok 48
1.
Zmluvy sa môžu meniť a dopĺňať v súlade s riadnym revíznym postupom. Rovnako sa môžu meniť a dopĺňať v súlade so zjednodušenými revíznymi postupmi.
Riadny revízny postup
2.
Vláda každého členského štátu, Európsky parlament alebo Komisia môžu predložiť Rade podnety na revíziu zmlúv. Tieto podnety môžu mať okrem iného za cieľ rozšíriť alebo zúžiť právomoci prenesené na Úniu zmluvami. Rada postúpi tieto podnety Európskej rade a oznámi ich národným parlamentom.
3.
Ak Európska rada po porade s Európskym parlamentom a Komisiou prijme jednoduchou väčšinou rozhodnutie v prospech preskúmania navrhovaných zmien a doplnení, predseda Európskej rady zvolá konvent pozostávajúci zo zástupcov národných parlamentov, hláv štátov alebo predsedov vlád členských štátov, Európskeho parlamentu a Komisie. V prípade inštitucionálnych zmien v menovejoblasti sa uskutoční porada aj s Európskou centrálnou bankou. Konvent preskúma návrhy zmien a doplnení a prijme konsenzom odporúčanie konferencii zástupcov vlád členských štátov podľa odseku 4.
Európska rada môže po udelení súhlasu Európskeho parlamentu rozhodnúť jednoduchou väčšinou o nezvolaní konventu, ak to nie je odôvodnené rozsahom navrhovaných zmien a doplnení. V tom prípade vymedzí Európska rada mandát pre konferenciu zástupcov vlád členských štátov.
4.
Konferenciu zástupcov vlád členských štátov zvolá predseda Rady s cieľom rozhodnúť vzájomnou dohodou o zmenách a doplneniach, ktoré sa majú vykonať v zmluvách.
Zmeny a doplnenia nadobudnú platnosť po ratifikácii všetkými členskými štátmi v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami.
5.
Ak zmluvu, ktorou sa menia a dopĺňajú zmluvy, do uplynutia dvoch rokov od jej podpisu ratifikovali štyri pätiny členských štátov a jeden alebo viac členských štátov sa pri postupe ratifikácie stretli s ťažkosťami, záležitosť sa predloží Európskej rade.
Zjednodušené revízne postupy
6.
Vláda každého členského štátu, Európsky parlament alebo Komisia môžu predložiť Európskej rade podnety na revíziu všetkých alebo niektorých ustanovení tretej časti Zmluvy o fungovaní Európskej únie týkajúcej sa vnútorných politík a činností Únie.
Európska rada môže prijať rozhodnutie, ktorým sa menia a dopĺňajú všetky alebo niektoré ustanovenia tretej časti Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Európska rada sa uznáša jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom a Komisiou a v prípade inštitucionálnych zmien v menovej oblasti aj s Európskou centrálnou bankou. Takéto rozhodnutie nenadobudne účinnosť, kým ho neschvália členské štáty v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami.
Rozhodnutie uvedené v druhom pododseku nesmie rozšíriť právomoci prenesené na Úniu zmluvami.
7.
Ak sa v Zmluve o fungovaní Európskej únie alebo hlave V tejto zmluvy ustanovuje, že Rada sa v určitej oblasti alebo v určitom prípade uznáša jednomyseľne, môže Európska rada prijať rozhodnutie, ktoré oprávni Radu uznášať sa v tejto oblasti alebo v tomto prípade kvalifikovanou väčšinou. Tento pododsek sa nevzťahuje na rozhodnutia s vojenskými alebo obrannými dôsledkami.
Ak sa v Zmluve o fungovaní Európskej únie ustanovuje, že Rada prijíma legislatívne akty v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom, môže Európska rada prijať rozhodnutie umožňujúce prijatie takýchto aktov v súlade s riadnym legislatívnym postupom.
Každá iniciatíva Európskej rady na základe prvého alebo druhého pododseku sa oznámi národným parlamentom. Ak národný parlament oznámi svoj nesúhlas do šiestich mesiacov od tohto oznámenia, rozhodnutie uvedené v prvom alebo druhom pododseku sa neprijme. V prípade, že sa nevysloví nesúhlas, Európska rada môže rozhodnutie prijať.
Európska rada sa pri prijímaní rozhodnutí uvedených v prvom alebo druhom pododseku uznáša jednomyseľne po udelení súhlasu Európskeho parlamentu, ktorý sa uznáša väčšinou svojich poslancov.“.
57)
Článok 49; prvý odsek sa mení a dopĺňa takto:
a)
v prvej vete sa slová „... v únii môže požiadať každý európsky štát, ktorý rešpektuje zásady uvedené v článku 6 ods. 1 “ nahrádzajú slovami „... v Únii môže požiadať každý európsky štát, ktorý rešpektuje hodnoty uvedené v článku 1a a zaviaže sa ich podporovať“;
b)
v druhej vete sa slová „Svoju žiadosť adresuje Rade, ktorá sa uznáša jednomyseľne... “ nahrádzajú slovami „Táto žiadosť sa oznámi Európskemu parlamentu a národným parlamentom. Žiadajúci štát zašle svoju žiadosť Rade, ktorá sa uznáša jednomyseľne...“; slová „po obdržaní súhlasu Európskeho parlamentu“ sa nahrádzajú slovami „po udelení súhlasu Európskeho parlamentu“ a vypúšťa sa slovo „absolútnou“;
c)
na koniec odseku sa dopĺňa táto nová veta: „Zohľadnia sa podmienky prípustnosti schválené Európskou radou.“
58)
Vkladá sa tento nový článok 49a:
„Článok 49a
1.
Každý členský štát sa môže rozhodnúť vystúpiť z Únie v súlade so svojimi ústavnými požiadavkami.
2.
Členský štát, ktorý sa rozhodne vystúpiť, oznámi svoj úmysel Európskej rade. V zmysle usmernení Európskej rady Únia dojedná a uzavrie s takým štátom dohodu, ktorá ustanoví spôsob jeho vystúpenia, pričom zohľadní rámec jeho budúcich vzťahov s Úniou. Táto dohoda sa dojedná v súlade s článkom 188n ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Uzatvára ju v mene Únie Rada, ktorá sa uznáša kvalifikovanou väčšinou po udelení súhlasu Európskeho parlamentu.
3.
Zmluvy sa prestanú vzťahovať na dotknutý členský štát odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení alebo v prípade, ak sa tak nestane, dva roky po oznámení uvedenom v odseku 2, pokiaľ Európska rada jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty po dohode s dotknutým členským štátom.
4.
Na účely odsekov 2 a 3 sa člen Európskej rady alebo Rady, ktorý zastupuje vystupujúci členský štát, nezúčastňuje na rokovaniach alebo rozhodnutiach Rady alebo Európskej rady, ktoré sa ho týkajú.
Kvalifikovaná väčšina je vymedzená v súlade s článkom 205 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
5.
Ak štát, ktorý vystúpil z Únie, opätovne požiada o pristúpenie, takáto žiadosť podlieha postupu uvedenému v článku 49.“.
59)
Vkladá sa článok 49b:
„Článok 49b
Protokoly a prílohy k týmto zmluvám tvoria ich neoddeliteľnú súčasť.“.
60)
Vkladá sa článok 49c:
„Článok 49c
1.
Zmluvy sa vzťahujú na Belgické kráľovstvo, Bulharskú republiku, Českú republiku, Dánske kráľovstvo, Spolkovú republiku Nemecko, Estónsku republiku, Írsko, Helénsku republiku, Španielske kráľovstvo, Francúzsku republiku, Taliansku republiku, Cyperskú republiku, Lotyšskú republiku, Litovskú republiku, Luxemburské veľkovojvodstvo, Maďarskú republiku, Maltskú republiku, Holandské kráľovstvo, Rakúsku republiku, Poľskú republiku, Portugalskú republiku, Rumunsko, Slovinskú republiku, Slovenskú republiku, Fínsku republiku, Švédske kráľovstvo a Spojené kráľovstvo Velikej Británie a Severného Írska.
2.
Územná pôsobnosť zmlúv je upresnená v článku 311a Zmluvy o fungovaní Európskej únie.“.
61)
Článok 53 sa mení a dopĺňa takto:
a)
prvý odsek sa stáva odsekom 1, zoznam jazykov sa doplní jazykmi uvedenými v súčasnom článku 53 druhom odseku Zmluvy o Európskej únii a druhý odsek sa vypúšťa;
b)
dopĺňa sa tento nový odsek 2:
„2.
Táto zmluva môže byť tiež preložená do akéhokoľvek iného jazyka určeného členským štátom, ak je tento jazyk v súlade s ústavným poriadkom tohto členského štátu úradným jazykom na celom jeho území alebo na jeho časti. Dotknuté členské štáty poskytnú overenú kópiu takýchto prekladov, ktoré sa uložia do archívov Rady.“.
Článok 2
Zmluva o založení Európskeho spoločenstva sa mení a dopĺňa v súlade s ustanoveniami tohto článku.
1)
Názov zmluvy sa nahrádza takto: „Zmluva o fungovaní Európskejúnie“.
A. HORIZONTÁLNE ZMENY A DOPLNENIA
2)
V celej zmluve:
a)
s výnimkou článku 311a ods. 5 písm. c) (predtým článok 299 ods. 6 písm. c)) sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“, s výnimkou spojenia „miestnym Spoločenstvám“ v článku 170 ods. 1 (predtým článok 154 ods. 1) sa slová „Spoločenstvo“ alebo „Európske spoločenstvo“ nahrádzajú slovom „Únia“ v príslušnom gramatickom tvare a v prípade potreby sa rod súvisiacich slovies a prídavných mien zmení na ženský a číslo na jednotné. Pokiaľ ide o článok 136 prvý odsek, predchádzajúca úprava sa vzťahuje len na slovo „Spoločenstvo“;
b)
slová „tejto zmluvy“ sa nahrádzajú slovami „zmlúv“ a slová „táto zmluva“ sa nahrádzajú množným číslom slova „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare a veta sa podľa potreby gramaticky upraví;toto písmeno sa nevzťahuje na článok 182 tretí odsek, článok 136 prvý odsek, článok 182 tretí odsek a na články 312, 313 a 314;
c)
slová „Rada (...) v súlade s postupom uvedeným v článku 251“, „v súlade s postupom uvedeným v článku 251 ... Rada“, „Rada (... ) v súlade s postupom stanoveným v článku 251“ alebo „Rada v súlade s postupom podľa článku 251“ nahrádzajú slovami „Európsky parlament a Rada (... ) v súlade s riadnym legislatívnym postupom“, pričom číslo súvisiacich slovies sa zmení na množné, a slová „postup uvedený v článku 251“, „postup podľa článku 251“ alebo „postup v článku 251“ sa nahrádzajú slovami „riadny legislatívny postup“ v príslušnom gramatickom tvare, pričom veta sa príslušne gramaticky upraví;
d)
v článku 45, článku 57 ods. 2 a v článku 59 sa vypúšťajú slová „kvalifikovanou väčšinou hlasov“, v článku 190 ods. 5 sa vypúšťajú slová „prijatého kvalifikovanou väčšinou“, v článku 195 ods. 4 sa vypúšťajú slová „vyjadreným kvalifikovanou väčšinou“, v článku 223 šiestom odseku a v článku 248 ods. 4 piatom pododseku sa vypúšťajú slová „kvalifikovanou väčšinou členov“, v článku 272 ods. 9 sa vypúšťajú slová „Rada sa o tom uznáša kvalifikovanou väčšinou a“, v článku 273 sa vypúšťajú slová „kvalifikovanou väčšinou a“, v celom texte zmluvy sa vypúšťajú slová „kvalifikovanou väčšinou“, prípadne aj im predchádzajúca čiarka;
e)
slová „Rada, ktorú tvoria hlavy štátov a vlád, ... “ a slová „Rada zasadajúca v zložení hláv štátov alebo predsedov vlád“ sa nahrádzajú slovami „Európska rada“ v príslušnom gramatickom tvare;
f)
s výnimkou článku 193 prvého odseku sa slová „orgány a inštitúcie“ „inštitúcie a orgány“ a „inštitúcie alebo orgány“ a v článku 105 ods. 4 druhom pododseku slová „inštitúciám, orgánom“ nahrádzajú slovami „inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry“ v príslušnom gramatickom tvare;
g)
slová „spoločný trh“ sa nahrádzajú slovami „vnútorný trh“ v príslušnom gramatickom tvare, prípadne sa spojka „so“ upraví na „s“;
h)
slovo „ECU“ sa nahrádza slovom „euro“ v príslušnom gramatickom tvare;
i)
slová „členské štáty (...), pre ktoré neplatí výnimka“ sa nahrádzajú slovami „členské štáty (...), ktorých menou je euro“;
j) skratka „ECB“ sa nahrádza slovami „Európska centrálna banka“ v príslušnom gramatickom tvare;
k)
slová „štatút ESCB“ sa nahrádzajú slovami „štatút ESCB a ECB“;
l)
slová „výbor zriadený podľa článku 114“ a „výbor uvedený v článku 114“ sa nahrádzajú slovami „Hospodársky a finančný výbor“;
m)
slová „štatút Súdneho dvora“ sa nahrádza slovami „štatút Súdneho dvora Európskej únie“;
n)
slová „Súd prvého stupňa“ sa nahrádzajú slovami „Všeobecný súd“ v príslušnom gramatickom tvare;
o)
slová „súdna komora“ sa nahrádzajú slovami „osobitný súd“ v príslušnom gramatickom tvare.
3)
V týchto článkoch sa slová „Rada (...) jednomyseľne“, „Rada jednomyseľne“ „jednomyseľným rozhodnutím“, sa nahrádzajú slovami „Rada jednomyseľne v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom“ a vypúšťajú sa slová „na návrh Komisie“ a prípadné nadbytočné spojky:
– článok 13, ktorý sa stáva článkom 16e, ods. 1 – článok 93
– článok 19 ods. 1 – článok 94, ktorý sa stáva článkom 95
– článok 19 ods. 2 – článok 104 ods. 14 druhý pododsek
– článok 22 druhý odsek – článok 175 ods. 2 prvý pododsek
4)
V týchto článkoch sa za slovo „Rada“ vkladajú slová „uznášajúca sa jednoduchou väčšinou“ v príslušnom gramatickom tvare:
– článok 130 prvý odsek – článok 213 posledný odsek tretia veta
– článok 144 prvý odsek – článok 216
– článok 208 – článok 284
– článok 209  
5)
V týchto článkoch sa slová „po porade s Európskym parlamentom“ nahrádzajú slovami „po udelení súhlasu Európskeho parlamentu“:
– článok 13, ktorý sa stáva článkom 16e, ods. 1
– článok 22 druhý odsek
6)
Slovo „orgán“ sa v týchto článkoch nahrádza slovami „inštitúcia, orgán alebo úrad alebo agentúra“ v príslušnom gramatickom tvare, pričom sa dotknutá veta podľa potreby gramaticky upraví:
– článok 195 ods. 1 druhý pododsek,
– článok 232 druhý odsek,
– článok 233 prvý odsek,
– článok 234 písm. b),
– článok 255 ods. 3, ktorý sa stáva článkom 16a ods. 3 tretím pododsekom.
7)
V týchto článkoch sa slová „Súdny dvor“ nahrádzajú slovami „Súdny dvor Európskej únie“ v príslušnom gramatickom tvare:
článok 83 ods. 2 písm. d) – článok 233 prvý odsek
článok 88 ods. 2 druhý pododsek – článok 234 prvý, druhý a tretí odsek
článok 95, ktorý sa stáva článkom 94 ods. 9 – článok 235
článok 195 ods. 1 – článok 236
článok 225a šiesty odsek – článok 237, úvodná veta a písmeno d)
článok 226 druhý odsek – článok 238
článok 227 prvý odsek a štvrtý odsek – článok 240
článok 228 ods. 1 a ods. 2 – článok 242
článok 229 – článok 243
článok 229a – článok 244
článok 230 prvý a tretí odsek – článok 247 ods. 9, ktorý sa stáva odsekom 8
článok 231 prvý odsek a druhý odsek – článok 256 druhý a štvrtý odsek
článok 232 prvý odsek a tretí odsek  
(druhá časť zmien sa netýka slovenskej verzie)
8)
V týchto článkoch sa odkaz na iný článok zmluvy nahrádza odkazom na uvedený článok Zmluvy o Európskej únii:
– článok 21 tretí odsek, ktorý sa stáva štvrtým odsekom: odkaz na článok 9 (prvý odkaz) a článok 53 ods. 1 (druhý odkaz)
– článok 97b: odkaz na článok 2
– článok 98: odkaz na článok 2 (prvý odkaz)
– článok 105 ods. 1, druhá veta: odkaz na článok 2
– článok 215 tretí odsek, ktorý sa stáva štvrtým odsekom: odkaz na článok 9d ods. 7 prvý pododsek
9)
(netýka sa slovenskej verzie).
B. ŠPECIFICKÉ ZMENY A DOPLNENIA
PREAMBULA
10)
V druhom odôvodnení sa slovo „krajín“ nahrádza slovom „štátov“ a poslednom odôvodnení sa slová „ROZHODLI SA vytvoriť EURÓPSKE SPOLOČENSTVO a na tento účel boli menovaní títo splnomocnení zástupcovia za“ nahrádzajú slovami „URČILI za svojich splnomocnených zástupcov“.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
11)
Články 1 a 2 sa vypúšťajú. Vkladá sa článok 1a:
„Článok 1a
1.
Táto zmluva upravuje fungovanie Únie a vymedzuje oblasti, rozsah a spôsob výkonu jej právomocí.
2.
Táto zmluva a Zmluva o Európskej únii sú zmluvami, na ktorých je založená Únia. Tieto dve zmluvy majú rovnakú právnu silu a označujú sa slovom ,zmluvy'.“.
DRUHY A OBLASTI PRÁVOMOCÍ
12)
Vkladá sa nový názov a nové články 2a až 2e:
„HLAVA I
DRUHY A OBLASTI PRÁVOMOCÍ ÚNIE
Článok 2a
1.
Ak zmluvy prenesú na Úniu výlučnú právomoc v určitej oblasti, len Únia môže vykonávať legislatívnu činnosť a prijímať právne záväzné akty, pričom členské štáty tak môžu urobiť len vtedy, ak ich na to splnomocní Únia alebo na vykonanie aktov Únie.
2.
Ak zmluvy prenesú na Úniu v určitej oblasti právomoc, ktorú vykonáva spoločne s členskými štátmi, Únia a členské štáty môžu v tejto oblasti vykonávať legislatívnu činnosť a prijímať právne záväzné akty. Členské štáty vykonávajú svoju právomoc v rozsahu, v akom Únia svoju právomoc nevykonala. Členské štáty opäť vykonávajú svoju právomoc v rozsahu, v akom sa Únia rozhodla prestať vykonávať svoju právomoc.
3.
Členské štáty koordinujú spôsobom ustanoveným v tejto zmluve svoju hospodársku politiku a politiku zamestnanosti, na vymedzenie ktorých má právomoc Únia.
4.
Únia má právomoc v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Európskej únii vymedziť a vykonávať spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku vrátane postupného vymedzenia spoločnej obrannej politiky.
5.
V určitých oblastiach a za podmienok ustanovených v zmluvách má Únia právomoc vykonávať činnosti, ktorými podporuje, koordinuje alebo dopĺňa činnosti členských štátov bez toho, aby tým v týchto oblastiach nahrádzala ich právomoc.
Právne záväzné akty Únie prijaté na základe ustanovení zmlúv, ktoré sa vzťahujú na tieto oblasti, nemôžu zahŕňať harmonizáciu zákonov alebo iných právnych predpisov členských štátov.
6.
Rozsah a spôsob vykonávania právomocí Únie je upravený ustanoveniami zmlúv pre každú oblasť.
Článok 2b
1.
Únia má výlučnú právomoc v týchto oblastiach:
a)
colná únia;
b)
ustanovenie pravidiel hospodárskej súťaže potrebných na fungovanie vnútorného trhu;
c)
menová politika pre členské štáty, ktorých menou je euro;
d)
ochrana morských biologických zdrojov v rámci spoločnej politiky rybného hospodárstva;
e)
spoločná obchodná politika.
2.
Únia má tiež výlučnú právomoc uzavrieť medzinárodnú dohodu, ak je jej uzavretie ustanovené v legislatívnom akte Únie alebo ak je jej uzavretie potrebné na to, aby Únia mohla vykonávať svoju vnútornú právomoc, alebo ak môžu byť uzavretím tejto zmluvy dotknuté spoločné pravidlá alebo pozmenený rozsah ich pôsobnosti.
Článok 2c
1.
Únia vykonáva spoločne právomoc s členskými štátmi vtedy, keď na ňu zmluvy prenášajú právomoc, ktorá sa nevzťahuje na oblasti uvedené v článkoch 2b a 2e.
2.
Spoločné právomoci Únie a členských štátov sa uplatňujú v týchto hlavných oblastiach:
a)
vnútorný trh;
b)
sociálna politika, pokiaľ ide o aspekty vymedzené v tejto zmluve;
c)
hospodárska, sociálna a územná súdržnosť
d)
poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo s výnimkou ochrany morských biologických zdrojov;
e)
životné prostredie;
f)
ochrana spotrebiteľa;
g)
doprava;
h)
transeurópske siete;
i)
energetika;
j)
priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti;
k)
spoločné otázky bezpečnosti v záležitostiach verejného zdravia, pokiaľ ide o aspekty vymedzené v tejto zmluve.
3.
V oblasti výskumu, technického rozvoja a kozmického priestoru má Únia právomoc vykonávať činnosti, najmä vymedziť a uskutočňovať programy, avšak vykonávanie tejto právomoci nesmie viesť k tomu, aby sa členským štátom bránilo vykonávať ich právomoci.
4.
V oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci má Únia právomoc vykonávať činnosti a uskutočňovať spoločnú politiku, avšak vykonávanie tejto právomoci nesmie viesť k tomu, aby sa členským štátom bránilo vykonávať ich právomoci.
Článok 2d
1.
Členské štáty koordinujú svoje hospodárske politiky v rámci Únie. Na tento účel prijíma Rada opatrenia, najmä základné usmernenia pre tieto politiky.
Na členské štáty, ktorých menou je euro, sa vzťahujú osobitné ustanovenia.
2.
Únia prijíma opatrenia na zabezpečenie koordinácie politík zamestnanosti členských štátov, najmä vymedzením usmernení pre tieto politiky.
3.
Únia sa môže ujať iniciatívy na zabezpečenie koordinácie sociálnych politík členských štátov.
Článok 2e
Únia má právomoc vykonávať činnosti na podporu, koordináciu alebo doplnenie činnosti členských štátov. Týmito činnosťami na európskej úrovni sú:
a)
ochrana a zlepšovanie zdravia ľudí;
b)
priemysel;
c)
kultúra;
d)
cestovný ruch;
e)
vzdelávanie, odborné vzdelávanie, mládež a šport;
f)
civilná ochrana;
g)
administratívna spolupráca.“.
VŠEOBECNE UPLATNITEĽNÉ USTANOVENIA
13)
Vkladá sa tento názov a tento článok 2f:
„HLAVA II
VŠEOBECNE UPLATNITEĽNÉ USTANOVENIA
Článok 2f
Únia zabezpečuje vzájomný súlad medzi svojimi politikami a činnosťami, zohľadňujúc všetky svoje ciele a podriaďujúc sa zásade prenesenia právomocí.“.
14)
V článku 3 sa vypúšťa odsek 1. Jeho odsek 2 sa mení a dopĺňa takto: slová „činnostiach uvedených v tomto článku“ sa nahrádzajú slovami „svojich činnostiach“ a zrušuje sa označenie odseku 2.
15)
Text článku 4 sa stáva článkom 97b. Mení a dopĺňa sa tak, ako je uvedené v bode 85).
16)
Vypúšťa sa článok 5, nahrádza sa článkom 3b Zmluvy o Európskej únii.
17)
Vkladá sa článok 5a:
„Článok 5a
Pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností Únia prihliada na požiadavky spojené s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, zárukou primeranej sociálnej ochrany, bojom proti sociálnemu vylúčeniu a s vysokou úrovňou vzdelávania, odbornej prípravy a ochrany ľudského zdravia.“.
18)
Vkladá sa článok 5b:
„Článok 5b
Pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností sa Únia zameriava na boj proti diskriminácii z dôvodu pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.“.
19)
V článku 6 sa slová „uvedených v článku 3“ vypúšťajú.
20)
Vkladá sa článok 6a s textom článku 153 ods. 2.
21)
Vkladá sa článok 6b s textom ustanovení protokolu o ochrane a blahu zvierat; za slovo „poľnohospodárstva,“ sa vkladajú slová „rybného hospodárstva,“ a slová „... a výskumu“ sa nahrádzajú slovami „... , výskumu a technologického rozvoja a kozmického priestoru“ a za slová „blaha zvierat“ sa vkladajú slová „ako cítiacich bytostí“.
22)
Vypúšťajú sa články 7 až 10. Články 11 a 11a sa nahrádzajú článkom 10 Zmluvy o Európskej únii a článkami 280a až 280i Zmluvy o fungovaní Európskej únie tak, ako je uvedené v článku 1 bode 22) tejto zmluvy a v bode 278).
23)
Text článku 12 sa stáva článkom 16d.
24)
Text článku 13 sa stáva článkom 16e. Mení a dopĺňa sa tak, ako je uvedené v bode 33).
25)
Text článku 14 sa stáva článkom 22a. Mení a dopĺňa sa tak, ako je uvedené v bode 41).
26)
Text článku 15 sa stáva článkom 22b. Mení a dopĺňa sa tak, ako je uvedené v bode 42).
27)
Článok 16 sa mení a dopĺňa takto:
a)
na začiatku článku sa slová „Bez toho, aby boli dotknuté články 73, 86 a 87 tejto zmluvy,“;
b)
na konci vety sa slová „... a podmienok, ktoré umožňujú splnenie ich poslania.“ sa nahrádzajú slovami „... a podmienok, najmä hospodárskych a finančných, ktoré im umožňujú plniť ich poslanie.“;
c)
dopĺňa sa táto veta:
„Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom prostredníctvom nariadení ustanovia tieto zásady a podmienky bez toho, aby boli dotknuté právomoci členských štátov v súlade so zmluvami poskytovať, objednávať a financovať takéto služby.“.
28)
Vkladá sa článok 16a s textom článku 255;mení a dopĺňa sa takto:
a)
číslovanie súčasných odsekov 3, a pred tento odsek sa vložia tieto odseky:
1. S cieľom podporovať dobrú správu vecí verejných a zabezpečiť účasť občianskej spoločnosti dodržiavajú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie v čo najväčšej možnej miere zásadu otvorenosti.
2.
Zasadnutia Európskeho parlamentu, ako aj zasadnutia Rady pri prerokúvaní a hlasovaní o návrhu legislatívneho aktu sú verejné.“;
b)
v odseku 1, ktorý sa označil ako odsek 2 a 3.“ sa nahrádzajú slovami „... s týmto odsekom.“;
c)
v odseku 2, ktorý sa stáva druhým pododsekom odseku 3 (predtým odseku 1) sa za slovo „stanoví“ vkladá slovo „prostredníctvom nariadení“ a vypúšťajú sa slová „... , do dvoch rokov po nadobudnutí platnosti Amsterdamskej zmluvy“;
d)
v odseku 3, ktorý sa stáva tretím pododsekom odseku 3 (predtým odseku 1) sa slová „... uvedený vyššie zapracuje... “ nahrádzajú slovami „... zabezpečí transparentnosť svojej práce a zapracuje...“, na konci pododseku sa vkladajú slová „... v súlade s nariadeniami uvedeným v druhom pododseku“ a dopĺňajú sa tieto pododseky:
„Na Súdny dvor Európskej únie, Európsku centrálnu banku a Európsku investičnú banku sa tento odsek vzťahuje iba pri výkone ich administratívnych úloh.
Európsky parlament a Rada zabezpečia zverejnenie dokumentov týkajúcich sa legislatívnych postupov v súlade s podmienkami ustanovenými v nariadení uvedenom v druhom pododseku.“.
29)
Vkladá sa článok 16b, ktorý nahrádza článok 286:
„Článok 16b
1.
Každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.
2.
Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanovia pravidlá, ktoré sa vzťahujú na ochranu fyzických osôb, pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie, ako ajčlenskými štátmi pri výkone činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti práva Únie, a pravidlá, ktoré sa vzťahujú na voľný pohyb takýchto údajov. Dodržiavanie týchto pravidiel podlieha kontrole nezávislých orgánov.
Pravidlami prijatými na základe tohto článku nie sú dotknuté osobitné pravidlá ustanovené v článku 25a Zmluvy o Európskej únii.“.
30)
Vkladá sa tento nový článok 16 c:
„Článok 16c
1.
Únia rešpektuje a nezasahuje do postavenia, ktoré majú cirkvi a náboženské združenia alebo spoločenstvá v členských štátoch podľa vnútroštátneho práva.
2.
Únia rovnako rešpektuje postavenie, ktoré majú filozofické a nekonfesionálne organizácie podľa vnútroštátneho práva.
3.
Uznávajúc ich identitu a ich osobitný prínos, udržiava Únia s týmito cirkvami a organizáciami otvorený, transparentný a pravidelný dialóg.“.
NEDISKRIMINÁCIA A OBČIANSTVO
31)
Názov druhejčasti sa nahrádza takto: „NEDISKRIMINÁCIA A OBČIANSTVO ÚNIE“.
32)
Vkladá sa článok 16d s textom článku 12.
33)
Vkladá sa článok 16e s textom článku 13;v odseku 2 sa slová „Ak Rada ...“ nahrádzajú slovami: „Bez ohľadu na odsek 1 môžu Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom...“, slová „...prijíma motivačné opatrenia“ sa nahrádzajú slovami „prijímať základné zásady motivačných opatrení... “ a vypúšťajú sa slová „... , koná bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 v súlade s postupom uvedeným v článku 251“.
34)
Článok 17 sa mení a dopĺňa takto:
a)
druhá veta sa nahrádza takto: „Občianstvo Únie dopĺňa štátne občianstvo a nenahrádza ho.“;
b)
odsek 2 sa nahrádza takto:
„2.
Občania Únie požívajú práva a podliehajú povinnostiam ustanoveným v zmluvách. Majú okrem iného:
a)
právo na slobodný pohyb a pobyt na území členských štátov;
b)
právo voliť a byť volení vo voľbách do Európskeho parlamentu a vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v členskom štáte, v ktorom majú bydlisko, za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci tohto štátu;
c)
právo požívať na území tretej krajiny, v ktorej nie je zastúpený členský štát, ktorého sú štátnymi príslušníkmi, ochranu diplomatických a konzulárnych orgánov ktoréhokoľvek členského štátu za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci tohto štátu;
d)
právo obrátiť sa s petíciou na Európsky parlament, obrátiť sa na európskeho ombudsmana a na inštitúcie a poradné orgány Únie v ktoromkoľvek jazyku zmlúv a dostať odpoveď v tom istom jazyku.
Tieto práva sa uplatňujú v súlade s podmienkami a obmedzeniami vymedzenými v zmluvách a opatreniami prijatými na ich vykonanie.“.
35)
Článok 18 sa mení a dopĺňa takto:
a)
v odseku 2 sa slová „...Rada môže prijať... “ nahrádzajú slovami „... Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijať...“ a posledná veta sa vypúšťa;
b)
odsek 3 sa nahrádza takto:
„3.
Na rovnaké účely, ako sú uvedené v odseku 1, a pokiaľ zmluvy neustanovili na tento účel potrebné právomoci, môže Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom ustanoviť opatrenia týkajúce sa sociálneho zabezpečenia alebo sociálnej ochrany. Rada sa uznáša jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom.“.
36)
V článku 20 sa slová „... dohodnú medzi sebou potrebné pravidlá a...“ nahrádzajú slovami: „... prijmú potrebné ustanovenia a... “ Dopĺňa sa tento nový odsek:
„Rada môže v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom a po porade s Európskym parlamentom prijať smernice zavádzajúce opatrenia koordinácie a spolupráce potrebné na uľahčenie takejto ochrany.“.
37)
V článku 21 sa dopĺňa nový prvý odsek:
„Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom prostredníctvom nariadení upravia postupy a podmienky predloženia iniciatívy občanov v zmysle článku 8b Zmluvy o Európskej únii vrátane minimálneho počtu členských štátov, z ktorých musia občania predkladajúci iniciatívu pochádzať.“.
38)
V článku 22 druhom odseku sa slová „... pravidlá na posilnenie alebo na doplnenie práv zakotvených v tejto časti, ktoré odporučí členským štátom na prijatie v súlade s ich ústavnými predpismi... “ nahrádzajú slovami „... ustanovenia na posilnenie alebo na doplnenie práv vymenovaných v článku 17b ods. 2. Tieto ustanovenia nadobudnú účinnosť po schválení členskými štátmi v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami.“
39)
Názov tretejčasti sa nahrádza takto: „VNÚTORNÉ POLITIKY A ČINNOSTI ÚNIE“.
VNÚTORNÝ TRH
40)
Na začiatku tretej časti sa vkladá hlava I s názvom „VNÚTORNÝ TRH“.
41)
Vkladá sa článok 22a s textom článku 14. Odsek 1 sa nahrádza takto:
„1.
Únia prijíma opatrenia s cieľom vytvoriť vnútorný trh alebo zabezpečiť jeho fungovanie v súlade s príslušnými ustanoveniami zmlúv.“.
42)
Vkladá sa článok 22b s textom článku 15. V prvom odseku sa slová „...počas obdobia vytvárania... “ nahrádzajú slovami „... na vytvorenie... “
43)
Označenie hlavy I o voľnom pohybe tovaru sa mení na „Ia“.
44)
V článku 23 ods. 1 sa slová „je založená na colnej únii“ nahrádzajú slovami „predstavuje colnú úniu“.
45)
Za článok 27 sa vkladá kapitola 1a s názvom „COLNÁ SPOLUPRÁCA“ a vkladá sa článok 27a s textom článku 135, pričom posledná veta článku 135 sa vypúšťa.
POĽNOHOSPODÁRSTVO A RYBNÉ HOSPODÁRSTVO
46)
V názve hlavy II sa dopĺňajú slová „A RYBNÉ HOSPODÁRSTVO“.
47)
Článok 32 sa mení a dopĺňa takto:
a)
v odseku 1 sa vkladá nový prvý pododsek:
„1.
Únia vymedzuje a vykonáva spoločnú poľnohospodársku politiku a spoločnú politiku v oblasti rybného hospodárstva.“ a pôvodný text odseku 1 sa stáva druhým pododsekom;
v prvej vete druhého pododseku za slovo „poľnohospodárstvo“ sa vkladajú slová „... , rybné hospodárstvo“ a na konci pododseku sa pripája táto veta: „Odkazy na spoločnú poľnohospodársku politiku alebo poľnohospodárstvo a používanie pojmu ,poľnohospodársky' sa týkajú aj rybného hospodárstva, pričom sa zohľadňujú osobitné charakteristiky tohto odvetvia.“;“.
b)
v odseku 2 sa za slovo „vytvorenie“ vkladajú slová „alebo fungovanie“.
c)
v odseku 3 sa vypúšťajú slová „k tejto zmluve“.
48)
Článok 36 sa mení a dopĺňa takto:
a)
v prvom odseku sa slovo „určí“ nahrádza slovami „určia Európsky parlament a“ a vypúšťa sa odkaz na odsek 3;
b)
v druhom odseku sa úvodná veta nahrádza takto: „Na návrh Komisie môže Rada schváliť poskytovanie pomoci:“.
49)
Článok 37 sa mení a dopĺňa takto:
a)
vypúšťa sa odsek 1;
b)
odsek 2 sa označuje ako odsek 1; slová „S prihliadnutím na výsledky konferencie uvedenej v odseku 1 predloží Komisia po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom do dvoch rokov od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy návrhy...“ sa nahrádzajú slovami „Komisia predloží návrhy...“ a tretí pododsek sa vypúšťa;
c)
vkladajú sa tieto odseky ako nové odseky 2 a 3, ďalšie odseky sa v dôsledku toho prečíslujú:
„2.
Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom ustanovia spoločnú organizáciu trhu ustanovenú v článku 34 ods. 1 a iné ustanovenia potrebné pre dosiahnutie cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky a spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva.
3.
Rada na návrh Komisie prijíma opatrenia týkajúce sa stanovovania cien, odvodov, pomoci a množstvových obmedzení a určovania a prideľovania rybolovných možností.“;“.
d)
v úvodnejvete odseku 4 (predtým odsek 3) sa úvodná veta nahrádza takto: „Vnútroštátne trhové organizácie sa môžu v súlade s odsekom 2 nahradiť spoločnou organizáciou stanovenou v článku 34 ods. 1, ak:“;
e)
v odseku 5 (predtým odsek 4) sa slová „pred zavedením“ nahrádzajú slovami „po zavedení“.
VOĽNÝ POHYB PRACOVNÍKOV
50)
V článku 39 ods. 3 písm. d) sa vypúšťa slovo „vykonávacích“, pričom predložka „vo“ sa upraví na „v“.
51)
Článok 42 sa mení a dopĺňa takto:
a)
v prvom odseku sa slová „...migrujúcim pracovníkom a na nich závislým osobám.“ nahrádzajú slovami „... migrujúcim pracovníkom bez ohľadu na to, či ide o zamestnancov, a na nich závislým osobám...“;
b)
posledný odsek sa nahrádza takto:
„Ak člen Rady vyhlási, že by návrhom legislatívneho aktu uvedeného v prvom pododseku boli dotknuté dôležité aspekty jeho systému sociálneho zabezpečenia najmä jeho rozsahu pôsobnosti, nákladov alebo finančnej štruktúry alebo by bola dotknutá finančná rovnováha tohto systému, môže požiadať, aby sa táto záležitosť predložila Európskej rade. V takom prípade sa riadny legislatívny postup pozastaví. Európska rada po diskusii a v lehote štyroch mesiacov od tohto pozastavenia buď:
a)
vráti návrh späť Rade, ktorá ukončí pozastavenie riadneho legislatívneho postupu, alebo
b)
nepodnikne žiadne kroky, alebo požiada Komisiu, aby predložila nový návrh; v takom prípade sa pôvodne navrhovaný akt považuje za neprijatý.“.
PRÁVO USADIŤ SA
52)
V článku 44 ods. 2 sa na začiatku prvého pododseku vkladajú slová: „Európsky parlament,“.
53)
V článku 45 sa v druhom odseku slová „Rada môže na návrh Komisie kvalifikovanou väčšinou hlasov ... “ nahrádzajú slovami „Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom ...“.
54)
Článok 47 sa mení a dopĺňa takto:
a)
na konci odseku 1 sa pripája táto veta: „a na koordináciu ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa začatia a vykonávania činností samostatne zárobkovo činných osôb.“;
b)
vypúšťa sa odsek 2 a odsek 3 sa označuje ako odsek 2; prvá časť vety sa nahrádza takto: „Pri lekárskych a zdravotníckych povolaniach a farmaceutických povolaniach závisí postupné zrušenie obmedzení od... “
55)
Vkladá sa článok 48a s textom článku 294.
SLUŽBY
56)
Článok 49 sa mení a dopĺňa takto:
a)
v prvom odseku sa slová „štáte Spoločenstva“ nahrádzajú slovami „členskom štáte“;
b)
v druhom odseku sa slová „Na návrh Komisie môže Rada kvalifikovanou väčšinou... “ nahrádzajú slovami „Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom rozšíriť ... “
57)
V článku 50 treťom odseku sa slová „v štáte“ nahrádzajú slovami „v členskom štáte“.
58)
V článku 52 ods. 1 sa slová „... vydá Rada kvalifikovanou väčšinou smernice na návrh Komisie a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a s Európskym parlamentom.“ nahrádzajú týmito slovami „... Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom vydajú smernice.“
59)
V článku 53 sa slová „... vyhlasujú, že sú pripravené uskutočniť liberalizáciu služieb... “ nahrádzajú slovami „... sa usilujú o dosiahnutie liberalizácie služieb...“.
KAPITÁL
60)
V článku 57 ods. 2 sa slová „... môže Rada na návrh Komisie kvalifikovanou väčšinou hlasov prijať opatrenia... “ nahrádzajú slovami „... prijmú Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom opatrenia... “ a druhá veta sa označuje ako odsek 3 a nahradí sa takto:
„3.
Odchylne od odseku 2 môže opatrenia, ktoré predstavujú krok späť v práve Únie, pokiaľ ide o liberalizáciu pohybu kapitálu do tretích krajín a z tretích krajín, ustanoviť len Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom.“.
61)
V článku 58 sa dopĺňa odsek 4:
„4.
Ak sa neprijmú opatrenia podľa článku 57 ods. 3, Komisia, alebo ak Komisia do troch mesiacov od žiadosti dotknutého členského štátu neprijme rozhodnutie, tak Rada, môže prijať rozhodnutie, ktoré potvrdzuje, že obmedzujúce daňové opatrenia prijaté členským štátom voči jednej alebo viacerým tretím krajinám sa považujú za zlučiteľné so zmluvami, ak ich je možné odôvodniť jedným z cieľov Únie a ak sú zlučiteľné s riadnym fungovaním vnútorného trhu. Rada sa uznáša jednomyseľne na žiadosť členského štátu.“.
62)
Článok 60 sa stáva článkom 61h. Mení a dopĺňa sa tak, ako je uvedené v bode 64).
PRIESTOR SLOBODY, BEZPEČNOSTI A SPRAVODLIVOSTI
63)
Hlava IV o vízovej, azylovej, prisťahovaleckejpolitike a iných politikách, ktoré sa týkajú
voľného pohybu osôb, sa nahrádza hlavou IV s názvom „PRIESTOR SLOBODY, BEZPEČNOSTI A SPRAVODLIVOSTI“. Táto hlava obsahuje tieto kapitoly:
Kapitola 1: Všeobecné ustanovenia
Kapitola 2: Politiky vzťahujúce sa na hraničné kontroly, azyl a prisťahovalectvo
Kapitola 3: Justičná spolupráca v občianskych veciach
Kapitola 4: Justičná spolupráca v trestných veciach
Kapitola 5: Policajná spolupráca
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
64)
Článok 61 sa nahrádza nasledujúcou kapitolou 1 a článkami 61 až 61i. Článok 61 tiež nahrádza článok 29 súčasnej Zmluvy o Európskej únii, článok 61d nahrádza článok 36 uvedenej zmluvy, článok 61e nahrádza článok 64 ods. 1 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a článok 33 súčasnej Zmluvy o Európskej únii, článok 61g nahrádza článok 66 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a článok 61h preberá text článku 60 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva ako je uvedené v bode 62):
„KAPITOLA 1
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 61
1.
Únia vytvára priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pri rešpektovaní základných práv a rozličných právnych systémov a tradícií členských štátov.
2.
Zabezpečuje absenciu kontrol osôb na vnútorných hraniciach a tvorí spoločnú politiku v oblasti azylu, prisťahovalectva a kontroly vonkajších hraníc, ktorá sa zakladá na solidarite medzi členskými štátmi a ktorá je spravodlivá voči štátnym príslušníkom tretích krajín. Na účely tejto hlavy sa osoby bez štátnej príslušnosti považujú za štátnych príslušníkov tretích krajín.
3.
Únia sa usiluje o zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti prostredníctvom opatrení na predchádzanie trestnej činnosti, rasizmu a xenofóbie a na boj proti nim prostredníctvom opatrení na koordináciu a spoluprácu medzi policajnými a justičnými orgánmi a inými príslušnými orgánmi, ako aj vzájomným uznávaním rozsudkov v trestných veciach a v prípade potreby aj aproximáciou trestnoprávnych predpisov.
4.
Únia uľahčuje prístup k spravodlivosti najmä prostredníctvom zásady vzájomného uznávania súdnych a mimosúdnych rozhodnutí v občianskych veciach.
Článok 61a
Európska rada vymedzuje strategické usmernenia pre legislatívne a operačné plánovanie v rámci priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.
Článok 61b
Národné parlamenty zabezpečia, aby sa v návrhoch a legislatívnych iniciatívach predložených v rámci kapitol 4 a 5 dodržiavala zásada subsidiarity v súlade s Protokolom o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality.
Článok 61c
Bez toho, aby boli dotknuté články 226, 227 a 228, môže Rada na návrh Komisie prijať opatrenia ustanovujúce podrobnosti, podľa ktorých členské štáty v spolupráci s Komisiou objektívne a nestranne hodnotia vykonávanie politík Únie uvedených v tejto hlave orgánmi členských štátov, najmä s cieľom presadzovať úplné uplatňovanie zásady vzájomného uznávania. Európsky parlament a národné parlamenty sú oboznamované s obsahom a výsledkami tohto hodnotenia.
Článok 61d
V rámci Rady sa zriaďuje stály výbor s cieľom zabezpečiť v rámci Únie podporu a posilnenie operačnej spolupráce v oblasti vnútornej bezpečnosti. Bez toho, aby bol dotknutý článok 207, stály výbor napomáha koordinovať činnosť príslušných orgánov členských štátov. Zástupcovia dotknutých orgánov, úradov a agentúr Únie sa môžu zapájať do rokovaní tohto výboru. Európsky parlament a národné parlamenty sú oboznamované s rokovaniami.
Článok 61e
Touto hlavou nie je dotknutý výkon právomocí členských štátov vo veci udržiavania verejného poriadku a zabezpečovania vnútornej bezpečnosti.
Článok 61f
Členské štáty môžu spoločne a vo svojej vlastnej zodpovednosti slobodne organizovať formy spolupráce a koordináciu podľa vlastného uváženia medzi príslušnými útvarmi zodpovednými za ochranu národnej bezpečnosti.
Článok 61g
Rada prijíma opatrenia na zabezpečenie administratívnej spolupráce medzi príslušnými útvarmi členských štátov v oblastiach uvedených v tejto hlave, ako aj medzi týmito útvarmi a Komisiou. Koná na návrh Komisie s výhradou článku 61i a po porade s Európskym parlamentom.
