492/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

492
ZÁKON
zo 4. novembra 2009
o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1)
Tento zákon upravuje
a)
poskytovanie platobných služieb,
b)
podmienky na vznik a prevádzkovanie platobných systémov,
c)
podmienky na vznik a podnikanie platobných inštitúcií,
d)
podmienky na vznik a podnikanie inštitúcií elektronických peňazí,
e)
vybavovanie reklamácií a iných podaní a riešenie sporov súvisiacich s poskytovaním platobných služieb alebo vydávaním a používaním elektronických peňazí,
f)
dohľad nad prevádzkovateľmi platobných systémov, dohľad nad platobnými inštitúciami a dohľad nad inštitúciami elektronických peňazí.
(2)
Tento zákon sa vzťahuje na platobné služby poskytované poskytovateľom platobných služieb
a)
v eurách alebo v inej mene zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“) v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru,
b)
v mene, ktorá nie je uvedená v písmene a), v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru podľa § 30 a § 89 ods. 7,
c)
v každej mene mimo Európskeho hospodárskeho priestoru podľa § 30 a § 89 ods. 7.
(3)
Tento zákon sa nevzťahuje na
a)
platobné operácie vykonávané výlučne finančnými prostriedkami v hotovosti priamo medzi platiteľom a príjemcom bez akéhokoľvek sprostredkovania,
b)
platobné operácie medzi platiteľom a príjemcom prostredníctvom zástupcu povereného rokovaním alebo uzavretím predaja alebo kúpy tovaru alebo služieb v mene platiteľa alebo príjemcu,
c)
fyzickú prepravu bankoviek a mincí v rámci podnikania vrátane ich výberu, spracovania alebo dodania,
d)
platobné operácie vykonávané finančnými prostriedkami v hotovosti v rámci neziskovej činnosti alebo charitatívnej činnosti,
e)
služby, pri ktorých príjemca poskytne platiteľovi finančné prostriedky v hotovosti ako súčasť platobnej operácie na výslovnú žiadosť používateľa platobnej služby tesne pred vykonaním platobnej operácie prostredníctvom platby za kúpu tovaru alebo služieb,
f)
zmenárenskú činnosť,1)
g)
platobné operácie vykonávané prostredníctvom zmeniek a šekov,2) poukážok, cestovných šekov alebo poukazov poštového platobného styku3) v listinnej podobe,
h)
platobné operácie vykonané v rámci platobného systému alebo systému zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi medzi agentmi pre vyrovnanie, centrálnymi protistranami,4) klíringovými ústavmi podľa § 47 ods. 4 alebo centrálnymi bankami a inými účastníkmi platobného systému alebo systému zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi5) a poskytovateľmi platobných služieb; tým nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona o platobných systémoch,
i)
platobné operácie, ktoré súvisia so správou cenných papierov alebo iných finančných nástrojov, vrátane výplaty dividend, výnosov alebo iných výplat, umorovania alebo predaja, ktoré vykonávajú osoby uvedené v písmene h), obchodníci s cennými papiermi, ktorí poskytujú investičné služby, správcovské spoločnosti, ktoré poskytujú investičné služby, zahraničné subjekty kolektívneho investovania6) alebo iné zahraničné osoby, ktorých činnosť zodpovedá činnosti týchto osôb,
j)
služby zabezpečované poskytovateľmi technických služieb, ktorí podporujú poskytovanie platobných služieb bez toho, aby v ktorejkoľvek fáze nadobudli vlastníctvo finančných prostriedkov určených na prevod, vrátane zabezpečovania spracovávania a uchovávania údajov, ochrany zverených hodnôt a služieb ochrany súkromia, autentifikácie údajov a totožnosti, zabezpečovania informačných technológií a komunikačnej siete, zabezpečovania a údržby terminálov a zariadení používaných pri platobných službách,
k)
služby založené na používaní platobných prostriedkov alebo obdobných technických prostriedkov na osobitný účel a v obmedzenej sieti, ak § 97a neustanovuje inak, pričom platobné prostriedky alebo obdobné technické prostriedky sa využívajú na vykonávanie platobných operácií alebo na uchovávanie majetkovej hodnoty elektronicky a zároveň ich možno použiť len na nadobudnutie tovaru alebo služieb v obmedzenej sieti
1.
vymenovaných priestorov limitovaného poskytovateľa podľa § 97a ods. 1, ktoré má vo vlastníctve, v prenájme, alebo ich inak užíva,
2.
