491/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.11.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

491
OZNÁMENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 a § 18 ods. 3 zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v znení neskorších predpisov a po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 4 zákona v znení zákona č. 403/2009 Z. z. vydalo
výnos z 23. novembra 2009 č. SEOPMVL-21-42/2009-OdL, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Výnosom sa ustanovuje zoznam vojenského materiálu a zoznam vojenského materiálu významného z hľadiska efektívnosti jeho bojového použitia alebo jeho množstva, vzor a forma vyhlásenia o konečnom užívateľovi vojenského materiálu a vzor a forma medzinárodného dovozného certifikátu.
Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2009.
Výnos bude uverejnený v čiastke 84/2009 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.