Článok 61h
Ak je to potrebné na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 61 v súvislosti s predchádzaním a bojom proti terorizmu a súvisiacimi činnosťami, Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom prostredníctvom nariadení vymedzia rámec pre administratívne opatrenia týkajúce sa pohybu kapitálu a platieb, ako napr. zmrazenie finančných prostriedkov, finančných aktív alebo hospodárskych výnosov, ktoré sú vo vlastníctve alebo v držbe fyzických alebo právnických osôb, skupín alebo neštátnych subjektov.
Na návrh Komisie prijme Rada opatrenia na vykonávanie rámca uvedeného v prvom odseku.
Právne akty uvedené v tomto článku obsahujú potrebné ustanovenia o právnych zárukách.
Článok 61i
Právne akty uvedené v kapitolách 4 a 5 spolu s opatreniami uvedenými v článku 61g, ktoré zabezpečujú administratívnu spoluprácu v oblastiach uvedených v týchto kapitolách, sa prijímajú:
a)
na návrh Komisie alebo
b)
na základe iniciatívy jednej štvrtiny členských štátov.“.
HRANIČNÉ KONTROLY, AZYL A PRISŤAHOVALECTVO
65)
Články 62 až 64 sa nahrádzajú touto kapitolou 3 a 4:
„KAPITOLA 2
POLITIKY VZŤAHUJÚCE SA NA HRANIČNÉ KONTROLY, AZYL A PRISŤAHOVALECTVO
Článok 62
1.
Únia tvorí politiku s cieľom:
a)
zabezpečiť absenciu akýchkoľvek kontrol osôb bez ohľadu na štátnu príslušnosť pri prekročení vnútorných hraníc;
b)
zabezpečiť kontroly osôb a účinné monitorovanie prekračovania vonkajších hraníc;
c)
postupne zaviesť integrovaný systém riadenia vonkajších hraníc.
2.
Na účely odseku 1 Európsky parlament a Rada prijmú v súlade s riadnym legislatívnym postupom opatrenia týkajúce sa:
a)
spoločnej politiky v oblasti víz a iných povolení na krátkodobý pobyt;
b)
kontrol, ktorým sú podrobené osoby prekračujúce vonkajšie hranice;
c)
podmienok, za ktorých môžu štátni príslušníci tretích krajín počas krátkeho obdobia voľne cestovať v rámci Únie;
d)
všetkých opatrení potrebných na postupné vybudovanie integrovaného systému riadenia vonkajších hraníc;
e)
absencia akýchkoľvek kontrol osôb bez ohľadu na štátnu príslušnosť pri prekračovaní vnútorných hraníc.
3.
Ak by sa ukázalo, že činnosť Únie je nevyhnutná na uľahčenie vykonávania práva uvedeného v článku 17 ods. 2 písm. a), a ak zmluvy inak na tento účel neustanovujú potrebné právomoci, môže Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom prijať ustanovenia o cestovných pasoch, preukazoch totožnosti, povoleniach na pobyt alebo iných obdobných dokladoch. Rada sa uznáša jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom.
4.
Týmto článkom nie je dotknutá právomoc členských štátov týkajúca sa geografického vymedzenia ich hraníc v súlade s medzinárodným právom.
Článok 63
1.
Únia tvorí spoločnú politiku v oblasti azylu, doplnkovej ochrany a dočasnej ochrany s cieľom poskytnúť zodpovedajúce právne postavenie každému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý potrebuje medzinárodnú ochranu, a zabezpečiť súlad so zásadou non-refoulement. Táto politika musí byť v súlade so Ženevským dohovorom z 28. júla 1951 a Protokolom z 31. januára 1967 týkajúcimi sa právneho postavenia utečencov, ako aj inými príslušnými zmluvami.
2.
Na účely odseku 1 Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijmú opatrenia týkajúce sa spoločného európskeho azylového systému, ktorý zahŕňa:
a)
jednotný štatút azylu pre štátnych príslušníkov tretích krajín platný v celej Únii;
b)
jednotný štatút doplnkovej ochrany pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí bez toho, aby získali európsky azyl, potrebujú medzinárodnú ochranu;
c)
spoločný systém dočasnej ochrany pre odídencov v prípade hromadného prílevu;
d)
spoločné postupy udeľovania a odnímania jednotného štatútu azylu alebo doplnkovej ochrany;
e)
kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu príslušného pre posúdenie žiadosti o azyl alebo o doplnkovú ochranu;
f)
normy týkajúce sa podmienok prijímania žiadateľov o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany;
g)
partnerstvo a spoluprácu s tretími krajinami na účely riadenia prílevov žiadateľov o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej alebo dočasnú ochranu.
3.
Ak sa jeden alebo viac členských štátov ocitne v núdzovej situácii v dôsledku náhleho prílevu štátnych príslušníkov tretích krajín, môže Rada na návrh Komisie prijať dočasné opatrenia v prospech dotknutého, respektíve dotknutých členských štátov. Uznáša sa po porade s Európskym parlamentom.
Článok 63a
1.
Únia tvorí spoločnú prisťahovaleckú politiku s cieľom zabezpečiť vo všetkých etapách účinné riadenie migračných tokov, spravodlivé zaobchádzanie so štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú v členských štátoch, ako aj predchádzanie a posilnený boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu a obchodovaniu s ľuďmi.
2.
Na účely odseku 1 Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijmú opatrenia v týchto oblastiach:
a)
podmienky vstupu a pobytu, ako aj normy týkajúce sa udeľovania dlhodobých víz a povolení na dlhodobý pobyt členskými štátmi vrátane tých, ktoré sú udeľované na účely zlúčenia rodiny;
b)
vymedzenie práv štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú v členskom štáte, vrátane podmienok, ktorými sa spravuje sloboda pohybu a pobytu v iných členských štátoch;
c)
nelegálne prisťahovalectvo a neoprávnený pobyt vrátane odsunu a repatriácie osôb, ktoré sa zdržiavajú na území štátu neoprávnene;
d)
bojproti obchodovaniu s ľuďmi, najmä so ženami a deťmi.
3.
Únia môže uzatvárať dohody s tretími krajinami o readmisii štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky vstupu, prítomnosť alebo pobytu na území jedného z členských štátov, do krajiny pôvodu alebo do krajiny, z ktorej prichádzajú.
4.
Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanoviť opatrenia na povzbudzovanie a podporu činnosti členských štátov s cieľom presadzovať integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na ich územiach, pričom je vylúčená akákoľvek harmonizácia zákonov a iných právnych predpisov členských štátov.
5.
Týmto článkom nie je dotknuté právo členských štátov určiť počty prijímaných štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí prichádzajú na ich územie z tretích krajín s cieľom nájsť si prácu buď ako zamestnanci, alebo ako samostatne zárobkovo činné osoby.
Článok 63b
Politiky Únie uvedené v tejto kapitole a ich vykonávanie sa spravujú zásadou solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti medzi členskými štátmi vrátane finančných dôsledkov. Právne akty Únie prijaté podľa tejto kapitoly obsahujú vždy, keď je to potrebné, vhodné opatrenia na uplatnenie tejto zásady.“.
JUSTIČNÁ SPOLUPRÁCA V OBČIANSKYCH VECIACH
66)
Článok 65 sa nahrádza touto kapitolou 3 a článkom 65:
„KAPITOLA 3
JUSTIČNÁ SPOLUPRÁCA V OBČIANSKYCH VECIACH
Článok 65
1.
Únia rozvíja justičnú spoluprácu v občianskych veciach, ktoré majú cezhraničné dôsledky, na základe zásady vzájomného uznávania súdnych a mimosúdnych rozhodnutí. Takáto spolupráca môže zahŕňať prijatie opatrení na aproximáciu zákonov a iných právnych predpisov členských štátov.
2.
Na účely odseku 1 Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijmú, najmä ak je to nevyhnutné pre riadne fungovanie vnútorného trhu, opatrenia zamerané na zabezpečenie:
a)
vzájomného uznávania a výkonu súdnych a mimosúdnych rozhodnutí medzi členskými štátmi;
b)
cezhraničného doručovania súdnych a mimosúdnych písomností;
c)
zlučiteľnosti kolíznych noriem a noriem určujúcich právomoc uplatniteľných v členských štátoch;
d)
spolupráce pri obstarávaní dôkazov;
e)
účinného prístupu k spravodlivosti;
f)
odstraňovania prekážok riadneho priebehu občianskoprávneho konania, v prípade potreby podporovaním zlučiteľnosti pravidiel občianskeho súdneho konania uplatniteľných v členských štátoch;
g)
rozvíjania alternatívnych metód riešenia sporov;
h)
podpory vzdelávania sudcov a justičných pracovníkov.
3.
Odchylne od odseku 2 Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom ustanoví opatrenia týkajúce sa rodinného práva, ktoré majú cezhraničné dôsledky. Rada sa uznáša jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom.
Rada môže na návrh Komisie prijať rozhodnutie, ktorým sa určujú tie aspekty rodinného práva s cezhraničnými dôsledkami, ktoré môžu byť predmetom aktov prijatých riadnym legislatívnym postupom. Rada sa uznáša jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom.
Návrh uvedený v druhom pododseku sa oznámi národným parlamentom. Ak národný parlament oznámi svoj nesúhlas do šiestich mesiacov od tohto oznámenia, rozhodnutie sa neprijme. V prípade, že sa nevysloví nesúhlas, Rada môže rozhodnutie prijať.“.
JUSTIČNÁ SPOLUPRÁCA V TRESTNÝCH VECIACH
67)
Článok 66 sa nahrádza článkom 61g ako je uvedené v bode 64) a články 67 až 69 sa vypúšťajú. Vkladá sa táto kapitola 4 a články 69a až 69e. Články 69a, 69b a 69d nahrádzajú článok 31 súčasnej Zmluvy o Európskej únii tak, ako je uvedené v článku 1 bode 51) tejto zmluvy:
„KAPITOLA 4
JUSTIČNÁ SPOLUPRÁCA V TRESTNÝCH VECIACH
Článok 69a
1.
Justičná spolupráca v trestných veciach v Únii je založená na zásade vzájomného uznávania rozsudkov a iných justičných rozhodnutí a zahŕňa aproximáciu zákonov a iných právnych predpisov členských štátov v oblastiach uvedených v odseku 2 a článku 69b.
Európsky parlament a Rada prijmú v súlade s riadnym legislatívnym postupom opatrenia zamerané na:
a)
vytvorenie pravidiel a postupov na zabezpečovanie uznávania všetkých foriem rozsudkov a iných súdnych rozhodnutí v celej Únii;
b)
predchádzanie sporom o právomoc medzi členskými štátmi a ich riešenie;
c)
podpory vzdelávania sudcov a justičných pracovníkov;
d)
uľahčovanie spolupráce medzi justičnými orgánmi alebo rovnocennými orgánmi členských štátov v rámci trestného stíhania a výkonu rozhodnutí.
2.
Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom prostredníctvom smerníc ustanoviť minimálne pravidlá s cieľom uľahčiť v potrebnom rozsahu vzájomné uznávanie rozsudkov a iných justičných rozhodnutí, ako aj policajnú a justičnú spoluprácu v trestných veciach, ktoré majú cezhraničný rozmer. Tieto minimálne pravidlá zohľadňujú rozdiely medzi právnymi tradíciami a systémami členských štátov.
Týkajú sa:
a)
vzájomnej prípustnosti dôkazov medzi členskými štátmi;
b)
práv jednotlivcov v trestnom konaní;
c)
práv obetí trestných činov;
d)
ďalších osobitných aspektov trestného konania, ktoré Rada vopred určí rozhodnutím; pri prijímaní tohto rozhodnutia sa Rada uznáša jednomyseľne po udelení súhlasu Európskeho parlamentu.
Prijatie minimálnych pravidiel uvedených v tomto odseku nebráni členským štátom zachovať alebo zaviesť vyššiu úroveň ochrany pre jednotlivcov.
3.
Ak sa člen Rady domnieva, že navrhovanou smernicou uvedenou v odseku 2 by mohli byť dotknuté základné aspekty jeho systému trestného súdnictva, môže požiadať, aby o návrhu smernice rokovala Európska rada. V takom prípade sa riadny legislatívny postup pozastaví. Európska rada po prerokovaní v prípade dosiahnutia konsenzu vráti do štyroch mesiacov od tohto pozastavenia návrh späť Rade, čím sa ukončí pozastavenie riadneho legislatívneho postupu.
Ak sa konsenzus nedosiahne a ak si aspoň deväť členských štátov želá na základe dotknutého návrhu smernice nadviazať posilnenú spoluprácu, v rovnakej lehote to oznámia Európskemu parlamentu, Rade a Komisii. V takom prípade sa povolenie uskutočňovať posilnenú spoluprácu podľa článku 10 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a článku 280d ods. 1 tejto zmluvy považuje za udelené a uplatnia sa ustanovenia o posilnenej spolupráci.
Článok 69b
1.
Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom prostredníctvom smerníc ustanoviť minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných činov a sankcií v oblastiach obzvlášť závažnej trestnej činnosti s cezhraničným rozmerom vyplývajúcim z povahy alebo dôsledkov týchto trestných činov alebo z osobitnej potreby bojovať proti nim na spoločnom základe.
Týmito oblasťami trestnej činnosti sú: terorizmus, obchodovanie s ľuďmi a sexuálne zneužívanie žien a detí, nedovolené obchodovanie s drogami, nedovolené obchodovanie so zbraňami, pranie špinavých peňazí, korupcia, falšovanie platobných prostriedkov, počítačová kriminalita a organizovaná trestná činnosť.
V závislosti od vývoja trestnej činnosti môže Rada prijať rozhodnutie určujúce ďalšie oblasti trestnejčinnosti, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v tomto odseku. Rada sa uznáša jednomyseľne po udelení súhlasu Európskeho parlamentu.
2.
Ak sa ukáže, že aproximácia zákonov a iných právnych predpisov v oblasti trestného práva je nevyhnutná na zabezpečenie účinného uskutočňovania politiky Únie v oblasti, ktorá bola predmetom harmonizačných opatrení, môžu smernice ustanoviť minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných činov a sankcií v dotknutej oblasti. Takéto smernice sa prijímajú v súlade s riadnym legislatívnym postupom alebo mimoriadnym legislatívnym postupom podľa toho, aký bol použitý pri prijímaní príslušných harmonizačných opatrení, bez toho, aby bol dotknutý článok 61i.
3.
Ak sa člen Rady domnieva, že navrhovanou smernicou uvedenou v odseku 1 alebo 2 by mohli byť dotknuté základné aspekty jeho systému trestného súdnictva, môže požiadať, aby o návrhu smernice rokovala Európska rada. V takom prípade sa riadny legislatívny postup pozastaví. Európska rada po prerokovaní v prípade dosiahnutia konsenzu vráti do štyroch mesiacov od tohto pozastavenia návrh späť Rade, čím sa ukončí pozastavenie riadneho legislatívneho postupu.
Ak sa konsenzus nedosiahne a ak si aspoň deväť členských štátov želá na základe dotknutého návrhu smernice nadviazať posilnenú spoluprácu, v rovnakej lehote to oznámia Európskemu parlamentu, Rade a Komisii. V takom prípade sa povolenie uskutočňovať posilnenú spoluprácu podľa článku 10 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a článku 280d ods. 1 tejto zmluvy považuje za udelené a uplatnia sa ustanovenia o posilnenej spolupráci.
Článok 69c
Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanoviť opatrenia na povzbudenie a podporu činnosti členských štátov v oblasti predchádzania trestnej činnosti, pričom je vylúčená akákoľvek harmonizácia zákonov a iných právnych predpisov členských štátov.
Článok 69d
1.
Poslaním Eurojustu je podporovať a posilňovať koordináciu a spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za vyšetrovanie a stíhanie závažnej trestnej činnosti, ktorá sa týka dvoch alebo viacerých členských štátov alebo ktorá si vyžaduje trestné stíhanie na spoločnom základe, a to na základe operácií vykonaných a informácií poskytovaných orgánmi členských štátov a Europolom.
V tejto súvislosti Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom určia prostredníctvom nariadení štruktúru, fungovanie, oblasť pôsobenia a úlohy Eurojustu. Medzi tieto úlohy môže patriť:
a)
začatie vyšetrovania trestných činov, ako aj podnetov na začatie trestného stíhania vykonávaného príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, najmä toho, ktoré sa týka trestných činov, ktoré spôsobujú ujmu finančným záujmom Únie;
b)
koordinácia vyšetrovania a trestného stíhania uvedených v písmene a);
c)
posilňovanie justičnej spolupráce vrátane riešenia sporov o právomoc a úzkej spolupráce s Európskou justičnou sieťou.
Tieto nariadenia tiež ustanovia podrobnosti účasti Európskeho parlamentu a národných parlamentov na hodnotení činnosti Eurojustu.
2.
V rámci stíhania uvedeného v odseku 1 a bez toho, aby bol dotknutý článok 69e, formálne procesné úkony vykonávajú príslušní vnútroštátni úradníci.
Článok 69e
1.
S cieľom bojovať proti trestnej činnosti, ktorá poškodzuje finančné záujmy Únie, môže Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom prostredníctvom nariadení vytvoriť z Eurojustu Európsku prokuratúru. Rada sa uznáša jednomyseľne po udelení súhlasu Európskeho parlamentu.
Ak sa v Rade nedosiahla jednomyseľnosť, môže skupina pozostávajúca aspoň z deviatich členských štátov požiadať, aby sa návrh nariadenia predložil Európskej rade. V takom prípade sa postup v Rade pozastaví. Európska rada po prerokovaní v prípade dosiahnutia konsenzu vráti do štyroch mesiacov od tohto pozastavenia návrh späť Rade na prijatie.
Ak sa konsenzus nedosiahne a ak si aspoň deväť členských štátov želá na základe dotknutého návrhu nariadenia nadviazať posilnenú spoluprácu, v rovnakej lehote to oznámi Európskemu parlamentu, Rade a Komisii. V takom prípade sa povolenie vykonávať posilnenú spoluprácu podľa článku 10 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a článku 280d ods. 1 tejto zmluvy považuje za udelené a uplatnia sa ustanovenia o posilnenej spolupráci.
2.
Európska prokuratúra zodpovedá, ak je to vhodné, v spojení s Europolom, za vyšetrovanie a trestné stíhanie páchateľov a spolupáchateľov trestných činov, ktoré spôsobujú ujmu finančným záujmom Únie, vymedzených nariadením uvedeným v odseku 1, a za podanie obžaloby. Pred súdnymi orgánmi členských štátov vystupuje vo vzťahu k takýmto trestným činom vo funkcii prokurátora.
3.
Nariadenia uvedené v odseku 1 ustanovia právne postavenie Európskej prokuratúry, podrobnosti výkonu jej funkcií, procesné predpisy vzťahujúce sa na jej činnosť, ako aj pravidlá prípustnosti dôkazov a pravidlá súdnej kontroly preskúmania jej procesných úkonov pri výkone jej funkcií.
4.
Európska rada môže zároveň alebo neskôr prijať rozhodnutie, ktorým sa mení alebo dopĺňa odsek 1 s cieľom rozšíriť právomoci Európskejprokuratúry na bojproti závažnej trestnej činnosti, ktorá má cezhraničný rozmer, a ktorým sa v dôsledku toho mení alebo dopĺňa odsek 2, pokiaľ ide o páchateľov a spolupáchateľov závažnej trestnej činnosti, ktorá sa týka viac ako jedného členského štátu. Európska rada sa uznáša jednomyseľne po udelení súhlasu Európskeho parlamentu a po porade s Komisiou.“.
POLICAJNÁ SPOLUPRÁCA
68)
Vkladá sa táto kapitola 69f a 69g nahrádzajú článok 30 súčasnejZmluvy o Európskej únii a článok 69h nahrádza článok 32 uvedenejzmluvy tak, ako je uvedené v článku 1 bode 51) tejto zmluvy:
„KAPITOLA 5
POLICAJNÁ SPOLUPRÁCA
Článok 69f
1.
Únia rozvíja policajnú spoluprácu, do ktorej sú zapojené všetky príslušné orgány členských štátov vrátane polície, colných orgánov a iných orgánov presadzujúcich výkon práva špecializovaných v oblastiach predchádzania alebo odhaľovania a vyšetrovania trestných činov.
2.
Na účely odseku 1 môžu Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanoviť opatrenia, ktoré sa týkajú:
a)
zhromažďovania, uchovávania, spracúvania, analýzy a výmeny príslušných informácií;
b)
podpory odborného vzdelávania personálu, ako aj spolupráce v oblasti výmeny personálu, v oblasti zariadenia a výskumu v kriminalistike;
c)
spoločných techník vyšetrovania pri odhaľovaní závažných foriem organizovanej trestnej činnosti.
3.
Rada môže v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom ustanoviť opatrenia týkajúce sa operačnej spolupráce medzi orgánmi uvedenými v tomto článku. Rada sa uznáša jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom.
Ak sa v Rade nedosiahla jednomyseľnosť, môže skupina pozostávajúca aspoň z deviatich členských štátov požiadať, aby sa návrh opatrení predložil Európskej rade. V takom prípade sa postup v Rade pozastaví. Európska rada po prerokovaní v prípade dosiahnutia konsenzu vráti do štyroch mesiacov od tohto pozastavenia návrh späť Rade na prijatie.
Ak sa konsenzus nedosiahne a ak si aspoň deväť členských štátov želá na základe dotknutého návrhu opatrení nadviazať posilnenú spoluprácu, v rovnakej lehote to oznámia Európskemu parlamentu, Rade a Komisii. V takom prípade sa povolenie vykonávať posilnenú spoluprácu podľa článku 10 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a článku 280d ods. 1 tejto zmluvy považuje za udelené a uplatnia sa ustanovenia o posilnenej spolupráci.
Osobitný postup ustanovený v druhom a treťom pododseku sa nevzťahuje na akty, ktoré predstavujú vývoj ustanovení schengenského acquis.
Článok 69g
1.
Poslaním Europolu je podporovať a posilňovať činnosť policajných orgánov a iných orgánov členských štátov presadzujúcich výkon práva, ako aj ich vzájomnú spoluprácu pri predchádzaní závažnej trestnej činnosti, ktorá sa týka dvoch alebo viacerých členských štátov, terorizmu a formám trestnej činnosti, ktoré zasahujú do spoločného záujmu, na ktorý sa vzťahuje politika Únie, a v boji proti nim.
2.
Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom určia prostredníctvom nariadení štruktúru, fungovanie, oblasť pôsobenia a úlohy Eurojustu. Medzi tieto úlohy môže patriť:
a)
zhromažďovanie, uchovávanie, spracúvanie, analýza a výmena informácií zasielaných najmä orgánmi členských štátov alebo tretích krajín alebo subjektov;
b)
koordinácia, organizácia a uskutočňovanie vyšetrovania a operačnej činnosti vykonávanej spoločne s príslušnými orgánmi členských štátov alebo v rámci spoločných vyšetrovateľ-ských tímov, prípadne v spojení s Eurojustom.
Nariadenia tiež ustanovia podrobnosti kontroly činnosti Europolu Európskym parlamentom a kontroly, na ktorej sa zúčastňujú národné parlamenty.
3.
Každá operačná činnosť Europolu sa musí vykonávať v spojení a so súhlasom orgánov členského štátu, respektíve členských štátov, ktorých územia sa dotýka. Uplatňovanie donucovacích opatrení je vo výlučnej právomoci príslušných vnútroštátnych orgánov.
Článok 69h
Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom ustanoví podmienky a obmedzenia, za ktorých príslušné orgány členských štátov uvedené v článkoch 69a a 69f môžu zasiahnuť na území iného členského štátu v spojení a so súhlasom orgánov tohto štátu. Rada sa uznáša jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom.“.
DOPRAVA
69)
Text článku 70 sa nahrádza takto:
„V záležitostiach upravených touto hlavou sa ciele zmlúv sledujú v rámci spoločnej dopravnej politiky.“.
70)
V článku 71 sa odsek 2 nahrádza týmto textom:
„2.
Pri prijímaní opatrení uvedených v odseku 1 sa zohľadnia prípady, v ktorých by uplatňovanie mohlo závažne ovplyvniť životnú úroveň a úroveň zamestnanosti v určitých regiónoch a prevádzku dopravných zariadení.“.
71)
V článku 72 sa slová „... bez jednomyseľného súhlasu Rady...“ nahrádzajú slovami „... bez toho, aby Rada jednomyseľne prijala opatrenie udeľujúce výnimku,... “
72)
Článok 75 sa mení a dopĺňa takto:
a)
v odseku 1 sa slová „sa zruší“ nahrádzajú slovami „sa zakazuje“;
b)
v odseku 2 sa slovo „Rade“ nahrádza slovami „Európskemu parlamentu a Rade“ pričom číslo súvisiaceho slovesa sa zmení na množné;
c)
v odseku 3 prvom pododseku sa za slová „po porade s“ vkladajú slová „Európskym parlamentom a“.
73)
V článku 78 sa dopĺňa táto veta:
„Päť rokov po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, môže Rada na návrh Komisie prijať rozhodnutie, ktorým sa zruší tento článok.“.
74)
V článku 79 sa vypúšťajú slová „bez toho, aby boli dotknuté právomoci Hospodárskeho a sociálneho výboru“.
75)
V článku 80 sa odsek 2 nahrádza týmto textom:
„2.
Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijať vhodné ustanovenia upravujúce námornú a leteckú dopravu. Uznášajú sa po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.“.
PRAVIDLÁ HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE
76)
V článku 85 sa dopĺňa odsek 3:
„3.
Komisia môže prijať nariadenia týkajúce sa kategórií dohôd, v súvislosti s ktorými Rada prijala nariadenie alebo smernicu podľa článku 83 ods. 2 písm. b).“.
77)
Článok 87 sa mení a dopĺňa takto:
a)
v odseku 2 sa na konci písmena c) pripája táto veta:
„Päť rokov po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, môže Rada na návrh Komisie prijať rozhodnutie, ktorým sa zruší toto písmeno.“;
b)
v odseku 3 sa na konci písmena a) pripája: „... , ako aj na podporu regiónov uvedených v článku 299, pričom sa zohľadní ich štrukturálna, hospodárska a sociálna situácia;“.
78)
V článku 88 sa dopĺňa odsek 4:
„4.
Komisia môže prijať nariadenia týkajúce sa kategórií štátnej pomoci, o ktorej Rada podľa článku 89 rozhodla, že môže byť oslobodená od povinnosti informovať uvedenej v odseku 3 tohto článku.“.
DAŇOVÉ USTANOVENIA
79)
Na konci článku 93 sa slová „... v lehote uvedenej v článku 14.“ nahrádzajú slovami „... a zabránilo narušovaniu hospodárskej súťaže.“
APROXIMÁCIA PRÁVNYCH PREDPISOV
80)
Poradie článkov 94 a 95 sa vymení. Článok 94 sa označí číslom „95“ a článok 95 sa označí číslom „94“.
81)
Článok 94 (predtým článok 95) sa mení a dopĺňa takto:
a)
na začiatku odseku 1 sa vypúšťajú slová „Odlišne od článku 94“, slovo „sa“ sa presúva za slovo „ustanovenia“;
b)
na začiatku odseku 4 sa slová „Ak po prijatí zosúlaďovacích opatrení Radou alebo Komisiou... “ nahrádzajú slovami „Ak po prijatí harmonizačného opatrenia Európskym parlamentom a Radou, Radou alebo Komisiou ...“;
c)
na začiatku odseku 5 sa slová „Okrem toho, bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, ak po prijatí zosúlaďovacích opatrení Radou alebo Komisiou ... “ nahrádzajú slovami „Okrem toho a bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, ak po prijatí harmonizačného opatrenia Európskym parlamentom a Radou, Radou alebo Komisiou ...“;
d)
(netýka sa slovenskej verzie).
82)
V článku 95 (predtým článku 94) sa na začiatku vkladajú slová „Bez toho, aby bol dotknutý článok 94, ... “
83)
V článku 96 druhom odseku prvejvete sa slová „... Rada na návrh Komisie vydá...“ nahrádzajú slovami „... Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom na návrh Komisie prijmú... “ Druhá veta sa nahrádza takto: „Môžu sa prijať akékoľvek iné vhodné opatrenia ustanovené v zmluvách.“
PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
84)
Vkladá sa tento nový článok 97a ako posledný článok hlavy VI:
„Článok 97a
V rámci vytvárania alebo fungovania vnútorného trhu Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanovia opatrenia vzťahujúce sa na vytvorenie európskych právnych titulov na zabezpečenie jednotnej ochrany práv duševného vlastníctva v celej Únii a na zavedenie centralizovaných úprav povoľovania, koordinácie a dohľadu.
Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom ustanoví prostredníctvom nariadení jazykové režimy európskych právnych titulov. Rada sa uznáša jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom.“.
HOSPODÁRSKA A MENOVÁ POLITIKA
85)
Vkladá sa článok 97b ako posledný článok hlavy VII, s textom článku 4;mení a dopĺňa sa takto:
a)
v odseku 1 sa vypúšťajú slová „a z časového plánu v nej stanovenom“;
b)
v odseku 2 sa slová: „... vyplýva z ustanovení tejto zmluvy a z časového plánu v nej stanovenom, zahŕňajú tieto činnosti neodvolateľné stanovenie menových kurzov vedúce k zavedeniu jednotnej meny ECU, stanoveniu a vykonávaniu... “ nahrádzajú slovami „...  vyplýva z podmienok a postupov ustanovených v zmluvách, zahŕňajú tieto činnosti jednotnú menu euro, stanovenie a vykonávanie...“.
86)
Článok 99 sa mení a dopĺňa takto:
a)
v odseku 4 prvom pododseku sa prvá veta nahrádza týmito dvoma vetami:
„Ak sa na základe postupu uvedeného v odseku 3 zistí, že hospodárske politiky členského štátu nie sú v súlade s hlavnými smermi uvedenými v odseku 2 alebo že môžu ohroziť riadne fungovanie hospodárskej a menovej únie, Komisia môže napomenúť dotknutý členský štát. Rada môže dotknutému členskému štátu na základe odporúčania Komisie adresovať potrebné odporúčania.“;
b)
druhý pododsek odseku 4 sa stáva odsekom 5 a súčasný odsek 5 sa označuje číslom 6;
c)
v odseku 4 sa dopĺňajú tieto dva pododseky:
„Podľa tohto odseku sa Rada uznáša bez toho, aby zohľadnila hlas člena Rady zastupujúceho dotknutý členský štát.
Kvalifikovaná väčšina ostatných členov Rady je vymedzená v súlade s článkom 205 ods. 3 písm. a).“;
d)
v odseku 6 (predtým odseku 5) sa slová „V súlade s postupom uvedeným v článku 252 môže Rada prijať...“ nahrádzajú týmito slovami: „Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom prostredníctvom nariadení ustanoviť... “ a slová „tohto článku“ sa vypúšťajú.
ŤAŽKOSTI S DODÁVKAMI URČITÝCH PRODUKTOV (ENERGIE)
87)
V článku 100 sa odsek 1 nahrádza takto:
„1.
Bez toho, aby boli dotknuté iné postupy ustanovené v zmluvách, môže Rada na návrh Komisie v duchu solidarity medzi členskými štátmi rozhodnúť o vhodných opatreniach z hľadiska hospodárskej situácie, a to predovšetkým, ak sa vyskytnú vážne ťažkosti v dodávke určitých produktov najmä v oblasti energetiky.“.
OSTATNÉ USTANOVENIA - HOSPODÁRSKA A MENOVÁ POLITIKA
88)
V článku 102 sa vypúšťa odsek 2 a zrušuje sa označenie odseku 1.
89)
V článku 103 sa odsek 2 nahrádza týmto textom:
„2.
Rada môže na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom v prípade potreby upresniť vymedzenia pojmov pre uplatňovanie zákazov ustanovených v článkoch 101 a 102, ako aj v tomto článku.“.
POSTUP V PRÍPADE NADMERNÉHO DEFICITU
90)
Článok 104 sa mení a dopĺňa takto:
a)
odsek 5 sa nahrádza takto:
5. Ak sa Komisia domnieva, že v členskom štáte existuje alebo sa môže vyskytnúť nadmerný deficit, predloží dotknutému členskému štátu svoje stanovisko a informuje o tom Radu.“;
b)
v odseku 6 sa slovo „odporúčanie“ nahrádza slovom „návrh“;
c)
v odseku 7 sa prvá veta nahrádza takto: „Ak Rada podľa odseku 6 rozhodne, že existuje nadmerný deficit, prijme bez zbytočného odkladu na základe odporúčania Komisie odporúčania adresované dotknutému členskému štátu s cieľom ukončiť daný stav v rámci stanovenej lehoty.“;
d)
v odseku 11 prvom pododseku sa v úvodnej vete slovo „sprísni“ nahrádza slovom „posilní“;
e)
v odseku 12 na začiatku prvej vety sa slová „svoje rozhodnutia“ nahrádzajú slovami „svoje rozhodnutia alebo odporúčania“;
f)
odsek 13 sa nahrádza takto:
„13.
Pri prijímaní rozhodnutí alebo odporúčaní uvedených v odsekoch 8, 9, 11 a 12 sa Rada uznáša na odporúčanie Komisie.
Pri prijímaní opatrení uvedených v odsekoch 6 až 9, 11 a 12 sa Rada uznáša bez toho, aby zohľadnila hlas člena Rady zastupujúceho dotknutý členský štát.
Kvalifikovaná väčšina ostatných členov Rady je vymedzená v súlade s článkom 205 ods. 3 písm. a).“;“.
g)
v odseku 14 treťom pododseku sa vypúšťajú slová „do 1. januára 1994“.
MENOVÁ POLITIKA
91)
Článok 105 sa mení a dopĺňa takto:
a)
v odseku 1 prvej vete sa skratka „ESCB“ nahrádza slovami „Európskeho systému centrálnych bánk ,ďalej len ,ESCB'“;
b)
v odseku 2 druhej zarážke sa odkaz na článok 111 nahrádza odkazom článku 188o
c)
odsek 6 nahrádza takto:
„6.
Rada môže v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom jednomyseľne a po porade s Európskym parlamentom a Európskou centrálnou bankou prostredníctvom nariadení poveriť Európsku centrálnu banku osobitnými úlohami, ktoré sa týkajú politiky obozretného dohľadu nad úverovými inštitúciami a ďalšími finančnými inštitúciami s výnimkou poisťovní.“.
92)
Článok 106 sa mení a dopĺňa takto:
a)
v odseku 1 prvej vete sa slovo „bankoviek“ nahrádza slovom „eurobankoviek“;
b)
v odseku 2 prvej vete sa slovo „mince“ nahrádza slovom „euromince“; na začiatku druhej vety sa slová „Rada môže v súlade s postupom podľa článku 252 a po porade s ECB...“ nahrádzajú slovami: „Rada môže na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom a Európskou centrálnou bankou... “
93)
Článok 107 sa mení a dopĺňa takto:
a)
odseky 3 a 4;
b)
v odseku 2 (predtým odseku 4) sa slová „Štatút ESCB“ nahrádzajú týmito slovami: „Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskejcentrálnejbanky, ďalejlen ,štatút ESCB a ECB'“;
c)
odsek 3 (predtým odsek 5) sa nahrádza takto:
„3.
Články 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, článok 33.1 písm. a) a článok 36 štatútu ESCB a ECB môže zmeniť a doplniť Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom. Konajú pritom buď na odporúčanie Európskej centrálnej banky a po porade s Komisiou, alebo na návrh Komisie a po porade s Európskou centrálnou bankou.“.
94)
V článku 109 sa vypúšťajú slová „najneskôr k dátumu ustanovenia ESCB“.
95)
V článku 110 ods. 2 sa vypúšťajú prvé štyri pododseky.
OPATRENIA VZŤAHUJÚCE SA NA POUŽÍVANIE EURA
96)
Odseky 1 až 3 a 5 článku 111 sa stávajú odsekmi 1 až 4 článku 188o;menia a dopĺňajú sa tak, ako je uvedené v bode 174). Text odseku 4 sa stáva odsekom 1 článku 115c;mení a dopĺňa sa tak, ako je uvedené v bode 100).
97)
Vkladá sa článok 111a:
„Článok 111a
Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Európskej centrálnej banky, Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanovia opatrenia potrebné na používanie eura ako jednotnej meny. Takéto opatrenia sa prijmú po porade s Európskou centrálnou bankou.“.
INŠTITUCIONÁLNE USTANOVENIA (HMÚ)
98)
Text článku 112 sa stáva článkom 245b, mení a dopĺňa sa ako je uvedené v bode 228). Text článku 113 sa stáva článkom 245c.
99)
Článok 114 sa mení a dopĺňa takto:
a)
v odseku 1 prvom pododseku sa slová „Menový výbor s poradnou funkciou“ nahrádzajú slovami „Hospodársky a finančný výbor“;
b)
v odseku 1 sa vypúšťa druhý a tretí pododsek;
c)
v odseku 2 sa vypúšťa prvý pododsek; v tretej zarážke sa odkaz na článok 99 ods. 2, 3, 2 a 3;
d)
v odseku 4 sa odkaz na články 122 a 123 nahrádza odkazom na článok 116a.
OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE ČLENSKÉ ŠTÁTY, KTORÝCH MENOU JE EURO
100)
Vkladá sa nová kapitola 3a s týmito novými článkami 115a, 115b a 115c:
„KAPITOLA 3a
OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE ČLENSKÉ ŠTÁTY, KTORÝCH MENOU JE EURO
Článok 115a
1.
S cieľom prispieť k riadnemu fungovaniu hospodárskej a menovej únie a v súlade s príslušnými ustanoveniami zmlúv Rada prijíma v súlade s príslušným postupom spomedzi tých, ktoré sú uvedené v článkoch 99 a 104, s výnimkou postupu ustanoveného v článku 104 ods. 14, osobitné opatrenia pre tie členské štáty, ktorých menou je euro:
a)
na posilnenie koordinácie a dohľadu nad ich rozpočtovou disciplínou;
b)
na vypracovanie usmernení pre hospodársku politiku pre tieto štáty, pričom zabezpečí, aby boli zlučiteľné s tými, ktoré boli prijaté pre celú Úniu, a aby sa zabezpečil dohľad nad nimi.
2.
Na hlasovaní o opatreniach uvedených v odseku 1 sa zúčastňujú len členovia Rady zastupujúci členské štáty, ktorých menou je euro.
Kvalifikovaná väčšina uvedených členov je vymedzená v súlade s článkom 205 ods. 3 písm. a).
Článok 115b
Podrobnosti o zasadaniach ministrov tých členských štátov, ktorých menou je euro, sú ustanovené Protokolom o euroskupine.
Článok 115c
1.
S cieľom zabezpečiť postavenie eura v medzinárodnom menovom systéme prijme Rada na návrh Komisie rozhodnutie ustanovujúce spoločné pozície k záležitostiam osobitného záujmu pre hospodársku a menovú úniu v rámci príslušných medzinárodných finančných inštitúcií a konferencií. Rada sa uznáša po porade s Európskou centrálnou bankou.
2.
Rada môže na návrh Komisie prijať vhodné opatrenia na zabezpečenie jednotného zastupovania v rámci medzinárodných finančných inštitúcií a konferencií. Rada sa uznáša po porade s Európskou centrálnou bankou.
3.
Na hlasovaní o opatreniach uvedených v odsekoch 1 a 2 sa zúčastňujú len členovia Rady zastupujúci členské štáty, ktorých menou je euro.
Kvalifikovaná väčšina uvedených členov je vymedzená v súlade s článkom 205 ods. 3 písm. a).“.
PRECHODNÉ USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ČLENSKÝCH ŠTÁTOV, PRE KTORÉ PLATÍ VÝNIMKA
101)
Článok 116 sa vypúšťa a vkladá sa článok 116a:
„Článok 116a
1.
Členské štáty, v prípade ktorých Rada nerozhodla, že spĺňajú potrebné podmienky na prijatie eura, sa ďalejoznačujú ako ,členské štáty, pre ktoré platí výnimka?.
2.
Pre členské štáty, pre ktoré platí výnimka, neplatia tieto ustanovenia zmlúv:
a)
prijatie častí základných usmernení pre hospodársku politiku, ktoré sa týkajú eurozóny všeobecne (článok 99 ods. 2);
b)
donucovacie prostriedky na nápravu nadmerných deficitov (článok 104 ods. 9 a 11);
c)
ciele a úlohy Európskeho systému centrálnych bánk (článok 105 ods. 1, 2, 3 a 5);
d)
vydávanie eura (článok 106);
e)
právne akty Európskej centrálnej banky (článok 110);
f)
opatrenia vzťahujúce sa na používanie eura (článok 111a);
g)
menové dohody a iné opatrenia týkajúce sa politiky výmenných kurzov (článok 188o);
h)
vymenovanie členov Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (článok 245b ods. 2);
i)
rozhodnutia ustanovujúce spoločné pozície k otázkam osobitného významu pre hospodársku a menovú úniu v rámci príslušných medzinárodných finančných inštitúcií a konferencií (článok 115c ods. 1);
j)
opatrenia na zabezpečenie jednotného zastupovania v rámci medzinárodných finančných inštitúcií a konferencií (článok 115c ods. 2).
V článkoch uvedených v písmenách a) až j) preto pojem ,členské štáty' znamená členské štáty, ktorých menou je euro.
3.
Členské štáty, pre ktoré platí výnimka, a ich národné centrálne banky, sú vylúčené z práv a záväzkov v rámci ESCB podľa kapitoly IX Štatútu ESCB a ECB.
4.
Hlasovacie práva členov Rady zastupujúcich členské štáty, pre ktoré platí výnimka, sú pozastavené pri prijímaní opatrení uvedených v článkoch uvedených v odseku 2 Radou a v týchto prípadoch:
a)
pri odporúčaniach adresovaných členským štátom, ktorých menou je euro, v rámci mnohostranného dohľadu vrátane odporúčaní o programoch stability a napomenutiach
(článok 99 ods. 4);
b)
pri opatreniach vzťahujúcich sa na nadmerný deficit týkajúcich sa členských štátov, ktorých menou je euro (článok 104 ods. 6, 7, 8, 12 a 13).
Kvalifikovaná väčšina ostatných členov Rady je vymedzená v súlade s článkom 205 ods. 3 písm. a).“.
102)
Článok 117 sa vypúšťa s výnimkou piatich prvých zarážok jeho odseku 2, ktoré sa stávajú prvými piatimi zarážkami odseku 2 článku 118a, menia a dopĺňajú sa tak, ako je uvedené v bode 103). Vkladá sa článok 117a takto:
a)
jeho odsek 1 preberá text odseku 1 článku 121 s týmito zmenami a doplneniami:
i)
v celom odseku sa slovo „EMI“ nahrádza slovom „Európska centrálna banka“ v príslušnom gramatickom tvare;
ii)
na začiatku prvého pododseku sa vkladá táto časť vety: „Najmenej každé dva roky alebo na návrh členského štátu, pre ktorý platí výnimka...“;
iii) v prvom pododseku prvej vete sa slová „... pokroku, ktorý členské štáty dosiahli pri plnení záväzkov... “ nahrádzajú slovami „... pokroku, ktorý dosiahli členské štáty, pre ktoré platí výnimka, pri plnení záväzkov...“;
iv)
v prvom pododseku druhej vete sa slová „jednotlivých členských štátov“ nahrádzajú slovami „každého z členských štátov“ a vypúšťajú sa slová „tejto zmluvy“;
v)
v prvom pododseku tretej zarážke sa slová „voči mene iného členského štátu,“ nahrádzajú slovami „voči euru,“;
vi)
vo prvom pododseku štvrtej zarážke sa slová „členským štátom“ nahrádzajú slovami „členským štátom, pre ktorý platí výnimka,... “ a vypúšťajú sa slová „Európskeho menového systému“;
vii)
v druhom pododseku sa vypúšťajú slová „vývoj ECU,“;
b)
jeho odsek 2 preberá text odseku 2 druhú vetu článku 122 s týmito zmenami a doplneniami:
i)
na konci textu sa slová „stanovených v článku 121 ods. 1 “ nahrádzajú slovami „ustanovených v odseku 1 “;
ii)
dopĺňa sa nový druhý a tretí pododsek:
„Rada sa uznáša po prijatí odporúčania zo strany kvalifikovanej väčšiny tých svojich členov, ktorí zastupujú členské štáty, ktorých menou je euro. Títo členovia sa uznášajú v lehote 6 mesiacov od doručenia návrhu Komisie Rade.
Kvalifikovaná väčšina členov uvedených v druhom pododseku je vymedzená v súlade s článkom 205 ods. 3 písm. a).“;
c)
jeho odsek 3 preberá text odseku 5 článku 123 s týmito zmenami a doplneniami:
i)
slová „Ak sa v súlade s postupom uvedeným v článku 122 ods. 2 rozhodne o zrušení výnimky, ... “ sa nahrádzajú slovami „Ak sa v súlade s postupom uvedeným v odseku 2 rozhodne o zrušení výnimky, ...“;
ii)
slová „prijme kurz“ sa nahrádzajú slovami „neodvolateľne stanoví kurz“;
103)
Článok 118 sa vypúšťa. Vkladá sa článok 118a takto:
a)
jeho odsek 1 preberá text odseku 3 článku 123; vypúšťajú sa slová „tejto zmluvy“;
b)
jeho odsek 2 preberá text prvých piatich zarážok odseku 2 článku 117; päť zarážok sa mení a dopĺňa tak, ako je uvedené nižšie a vkladá sa pred ne táto úvodná veta:
„Ak a pokiaľ existujú členské štáty, pre ktoré platí výnimka, Európska centrálna banka, pokiaľ ide o takéto členské štáty:“; a slovesá v zarážkach sa gramaticky upravia;
i)
v tretej zarážke sa slová „Európskeho menového systému“ nahrádzajú slovami „mechanizmu výmenných kurzov“;
ii)
piata zarážka sa nahrádza takto:
„– vykonáva pôvodné úlohy Európskeho fondu pre menovú spoluprácu, ktoré predtým prevzal Európsky menový inštitút.“.