vymenovaných poskytovateľov tovarov alebo služieb na základe zmluvy uzatvorenej s limitovaným poskytovateľom alebo
3.
pre zmluvne určený obmedzený rozsah tovarov alebo služieb na základe zmluvy uzatvorenej s limitovaným poskytovateľom,
l)
platobné operácie vykonané prostredníctvom akéhokoľvek telekomunikačného zariadenia, digitálneho zariadenia alebo zariadenia informačných technológií, ak sa kúpený tovar alebo služby dodávajú a používajú len prostredníctvom telekomunikačného, digitálneho zariadenia alebo zariadenia informačných technológií s podmienkou, že prevádzkovateľ takéhoto zariadenia nekoná len ako sprostredkovateľ medzi používateľom platobných služieb a dodávateľom tovaru a služieb,
m)
platobné operácie vykonané medzi poskytovateľmi platobných služieb, ich agentmi alebo ich pobočkami na ich vlastný účet,
n)
platobné operácie medzi materskou spoločnosťou a jej dcérskou spoločnosťou alebo medzi dcérskymi spoločnosťami tej istej materskej spoločnosti bez akéhokoľvek sprostredkovania zo strany iného poskytovateľa platobných služieb ako podniku patriaceho do tej istej skupiny,
o)
služby poskytovateľov platobných služieb týkajúce sa výberu finančných prostriedkov v hotovosti v bankomatoch, ktorí konajú v mene jedného poskytovateľa platobných služieb alebo viacerých poskytovateľov platobných služieb a ktorí nie sú zmluvnou stranou rámcovej zmluvy so spotrebiteľom uskutočňujúcim výber peňazí z platobného účtu, ak títo poskytovatelia platobných služieb neposkytujú platobné služby podľa § 2 ods. 1.
§ 2
(1)
Platobnou službou sa rozumie
a)
vklad finančných prostriedkov v hotovosti na platobný účet a vykonávanie všetkých úkonov súvisiacich s vedením platobného účtu,
b)
výber finančných prostriedkov v hotovosti z platobného účtu a vykonávanie všetkých úkonov súvisiacich s vedením platobného účtu,
c)
vykonávanie platobných operácií vrátane prevodu finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb
1.
úhradou,
2.
prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku,
3.
inkasom,
d)
vykonávanie platobných operácií z úveru poskytnutého používateľovi platobných služieb
1.
formou povoleného prečerpania platobného účtu, a to
1a. úhradou,
1b. prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku,
1c. inkasom, alebo
2.
formou úverového rámca prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku,
e)
poukazovanie peňazí,
f)
vykonávanie platobných operácií, pri ktorých sa súhlas platiteľa s vykonaním platobnej operácie udeľuje prostredníctvom akéhokoľvek telekomunikačného zariadenia, digitálneho zariadenia alebo zariadenia informačných technológií a platba sa vykoná prevádzkovateľovi telekomunikácií, prevádzkovateľovi systému informačných technológií alebo siete, ktorý koná iba ako sprostredkovateľ medzi používateľom platobných služieb a dodávateľom tovaru a služieb,
g)
vydávanie alebo prijímanie platobnej karty alebo iného platobného prostriedku.
(2)
Platobnou operáciou sa rozumie vklad finančných prostriedkov, výber finančných prostriedkov alebo prevod finančných prostriedkov na pokyn platiteľa alebo príjemcu alebo prostredníctvom príjemcu poskytovateľovi platobných služieb vykonávaný v rámci platobných služieb podľa odseku 1 písm. a) až f).
(3)
Poskytovateľom platobných služieb sa rozumie
a)
banka, zahraničná banka alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá má v bankovom povolení uvedené aj poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie,
b)
inštitúcia elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1, zahraničná inštitúcia elektronických peňazí alebo pobočka zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí,
c)
poštový podnik,7) ak je podľa osobitného zákona oprávnený poskytovať platobné služby,
d)
platobná inštitúcia podľa § 63, zahraničná platobná inštitúcia alebo pobočka zahraničnej platobnej inštitúcie,
e)
Národná banka Slovenska alebo Európska centrálna banka, ak nekonajú ako menový orgán alebo ak nejde o činnosti, ktoré sa týkajú zabezpečovania verejných potrieb, a ak poskytujú platobné služby,
f)
Štátna pokladnica, Exportno-importná banka Slovenskej republiky, miestne orgány štátnej správy, obce a vyššie územné celky, ak sú podľa osobitného zákona oprávnené poskytovať platobné služby a ak nejde o činnosti, ktoré sa týkajú zabezpečovania verejných potrieb.
(4)
Platiteľom sa rozumie osoba, ktorá dáva platobný príkaz poskytovateľovi platobných služieb a je platiteľom finančných prostriedkov platobnej operácie.
(5)
Príjemcom sa rozumie osoba, ktorá je príjemcom finančných prostriedkov platobnej operácie.
(6)
Používateľom platobných služieb sa rozumie osoba, ktorá používa platobné služby ako platiteľ alebo príjemca, pričom platiteľ a príjemca môže byť tá istá osoba.
(7)
Spotrebiteľom na účely tohto zákona sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie platobných služieb, nekoná v rámci svojho zamestnania, povolania alebo podnikania, pričom poskytovateľ platobných služieb môže za spotrebiteľa považovať aj osobu, ktorá v čase uzatvorenia rámcovej zmluvy o poskytovaní platobných služieb zamestnáva menej ako desať osôb a ktorej ročný obrat alebo celková ročná bilančná hodnota nepresahuje 2 000 000 eur.
(8)
Poukazovaním peňazí sa rozumie platobná služba, keď výhradne na účel prevodu finančných prostriedkov zložených platiteľom v hotovosti je suma týchto finančných prostriedkov prevedená príjemcovi alebo inému poskytovateľovi platobných služieb, ktorý koná v mene príjemcu, a táto suma je prijatá v mene príjemcu a vyplatená príjemcovi v hotovosti, pričom platiteľ alebo príjemca nemajú na tento účel zriadený platobný účet.
(9)
Platobným účtom sa rozumie bežný účet8) alebo iný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb na meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno alebo názov, ak ide o právnickú osobu, jedného alebo viacerých používateľov platobných služieb, ktorý sa používa na vykonávanie platobných operácií.
(10)
Platobným príkazom sa rozumie pokyn platiteľa alebo príjemcu poskytovateľovi platobných služieb na vykonanie platobnej operácie. Formu, podobu a náležitosti platobného príkazu určuje poskytovateľ platobných služieb v súlade s § 31 ods. 5 písm. c) druhým bodom a § 35 ods. 1 písm. a).
(11)
Úhradou sa rozumie platobná služba, pri ktorej sa suma platobnej operácie odpisuje z platobného účtu platiteľa alebo skladá platiteľom v hotovosti a pripisuje na platobný účet príjemcu alebo vyplatí v hotovosti príjemcovi, pričom platobný príkaz predkladá platiteľ poskytovateľovi platobných služieb; úhradou sa rozumie aj trvalý príkaz na úhradu.
(12)
Inkasom sa rozumie platobná služba, pri ktorej sa suma platobnej operácie odpisuje z platobného účtu platiteľa, pričom platobný príkaz predkladá príjemca na základe súhlasu platiteľa s takýmto odpísaním udeleného príjemcovi, poskytovateľovi platobných služieb príjemcu alebo poskytovateľovi platobných služieb platiteľa; inkasom sa rozumie aj trvalý príkaz na inkaso.
(13)
Finančnými prostriedkami sa na účely tohto zákona rozumejú bankovky alebo mince ako prostriedky v hotovosti, prostriedky prevádzané v bezhotovostnej forme alebo elektronické peniaze.
(14)
Referenčným dátumom sa na účely tohto zákona rozumie dátum použitý poskytovateľom platobných služieb na výpočet úrokov z finančných prostriedkov, ktoré boli pripísané na platobný účet alebo odpísané z platobného účtu.
(15)
Referenčným výmenným kurzom sa na účely tohto zákona rozumie výmenný kurz, ktorý sa používa ako základ na prepočet medzi menami a ktorý sprístupnil poskytovateľ platobných služieb alebo pochádza z verejne dostupného zdroja.
(16)
Referenčnou úrokovou sadzbou sa na účely tohto zákona rozumie úroková sadzba, ktorá sa používa ako základ pri výpočte úroku a ktorá pochádza z verejne dostupného zdroja, ktorý môže overiť poskytovateľ platobných služieb a používateľ platobných služieb.
(17)
Autentifikáciou sa na účely tohto zákona rozumie postup, ktorý umožňuje poskytovateľovi platobných služieb overiť použitie konkrétneho platobného prostriedku vrátane použitia personalizovaných bezpečnostných prvkov, a to najmä osobné identifikačné číslo a heslo.