104)
Vkladá sa článok 118b s textom článku 124 ods. 1;mení a dopĺňa sa takto:
a)
slová „Do začiatku tretej etapy každý členský štát pokladá... “ sa nahrádzajú slovami „Každý členský štát, pre ktorý platí výnimka, pokladá...“;
b)
slová „... Európskeho menového systému (EMS) a pri vývoji ECU a rešpektujú existujúce právomoci v tejto oblasti.“ sa nahrádzajú slovami „... mechanizmu výmenných kurzov.“
105)
Článok 119 sa mení a dopĺňa takto:
a)
v odseku 1 sa za slová „členský štát“ v prvom pododseku a „členským štátom“ v druhom pododseku vkladajú slová „... , pre ktorý platí výnimka, ... “ a v prvom pododseku sa vypúšťa slovo „postupné“;
b)
v odseku 2 písm. a) sa za slová „členské štáty“ vkladajú slová „... , pre ktoré platí výnimka, ... “ a v písmene b) sa slová „štát, ktorý má ťažkosti, ... “ nahrádzajú slovami „členský štát, pre ktorý platí výnimka a ktorý má ťažkosti, ...“;
c)
v odseku 3 sa slová „Komisia zmocní štát, ktorý má ťažkosti, ... “ nahrádzajú slovami „Komisia povolí členskému štátu, pre ktorý platí výnimka a ktorý má ťažkosti, ...“;
d)
odsek 4 sa vypúšťa.
106)
Článok 120 sa mení a dopĺňa takto:
a)
v odseku 1 sa slová „príslušný členský štát môže preventívne prijať“ sa nahrádzajú slovami „členský štát, pre ktorý platí výnimka, môže preventívne prijať“;
b)
v odseku 3 sa slová „Ak Komisia zaujme stanovisko“ nahrádza slovami „Na odporúčanie Komisie a“ a pred slovo štát sa vkladá slovo „členský“;
c)
odsek 4 sa vypúšťa.
107)
Odsek 1 článku 121 sa stáva odsekom 1 článku 117a; mení a dopĺňa sa tak, ako je uvedené v bode 102). Ostatné odseky článku 121 sa vypúšťajú.
108)
Druhá veta článku 122 ods. 2 sa stáva prvým pododsekom odseku 2 článku 117a; mení a dopĺňa sa tak, ako je uvedené v bode 102). Zvyšok článku 122 sa vypúšťa.
109)
Odsek 3 článku 123 sa stáva odsekom 1 článku 118a odsek 5 sa stáva odsekom 3 článku 117a; menia a dopĺňajú sa tak, ako je uvedené v bodoch 103) a 102). Zvyšok článku 123 sa vypúšťa.
110)
Odsek 1 článku 124 sa stáva novým článkom 118b; mení a dopĺňa sa tak, ako je uvedené v bode 104). Zvyšok článku 124 sa vypúšťa.
ZAMESTNANOSŤ
111)
V článku 125 sa vypúšťajú slová „a v článku 2 tejto zmluvy“.
PRESUNUTÉ HLAVY
112)
Hlava IX s názvom „SPOLOČNÁ OBCHODNÁ POLITIKA“ a články 131 a 133 sa stávajú hlavou II a článkami 188b a 188c v piatejčasti o vonkajšejčinnosti Únie. Článok 131 sa mení a dopĺňa tak, ako je uvedené v bode 157), a článok 133 sa nahrádza článkom 188c.
Články 132 a 134 sa vypúšťajú.
113)
Hlava X s názvom „COLNÁ SPOLUPRÁCA“ a článok 135 sa stávajú kapitolou 1a a článkom 27a v hlave Ia „Voľný pohyb tovaru“ tak, ako je uvedené v bode 45).
SOCIÁLNA POLITIKA
114)
Názov hlavy XI „SOCIÁLNA POLITIKA, VŠEOBECNÉ A ODBORNÉ VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ“ sa nahrádza takto: „SOCIÁLNA POLITIKA“, hlava XI sa označuje ako hlava IX a názov „Kapitola 1 Sociálne ustanovenia“ sa vypúšťa.
115)
Vkladá sa tento nový článok 136a:
„Článok 136a
Únia uznáva a podporuje úlohu sociálnych partnerov na svojej úrovni, pričom zohľadňuje rozmanitosť vnútroštátnych systémov. Uľahčuje dialóg medzi sociálnymi partnermi a rešpektuje pritom ich autonómiu.
Vrcholná tripartitná sociálna schôdzka pre rast a zamestnanosť prispieva k sociálnemu dialógu.“.
116)
Článok 137 sa mení a dopĺňa takto:
a)
v odseku 2 prvom pododseku sa v úvodnom slovnom spojení slovo „Rada:“ nahrádza slovami „Európsky parlament a Rada:“ a veta sa podľa potreby gramaticky upraví, prvá veta druhého pododseku sa nahrádza týmito dvoma pododsekmi:
„Európsky parlament a Rada rozhodujú v súlade s riadnym legislatívnym postupom po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.
V oblastiach uvedených v odseku 1 písm. c), d), f) a g) tohto článku sa Rada uznáša jednomyseľne v súlade mimoriadnym legislatívnym postupom po porade s Európskym parlamentom a uvedenými výbormi.“
Druhá veta druhého pododseku sa stáva posledným pododsekom a vypúšťajú sa slová „tohto článku“;
b)
v odseku 3 prvom pododseku sa na konci pripájajú slová „... , prípadne vykonávaním rozhodnutia Rady prijatého v súlade s článkom 139.“; v druhom pododseku sa slová „musí byť smernica transponovaná v súlade s článkom 249“ nahrádzajú slovami „musia byť smernice alebo rozhodnutia transponované alebo vykonané“ a na konci pododseku sa pripájajú slová „alebo takýmto rozhodnutím“.
117)
V článku 138 ods. 4 prvejvete sa slová „Pri príležitosti takejto porady...“ nahrádzajú slovami „Pri príležitosti porád uvedených v odsekoch 2 a 3... “
118)
Článok 139 ods. 2 sa mení a dopĺňa takto:
a)
v prvom pododseku sa na konci dopĺňa táto veta: „Európsky parlament je o tom informovaný.“;
b)
v druhom pododseku sa začiatok vety „Rada rozhoduje kvalifikovanou väčšinou okrem prípadov, kedy... “ nahrádza takto: „Rada sa uznáša jednomyseľne, keď... “ a posledná veta sa vypúšťa.
119)
V článku 140 sa na konci druhého pododseku pripájajú slová: „..., najmä predkladá iniciatívy zamerané na vydanie usmernení a stanovenie ukazovateľov, organizovanie výmeny najlepšej praxe a prípravu potrebných prvkov na pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie. Európsky parlament je o tom v plnom rozsahu informovaný.“
120)
V článku 143 sa vypúšťa druhý odsek.
EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND
121)
Kapitola 2 sa označuje ako „HLAVA X“.
122)
V článku 148 sa slová „vykonávacie rozhodnutia“ nahrádzajú slovami „vykonávacie nariadenia“.
VŠEOBECNÉ A ODBORNÉ VZDELÁVANIE, MLÁDEŽ A ŠPORT
123)
Kapitola 3 sa označuje ako „HLAVA XI“ a slová „A MLÁDEŽ“ sa nahrádzajú slovami „... ,
MLÁDEŽ A ŠPORT“.
124)
Článok 149 sa mení a dopĺňa takto:
a)
v odseku 1 sa dopĺňa tento pododsek:
„Únia prispieva k podpore európskych záležitostí týkajúcich sa športu, pričom zohľadňuje jeho osobitnú povahu, jeho štruktúry založené na dobrovoľnosti, ako aj jeho spoločenskú a vzdelávaciu úlohu.“;
b)
v odseku 2 sa v piatejzarážke dopĺňajú slová „a podporu účasti mladých ľudí na demokratickom živote v Európe“; ako posledná zarážka sa dopĺňa táto zarážka:
„– rozvoj európskeho rozmeru v športe podporovaním spravodlivosti a otvorenosti pri športových súťažiach a spolupráce medzi subjektmi zodpovednými za šport, ako aj ochranou fyzickej a morálnej integrity športovcov, najmä mladých športovcov.“;
c)
v odseku 3 sa slová „na poli vzdelania“ nahrádzajú slovami „v oblasti vzdelávania a športu“;
d)
v odseku 4 sa v úvodnej vete vypúšťa slovo „Rada“ a prvá zarážka sa nahrádza takto: „Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov prijmú podporné opatrenia bez toho, aby harmonizovali zákony, iné právne predpisy členských štátov,“; druhá zarážka začína slovami „Rada na návrh ... “
125)
V článku 150 ods. 4 sa na konci pripájajú slová: „... , a Rada na návrh Komisie prijme odporúčania.“
KULTÚRA
126)
Článok 151 ods. 5 sa mení a dopĺňa takto:
a)
v úvodnej vete sa vypúšťa slovo „Rada“;
b)
v prvej zarážke sa prvá veta začína takto: Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Výborom regiónov prijmú... a druhá veta sa vypúšťa;
c)
druhá zarážka sa nahrádza takto: „– Rada na návrh Komisie prijme odporúčania.“
VEREJNÉ ZDRAVIE
127)
Článok 152 sa mení a dopĺňa takto:
a)
v odseku 1 druhom pododseku sa slová „zdravie ľudí“ nahrádzajú slovami „telesné a duševné zdravie“ a na konci sa pripájajú slová: „... , monitorovanie závažných cezhraničných ohrození zdravia, včasné varovanie a boj proti nim.“;
b)
v odseku 2 sa na konci prvého pododseku dopĺňa táto veta: „Povzbudzuje najmä spoluprácu medzi členskými štátmi zameranú na zlepšenie komplementárnosti ich zdravotníckych služieb v cezhraničných oblastiach.“;
c)
v odseku 2 sa na konci druhého pododseku dopĺňa tento text: „..., najmä iniciatívy zamerané na vydanie usmernen a stanovenie ukazovateľov, organizovanie výmeny najlepšej praxe a prípravu potrebných prvkov na pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie. Európsky parlament je o tom v plnom rozsahu informovaný.“;
d)
odsek 4 sa mení a dopĺňa takto:
i)
v prvom pododseku sa úvodná veta nahrádza takto: „Odchylne od článku 2a ods. 5 a článku 2e písm. a) a v súlade s článkom 2c ods. 2 písm. k) a s cieľom riešiť spoločné otázky bezpečnosti, Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov prispievajú k dosiahnutiu cieľov uvedených v tomto článku prijatím:“;
ii)
v písmene b) sa vypúšťajú slová „odlišne od článku 37,“;
iii)
vkladá sa nové písmeno c):
c) opatrení stanovujúcich vysoké normy pre kvalitu a bezpečnosť liekov a zdravotníckych pomôcok.“;
iv)
pôvodný text písmena c) sa označuje ako odsek 5 a nahrádza sa takto:
5. Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov tiež prijať motivačné opatrenia určené na ochranu a zlepšenie ľudského zdravia, najmä na boj proti veľkým cezhraničným zdravotným pohromám, ako aj opatrenia týkajúce sa monitorovania závažných cezhraničných ohrození zdravia, včasného varovania v prípade takýchto ohrození a boja proti nim, ako aj opatrenia, ktorých priamym cieľom je ochrana verejného zdravia, pokiaľ ide o tabak a nadmerné užívanie alkoholu, pričom je vylúčená akákoľvek harmonizácia zákonov a iných právnych predpisov členských štátov.“;
e)
druhý pododsek súčasného odseku 4 sa stáva odsekom 6 a odsek 5, ktorý sa označuje ako odsek 7, sa nahrádza takto:
„7.
Pri činnosti Únie sa rešpektuje zodpovednosť členských štátov za vymedzenie ich zdravotnej politiky, za organizáciu a poskytovanie zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti. Zodpovednosť členských štátov zahŕňa správu zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti, ako aj rozdeľovanie zdrojov, ktoré sú im pridelené. Opatreniami uvedenými v odseku 4 písm. a) nie sú dotknuté vnútroštátne ustanovenia o darcovstve orgánov a krvi alebo o ich použití na lekárske účely.“.
OCHRANA SPOTREBITEĽA
128)
V článku 153 sa odsek 2 stáva článkom 6a a následne sa odseky 3, 3 a 4.
PRIEMYSEL
129)
Článok 157 sa mení a dopĺňa takto:
a)
v odseku 2 sa na konci dopĺňa tento text: „..., najmä iniciatívy zamerané na vydanie usmernení a stanovenie ukazovateľov, organizovanie výmeny najlepšej praxe a prípravu potrebných prvkov na pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie. Európsky parlament je o tom v plnom rozsahu informovaný.“;
b)
v odseku 3 prvom pododseku sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „... , pričom je vylúčená akákoľvek harmonizácia zákonov a iných právnych predpisov členských štátov.“
HOSPODÁRSKA, SOCIÁLNA A ÚZEMNÁ SÚDRŽNOSŤ
130)
Názov hlavy XVII sa nahrádza takto: „HOSPODÁRSKA, SOCIÁLNA A ÚZEMNÁ SÚDRŽNOSŤ“.
131)
Článok 158 sa mení a dopĺňa takto:
a)
v prvom odseku sa slová „hospodárskej a sociálnej súdržnosti“ nahrádzajú slovami „hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti“;
b)
v druhom odseku sa vypúšťajú slová „alebo ostrovoch vrátane vidieckych oblastí“;
c)
dopĺňa sa tento nový odsek:
„V rámci dotknutých regiónov je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť vidieckym regiónom, regiónom zasiahnutým zmenami v priemysle a regiónom závažne a trvalo znevýhodneným prírodnými a demografickými podmienkami, ako sú najsevernejšie regióny s veľmi nízkou hustotou obyvateľstva, ostrovné, cezhraničné a horské regióny.“.
132)
V článku 159 druhom odseku sa slová „hospodárskeja sociálnejsúdržnosti“ nahrádzajú slovami „hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti“.
133)
Článok 161 sa mení a dopĺňa takto:
a)
v prvom odseku prvej vete sa slová „Bez toho, aby bol dotknutý článok 162, Rada na návrh Komisie so súhlasom Európskeho parlamentu a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov jednomyseľne... “ nahrádzajú slovami „Bez toho, aby bol dotknutý článok 162, Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov prostredníctvom nariadení... “ a číslo slovesa, ktoré nasleduje, sa zmení na množné. V druhej vete sa slová „Rovnakým postupom definuje Rada... “ nahrádzajú slovami „Rovnakým postupom sa definujú...“;
b)
v druhom odseku sa vypúšťa slovo „Radou“;
c)
tretí odsek sa vypúšťa.
134)
V článku 162 prvom odseku sa slová „vykonávacie rozhodnutia“ nahrádzajú slovami „vykonávacie nariadenia“.
VÝSKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ
135)
V názve hlavy XVIII sa dopĺňajú slová „A KOZMICKÝ PRIESTOR“.
136)
Článok 163 sa mení a dopĺňa takto:
a)
odsek 1 sa nahrádza takto:
„1.
Cieľom činnosti Únie je posilňovať svoju vedeckú a technickú základňu prostredníctvom vytvorenia európskeho výskumného priestoru, v ktorom sa voľne pohybujú vedci, vedecké poznatky a technológie, a podporovať zvyšovanie jej konkurencieschopnosti vrátane konkurencieschopnosti jej priemyslu za podpory všetkých výskumných činností, ktoré sa pokladajú za potrebné v iných kapitolách zmlúv.“;“.
b)
v odseku 2 sa slová „... najmä tým, že umožňuje podnikom plne využiť potenciál vnútorného trhu... “ nahrádzajú slovami „...najmä tým, že umožňuje výskumným pracovníkom voľnú cezhraničnú spoluprácu a podnikom plne využiť potenciál vnútorného trhu... “
137)
V článku 165 ods. 2 sa na konci dopĺňa text: „..., najmä iniciatívy zamerané na vydanie usmernení a stanovenie ukazovateľov, organizovanie výmeny najlepšej praxe a prípravu potrebných prvkov na pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie. Európsky parlament je o tom v plnom rozsahu informovaný.“
138)
Článok 166 sa mení a dopĺňa takto:
a)
v odseku 4 sa slová „... Rada prijme kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie“ nahrádzajú slovami „... Rada prijme v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom“;
b)
dopĺňa sa nový odsek 5:
„5.
Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom ustanovia opatrenia potrebné na uskutočnenie európskeho výskumného priestoru ako doplnok k činnostiam plánovaným v rámci viacročného rámcového programu.“.
139)
V článku 167 sa slovo „Rada“ nahrádza slovom „Únia“.
140)
V článku 168 druhom odseku sa slovo „Rada“ nahrádza slovom „Únia“.
141)
V článku 170 druhom pododseku sa vypúšťajú slová „... , ktoré sa môžu prerokovať a uzavrieť v súlade s článkom 300“.
KOZMICKÝ PRIESTOR
142)
Vkladá sa tento nový článok 172a:
„Článok 172a
1.
Únia vypracuje európsku politiku v oblasti kozmického priestoru na presadzovanie vedeckého a technického pokroku, priemyselnej konkurencieschopnosti a na uskutočňovanie svojich politík. Na tento účel môže presadzovať spoločné iniciatívy, podporovať výskum a technologický rozvoj a koordinovať úsilie potrebné na prieskum a využívanie kozmického priestoru.
2.
S cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov uvedených v odseku 1 Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanovia potrebné opatrenia, ktoré môžu mať podobu európskeho vesmírneho programu, pričom je vylúčená akákoľvek harmonizácia ustanovení zákonov a iných právnych predpisov členských štátov.
3.
Únia nadviaže vhodné vzťahy s Európskou vesmírnou agentúrou.
4.
Týmto článkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia tejto hlavy.“.
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (ZMENA KLÍMY)
143)
Článok 174 sa mení a dopĺňa takto:
a)
v odseku 1 sa štvrtá zarážka nahrádza takto:
„– podpora opatrení na medzinárodnejúrovni na riešenie regionálnych alebo celosvetových problémov životného prostredia, a to predovšetkým na boj proti zmene klímy.“;
b)
(netýka sa slovenskej verzie);
c)
v odseku 4 prvom pododseku sa vypúšťajú slová „... , ktorá sa prerokuje a uzavrie v súlade s článkom 300“.
144)
Článok 175 sa mení a dopĺňa takto:
a)
v odseku 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:
„Rada môže na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom, Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov jednomyseľne stanoviť, že na oblasti uvedené v prvom pododseku sa bude vzťahovať riadny legislatívny postup.“;
b)
v odseku 3 sa v prvom pododseku vypúšťajú slová „V ostatných oblastiach“ a druhý pododsek nahrádza takto:
„Opatrenia potrebné na vykonávanie týchto programov sa prijímajú za podmienok ustanovených v odseku 1 alebo 2 podľa okolností prípadu.“;“.
c)
v odseku 4 sa slová: „určité opatrenia vnútornej povahy v rámci Spoločenstva“ nahrádzajú slovami „určité opatrenia prijaté Úniou,“
d)
v odseku 5 sa slová „Rada v akte prijímajúcom toto opatrenie stanoví primerané ustanovenia... “ nahrádzajú slovami „... toto opatrenie obsahuje primerané ustanovenia... “
PRESUNUTÉ HLAVY
145)
Hlava XX s názvom „ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA“ a článok 177, 179, 180 a 181 sa stávajú kapitolou 1 hlavy III piatejčasti o vonkajšejčinnosti Únie a článkami 188d až 188g;menia a dopĺňajú sa tak, ako je uvedené v bodoch 161) až 164). Článok 178 sa vypúšťa.
146)
Hlava XXI s názvom „HOSPODÁRSKA, FINANČNÁ A TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI“ a článok 181a sa stávajú kapitolou 2 hlavy III piatejčasti o vonkajšejčinnosti Únie a článkom 188h; uvedený článok sa mení a dopĺňa tak, ako je uvedené v bode 166).
ENERGETIKA
147)
Hlava XX sa nahrádza novou hlavou a článkom 176a:
„HLAVA XX
ENERGETIKA
Článok 176a
1.
V rámci vytvorenia a fungovania vnútorného trhu a so zreteľom na potrebu zachovávať a zlepšovať životné prostredie sleduje politika Únie v oblasti energetiky v duchu solidarity medzi členskými štátmi tieto ciele:
a)
zabezpečovať fungovanie trhu v oblasti energetiky;
b)
zabezpečovať bezpečnosť dodávok energie v Únii;
c)
presadzovať energetickú efektívnosť, úsporu a vývoj nových a obnoviteľných zdrojov energie a
d)
podporovať prepojenie energetických sietí.
2.
Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie ostatných ustanovení zmlúv, Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanovia opatrenia potrebné na dosiahnutie cieľov uvedených v odseku 1. Takéto opatrenia sa prijmú po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov a.
Nie je nimi dotknuté právo členských štátov určiť podmienky pre využívanie svojich energetických zdrojov, jeho voľba medzi rôznymi zdrojmi energie a všeobecná štruktúra jeho zásobovania bez toho, aby bol dotknutý článok 175 ods. 2 písm. c).
3.
Odchylne od odseku 2 Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom jednomyseľne a po porade s Európskym parlamentom ustanoví uvedené opatrenia, ak sú najmä fiškálnej povahy.“.
CESTOVNÝ RUCH
148)
Hlava XXI sa nahrádza novou hlavou a novým článkom 176b:
„HLAVA XXI
CESTOVNÝ RUCH
Článok 176b
1.
Únia dopĺňa činnosť členských štátov v odvetví cestovného ruchu najmä podporou konkurencieschopnosti podnikov Únie v tomto odvetví.
Na tento účel sa činnosť Únie zameriava na:
a)
podporu vytvárania priaznivého prostredia pre rozvoj podnikov v tomto odvetví;
b)
podporu spolupráce medzi členskými štátmi, najmä výmenou dobrej praxe.
2.
Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanovia osobitné opatrenia doplňujúce činnosti vykonávané členskými štátmi na dosiahnutie cieľov uvedených v tomto článku, pričom je vylúčená akákoľvek harmonizácia zákonov a iných právnych predpisov členských štátov.“.
CIVILNÁ OCHRANA
149)
Vkladá sa nová hlava XXII a článok 176c:
„HLAVA XXII
CIVILNÁ OCHRANA
Článok 176c
1.
Únia podporuje spoluprácu medzi členskými štátmi s cieľom zlepšiť efektívnosť systémov na predchádzanie prírodným katastrofám alebo katastrofám spôsobeným ľudskou činnosťou a na ochranu pred nimi.
Činnosť Únie je zameraná na:
a)
podporu a dopĺňanie činnosti členských štátov na ústrednej, regionálneja miestnejúrovni, ktorá sa týka predchádzania rizík, prípravy ich personálu civilnej ochrany a zásahov v prípade, že v rámci Únie dôjde k prírodným katastrofám alebo katastrofám spôsobeným ľudskou činnosťou;
b)
presadzovanie rýchlej a efektívnej operačnej spolupráce v rámci Únie medzi vnútroštátnymi útvarmi civilnej ochrany;
c)
presadzovanie vzájomného súladu činností vykonávaných na medzinárodnej úrovni v oblasti civilnej ochrany.
2.
Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanovia opatrenia potrebné na napomáhanie dosiahnutia cieľov uvedených v odseku 1, pričom je vylúčená akákoľvek harmonizácia zákonov a iných právnych predpisov členských štátov.“.
ADMINISTRATÍVNA SPOLUPRÁCA
150)
Vkladá sa nová hlava XXIII a článok 176d:
„HLAVA XXIII
ADMINISTRATÍVNA SPOLUPRÁCA
Článok 176d
1.
Účinné vykonávanie práva Únie členskými štátmi, ktoré je nevyhnutné pre správne fungovanie Únie, sa považuje za záležitosť spoločného záujmu.
2.
Únia môže podporovať úsilie členských štátov, aby zlepšovali svoju administratívnu kapacitu na vykonávanie práva Únie. Táto činnosť môže zahŕňať uľahčovanie výmeny informácií a úradníkov, ako aj podporu plánov vzdelávania a prípravy. Žiaden členský štát nie je povinný túto podporu využiť. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom prostredníctvom nariadení ustanovia na tento účel potrebné opatrenia, pričom je vylúčená akákoľvek harmonizácia zákonov a iných právnych predpisov členských štátov.
3.
Týmto článkom nie sú dotknuté záväzky členských štátov vykonávať právo Únie alebo výsadné práva a povinnosti Komisie. Tiež ním nie sú dotknuté iné ustanovenia zmlúv, ktoré upravujú administratívnu spoluprácu medzi členskými štátmi a medzi nimi a Úniou.“.
PRIDRUŽENIE ZÁMORSKÝCH KRAJÍN A ÚZEMÍ
151)
V článku 182 prvom odseku druhejvete sa vypúšťajú slová „tejto zmluvy“.
152)
V článku 186 sa slovo „upravia“ vypúšťa a slová „... dohovory, ktoré budú následne uzavreté a jednomyseľne schválené členskými štátmi.“ sa nahrádzajú slovami „... sa spravuje právnymi aktmi prijatými v súlade s článkom 187.“.
153)
V článku 187 sa za slovom „jednomyseľne“ vkladajú slová „na návrh Komisie“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak dotknuté ustanovenia prijíma Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom, uznáša sa jednomyseľne na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom.“
VONKAJŠIA ČINNOSŤ ÚNIE
154)
Vkladá sa nová piata časť. Má názov „VONKAJŠIA ČINNOSŤ ÚNIE“ a obsahuje tieto hlavy a kapitoly:
Hlava I: Všeobecné ustanovenia o vonkajšej činnosti Únie Hlava II: Spoločná obchodná politika
Hlava III: Spolupráca s tretími krajinami a humanitárna pomoc Kapitola 1: Rozvojová spolupráca
Kapitola 2: Hospodárska, finančná a technická spolupráca s tretími krajinami
Kapitola 3: Humanitárna pomoc Hlava IV: Reštriktívne opatrenia Hlava V: Medzinárodné dohody
Hlava VI: Vzťahy Únie s medzinárodnými organizáciami a tretími krajinami a delegácie Únie
Hlava VII: Doložka o solidarite
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
155)
Vkladá sa nová hlava I a článok 188a:
„HLAVA I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O VONKAJŠEJ ČINNOSTI ÚNIE
Článok 188a
Činnosť Únie na medzinárodnej scéne podľa tejto časti sa spravuje zásadami, sleduje ciele a uskutočňuje sa v súlade so všeobecnými ustanoveniami uvedenými v kapitole 1 hlavy V Zmluvy o Európskej únii.“.
SPOLOČNÁ OBCHODNÁ POLITIKA
156)
Vkladá sa hlava II s názvom „SPOLOČNÁ OBCHODNÁ POLITIKA“, ktorá preberá nadpis hlavy IX tretej časti.
157)
Vkladá sa článok 188b s textom článku 131;mení a dopĺňa sa takto:
a)
prvý odsek sa nahrádza takto:
„Vytvorením colnej únie v súlade s článkami 23 až 27 Únia v spoločnom záujme prispieva k harmonickému rozvoju svetového obchodu, postupnému zrušovaniu obmedzení medzinárodného obchodu a k priamym zahraničným investíciám, ako aj k znižovaniu colných a iných prekážok.“;
b)
druhý odsek sa vypúšťa.
158)
Vkladá sa článok 188c, ktorý nahrádza článok 133:
„Článok 188c
1.
Spoločná obchodná politika vychádza z jednotných zásad, najmä vo vzťahu k úpravám colných sadzieb, uzavieraniu colných a obchodných dohôd týkajúcich sa obchodu s tovarom a službami, k obchodným aspektom duševného vlastníctva, priamym zahraničným investíciám, zjednocovaniu liberalizačných opatrení, vývoznej politike, ako aj k opatreniam na ochranu obchodu, napríklad v prípade dumpingu a subvencií. Spoločná obchodná politika sa uskutočňuje v rámci zásad a cieľov vonkajšej činnosti Únie.
2.
Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijmú prostredníctvom nariadení opatrenia vymedzujúce rámec pre uskutočňovanie spoločnej obchodnej politiky.
3.
Ak sú potrebné rokovania a uzavretie dohôd s jedným alebo viacerými tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami, uplatní sa článok 188n, pokiaľ nie je v osobitných ustanoveniach tohto článku ustanovené inak.
Komisia predloží odporúčania Rade, ktorá poverí Komisiu začatím potrebných rokovaní. Rada a Komisia zodpovedajú za zabezpečenie toho, aby dojednané dohody boli v súlade s vnútornými politikami a predpismi Únie.
Tieto rokovania vedie Komisia, pričom sa radí s osobitným výborom ustanoveným Radou na pomoc Komisii pri vykonávaní tejto úlohy a v rámci smerníc, ktoré jej Rada môže adresovať. Komisia pravidelne podáva osobitnému výboru a Európskemu parlamentu správy o pokroku v rokovaniach.
4.
Pri rokovaní a uzatváraní dohôd uvedených v odseku 3 sa Rada uznáša kvalifikovanou väčšinou.
Pri rokovaní a uzatváraní dohôd v oblasti obchodu so službami, obchodných aspektov duševného vlastníctva a v oblasti priamych zahraničných investícií sa Rada uznáša jednomyseľne, ak takéto dohody obsahujú ustanovenia, pre ktoré sa vyžaduje jednomyseľnosť na prijatie vnútorných predpisov.
Rada sa uznáša jednomyseľne aj pri rokovaní a uzavieraní dohôd:
a)
v oblasti obchodu s kultúrnymi a audiovizuálnymi službami, ak hrozí, že týmito dohodami bude dotknutá kultúrna a jazyková rozmanitosť Únie,
b)
v oblasti obchodu so sociálnymi, vzdelávacími a zdravotníckymi službami, ak hrozí, že týmito dohodami bude vážne narušená vnútroštátna organizácia týchto služieb a dotknutá zodpovednosť členských štátov za ich poskytovanie.
5.
Rokovania a uzatváranie medzinárodných dohôd v oblasti dopravy sa spravujú hlavou V tretej časti a článkom 188n.
6.
Výkonom právomocí prenesených týmto článkom v oblasti obchodnej politiky nie je dotknuté rozdelenie právomocí medzi Úniou a členskými štátmi a tento výkon nepovedie k harmonizácii zákonov alebo iných právnych predpisov členských štátov, pokiaľ zmluvy takúto harmonizáciu vylučujú.“.
ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA
159)
Vkladá sa hlava III s názvom „SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI A HUMANITÁRNA POMOC“.
160)
Vkladá sa kapitola 1 s názvom „ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA“, ktorá preberá nadpis hlavy XX tretej časti.
161)
Vkladá sa článok 188d s textom článku 177; mení a dopĺňa sa takto:
a)
odseky 1 a 2 sa nahrádzajú týmto textom:
1. Politika Únie v oblasti rozvojovej spolupráce sa vykonáva v rámci zásad a cieľov vonkajšej činnosti Únie. Politika Únie v oblasti rozvojovej spolupráce a politiky členských štátov v tejto oblasti sa vzájomne dopĺňajú a posilňujú.
Hlavným cieľom politiky Únie v oblasti rozvojovej spolupráce je obmedzovanie chudoby a v dlhodobom horizonte jej odstránenie. Únia zohľadní ciele rozvojovej spolupráce pri uskutočňovaní politík, ktoré môžu ovplyvniť rozvojové krajiny.“;
b)
odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
162)
Vkladá sa článok 188e s textom článku 179; mení a dopĺňa sa takto:
a)
odsek 1 sa nahrádza takto:
1. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijmú opatrenia potrebné na uskutočňovanie politiky v oblasti rozvojovej spolupráce, ktoré sa môžu vzťahovať na viacročné programy spolupráce s rozvojovými krajinami alebo na tematicky zamerané programy.“;
b)
vkladá sa tento nový odsek 2:
„2.
Únia môže uzavrieť s tretími krajinami a príslušnými medzinárodnými organizáciami akúkoľvek dohodu vhodnú na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 10a Zmluvy o Európskej únii a článku 188d tejto zmluvy.
Prvým pododsekom nie sú dotknuté právomoci členských štátov rokovať v medzinárodných orgánoch a uzavierať dohody.“;“.
c)
pôvodný odsek 2 sa označuje ako odsek 3 a pôvodný odsek 3 sa vypúšťa.
163)
Vkladá sa článok 188f s textom článku 180; mení a dopĺňa sa takto:
na začiatku odseku 1 sa dopĺňajú tieto slová: „S cieľom podporovať komplementárnosť a efektívnosť svojich činností ... “
164)
Vkladá sa článok 188g s textom článku 181; druhá veta prvého odseku a druhý odsek sa vypúšťajú.
HOSPODÁRSKA, FINANČNÁ A TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI
165)
Vkladá sa kapitola 2 s názvom „HOSPODÁRSKA, FINANČNÁ A TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI“, ktorá preberá nadpis hlavy XXI tretej časti.
166)
Vkladá sa článok 188h s textom článku 181a;mení a dopĺňa sa takto:
a)
odsek 1 sa nahrádza takto:
1. Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia zmlúv, najmä článkov 188d až 188g, Únia vykonáva činnosti hospodárskej, finančnej a technickej spolupráce vrátane pomoci najmä vo finančnej oblasti s inými ako rozvojovými tretími krajinami. Tieto činnosti sú v súlade s politikou Únie v oblasti rozvoja a vykonávajú sa v rámci zásad a cieľov jejvonkajšejčinnosti. Činnosti Únie a členských štátov sa vzájomne dopĺňajú a posilňujú.“;
b)
odsek 2 sa nahrádza takto:
„2.
Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanovia opatrenia potrebné na vykonávanie odseku 1.“;“.
c)
v odseku 3 prvom pododseku druhej vete sa vypúšťajú slová „... , ktorá sa prerokujú a uzavrú v súlade s článkom 300“.
167)
Vkladá sa tento nový článok 188i:
„Článok 188i
Ak si situácia v tretej krajine vyžaduje neodkladnú finančnú pomoc Únie, Rada na návrh Komisie prijme potrebné rozhodnutia.“.
HUMANITÁRNA POMOC
168)
Vkladá sa nová kapitola 3 a článok 188j:
„KAPITOLA 3
HUMANITÁRNA POMOC
Článok 188j
1.
Činnosti Únie v oblasti humanitárnej pomoci sa vykonávajú v rámci zásad a cieľov vonkajšej činnosti Únie. Tieto činnosti sú zamerané na poskytovanie ad hoc pomoci a záchrany obyvateľstvu tretích krajín, obetiam prírodných katastrof alebo katastrof spôsobených ľudskou činnosťou s cieľom pokryť humanitárne potreby vyplývajúce z týchto situácií. Činnosti Únie a činnosti členských štátov sa vzájomne dopĺňajú a posilňujú.
2.
Činnosti v oblasti humanitárnej pomoci sa vykonávajú v súlade so zásadami medzinárodného práva a zásadami nestrannosti, neutrality a nediskriminácie.
3.
Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanovia opatrenia vymedzujúce rámec, v ktorom sa vykonávajú činnosti Únie v oblasti humanitárnej pomoci.
4.
Únia môže uzavrieť s tretími krajinami a príslušnými medzinárodnými organizáciami akúkoľvek dohodu vhodnú na dosiahnutie cieľov uvedených v odseku 1 a v článku 10a Zmluvy o Európskej únii.
Prvým pododsekom nie sú dotknuté právomoci členských štátov dojednávať na medzinárodnej úrovni a uzavierať dohody.
5.
S cieľom vytvoriť rámec pre spoločné príspevky mladých Európanov na humanitárne činnosti Únie sa zakladá Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom prostredníctvom nariadení ustanovia jeho štatút a spôsob jeho fungovania.
6.
Komisia môže vyvíjať akúkoľvek užitočnú iniciatívu na podporu koordinácie činností Únie a činností členských štátov s cieľom posilniť efektívnosť a komplementárnosť opatrení Únie a vnútroštátnych opatrení v oblasti humanitárnej pomoci.
7.
Únia zabezpečí, aby jej humanitárne činnosti boli koordinované a v súlade s činnosťami medzinárodných organizácií a orgánov, najmä tých, ktoré sú súčasťou systému Organizácie Spojených národov.“.
REŠTRIKTÍVNE OPATRENIA
169)
Vkladá sa hlava IV a článok 188k, ktorými sa nahrádza článok 301:
„HLAVA IV
REŠTRIKTÍVE OPATRENIA
Článok 188k
1.
Ak rozhodnutie prijaté v súlade s kapitolou 2 hlavy V Zmluvy o Európskej únii ustanovuje prerušenie alebo čiastočné alebo úplné obmedzenie hospodárskych a finančných vzťahov s jednou alebo viacerými tretími krajinami, Rada prijme kvalifikovanou väčšinou na základe spoločného návrhu vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Komisie potrebné opatrenia. Informuje o nich Európsky parlament.
2.
Ak tak ustanovuje rozhodnutie prijaté v súlade s kapitolou 2 hlavy V Zmluvy o Európskej únii, Rada môže v súlade s postupom uvedeným v odseku 1 prijať reštriktívne opatrenia voči fyzickým alebo právnickým osobám, skupinám alebo neštátnym subjektom.
3.
Právne akty uvedené v tomto článku obsahujú potrebné ustanovenia o právnych zárukách.“.
MEDZINÁRODNÉ DOHODY
170)
Za článok 188k sa vkladá hlava V s názvom „MEDZINÁRODNÉ DOHODY“.
171)
Vkladá sa tento článok 188l:
„Článok 188l
1.
Únia môže uzavierať dohody s jednou alebo viacerými tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami, keď to ustanovujú zmluvy alebo keď je uzavretie dohody buď potrebné na dosiahnutie jedného z cieľov stanovených zmluvami v rámci politík Únie, alebo je ustanovené v právne záväznom akte Únie, alebo sa môže dotknúť spoločných pravidiel alebo pozmeniť ich pôsobnosť.
2.
Dohody uzavreté Úniou sú záväzné pre inštitúcie Únie a pre členské štáty.“.
172)
Vkladá sa článok 188m s textom článku 310. Slovo „štátmi“ sa nahrádza slovami „tretími krajinami“.
173)
Vkladá sa článok 188n, ktorý nahrádza článok 300:
„Článok 188n
1.
Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia článku 188c, dohody medzi Úniou a tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami sa dojednávajú a uzavierajú podľa nasledovného postupu.
2.
Rada poveruje na začatie rokovaní, prijíma smernice pre rokovania, poveruje na podpis a uzaviera dohody.
3.
Komisia alebo vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v prípadoch, keď sa predpokladaná dohoda výlučne alebo hlavne týka spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, predkladá odporúčania Rade, ktorá prijme rozhodnutie poverujúce na začatie rokovaní a vymenúvajúce, v závislosti od predmetu predpokladanej dohody, vyjednávača alebo vedúceho negociačného tímu Únie.
4.
Rada môže adresovať vyjednávačovi smernice a určiť osobitný výbor, po porade s ktorým sa musia viesť rokovania.
5.
Rada na návrh vyjednávača prijme rozhodnutie poverujúce na podpis dohody a v prípade potreby jej predbežné vykonávanie pred nadobudnutím jej platnosti.
6.
Rada na návrh vyjednávača prijme rozhodnutie o uzavretí dohody.
S výnimkou prípadov, keď sa dohoda týka výlučne spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, Rada prijme rozhodnutie, ktorým sa uzaviera dohoda:
a)
po udelení súhlasu Európskeho parlamentu v týchto prípadoch:
i)
dohody o pridružení;
ii)
dohoda o pristúpení Únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd;
iii)
dohody, ktoré zakladajú osobitný inštitucionálny rámec organizovaním postupov spolupráce;
iv)
dohody s významnými rozpočtovými dôsledkami pre Úniu;
v)
dohody, ktoré sa vzťahujú na oblasti, na ktoré sa uplatňuje riadny legislatívny postup alebo mimoriadny legislatívny postup, pri ktorom sa vyžaduje súhlas Európskeho parlamentu.
Európsky parlament a Rada sa môžu v prípade naliehavej situácie dohodnúť na lehote na udelenie súhlasu;
b)
v ostatných prípadoch po porade s Európskym parlamentom. Európsky parlament vydá svoje stanovisko v lehote, ktorú môže Rada určiť podľa naliehavosti záležitosti. Ak stanovisko nie je poskytnuté v tejto lehote, Rada sa môže uznášať.
7.
Odchylne od odsekov 5, 6 a 9 môže Rada pri uzavretí dohody splnomocniť vyjednávača na schválenie zmien dohody v mene Únie, ak táto dohoda ustanovuje, že môžu byť prijaté zjednodušeným postupom alebo orgánom zriadeným danou dohodou. Rada môže pripojiť k tomuto splnomocneniu osobitné podmienky.
8.
Rada sa počas celého postupu uznáša kvalifikovanou väčšinou.
Jednomyseľne sa však uznáša vtedy, keď sa dohoda vzťahuje na oblasť, v ktorej sa na prijatie aktu Únie vyžaduje jednomyseľnosť, ako aj pri dohodách o pridružení a dohodách uvedených v článku 188h so štátmi, ktoré sú kandidátmi na pristúpenie. Rada sa tiež uznáša jednomyseľne o dohode o pristúpení Únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd; takéto rozhodnutie nenadobudne účinnosť, kým ho neschvália členské štáty v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami.
9.
Rada prijme na návrh Komisie alebo vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku rozhodnutie o pozastavení vykonávania dohody a rozhodnutie, ktorým sa určujú pozície, ktoré sa majú prijať v mene Únie v rámci orgánu zriadeného dohodou, keď je tento orgán vyzvaný prijať akty s právnymi účinkami s výnimkou aktov dopĺňajúcich alebo meniacich inštitucionálny rámec danejdohody.
10.
Európsky parlament je ihneď a v plnom rozsahu informovaný vo všetkých etapách konania.
11.
Členský štát, Európsky parlament, Rada alebo Komisia môžu získať stanovisko Súdneho dvora k tomu, či je zamýšľaná dohoda v súlade s ustanoveniami zmlúv. Ak je stanovisko Súdneho dvora záporné, zamýšľaná dohoda nemôže nadobudnúť platnosť, pokiaľ nie je zmenená alebo doplnená, alebo pokiaľ nie sú zmluvy revidované.“.
174)
Vkladá sa článok 188o s textom odsekov 1 až 3 a odseku 5 článku 111, pričom posledné dve vety odseku 1 sa stávajú jeho druhým pododsekom;mení a dopĺňa sa takto:
a)
v odseku 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:
„1.
Odchylne od článku 188n môže Rada jednomyseľne buď na odporúčanie Európskej centrálnej banky, alebo na odporúčanie Komisie a po porade s Európskou centrálnou bankou v snahe o dosiahnutie konsenzu v súlade s cieľom cenovej stability uzatvárať formálne dohody o systéme výmenných kurzov eura vo vzťahu k menám tretích štátov. Rada sa uznáša jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom a v súlade s postupom ustanoveným v odseku 3.“.
V druhom pododseku sa za slovo „môže“ vkladá slovo „buď“ a pred slovo „alebo“ sa vkladá čiarka a slová „menových kurzov“ sa nahrádzajú slovami „výmenných kurzov“.
b)
v odseku 2 sa slová „menám krajín, ktoré nie sú členmi Spoločenstva“ nahrádzajú slovami „menám tretích štátov“;
c)
v odseku 3 prvom pododseku prvej vete sa odkaz na článok 300 nahrádza odkazom na článok 188n a pred slovo „štátmi“ vkladá slovo „tretími“ a druhý pododsek sa vypúšťa;
d)
odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
VZŤAHY ÚNIE S MEDZINÁRODNÝMI ORGANIZÁCIAMI A TRETÍMI KRAJINAMI A DELEGÁCIE ÚNIE
175)
Vkladá sa hlava VI a články 188p a 188q, pričom článok 188p nahrádza články 302 až 304:
„HLAVA VI
VZŤAHY ÚNIE S MEDZINÁRODNÝMI ORGANIZÁCIAMI A TRETÍMI KRAJINAMI A DELEGÁCIE ÚNIE
Článok 188p
1.
Únia nadväzuje všetky vhodné formy spolupráce s orgánmi Organizácie Spojených národov a jej odbornými organizáciami, s Radou Európy, Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.
Únia okrem toho udržiava vhodné vzťahy s ostatnými medzinárodnými organizáciami.
2.
Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Komisia sú poverení vykonávaním tohto článku.
Článok 188q
1.
Delegácie Únie v tretích krajinách a pri medzinárodných organizáciách zabezpečujú zastupovanie Únie.
2.
Delegácie Únie podliehajú vedeniu vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Konajú v úzkej spolupráci s diplomatickými a konzulárnymi zastúpeniami členských štátov.“.
DOLOŽKA O SOLIDARITE
176)
Vkladá sa nová hlava VII a článok 188r:
„HLAVA VII
DOLOŽKA O SOLIDARITE
Článok 188r
1.
Únia a jej členské štáty konajú spoločne v duchu solidarity, ak sa niektorý členský štát stane objektom teroristického útoku alebo obeťou prírodnej katastrofy alebo katastrofy spôsobenej ľudskou činnosťou. Únia zmobilizuje všetky nástroje, ktoré má k dispozícii vrátane vojenských prostriedkov poskytnutých členskými štátmi, aby:
a)
– zabránila teroristickejhrozbe na území členských štátov,
– chránila demokratické inštitúcie a civilné obyvateľstvo pred prípadným teroristickým útokom,
– pomohla členskému štátu na jeho území na žiadosť jeho politických predstaviteľov v prípade teroristického útoku;
b)
pomohla členskému štátu na jeho území na žiadosť jeho politických predstaviteľov v prípade prírodnej katastrofy alebo katastrofy spôsobenej ľudskou činnosťou.
2.
Ak sa členský štát stane obeťou teroristického útoku, prírodnej katastrofy alebo katastrofy spôsobenej ľudskou činnosťou, ostatné členské štáty mu pomáhajú na žiadosť jeho politických orgánov. Na tento účel členské štáty navzájom koordinujú svoju činnosť v Rade.
3.
Podrobnosti vykonávania tejto doložky o solidarite Úniou sa vymedzia v rozhodnutí, ktoré Rada prijme na základe spoločného návrhu Komisie a vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Rada sa uznáša v súlade s článkom 15b ods. 1 Zmluvy o Európskej únii, ak má toto rozhodnutie obranné dôsledky. Európsky parlament je informovaný.
Na účely tohto odseku a bez toho, aby bol dotknutý článok 207, Rade pomáha Politický a bezpečnostný výbor s podporou štruktúr vytvorených v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannejpolitiky, ako ajvýbor uvedený v článku 65, ktoré jejv prípade potreby predkladajú spoločné stanoviská.
4.
S cieľom umožniť Únii a jej členským štátom konať efektívne Európska rada pravidelne vyhodnocuje hrozby, ktorým Únia čelí.“.
INŠTITUCIONÁLNE A ROZPOČTOVÉ USTANOVENIA
177)
Piata časť sa označuje ako „ŠIESTA ČASŤ“ a jejnázov sa nahrádza slovami „INŠTITUCIONÁLNE A FINANČNÉ USTANOVENIA“.
EURÓPSKY PARLAMENT
178)
Článok 189 sa vypúšťa.
179)
Článok 190 sa mení a dopĺňa takto:
a)
odseky 1, 1 a 2;
b)
odsek 1 (predtým odsek 4) sa mení a dopĺňa takto:
i)
v prvom pododseku sa slová „návrhy na priame a všeobecné voľby“ nahrádzajú slovami „návrh s cieľom prijať ustanovenia potrebné na umožnenie priamych a všeobecných volieb jeho poslancov“;
ii)
druhý pododsek sa nahrádza takto:
„Rada po udelení súhlasu Európskeho parlamentu vyjadrenom väčšinou hlasov svojich členov v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom jednomyseľne prijme potrebné ustanovenia. Tieto ustanovenia nadobudnú platnosť po ich schválení členskými štátmi v súlade s ich príslušnými vnútroštátnymi ústavnými požiadavkami.“;
c)
v odseku 2 (predtým odseku 5) sa za slová „Európsky parlament“ vkladajú slová „z vlastnej iniciatívy a v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom“ a pred slovo „stanoví“ sa vkladajú slová „prostredníctvom nariadení“.
180)
V článku 191 sa vypúšťa prvý odsek;v druhom odseku sa pred slovo „stanovia“ vkladajú slová „prostredníctvom nariadení“ a za slová „na európskej úrovni“ sa vkladajú slová „uvedené v článku 8a ods. 4 Zmluvy o Európskej únii“.
181)
V článku 192 sa vypúšťa prvý odsek; v druhom odseku sa slová „hlasov členov“ nahrádzajú slovami „svojich členov“ a na konci odseku sa pripája táto veta: „Ak Komisia návrh nepredloží, informuje Európsky parlament o dôvodoch.“
182)
Článok 193 sa mení a dopĺňa takto:
a)
v prvom odseku sa pred slovo „členov“ vkladá slovo „svojich“;
b)
tretí odsek sa nahrádza takto:
„Európsky parlament z vlastnej iniciatívy a v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom a po súhlase Rady a Komisie prostredníctvom nariadení ustanoví podrobné pravidlá, ktorými sa spravuje výkon práva vyšetrovať.“.
183)
Článok 195 sa mení a dopĺňa takto:
a)
v odseku 1 prvom pododseku sa slová „Európsky parlament vymenuje ombudsmana zmocneného... “ nahrádzajú slovami „Európsky ombudsman, volený Európskym parlamentom, je oprávnený...“, vypúšťajú sa slová „a Súdu prvého stupňa“, slovo „ich“ sa nahrádza slovom „jeho“ a pripája sa táto veta: „Prešetruje tieto sťažnosti a podáva o nich správy.“;
b)
v odseku 2 prvom pododseku sa slovo „menovaný“ nahrádza slovom „volený“;
c)
v odseku 3 sa slová „žiadneho orgánu“ nahrádzajú slovami „žiadnej vlády, inštitúcie, orgánu alebo úradu alebo agentúry“;
d)
v odseku 4 sa za slová „Európsky parlament“ vkladajú slová „z vlastnej iniciatívy a v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom“ a za slovo „prijme“ sa vkladajú slová „prostredníctvom nariadení“.
184)
V článku 196 druhom odseku sa slová „na mimoriadnom zasadaní“ nahrádzajú slovami „na mimoriadnej schôdzi“.
185)
Článok 197 sa mení a dopĺňa takto:
a)
prvý odsek sa vypúšťa;
b)
druhý odsek sa nahrádza takto:
„Komisia sa môže zúčastňovať na všetkých rokovaniach a, ak o to požiada, musí byť vypočutá.“;
c)
štvrtý odsek sa nahrádza takto:
„Európsky parlament vypočuje Európsku radu a Radu v súlade s podmienkami ustanovenými v rokovacom poriadku Európskej rady a v rokovacom poriadku Rady.“.
186)
V článku 198 prvom odseku sa vypúšťa slovo „absolútnou“.
187)
V článku 199 druhom odseku sa slová „... uverejňujú spôsobom, ktorý je stanovený v rokovacom poriadku.“ nahrádzajú slovami „uverejňujú spôsobom, ktorý je stanovený v zmluvách a v rokovacom poriadku.“
188)
V článku 201 sa druhý odsek nahrádza takto:
„Ak je návrh na vyslovenie nedôvery prijatý dvojtretinovou väčšinou odovzdaných hlasov, ktorá predstavuje väčšinu všetkých poslancov Európskeho parlamentu, členovia Komisie sa kolektívne vzdajú funkcie a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku sa vzdá funkcií, ktoré vykonáva v rámci Komisie. Ostávajú vo funkcii a pokračujú vo vybavovaní bežných záležitostí, až kým nie sú nahradení v súlade s článkom 9d Zmluvy o Európskej únii. V takom prípade sa funkčné obdobie členov Komisie, ktorí majú nahradiť pôvodných členov Komisie, skončí dňom, ktorým by sa skončilo funkčné obdobie členov Komisie, ktorí boli povinní kolektívne sa vzdať funkcie.“.
EURÓPSKA RADA
189)
Vkladá sa oddiel 1a a články 201a a 201b:
„ODDIEL 1a
EURÓPSKA RADA
Článok 201a
1.
Pri hlasovaní môže každý člen Európskej rady tiež konať najviac za jedného ďalšieho člena.
Ak sa Európska rada uznáša kvalifikovanou väčšinou, vzťahuje sa na ňu článok 9c ods. 4 Zmluvy o Európskej únii a článok 205 ods. 2 tejto zmluvy. Ak sa o veci v Európskej rade hlasuje, jej predseda a predseda Komisie sa nezúčastnia hlasovania.
Ak sa prítomní alebo zastúpení členovia zdržia hlasovania, nebráni to prijatiu uznesení Európskou radou, pre ktoré sa vyžaduje jednomyseľnosť.
2.
Predseda Európskeho parlamentu môže byť pozvaný na vypočutie Európskou radou.
3.
Európska rada sa pri procedurálnych otázkach a pri prijímaní svojho rokovacieho poriadku uznáša jednoduchou väčšinou.
4.
Európskej rade pomáha Generálny sekretariát Rady.
Článok 201b
Európska rada kvalifikovanou väčšinou prijme:
a)
rozhodnutie ustanovujúce zoznam iných zložení Rady, ako sú všeobecné veci a zahraničné veci v súlade s článkom 9c ods. 6 Zmluvy o Európskej únii;
b)
v súlade s článkom 9c ods. 9 Zmluvy o Európskej únii rozhodnutie o tom, kto bude predsedať zloženiam Rady, s výnimkou Rady pre zahraničné veci.“.
RADA
190)
Články 202 a 203 sa vypúšťajú.
191)
Článok 205 sa mení a dopĺňa takto:
a)
odseky 1 a 2 sa nahrádzajú takto:
1. Keď sa vyžaduje, aby sa Rada uzniesla jednoduchou väčšinou, uznáša sa väčšinou svojich členov.
2.
Odchylne od článku 9c ods. 4 Zmluvy o Európskej únii a pokiaľ nie je v Protokole o prechodných ustanoveniach ustanovené inak, je od 1. novembra 2014 v prípadoch, keď sa Rada neuznáša na základe návrhu Komisie alebo vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, kvalifikovaná väčšina vymedzená ako väčšina rovnajúca sa najmenej72 % členov Rady, ktorí zastupujú členské štáty zahŕňajúce najmenej 65 % obyvateľstva Únie.
3.
Od 1. novembra 2014 a pokiaľ nie je v Protokole o prechodných ustanoveniach ustanovené inak, v prípadoch, v ktorých podľa zmlúv, ak sa nezúčastňujú hlasovania všetci členovia Rady, kvalifikovaná väčšina je vymedzená takto:
a)
Kvalifikovaná väčšina je vymedzená ako väčšina rovnajúca sa najmenej 55 % členov Rady, ktorí zastupujú zúčastnené členské štáty zahŕňajúce najmenej 65 % obyvateľstva týchto členských štátov.
Blokujúcu menšinu musí tvoriť aspoň minimálny počet členov Rady, ktorí zastupujú viac ako 35 % obyvateľstva zúčastnených členských štátov, plus jeden člen, v opačnom prípade sa kvalifikovaná väčšina považuje za dosiahnutú;
b)
Odchylne od písmena a), ak sa Rada neuznáša na návrh Komisie alebo vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, kvalifikovaná väčšina je vymedzená ako väčšina rovnajúca sa najmenej 72 % členov Rady, ktorí zastupujú zúčastnené členské štáty zahŕňajúce najmenej 65 % obyvateľstva týchto štátov.“;
b)
odsek 4 sa vypúšťa a pôvodný odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
192)
Článok 207 sa nahrádza takto:
„Článok 207
1.
Výbor zložený zo stálych predstaviteľov vlád členských štátov zodpovedá za prípravu činnosti Rady a za plnenie úloh, ktoré mu Rada uloží. Výbor môže prijímať procesné rozhodnutia v prípadoch stanovených v rokovacom poriadku Rady.
2.
Rade pomáha generálny sekretariát pod vedením generálneho tajomníka vymenovaného Radou.
Rada rozhoduje o organizácii generálneho sekretariátu jednoduchou väčšinou.
3.
Rada sa o procedurálnych otázkach a prijímaní jej rokovacieho poriadku uznáša jednoduchou väčšinou.“.
193)
V článku 208 sa na konci pripája táto veta: „Ak Komisia návrh nepredloží, informuje Radu o dôvodoch.“
194)
V článku 209 sa slová „Na základe stanoviska Komisie... “ nahrádzajú slovami „Po porade s Komisiou... “
195)
Článok 210 sa nahrádza takto:
„Článok 210
Rada stanoví platy, požitky a dôchodky predsedu Európskej rady, predsedu Komisie, vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, členov Komisie, predsedov, členov a tajomníkov Súdneho dvora Európskej únie, ako aj generálneho tajomníka Rady. Kvalifikovanou väčšinou stanoví tiež všetky náhrady poskytované namiesto odmien.“.
KOMISIA
196)
Článok 211 sa vypúšťa. Vkladá sa článok 211a:
„Článok 211a
V súlade s článkom 9d ods. 5 Zmluvy o Európskej únii sú členovia Komisie vybraní na základe systému rotácie ustanoveného jednomyseľne Európskou radou a založeného na týchto zásadách:
a)
členské štáty majú úplne rovnaké postavenie, pokiaľ ide o určovanie poradia a času, počas ktorého pôsobia ich štátni príslušníci ako členovia Komisie; v dôsledku toho rozdiel medzi celkovým počtom funkčných období, ktoré zastávajú štátni príslušníci ktorýchkoľvek dvoch členských štátov, nesmie byť nikdy vyšší ako jeden;
b)
s výhradou písmena a) je každá nasledujúca Komisia zložená tak, aby dostatočne odrážala demografické a geografické spektrum všetkých členských štátov.“.
197)
Článok 212 sa stáva novým odsekom 2 článku 218.
198)
V článku 213 sa vypúšťa odsek 1, súčasne sa zrušuje označenie odseku 2, jeho prvé dva pododseky sa nahrádzajú takto:
„Členovia Komisie sa zdržia akéhokoľvek konania nezlučiteľného s povahou ich funkcií. Členské štáty rešpektujú ich nezávislosť a nesnažia sa ich ovplyvňovať pri výkone ich funkcií.“.
199)
Článok 214 sa vypúšťa.
200)
Článok 215 sa mení a dopĺňa takto:
a)
druhý odsek sa nahrádza týmito dvoma odsekmi:
„Funkciu uvoľnenú z dôvodu vzdania sa funkcie, odvolania alebo smrti zastáva po zvyšok funkčného obdobia člena nový člen rovnakej štátnej príslušnosti vymenovaný Radou na základe vzájomnej dohody s predsedom Komisie a po porade s Európskym parlamentom a v súlade s kritériami ustanovenými v článku 9d ods. 3 druhom pododseku Zmluvy o Európskej únii.
Rada môže na návrh predsedu Komisie jednomyseľne rozhodnúť, že uvoľnená funkcia sa neobsadí, najmä ak je zvyšok funkčného obdobia člena Komisie krátky.“;
b) vkladá sa tento nový piaty odsek:
„V prípade vzdania sa funkcie, odvolania alebo smrti je vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku na zvyšok funkčného obdobia nahradený v súlade s článkom 9e ods. 1 Zmluvy o Európskej únii.“;
c)
posledný odsek sa nahrádza takto:
„V prípade vzdania sa funkcie všetkých členov Komisie zostávajú jej členovia vo funkcii a pokračujú vo vybavovaní bežných záležitostí, až kým nie sú na zvyšok funkčného obdobia nahradení v súlade s článkom 9d Zmluvy o Európskej únii.“.
201)
V článku 217 sa vypúšťajú odseky 1, 3 a 4, súčasne sa zrušuje označenie odseku 2. Jeho prvá veta sa nahrádza takto: „Bez toho, aby bol dotknutý článok 9e ods. 4 Zmluvy o Európskej únii, predseda Komisie rozdelí príslušnosti Komisie a pridelí ich jej členom v súlade s článkom 9d ods. 6 uvedenejzmluvy.“
202)
V článku 218 sa vypúšťa odsek 1; odsek 2 sa označuje ako odsek 1 a jeho prvá veta sa nahrádza takto: „Komisia prijme svoj rokovací poriadok, aby tak zabezpečila svoje vlastné fungovanie, ako aj fungovanie svojich útvarov.“ Vkladá sa odsek 2 s textom článku 212.
203)
V článku 219 prvom odseku sa slová „väčšiny členov, ako je uvedené v článku 213“ sa nahrádzajú slovami „väčšiny svojich členov“ a druhý odsek sa nahrádza takto: „Podmienky uznášaniaschopnosti sa ustanovia v jej rokovacom poriadku.“
SÚDNY DVOR
204)
V názve oddielu 4 sa na konci dopĺňajú slová „EURÓPSKEJ ÚNIE“.
205)
Článok 220 sa vypúšťa.
206)
V článku 221 sa vypúšťa prvý odsek.
207)
V článku 223 prvom odseku sa za slová „členských štátov“ vkladajú slová „po porade s výborom uvedeným v článku 224a“.
208)
V článku 224 prvom odseku sa vypúšťa prvá veta a za slová „Počet sudcov...“ sa vkladajú slová „Všeobecného súdu“. V druhom odseku sa za slová „členských štátov“ vkladajú slová „po porade s výborom uvedeným v článku 224a“.
209)
Vkladá sa tento nový článok 224a:
„Článok 224a
Zriadi sa výbor na účely poskytnutia stanoviska k vhodnosti kandidátov vykonávať funkciu sudcu a generálneho advokáta na Súdnom dvore a na Všeobecnom súde predtým, ako vlády členských štátov vykonajú vymenovania uvedené v článkoch 223 a 224.
Výbor sa skladá zo siedmich osôb vybraných spomedzi bývalých členov Súdneho dvora a Všeobecného súdu, členov najvyšších vnútroštátnych súdnych orgánov a uznávaných odborníkov v oblasti práva, pričom jedného z nich navrhne Európsky parlament. Rada prijme rozhodnutie ustanovujúce pravidlá činnosti výboru a rozhodnutie, ktorým sa vymenúvajú jeho členovia. Uznáša sa na základe iniciatívy predsedu Súdneho dvora.“.
210)
V článku 225 ods. 1 prvom pododseku prvej vete sa slová „... na súdnu komoru“ nahrádzajú slovami „...na osobitný súd zriadený podľa článku 225a“ a v odseku 2 prvom pododseku sa vypúšťajú slová „zriadených podľa článku 225a“.
211)
Článok 225a sa mení a dopĺňa takto:
a)
prvý odsek sa nahrádza týmto textom:
„Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom pri Všeobecnom súde zriadiť osobitné súdy na rozhodovanie v určitých veciach v osobitných oblastiach v prvom stupni. Európsky parlament a Rada prostredníctvom nariadení konajú buď na návrh Komisie a po porade so Súdnym dvorom, alebo na žiadosť Súdneho dvora a po porade s Komisiou.“;
b)
v druhom odseku, sa slovo „rozhodnutie“ nahrádza slovom „nariadenie“ a slová ;
c)
v treťom a sa slovo „komora“ nahrádza slovami „osobitný súd“ v príslušnom gramatickom tvare a slová „rozhodnutie o zriadení súdnej komory“ nahrádzajú slovami „nariadenie o zriadení osobitného súdu“ v príslušnom gramatickom tvare;
d)
v šiestom odseku sa slovo „rozhodnutie“ nahrádza slovom „nariadenie“ a na konci dopĺňa táto veta: „Hlava I štatútu a jeho článok 64 sa vzťahujú na osobitné súdy vždy.“
212)
Článok 228 sa mení a dopĺňa takto:
a)
v odseku 2 sa prvý a druhý pododsek nahrádzajú týmto textom, ktorý sa stáva prvým pododsekom:
„2.
Ak sa Komisia domnieva, že dotknutý členský štát neprijal potrebné opatrenia, aby vyhovel rozsudku Súdneho dvora, môže predložiť vec Súdnemu dvoru Európskej únie po tom, ako tomuto štátu umožní vyjadriť sa. Navrhne výšku paušálnej pokuty alebo penále, ktoré má dotknutý členský štát zaplatiť a ktoré pokladá v daných podmienkach za primerané.“.
(netýka sa slovenskej verzie); b) dopĺňa sa tento nový odsek 3:
3. Ak Komisia predloží vec Súdnemu dvoru Európskej únie podľa článku 226, pretože sa domnieva, že dotknutý členský štát porušil svoju povinnosť oznámiť opatrenie, ktorým transponoval smernicu prijatú v súlade s legislatívnym postupom, môže, ak to považuje za vhodné, navrhnúť výšku paušálnej pokuty alebo penále, ktoré má dotknutý členský štát zaplatiť a ktoré pokladá v daných podmienkach za primerané.
Ak Súdny dvor Európskej únie určí, že došlo k nesplneniu povinnosti, môže dotknutému členskému štátu uložiť paušálnu pokutu alebo penále najviac vo výške navrhnutej Komisiou. Povinnosť platiť nadobudne účinnosť ku dňu, ktorý Súdny dvor Európskej únie určí vo svojom rozsudku.“
213)
V článku 229a sa slová „... Rada na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom jednomyseľne... “ nahrádzajú slovami „... Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom a po porade s Európskym parlamentom jednomyseľne... “ a slová „práva priemyselného vlastníctva Spoločenstva“ sa nahrádzajú slovami „európske práva duševného vlastníctva“. Posledná veta sa nahrádza takto: „Tieto ustanovenia nadobudnú účinnosť po schválení členskými štátmi v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami.“
214)
Článok 230 sa mení a dopĺňa takto:
a)
v prvom odseku sa slová „... aktov prijatých spoločne Európskym parlamentom a Radou, ... “ nahrádzajú slovami „... legislatívnych aktov, ...“, za slová „Európskeho parlamentu“ sa vkladajú slová „a Európskej rady“ a na konci sa dopĺňa táto veta: „Tiež preskúmava zákonnosť aktov orgánov alebo úradov alebo agentúr Únie, ktoré zakladajú právne účinky voči tretím stranám.“;
b)
v treťom odseku sa slová „...Dvorom audítorov a ECB“ nahrádzajú slovami „...Dvorom audítorov, Európskou centrálnou bankou a Výborom regiónov“;
c)
štvrtý odsek sa nahrádza takto:
„Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba môže za podmienok ustanovených v prvom a druhom odseku podať žalobu proti aktom, ktoré sú jej určené alebo ktoré sa jej priamo a osobne týkajú, ako aj voči regulačným aktom, ktoré sa jej priamo týkajú a nevyžadujú vykonávacie opatrenia.“;
d)
vkladá sa tento nový piaty odsek, pričom pôvodný priaty odsek sa stáva šiestym:
„Právne akty, ktorými sa zriaďujú orgány, úrady a agentúry Únie, môžu ustanoviť osobitné podmienky a úpravy týkajúce sa žalôb podaných fyzickými alebo právnickými osobami proti aktom týchto orgánov alebo úradov alebo agentúr Únie, ktoré zakladajú právne účinky voči nim.“.
215)
V článku 231 sa druhý odsek nahrádza takto: „Súdny dvor Európskejúnie však uvedie, ak to považuje za potrebné, ktoré z účinkov aktu, ktorý vyhlásil za neplatný, sa považujú za konečné.“
216)
Článok 232 sa mení a dopĺňa takto:
a)
v prvom odseku sa za slová „Európsky parlament,“ vkladajú slová „Európska rada,“, slová „alebo Komisia“ sa nahrádzajú slovami „... , Komisia alebo Európska centrálna banka“ a na konci sa dopĺňa táto veta: „Tento článok sa primerane uplatní na orgány, úrady a agentúry Únie, ktoré opomenú konanie.“;
b)
v treťom odseku sa slová „proti niektorému orgánu“ nahrádzajú slovami „proti niektorej inštitúcii, orgánu alebo úradu alebo agentúre“;
c)
štvrtý odsek sa vypúšťa.
217)
V článku 233 sa v prvom odseku vypúšťajú slová „alebo orgány“ a vypúšťa sa tretí odsek.
218)
V článku 234 prvom odseku v písm. b) sa vypúšťajú slová „a ECB“ a vypúšťa sa písmeno c). Na konci článku sa dopĺňa tento odsek: „Ak sa takáto otázka položí v prebiehajúcom konaní pred súdnym orgánom členského štátu v súvislosti s osobou, ktorá je vo väzbe, Súdny dvor Európskej únie koná bezodkladne.“
219)
V článku 235 sa odkaz na článok 288 ods. 2 nahrádzajú odkazom na článok 288 druhý a tretí odsek.
220)
Vkladá sa tento nový článok 235a:
„Článok 235a
Súdny dvor má právomoc rozhodovať o zákonnosti aktu prijatého Európskou radou alebo Radou podľa článku 7 Zmluvy o Európskej únii výhradne na návrh členského štátu dotknutého rozhodnutím Európskej rady alebo Rady, a to výhradne o dodržaní procesných ustanovení uvedeného článku.
Taký návrh musí byť predložená do jedného mesiaca odo dňa takéhoto rozhodnutia. Súdny dvor rozhodne do jedného mesiaca odo dňa návrhu.“.
221)
V článku 236 sa slová „. služobným poriadkom alebo podmienkami zamestnávania“ nahrádzajú slovami „. Služobným poriadkom úradníkov Únie a podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov Únie“.
222)
V článku 237 písm. d) druhej vete sa slovo „Rada“ vkladá slovo „guvernérov“.
223)
Vkladajú sa dva nové články 240a a 240b:
„Článok 240a
Súdny dvor Európskej únie nemá právomoc, pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ani pokiaľ ide o akty prijaté na ich základe.
Súdny dvor Európskej únie má však právomoc dohliadať na dodržiavanie článku 25 Zmluvy o Európskej únii a rozhodovať o žalobách podaných v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 230 štvrtom odseku tejto zmluvy, ktorými sa preskúmava zákonnosť rozhodnutí upravujúcich reštrikt vne opatrenia voči fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré boli prijaté Radou na základe hlavy V kapitoly 2 Zmluvy o Európskej únii.
Článok 240b
Pri výkone svojich právomocí týkajúcich sa ustanovení kapitol 4 a 5 hlavy IV tretej časti, ktoré sa vzťahujú na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, Súdny dvor Európskej únie nemá právomoc preskúmavať platnosť alebo primeranosť operácií vykonaných políciou alebo inými orgánmi členského štátu presadzujúcimi výkon práva, ani rozhodovať o výkone právomocí členských štátov v oblasti udržiavania verejného poriadku a zabezpečovania vnútornej bezpečnosti.“.
224)
Článok 241 sa nahrádza takto:
„Článok 241
Bez ohľadu na uplynutie lehoty stanovenejv článku 230 piatom odseku sa každý účastník konania môže v konan , ktorého predmetom je všeobecne záväzný právny akt prijatý inštitúciou, orgánom alebo úradom alebo agentúrou Únie, dovolávať pred Súdnym dvorom Európskej únie neuplatniteľnosti daného aktu z dôvodov ustanovených v článku 230 druhom odseku.“.
225)
(netýka sa slovenskej verzie.)
226)
V článku 245 sa druhý odsek nahrádza takto:
„Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom zmeniť a doplniť ustanovenia štatútu s výnimkou jeho hlavy I a článku 64. Európsky parlament a Rada konajú buď na žiadosť Súdneho dvora a po porade s Komisiou, alebo na návrh Komisie a po porade so Súdnym dvorom.“.
EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA
227)
Vkladá sa oddiel 4a a článok 245a:
„ODDIEL 4a
EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA
Článok 245a
1.
Európska centrálna banka tvorí spolu s národnými centrálnymi bankami Európsky systém centrálnych bánk (ESCB). Európska centrálna banka spolu s národnými centrálnymi bankami členských štátov, ktorých menou je euro a ktoré tvoria Eurosystém, riadi menovú politiku Únie.
2.
ESCB riadia orgány Európskej centrálnej banky s rozhodovacími právomocami. Hlavným cieľom ESCB je udržať cenovú stabilitu. Bez toho, aby bol dotknutý tento cieľ, podporuje všeobecné hospodárske politiky v Únii s cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov Únie.
3.
Európska centrálna banka má právnu subjektivitu. Len ona môže povoľovať vydávanie eura. Je nezávislá pri vykonávaní svojich právomocí a pri spravovaní svojich financií. Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie a vlády členských štátov rešpektujú túto nezávislosť.
4.
Európska centrálna banka prijíma opatrenia potrebné na plnenie svojich úloh v súlade s článkami 105 až 111a a článkom 115c a s podmienkami ustanovenými v štatúte ESCB a ECB. V súlade s týmito článkami zostávajú zachované právomoci členských štátov, ktorých menou nie je euro, ako aj ich centrálnych bánk v menových záležitostiach.
5.
Európska centrálna banka môže predkladať stanoviská a v oblastiach jej pôsobnosti sa s ňou uskutočnia konzultácie o všetkých navrhovaných aktoch Únie, ako aj o všetkých návrhoch právnych predpisov na vnútroštátnej úrovni.“.
228)
Vkladá sa článok 245b s textom článku 112;mení a dopĺňa sa takto:
a)
v odseku 1 sa za slová „národných centrálnych bánk“ vkladajú slová „členských štátov, ktorých menou je euro“;
b)
v odseku 2 sa zrušuje označenie písmenami, pôvodné písmeno a) sa stáva prvým pododsekom a tri pododseky pôvodného písmena b) sa stávajú druhým, tretím a štvrtým pododsekom; v druhom pododseku sa slová „vzájomnou dohodou vlád členských štátov na úrovni hláv štátov alebo predsedov vlád“ nahrádzajú slovami „Európskou radou uznášajúcou sa kvalifikovanou väčšinou“.
229)
Vkladá sa článok 245c s textom článku 113.
DVOR AUDÍTOROV
230)
V článku 246 sa na konci dopĺňa slovo „Únie“ a vkladá sa tento nový druhý odsek:
„Skladá sa z jedného štátneho príslušníka z každého členského štátu. Jeho členovia vykonávajú svoju funkciu úplne nezávisle, vo všeobecnom záujme Únie.“.
231)
Článok 247 sa mení a dopĺňa takto:
a)
odsek 1 a prvý pododsek odseku 4 sa vypúšťajú. Odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 1 až 8;
b)
v odseku 1 (predtým odseku 2) sa slovo „krajinách“ nahrádza slovom „štátoch“;
c)
v odseku 3 (predtým odseku 4) sa na začiatku prvej vety vkladajú slová „Členovia Dvora audítorov... “
232)
V článku 248 sa v odseku 1 prvom pododseku slovo „orgánov“ nahrádza slovami „orgánov alebo úradov alebo agentúr“, v odseku 3 sa v prvom pododseku slová „akéhokoľvek orgánu, ktorý spravuje“ nahrádzajú slovami „akéhokoľvek orgánu alebo úradu alebo agentúry, ktoré spravujú“ a v druhom pododseku sa slová „všetky orgány spravujúce“ nahrádzajú slovami „všetky orgány alebo úrady alebo agentúry spravujúce“ v príslušnom gramatickom tvare.
PRÁVNE AKTY ÚNIE
233)
Názov kapitoly 2 sa nahrádza takto: „PRÁVNE AKTY ÚNIE, POSTUPY PRIJÍMANIA A INÉ USTANOVENIA“.
234)
Pred článok 249 sa vkladá oddiel 1:
„ODDIEL 1
PRÁVNE AKTY ÚNIE“.
235)
Článok 249 sa mení a dopĺňa takto:
a)
prvý odsek sa nahrádza takto:
„Na účely výkonu právomocí Únie inštitúcie prijímajú nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská.“;
b)
štvrtý odsek sa nahrádza takto:
„Rozhodnutie je záväzné v celom rozsahu. Rozhodnutie, ktoré označuje tých, ktorým je určené, je záväzné len pre nich.“.
236)
Vkladajú sa tieto nové články 249a až 249d:
„Článok 249a
1.
Riadny legislatívny postup predstavuje spoločné prijatie nariadenia, smernice alebo rozhodnutia Európskym parlamentom a Radou na návrh Komisie. Tento postup je vymedzený v článku 251.
2.
V osobitných prípadoch ustanovených zmluvami predstavuje prijatie nariadenia, smernice alebo rozhodnutia Európskym parlamentom za účasti Rady alebo prijatie Radou za účasti Európskeho parlamentu mimoriadny legislatívny postup.
3.
Právne akty prijaté legislatívnym postupom sú legislatívnymi aktmi.
4.
V osobitných prípadoch ustanovených zmluvami môžu byť legislatívne akty prijaté na základe iniciatívy skupiny členských štátov alebo Európskeho parlamentu, na odporúčanie Európskej centrálnej banky alebo na žiadosť Súdneho dvora alebo Európskej investičnej banky.
Článok 249b
1.
Legislatívny akt môže na Komisiu delegovať právomoc prijímať všeobecne záväzné nelegislatívne akty, ktorými sa dopĺňajú alebo menia určité nepodstatné prvky legislatívneho aktu.
Ciele, obsah, rozsah a trvanie delegovania právomoci sú výslovne vymedzené v legislatívnych aktoch. Základné otázky určitej oblasti sú vyhradené legislatívnemu aktu, a preto nemôžu byť predmetom delegovania právomoci.
2.
Legislatívne akty výslovne ustanovujú podmienky, ktorým delegovanie podlieha, a ktoré môžu byť takéto:
a)
Európsky parlament alebo Rada sa môžu rozhodnúť odvolať delegovanie;
b)
delegovaný právny akt môže nadobudnúť účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada nevznesú žiadne námietky v lehote stanovenej legislatívnym aktom.
Na účely písmen a) a b) sa Európsky parlament uznáša väčšinou svojich členov a Rada sa uznáša kvalifikovanou väčšinou.
3.
V názve delegovaných aktov sa uvádza slovo ,delegovaná' alebo ,delegované'.
Článok 249c
1.
Členské štáty prijmú všetky opatrenia vnútroštátneho práva potrebné na vykonanie právne záväzných aktov Únie.
2.
Ak sú potrebné jednotné podmienky na vykonávanie právne záväzných aktov Únie, tieto akty zveria vykonávacie právomoci Komisii alebo v osobitných, náležito odôvodnených prípadoch a v prípadoch ustanovených v článkoch 11 a 13 Zmluvy o Európskej únii Rade.
3.
Na účely odseku 2 Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom prostredníctvom nariadení vopred upravia pravidlá a všeobecné zásady kontrolného mechanizmu, ktorým členské štáty uskutočňujú kontrolu nad vykonávaním vykonávacích právomocí Komisie.
4.
V názve vykonávacích aktov sa uvádza slovo ,vykonávacia' alebo ,vykonávacie'.
Článok 249d
Rada prijíma odporúčania. Uznáša sa na návrh Komisie vo všetkých prípadoch, v ktorých zmluvy ustanovujú, že prijíma akty na návrh Komisie. Uznáša sa jednomyseľne v tých oblastiach, v ktorých sa na prijatie aktu Únie vyžaduje jednomyseľnosť. Komisia, a v osobitných prípadoch ustanovených v zmluvách Európska centrálna banka, prijímajú odporúčania.“.
POSTUP PRIJÍMANIA PRÁVNYCH AKTOV A INÉ USTANOVENIA
237)
Pred článok 250 sa vkladá oddiel 2 s názvom „POSTUPY PRIJÍMANIA PRÁVNYCH AKTOV A INÉ USTANOVENIA“.
238)
V článku 250 sa odsek 1 nahrádza takto:
„1.
Ak podľa zmlúv Rada koná na návrh Komisie, môže Rada taký návrh zmeniť a doplniť iba jednomyseľne okrem prípadov uvedených v článku 251 ods. 272 a v článku 273 druhom odseku.“.
239)
Článok 251 sa mení a dopĺňa takto:
a)
v odseku 1 sa slová „na tento článok“ nahrádzajú slovami „na riadny legislatívny postup“;
b)
druhý a tretí pododsek odseku 2 a odseky 3 až 7 sa nahrádzajú takto:
„Prvé čítanie
3.
Európsky parlament prijme svoju pozíciu v prvom čítaní a predloží ju Rade.
4.
Ak Rada schváli pozíciu Európskeho parlamentu, dotknutý akt sa prijme v znení, ktoré zodpovedá pozícii Európskeho parlamentu.
5.
Ak Rada neschváli pozíciu Európskeho parlamentu, prijme svoju pozíciu v prvom čítaní a predloží ju Európskemu parlamentu.
6.
Rada v plnom rozsahu informuje Európsky parlament o dôvodoch, ktoré ju viedli k prijatiu pozície v prvom čítaní. Komisia v plnom rozsahu informuje o svojej pozícii Európsky parlament.
Druhé čítanie
7.
Ak do troch mesiacov od tohto oznámenia Európsky parlament:
a)
schváli pozíciu Rady v prvom čítaní alebo neprijme rozhodnutie, dotknutý právny akt sa považuje za prijatý v znení, ktoré zodpovedá pozícii Rady;
b)
odmietne väčšinou svojich členov pozíciu Rady v prvom čítaní, navrhovaný právny akt sa považuje za neprijatý;
c)
navrhne väčšinou svojich členov zmeny a doplnenia pozície Rady v prvom čítaní, takto zmenené a doplnené znenie sa predloží Rade a Komisii; Komisia k týmto zmenám a doplneniam vydá stanovisko.
8.
Ak do troch mesiacov od doručenia zmien a doplnení Európskeho parlamentu Rada kvalifikovanou väčšinou:
a)
schváli všetky tieto zmeny a doplnenia, dotknutý právny akt sa považuje za prijatý;
b)
neschváli všetky zmeny a doplnenia, predseda Rady po dohode s predsedom Európskeho parlamentu zvolá do šiestich týždňov zasadnutie Zmierovacieho výboru.
9.
Rada sa uznáša jednomyseľne o zmenách a doplneniach, ku ktorým Komisia zaujala zamietavé stanovisko.
Zmierovací postup
10.
Úlohou Zmierovacieho výboru, ktorý sa skladá z členov Rady alebo ich zástupcov a rovnakého počtu členov zastupujúcich Európsky parlament, je dosiahnuť do šiestich týždňov od jeho zvolania kvalifikovanou väčšinou členov Rady alebo ich zástupcov a väčšinou členov zastupujúcich Európsky parlament dohodu o spoločnom návrhu na základe pozícií Európskeho parlamentu a Rady v druhom čítaní.
11.
Na rokovaniach Zmierovacieho výboru sa zúčastňuje Komisia, ktorá vyvinie akékoľvek užitočné iniciatívy s cieľom zblížiť pozície Európskeho parlamentu a Rady.
12.
Ak do šiestich týždňov od svojho zvolania Zmierovací výbor neschváli spoločný návrh, navrhovaný právny akt sa považuje za neprijatý.
Tretie čítanie
13.
Ak v tejto lehote Zmierovací výbor schváli spoločný návrh, Európsky parlament, ktorý sa uznáša väčšinou odovzdaných hlasov, a Rada, ktorá sa uznáša kvalifikovanou väčšinou, majú od schválenia lehotu šiestich týždňov na prijatie dotknutého právneho aktu v súlade so spoločným návrhom. Ak tak neurobia, navrhovaný právny akt sa považuje za neprijatý.
14.
Lehoty troch mesiacov a šiestich týždňov uvedené v tomto článku môžu byť predĺžené najviac o jeden mesiac, respektíve o dva týždne, a to na základe iniciatívy Európskeho parlamentu alebo Rady.
Osobitné ustanovenia
15.
Keď je v prípadoch ustanovených v zmluvách legislatívny akt v rámci riadneho legislatívneho postupu predložený na základe iniciatívy skupiny členských štátov, na základe odporúčania Európskej centrálnej banky alebo na žiadosť Súdneho dvora, odsek 2, odsek 6 druhá veta a odsek 9 sa neuplatňujú.
V takýchto prípadoch Európsky parlament a Rada predložia Komisii navrhovaný právny akt spolu so svojimi pozíciami v prvom a druhom čítaní. Európsky parlament alebo Rada môžu počas celého postupu požiadať Komisiu o stanovisko, ktoré Komisia môže vydať aj z vlastnej iniciatívy. Ak to považuje za potrebné, môže sa Komisia v súlade s odsekom 11 zúčastňovať aj na práci Zmierovacieho výboru.“.
240)
Článok 252 sa vypúšťa. Vkladá sa tento nový článok 252a:
„Článok 252a
Európsky parlament, Rada a Komisia sa navzájom radia a vzájomnou dohodou upravia podrobnosti svojej spolupráce. Na tento účel môžu v súlade so zmluvami uzatvárať medziinštitucionálne dohody, ktoré môžu mať záväznú povahu.“.
241)
Článok 253 sa nahrádza takto:
„Článok 253
Ak zmluvy neustanovujú druh aktu, ktorý sa má prijať, inštitúcie si ho vyberú od prípadu k prípadu v súlade s uplatniteľnými postupmi a zásadou proporcionality.
V právnych aktoch sa uvedú odôvodnenia a odkazy na všetky návrhy, iniciatívy, odporúčania, žiadosti alebo stanoviská ustanovené v zmluvách.
Pri posudzovaní návrhov legislatívnych aktov sa Európsky parlament a Rada zdržia prijatia aktov, ktoré nie sú upravené v príslušnom legislatívnom postupe pre danú oblasť.“.
242)
Článok 254 sa nahrádza takto:
„Článok 254
1.
Legislatívne akty, ktoré sú prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom, podpisuje predseda Európskeho parlamentu a predseda Rady.
Legislatívne akty prijaté v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom podpisuje predseda inštitúcie, ktorá ich prijala.
Legislatívne akty sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie. Nadobúdajú účinnosť dňom, ktorý je v nich stanovený alebo, ak takýto deň nie je stanovený, dvadsiatym dňom po ich uverejnení.
2.
Nelegislatívne akty prijaté vo forme nariadení, smerníc a rozhodnutí, ktoré neuvádzajú, komu sú určené, podpisuje predseda inštitúcie, ktorá ich prijala.
Nariadenia a smernice určené všetkým členským štátom a rozhodnutia, ktoré neuvádzajú, komu sú určené, sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie. Nadobúdajú účinnosť dňom, ktorý je v nich stanovený alebo, ak takýto deň nie je stanovený, dvadsiatym dňom po ich uverejnení.
Ostatné smernice a rozhodnutia, ktoré uvádzajú, komu sú určené, sa oznamujú tomu, komu sú určené, a týmto oznámením nadobúdajú účinnosť.“.
243)
Vkladá sa tento nový článok 254a:
„Článok 254a
1.
Pri vykonávaní svojich poslaní sú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie podporované otvorenou, efektívnou a nezávislou európskou administratívou.
2.
Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijmú na tento účel prostredníctvom nariadení ustanovenia, pritom rešpektujú služobný poriadok a podmienky zamestnávania prijaté na základe článku 283.“.
244)
Článok 255 sa stáva článkom 16a;mení a dopĺňa sa tak, ako je uvedené v bode 28).
245)
V článku 256 prvom odseku sa slová „Rozhodnutia Rady alebo Komisie...“ nahrádzajú slovami „Právne akty Rady, Komisie alebo Európskejcentrálnejbanky...“.
PORADNÉ ORGÁNY
246)
Vkladá sa nová kapitola 2 a kapitola 5 sa označuje ako kapitola 4:
„KAPITOLA 3
PORADNÉ ORGÁNY ÚNIE
Článok 256a
1.
Európskemu parlamentu, Rade a Komisii pomáha Hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov, ktoré vykonávajú poradné funkcie.
2.
Hospodársky a sociálny výbor sa skladá zo zástupcov organizácií zamestnávateľov, zástupcov organizácií zamestnancov a iných zástupcov občianskej spoločnosti, najmä zo sociálno-ekonomických, občianskych, profesijných a kultúrnych oblastí.
3.
Výbor regiónov sa skladá zo zástupcov regionálnych a miestnych územných celkov, ktorí buď vykonávajú volenú funkciu regionálneho alebo miestneho územného celku, alebo sú politicky zodpovední volenému zhromaždeniu.
4.
Členovia Hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov a nie sú viazaní žiadnymi záväznými pokynmi. Vykonávajú svoju funkciu úplne nezávisle vo všeobecnom záujme Únie.
5.
Pravidlá uvedené v odsekoch 2 a 3, ktoré sa vzťahujú na charakter zloženia týchto výborov, reviduje Rada v pravidelných intervaloch s cieľom zohľadniť hospodársky, sociálny a demografický vývoj v Únii. Na tento účel prijíma Rada na návrh Komisie rozhodnutia.“.
HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR
247)
Články 257 a 261 sa vypúšťajú.
248)
V článku 258 sa druhý a tretí odsek nahrádzajú takto:
„Rada, ktorá sa uznáša jednomyseľne, prijme na návrh Komisie rozhodnutie, ktorým sa určí zloženie výboru.“.
249)
Článok 259 sa mení a dopĺňa takto:
a)
v odseku 1 sa prvá veta nahrádza takto: „Členovia výboru sú vymenovaní na obdobie piatich rokov.“;
b)
odsek 2 sa nahrádza takto:
„2.
Rada sa uznáša po porade s Komisiou. Môže získať stanovisko európskych organizácií, ktoré zastupujú rozličné hospodárske a sociálne odvetvia a občiansku spoločnosť, dotknuté činnosťou Únie.“.
250)
V článku 260 prvom odseku sa slová „dvoch rokov“ nahrádzajú slovami „dva a pol roka“ a v treťom odseku sa za slovo „žiadosť“ vkladajú slová „Európskeho parlamentu, ...“.
251)
Článok 262 sa mení a dopĺňa takto:
a)
v prvom, druhom a treťom odseku sa pred slovo „Rada“ vkladajú slová „Európsky parlament,“ v príslušnom gramatickom tvare;
b)
v prvom odseku sa slová „sú povinné poradiť sa“ nahrádzajú slovami „sa poradia“;
c)
v treťom odseku sa vypúšťajú slová „a špecializovanej sekcie“;
d)
štvrtý odsek sa vypúšťa.
VÝBOR REGIÓNOV
252)
Článok 263 sa mení a dopĺňa takto:
a)
prvý odsek sa vypúšťa;
b)
druhý odsek (predtým tretí odsek) sa nahrádza takto:
„Rada, ktorá sa uznáša jednomyseľne, prijme na návrh Komisie rozhodnutie, ktorým sa určí zloženie výboru.“;“.
c)
v treťom odseku (predtým štvrtom odseku) prvej vete sa slovo „štyroch“ nahrádza slovom „piatich“ a vypúšťajú sa slová „na návrh príslušných členských štátov“; vo štvrtej vete sa slová „prvom odseku“ nahrádzajú slovami „článku 256a ods. 3“;
d)
posledný odsek sa vypúšťa.
253)
V článku 264 prvom odseku sa slová „dvoch rokov“ nahrádzajú slovami „dva a pol roka“ a v treťom odseku sa za slovo „žiadosť“ vkladajú slová „Európskeho parlamentu,“.
254)
Článok 265 sa mení a dopĺňa takto:
a)
v prvom, druhom, treťom a poslednom odseku sa pred slovo „Rada“ vkladajú slová „Európsky parlament,“ v príslušnom gramatickom tvare;
b)
(netýka sa slovenskej verzie);
c)
štvrtý odsek sa vypúšťa;
EURÓPSKA INVESTIČNÁ BANKA
255)
V článku 266 treťom odseku sa slová „na žiadosť Komisie“ nahrádzajú slovami „na návrh Komisie“, za slovo „jednomyseľne“ sa vkladajú slová „v súlade s mimoriadnym legislatívnymi postupom“ a vypúšťajú sa slová „články 4, 12 a článok 18 ods. 5“ štatútu banky.
256)
V článku 267 písm. b) sa slová „potrebných na postupný vznik“ sa nahrádzajú slovami „potrebné na vznik alebo fungovanie“.