(18)
Jedinečným identifikátorom sa na účely tohto zákona rozumie kombinácia písmen, číslic alebo symbolov, ktorú oznámi poskytovateľ platobných služieb používateľovi platobných služieb a ktorú používateľ platobných služieb poskytne na účely jednoznačnej identifikácie iného používateľa platobných služieb alebo jeho platobného účtu pre platobné operácie.
(19)
Platobným prostriedkom sa na účely tohto zákona rozumie personalizované zariadenie alebo súbor postupov dohodnutý medzi používateľom platobných služieb a poskytovateľom platobných služieb, ktoré používa používateľ platobných služieb na účely predkladania platobného príkazu, najmä platobná karta, internet banking alebo iné platobné aplikácie elektronického bankovníctva.
(20)
Platobnou kartou sa rozumie platobný prostriedok, ktorý umožňuje používateľovi platobných služieb prístup k finančným prostriedkom čerpaným do výšky limitu povoleného poskytovateľom platobných služieb.
(21)
Pobočkou sa na účely tohto zákona rozumie organizačná zložka platobnej inštitúcie alebo inštitúcie elektronických peňazí umiestnená na území Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky.
(22)
Zahraničnou platobnou inštitúciou alebo zahraničnou inštitúciou elektronických peňazí sa na účely tohto zákona rozumie osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá priamo poskytuje platobné služby alebo vydáva elektronické peniaze na základe oprávnenia udeleného v štáte, v ktorom má sídlo. Pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí sa na účely tohto zákona rozumie organizačná zložka zahraničnej platobnej inštitúcie alebo zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí umiestnená na území Slovenskej republiky, ktorá priamo poskytuje platobné služby alebo vydáva elektronické peniaze; všetky pobočky zahraničnej platobnej inštitúcie alebo zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí zriadené v Slovenskej republike zahraničnou platobnou inštitúciou alebo zahraničnou inštitúciou elektronických peňazí so sídlom v inom členskom štáte sa považujú za jednu pobočku.
(23)
Skupinou sa na účely tohto zákona rozumie skupina osôb, ktorá pozostáva z materskej spoločnosti, jej dcérskych spoločností a osôb, v ktorých má materská spoločnosť alebo jej dcérske spoločnosti podiel, ako aj osôb, ktoré sú navzájom prepojené úzkymi väzbami.
(24)
Úzkou väzbou sa na účely tohto zákona rozumie akýkoľvek vzťah medzi dvoma alebo viacerými osobami, pri ktorom má jedna z osôb na druhej osobe priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach najmenej 20 % alebo túto osobu priamo či nepriamo kontroluje,9) alebo akýkoľvek vzťah dvoch alebo viacerých osôb kontrolovaných tou istou osobou.
(25)
Domovským členským štátom sa na účely tohto zákona rozumie členský štát, v ktorom sa nachádza
a)
sídlo poskytovateľa platobných služieb alebo
b)
ústredie poskytovateľa platobných služieb, ak poskytovateľ platobných služieb nemá podľa svojho vnútroštátneho práva sídlo.
(26)
Hostiteľským členským štátom sa na účely tohto zákona rozumie iný členský štát ako domovský členský štát, v ktorom má poskytovateľ platobných služieb agenta platobných služieb alebo pobočku alebo poskytuje platobné služby.
(27)
Vhodnou osobou sa na účely tohto zákona rozumie osoba, ktorá hodnoverne preukáže prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod základného imania a aj ďalších finančných zdrojov, pričom zo všetkých okolností je zrejmé, že je spôsobilá zabezpečiť riadne a bezpečné vykonávanie činností podľa tohto zákona.
(28)
Kvalifikovanou účasťou sa na účely tohto zákona rozumie priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet, ktorý predstavuje aspoň 10 % podiel na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania iného významného vplyvu na riadení tejto právnickej osoby porovnateľného s vplyvom zodpovedajúcim takémuto podielu.
(29)
Nepriamym podielom sa na účely tohto zákona rozumie podiel držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom jednej alebo viacerých právnických osôb, nad ktorými osoba vykonáva kontrolu.
(30)
Odbornou spôsobilosťou sa na účely tohto zákona rozumie ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a trojročné riadiace skúsenosti v oblasti poskytovania platobných služieb, bankovníctva alebo inej oblasti finančného trhu. Za odborne spôsobilú osobu môže Národná banka Slovenska uznať aj
a)
fyzickú osobu, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a má trojročné riadiace skúsenosti v inej ekonomickej oblasti alebo
b)
fyzickú osobu, ktorá má ukončené úplné stredné vzdelanie a má sedemročnú prax v oblasti poskytovania platobných služieb, bankovníctva, v inej oblasti finančného trhu alebo v inej ekonomickej oblasti a najmenej trojročné riadiace skúsenosti v oblasti poskytovania platobných služieb, bankovníctva, v inej oblasti finančného trhu alebo v inej ekonomickej oblasti.