FINANČNÉ USTANOVENIA
257)
Článok 268 sa mení a dopĺňa takto:
a)
v prvom pododseku sa vypúšťajú slová „... , vrátane tých, ktoré sa týkajú Európskeho sociálneho fondu, ...“; súčasné tri pododseky sa stávajú odsekom 1;
b)
druhý pododsek sa nahrádza takto:
„Európsky parlament a Rada ustanovia ročný rozpočet Únie v súlade s článkom 272.“; c) dopĺňajú sa tieto nové odseky 2 až 6:
„2.
Výdavky zahrnuté do rozpočtu sa schvaľujú na ročné rozpočtové obdobie v súlade s nariadením uvedeným v článku 279.
3.
Na plnenie výdavkov zahrnutých do rozpočtu je potrebné vopred prijať právne záväzný akt Únie poskytujúci právny základ na jej činnosť a na plnenie zodpovedajúcich výdavkov v súlade s nariadením uvedeným v článku 279 okrem výnimiek ustanovených v tomto nariadení.
4.
S cieľom dodržať rozpočtovú disciplínu neprijme Únia žiadne akty, ktoré by mohli mať významný dosah na rozpočet, bez toho, aby poskytla záruku, že výdavky vyplývajúce z týchto aktov je možné financovať v medziach vlastných zdrojov Únie a v súlade s viacročným finančným rámcom uvedeným v článku 270a.
5.
Rozpočet sa plní v súlade so zásadou správneho finančného hospodárenia. Členské štáty spolupracujú s Úniou s cieľom zabezpečiť, aby sa prostriedky zahrnuté do rozpočtu použili v súlade s touto zásadou.
6.
Únia a členské štáty bojujú v súlade s článkom 280 proti podvodom a akýmkoľvek iným protiprávnym konaniam, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie.“.
VLASTNÉ ZDROJE ÚNIE
258)
Pred článok 269 sa vkladá kapitola 1 s názvom „VLASTNÉ ZDROJE ÚNIE“.
259)
Článok 269 sa mení a dopĺňa takto:
a)
vkladá sa nový prvý odsek:
„Únia si zabezpečí prostriedky potrebné na dosiahnutie svojich cieľov a uskutočňovanie svojich politík.“;
b)
posledný odsek sa nahrádza týmito dvoma odsekmi:
„Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom po porade s Európskym parlamentom jednomyseľne prijme rozhodnutie upravujúce systém vlastných zdrojov Únie. V tomto rámci možno zaviesť nové kategórie vlastných zdrojov alebo zrušiť existujúce kategórie. Toto rozhodnutie nenadobudne účinnosť, kým ho neschvália členské štáty v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami.
Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom ustanoví prostredníctvom nariadení vykonávacie opatrenia pre systém vlastných zdrojov Únie, pokiaľ tak ustanovuje rozhodnutie prijaté na základe tretieho odseku. Rada sa uznáša po udelení súhlasu Európskeho parlamentu.“.
260)
Článok 270 sa vypúšťa.
VIACROČNÝ FINANČNÝ RÁMEC
261)
Vkladá sa nová kapitola 2 a článok 270a:
„KAPITOLA 2
VIACROČNÝ FINANČNÝ RÁMEC
Článok 270a
1.
Viacročný finančný rámec zabezpečuje, aby sa výdavky Únie čerpali systematickým spôsobom a v medziach jej vlastných zdrojov.
Ustanovuje sa na obdobie najmenej piatich rokov. Ročný rozpočet Únie je v súlade s viacročným finančným rámcom.
2.
Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom prijme nariadenie, ktorým sa určí viacročný finančný rámec. Rada sa uznáša jednomyseľne po udelení súhlasu Európskeho parlamentu, ktorý sa uznáša väčšinou svojich poslancov.
Európska rada môže jednomyseľne prijať rozhodnutie, ktorým oprávni Radu uznášať sa kvalifikovanou väčšinou na prijatí nariadenia uvedeného v prvom odseku.
3.
Finančný rámec stanovuje výšky súm ročných stropov pre viazané rozpočtové prostriedky podľa kategórií výdavkov a ročný strop pre výdavkové rozpočtové prostriedky. Kategórie výdavkov, ktorých počet je obmedzený, zodpovedajú hlavným odvetviam činnosti Únie.
Finančný rámec ustanoví akékoľvek iné ustanovenia potrebné pre hladký priebeh ročného rozpočtového postupu.
4.
Ak nie je do konca predchádzajúceho finančného rámca prijaté nariadenie Rady, ktorým sa určuje nový finančný rámec, stropy a iné ustanovenia zodpovedajúce poslednému roku tohto rámca sa predĺžia až do prijatia takéhoto aktu.
5.
V priebehu celého postupu, ktorý vedie k prijatiu finančného rámca, prijmú Európsky parlament, Rada a Komisia všetky opatrenia potrebné na uľahčenie jeho prijatia.“.
ROČNÝ ROZPOČET ÚNIE
262)
Za článok 270a sa vkladá kapitola 3 s názvom „ROČNÝ ROZPOČET ÚNIE“.
263)
Vkladá sa článok 270b s textom článku 272 ods. 1.
264)
Článok 271 sa stáva novým článkom 273a;mení a dopĺňa sa tak, ako je uvedené v bode 267).
265)
Odsek 1 článku 272 sa stáva článkom 270b a odseky 2 až 10 sa nahrádzajú takto:
„Článok 272
Európsky parlament a Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom ustanovia ročný rozpočet Únie v súlade s týmito ustanoveniami:
1.
Každá inštitúcia s výnimkou Európskej centrálnej banky vypracuje do 1. júla odhad svojich výdavkov na nasledujúci rozpočtový rok. Komisia tieto odhady zlúči do návrhu rozpočtu, ktorý môže obsahovať rôzne odhady.
Návrh rozpočtu obsahuje odhad príjmov a odhad výdavkov.
2.
Komisia predloží návrh obsahujúci návrh rozpočtu Európskemu parlamentu a Rade najneskôr do 1. septembra roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa má príslušný rozpočet plniť.
Komisia môže návrh rozpočtu zmeniť a doplniť počas daného postupu až do zvolania Zmierovacieho výboru uvedeného v odseku 5.
3.
Rada prijme svoju pozíciu k návrhu rozpočtu a predloží ju Európskemu parlamentu najneskôr do 1. októbra roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa má príslušný rozpočet plniť. Rada informuje Európsky parlament v plnom rozsahu o dôvodoch, ktoré ju viedli k prijatiu jej pozície.
4.
Ak do štyridsiatich dvoch dní po tomto predložení Európsky parlament:
a)
schváli pozíciu Rady, rozpočet je prijatý;
b)
neprijme rozhodnutie, rozpočet sa považuje za prijatý;
c)
prijme zmeny a doplnenia väčšinou svojich poslancov, takto zmenený a doplnený návrh sa predloží Rade a Komisii. Predseda Európskeho parlamentu po dohode s predsedom Rady bezodkladne zvolá zasadnutie Zmierovacieho výboru. Ak však do desiatich dní od predloženia návrhu Rada informuje Európsky parlament o tom, že schválila všetky jeho zmeny a doplnenia, Zmierovací výbor nezasadne.
5.
Úlohou Zmierovacieho výboru, ktorý sa skladá z členov Rady alebo ich zástupcov a rovnakého počtu členov zastupujúcich Európsky parlament, je dosiahnuť do dvadsaťjeden dní od jeho zvolania kvalifikovanou väčšinou členov Rady alebo ich zástupcov a väčšinou členov zastupujúcich Európsky parlament dohodu o spoločnom návrhu na základe pozícií Európskeho parlamentu a Rady.
Na rokovaniach Zmierovacieho výboru sa zúčastňuje Komisia, ktorá vyvinie akékoľvek užitočné iniciatívy s cieľom zblížiť pozície Európskeho parlamentu a Rady.
6.
Ak sa Zmierovací výbor v lehote dvadsaťjeden dní uvedenej v odseku 5 dohodne na spoločnom návrhu, Európsky parlament a Rada majú lehotu štrnástich dní od dosiahnutia dohody na to, aby schválili spoločný návrh.
7.
Ak v lehote štrnástich dní uvedenejv odseku 6:
a)
Európsky parlament aj Rada schvália spoločný návrh alebo neprijmú rozhodnutie, alebo ak jedna z týchto inštitúcií schváli spoločný návrh a druhá neprijme rozhodnutie, rozpočet sa považuje s konečnou platnosťou za prijatý v súlade so spoločným návrhom, alebo
b)
Európsky parlament, ktorý sa uznáša väčšinou svojich členov, a Rada spoločný návrh zamietnu, alebo ak jeden z týchto orgánov zamietne spoločný návrh, zatiaľ čo druhý neprijme rozhodnutie, Komisia predloží nový návrhu rozpočtu, alebo
c)
Európsky parlament, ktorý sa uznáša väčšinou svojich členov, zamietne spoločný návrh, zatiaľ čo Rada ho schváli, Komisia predloží nový návrhu rozpočtu, alebo
d)
Európsky parlament schváli spoločný návrh, zatiaľ čo Rada ho zamietne, Európsky parlament môže do štrnástich dní odo dňa zamietnutia Radou väčšinou svojich poslancov a troma pätinami odovzdaných hlasov rozhodnúť, že potvrdzuje všetky alebo niektoré zmeny a doplnenia uvedené v odseku 4 písm. c). Ak jedna zo zmien a doplnení Európskeho parlamentu nie je potvrdená, považuje sa pozícia dohodnutá v Zmierovacom výbore k rozpočtovej položke, ktorá je predmetom tejto zmeny a doplnenia, za zachovanú. Rozpočet sa považuje s konečnou platnosťou za prijatý na tomto základe.
8.
Ak Zmierovací výbor neschváli spoločný návrh v lehote dvadsaťjeden dní uvedenej v odseku 5, Komisia predloží nový návrhu rozpočtu.
9.
Po skončení postupu uvedeného v tomto článku predseda Európskeho parlamentu vyhlási, že rozpočet je s konečnou platnosťou prijatý.
10.
Každá inštitúcia vykonáva právomoci jejzverené týmto článkom v súlade so zmluvami a právnymi aktmi prijatými na ich základe, najmä so zreteľom na vlastné zdroje Únie a rovnováhu príjmov a výdavkov.“.
266)
Článok 273 sa mení a dopĺňa takto:
a)
v prvom odseku sa slovo „schválený“ nahrádza slovami „s konečnou platnosťou prijatý“, slová „alebo inejčasti rozpočtu“ sa vypúšťajú a slová „jednu dvanástinu prostriedkov určených v rozpočte predchádzajúceho rozpočtového roka; toto opatrenie však Komisii neposkytuje možnosť disponovať väčšou čiastkou, ako je jedna dvanástina prostriedkov stanovených v príprave návrhu rozpočtu.“ sa nahrádzajú slovami „jednu dvanástinu rozpočtových prostriedkov príslušnej kapitoly na predchádzajúci rozpočtový rok, ktoré zároveň nesmú presiahnuť jednu dvanástinu prostriedkov ustanovených v danej kapitole návrhu rozpočtu.“;
b)
v druhom odseku sa za slová „Rada môže“ vkladajú slová „na návrh Komisie v súlade s nariadením prijatým na základe článku 279“. Dopĺňa sa táto veta: „Rada bezodkladne predloží svoje rozhodnutie Európskemu parlamentu.“;
c)
tretí odsek sa vypúšťa;
d)
posledný odsek sa nahrádza takto:
„Rozhodnutie uvedené v druhom odseku ustanoví potrebné opatrenia týkajúce sa zdrojov pre uplatňovanie tohto článku v súlade s právnymi aktmi uvedenými v článku 269.
Nadobúda účinnosť tridsať dní po svojom prijatí, ak Európsky parlament, ktorý sa uznáša väčšinou všetkých svojich poslancov, v rámci tejto lehoty nerozhodne, že zníži tieto výdavky.“.
267)
Vkladá sa článok 273a s textom článku 271; mení a dopĺňa sa takto:
a)
prvý odsek sa vypúšťa;
b)
v druhom (predtým treťom) odseku sa vypúšťajú slová „ak je to potrebné, ...“;
c)
v poslednom odseku sa slová „Rady, Komisie a Súdneho dvora“ nahrádzajú slovami „Európskej rady, Rady, Komisie a Súdneho dvora Európskej únie“.
PLNENIE ROZPOČTU A ABSOLUTÓRIUM
268)
Pred článok 274 sa vkladá kapitola 4 s názvom „PLNENIE ROZPOČTU A ABSOLUTÓRIUM“ a článok 274 sa mení a dopĺňa takto:
a)
v prvom odseku sa slová na začiatku vety „Komisia plní rozpočet ...“ nahrádza slovami „Komisia v spolupráci s členskými štátmi plní rozpočet
b)
druhý odsek sa nahrádza takto:
„Nariadenie ustanovuje povinnosti kontroly a auditu členských štátov pri plnení rozpočtu a z toho vyplývajúce zodpovednosti. Ustanovuje zodpovednosti a podrobné pravidlá, podľa ktorých každá inštitúcia postupuje pri vynakladaní svojich vlastných výdavkov.“.
269)
V článku 275 sa vymení poradie Rady a Európskeho parlamentu. Dopĺňa sa nový druhý odsek:
„Komisia tiež predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu o financiách Únie založenú na výsledkoch získaných najmä na základe požiadaviek Európskeho parlamentu a Rady podľa článku 276.“.
270)
V článku 276 ods. 1 sa slová „účet a účtovnú závierku tak, ako je uvedené v článku 275,“ nahrádzajú slovami „účty, finančné výkazy a hodnotiacu správu uvedené v článku 275,“.
SPOLOČNÉ FINANČNÉ USTANOVENIA
271)
Pred článok 277 sa vkladá kapitola 5 s názvom „SPOLOČNÉ USTANOVENIA“.
272)
Článok 277 sa nahrádza týmto textom:
„Článok 277
Viacročný finančný rámec a ročný rozpočet sa zostavujú v eurách.“.
273)
Článok 279 sa mení a dopĺňa takto: a) odsek 1 sa nahrádza takto:
„1.
Európsky parlament a Rada prijmú v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Dvorom audítorov prostredníctvom nariadení:
a)
rozpočtové pravidlá upravujúce najmä postup zostavovania a plnenia rozpočtu a predkladania a auditu účtov;
b)
pravidlá týkajúce sa zodpovednosti účastníkov finančných operácií, najmä povoľujúcich úradníkov a účtovníkov.“;
b)
v odseku 2 sa slová „a po získaní stanoviska Dvora audítorov“ nahrádzajú slovami „a Dvorom audítorov“ a vypúšťa sa slovo „jednomyseľne“.
274)
Vkladajú sa nové články 279a a 279b:
„Článok 279a
Európsky parlament, Rada a Komisia zabezpečujú, aby boli k dispozícii finančné prostriedky a aby sa tak umožnilo Únii plniť jej právne záväzky vo vzťahu k tretím stranám.
Článok 279b
Pravidelné stretnutia predsedov Európskeho parlamentu, Rady a Komisie sa zvolávajú z iniciatívy Komisie v rámci rozpočtových postupov uvedených v tejto kapitole. Predsedovia prijmú všetky potrebné opatrenia na podporu zmierenia a zblíženia pozícií inštitúcií, ktorým predsedajú, s cieľom uľahčiť vykonávanie tejto hlavy.“.
BOJ PROTI PODVODOM
275)
Pred článok 280 sa vkladá kapitola 6 s názvom „BOJ PROTI PODVODOM“.
276)
Článok 280 mení a dopĺňa takto:
a)
v odseku 1 sa slová: „...členským štátom... “ nahrádzajú slovami „... , v členských štátoch, inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach Únie...“;
b)
v odseku 4 sa za slová „v členských štátoch“ vkladajú slová „... , inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach Únie“ a posledná veta sa vypúšťa.
POSILNENÁ SPOLUPRÁCA
277)
Za článok 280 sa vkladá hlava III s názvom „POSILNENÁ SPOLUPRÁCA“.
278)
Vkladajú sa tieto nové články 280a až 280i, ktoré spolu s článkom 10 Zmluvy o Európskej únii nahrádzajú články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 súčasnejZmluvy o Európskej únii a články 11 a 11a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva:
„Článok 280a
Každá posilnená spolupráca musí byť v súlade so zmluvami a právom Únie.
Takáto spolupráca nesmie narušiť vnútorný trh ani hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť. Tiež nesmie predstavovať prekážku alebo diskrimináciu v obchode medzi členskými štátmi, ani medzi nimi nesmie narušiť hospodársku súťaž.
Článok 280b
Každá posilnená spolupráca rešpektuje právomoci, práva a povinnosti tých členských štátov, ktoré sa jej nezúčastňujú. Takéto členské štáty nesmú brániť jej vykonávaniu zúčastnenými členskými štátmi.
Článok 280c
1.
Posilnená spolupráca je pri nadviazaní otvorená všetkým členským štátom a podmienená dodržaním všetkých podmienok účasti, ktoré ustanovuje rozhodnutie, ktorým bola povolená. Naďalejje im kedykoľvek otvorená, pokiaľ okrem uvedených podmienok dodržiavajú aj právne akty už prijaté v jej rámci.
Komisia a členské štáty zúčastnené na posilnenej spolupráci zabezpečia podporu účasti čo najväčšieho počtu členských štátov.
2.
Komisia a prípadne vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku poskytujú Európskemu parlamentu a Rade pravidelné informácie týkajúce sa vývoja posilnenej spolupráce.
Článok 280d
1.
Členské štáty, ktoré si želajú nadviazať medzi sebou posilnenú spoluprácu v jednej z oblastí, na ktoré sa vzťahujú zmluvy, s výnimkou oblastí výlučnej právomoci a spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, predložia žiadosť Komisii a upresnia rozsah pôsobnosti a ciele navrhovanej posilnenej spolupráce. Komisia môže na tento účel predložiť návrh Rade. Ak Komisia návrh nepredloží, informuje dotknuté členské štáty o dôvodoch, prečo tak neurobila.
Povolenie nadviazať posilnenú spoluprácu uvedené v prvom pododseku udeľuje Rada na návrh Komisie a po udelení súhlasu Európskeho parlamentu.
2.
Žiadosť členských štátov, ktoré si želajú medzi sebou nadviazať posilnenú spoluprácu v rámci spoločnejzahraničneja bezpečnostnejpolitiky, sa podáva Rade. Žiadosť sa postúpi vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, ktorý zaujme stanovisko k tomu, či je zamýšľaná posilnená spolupráca v súlade so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou Únie, a Komisii, ktorá zaujme stanovisko najmä k tomu, či je navrhovaná posilnená spolupráca v súlade s ostatnými politikami Únie. Pre informáciu sa postúpi aj Európskemu parlamentu.
Povolenie postupovať formou posilnenej spolupráce sa udeľuje rozhodnutím Rady, ktorá sa uznáša jednomyseľne.
Článok 280e
Všetci členovia Rady sa môžu zúčastniť na jej rokovaniach, ale hlasovania sa zúčastňujú len členovia Rady zastupujúci členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na posilnenej spolupráci.
Jednomyseľnosť predstavujú len hlasy zástupcov zúčastnených členských štátov.
Kvalifikovaná väčšina je vymedzená v súlade s článkom 205 ods. 3.
Článok 280f
1.
Každý členský štát, ktorý si želá zúčastniť sa prebiehajúcej posilnenej spolupráce v jednejz oblastí uvedených v článku 280d ods. 1, oznámi svoj zámer Rade a Komisii.
Komisia potvrdí účasť dotknutého členského štátu v priebehu štyroch mesiacov odo dňa prijatia oznámenia. V prípade potreby skonštatuje, že sú splnené podmienky účasti a prijme akékoľvek potrebné prechodné opatrenia týkajúce sa uplatňovania už prijatých právnych aktov v rámci posilnenej spolupráce.
Ak sa však Komisia domnieva, že neboli splnené podmienky účasti, označí opatrenia, ktoré je potrebné prijať, aby tieto podmienky boli splnené, a stanoví lehotu na opätovné preskúmanie žiadosti. Po uplynutí tejto lehoty opätovne preskúma žiadosť v súlade s postupom ustanoveným v druhom pododseku. Ak sa Komisia domnieva, že podmienky účasti ešte stále sú splnené, dotknutý členský štát môže záležitosť predložiť Rade, ktorá rozhodne o žiadosti. Rada sa uznáša v súlade s článkom 280e. Na návrh Komisie môže tiež prijať prechodné opatrenia uvedené v druhom pododseku.
2.
Každý členský štát, ktorý si želá zúčastniť sa prebiehajúcejposilnenejspolupráce v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, oznámi svoj zámer Rade, vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné vecí a bezpečnostnú politiku a Komisii.
Rada potvrdí účasť dotknutého členského štátu po porade s vysokým predstaviteľom Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a v prípade potreby po konštatovaní, že sú splnené podmienky účasti. Rada tiež môže na návrh vysokého predstaviteľa Únie prijať akékoľvek potrebné prechodné opatrenia týkajúce sa uplatňovania už prijatých právnych aktov v rámci posilnenej spolupráce. Ak sa však Rada domnieva, že podmienky účasti nie sú splnené, označí opatrenia, ktoré je potrebné prijať, aby tieto podmienky boli splnené, a stanoví lehotu na opätovné preskúmanie žiadosti o účasť.
Na účely tohto odseku sa Rada uznáša jednomyseľne a v súlade s článkom 280e.
Článok 280g
Výdavky vyplývajúce z uskutočňovania posilnenej spolupráce s výnimkou administratívnych nákladov vznikajúcich inštitúciám znášajú zúčastnené členské štáty, pokiaľ všetci členovia Rady po porade s Európskym parlamentom nerozhodnú jednomyseľne inak.
Článok 280h
1.
Keď ustanovenie zmlúv, ktoré môže byť uplatňované v súvislosti s posilnenou spoluprácou, ustanovuje, že Rada sa uznáša jednomyseľne, môže Rada jednomyseľne v súlade s postupom ustanovenými v článku 280e prijať rozhodnutie ustanovujúce, že sa bude uznášať kvalifikovanou väčšinou.
2.
Keď ustanovenie zmlúv, ktoré môže byť uplatňované v súvislosti s posilnenou spoluprácou, ustanovuje, že Rada prijíma právne akty podľa mimoriadneho legislatívneho postupu, môže Rada jednomyseľne v súlade s postupom ustanoveným v článku 280e prijať rozhodnutie ustanovujúce, že sa bude uznášať podľa riadneho legislatívneho postupu. Rada sa uznáša po porade s Európskym parlamentom.
3.
Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú na rozhodnutia, ktoré majú vojenské alebo obranné dôsledky.
Článok 280i
Rada a Komisia zabezpečujú vzájomný súlad činností vykonávaných v rámci posilnenej spolupráce a súlad takýchto činností s politikami Únie a na tento účel spolupracujú.“.
VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
279)
Šiesta časť sa označuje ako „SIEDMA ČASŤ“.
280)
Články 281, 293, 305 a 314 sa vypúšťajú. Článok 286 sa nahrádza článkom 16b.
281)
V článku 282 sa na konci dopĺňa táto veta: „Únia je však zastúpená aj každou z inštitúcií na základe ich administratívnej autonómie v záležitostiach týkajúcich sa ich fungovania.“
282)
Text článku 283 sa nahrádza takto: „Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s ďalšími dotknutými inštitúciami vydajú prostredníctvom nariadení Služobný poriadok úradníkov Únie a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Únie.“
283)
V článku 288 sa tretí odsek nahrádza takto:
„Bez ohľadu na druhý odsek je Európska centrálna banka povinná nahradiť akúkoľvek škodu spôsobenú ňou alebo jej zamestnancami pri plnení ich povinností v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre právne poriadky členských štátov.“.
284)
V článku 290 sa za slovom „Rada“ dopĺňajú slová „prostredníctvom nariadení“.
285)
V článku 291 sa vypúšťajú slová „..., Európsky menový inštitút“.
286)
Článok 294 sa stáva článkom 48a.
287)
Článok 299 sa mení a dopĺňa takto:
a)
odsek 1 sa vypúšťa. Prvý pododsek odseku 2 a odseky 3 až 6 sa stávajú článkom 311a; menia a dopĺňajú sa tak, ako je uvedené v bode 293).
Označenie odseku číslom 2 sa zrušuje;
b)
v prvom odseku sa slová „francúzskych zámorských departementov“ nahrádzajú slovami „Guadeloupe, Francúzskej Guyany, Martiniku, Réunionu, Svätého Bartolomeja, Svätého Martina“; na konci odseku sa dopĺňa táto veta: „Ak Rada prijíma príslušné osobitné opatrenia v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom, tiež sa uznáša na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom.“;
c)
na začiatku druhého odseku sa slová „Opatrenia uvedené v druhom pododseku tohto odseku Rada vydá s prihliadnutím na... “ nahrádzajú slovami „Opatrenia uvedené v prvom odseku sa vzťahujú najmä na...“;
d)
na začiatku tretieho odseku sa slová „v druhom pododseku tohto odseku“ nahrádzajú slovami „v prvom odseku“.
288)
Články 300 a 301 sa nahrádzajú článkami 188n a 188k a články 302 až 304 sa nahrádzajú článkom 188p.
289)
Článok 308 sa nahrádza takto:
„Článok 308
1.
Ak sa preukáže, že v rámci politík vymedzených v zmluvách je na dosiahnutie niektorého z cieľov uvedených v zmluvách nevyhnutná činnosť Únie a zmluvy na to neposkytujú potrebné právomoci, prijme Rada jednomyseľne na návrh Komisie a po udelení súhlasu Európskeho parlamentu vhodné ustanovenia. Ak Rada prijíma tieto ustanovenia v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom, tiež sa uznáša na návrh Komisie a po udelení súhlasu Európskeho parlamentu.
2.
Komisia upozorňuje v rámci postupu kontroly dodržiavania zásady subsidiarity uvedenej v článku 3b ods. 3 Zmluvy o Európskej únii národné parlamenty na návrhy založené na tomto článku.
3.
Opatrenia založené na tomto článku nesmú zahŕňať harmonizáciu zákonov a iných právnych predpisov členských štátov v prípadoch, v ktorých zmluvy takúto harmonizáciu vylučujú.
4.
Tento článok nemôže slúžiť ako základ na dosiahnutie cieľov týkajúcich sa spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a všetky akty prijaté v súlade s týmto článkom sú v súlade s obmedzeniami ustanovenými v článku 25b druhom odseku Zmluvy o Európskej únii.“.
290)
Vkladá sa tento nový článok 308a:
„Článok 308a
Článok 48 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii sa nevzťahuje na tieto články:
– článok 269 tretí a štvrtý odsek,
– článok 270a ods. 2 prvý pododsek,
– článok 308 a
– článok 309.“
291)
Článok 309 sa nahrádza takto:
„Článok 309
Na účely článku 7 Zmluvy o Európskej únii o pozastavení niektorých práv vyplývajúcich z členstva v Únii sa člen Európskej rady alebo Rady zastupujúci daný členský štát nezúčastňuje hlasovania a daný členský štát sa neberie do úvahy pri výpočte jednej tretiny alebo štyroch pätín členských štátov ustanovených v odsekoch 1 a 2 uvedeného článku. Zdržanie sa hlasovania členov, ktorí sú osobne prítomní alebo ktorí sú zastúpení, nebráni prijatiu rozhodnutí uvedených v odseku 2 uvedeného článku.
Na prijatie rozhodnutí uvedených v článku 7 odsekoch 3 a 4 Zmluvy o Európskej únii je kvalifikovaná väčšina vymedzená v súlade s článkom 205 ods. 3 písm. b) tejto zmluvy.
Ak sa v nadväznosti na rozhodnutie o pozastavení výkonu hlasovacích práv prijaté v súlade s článkom 7 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii Rada uznáša kvalifikovanou väčšinou na základe ustanovení zmlúv, táto kvalifikovaná väčšina je vymedzená v súlade s článkom 205 ods. 3 písm. b) tejto zmluvy alebo, ak sa Rada uznáša na návrh Komisie alebo vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, v súlade s článkom 205 ods. 3 písm. a).
Na účely článku 7 Zmluvy o Európskej únii sa Európsky parlament uznáša dvojtretinovou väčšinou odovzdaných hlasov, ktoré predstavujú väčšinu všetkých jeho poslancov.“.
292)
Článok 310 sa stáva článkom 188m.
293)
Článok 311 sa vypúšťa. Vkladá sa článok 311a s textom odseku 2 prvým pododsekom a odsekmi 3 až 6 článku 299; tento text sa mení a dopĺňa sa takto:
a)
odsek 2 prvý pododsek a odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 1 až 5 a pred ne sa vkladá úvodná veta:
„Okrem ustanovení článku 49c Zmluvy o Európskej únii o územnejpôsobnosti zmlúv sa uplatňujú tieto ustanovenia:“;
b)
v odseku 1 (predtým odseku 2 prvom pododseku) sa za slovo „sa“ vkladajú slová „v súlade s článkom 299“ a slová „francúzske zámorské departementy, ... “ sa nahrádzajú slovami „Guadeloupe, Francúzsku Guayanu, Martinik, Réunion, Svätého Bartolomeja, Svätého Martina, ...“;
c)
v odseku 2 (predtým odseku 3) sa vypúšťajú slová „tejto zmluvy“;
d)
v odseku 5 (predtým odseku 6) sa úvodná veta „Odlišne od predchádzajúcich odsekov platí, že“ nahrádza takto: „Odchylne od článku 49c Zmluvy o Európskej únii a odsekov 1 až 4 tohto článku, platí že“;
e)
na konci článku sa dopĺňa nový odsek:
„6.
Európska rada môže na základe iniciatívy dotknutého členského štátu prijať rozhodnutie, ktorým sa vo vzťahu k Únii mení a dopĺňa postavenie dánskej, francúzskej alebo holandskej krajiny alebo územia uvedených v odsekoch 1 a 2. Európska rada sa uznáša jednomyseľne po porade s Komisiou.“.
294)
Nadpis „Záverečné ustanovenia“ pred článkom 313 sa vypúšťa.
295)
Vkladá sa článok 313a:
„Článok 313a
Ustanovenia článku 53 Zmluvy o Európskej únii sa vzťahujú na túto zmluvu.“.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 3
Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Článok 4
1.
Protokol č. 1 pripojený k tejto zmluve obsahuje zmeny a doplnenia protokolov pripojených k Zmluve o Európskej únii, Zmluve o založení Európskeho spoločenstva a/alebo Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.
2.
Protokol č. 2 pripojený k tejto zmluve obsahuje zmeny a doplnenia Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.
Článok 5
1.
Články, oddiely, kapitoly, hlavy a časti Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v znení zmenenom a doplnenom touto zmluvou, sú prečíslované v súlade s tabuľkami zhody uvedenými v prílohe tejto zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2.
Vzájomné odkazy na články, oddiely, kapitoly, hlavy a časti v Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, ako aj medzi týmito zmluvami navzájom, sú upravené v súlade s odsekom 1, a odkazy na odseky alebo pododseky uvedených článkov, ako boli prečíslované alebo presunuté určitými ustanoveniami tejto zmluvy, sú upravené v súlade s týmito ustanoveniami.
Odkazy na články, oddiely, kapitoly, hlavy a časti Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva obsiahnuté v iných zmluvách a aktoch primárneho práva, na ktorých je Únia založená, sú upravené v súlade s odsekom 1. Odkazy na odôvodnenia Zmluvy o Európskej únii alebo odseky alebo pododseky článkov Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ako boli prečíslované alebo presunuté touto zmluvou, sú upravené v súlade s touto zmluvou.
Tieto úpravy sa podľa potreby rovnako týkajú prípadov, keď je dané ustanovenie vypustené.
3.
Odkazy na odôvodnenia, články, oddiely, kapitoly, hlavy a časti Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva zmenené a doplnené touto zmluvou, ktoré sú obsiahnuté v iných nástrojoch alebo právnych aktoch sa považujú za odkazy na odôvodnenia, články, oddiely, kapitoly, hlavy a časti uvedených zmlúv tak, ako boli tieto prečíslované v súlade s odsekom 1, prípadne na odseky a pododseky, ako boli prečíslované alebo presunuté ustanoveniami tejto zmluvy.
Článok 6
1.
Túto zmluvu ratifikujú Vysoké zmluvné strany v súlade s ich ústavnými požiadavkami. Ratifikačné listiny budú uložené u vlády Talianskej republiky.
2.
Táto zmluva nadobúda platnosť 1. januára 2009, ak budú uložené všetky ratifikačné listiny, alebo ak sa tak nestane, prvým dňom mesiaca nasledujúceho po vykonaní tohto úkonu posledným signatárskym štátom.
Článok 7
Táto zmluva, nazvaná Lisabonská, je vyhotovená v jedinom origináli v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, írskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom texty v každom z týchto jazykov sú rovnako autentické a uložia sa v archívoch vlády Talianskej republiky, ktorá pošle overenú kópiu každej z vlád ostatných signatárskych štátov.
NA DÔKAZ TOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto zmluvu.
Съставено в Лисабон на тринадесети декември две хиляди и седма година.
Hecho en Lisboa, el trece de diciembre de dos mil siete.
V Lisabonu dne třináctého prosince dva tisíce sedm.
Udfærdiget i Lissabon den trettende december to tusind og syv.
Geschehen zu Lissabon am dreizehnten Dezember zweitausendsieben.
Kahe tuhande seitsmenda aasta detsembrikuu kolmeteistkümnendal päeval Lissabonis.
Έγινε στη Λισσαβώνα, στις δέκα τρεις Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.
Done at Lisbon on the thirteenth day of December in the year two thousand and seven.
Fait à Lisbonne, le treize décembre deux mille sept.
Arna dhéanamh i Liospóin, an tríú lá déag de Nollaig sa bhliain dhá mhíle a seacht.
Fatto a Lisbona, addì tredici dicembre duemilasette.
Lisabonā, divtūkstoš septītā gada trīspadsmitajā decembrī.
Priimta Lisabonoje du tūkstančiai septintųjų metų gruodžio tryliktą dieną.
Kelt Lisszabonban, a kétezer-hetedik év december tizenharmadik napján.
Magħmul f'Lisbona, fit-tlettax-il jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u sebgħa.
Gedaan te Lissabon, de dertiende december tweeduizend zeven.
Sporządzono w Lizbonie dnia trzynastego grudnia roku dwa tysiące siódmego.
Feito em Lisboa, em treze de Dezembro de dois mil e sete.
Întocmit la Lisabona la treisprezece decembrie două mii șapte.
V Lisabone dňa trinásteho decembra dvetisícsedem.
V Lizboni, dne trinajstega decembra leta dva tisoč sedem.
Tehty Lissabonissa kolmantenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.
Som skedde i Lissabon den trettonde december tjugohundrasju.
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Fúr Seine Majestät den Kônig der Belgier
Obrázok 01
„Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.“
«Cette signature engage également la Région de Bruxelles-Capitale.»
„Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Franzôsische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brússel-Hauptstadt.“
За Правителството на Република България
Obrázok 02
Za prezidenta České republiky
Obrázok 03
For Hendes Majestæt Danmarks Dronning
Obrázok 04
Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland
Obrázok 05
Eesti Vabariigi Presidendi nimel
Obrázok 06
Thar ceann Uachtarán na hÉireann
Obrázok 07
For the President of Ireland
Obrázok 08
Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
Obrázok 09
Por Su Majestad el Rey de España
Obrázok 10
Pour le Président de la République française
Obrázok 11
Per il Presidente della Repubblica italiana
Obrázok 12
Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας
Obrázok 13
Latvijas Republikas Valsts prezidenta vārdā
Obrázok 14
Lietuvos Respublikos Prezidento vardu
Obrázok 15
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
Obrázok 16
A Magyar Köztársaság Elnöke részéről
Obrázok 17
Għall-President ta' Malta
Obrázok 18
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
Obrázok 19
Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich
Obrázok 20
Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Obrázok 21
Pelo Presidente da República Portuguesa
Obrázok 22
Pentru Președintele României
Obrázok 23
Za predsednika Republike Slovenije
Obrázok 24
Za prezidenta Slovenskej republiky
Obrázok 25
Suomen Tasavallan Presidentin puolesta
Obrázok 26
För Republiken Finlands President
Obrázok 27
För Konungariket Sveriges regering
Obrázok 28
For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Obrázok 29
PROTOKOLY
A. PROTOKOLY, KTORÉ SA PRIPOJA K ZMLUVE O EURÓPSKEJ ÚNII, K ZMLUVE O FUNGOVANÍ EURÓPSKEJ ÚNIE A PRÍPADNE K ZMLUVE O ZALOŽENÍ EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA PRE ATÓMOVÚ ENERGIU
PROTOKOL
O ÚLOHE NÁRODNÝCH PARLAMENTOV V EURÓPSKEJ ÚNII
VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY,
PRIPOMÍNAJÚC, že spôsob, akým národné parlamenty vykonávajú kontrolu svojej vlády vo vzťahu k činnostiam Únie, je záležitosťou ústavného systému a praxe každého členského štátu,
ŽELAJÚC SI povzbudzovať národné parlamenty k väčšiemu zapojeniu do činnostíEurópskej únie a posilňovať ich možnosť vyjadrovať svoje názory k návrhom legislatívnych aktov Európskej únie, ako aj k ďalším záležitostiam ich osobitného záujmu,
SA DOHODLI NA týchto ustanoveniach, ktoré sú pripojené k Zmluve o Európskej únii, k Zmluve o fungovaní Európskej únie a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu:
HLAVA I
INFORMÁCIE PRE NÁRODNÉ PARLAMENTY
Článok 1
Konzultačné dokumenty Komisie (zelené a biele knihy a oznámenia) postúpi Komisia pri ich zverejnení priamo národným parlamentom. Komisia tiež postúpi národným parlamentom ročný plán legislatívnych úloh, ako aj všetky ostatné dokumenty legislatívneho plánovania alebo stratégie politiky v rovnakom čase ako Európskemu parlamentu a Rade.
Článok 2
Návrhy legislatívnych aktov zaslané Európskemu parlamentu a Rade sa postúpia národným parlamentom. Na účely tohto protokolu „návrh legislatívneho aktu“ znamená návrhy Komisie, iniciatívy skupiny členských štátov, iniciatívy Európskeho parlamentu, žiadosti Súdneho dvora, odporúčania Európskej centrálnej banky a žiadosti Európskej investičnej banky, ktorých cieľom je prijatie legislatívneho aktu.
Návrh legislatívneho aktu pochádzajúci od Komisie postúpi národným parlamentom priamo Komisia v rovnakom čase ako Európskemu parlamentu a Rade.
Návrh legislatívneho aktu pochádzajúci od Európskeho parlamentu postúpi národným parlamentom priamo Európsky parlament.
Návrh legislatívneho aktu pochádzajúci od skupiny členských štátov, Súdneho dvora, Európskej centrálnej banky alebo Európskej investičnej banky postúpi národným parlamentom Rada.
Článok 3
Národné parlamenty môžu v súlade s postupom ustanoveným v Protokole o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality poslať predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko k tomu, či je návrh legislatívneho aktu v súlade so zásadou subsidiarity.
Ak návrh legislatívneho aktu pochádza od skupiny členských štátov, vládam týchto členských štátov postúpi odôvodnené stanovisko(-á) predseda Rady.
Ak návrh legislatívneho aktu pochádza od Súdneho dvora, Európskej centrálnej banky alebo Európskej investičnej banky, dotknutej inštitúcii alebo orgánu postúpi odôvodnené stanovisko(-á) predseda Rady.
Článok 4
Od sprístupnenia návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom v úradných jazykoch Únie až do dňa, keď sa zaradí do predbežného programu rokovania Rady s cieľom jeho prijatia alebo prijatia pozície v rámci legislatívneho postupu, musí uplynúť osemtýždňová lehota. Výnimky sú prípustné v naliehavých prípadoch, ktorých dôvody sa uvedú v akte alebo v pozícii Rady. S výnimkou naliehavých prípadov, ktoré sú náležite odôvodnené, nesmie počas týchto ôsmich týždňov dôjsť k žiadnej dohode o návrhu legislatívneho aktu. S výnimkou naliehavých prípadov, ktoré sú náležite odôvodnené, musí medzi zaradením návrhu legislatívneho aktu do predbežného programu rokovania Rady a prijatím pozície uplynúť desaťdňová lehota.
Článok 5
Programy zasadnutí Rady a výsledky zasadnutí vrátane zápisníc zo zasadnutí, na ktorých Rada rokuje o návrhoch legislatívnych aktov, sa postupujú priamo národným parlamentom v rovnakom čase ako vládam členských štátov.
Článok 6
Ak má Európska rada v úmysle uplatniť článok 48 ods. 7, prvý alebo druhý pododsek Zmluvy o Európskej únii, národné parlamenty sú o zámere Európskej rady informované najmenej šesť mesiacov pred prijatím rozhodnutia.
Článok 7
Dvor audítorov postúpi svoju výročnú správu pre informáciu národným parlamentom v rovnakom čase ako Európskemu parlamentu a Rade.
Článok 8
Ak národný parlamentný systém nie je jednokomorový, uplatnia sa články 1 až 7 na komory, z ktorých parlament pozostáva.
HLAVA II
MEDZIPARLAMENTNÁ SPOLUPRÁCA
Článok 9
Európsky parlament a národné parlamenty spoločne vymedzia organizáciu a podporu efektívnej a pravidelnej medziparlamentnej spolupráce v rámci Únie.
Článok 10
Konferencia parlamentných výborov pre záležitosti Únie môže do pozornosti Európskeho parlamentu, Rady a Komisie predložiť všetky iniciatívy, ktoré považuje za vhodné. Táto konferencia okrem toho podporuje výmenu informácií a najlepšej praxe medzi národnými parlamentmi a Európskym parlamentom vrátane ich osobitných výborov. Môže organizovať aj medziparlamentné konferencie ku konkrétnym témam, najmä diskutovať o záležitostiach spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky vrátane spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky. Príspevky konferencie nie sú záväzné pre národné parlamenty a nie sú nimi dotknuté ich pozície.
PROTOKOL
O UPLATŇOVANÍ ZÁSAD SUBSIDIARITY A PROPORCIONALITY
VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY,
ŽELAJÚC SI zabezpečiť, aby sa rozhodnutia prijímali čo najbližšie k občanom Únie,
ROZHODNUTÉ určiť podmienky uplatňovania zásad subsidiarity a proporcionality zakotvených v článku 3b Zmluvy o Európskej únii a zaviesť systém kontroly uplatňovania týchto zásad,
SA DOHODLI NA týchto ustanoveniach, ktoré sú pripojené k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie:
Článok 1
Každá inštitúcia zabezpečuje trvalé dodržiavanie zásad subsidiarity a proporcionality vymedzených v článku 3b Zmluvy o Európskej únii.
Článok 2
Predtým, ako Komisia navrhne legislatívny akt, uskutoční rozsiahle konzultácie. Ak je to vhodné, zohľadnia takéto konzultácie regionálny a miestny rozmer zamýšľaných opatrení. Komisia neuskutoční takéto konzultácie v mimoriadne naliehavých prípadoch. Vo svojom návrhu uvedie dôvody tohto rozhodnutia.
Článok 3
Na účely tohto protokolu „návrh legislatívneho aktu“ znamená návrhy Komisie, iniciatívy skupiny členských štátov, iniciatívy Európskeho parlamentu, žiadosti Súdneho dvora, odporúčania Európskej centrálnej banky a žiadosti Európskej investičnej banky, ktorých cieľom je prijatie legislatívneho aktu.
Článok 4
Komisia postupuje svoje návrhy legislatívnych aktov a svoje zmenené a doplnené návrhy národným parlamentom v rovnakom čase ako zákonodarcovi Únie.
Európsky parlament postupuje svoje návrhy legislatívnych aktov, ako aj svoje zmenené a doplnené návrhy národným parlamentom.
Rada postupuje návrhy legislatívnych aktov pochádzajúce od skupiny členských štátov, Súdneho dvora, Európskej centrálnej banky alebo Európskej investičnej banky, ako aj zmenené a doplnené návrhy národným parlamentom.
Legislatívne uznesenia Európskeho parlamentu a pozície Rady tieto inštitúcie po ich prijatí postúpia národným parlamentom.
Článok 5
Návrhy legislatívnych aktov sa odôvodnia so zreteľom na zásadu subsidiarity a zásadu proporcionality. Každý návrh legislatívneho aktu by mal obsahovať dôvodovú správu, na základe ktorej je možné vyhodnotiť jeho súlad so zásadami subsidiarity a proporcionality. Dôvodová správa by mala obsahovať približný odhad finančného dosahu návrhu a v prípade smernice jej dôsledky týkajúce sa právnych predpisov, ktoré majú prijať členské štáty, a to vrátane regionálnych právnych predpisov, ak je to potrebné. Dôvody, ktoré vedú k záveru, že cieľ Únie sa dá lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, sa podložia kvalitatívnymi, a kedykoľvek je to možné, kvantitatívnymi ukazovateľmi. Návrhy legislatívnych aktov zohľadnia potrebu udržať akúkoľvek finančnú alebo administratívnu záťaž Únie, národných vlád, regionálnych alebo miestnych orgánov, hospodárskych subjektov a občanov na čo najnižšej úrovni, primeranej sledovanému cieľu.
Článok 6
Do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu v úradných jazykoch Únie môže ktorýkoľvek národný parlament alebo ktorákoľvek komora národného parlamentu poslať predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením dôvodov, pre ktoré sú presvedčení, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity. Je vecou každého národného parlamentu alebo každej komory národného parlamentu, aby sa prípadne poradili s regionálnymi parlamentmi so zákonodarnými právomocami.
Ak návrh legislatívneho aktu pochádza od skupiny členských štátov, predseda Rady postúpi stanovisko vládam týchto členských štátov.
Ak návrh legislatívneho aktu pochádza od Súdneho dvora, Európskej centrálnej banky alebo Európskej investičnej banky, predseda Rady postúpi stanovisko dotknutej inštitúcii alebo orgánu.
Článok 7
1.
Európsky parlament, Rada a Komisia, a prípadne, skupina členských štátov, Súdny dvor, Európska centrálna banka alebo Európska investičná banka, ak návrh legislatívneho aktu pochádza od nich, zohľadnia odôvodnené stanoviská vydané národnými parlamentmi alebo komorou niektorého z národných parlamentov.
Každý národný parlament má dva hlasy rozdelené v závislosti od národného parlamentného systému. V dvojkomorovom národnom parlamentnom systéme má každá z dvoch komôr jeden hlas.
2.
Pokiaľ odôvodnené stanoviská k nesúladu návrhu legislatívneho aktu so zásadou subsidiarity predstavujú aspoň jednu tretinu všetkých hlasov pridelených národným parlamentom podľa druhého pododseku odseku 1, návrh sa musí opätovne posúdiť. V prípade návrhu legislatívneho aktu predloženého na základe článku 61i Zmluvy o fungovaní Európskej únie týkajúceho sa priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti je potrebná jedna štvrtina hlasov.
Po takomto opätovnom posúdení sa môže Komisia alebo prípadne skupina členských štátov, Európsky parlament, Súdny dvor, Európska centrálna banka alebo Európska investičná banka, ak návrh legislatívneho aktu pochádza od nich, rozhodnúť, že ponechá, zmení alebo doplní. alebo stiahne návrh. Takéto rozhodnutie musí byť odôvodnené.
3.
Navyše v rámci riadneho legislatívneho postupu, pokiaľ odôvodnené stanoviská k nesúladu návrhu legislatívneho aktu so zásadou subsidiarity predstavujú aspoň jednoduchú väčšinu všetkých hlasov pridelených národným parlamentom podľa druhého pododseku odseku 1, návrh sa musí opätovne posúdiť. Po takomto opätovnom posúdení sa môže Komisia rozhodnúť, že ponechá, zmení, doplní alebo stiahne návrh.
Ak sa Komisia rozhodne návrh zachovať, musí v odôvodnenom stanovisku vysvetliť, prečo sa domnieva, že návrh je v súlade so zásadou subsidiarity. Toto odôvodnené stanovisko, ako aj odôvodnené stanoviská národných parlamentov sa musia predložiť zákonodarcovi Únie na posúdenie v rámci legislatívneho postupu:
a)
pred dokončením prvého čítania zákonodarca (Európsky parlament a Rada) preskúma súlad legislatívneho návrhu so zásadou subsidiarity, pričom zohľadní najmä dôvody, ktoré vyjadrila a spoločne zastáva väčšina národných parlamentov, ako aj odôvodnené stanovisko Komisie;
b)
ak na základe 55 % väčšiny členov Rady alebo väčšiny odovzdaných hlasov v Európskom parlamente zákonodarca dospeje k stanovisku, že návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity, tento legislatívny návrh sa nebude ďalej preskúmavať.
Článok 8
Súdny dvor Európskej únie má právomoc rozhodovať o žalobách z dôvodu porušenia zásady subsidiarity legislatívnym aktom podaných členskými štátmi v súlade s pravidlami ustanovenými v článku 230 Zmluvy o fungovaní Európskej únie alebo predložených členským štátom v súlade s jeho právnym poriadkom v mene jeho národného parlamentu alebo komory národného parlamentu.
V súlade s podmienkami ustanovenými v uvedenom článku môže aj Výbor regiónov podať takéto žaloby voči legislatívnym aktom, na prijatie ktorých Zmluva o fungovaní Európskej únie vyžaduje poradu s ním.
Článok 9
Komisia predkladá každý rok Európskej rade, Európskemu parlamentu, Rade a národným parlamentom správu o uplatňovaní článku 3b Zmluvy o Európskej únii. Táto výročná správa sa postúpi aj Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.
PROTOKOL
O EUROSKUPINE
VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY,
ŽELAJÚC SI presadzovať podmienky silnejšieho hospodárskeho rastu v Európskej únii a na tento účel rozvíjať stále užšiu koordináciu hospodárskych politík v rámci oblasti, kde sa používa euro,
VEDOMÉ SI potreby upraviť osobitné ustanovenia pre posilnený dialóg medzi členskými štátmi, ktorých menou je euro, očakávajúc, že euro sa stane menou všetkých členských štátov Únie,
SA DOHODLI NA týchto ustanoveniach, ktoré sú pripojené k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie:
Článok 1
Ministri členských štátov, ktorých menou je euro, sa stretávajú na neformálnych zasadnutiach. Takéto zasadnutia sa konajú, ak je to potrebné, na prediskutovanie otázok týkajúcich sa osobitných povinností, ktoré majú spoločné v súvislosti s jednotnou menou. Komisia sa zúčastňuje na zasadnutiach. Európska centrálna banka je pozývaná k účasti na takýchto zasadnutiach, ktoré pripravujú zástupcovia ministrov zodpovedných za financie v členských štátoch, ktorých menou je euro, a zástupcovia Komisie.
Článok 2
Ministri členských štátov, ktorých menou je euro, volia na dva a pol roka svojho predsedu väčšinou týchto členských štátov.
PROTOKOL
O STÁLEJ ŠTRUKTÚROVANEJ SPOLUPRÁCI ZRIADENEJ ČLÁNKOM 28a ZMLUVY O EURÓPSKEJ ÚNII
VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY,
S OHĽADOM NA článok 28a ods. 6 a článok 28e Zmluvy o Európskej únii,
PRIPOMÍNAJÚC, že Únia uskutočňuje spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, ktorá je založená na dosiahnutí postupného zbližovania činnost členských štátov,
PRIPOMÍNAJÚC, že spoločná bezpečnostná a obranná politika je neoddeliteľnou súčasťou spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky; že Únii poskytuje operačnú spôsobilosť pomocou civilných a vojenských prostriedkov; že Únia môže použiť tieto prostriedky na misiách uvedených v článku 28b Zmluvy o Európskej únii mimo územia Únie na udržiavanie mieru, predchádzanie konfliktom a posilňovanie medzinárodnej bezpečnosti v súlade so zásadami Charty Organizácie Spojených národov; že plnenie týchto úloh spočíva vo využití spôsobilostí poskytnutých členskými štátmi v súlade so zásadou „nedeliteľnosti síl“,
PRIPOMÍNAJÚC, že spoločná bezpečnostná a obranná politika Únie nemá vplyv na osobitnú povahu bezpečnostnej a obrannej politiky niektorých členských štátov,
PRIPOMÍNAJÚC, že spoločná bezpečnostná a obranná politika Únie rešpektuje záväzky vyplývajúce zo Severoatlantickej zmluvy tých členských štátov, ktoré zastávajú názor, že ich spoločná obrana sa má uskutočňovať v rámci Organizácie Severoatlantickej zmluvy, ktorá zostáva základom kolektívnej obrany jej členov a je v súlade so spoločnou bezpečnostnou a obrannou politikou vytvorenou v tomto rámci,
PRESVEDČENÉ, že rozhodnejšia úloha Únie v otázkach bezpečnosti a obrany prispeje k životaschopnosti obnovenej Atlantickej aliancie v súlade s dohodami Berlín plus,
ODHODLANÉ zabezpečiť, aby Únia bola schopná v plnom rozsahu prevziať zodpovednosť v rámci medzinárodného spoločenstva,
UZNÁVAJÚC, že Organizácia Spojených národov môže požiadať Úniu o pomoc v prípade naliehavej potreby uskutočnenia misií na základe kapitol VI a VII Charty Organizácie Spojených národov,
UZNÁVAJÚC, že na posilnenie bezpečnostnej a obrannej politiky bude potrebné vyvinúť úsilie členských štátov v oblasti spôsobilostí,
S VEDOMÍM, že začatie novej etapy v rozvoji európskej bezpečnostnej a obrannej politiky bude vyžadovať odhodlané úsilie príslušných členských štátov,
PRIPOMÍNAJÚC význam účasti vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v plnej miere na činnostiach, ktoré sú spojené so stálou štruktúrovanou spoluprácou,
SA DOHODLI NA týchto ustanoveniach, ktoré sú pripojené k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie:
Článok 1
Stála štruktúrovaná spolupráca uvedená v článku 28a ods. 6 Zmluvy o Európskej únii je otvorená všetkým členským štátom, ktoré sa zaviažu odo dňa nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy:
a)
postupovať intenzívnejšie v rozvoji svojich obranných spôsobilostí pomocou rozvoja svojich národných príspevkov a prípadnej účasti v mnohonárodných silách, v hlavných európskych programoch vyzbrojovania a na činnosti Agentúry v oblasti rozvoja obranných spôsobilostí, výskumu, obstarávania a vyzbrojovania (Európska obranná agentúra) a
b)
mať schopnosť zabezpečiť najneskôr do roku 2010, buď na národnej úrovni, alebo ako súčasť skupín mnohonárodných s l, bojové jednotky špecializované pre plánované misie, štruktúrované na taktickej úrovni ako bojové zoskupenia, s podpornými zložkami zahŕňajúcimi dopravu a logistiku, schopné vykonávať misie uvedené v článku 28b Zmluvy o Európskej únii v lehote od 5 do 30 dní, najmä na žiadosť Organizácie Spojených národov, a ktoré môžu byť držané na počiatočné obdobie 30 dní, ktoré sa môže predĺžiť na najmenej 120 dní.
Článok 2
Na účely dosiahnutia cieľov uvedených v článku 1 sa členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na stálej štruktúrovanej spolupráci, zaväzujú:
a)
spolupracovať od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy, s cieľom dosiahnuť dohodnuté ciele týkajúce sa výšky investičných výdavkov na obranné prostriedky a pravidelne preskúmavať tieto ciele v kontexte bezpečnostného prostredia a medzinárodnej zodpovednosti Únie;
b)
vzájomne harmonizovať svoje nástroje obrany v čo najväčšej možnej miere, hlavne harmonizáciou identifikácie ich vojenských potrieb, združením a prípadne, špecializáciou ich obranných prostriedkov a spôsobilostí a podporovaním spolupráce v oblasti výcviku a logistiky;
c)
prijať konkrétne opatrenia na posilnenie dostupnosti, interoperability, pružnosti a schopnosti nasadenia ich ozbrojených síl, najmä pomocou určenia spoločných cieľov v záležitostiach nasadenia ozbrojených síl vrátane možnosti preskúmania ich vnútroštátnych rozhodovacích postupov;
d)
spolupracovať s cieľom zabezpečiť prijatie potrebných opatrení na nápravu nedostatkov zistených v rámci „Mechanizmu rozvoja spôsobilostí“ vrátane pomocou mnohonárodných prístupov a bez toho, aby boli dotknuté príslušné záväzky v rámci Organizácie Severoatlantickej zmluvy;
e)
zúčastniť sa podľa potreby na vývoji hlavných spoločných alebo európskych programov vyzbrojovania v rámci Európskej obrannej agentúry.
Článok 3
Európska obranná agentúra prispieva k pravidelnému hodnoteniu príspevkov zúčastnených členských štátov v oblasti spôsobilostí, najmä príspevkov poskytnutých v súlade s kritériami ustanovenými okrem iného na základe článku 2 a predloží o nich správu aspoň raz ročne. Hodnotenie môže slúžiť ako základ pre odporúčania a rozhodnutia Rady, ktoré sa prijímajú v súlade s článkom 28e Zmluvy o Európskej únii.
PROTOKOL
K ČLÁNKU 6 ODS. 2 ZMLUVY O EURÓPSKEJ ÚNII O PRISTÚPENÍ ÚNIE K EURÓPSKEMU DOHOVORU O OCHRANE ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD
VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY
SA DOHODLI NA týchto ustanoveniach, ktoré sú pripojené k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie:
Článok 1
Dohoda o pristúpení Únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „európsky dohovor“), ktorá je ustanovená v článku 6 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii, musí odrážať potrebu zachovať charakteristické znaky Únie a práva Únie, najmä so zreteľom na:
a)
osobitné formy možnej účasti Únie v kontrolných orgánoch európskeho dohovoru,
b)
mechanizmy potrebné na zabezpečenie toho, aby žaloby podané štátmi, ktoré nie sú členskými štátmi, a žaloby podané jednotlivcami boli správne adresované členským štátom a/alebo Únii v závislosti od povahy veci.
Článok 2
Dohoda uvedená v článku 1 musí zaručiť, že pristúpením Únie nebudú dotknuté právomoci Únie alebo právomoci jej inštitúcií. Musí zaručiť, že žiadnym z jej ustanovení nebude dotknuté osobitné postavenie členských štátov s ohľadom na európsky dohovor a najmä na jeho protokoly, na opatrenia prijaté členskými štátmi na odchýlenie sa od európskeho dohovoru v súlade s jeho článkom 15 a na výhrady členských štátov k európskemu dohovoru vyjadrené v súlade s jeho článkom 57.
Článok 3
Žiadnym ustanovením dohody uvedenej v článku 1 nesmie byť dotknutý článok 292 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
PROTOKOL
O VNÚTORNOM TRHU A HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽI
VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY,
BERÚC DO ÚVAHY, že vnútorný trh tak, ako je vymedzený v článku 2 Zmluvy o Európskej únii, obsahuje systém, ktorým sa zabezpečuje, že hospodárska súťaž nebude narušená,
SA DOHODLI, že na tento účel Únia v prípade potreby prijme opatrenia podľa ustanovení zmlúv vrátane článku 308 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Tento protokol je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie.
PROTOKOL
O UPLATŇOVANÍ CHARTY ZÁKLADNÝCH PRÁV EURÓPSKEJ ÚNIE NA POĽSKO A SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY,
KEĎŽE v článku 6 Zmluvy o Európskej únii Únia uznáva práva, slobody a zásady uvedené v Charte základných práv Európskej únie;
KEĎŽE Charta sa má uplatňovať striktne v súlade s ustanoveniami uvedeného článku 6 a hlavy VII samotnej charty;
KEĎŽE v uvedenom článku 6 sa vyžaduje, aby súdy Poľska a Spojeného kráľovstva chartu uplatňovali a vykladali striktne v súlade s vysvetlivkami uvedenými v danom článku;
KEĎŽE charta obsahuje tak práva ako aj zásady;
KEĎŽE charta obsahuje ustanovenia civilno-politického i hospodársko-sociálneho charakteru;
KEĎŽE v charte sa opätovne potvrdzujú práva, slobody a zásady, ktoré Únia uznáva, pričom tieto zásady sa zviditeľňujú, ale nevytvárajú sa žiadne nové práva či zásady;
PRIPOMÍNAJÚC záväzky Poľska a Spojeného kráľovstva podľa Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o fungovaní Európskej únie a práva Únie vo všeobecnosti;
BERÚC NA VEDOMIE želanie Poľska a Spojeného kráľovstva objasniť niektoré aspekty uplatňovania charty;
ŽELAJÚC SI preto objasniť uplatňovanie charty v súvislosti so zákonmi a správnymi opatreniami Poľska a Spojeného kráľovstva a jej žalovateľnosti v rámci Poľska a Spojeného kráľovstva;
OPÄTOVNE POTVRDZUJÚC, že odkazy v tomto protokole na vykonávanie konkrétnych ustanovení charty sa striktne uplatňujú bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie iných ustanovení charty;
OPÄTOVNE POTVRDZUJÚC, že tento protokol sa uplatňuje bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie charty v iných členských štátoch;
OPÄTOVNE POTVRDZUJÚC, že tento protokol sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté iné povinnosti Poľska a Spojeného kráľovstva podľa Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o fungovaní Európskej únie a práva Únie vo všeobecnosti,
SA DOHODLI NA týchto ustanoveniach, ktoré sú pripojené k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie:
Článok 1
1.
Chartou sa nerozširuje možnosť Súdneho dvora Európskej únie, ani iného súdu či súdneho orgánu Poľska alebo Spojeného kráľovstva, aby určil, či sú zákony, iné právne predpisy či administratívne ustanovenia, postupy alebo konanie Poľska alebo Spojeného kráľovstva v súlade so základnými právami, slobodami a zásadami, ktoré opätovne potvrdzuje.
2.
Predovšetkým, a aby sa vyhlo akýmkoľvek pochybnostiam, žiadne ustanovenie hlavy IV charty nevytvára práva, ktorých je možné sa súdne domáhať, uplatniteľné v Poľsku alebo Spojenom kráľovstve okrem prípadov, keď sú tieto práva ustanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch Poľska alebo Spojeného kráľovstva.
Článok 2
V rozsahu, v ktorom akékoľvek ustanovenie tejto charty odkazuje na vnútroštátne právne predpisy a postupy, sa toto ustanovenie v Poľsku alebo Spojenom kráľovstve uplatňuje len v rozsahu, v akom sa práva či zásady, ktoré obsahuje, uznávajú v právnych predpisoch či postupoch Poľska alebo Spojeného kráľovstva.
PROTOKOL
O VYKONÁVANÍ SPOLOČNÝCH PRÁVOMOCÍ
VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY
SA DOHODLI NA týchto ustanoveniach, ktoré sú pripojené k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie:
Jediný článok
Pokiaľ ide o článok 2a ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o spoločne vykonávaných právomociach, ak Únia vykonáva činnosť v určitej oblasti, rozsah takéhoto výkonu právomoci zahŕňa len tie prvky, ktoré sú upravené dotknutým aktom Únie, a teda nevzťahuje sa na celú oblasť.
PROTOKOL
O SLUŽBÁCH VŠEOBECNÉHO ZÁUJMU
VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY,
ŽELAJÚC SI zdôrazniť význam služieb všeobecného záujmu,
SA DOHODLI NA týchto výkladových ustanoveniach, ktoré sú pripojené k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie:
Článok 1
Spoločné hodnoty Únie, pokiaľ ide o služby všeobecného hospodárskeho záujmu v zmysle článku 16 Zmluvy o fungovaní Únie, zahŕňajú najmä:
– základnú úlohu a široké diskrečné právomoci národných, regionálnych a miestnych orgánov pri poskytovaní, obstarávaní a organizovaní služieb všeobecného hospodárskeho záujmu, ktoré čo najlepšie napĺňajú potreby užívateľov;
– rôznorodosť medzi rôznymi službami všeobecného hospodárskeho záujmu a rozdiely v potrebách a preferenciách užívateľov, ktoré môžu byť spôsobené rozdielnymi geografickými, sociálnymi alebo kultúrnymi okolnosťami;
– vysokú úroveň kvality, bezpečnosti a dostupnosti, rovnaký prístup a presadzovanie všeobecného prístupu a práv užívateľov.
Článok 2
Ustanoveniami zmlúv nie sú žiadnym spôsobom dotknuté právomoci členských štátov poskytovať, obstarávať a organizovať služby všeobecného záujmu nehospodárskeho charakteru.
PROTOKOL
O ROZHODNUTÍ RADY O VYKONÁVANÍ ČLÁNKU 9c ODS. 4 ZMLUVY O EURÓPSKEJ ÚNII A ČLÁNKU 205 ODS. 2 ZMLUVY O FUNGOVANÍ EURÓPSKEJ ÚNIE OD 1. NOVEMBRA 2014 DO 31. MARCA 2017 NA JEDNEJ STRANE A OD 1. APRÍLA 2017 NA
STRANE DRUHEJ
VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY,
SO ZRETEĽOM NA kľúčový význam, ktorý dohoda o rozhodnutí Rady o vykonávaníčlánku 9c ods. 4 Zmluvy o Európskej únii a článku 205 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie od 1. novembra 2014 do 31. marca 2017 na jednej strane a od 1. apríla 2017 na strane druhej (ďalej len „rozhodnutie“) mala pri schvaľovaní Lisabonskej zmluvy;
SA DOHODLI na týchto ustanoveniach, ktoré sú pripojené k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie:
Jediný článok
Pred tým, ako Rada preskúma akýkoľvek návrh, ktorého cieľom by bolo buď zmeniť a doplniť alebo zrušiť toto rozhodnutie alebo ktorékoľvek z jeho ustanovení alebo nepriamo zmeniť a doplniť jeho rozsah pôsobnosti alebo zmysel prostredníctvom zmeny a doplnenia iného právneho aktu Únie, Európska rada tento návrh predbežne prerokuje, pričom v súlade s článkom 9b ods. 4 Zmluvy o Európskej únii sa uznáša konsenzom.
PROTOKOL
O PRECHODNÝCH USTANOVENIACH
VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY,
KEĎŽE na účely zabezpečenia prechodu medzi inštitucionálnymi ustanoveniami zmlúv, ktoré sú uplatniteľné pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, a inštitucionálnymi ustanoveniami uvedenej zmluvy je potrebné upraviť prechodné ustanovenia,
SA DOHODLI NA týchto ustanoveniach, ktoré sú pripojené k Zmluve o Európskej únii, k Zmluve o fungovaní Európskej únie a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu:
Článok 1
V tomto protokole slovo „zmluvy“ označuje Zmluvu o Európskej únii, Zmluvu o fungovaní Európskej únie a Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.
HLAVA I
USTANOVENIA O EURÓPSKOM PARLAMENTE
Článok 2
V dostatočnom predstihu pred parlamentnými voľbami v roku 2009 prijme Európska rada v súlade s článkom 9a ods. 2 druhým pododsekom Zmluvy o Európskej únii rozhodnutie, ktorým určí zloženie Európskeho parlamentu.
Až do skončenia funkčného obdobia zákonodarného zboru v rokoch 2004 - 2009 zostáva zloženie a počet poslancov Európskeho parlamentu rovnaký, aký existoval v čase nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy.
HLAVA II
USTANOVENIA O KVALIFIKOVANEJ VÄČŠINE Článok 3
1.
V súlade s článkom 9c ods. 4 Zmluvy o Európskej únii nadobúdajú ustanovenia toho odseku a ustanovenia článku 205 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o vymedzeníkvalifikovanej väčšiny v Európskej rade a Rade platnosť 1. novembra 2014.
2.
Od 1. novembra 2014 do 31. marca 2017 môže člen Rady v prípade, že sa uznesenie má prijať kvalifikovanou väčšinou, požiadať, aby sa uznesenie prijalo kvalifikovanou väčšinou vymedzenou v odseku 3. V takom prípade sa uplatňujú odseky 3 a 4.
3.
Do 31. októbra 2014 zostávajú v platnosti tieto ustanovenia bez toho, aby bol dotknutý článok 201a ods. 1 druhý pododsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie:
Ak sa majú Európska rada a Rada uznášať kvalifikovanou väčšinou, hlasy členov sa vážia takto:
Belgicko 12 Grécko 12
Bulharsko 10 Španielsko 27
Česká republika 12 Francúzsko 29
Dánsko 7 Taliansko 29
Nemecko 29 Cyprus 4
Estónsko 4 Lotyšsko 4
Írsko 7 Litva 7
Luxembursko 4 Rumunsko 14
Maďarsko 12 Slovinsko 4
Malta 3 Slovensko 7
Holandsko 13 Fínsko 7
Rakúsko 10 Švédsko 10
Poľsko 27 Spojené kráľovstvo 29
Portugalsko 12    
Ak sa v zmysle zmlúv uznášajú na návrh Komisie, uznesenia sa považujú za prijaté, ak získajú najmenej 255 hlasov predstavujúcich väčšinu členov, ktorísa vyslovili za ich prijatie. V ostatných prípadoch sa uznesenia považujú za prijaté, ak získajú najmenej 255 hlasov predstavujúcich najmenej dve tretiny členov, ktorí sa vyslovili za ich prijatie.
Člen Európskej rady alebo Rady môže požiadať, aby sa v prípade, keď Európska rada alebo Rada prijíma akt kvalifikovanou väčšinou, overilo, či členské štáty tvoriace túto väčšinu zastupujú najmenej 62 % celkového počtu obyvateľstva Únie. Ak sa zistí, že táto podmienka nie je splnená, predmetný akt nie je prijatý.
4.
Do 31. októbra 2014 je v prípadoch, v ktorých podľa zmlúv, ak sa nezúčastňujú na hlasovanívšetci členovia Rady, predovšetkým v prípadoch, keď sa odkazuje na kvalifikovanú väčšinu vymedzenú v súlade s článkom 205 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, kvalifikovaná väčšina vymedzená ako rovnaký podiel vážených hlasov a rovnaký podiel počtu členov Rady, a prípadne ako rovnaké percento obyvateľstva dotknutých členských štátov, ako je ustanovené v odseku 3 tohto článku.
HLAVA III
USTANOVENIA O ZLOŽENIACH RADY
Článok 4
Do nadobudnutia účinnosti rozhodnutia uvedeného v článku 9c ods. 6 prvom pododseku Zmluvy o Európskej únii môže Rada zasadať v zloženiach ustanovených v druhom a treťom pododseku uvedeného odseku, ako aj v iných zloženiach podľa zoznamu ustanoveného rozhodnutím Rady pre všeobecné záležitosti, ktorá sa uznáša jednoduchou väčšinou.
HLAVA IV
USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA KOMISIE VRÁTANE VYSOKÉHO PREDSTAVITEĽA ÚNIE PRE ZAHRANIČNÉ VECI A BEZPEČNOSTNÚ POLITIKU
Článok 5
Členovia Komisie, ktorí vykonávajú svoju funkciu v čase nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy, zostávajú vo svojej funkcii do uplynutia ich funkčného obdobia. Dňom vymenovania vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku však skončí funkčné obdobie člena, ktorý má rovnakú štátnu príslušnosť ako vysoký predstaviteľ.
HLAVA V
USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA GENERÁLNEHO TAJOMNÍKA RADY, VYSOKÉHO SPLNOMOCNENCA PRE SPOLOČNÚ ZAHRANIČNÚ A BEZPEČNOSTNÚ POLITIKU A ZÁSTUPCU GENERÁLNEHO TAJOMNÍKA RADY
Článok 6
Funkčné obdobia generálneho tajomníka Rady, vysokého splnomocnenca pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a zástupcu generálneho tajomníka Rady skončia nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy. Rada vymenuje generálneho tajomníka v súlade s článkom 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
HLAVA VI
USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PORADNÝCH ORGÁNOV
Článok 7
Do nadobudnutia účinnosti rozhodnutia uvedeného v článku 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je rozdelenie počtu členov Hospodárskeho a sociálneho výboru takéto:
Belgicko 12 Luxembursko 6
Bulharsko 12 Maďarsko 12
Česká republika 12 Malta 5
Dánsko 9 Holandsko 12
Nemecko 24 Rakúsko 12
Estónsko 7 Poľsko 21
Írsko 9 Portugalsko 12
Grécko 12 Rumunsko 15
Španielsko 21 Slovinsko 7
Francúzsko 24 Slovensko 9
Taliansko 24 Fínsko 9
Cyprus 6 Švédsko 12
Lotyšsko 7 Spojené kráľovstvo 24
Litva 9    
Článok 8
Do nadobudnutia účinnosti rozhodnutia uvedeného v článku 263 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je rozdelenie počtu členov Výboru regiónov takéto:
Belgicko 12 Estónsko 7
Bulharsko 12 Írsko 9
Česká republika 12 Grécko 12
Dánsko 9 Španielsko 21
Nemecko 24 Francúzsko 24
Taliansko 24 Poľsko 21
Cyprus 6 Portugalsko 12
Lotyšsko 7 Rumunsko 15
Litva 9 Slovinsko 7
Luxembursko 6 Slovensko 9
Maďarsko 12 Fínsko 9
Malta 5 Švédsko 12
Holandsko 12 Spojené kráľovstvo 24
Rakúsko 12    
HLAVA VII
PRECHODNÉ USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA AKTOV PRIJATÝCH NA ZÁKLADE HLÁV V A VI ZMLUVY O EURÓPSKEJ ÚNII PRED NADOBUDNUTÍM PLATNOSTI LISABONSKEJ ZMLUVY
Článok 9
Právne účinky aktov inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie prijatých na základe Zmluvy o Európskej únii pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, sú zachované tak dlho, pokým sa tieto akty uplatňovaním zmlúv nezrušia, nevyhlásia za neplatné alebo nezmenia a nedoplnia. To isté platí aj pre dohovory uzavreté medzi členskými štátmi na základe Zmluvy o Európskej únii.
Článok 10
1.
Ako prechodné opatrenie a pokiaľ ide o akty Únie v oblasti policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach, ktoré boli prijaté pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, v deň nadobudnutia platnosti uvedenej zmluvy majú inštitúcie tieto právomoci: právomoci Komisie podľa článku 226 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa nebudú uplatňovať a právomoci Súdneho dvora Európskej únie podľa hlavy VI Zmluvy o Európskej únii v znení platnom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ostávajú rovnaké vrátane prípadu, keď boli akceptované podľa článku 35 ods. 2 uvedenej Zmluvy o Európskej únii.
2.
Zmena a doplnenie aktu uvedeného v odseku 1 má za následok uplatniteľnosť právomocí inštitúcií uvedených v uvedenom odseku tak, ako sú vymedzené v zmluvách, vo vzťahu k zmenenému a doplnenému aktu pre tie členské štáty, na ktoré sa tento zmenený a doplnený akt vzťahuje.
3.
Účinnosť prechodného opatrenia uvedeného v odseku 1 skončí najneskôr uplynutím piatich rokov od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy.
4.
Najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím prechodného obdobia uvedeného v odseku 3 môže Spojené kráľovstvo oznámiť Rade, že pokiaľ ide o akty uvedené v odseku 1, neakceptuje právomoci inštitúciíuvedené v odseku 1, ako sú vymedzené v zmluvách. Ak Spojené kráľovstvo zašle uvedené oznámenie, všetky akty uvedené v odseku 1 sa naň prestanú vzťahovať odo dňa uplynutia prechodného obdobia uvedeného v odseku 3. Tento pododsek sa neuplatňuje na zmenené a doplnené akty, ktoré sa na Spojené kráľovstvo vzťahujú podľa odseku 2.
Rada na návrh Komisie kvalifikovanou väčšinou určí z toho vyplývajúce potrebné opatrenia a potrebné prechodné opatrenia. Spojené kráľovstvo sa na prijatí tohto rozhodnutia nezúčastňuje. Kvalifikovaná väčšina v rámci Rady je vymedzená v súlade s článkom 205 ods. 3 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Rada tiež môže na návrh Komisie prijať kvalifikovanou väčšinou rozhodnutie, ktorým sa určuje, že Spojené kráľovstvo bude znášať prípadné priame finančné dôsledky, ktoré nevyhnutne vznikli v dôsledku ukončenia jeho účasti na týchto aktoch, a ktorých vzniku nebolo možné zabrániť.
5.
Spojené kráľovstvo následne môže kedykoľvek Rade oznámiť svoje želanie zúčastňovať sa na aktoch, ktoré sa naň prestali vzťahovať podľa odseku 4 prvého pododseku. V takom prípade sa uplatňujú príslušné ustanovenia Protokolu o schengenskom acquis začlenenom do rámca Európskej únie, prípadne Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Vo vzťahu k týmto aktom majú inštitúcie také právomoci, ako sú stanovené v zmluvách. Keď inštitúcie Únie a Spojené kráľovstvo konajú podľa príslušných protokolov, snažia sa zabezpečiť čo najväčšiu možnú mieru účasti Spojeného kráľovstva na acquis Únie v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bez toho, aby vážne ohrozili praktické fungovanie jeho rôznych častí, pričom sa musí rešpektovať ich vzájomný súlad.
B. PROTOKOLY, KTORÉ SA PRIPOJA K LISABONSKEJ ZMLUVE
PROTOKOL č. 1,
KTORÝM SA MENIA A DOPĹŇAJÚ PROTOKOLY PRIPOJENÉ K ZMLUVE O EURÓPSKEJ ÚNII, ZMLUVE O ZALOŽENÍ EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA A/ALEBO ZMLUVE O ZALOŽENÍ EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA PRE ATÓMOVÚ ENERGIU
VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY,
ŽELAJÚC si zmeniť a doplniť protokoly pripojené k Zmluve o Európskej únii, Zmluve o založeníEurópskeho spoločenstva a/alebo Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu s cieľom prispôsobiť ich novým ustanoveniam Lisabonskej zmluvy,
SA DOHODLI NA týchto ustanoveniach, ktoré sú pripojené k Lisabonskej zmluve:
Článok 1
1)
Protokoly, ktoré sú v platnosti v deň nadobudnutia platnosti tejto zmluvy a ktoré sú pripojené k Zmluve o Európskej únii, Zmluve o založení Európskeho spoločenstva a/alebo Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, sa menia dopĺňajú v súlade s ustanoveniami tohto článku.
A. HORIZONTÁLNE ZMENY A DOPLNENIA
2)
Horizontálne zmeny a doplnenia uvedené v článku 2 bode 2 Lisabonskej zmluvy sa uplatňujú na protokoly uvedené v tomto článku s výnimkou písmen d), e) a j).
3)
V protokoloch uvedených v bode 1 tohto článku:
a)
posledný odsek ich preambuly, ktorý uvádza zmluvu alebo zmluvy, ku ktorým je predmetný protokol pripojený, sa nahrádza slovami „SA DOHODLI NA týchto ustanoveniach, ktoré sú pripojené k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie“. Tento odsek sa nevzťahuje na Protokol o hospodárskej a sociálnej súdržnosti ani na Protokol o systéme verejnoprávneho vysielania v členských štátoch.
Protokol o Štatúte Súdneho dvora Európskej únie, Protokol o umiestnení sídel inštitúcií a niektorých orgánov, úradov, agentúr a útvarov Európskej únie, Protokol o článku 40.3.3 Ústavy Írska a Protokol o výsadách a imunitách Európskej únie sú rovnako pripojené k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu;
b)
slová „Spoločenstiev“ sa nahrádzajú slovom „Únie“ a slová „Spoločenstvá“ sa nahrádzajú slovom „Únia“; veta sa prípadne následne gramaticky upraví.
4)
V týchto protokoloch sa slová „tejto zmluvy“, „touto zmluvou“ nahrádzajú slovom „zmlúv“ , prípadne „zmluvami“ a odkaz na Zmluvu o Európskej únii a/alebo Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva sa nahrádza odkazom na zmluvy:
a)
Protokol o Štatúte Súdneho dvora Európskej únie:
– článok 1 (vrátane odkazu na Zmluvu o EÚ a Zmluvu o ES);
b)
Protokol o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky:
– článok 1.1 nový druhý pododsek,
– článok 12.1 prvý pododsek,
– článok 14.1 (druhá zmienka o zmluve),
– článok 14.2 druhý pododsek,
– článok 34.1 druhá zarážka,
– článok 35.1;
c)
Protokol o postupe pri nadmernom deficite:
– článok 3 druhá veta;
d)
Protokol o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa Dánska:
– bod 1 (predtým bod 2) druhá veta;
e)
Protokol o schengenskom acquis začlenenom do rámca Európskej únie:
– šieste odôvodnenie, ktoré sa stáva piatym odôvodnením,
– článok 1;
f)
Protokol o azyle pre štátnych príslušníkov členských štátov Európskej únie:
– šieste odôvodnenie, ktoré sa stáva siedmym odôvodnením;
g)
Protokol o nadobudnutí nehnuteľného majetku v Dánsku:
– jediné ustanovenie;
h)
Protokol o systéme verejnoprávneho vysielania v členských štátoch:
– jediné ustanovenie;
i)
Protokol o finančných následkoch uplynutia platnosti zmluvy o založení ESUO a o výskumnom fonde pre uhlie a oceľ:
– článok 3.
5)
V týchto protokoloch a prílohách sa slová „tejto zmluvy“ nahrádzajú odkazom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie: a) Protokol o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky:
– článok 3.1 – článok 21.1
– článok 4 – článok 25.2
– článok 6.3 – článok 27.2
– článok 7 – článok 34.1 úvodné slová
– článok 9.1 – článok 35.3
– článok 10.1 – článok 40.1 (predtým článok 41.1) prvý odsek
– článok 11.1 – článok 41 (predtým článok 42)
– článok 14 ods. 1(prvá zmienka o zmluve) – článok 42.1 (predtým článok 43.1)
– článok 15.3 – článok 45.1 (predtým článok 44.1)
– článok 16.1 prvý odsek – článok 46.3 (predtým článok 47.3).
b)
Protokol o postupe pri nadmernom deficite:
– článok 1, úvodná veta;
c)
Protokol o kritériách konvergencie podľa článku 121 Zmluvy o založeníEurópskeho spoločenstva:
– článok 1, prvá veta;
d)
Protokol o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska:
– bod 5 (predtým bod 6) druhý odsek,
– bod 8 (predtým bod 9) úvodná veta,
– bod 9 (predtým bod 10) písm. a) druhá veta,
– bod 10 (predtým bod 11);
e)
(netýka sa slovenskej verzie);
f)
prílohy I a II:
– názvy oboch príloh.
6)
V týchto protokoloch sa slová „tejto zmluvy“ nahrádzajú slovami „uvedenej zmluvy“:
a)
Protokol o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky:
– článok 3.2;              – článok 11.2
– článok 3.3; – článok 42.2 (predtým článok 43.2)
– článok 9.2; – článok 42.3 (predtým článok 43.3)
– článok 9.3; – článok 43 (predtým článok 44) druhý pododsek
b)
Protokol o postupe pri nadmernom deficite:
– článok 2, úvodná veta;
c)
Protokol o kritériách konvergencie podľa článku 121 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva:
– článok 2,
– článok 3,
– článok 4, prvá veta;
– článok 6;
d)
Protokol o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska:
– bod 6 (predtým bod 7) druhý odsek,
– (netýka sa slovenskej verzie)
7)
V týchto protokoloch sa za slovo „Rada“ vkladajú slová „uznášajúca sa jednoduchou väčšinou“ v príslušnom gramatickom tvare:
a)
Protokol o Štatúte Súdneho dvora Európskej únie:
– článok 4 druhý odsek,
– článok 13 druhý odsek;
b)
Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev:
– článok 6 (predtým článok 7) prvý odsek prvá veta.
8)
V týchto protokoloch sa slová „Súdny dvor Európskych spoločenstiev“ alebo „Súdny dvor“ nahrádzajú slovami „Súdny dvor Európskej únie“ v príslušnom gramatickom tvare:
a)
Protokol o Štatúte Súdneho dvora Európskej únie:
– článok 1, – článok 1 prílohy,
– článok 3 štvrtý odsek,  
b)
Protokol o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky:
– články 35.1, 35.2, 35.4, 35.5 a 35.6,
– článok 36.2;
c)
Protokol o umiestnenísídel inštitúcií a niektorých orgánov a útvarov Európskych spoločenstiev a Europolu:
– jediný článok písm. d);
d)
Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev:
– článok 11 (predtým článok 12) písm. a),
– článok 20 (predtým 21), prvá zmienka;
e)
(netýka sa slovenskej verzie)
f)
Protokol o azyle pre štátnych príslušníkov členských štátov Európskej únie:
– druhé odôvodnenie, ktoré sa stáva tretím odôvodnením
B. ŠPECIFICKÉ ZMENY A DOPLNENIA
ZRUŠENÉ PROTOKOLY
9)
Tieto protokoly sa zrušujú:
a)
Protokol z roku 1957 týkajúci sa Talianska;
b)
Protokol z roku 1957 o tovaroch s pôvodom a tovaroch pochádzajúcich z určitých krajín, ktoré podliehajú osobitnému zaobchádzaniu pri dovoze do niektorého z členských štátov;
c)
Protokol z roku 1992 o Štatúte Európskeho menového inštitútu;
d)
Protokol z roku 1992 o prechode do tretej etapy hospodárskej a menovej únie;
e)
Protokol z roku 1992, ktorý sa týka Portugalska;
f)
Protokol z roku 1997 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý sa nahrádza novým protokolom s rovnakým názvom;
g)
Protokol z roku 1997 o uplatňovanízásad subsidiarity a proporcionality, ktorý sa nahrádza novým protokolom s rovnakým názvom;
h)
Protokol z roku 1997 o ochrane a blahu zvierat, ktorého text sa stal článkom 16b Zmluvy o fungovaní Európskej únie;
i)
Protokol z roku 2001 o rozširovaní Európskej únie;
j)
Protokol z roku 2001 k článku 67 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.
ŠTATÚT SÚDNEHO DVORA EURÓPSKEJ ÚNIE
10)
Protokol o Štatúte Súdneho dvora Európskej únie sa menía dopĺňa takto:
a)
v preambule v prvom odôvodnení sa odkaz na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva nahrádza odkazom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie; v ostatnom texte protokolu sa slová „Zmluvy o ES“ nahrádzajú slovami „Zmluvy o fungovaní Európskej únie“; v texte celého protokolu sa vypúšťajú odkazy na články Zmluvy o Euratom, ktoré sú zrušené protokolom č. 2, ktorý je pripojený k tejto zmluve a v prípade potreby sa veta gramaticky upraví;
b)
(netýka sa slovenskej verzie);
c)
v článku 2 sa slová „... na verejnom zasadaní... “ nahrádzajú slovami „... pred Súdnym dvorom na jeho verejnom zasadnutí ...“;
d)
v článku 3 druhom odseku a v článku 4 štvrtom odseku sa dopĺňa táto veta: „Ak sa rozhodnutie týka člena Všeobecného súdu alebo osobitného súdu, Súdny dvor rozhoduje po porade s dotknutým súdom.“;
e)
v článku 6 prvom odseku sa dopĺňa táto veta: „Ak je dotknutý sudca členom Všeobecného súdu alebo osobitného súdu, Súdny dvor rozhoduje po porade s dotknutým súdom.“;
f)
v názve hlavy II sa dopĺňajú slová „Súdneho dvora“;
g)
v článku 13 prvom odseku prvej vete sa slová „Rada môže na návrh Súdneho dvora jednomyseľne rozhodnúť ...“ sa nahrádzajú slovami „Európsky parlament a Rada môžu na žiadosť Súdneho dvora v súlade s riadnym legislatívnym postupom rozhodnúť ...“;
h)
v názve hlavy III sa dopĺňajú slová „pred Súdnym dvorom“;
i)
článok 23 sa mení a dopĺňa takto:
i)
v prvom odseku prvej vete sa slová „v článku 35 ods. 1 Zmluvy o EÚ“ vypúšťajú, v druhej vete sa slová „... a taktiež Rade a Európskej centrálnej banke, ak akt, ktorého platnosť alebo výklad sú predmetom sporu, bol vydaný jedným z týchto orgánov, a Európskemu parlamentu a Rade, ak akt, ktorého platnosť alebo výklad sú predmetom sporu, bol prijatý spoločne týmito dvoma orgánmi.“ nahrádzajú slovami „... , ako aj inštitúcii, orgánu alebo úradu alebo agentúre, ktoré prijali akt, ktorého platnosť alebo výklad sú sporné.“;
ii)
v druhom odseku sa slová „... a podľa okolností aj Európsky parlament, Rada a Európska centrálna banka sú oprávnené ... “ nahrádzajú slovami „, prípadne aj inštitúcia, orgán alebo úrad alebo agentúra Únie, ktoré prijali akt, ktorého platnosť alebo výklad sú sporné, sú oprávnené ...“;
j)
v článku 24 druhom odseku sa slovo „orgány“ nahrádzajú slovami „inštitúcie, orgány alebo úrady alebo agentúry“;
k)
v článku 40 sa druhý odsek nahrádza takto:
„Rovnaké právo majú orgány, úrady a agentúry Únie a akákoľvek iná osoba, ktorá preukáže oprávnený záujem na rozhodnutí veci prejednávanej Súdnym dvorom. Fyzické alebo právnické osoby nemôžu vstupovať do konaní ako vedľajší účastníci medzi členskými štátmi, medzi inštitúciami Únie navzájom alebo medzi členskými štátmi na jednej strane a inštitúciami Únie na strane druhej.“;
l)
v článku 42, sa slovo „orgány“ nahrádza slovami „inštitúcie, orgány, úrady a agentúry“;
m)
v článku 46 sa dopĺňa tento nový odsek: „Tento článok sa tiež vzťahuje na konanie o mimozmluvnej zodpovednosti proti Európskej centrálnej banke.“;
n)
nadpis hlavy IV sa nahrádza nadpisom „VŠEOBECNÝ SÚD“;
o)
v článku 47 sa prvý odsek nahrádza takto: „Na Všeobecný súd a jeho členov sa vzťahuje článok 9 prvý odsek, články 14 a 15, článok 17 prvý, druhý, štvrtý a piaty odsek a článok 18.“;
p)
v článku 51 prvom odseku písmene a) tretej zarážke sa odkaz na článok 202 tretiu zarážku nahrádza odkazom na článok 249c ods. 280f ods. 1; v druhom odseku sa vypúšťajú slová „alebo Európskou centrálnou bankou“;
q)
článok 64 sa mení a dopĺňa takto:
i)
vkladá sa tento nový prvý odsek:
„Pravidlá používania jazykov uplatňované na Súdnom dvore Európskej únie ustanoví nariadením Rada, ktorá sa uznáša jednomyseľne. Toto nariadenie sa prijme buď na žiadosť Súdneho dvora a po porade s Komisiou a Európskym parlamentom, alebo na návrh Komisie a po porade so Súdnym dvorom a Európskym parlamentom.“.
ii)
v prvom odseku, ktorý sa stal druhým odsekom, sa v prvej vete slová „... platia do prijatia ustanovení upravujúcich používanie jazykov na Súdnom dvore a na Súde prvého stupňa v rámci tohto štatútu.“ nahrádzajú slovami „... platia do prijatia týchto pravidiel.“; druhá veta sa nahrádza takto: „Odchylne od ustanovení článkov 223 a 224 Zmluvy o fungovaní Európskej únie môžu byť tieto ustanovenia zmenené, doplnené alebo zrušené len s jednomyseľným schválením Rady.“;
r)
v prílohe I protokolu článku 3 ods. 1 druhej vete sa slovo „súdu“ nahrádza slovami „Súdu pre verejnú službu“, v odsekoch 2 a 3 sa vypúšťajú slová „kvalifikovanou väčšinou“
s)
(netýka sa slovenskej verzie).
ŠTATÚT ESCB A ECB
11)
Protokol o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky sa menía dopĺňa takto:
a)
v preambule v prvom odôvodnení sa odkaz na článok 8 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva nahrádza odkazom na článok 107 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;
b)
názov kapitoly I sa nahrádza týmto názvom: „SYSTÉM EURÓPSKYCH CENTRÁLNYCH BÁNK“
c)
článok 1.1 sa rozdeľuje na dva pododseky tvorené dvomi vetami súvetia. Prvý pododsek sa nahrádza takto: „V súlade s článkom 245a ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Európska centrálna banka (ECB) a národné centrálne banky tvoria Európsky systém centrálnych bánk (ESCB). ECB a národné centrálne banky tých členských štátov, ktorých menou je euro, tvoria Eurosystém.“; na začiatku druhého pododseku sa slová „plnia ... “ nahrádzajú slovami „ESCB a ECB plnia ...“;
d)
článok 1.2 sa vypúšťa;
e)
článok 2 sa slová „Podľa článku 105 ods. 1 tejto zmluvy“ nahrádzajú slovami „V súlade s článkom 105 ods. 1 a článkom 245a ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie“; na koniec druhej vety sa za slovo „zmluvy“ dopĺňajú slová „Európskej únie“; na koniec tretej vety sa za slovo „zmluvy“ dopĺňajú slová „o fungovaní Európskej únie“;
f)
v článku 3.1 druhej zarážke sa slová „v článku 111 zmluvy“ nahrádzajú slovami „v článku 188o uvedenej zmluvy“
g)
v článku 4 písm. b) sa slová „príslušným orgánom Únie alebo vnútroštátnym orgány“ nahrádzajú slovami „inštitúciám, orgánom alebo úradom Únie alebo vnútroštátnym orgánom“;
h)
v článku 9.1 sa slová „podľa článku 107 ods. 2 tejto zmluvy“ nahrádzajú slovami „podľa článku článku 245a ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie“;
i)
článok 10 sa mení a dopĺňa takto:
i)
v článku 10.1 sa na konci dopĺňajú slová „... členských štátov, ktorých menou je euro.“;
ii)
v článku 10.2 prvej zarážke sa na konci prvej vety slová „... členských štátov, ktoré prijali euro.“ nahrádzajú slovami „... členských štátov, ktorých menou je euro.“; na koniec tretieho pododseku sa slová „podľa článkov 10.3, 40.2 a 40.3“
iii)
článok 10.6 sa vypúšťa;
j)
v článku 11.2 prvom pododseku sa slová „... sú menovaní vzájomnou dohodou vlád členských štátov ... “ nahrádzajú slovami „... sú vymenovaní Európskou radou, ktorá sa uznáša kvalifikovanou väčšinou,“;
k)
v článku 14.1 sa vypúšťajú slová „... najneskôr do ustanovenia ESCB“;
l)
v článku 16 prvej vete sa slovo „bankoviek“ nahrádza slovom „eurobankoviek“;
m)
v článku 18.1 prvej zarážke sa slová „... a to v menách Spoločenstva alebo v menách tretích štátov,“ nahrádzajú slovami „a to v eurách alebo v iných menách,“;
n)
v článku 25.2 sa slová „rozhodnutím Rady“ nahrádzajú slovami „nariadením Rady“;
o)
v článku 28.1 sa vypúšťajú slová „pri jej zriadení“;
p)
V článku 29.1 sa úvodný pododsek nahrádza takto: „Kľúč na upisovanie kapitálu ECB stanovený po prvýkrát v roku 1998, keď bol zriadený ESCB, sa určí tak, že každej národnej centrálnej banke sa v tomto kľúči pridelí vážený podiel, ktorý sa rovná súčtu: ...“; druhý pododsek sa nahrádza takto: „Percentá sa zaokrúhľujú smerom nahor alebo nadol na najbližší násobok 0,0001 percentuálneho bodu.“;
q)
v článku 32.2 sa slová „V zmysle článku 32.3 sa čiastka menového príjmu každej národnej centrálnej banky... “ nahrádzajú slovami „Výška menového príjmu každej národnej centrálnej banky sa...“ a v článku 32.3 sa slová „po začatí tretej etapy“ nahrádzajú slovami „po zavedení eura“;
r)
v článku 34.2 sa vypúšťajú prvé štyri pododseky;
s)
v článku 35.6 sa pred slová „... tohto štatútu.“ vkladajú slová „... zmlúv a ...“;
t)
článok 37 sa vypúšťa a články, ktoré nasledujú, sa v dôsledku toho prečíslujú;
u)
článok 40 (predtým článok 41) sa men a dopĺňa takto:
i)
v článku 40.1 (predtým článku 41.1) sa slová „... môže Rada ... “ nahrádzajú slovami „... môžu Európsky parlament a Rada...“, slovo „meniť“ sa nahrádza slovami „meniť v súlade s riadnym legislatívnym postupom“, slová „kvalifikovanou väčšinou“, „jednomyseľne“ a posledná veta sa vypúšťajú;
ii)
vkladá sa tento nový odsek 40.2 a súčasný článok 41.2 sa prečísluje na článok 40.3:
„40.2. Článok 10.2 môže byť zmenený a doplnený rozhodnutím Európskej rady, ktorá sa uznáša jednomyseľne, a to buď na základe odporúčania Európskej centrálnej banky a po porade s Európskym parlamentom a Komisiou, alebo na základe odporúčania Komisie a po porade s Európskym parlamentom a Európskou centrálnou bankou. Tieto zmeny a doplnenia nadobudnú účinnosť po schválení členskými štátmi v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami.“;
v)
v článku 41 (predtým článku 42) sa vypúšťa časť vety „... bezprostredne po rozhodnutí o dátume začiatku tretej etapy ... “ a slová „...kvalifikovanou väčšinou...“;
w)
v článkoch 42.1, 50 a v článku 42.4 (predtým článku 43.4) sa odkaz na článok 10.1 nahrádza odkazom na článok 10.2;
x)
v článku 43 (predtým článku 44) prvom odseku sa slová „úlohy EMI“ nahrádzajú slovami „bývalé úlohy EMI uvedené v článku 118a ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie“ a slová „v tretej etape“ sa nahrádzajú slovami „po zavedeníeura“; v druhom pododseku sa odkaz na článok 122 nahrádza odkazom na článok 117a;
y)
v článku 46.3 (predtým článku 47.3) sa slová „... voči menám alebo voči jednotnej mene členských štátov, pre ktoré neplatí výnimka, ... “ nahrádzajú slovami „... voči euru, ...“;
z)
články 50 a 51 sa vypúšťajú a články, ktoré nasledujú, sa v dôsledku toho prečíslujú;
k)
v článku 49 (predtým článku 52) sa za slová „... v nadväznosti na neodvolateľné stanovenie menových kurzov prijme... “ vkladajú slová „... v súlade s článkom 116a ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie ... “
l)
(netýka sa slovenskej verzie).
ŠTATÚT EIB
12)
Protokol o štatúte Európskej investičnej banky sa mení a dopĺňa takto:
a)
v celom protokole sa odkaz na článok „tejto zmluvy“ nahrádza odkazom na článok „Zmluvy o fungovaní Európskej únie“;
b)
v preambule poslednom odseku sa slová „k zmluve“ nahrádzajú slovami „k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie“;
c)
v článku 1 sa vypúšťa druhý odsek;
d)
v článku 3 sa úvodná veta nahrádza takto: „V súlade s článkom 266 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sú členmi banky členské štáty.“ a zoznam štátov sa vypúšťa;
e)
v článku 4 ods. 1 sa vypúšťa druhý pododsek, výška základného imania sa nahrádza sumou „164 808 169 000 EUR“ a čísla týkajúce sa týchto členských štátov sa nahrádzajú takto:
Poľsko 3 411 263 500      Bulharsko    290 917 500
Česká republika    1 258 785 500      Litva 249 617 500
Maďarsko 1 190 868 500      Cyprus 183 382 000
Rumunsko 863 514 500      Lotyšsko 152 335 000
Slovensko 428 490 500      Estónsko 117 640 000
Slovinsko 397 815 000      Malta 69 804 000
f)
článok 5 sa mení a dopĺňa takto:
i)
v odseku 2 sa na konci dopĺňa táto nová veta: „Platby v hotovosti sa uskutočňujú výhradne v eurách.“;
ii)
v odseku 3 prvom pododseku sa vypúšťajú slová „... voči osobám, ktoré fondu poskytli pôžičky“ a v druhom pododseku sa vypúšťajú slová „... v menách, ktoré banka potrebuje pre plnenie svojich povinností“;
g)
články 6 a 7 sa vypúšťajú a články, ktoré nasledujú, sa v dôsledku toho prečíslujú;
h)
článok 7 (predtým článok 9) sa mení a dopĺňa takto:
i)
v odseku 2 sa slová „... , najmä s ohľadom na rôzne ciele, ktoré je potrebné sledovať pri postupnom zavádzaní spoločného trhu“ nahrádzajú slovami „... v súlade s cieľmi Únie“;
ii)
v odseku 3 sa text písmena b) nahrádza takto: „b) na účely článku 9 ods. 1 ustanovuje zásady uplatňované pri financovaní operácií vykonávaných v rámci úloh banky;“, text písmena d) sa nahrádza takto: „d) rozhoduje v súlade s článkom 16 ods. 1 o poskytovaní finančných prostriedkov pre investičné operácie, ktoré sa majú úplne alebo čiastočne uskutočniť mimo územia členských štátov;“ a v písmene g) sa pred slovo „úlohy“ vkladá slovo „iné“ a slová „stanovené v článkoch 4, 7, 14, 17, 26 a 27“ sa nahrádzajú slovami „... zverené týmto štatútom“;
i)
článok 8 (predtým článok 10) sa mení a dopĺňa takto:
i)
tretia veta sa vypúšťa;
ii)
vkladajú sa tieto dva nové odseky:
„Kvalifikovaná väčšina vyžaduje súhlas osemnásť hlasov a 68 % upísaného základného imania.
Zdržanie sa hlasovania prítomných členov alebo zastúpených členov nebráni prijatiu rozhodnutí vyžadujúcich jednomyseľnosť.“;
j)
článok 9 (predtým článok 11) sa mení a dopĺňa takto:
i)
odsek 1 prvý pododsek sa nahrádza takto:
1. Správna rada rozhoduje o poskytovaní finančných prostriedkov, najmä vo forme úverov a záruk a o uzatváranípôžičiek; stanovuje úrokové sadzby pôžičiek a sadzby províziía záruk a iné poplatky. Správna rada môže, na základe rozhodnutia prijatého kvalifikovanou väčšinou, preniesť niektoré svoje funkcie na predstavenstvo, pričom pre takéto prenesenie ustanoví podmienky a dohliadne na jeho vykonávanie.
Správna rada dohliada a zabezpečuje riadnu správu banky; zabezpečuje, aby bolo riadenie banky v súlade so zmluvami a štatútom a so všeobecnými smernicami ustanovenými Radou guvernérov.“;
ii)
v odseku 2 sa šiesty pododsek nahrádza takto:
„Rokovací poriadok ustanovuje pravidlá účasti na zasadnutiach Správnej rady a ustanovenia uplatňujúce sa na zástupcov a kooptovaných odborníkov.“;
iii)
v odseku 5 druhej vete sa vypúšťa slovo „jednomyseľne“;
k)
článok 11 (predtým článok 13) sa menía dopĺňa takto:
i)
v odseku 3 druhom pododseku sa slová „... poskytovaní úverov“ nahrádzajú slovami „... poskytovaní finančných prostriedkov, najmä vo forme úverov“;
ii)
v odseku 4 sa slová „... k návrhu na poskytovanie úverov a záruk a návrhov na získavanie pôžičiek“ nahrádzajú slovami „... k návrhom na poskytnutie finančných prostriedkov, najmä vo forme úverov a záruk“;
iii)
v odseku 7 prvej vete sa slová „Úradníci a ostatní zamestnanci“ nahrádzajú slovom „Zamestnanci“. Na konci sa dopĺňa táto veta: „Rokovací poriadok určí, ktorý orgán je príslušný prijať ustanovenia vzťahujúce sa na zamestnancov.“;
l)
článok 12 (predtým článok 14) sa mení a dopĺňa takto:
i)
v odseku 1 sa slová „z troch“ nahrádzajú slovami „zo šiestich“ a slová „... overuje každoročne, či činnosť banky prebiehala riadne a či sú riadne vedené účtovné knihy“ sa nahrádzajú slovami „... overuje, či činnosť banky zodpovedá najlepšej bankovej praxi, a je zodpovedný za audit jej účtovníctva“;
ii)
odsek 2 sa nahrádza týmito tromi novými odsekmi:
2. Výbor uvedený v odseku 1 každoročne overí, či operácie banky boli vykonané a jej účtovné knihy vedené správnym spôsobom. Na tento účel overuje, či operácie banky boli vykonané v súlade s formálnymi náležitosťami a postupmi ustanovenými štatútom a rokovacím poriadkom.
3.
Výbor uvedený v odseku 1 potvrdzuje, že finančné údaje, ako aj akékoľvek ostatné finančné informácie obsiahnuté v ročnej účtovnej závierke zostavenej Správnou radou poskytujú pravdivý obraz finančnej pozície banky v súvislosti s jej aktívami a pasívami a výsledkov jej operácií a pohybu jej hotovosti v príslušnom finančnom roku.
4.
Rokovací poriadok špecifikuje odbornú kvalifikáciu vyžadovanú od členov výboru a ustanovuje podmienky činnosti výboru.“;
m)
v článku 13 (predtým článku 15) sa slová „emisnej banke“ nahrádzajú slovami „národnej centrálnej banke“;
n)
článok 16 (predtým článku 18) sa menía dopĺňa takto:
i)
v odseku 1 prvom pododseku sa slová „... poskytuje banka úvery“ nahrádzajú slovami „... poskytuje banka finančné prostriedky, najmä vo forme úverov a záruk,“, slová „investičné projekty“ sa nahrádzajú slovami „investície“ a slovo „európskom“ sa vypúšťa; v druhom pododseku sa slová „Jednomyseľným rozhodnutím Rady guvernérov ... “ nahrádzajú slovami „Rozhodnutím Rady guvernérov kvalifikovanou väčšinou ...“, slová „... úvery na investičné projekty“ sa nahrádzajú slovami „... financovanie na investičné projekty“ a vypúšťa sa slovo „európskeho“;
ii)
v odseku 3 sa slová „projekt vykonaný“ nahrádzajú slovami „investícia vykonaná“ a na konci sa vypúšťa slovo „alebo“ a pripájajú slová: „alebo finančnou spoľahlivosťou dlžníka“ a dopĺňa sa tento nový druhý pododsek:
„V súlade so zásadami ustanovenými Radou guvernérov v zmysle článku 7 ods. 3 písm. b) a, ak to uskutočňovanie operáciístanovených v článku 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vyžaduje, Správna rada kvalifikovanou väčšinou okrem toho ustanovuje podmienky akejkoľvek finančnej operácie predstavujúcej špecifické riziko, a preto považovanej za osobitnú činnosť.“;
iii)
odsek 5 sa nahrádza takto:
5. Celková suma úverov a záruk poskytnutých bankou nepresiahne 250 % upísaného základného imania, rezervných fondov, nepridelených rezerv a ziskov a zostatku na účte ziskov a strát. Súhrnná čiastka sa zníži o sumu rovnajúcu sa (splatenej alebo nesplatenej) sume upísanej pre akúkoľvek majetkovú účasť banky.
Čiastka vyplatených majetkových účastí banky nesmie nikdy prekročiť čiastku zodpovedajúcu celkovej hodnote upísaného základného imania, rezervných fondov, nepridelených rezerv a ziskov a zostatku na účte ziskov a strát.
Na základe výnimky majú osobitné činnosti banky podľa rozhodnutia Rady guvernérov a Správnej rady prijatého v súlade s odsekom 3 špecifické umiestnenie rezerv.
Tento odsek sa tiež uplatní na konsolidovanú účtovnú závierku banky.“;
o)
v článku 17 (predtým článku 19) ods. 1 sa slová „... sadzby províziízáruk“ nahrádzajú slovami „... sadzby provízií záruk a iné poplatky“ a za slová „pokrytie jej výdajov“ sa vkladajú slová „a rizík“; v odseku 2 sa slová „projektu, ktorý má byť financovaný“ nahrádza slovom „investície, ktorá má byť financovaná“;
p)
článok 18 (predtým článok 20) sa mení a dopĺňa takto:
i)
v úvodnej vete sa slová „pôžičkami a zárukami“ nahrádzajú slovom „financovaním“;
ii)
v odseku 1 písm. a) sa slovo „projektov“ nahrádza slovom „investícií“ a slová „projekt vykonávaný“ nahrádzajú slovami „investícia vykonávaná“, za slová „...vo výrobnom sektore alebo“ sa vkladajú slová „v prípade inej investície“ a na konci sa vypúšťajú slová „v prípade ostatných projektov“; veta sa prípadne následne gramaticky upraví; v písmene b) sa slovo „projektu“ nahrádza slovom „investície“;
iii)
v odseku 2 sa dopĺňa tento nový druhý pododsek:
„Správna rada však kvalifikovanou väčšinou v súlade so zásadami ustanovenými Radou guvernérov podľa článku 7 ods. 3 písm. b) a v prípadoch, keď si to vykonávanie operácií uvedených v článku 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vyžaduje, ustanoví podmienky vzniku majetkovej účasti v obchodnom podniku, pokiaľ je to podmienka financovania investície alebo programu ako doplnku k pôžičke alebo záruke.“;
iv)
v odseku 6 sa slovo „projekt“ nahrádza slovom „investícia“; veta sa prípadne následne gramaticky upraví;
v)
dopĺňa sa tento nový odsek 7:
7. Banka môže, ako doplnenie svojich úverových aktivít, poskytovať služby technickej pomoci v súlade s podmienkami ustanovenými Radou guvernérov, ktorá sa uznáša kvalifikovanou väčšinou, a v súlade s týmto štatútom.“;
q)
článok 19 (predtým článok 21) sa menía dopĺňa takto:
i)
odsek 1 sa nahrádza takto:
1. Každý podnik alebo verejný alebo súkromný subjekt môže priamo požiadať banku o financovanie. Žiadosti môžu byť adresované banke tiež prostredníctvom Komisie alebo prostredníctvom členského štátu, na ktorého území sa má investícia realizovať.“;
ii)
v odseku 2 sa slovo „projekt“ nahrádza slovom „investícia“ a veta sa prípadne následne gramaticky upraví;
iii)
v odseku 3 a odseku 4 prvej vete sa slová „žiadostiach o úver alebo záruku“ respektíve „žiadosti o pôžičky alebo záruky“ nahrádzajú slovami „finančné operácie“ v príslušnom gramatickom tvare;
iv)
v odseku 4 prvej vete sa odkaz na článok 20 nahrádza odkazom na články 16 a 18; v druhej vete sa slová „poskytnutia úveru alebo záruky“ nahrádzajú slovom „financovania“ a slová „návrh tejto zmluvy“ sa nahrádzajú slovami „zodpovedajúci návrh“; v poslednej vete sa slová „pôžičky alebo záruky“ nahrádzajú slovom „financovania“;
v)
v odsekoch 5, 6 a 7 sa slová „úver alebo záruka“ nahrádzajú slovom „financovanie“ v príslušnom gramatickom tvare;
vi)
dopĺňa sa tento nový odsek 8:
8. Ak je potrebné finančnú operáciu vzťahujúcu sa na schválenú investíciu reštrukturalizovať na účely ochrany práv a záujmov banky, predstavenstvo banky prijme bezodkladne núdzové opatrenia, ktoré považuje za potrebné, pričom o tom bezodkladne informuje Správnu radu.“;
r)
v článku 20 (predtým článku 22) sa v odseku 1 vypúšťa slovo „medzinárodnom“ a odsek 2 sa nahrádza takto:
2. Banka môže získať pôžičku na kapitálových trhoch členských štátov v rámci právnych predpisov vzťahujúcich sa na tieto trhy.
Príslušné orgány členského štátu, pre ktoré platívýnimka v zmysle článku 116a ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, to môžu odmietnuť, len ak je dôvod obávať sa, že na kapitálovom trhu uvedeného štátu dôjde k závažným poruchám.“;
s)
v článku 21 (predtým článku 23) ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „... vydané bankou alebo jej dlžníkmi“ a v odseku 3 sa slová „emisnými bankami“ nahrádzajú slovami „národnými centrálnymi bankami“;
t)
v článku 23 (predtým článku 25) ods. 1 prvej vete sa za slová „jedného členského štátu“ a v odseku 2 za slová „členských štátov“ vkladajú slová „... , ktorého menou nie je euro“; v odseku 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „na menu iného členského štátu“, v odseku 3 sa vypúšťajú slová „v zlate alebo v zmeniteľných menách“ a v odseku 4 sa slovo „projektom“ nahrádza slovom „investíciám“;
u)
v článku 24 (predtým článku 26) sa vypúšťajú slová „alebo jeho osobitných úveroch“;
v)
v článku 25 (predtým článku 27) ods. 2 sa na konci dopĺňa táto veta: „Zabezpečí ochranu práv zamestnancov.“;
w)
v článku 27 (predtým článku 29) prvom odseku sa za slová „Súdnemu dvoru“ vkladajú slová „Európskej únie“ a na konci sa dopĺňa táto veta: „Banka môže zakotviť arbitrážnu doložku v ktorejkoľvek zmluve.“; v druhom odseku sa vypúšťajú slová „alebo pre arbitrážne konanie“;
x)
článok 28 (predtým článok 30) sa nahrádza takto:
„Článok 28
1.
Rada guvernérov môže jednomyseľne rozhodnúť o založení dcérskych spoločností alebo iných subjektov s právnou subjektivitou a finančnou samostatnosťou.
2.
Rada guvernérov prijme jednomyseľne štatúty subjektov uvedených v odseku 1. Štatúty vymedzia najmä ich ciele, štruktúru, základné imanie, členstvo, umiestnenie sídla, finančné zdroje, nástroje intervencie a pravidlá auditu, ako aj povahu ich vzťahu s orgánmi banky.
3.
Banka má právomoc sa zúčastňovať na správe týchto subjektov a prispievať k ich upísanému základnému imaniu do výšky určenej jednomyseľne Radou guvernérov.
4.
Protokol o výsadách a imunitách Európskej únie sa uplatňuje na subjekty uvedené v odseku 1 v miere, v akej sa tieto spravujú právom Únie, na členov ich orgánov pri výkone ich povinností a na ich zamestnancov za rovnakých podmienok, aké sa uplatňujú v prípade banky.
Na dividendy, kapitálové výnosy alebo iné príjmy z takýchto subjektov, na ktoré majú iní členovia než Európska únia a banka nárok, sa však naďalej vzťahujú platné daňové právne predpisy.
5.
Súdny dvor Európskej únie je príslušný v medziach tu ustanovených rozhodovať spory týkajúce sa opatrení prijatých orgánmi subjektov podliehajúcich právu Únie. Návrh na začatie konania proti takým opatreniam môže podať ktorýkoľvek člen takého subjektu alebo členský štát v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 230 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
6.
Rada guvernérov môže jednomyseľne rozhodnúť o umožnení prístupu zamestnancov subjektov, na ktoré sa vzťahuje právo Únie, do spoločných systémov banky v súlade s príslušnými vnútornými postupmi.“.
PROTOKOL O UMIESTNENÍ SÍDIEL
13)
Protokol o umiestnení sídel orgánov a niektorých úradov a odborov Európskych spoločenstiev a Europolu sa mení a dopĺňa takto:
a)
názov protokolu sa nahrádza takto: „Protokol o umiestnení sídel inštitúcií a niektorých orgánov, úradov a agentúr a útvarov Európskej únie“, v preambule sa za slovo „úradov“ vkladajú slová „a agentúr“;
b)
v preambule prvej citácii sa odkaz na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva nahrádza odkazom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie a vypúšťajú sa slová „..., článok 77 Zmluvy o založeníEurópskeho spoločenstva uhlia a ocele“; druhá citácia sa vypúšťa;
c)
v písmene d) sa vypúšťa odkaz na Súd prvého stupňa a veta sa gramaticky upraví;
d)
v písmene i) sa vypúšťa odkaz na Európsky menový inštitút a sloveso sa v dôsledku toho gramaticky upraví;
PROTOKOL O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH ÚNIE
14)
Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev sa mení a dopĺňa takto:
a)
v preambule prvom odôvodnení sa odkaz na článok 28 Zmluvy o vytvorení spoločnej Rady a spoločnej Komisie Európskych spoločenstiev nahrádza odkazom na článok 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 191 Zmluvy o založeníEurópskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „Euratom“) a slová „tieto spoločenstvá a Európska investičná banka“ sa nahrádzajú slovami „Európska únia a Euratom“;
b)
článok 5 sa vypúšťa a články, ktoré nasledujú, sa v dôsledku toho prečíslujú;
c)
v článku 6 (predtým článku 7) sa vypúšťa odsek 2 a označenie odseku číslom 1 sa zrušuje;
d)
v článku 12 (predtým článku 13) sa slová „... v súlade s podmienkami a postupmi stanovenými Radou na návrh Komisie.“ nahrádzajú slovami „... v súlade s podmienkami a postupmi ustanovenými Európskym parlamentom a Radou v súlade s riadnym legislatívnym postupom prostredníctvom nariadení po porade s dotknutými inštitúciami.“;
e)
v článku 14 (predtým článku 15) sa slová „Na návrh Komisie Rada jednomyseľne stanoví ... “ nahrádzajú slovami „Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s dotknutými inštitúciami prostredníctvom nariadení stanovia ...“;
f)
v článku 15 (predtým článku 16) sa slová „Rada určí na návrh Komisie ... “ nahrádzajú slovami „Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom prostredníctvom nariadení stanovia...“;
g)
v článku 20 (predtým článku 21) sa za slovami „generálnych advokátov“ slovo „kancelára“ nahrádza slovami „kancelárov“ a vypúšťajú sa slová „... a na členov a tajomníka Súdu prvého stupňa ...“;
h)
v článku 22 (predtým článku 23) sa vypúšťa posledný odsek;
i)
vypúšťa sa záverečná fráza „NA DÔKAZ ČOHO dolu podpísanísplnomocnenízástupcovia podpísali tento protokol“, dátum a zoznam signatárov.
PROTOKOL O KRITÉRIÁCH KONVERGENCIE
15)
Protokol o kritériách konvergencie podľa článku 121 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva sa mení a dopĺňa takto:
a)
v názve protokolu sa vypúšťajú slová „podľa článku 121 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva“;
b)
v prvom odôvodnení sa slová „... o prechode do tretej etapy hospodárskej a menovej únie,“ nahrádzajú slovami „... o ukončení výnimiek tých členských štátov, pre ktoré platí výnimka,“;
c)
v článku 3 druhej vete sa slová „... voči mene ktoréhokoľvek iného členského štátu“ sa nahrádzajú slovami „... voči euru“.
d)
v článku 6 sa vypúšťajú slová „EMU“;
e)
(netýka sa slovenskej verzie).
PROTOKOL O NIEKTORÝCH USTANOVENIACH TÝKAJÚCICH SA SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA
16)
Protokol o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska sa mení a dopĺňa takto:
a)
v celom protokole sa slová „... prejsť do tretej etapy ... “ alebo „... prejsť do tretej etapy hospodárskej a menovej únie... “ nahrádzajú slovami „... prijať euro ... “ v príslušnom gramatickom tvare; slová „... v tretej etape ... “ sa nahrádzajú slovami „...po zavedení eura ... “ v príslušnom gramatickom tvare;
b)
do preambuly sa vkladá nové druhé odôvodnenie:
„S OHĽADOM na skutočnosť, že 16. októbra 1996 a 30. októbra 1997 vláda Spojeného kráľovstva oznámila Rade svoj úmysel nezúčastniť sa tretej etapy hospodárskej a menovej únie,“;
c)
v bode 1 sa vypúšťa prvý a tretí odsek;
d)
text bodu 2 sa nahrádza takto:
„2.
S ohľadom na oznámenie, ktoré vláda Spojeného kráľovstva podala Rade 16. októbra 8 a 10 sa vzťahujú na Spojené kráľovstvo.“;“.
e)
bod 3 sa vypúšťa a body, ktoré nasledujú, sa v dôsledku toho prečíslujú;
f)
bod 4 (predtým bod 5) sa mení a dopĺňa takto:
i)
v prvej vete sa výpočet článkov nahrádza takto: „Článok 245a ods. 2 s výnimkou prvej a poslednej vety, článok 245a ods. 5, článok 97b druhý odsek, článok 104 ods. 1, 110 a 111a, článok 115c, článok 117a ods. 3, články 188o a 245b Zmluvy o fungovaní Európskej únie ...“;
ii)
vkladá sa táto nová druhá veta: „To isté platí pre článok 99 ods. 2 uvedenej zmluvy, pokiaľ ide o prijatie častí hlavných usmernení hospodárskej politiky, ktoré sa týkajú všeobecne eurozóny.“;
g)
v bode 5 (predtým bod 6) sa vkladá tento nový prvý odsek: „Spojené kráľovstvo sa snaží predchádzať nadmernému deficitu verejných financií.“; a na začiatku nasledujúceho bodu sa vypúšťajú slová „Článok 116 ods. 4 a“;
h)
v bode 6 (predtým bod 7) sa prvý odsek nahrádza takto: „6. Hlasovacie práva Spojeného kráľovstva sa pozastavujú pre akty Rady uvedené v článkoch vymenovaných v bode 4 a v prípadoch uvedených v článku 116a ods. 4 prvom pododseku Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Na tento účel sa uplatňuje článok 116a ods. 4 druhý a tretí pododsek uvedenej zmluvy.“; v druhom bode sa vypúšťajú slová „a v článku 123 ods. 1 “
i)
v bode 8 (predtým bode 9) písmene a) sa slová „... neprejsť do tejto etapy“ nahrádzajú slovami „neprijať euro“;
j)
v bode 9 (predtým bode 10) sa úvodný odsek nahrádza takto: „Spojené kráľovstvo môže kedykoľvek oznámiť svoj úmysel prijať euro. V takom prípade: ...“; v písmene a) sa odkaz na článok 122 ods. 2 nahrádza odkazom na článok 117a ods. 1 a 2;
k)
v odseku 10 (predtým odseku 11) sa vypúšťajú slová „a v článku 116“ a slová na konci „... neprejde do tretej etapy.“ nahrádzajú slovami „... neprijme euro.“
PROTOKOL O NIEKTORÝCH USTANOVENIACH TÝKAJÚCICH SA DÁNSKA
17)
Protokol o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa Dánska sa menía dopĺňa takto:
a)
v preambule sa vypúšťa prvé odôvodnenie, v druhom odôvodnení, ktoré sa stalo prvým odôvodnením, sa slová „... sa pred vstupom Dánska do tretej etapy hospodárskej a menovej únie ... “ nahrádzajú slovami „... predtým ako sa Dánsko vzdá výnimky, ...“ a vkladá sa toto nové druhé odôvodnenie: „S OHĽADOM NA SKUTOČNOSŤ, že 3. novembra 1993 vláda Dánska oznámila Rade svoj úmysel nezúčastniť sa tretej etapy hospodárskej a menovej únie,“;
b)
body 1 a 3 sa vypúšťajú a ostatné body sa v dôsledku toho prečíslujú;
c)
v bode 1 (predtým bode 2) sa prvá veta nahrádza slovami „S ohľadom na oznámenie, ktoré vláda Dánska predložila Rade 3. novembra 1993, sa na Dánsko vzťahuje výnimka.“;
d)
v bode 2 (predtým bode 4) sa odkazy na článok 122 ods. 2 nahrádzajú odkazom na článok 117a Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
SCHENGENSKÝ PROTOKOL
18)
Protokol, ktorým sa začleňuje Schengenské acquis do rámca Európskej únie, sa mení a dopĺňa takto:
a)
v názve protokolu sa slová „..., ktorým sa začleňuje Schengenské acquis ...“ nahrádzajú slovami „... o schengenskom acquis začlenenom ...“;
b)
preambula sa mení a dopĺňa takto:
i)
v prvom odôvodnení sa slová „sú zamerané na rozvoj Európskej integrácie a najmä na umožnenie rýchlejšieho rozvoja Európskej únie na oblasť slobody, bezpečnosti a práva“ nahrádzajú slovami „boli začlenené do rámca Európskej únie Amsterdamskou zmluvou z 2. októbra 1997,“;
ii)
druhé odôvodnenie sa nahrádza takto:
„ŽELAJÚC SI zachovať schengenské acquis tak, ako sa vyvíjalo od nadobudnutia platnosti Amsterdamskej zmluvy, a vyvíjať toto acquis tak, aby sa tým prispelo k dosiahnutiu cieľa poskytnúť občanom Únie priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bez vnútorných hraníc,“;“.
iii)
tretie odôvodnenie sa vypúšťa;
iv)
v piatom odôvodnení, ktoré sa stáva štvrtým odôvodnením, sa slová „... nie sú stranami a nepodpísali vyššie uvedené dohody“ nahrádzajú slovami „... sa nepodieľajú na všetkých ustanoveniach schengenského acquis“ a slová na konci „... prijať niektoré alebo všetky ich ustanovenia“ sa nahrádzajú slovami „... prijať iné ustanovenia tohto acquis čiastočne alebo úplne“;
v)
v šiestom odôvodnení, ktoré sa stáva piatym odôvodnením, sa vypúšťajú slová na konci „... a že tieto ustanovenia sa majú použiť iba ako posledná možnosť,“
vi)
v siedmom odôvodnení, ktoré sa stáva šiestym odôvodnením, sa slová na konci „... pričom oba štáty potvrdili svoj zámer začať dodržiavať vyššie uvedené ustanovenia na základe dohody podpísanej v Luxemburgu 19. decembra 1996,“ nahrádzajú slovami „... pričom oba štáty, ako aj severské štáty, ktoré sú členmi Európskej únie, sú viazané ustanoveniami Severskej pasovej únie,“;
c)
v článku 1 sa prvá veta nahrádza takto:
„Belgické kráľovstvo, Bulharská republika, Česká republika, Dánske kráľovstvo, Spolková republika Nemecko, Estónska republika, Helénska republika, Španielske kráľovstvo, Francúzska republika, Talianska republika, Cyperská republika, Lotyšská republika, Litovská republika, Luxemburské veľkovojvodstvo, Maďarská republika, Maltská republika, Holandské kráľovstvo, Rakúska republika, Poľská republika, Portugalská republika, Rumunsko, Slovinská republika, Slovenská republika, Fínska republika a Švédske kráľovstvo sú oprávnení nadviazať medzi sebou posilnenú spoluprácu v oblastiach upravených ustanoveniami vymedzenými Radou, ktoré tvoria schengen-ské acquis.“;
d)
článok 2 sa nahrádza takto:
„Článok 2
Schengenské acquis sa uplatňuje v členských štátoch uvedených v článku 1 bez toho, aby bol dotknutý článok 3 Aktu o pristúpenízo 16. apríla 2003 a článok 4 Aktu o pristúpeníz 25. apríla 2005. Rada nahrádza Výkonný výbor zriadený Schengenskými dohodami.“;
e)
článok 3 sa nahrádza takto:
„Článok 3
Účasť Dánska pri prijímaní opatrení, ktoré predstavujú vývoj schengenského acquis, rovnako ako zavádzanie týchto opatrení a ich uplatňovanie v Dánsku, sa spravuje príslušnými ustanoveniami Protokolu o postavení Dánska.“;
f)
v článku 4 prvom odseku sa vypúšťajú slová „, ktoré nie sú viazané schengenským acquis,“;
g)
text článku 5 sa nahrádza takto:
„Článok 5
1.
Návrhy a iniciatívy založené na schengenskom acquis podliehajú príslušným ustanoveniam zmlúv.
Ak v tejto súvislosti Írsko alebo Spojené kráľovstvo písomne neoznámia v primeranej lehote Rade svoje želanie pripojiť sa, povolenie uvedené v článku 280d Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa považuje za udelené členským štátom uvedeným v článku 1 a Írsku alebo Spojenému kráľovstvu, ak si jeden z nich želá zúčastniť sa spolupráce v daných oblastiach.
2.
Írsko alebo Spojené kráľovstvo môžu Rade do 3 mesiacov písomne oznámiť, že si neželajú zúčastniť sa na takomto návrhu alebo iniciatíve, aj vtedy, ak v ich prípade platí domnienka, že zaslali oznámenie podľa rozhodnutia podľa článku 4. V takom prípade sa Írsko alebo Spojené kráľovstvo nezúčastnia na jeho prijatí. Od doručenia uvedeného oznámenia sa postup prijímania opatrenia založeného na schengenskom acquis pozastaví až do ukončenia postupu uvedeného v odsekoch 3 alebo 4 alebo až do späťvzatia uvedeného oznámenia kedykoľvek počas postupu.
3.
Pre členský štát, ktorý zaslal oznámenie uvedené v odseku 2, sa každé rozhodnutie Rady podľa článku 4 odo dňa nadobudnutia účinnosti navrhovaného opatrenia prestáva uplatňovať v rozsahu, ktorý Rada považuje za potrebný, a za podmienok určených v rozhodnutí prijatom Radou kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie. Toto rozhodnutie sa prijme v súlade s týmito kritériami: Rada sa snaží zachovať čo najväčšiu možnú mieru účasti dotknutého členského štátu bez toho, aby vážne ohrozila praktické fungovanie rôznych častí schengenského acquis rešpektujúc ich vzájomný súlad. Komisia predloží svoj návrh čo najskôr po doručení oznámenia uvedeného v odseku 2. Rada sa o návrhu Komisie uznáša do štyroch mesiacov od jeho predloženia, v prípade potreby po zvolaní dvoch po sebe nasledujúcich zasadnutí.
4.
Ak Rada do uplynutia lehoty štyroch mesiacov neprijala rozhodnutie, členský štát môže bezodkladne požiadať, aby bola vec predložená Európskej rade. V takom prípade Európska rada na svojom nasledujúcom zasadnutí prijme na návrh Komisie kvalifikovanou väčšinou rozhodnutie v súlade s kritériami a uvedeným v odseku 3.
5.
Ak ku koncu postupu uvedeného v odsekoch 3 alebo 4 Rada prípadne Európska rada neprijala svoje rozhodnutie, prerušenie postupu prijímania opatrenia založeného na schengenskom acquis sa skončí. Ak je uvedené opatrenie následne prijaté, akékoľvek rozhodnutie prijaté Radou podľa článku 4 sa odo dňa nadobudnutia účinnosti uvedeného opatrenia prestáva uplatňovať na dotknutý členský štát v rozsahu a za podmienok určených Komisiou, pokiaľ uvedený členský štát nevzal späť svoje oznámenie uvedené v odseku 2 pred prijatím opatrenia. Komisia koná najneskôr v deň prijatia opatrenia. Komisia pri prijímaní svojho rozhodnutia dodržiava kritériá uvedené v odseku 3.“;
h)
v článku 6 prvom odseku prvej vete sa vypúšťajú slová na konci „na základe dohody podpísanej v Luxemburgu 19. decembra 1996“;
i)
článok 7 sa vypúšťa a článok 8 sa označuje ako článok „7“;
j)
príloha sa vypúšťa.
PROTOKOL O UPLATŇOVANÍ ČLÁNKOV 22A A 22B NA SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO A ÍRSKO
19)
Protokol o uplatňovaní určitých aspektov článku 14 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na Spojené kráľovstvo a Írsko sa mení a dopĺňa takto:
a)
v názve protokolu sa odkaz na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva nahrádza odkazom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie;
b)
v článku 1 prvom odseku písm. a) sa slová „štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore“ nahrádzajú slovami „členských štátov“;
c)
v článku 1 prvom a druhom odseku, v článku 2 a článku 3 druhom odseku sa odkaz na článok 14 nahrádza odkazom na články 22a a 62 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
PROTOKOL O POSTAVENÍ SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A ÍRSKA S OHĽADOM NA PRIESTOR SLOBODY, BEZPEČNOSTI A SPRAVODLIVOSTI
20)
Protokol o postavení Spojeného kráľovstva a Írska sa mení a dopĺňa takto:
a)
v názve protokolu sa na konci dopĺňajú slová „s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti“;
b)
v druhom odôvodnení preambuly sa odkaz na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva nahrádza odkazom na článok 22a a 22b Zmluvy o fungovaní Európskej únie;
c)
v článku 1 prvej vete sa slová „... podľa Hlavy IV Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva“ nahrádzajú slovami „... podľa tretej časti hlavy IV Zmluvy o fungovaní Európskej únie“, druhá veta sa vypúšťa a vkladá sa tento nový odsek:
„Na účely tohto článku je kvalifikovaná väčšina vymedzená v súlade s článkom 205 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.“;
d)
v článku 2 prvej vete sa slová „... ustanovení Hlavy IV Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva“ nahrádzajú slovami „... ustanovení tretej časti hlavy IV Zmluvy o fungovaní Európskej únie“; za slová „... acquis communautaire“ sa vkladajú slová „... ani acquis Únie“;
e)
článok 3 ods. 1 sa mení a dopĺňa takto:
i)
v prvom pododseku prvej vete sa slová „... podľa Hlavy IV Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva“ nahrádzajú slovami „... podľa tretej časti hlavy IV Zmluvy o fungovaní Európskej únie“ a druhá veta sa vypúšťa;
ii)
za druhý pododsek sa vkladajú tieto nové pododseky:
„Opatrenia, ktoré sú prijaté podľa článku 61c Zmluvy o fungovaní Európskej únie ustanovujú podmienky účasti Spojeného kráľovstva a Írska na hodnoteniach týkajúcich sa oblastí, na ktoré sa vzťahuje tretia časť hlava IV uvedenej zmluvy.
Na účely tohto článku je kvalifikovaná väčšina vymedzená v súlade s článkom 205 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.“;
f)
v článkoch 4, 5 a 6 sa slová „Hlavy IV Zmluvy o založeníEurópskeho spoločenstva“ nahrádzajú slovami „tretej časti hlavy IV Zmluvy o fungovaní Európskej únie“;
g)
v článku 4 druhej vete sa odkaz na článok 11 ods. 3 nahrádza odkazom na článok 280f ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;
h)
vkladá sa tento nový článok 4a:
„Článok 4a
1.
Ustanovenia tohto protokolu sa v prípade Spojeného kráľovstva a Írska vzťahujú tiež na opatrenia navrhnuté alebo prijaté podľa tretej časti hlavy IV Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorými sa menia a dopĺňajú existujúce opatrenia, ktorými sú viazané.
2.
Avšak v prípadoch, keď Rada na návrh Komisie rozhodne, že v dôsledku neúčasti Spojeného kráľovstva alebo Írska na zmenenej a doplnenej verzii existujúceho opatrenia sa uplatňovanie tohto opatrenia pre ostatné členské štáty alebo Úniu stáva nefunkčným, môže ich vyzvať, aby zaslali oznámenie podľa článku 3 alebo 4. Na účely článku 3 začína odo dňa rozhodnutia Rady plynúť nová lehota dvoch mesiacov.
Ak do skončenia uvedenej lehoty dvoch mesiacov od rozhodnutia Rady Spojené kráľovstvo alebo Írsko nezašle oznámenie podľa článku 3 alebo článku 4, existujúce opatrenie sa naň viac nevzťahuje ani ho nezaväzuje, pokiaľ dotknutý členský štát nezaslal oznámenie podľa článku 4 pred nadobudnutím účinnosti uvedeného opatrenia o zmene a doplnení. Tieto účinky nastanú odo dňa nadobudnutia účinnosti opatrenia o zmene a doplnení alebo odo dňa uplynutia lehoty dvoch mesiacov, ktorékoľvek je neskoršie.
Na účely tohto odseku sa Rada po dôkladnom prerokovaníveci uznáša kvalifikovanou väčšinou svojich členov zastupujúcich členské štáty, ktoré sa zúčastňujú alebo zúčastňovali na prijímaní opatrenia o zmene a doplnení. Kvalifikovaná väčšina v rámci Rady je vymedzená v súlade s článkom 205 ods. 3 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
3.
Rada môže na návrh Komisie kvalifikovanou väčšinou tiež rozhodnúť, že Spojené kráľovstvo alebo Írsko bude znášať prípadné priame finančné dôsledky, ktoré nevyhnutne vznikli v dôsledku ukončenia ich účasti na existujúcom opatrení, a ktorých vzniku nebolo možné zabrániť.
4.
Týmto článkom nie je dotknutý článok 4.“;
i)
v článku 5 sa na konci pripájajú slová: „... , pokiaľ členovia Rady jednomyseľne hlasmi všetkých svojich členov a po porade s Európskym parlamentom nerozhodnú inak“;
j)
v článku 6 sa slová „uplatňujú sa relevantné ustanovenia tejto zmluvy vrátane článku 68“ nahrádzajú slovami „uplatňujú sa príslušné ustanovenia zmlúv“;
k)
vkladá sa nový článok 6a:
„Článok 6a
Spojené kráľovstvo alebo Írsko nebude viazané pravidlami ustanovenými v súlade s článkom 16b Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov členskými štátmi pri výkone činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tretej časti hlavy IV kapitol 4 alebo 5 uvedenej zmluvy, ak Spojené kráľovstvo alebo Írsko nie je viazané pravidlami Únie, ktorými sa spravujú formy justičnej spolupráce v trestných veciach alebo policajnej spolupráce, v rámci ktorých sa musia dodržiavať ustanovenia na základe článku 16b.“.
l)
v článku 7 sa slová „Články 4 a 4a“ a slová „...Protokol, ktorým sa začleňuje Schengenské acquis... “ sa nahrádzajú slovami „...Protokol o schengenskom acquis začlenenom...“;
m)
v článku 8 sa slová „predsedu Rady“ nahrádzajú slovom „Radu“;
n)
dopĺňa sa tento nový článok 9:
„Článok 9
Pokiaľ ide o Írsko, tento protokol sa nevzťahuje na článok 61h Zmluvy o fungovaní Európskej únie.“.
PROTOKOL O POSTAVENÍ DÁNSKA
21)
Protokol o postavení Dánska sa menía dopĺňa takto:
a)
preambula sa mení a dopĺňa takto:
i)
za druhé odôvodnenie sa vkladajú tieto tri nové odôvodnenia:
„UVEDOMUJÚC SI skutočnosť, že pokračovanie právneho režimu v rámci zmlúv, ktorý bol založený rozhodnutím z Edinburghu, významne obmedzí účasť Dánska na dôležitých oblastiach spolupráce Únie a že by bolo v najlepšom záujme Únie zabezpečiť integritu acquis v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti,
ŽELAJÚC SI z tohto dôvodu, aby sa založil právny rámec, ktorý by Dánsku poskytol možnosť zúčastňovať sa na prijímaníopatrenínavrhovaných na základe tretej časti hlavy IV Zmluvy o fungovaní Európskej únie; a vítajúc zámer Dánska využiť túto možnosť, pokiaľ to bude možné v súlade s jeho ústavnými požiadavkami,
BERÚC DO ÚVAHY, že Dánsko nebude brániť ostatným členským štátom, aby rozvíjali spoluprácu týkajúcu sa opatrení, ktoré pre Dánsko nie sú záväzné,“.
ii)
v predposlednom odôvodnení sa slová „... Protokolu, ktorým sa začleňuje Schengenské acquis ... “ nahrádzajú slovami „... Protokolu o schengenskom acquis začlenenom ...“;
b)
v článku 1 prvom odseku prvej vete a sa slová „... Hlavy IV Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva“ nahrádzajú slovami „... tretej časti hlavy IV Zmluvy o fungovaní Európskej únie“;
c)
v článku 1 sa vypúšťa druhá veta prvého odseku a vkladá sa tento nový odsek:
„Na účely tohto článku je kvalifikovaná väčšina vymedzená v súlade s článkom 205 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.“;
d)
text článku 2 sa nahrádza takto:
„Článok 2
Žiadne ustanovenia tretej časti hlavy IV Zmluvy o fungovaníÚnie, žiadne opatrenie prijaté podľa uvedenej hlavy, žiadne ustanovenie akejkoľvek medzinárodnej dohody uzavretej Úniou podľa tejto hlavy a žiadne rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie o výklade týchto ustanovení alebo opatrení alebo opatrení zmenených a doplnených alebo meniteľných podľa uvedenej hlavy nie je záväzné pre Dánsko alebo sa s ohľadom na tento štát neuplatňuje. Tieto ustanovenia, opatrenia alebo rozhodnutia neovplyvňujú žiadnym spôsobom právomoci, práva a záväzky Dánska. Tieto ustanovenia, opatrenia alebo rozhodnutia nemenia ani nedopĺňajú žiadnym spôsobom acquis communautaire, ani acquis Únie a netvoria súčasť práva Únie tak, ako sa uplatňujú na Dánsko. Najmä akty Únie v oblasti policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach prijaté pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktoré sú zmenené a doplnené, sú naďalej záväzné pre Dánsko alebo sa s ohľadom na tento štát uplatňujú.“;
e)
vkladá sa tento nový článok 2a:
„Článok 2a
Článok 2 tohto protokolu sa tiež vzťahuje na tie pravidlá ustanovené v súlade s článkom 16b Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov členskými štátmi pri výkone činnost , ktoré patria do pôsobnosti tretej časti hlavy IV kapitol 4 alebo 5 uvedenej zmluvy.“;
f)
článok 4 sa stáva článkom 6;
g)
článok 5 sa označuje ako článok 4 a mení a dopĺňa sa takto:
i)
v celom článku sa slovo „rozhodnutie“ nahrádza slovom „opatrenie“ v príslušnom gramatickom tvare;
ii)
v odseku 1 sa slová „... podľa ustanoveníHlavy IV Zmluvy o založeníEurópskeho spoločenstva“ nahrádzajú slovami „na základe tejto časti“ a slová „členskými krajinami uvedenými v článku 1 Protokolu, ktorým sa začleňuje Schengenské acquis do rámca Európskej únie, ako aj vo vzťahu k Írsku alebo Spojenému kráľovstvu, ak sa tieto členské štáty podieľajú na danej spolupráci.“ sa nahrádzajú slovami „... členskými štátmi viazanými týmto opatrením.“;
iii)
v odseku 2 sa slová „... členské štáty uvedené v článku 1 Protokolu, ktorým sa začleňuje Schengenské acquis do rámca Európskej únie, zvážia ... “ nahrádzajú slovami „členské štáty viazané týmto opatrením a Dánsko zvážia ...“;
h)
článok 5 (predtým článok 6) sa menía dopĺňa takto:
i)
v prvej vete sa slová „článku 13 ods. 1 a článku 17 Zmluvy o Európskej únii“ nahrádzajú slovami „článku 13 ods. 1, článku 28a a článkov 28b až 28e Zmluvy o Európskej únii“ a vypúšťajú sa slová „..., avšak nebráni rozvoju užšej spolupráce medzi členskými štátmi v tejto oblasti“;
ii)
vkladá sa táto nová tretia veta: „Dánsko nebude brániť ostatným členským štátom v ďalšom rozvoji ich spolupráce v tejto oblasti.“;
iii)
v novej štvrtej vete sa na konci dopĺňajú tieto slová: „, ani poskytovať Únii svoje obranné spôsobilosti.“;
iv)
vkladajú sa tieto dva nové odseky:
„Jednomyseľnosť členov Rady sa s výnimkou zástupcov dánskej vlády požaduje s ohľadom na akty Rady, ktoré musia byť prijaté jednomyseľne.
Na účely tohto článku je kvalifikovaná väčšina vymedzená v súlade s článkom 205 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.“;
i)
vkladá sa článok 6 s textom článku 4;
j)
pred článok 7 sa vkladá nadpis „ČASŤ IV“;
k)
vkladá sa tento nový článok 8:
„Článok 8
1.
Bez toho, aby bol dotknutý článok 7, môže Dánsko kedykoľvek v súlade s jeho ústavnými požiadavkami oznámiť ostatným členským štátom, že s účinnosťou od prvého dňa v mesiaci nasledujúceho po oznámení, časť I pozostáva z ustanovení uvedených v prílohe k tomuto protokolu. V takom prípade sa v dôsledku toho prečíslujú články 5 až 8.
2.
Šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti oznámenia uvedeného v odseku 1 je celé schengenské acquis, ako aj opatrenia prijaté s cieľom vývoja tohto acquis, ktoré boli pre Dánsko doteraz záväzné ako záväzky podľa medzinárodného práva, záväzné pre Dánsko ako právo Únie.“;
l)
k protokolu sa pripája táto nová príloha:
„PRÍLOHA
Článok 1
S výhradou článku 3 sa Dánsko nepodieľa na prijímaní navrhovaných opatrení Radou podľa tretej časti hlavy IV Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Jednomyseľnosť členov Rady sa s výnimkou zástupcov dánskej vlády požaduje s ohľadom na akty Rady, ktoré musia byť prijaté jednomyseľne.
Na účely tohto článku je kvalifikovaná väčšina vymedzená v súlade s článkom 205 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Článok 2
V zmysle článku 4 a 6 žiadne ustanovenia tretej časti hlavy IV Zmluvy o fungovaní Európskej únie, žiadne opatrenie prijaté podľa uvedenej hlavy, žiadne ustanovenie akejkoľvek medzinárodnej dohody uzavretej Úniou podľa tejto hlavy a žiadne rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie o výklade týchto ustanovení alebo opatrení nie je záväzné pre Dánsko alebo sa s ohľadom na tento štát neuplatňuje. Týmito ustanoveniami, opatreniami alebo rozhodnutiami nie sú žiadnym spôsobom dotknuté právomoci, práva a záväzky Dánska. Tieto ustanovenia, opatrenia alebo rozhodnutia nemenia ani nedopĺňajú žiadnym spôsobom acquis communautaire, ani acquis Únie a netvoria súčasť práva Únie tak, ako sa uplatňujú na Dánsko.
Článok 3
1.
Dánsko môže písomne oznámiť predsedovi Rady do troch mesiacov od predloženia návrhu alebo iniciatívy Rade podľa tretej časti hlavy IV Zmluvy o fungovaní Európskej únie, že si želá podieľať sa na prijatí alebo uplatňovaní navrhovaného opatrenia, následne po čom je Dánsko oprávnené tak urobiť.
2.
Pokiaľ sa opatrenie uvedené v odseku 1 nemôže prijať za účasti Dánska v primeranej lehote, môže Rada prijať opatrenie uvedené v odseku 1 v súlade s článkom 1 bez účasti Dánska. V tomto prípade sa uplatňuje článok 2.
Článok 4
Dánsko môže kedykoľvek po prijatíopatrenia podľa tretej časti hlavy IV Zmluvy o fungovaní Európskej únie oznámiť Rade a Komisii svoj zámer prijať toto opatrenie. V takom prípade sa primerane uplatňuje postup ustanovený v článku 280f ods. 1 uvedenej zmluvy.
Článok 5
1.
Ustanovenia tohto protokolu sa v prípade Dánska vzťahujú tiež na opatrenia navrhnuté alebo prijaté podľa tretej časti hlavy IV Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorými sa menia a dopĺňajú existujúce opatrenia, ktorými je viazané.
2.
Avšak v prípadoch, keď Rada na návrh Komisie rozhodne, že v dôsledku neúčasti Dánska na zmenenej a doplnenej verzii existujúceho opatrenia sa uplatňovanie tohto opatrenia pre ostatné členské štáty alebo Úniu stáva nefunkčným, môže ho vyzvať, aby zaslalo oznámenie podľa článku 3 alebo 4. Na účely článku 3 začína odo dňa rozhodnutia Rady plynúť nová lehota dvoch mesiacov.
Ak do uplynutia uvedenej lehoty dvoch mesiacov od rozhodnutia Rady Dánsko nezašle oznámenie podľa článku 3 alebo článku 4, existujúce opatrenie sa naň viac nevzťahuje ani ho nezaväzuje, pokiaľ dotknutý členský štát nezaslal oznámenie podľa článku 4 pred nadobudnutím účinnosti uvedeného opatrenia o zmene a doplnení. Tieto účinky nastanú odo dňa nadobudnutia účinnosti opatrenia o zmene a doplnení alebo odo dňa uplynutia lehoty dvoch mesiacov, ktorékoľvek je neskoršie.
Na účely tohto odseku sa Rada po dôkladnom prerokovaníveci uznáša kvalifikovanou väčšinou svojich členov zastupujúcich členské štáty, ktoré sa zúčastňujú alebo zúčastňovali na prijímaní opatrenia o zmene a doplnení. Kvalifikovaná väčšina v rámci Rady je vymedzená v súlade s článkom 205 ods. 3 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
3.
Rada môže na návrh Komisie kvalifikovanou väčšinou tiež rozhodnúť, že Dánsko bude znášať prípadné priame finančné dôsledky, ktoré nevyhnutne vznikli v dôsledku ukončenia jeho účasti na existujúcom opatrení, a ktorých vzniku nebolo možné zabrániť.
4.
Týmto článkom nie je dotknutý článok 4.
Článok 6
1.
Oznámenie ustanovené v článku 4 sa podá najneskôr do šesť mesiacov po konečnom prijatí opatrenia, ktoré predstavuje vývoj schengenského acquis.
Ak Dánsko nepodá oznámenie v súlade s článkami 3 alebo 4 s ohľadom na opatrenia, ktoré predstavujú vývoj schengenského acquis, členské štáty, pre ktoré sú tieto opatrenia záväzné, a Dánsko zvážia vhodné opatrenia, ktoré sa majú prijať.
2.
Oznámenie podané podľa článku 3 s ohľadom na opatrenie, ktoré predstavujú vývoj schengenského acquis, sa neodvolateľne považuje za oznámenie podané podľa článku 3 s ohľadom na všetky ďalšie návrhy alebo iniciatívy, ktorých cieľom je vývoj tohto opatrenia, ak tento návrh alebo iniciatíva predstavuje vývoj schengenského acquis.
Článok 7
Dánsko nebude viazané pravidlami ustanovenými v súlade s článkom 16b Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov členskými štátmi pri výkone činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tretej časti hlavy IV kapitol 4 alebo 5 uvedenej zmluvy, ak Dánsko nie je viazané pravidlami Únie, ktorými sa spravujú formy justičnej spolupráce v trestných veciach alebo policajnej spolupráce, v rámci ktorých sa musia dodržiavať ustanovenia na základe článku 16b.
Článok 8
Ak v prípadoch uvedených v tejto časti je opatrenie prijaté Radou podľa tretej časti hlavy IV Zmluvy o fungovaní Európskej únie pre Dánsko záväzné, uplatňujú sa na Dánsko príslušné ustanovenia zmlúv vo vzťahu k predmetnému opatreniu.
Článok 9
Ak opatrenie prijaté podľa tretej časti hlavy IV Zmluvy o fungovaní Európskej únie nie je pre Dánsko záväzné, Dánsko sa nepodieľa na finančných dôsledkoch tohto opatrenia okrem administratívnych nákladov inštitúcií, pokiaľ Rada, ktorá sa uznáša jednomyseľne všetkými svojimi členmi, po porade s Európskym parlamentom nerozhodne inak.“.
PROTOKOL O AZYLE PRE ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV ÚNIE
22)
Protokol o azyle pre štátnych príslušníkov členských štátov Európskej únie sa mení a dopĺňa takto: a) preambula sa mení a dopĺňa takto:
i)
prvé odôvodnenie sa nahrádza takto:
„KEĎŽE v súlade s článkom 6 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii Únia uznáva práva, slobody a zásady uvedené v Charte základných práv,“;
ii)
vkladá sa toto nové druhé odôvodnenie:
„KEĎŽE v súlade s článkom 6 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii základné práva tak, ako ich zaručuje Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, sú súčasťou práva Únie ako všeobecné zásady,“;
iii)
v druhom odôvodnení, ktoré sa stáva tretím odôvodnením sa odkaz na článok 6 ods. 2 nahrádza odkazom na článok 6 ods. 1 a 3;
iv)
v treťom odôvodnení, ktoré sa stáva štvrtým odôvodnením sa odkaz na článok 6 ods. 1 nahrádza odkazom na článok 1a;
v)
v treťom a štvrtom odôvodnení, ktoré sa stávajú štvrtým a piatym odôvodnením, sa slovo „zásady“ nahrádza slovom „hodnoty“ v príslušnom gramatickom tvare; v štvrtom odôvodnení, ktoré sa stáva piatym odôvodnením, sa odkaz na článok 309 Zmluvy o založeníEurópskeho spoločenstva nahradíodkazom na článok 7 Zmluvy o Európskej únii;
vi)
v piatom odôvodnení, ktoré sa stáva šiestym odôvodnením, sa odkaz na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva nahrádza odkazom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie;
vii)
siedme odôvodnenie, ktoré sa stáva ôsmym odôvodnením, sa vypúšťa;
b)
jediný článok sa mení a dopĺňa takto:
i)
v písmene b) sa za slovo „Rada“ vkladajú slová „... , prípadne Európska rada“ a na konci sa dopĺňajú slová „s ohľadom na členský štát, ktorého je žiadateľ štátnym príslušníkom.“;
ii)
písmeno c) sa nahrádza takto:
„c)
ak Rada prijala rozhodnutie v súlade s článkom 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii s ohľadom na členský štát, ktorého je žiadateľ štátnym príslušníkom, alebo ak Európska rada prijala rozhodnutie v súlade s článkom 7 ods. 2 uvedenej zmluvy s ohľadom na členský štát, ktorého je žiadateľ štátnym príslušníkom;“.
PROTOKOL O HOSPODÁRSKEJ, SOCIÁLNEJ A ÚZEMNEJ SÚDRŽNOSTI
23)
Protokol o hospodárskej a sociálnej súdržnosti sa menía dopĺňa takto:
a)
v celom protokole sa slová „hospodárska a sociálna súdržnosť“ nahrádzajú slovami „hospodárska, sociálna a územná súdržnosť“ v príslušnom gramatickom tvare;
b)
preambula sa mení a dopĺňa takto:
i)
prvé, druhé, piate, šieste a štrnáste odôvodnenie sa vypúšťa:
ii)
vkladá sa toto nové prvé odôvodnenie:
„PRIPOMÍNAJÚC, že článok 2 Zmluvy o Európskej únii uvádza okrem iných cieľov cieľ podporovať hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť a solidaritu medzi členskými štátmi a že hospodárska, sociálna a územná súdržnosť patrí medzi oblasti spoločnej právomoci Únie, ktoré sú vymenované v článku 2c ods. 2 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie,“;
iii)
štvrté odôvodnenie, ktoré sa stáva tretím odôvodnením, sa nahrádza týmto textom:
„PRIPOMÍNAJÚC, že článok 161 Zmluvy o fungovaní Európskej únie predpokladá zriadenie Kohézneho fondu,“;“.
iv)
v jedenástom odôvodnení, ktoré sa stáva ôsmym odôvodnením, sa vypúšťajú slová na konci „... a zdôrazňujú význam zahrnutia hospodárskej a sociálnej súdržnosti do článkov 2 a 3 tejto zmluvy“;
v)
v pätnástom odôvodnení, ktoré sa stáva jedenástym odôvodnením, sa vypúšťajú slová „do 31. decembra 1993 “.
vi)
v poslednom odôvodnení sa odkaz na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva nahrádza odkazom na Zmluvu o Európskej únii a Zmluvu o fungovaní Európskej únie.
INÉ PROTOKOLY
24)
V Protokole o postupe pri nadmernom deficite, v preambule, prvom odôvodnenísa odkaz na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva nahrádza odkazom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie;
25)
v Protokole, ktorý sa týka Francúzska, sa slová „... vo svojich zámorských teritóriách ...“ nahrádzajú slovami „... v Novej Kaledónii, Francúzskej Polynézii a Wallise a Futune ...“;
26)
v Protokole o vonkajších vzťahoch členských štátov s ohľadom na prekročenie vonkajších hraníc sa odkaz na článok 62 bod 2) písm. a) hlavy IV zmluvy nahrádza odkazom na článok 62 ods. 2 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie;
27)
V Protokole o článku 17 Zmluvy o Európskej únii sa v normatívnom ustanovenívypúšťa časť záverečnej vety „do jedného roka od nadobudnutia Amsterdamskej zmluvy“;
28)
v Protokole o systéme verejnoprávneho vysielania v členských štátoch v druhom odseku preambuly sa slová „ktoré budú pripojené k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva“ nahrádzajú slovami „ktoré sú pripojené k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie“;
29)
V Protokole o dovoze ropných produktov spracovaných na Holandských Antilách do Európskej únie sa v druhej vete článku 3 ods. 3 vypúšťajú slová „... na základe rozhodnutia kvalifikovanej väčšiny“.
30)
Protokol k článku 141 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva sa mení a dopĺňa takto:
a)
v názve protokolu sa odkaz na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva nahrádza odkazom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie;
b)
v jedinom ustanovenísa slová „tejto zmluvy“ nahrádzajú slovami „Zmluvy o fungovaní Európskej únie“.
31)
v Protokole o osobitnej úprave pre Grónsko sa slová „Zmluva o založeníEurópskeho spoločenstva“ nahrádza slovami „Zmluva o fungovaní Európskej únie“ a článok 2 sa vypúšťa.
32)
Protokol, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o Európskej únii a zmlúv o založení Európskych spoločenstiev, sa mení a dopĺňa takto:
a)
názov protokolu je: „Protokol o článku 40.3.3 Ústavy Írska“;
b)
slová „Žiadne ustanovenie Zmluvy o Európskej únii, zmlúv o založeníEurópskych spoločenstiev...“ sa nahrádzajú slovami „Žiadne ustanovenie zmlúv, Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu ... “
33)
Protokol o finančných následkoch uplynutia platnosti zmluvy o založeníESUO a o výskumnom fonde pre uhlie a oceľ sa mení a dopĺňa takto:
a)
v preambule sa prvé dve odôvodnenia nahrádzajú týmto novým prvým odôvodnením:
„PRIPOMÍNAJÚC, že všetky aktíva a pasíva Európskeho spoločenstva uhlia a ocele tak, ako existovali k 23. júlu 2002, sa 24. júla 2002 previedli na Európske spoločenstvo,“;
b)
v článku 1 sa vypúšťa odsek 1 a ďalšie dva odseky sa v dôsledku toho prečíslujú;
c)
článok 2 sa rozdeľuje na dva odseky, pričom prvý odsek konč slovami „... vrátane základných princ pov.“. Tento článok sa navyše mení a dopĺňa takto:
i)
v prvom odseku sa slová „Rada na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom jednomyseľným rozhodnutím ... “ nahrádzajú slovami „Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom a po udelení súhlasu Európskeho parlamentu,...“;
ii)
v druhom odseku sa slová „a náležitých rozhodovacích postupov, najmä pre prijímanie viacročných finančných usmernení ...“ nahrádzajú slovami „Rada na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom prijme opatrenia, ktorými sa ustanovujú viacročné finančné usmernenia
d)
článok 4 sa vypúšťa.
Článok 2
1.
Články protokolu o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, protokolu o štatúte Európskej investičnej banky a protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie v znení zmenenom a doplnenom Lisabonskou zmluvou, sú prečíslované v súlade s tabuľkami zhody uvedenými v prílohe k tomuto protokolu. Vzájomné odkazy na články uvedených protokolov obsiahnuté v týchto protokoloch sú upravené v súlade s uvedenými tabuľkami.
2.
Odkazy na odôvodnenia protokolov uvedených v článku 1 bod 1 alebo na články uvedených protokolov vrátane ich odsekov alebo pododsekov ako aj prečíslovaných alebo presunutých týmto protokolom a ktoré sú obsiahnuté v iných protokoloch alebo aktoch primárneho práva sú upravené v súlade s týmto protokolom. Tieto úpravy sa rovnako týkajú, ak je to vhodné, prípadov, kde sa dotknuté ustanovenie vypúšťa.
3.
Odkazy na odôvodnenia a články vrátane ich odsekov a pododsekov protokolov uvedených v článku 1 bod 1 v znení zmenenom a doplnenom ustanoveniami tohto protokolu a ktoré sú obsiahnuté v iných nástrojoch alebo aktoch sa považujú za odkazy na odôvodnenia a články vrátane odsekov a pododsekov uvedených protokolov ako aj prečíslovaných a presunutých v súlade s týmto protokolom.
PRÍLOHA
TABUĽKY ZHODY UVEDENÉ V ČLÁNKU 2 PROTOKOLU Č. 1, KTORÝM SA MENIA A DOPĹŇAJÚ PROTOKOLY PRIPOJENÉ K ZMLUVE O EURÓPSKEJ ÚNII, ZMLUVE O ZALOŽENÍ EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA A/ALEBO ZMLUVE O ZALOŽENÍ EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA PRE ATÓMOVÚ ENERGIU
A. PROTOKOL O ŠTATÚTE EURÓPSKEHO SYSTÉMU CENTRÁLNYCH BÁNK A EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY
Pôvodné číslovanie v protokole Nové číslovanie v protokole
článok 1 článok 1
článok 2 článok 2
článok 3 článok 3
článok 4 článok 4
článok 5 článok 5
článok 6 článok 6
článok 7 článok 7
článok 8 článok 8
článok 9 článok 9
článok 10 článok 10
článok 11 článok 11
článok 12 článok 12
článok 13 článok 13
článok 14 článok 14
článok 15 článok 15
článok 16 článok 16
článok 17 článok 17
článok 18 článok 18
článok 19 článok 19
článok 20 článok 20
článok 21 článok 21
článok 22 článok 22
článok 23 článok 23
článok 24 článok 24
článok 25 článok 25
článok 26 článok 26
článok 27 článok 27
článok 28 článok 28
článok 29 článok 29
článok 30 článok 30
článok 31 článok 31
článok 32 článok 32
článok 33 článok 33
článok 34 článok 34
článok 35 článok 35
článok 36 článok 36
článok 37 (vypustený)  
článok 38 článok 37
článok 39 článok 38
článok 40 článok 39
článok 41 článok 40
článok 42 článok 41
článok 43 článok 42
článok 44 článok 43
článok 45 článok 44
článok 46 článok 45
článok 47 článok 46
článok 48 článok 47
článok 49 článok 48
článok 50 (vypustený)  
článok 51 (vypustený)  
článok 52 článok 49
článok 53 článok 50
B. PROTOKOL O ŠTATÚTE EURÓPSKEJ INVESTIČNEJ BANKY
Pôvodné číslovanie v protokole Nové číslovanie v protokole
článok 1 článok 1
článok 2 článok 2
článok 3 článok 3
článok 4 článok 4
článok 5 článok 5
článok 6 (vypustený)  
článok 7 (vypustený)  
článok 8 článok 6
článok 9 článok 7
článok 10 článok 8
článok 11 článok 9
článok 12 článok 10
článok 13 článok 11
článok 14 článok 12
článok 15 článok 13
článok 16 článok 14
článok 17 článok 15
článok 18 článok 16
článok 19 článok 17
článok 20 článok 18
článok 21 článok 19
článok 22 článok 20
článok 23 článok 21
článok 24 článok 22
článok 25 článok 23
článok 26 článok 24
článok 27 článok 25
článok 28 článok 26
článok 29 článok 27
článok 30 článok 28
C. PROTOKOL O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Pôvodné číslovanie v protokole Nové číslovanie v protokole
článok 1 článok 1
článok 2 článok 2
článok 3 článok 3
článok 4 článok 4
článok 5 (vypustený)  
článok 6 článok 5
článok 7 článok 6
článok 8 článok 7
článok 9 článok 8
článok 10 článok 9
článok 11 článok 10
článok 12 článok 11
článok 13 článok 12
článok 14 článok 13
článok 15 článok 14
článok 16 článok 15
článok 17 článok 16
článok 18 článok 17
článok 19 článok 18
článok 20 článok 19
článok 21 článok 20
článok 22 článok 21
článok 23 článok 22
PROTOKOL č. 2, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA ZMLUVA O ZALOŽENÍ EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA PRE ATÓMOVÚ ENERGIU
VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY,
ODVOLÁVAJÚC SA NA dôležitosť toho, aby mali ustanovenia Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu naďalej právne účinky v plnom rozsahu,
ŽELAJÚC si prispôsobiť uvedenú zmluvu novým pravidlám ustanoveným Zmluvou o Európskej únii a Zmluvou o fungovaní Európskej únie, najmä v inštitucionálnej a finančnej oblasti,
SA DOHODLI NA týchto ustanoveniach, ktoré sú pripojené k Lisabonskej zmluve, a ktorými sa menía dopĺňa Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu:
Članok 1
Týmto protokolom sa mení a dopĺňa Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „Zmluva o ESAE“) v znení platnom v čase nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy.
(druhý pododsek sa netýka slovenskej verzie)
Článok 2
Názov hlavy III Zmluvy o ESAE „Inštitucionálne ustanovenia“ sa nahrádza názvom „Inštitucionálne a finančné ustanovenia“.
Článok 3
Na začiatok hlavy III sa vkladá táto nová kapitola:
„KAPITOLA 1
UPLATŇOVANIE NIEKTORÝCH USTANOVENÍ ZMLUVY O EURÓPSKEJ ÚNII A ZMLUVY O FUNGOVANÍ EURÓPSKEJ ÚNIE
Článok 106a
1.
Na túto zmluvu sa vzťahujú článok 7, články 9 až 239 a 240,
články 241 až 245, články 246až 262, články 268 až 277, články 279 až 290 a 292 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie ako aj Protokol o prechodných ustanoveniach.
2.
Odkazy na Úniu, ,Zmluvu o Európskej únii', ,Zmluvu o fungovaní Európskej únie' alebo ,zmluvy' v ustanoveniach uvedených v odseku 1, ako aj v ustanoveniach uvedených v protokoloch pripojených tak k uvedeným zmluvám, ako aj k tejto zmluve, sa v rámci tejto zmluvy považujú za odkazy na Európske spoločenstvo pre atómovú energiu a na túto zmluvu.
3.
Ustanovenia Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa neodchyľujú od ustanovenítejto zmluvy.“.
Článok 4
V časti III Zmluvy o ESAE sa kapitoly I, II a III označujú ako II, III a IV.
Článok 5
Článok 3, články 107 až 132, články 136 až 143, články 146 až 156, články 158 až 163, články 165 až 170, články 173, 173a a 175, články 177 až 179a, články 180b a 181, články 183, 183a, 190 a 204 Zmluvy o ESAE sa zrušujú.
Článok 6
Nadpis hlavy IV Zmluvy o ESAE „Finančné ustanovenia“ sa nahrádza nadpisom „Osobitné finančné ustanovenia“.
Článok 7
1.
V článku 38 treťom odseku a v článku 82 treťom odseku Zmluvy o ESAE sa odkazy na články 226 a 227 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
2.
V článku 171 ods. 2 a v článku 176 ods. 3 Zmluvy o ESAE sa odkaz na článok 183 nahrádza odkazom na článok 279 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
3.
V článku 172 ods. 4 Zmluvy o ESAE sa odkaz na článok 177 ods. 5 nahrádza odkazom na článok 272 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
4.
V Zmluve o ESAE sa slová „Súdny dvor“ nahrádzajú slovami „Súdny dvor Európskej únie“.
Článok 8
Článok 191 Zmluvy o ESAE sa nahrádza takto:
„Článok 191
Na území členských štátov požíva Spoločenstvo výsady a imunity, ktoré sú potrebné na plnenie jeho poslania, za podmienok ustanovených v Protokole o výsadách a imunitách Európskej únie.“
Článok 9
Článok 206 Zmluvy o ESAE sa nahrádza takto:
„Článok 206
Spoločenstvo môže uzavrieť s jedným alebo s viacerými štátmi alebo s medzinárodnými organizáciami dohody o pridružení, ktoré upravia vzájomné práva a povinnosti, spoločné postupy a osobitné konania.
Tieto dohody uzatvára Rada, ktorá sa uznáša jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom.
Ak takéto dohody znamenajú zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy, tieto zmeny a doplnenia sa musia najskôr prijať podľa postupu, ktorý je ustanovený v článku 48 ods. 2 až 5 Zmluvy o Európskej únii.“
Článok 10
Príjmy a výdavky Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu s výnimkou príjmov a výdavkov Agentúry pre zásobovanie a spoločných podnikov sú zahrnuté do rozpočtu Únie
PRÍLOHA
TABUĽKY ZHODY UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 LISABONSKEJ ZMLUVY
A. Zmluva o Európskej únii
Pôvodné číslovanie v Zmluve o Európskej únii Číslovanie v Lisabonskej zmluve Nové číslovanie v Zmluve o Európskej únii
HLAVA I - SPOLOČNÉ USTANOVENIA HLAVA I - SPOLOČNÉ USTANOVENIA HLAVA I - SPOLOČNÉ USTANOVENIA
článok 1 článok 1 článok 1
  článok 1a článok 2
článok 2 článok 2 článok 3
článok 3 (vypustený) (1)    
  článok 3 a článok 4
  článok 3b (2) článok 5
článok 4 (vypustený) (3)    
článok 5 (vypustený) (4)    
článok 6 článok 6 článok 6
článok 7 článok 7 článok 7
  článok 7a článok 8
HLAVA II - USTANOVENIA, KTORÝMI SA MENÍ A DOPĹŇA ZMLUVA O ZALOŽENÍ EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO SPOLOČENSTVA NA ÚČEL ZALOŽENIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA HLAVA II - USTANOVENIA O DEMOKRATICKÝCH ZÁSADÁCH HLAVA II - USTANOVENIA O DEMOKRATICKÝCH ZÁSADÁCH
článok 8 (vypustený) (5) článok 8 článok 9
  článok 8 a (6) článok 10
  článok 8b článok 11
  článok 8 c článok 12
HLAVA III - USTANOVENIA, KTORÝMI SA MENÍ A DOPĹŇA ZMLUVA O ZALOŽENÍ EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA UHLIA A OCELE HLAVA III - USTANOVENIA O INŠTITÚCIÁCH HLAVA III - USTANOVENIA O INŠTITÚCIÁCH
článok 9 (vypustený) (7) článok 9 článok 13
  článok 9 a (8) článok 14
  článok 9b (9) článok 15
  článok 9c (10) článok 16
  článok 9d článok 17
  článok 9e článok 18
  článok 9f (12) článok 19
HLAVA IV - USTANOVENIA, KTORÝMI SA MENÍ A DOPĹŇA ZMLUVA O ZALOŽENÍ EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA PRE ATÓMOVÚ ENERGIU HLAVA IV - USTANOVENIA O POSILNENEJ SPOLUPRÁCI HLAVA IV - USTANOVENIA O POSILNENEJ SPOLUPRÁCI
článok 10 (vypustený) (13) články 27a až 27e (nahradené) články 40 až 40b (nahradené) články 43 až 45 (nahradené) článok 10 (14) článok 20
HLAVA V - USTANOVENIA O SPOLOČNEJ ZAHRANIČNEJ A BEZPEČNOSTNEJ POLITIKE HLAVA V - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O VONKAJŠEJ ČINNOSTI ÚNIE A OSOBITNÉ USTANOVENIA O SPOLOČNEJ ZAHRANIČNEJ A BEZPEČNOSTNEJ POLITIKE HLAVA V - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O VONKAJŠEJ ČINNOSTI ÚNIE A OSOBITNÉ USTANOVENIA O SPOLOČNEJ ZAHRANIČNEJ A BEZPEČNOSTNEJ POLITIKE
  Kapitola 1 - Všeobecné ustanovenia o vonkajšej činnosti Únie Kapitola 1 - Všeobecné ustanovenia o vonkajšej činnosti Únie
  článok 10a článok 21
  článok 10b článok 22
  Kapitola 2 - Osobitné ustanovenia o spoločnej zahraničnej a bezpečnos­tnej politike Kapitola 2 - Osobitné ustanovenia o spoločnej zahraničnej a bezpečnos­tnej politike
  Oddiel 1 - Spoločné ustanovenia Oddiel 1 - Spoločné ustanovenia
  článok 10c článok 23
článok 11 článok 11 článok 24
článok 12 článok 12 článok 25
článok 13 článok 13 článok 26
  článok 13a článok 27
článok 14 článok 14 článok 28
článok 15 článok 15 článok 29
článok 22 (presunutý) článok 15a článok 30
článok 23 (presunutý) článok 15b článok 31
článok 16 článok 16 článok 32
článok 17 (presunutý) článok 28a článok 42
článok 18 článok 18 článok 33
článok 19 článok 19 článok 34
článok 20 článok 20 článok 35
článok 21 článok 21 článok 36
článok 22 (presunutý) článok 15a článok 30
článok 23 (presunutý) článok 15b článok 31
článok 24 článok 24 článok 37
článok 25 článok 25 článok 38
  článok 25a článok 39
článok 47 (presunutý) článok 25b článok 40
článok 26 (vypustený)    
článok 27 (vypustený)    
článok 27a (nahradený) (15) článok 10 článok 20
článok 27b (nahradený) (15) článok 10 článok 20
článok 27c (nahradený) (15) článok 10 článok 20
článok 27d (nahradený) (15) článok 10 článok 20
článok 27e (nahradený) (15) článok 10 článok 20
článok 28 článok 28 článok 41
  Oddiel 2 - Ustanovenia o spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike Oddiel 2 - Ustanovenia o spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike
článok 17 (presunutý) článok 28a článok 42
  článok 28b článok 43
  článok 28c článok 44
  článok 28d článok 45
  článok 28e článok 46
HLAVA VI - USTANOVENIA O POLICAJNEJ A JUSTIČNEJ SPOLUPRÁCI V TRESTNÝCH VECIACH (vypustená) (16)    
článok 29 (nahradený) (17)    
článok 30 (nahradený) (18)    
článok 31 (nahradený) (19)    
článok 32 (nahradený) (20)    
článok 33 (nahradený) (21)    
článok 34 (vypustený)    
článok 35 (vypustený)    
článok 36 (nahradený) (22)    
článok 37 (vypustený)    
článok 38 (vypustený)    
článok 39 (vypustený)    
článok 40 (nahradený) (23) článok 10 článok 20
článok 40a (nahradený) (23) článok 10 článok 20
článok 40b (nahradený) (23) článok 10 článok 20
článok 41 (vypustený)    
článok 42 (vypustený)    
HLAVA VII - USTANOVENIA O ROZŠÍRENEJ SPOLUPRÁCI (nahradená) (24) HLAVA IV - USTANOVENIA O POSILNENEJ SPOLUPRÁCI HLAVA IV - USTANOVENIA O POSILNENEJ SPOLUPRÁCI
článok 43 (nahradený) (24) článok 10 článok 20
článok 43a (nahradený) (24) článok 10 článok 20
článok 43b (nahradený) (24) článok 10 článok 20
článok 44 (nahradený) (24) článok 10 článok 20
článok 44a (nahradený) (24) článok 10 článok 20
článok 45 (nahradený) (24) článok 10 článok 20
HLAVA VIII - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA HLAVA VI - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA HLAVA VI - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
článok 46 (vypustený)    
  článok 46a článok 47
článok 47 (presunutý) článok 25b článok 40
článok 48 článok 48 článok 48
článok 49 článok 49 článok 49
  článok 49a článok 50
  článok 49b článok 51
  článok 49c článok 52
článok 50 (vypustený)    
článok 51 článok 51 článok 53
článok 52 článok 52 článok 54
článok 53 článok 53 článok 55
(1) V podstate nahradený článkom 1 a 10a ods. 3 druhým pododsekom (po prečíslovaníčlánky 13a 21) Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“).
(2) Nahradený článkom 5 Zmluvy o založeníEurópskeho spoločenstva (ďalej len „Zmluva o ES“).
(3) V podstate nahradený článkom 9b (po prečíslovaníčlánok 15).
(4) V podstate nahradený článkom 9 ods. 2 Zmluvy o EÚ (po prečíslovaní článok 13).
(5) Článok 8 Zmluvy o EÚ, ktorý bol v platnosti pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy (ďalej len „platná zmluva o EÚ“), meniacej Zmluvu o ES. Tieto zmeny sa zahrnuli do Lisabonskej zmluvy a článok 8 je vypustený. Jeho číslo je použité na vloženie nového ustanovenia.
(6) Odsek 4 v podstate nahrádza článok 191 prvý odsek Zmluvy o ES:
(7) Článok 9 platnej zmluvy o EÚ zmenil Zmluvu o založeníEurópskeho spoločenstva uhlia a ocele. Platnosť posledne uvedenej zmluvy skončila 23. júla 2002. Článok 9 je vypustený a jeho číslo je použité na vloženie iného ustanovenia.
(8) – Odseky 1 a 2 v podstate nahrádzajú článok 189 Zmluvy o ES;
– odseky 1 až 3 v podstate nahrádzajú článok 9 ods. 1 až 3 Zmluvy o ES;
– odsek 1 v podstate nahrádza článok 192 prvý odsek Zmluvy o ES;
– odsek 4 v podstate nahrádza článok 197 prvý odsek Zmluvy o ES.
(9) V podstate nahrádza článok 4.
(10) – Odsek 1 v podstate nahrádza článok 202 prvú a druhú zarážku Zmluvy o ES;
– odseky 2 a 9 v podstate nahrádzajú článok 203 Zmluvy o ES;
– odseky 2 a 4 Zmluvy o ES.
(11) – Odsek 1 v podstate nahrádza článok 211 Zmluvy o ES;
– odseky 3 a 7 v podstate nahrádzajú článok 214 Zmluvy o ES;
– odsek 6 v podstate nahrádza článok 217 ods. 1, 3 a 4 Zmluvy o ES.
(12) – V podstate nahrádza článok 220 Zmluvy o ES;
– odsek 2 prvý pododsek v podstate nahrádza článok 221 prvý odsek Zmluvy o ES.
(13) Článok 10 platnej zmluvy o EÚ zmenil Zmluvu o založeníEurópskeho spoločenstva pre atómovú energiu. Tieto zmeny sú zahrnuté do Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a článok 10 je vypustený. Jeho číslo je použité na vloženie iného ustanovenia.
(14) Nahrádza tiež články 11 a 11a Zmluvy o ES.
(15) Články 27a až 27e platnej zmluvy o EÚ týkajúce sa posilnenej spolupráce sa tiež nahrádzajú článkami 280a až 280i ZFEÚ (po prečíslovaníčlánky 326 až 334).
(16) Ustanovenia hlavy VI platnej zmluvy o EÚ týkajúce sa policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach sa nahrádzajú ustanoveniami kapitol 1, 4 a 5 Hlavy IV tretej časti ZFEÚ.
(17) Nahradený článkom 61 ZFEÚ (po prečíslovaní článok 67).
(18) Nahradený článkami 87 a 88).
(19) Nahradený článkami 69a, 69b a 69d ZFEÚ (po prečíslovaníčlánky 82, 83 a 85).
(20) Nahradený článkom 69h ZFEÚ (po prečíslovaní článok 89).
(21) Nahradený článkom 61e ZFEÚ (po prečíslovaní článok 72).
(22) Nahradený článkom 61d ZFEÚ (po prečíslovaníčlánok 71).
(23) Články 40 až 40b platnej zmluvy o EÚ týkajúce sa posilnenej spolupráce sa nahrádzajú tiež článkami 280a až 280i (po prečíslovaní články 326 až 334) ZFEU.
(24) Články 43 až 45 a hlava VII platnej zmluvy o EÚ týkajúce sa posilnenej spolupráce sa tiež nahrádzajú článkami 280a až 280i (po prečíslovaní články 326 až 334) ZFEU.
B. Zmluva o fungovaní Európskej únie
Pôvodné číslovanie v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva Číslovanie v Lisabonskej zmluve Nové číslovanie v Zmluve o fungovaní Európskej únie
PRVÁ ČASŤ - ZÁSADY PRVÁ ČASŤ - ZÁSADY PRVÁ ČASŤ - ZÁSADY
článok 1 (vypustený)    
  článok 1a článok 1
článok 2 (vypustený) (1)    
  Hlava I - Druhy a oblasti právomocí Únie Hlava I - Druhy a oblasti právomocí Únie
  článok 2a článok 2
  článok 2b článok 3
  článok 2c článok 4
  článok 2d článok 5
  článok 2e článok 6
  Hlava II - Všeobecne uplatniteľné ustanovenia Hlava II - Všeobecne uplatniteľné ustanovenia
  článok 2f článok 7
článok 3 ods. 1 (vypustený) (2)    
článok 3 ods. 2 článok 3 článok 8
článok 4 (presunutý) článok 97b článok 119
článok 5 (nahradený) (3)    
  článok 5a článok 9
  článok 5b článok 10
článok 6 článok 6 článok 11
článok 153 ods. 2 (presunutý) článok 6a článok 12
  článok 6b (4) článok 13
článok 7 (vypustený) (5)    
článok 8 (vypustený) (6)    
článok 9 (vypustený)    
článok 10 (vypustený) (7)    
článok 11 (nahradený) (8) články 280a až 280i články 326 až 334
článok 11a (nahradený) (8) články 280a až 280i články 326 až 334
článok 12 (presunutý) článok 16d článok 18
článok 13 (presunutý) článok 16e článok 19
článok 14 (presunutý) článok 22a článok 26
článok 15 (presunutý) článok 22b článok 27
článok 16 článok 16 článok 14
článok 255 (presunutý) článok 16a článok 15
článok 286 (nahradený) článok 16b článok 16
  článok 16c článok 17
DRUHÁ ČASŤ -OBČIANSTVO ÚNIE DRUHÁ ČASŤ - NEDISKRIMINÁCIA A OBČIANSTVO ÚNIE DRUHÁ ČASŤ - NEDISKRIMINÁCIA A OBČIANSTVO ÚNIE
článok 12 (presunutý) článok 16d článok 18
článok 13 (presunutý) článok 16e článok 19
článok 17 článok 17 článok 20
článok 18 článok 18 článok 21
článok 19 článok 19 článok 22
článok 20 článok 20 článok 23
článok 21 článok 21 článok 24
článok 22 článok 22 článok 25
TRETIA ČASŤ -POLITIKY SPOLOČENSTVA TRETIA ČASŤ - VNÚTORNÉ POLITIKY A ČINNOSTI ÚNIE TRETIA ČASŤ - VNÚTORNÉ POLITIKY A ČINNOSTI ÚNIE
  Hlava I - Vnútorný trh Hlava I - Vnútorný trh
článok 14 (presunutý) článok 22a článok 26
článok 15 (presunutý) článok 22b článok 27
Hlava I - Voľný pohyb tovaru Hlava Ia - Voľný pohyb tovaru Hlava II - Voľný pohyb tovaru
článok 23 článok 23 článok 28
článok 24 článok 24 článok 29
Kapitola 1 - Colná únia Kapitola 1 - Colná únia Kapitola 1 - Colná únia
článok 25 článok 25 článok 30
článok 26 článok 26 článok 31
článok 27 článok 27 článok 32
Tretia časť, hlava X, colná spolupráca (presunutá) Kapitola 1a - Colná spolupráca Kapitola 2 - Colná spolupráca
článok 135 (presunutý) článok 27a článok 33
Kapitola 2 - Zákaz množstevných obmedzení medzi členskými štátmi Kapitola 2 - Zákaz množstevných obmedzení medzi členskými štátmi Kapitola 3 - Zákaz množstevných obmedzení medzi členskými štátmi
článok 28 článok 28 článok 34
článok 29 článok 29 článok 35
článok 30 článok 30 článok 36
článok 31 článok 31 článok 37
Hlava II - Poľnohospodárstvo Hlava II - Poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo Hlava III - Poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo
článok 32 článok 32 článok 38
článok 33 článok 33 článok 39
článok 34 článok 34 článok 40
článok 35 článok 35 článok 41
článok 36 článok 36 článok 42
článok 37 článok 37 článok 43
článok 38 článok 38 článok 44
Hlava III - Voľný pohyb osôb, služieb a kapitálu Hlava III - Voľný pohyb osôb, služieb a kapitálu Hlava IV - Voľný pohyb osôb, služieb a kapitálu
Kapitola 1 - Pracovníci Kapitola 1 - Pracovníci Kapitola 1 - Pracovníci
článok 39 článok 39 článok 45
článok 40 článok 40 článok 46
článok 41 článok 41 článok