(31)
Dôveryhodnou fyzickou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá
a)
nebola právoplatne odsúdená za trestný čin proti majetku, za trestný čin hospodársky, za trestný čin korupcie, za trestný čin spáchaný v súvislosti so svojím zamestnaním, povolaním, postavením alebo funkciou alebo za úmyselný trestný čin, a ak ide o úmyselný trestný čin ani fyzická osoba, ktorej odsúdenie za takýto trestný čin bolo zahladené alebo na ktorú sa hľadí, akoby nebola odsúdená za takýto trestný čin;10) tieto skutočnosti sa preukazujú a dokladujú odpisom z registra trestov11) nie starším ako tri mesiace, a ak ide o cudzinca, tieto skutočnosti sa preukazujú a dokladujú obdobným úradným potvrdením o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu jeho obvyklého pobytu,
b)
v posledných desiatich rokoch
1.
nepôsobila vo funkcii štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu (ďalej len „člen štatutárneho orgánu“), člena dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu (ďalej len „člen dozornej rady“), prokuristu, vedúceho zamestnanca a zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly ani v inej obdobnej funkcii v platobnej inštitúcii, inštitúcii elektronických peňazí alebo v inej finančnej inštitúcii, ktorej bolo odobraté povolenie na výkon činnosti, a to kedykoľvek v období jedného roka pred odobratím takéhoto povolenia; to sa rovnako vzťahuje na výkon takej funkcie v samostatnom finančnom agentovi,12) inom sprostredkovateľovi13) alebo finančnom poradcovi v oblasti finančného trhu, ktorý bol právnickou osobou, a tiež na výkon funkcie samostatného finančného agenta, iného sprostredkovateľa alebo finančného poradcu v oblasti finančného trhu, ktorý bol fyzickou osobou, ak ide o samostatného finančného agenta, iného sprostredkovateľa alebo finančného poradcu v oblasti finančného trhu, ktorému bolo odobraté povolenie na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo iné obdobné povolenie na výkon jej činnosti; to sa rovnako vzťahuje aj na výkon takej funkcie v inštitúcii, ktorej bola odobratá devízová licencia na výkon zmenárenskej činnosti,
2.
nepôsobila vo funkcii uvedenej v prvom bode ani v inej obdobnej funkcii v platobnej inštitúcii, inštitúcii elektronických peňazí alebo inej finančnej inštitúcii ani v pobočke platobnej inštitúcie, pobočke inštitúcie elektronických peňazí alebo v pobočke inej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vstúpila do likvidácie alebo ktorá sa dostala do úpadku, na majetok ktorej bol vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie, na ktorú bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, voči ktorej bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo na ktorú bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vznikom takejto skutočnosti,
3.
nebola považovaná za nedôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov14) v oblasti finančného trhu,
4.
spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala svoje doterajšie funkcie alebo podnikala a so zreteľom na tieto skutočnosti poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo stanov, z vnútorných právnych predpisov a aktov riadenia,
5.
nemala právoplatne uloženú pokutu podľa § 78 ods. 10, § 86 ods. 19 alebo osobitných predpisov.14a)
(32)
Finančnou inštitúciu sa na účely tohto zákona rozumie správcovská spoločnosť, obchodník s cennými papiermi, banka, poisťovňa, zaisťovňa, centrálny depozitár cenných papierov, burza cenných papierov, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, inštitúcia elektronických peňazí vo vzťahu k platobnej inštitúcii, platobná inštitúcia vo vzťahu k inštitúcii elektronických peňazí a subjekty so sídlom alebo ústredím mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti vrátane ich pobočiek umiestnených na území Slovenskej republiky.
(33)
Osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba a právnická osoba, ak v jednotlivých ustanoveniach tohto zákona nie je uvedená iba fyzická osoba alebo iba právnická osoba.
(34)
Vedúcim zamestnancom poskytovateľa platobných služieb, prevádzkovateľa platobného systému a vydavateľa elektronických peňazí sa na účely tohto zákona rozumie zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
(35)
Rizikom sa na účely tohto zákona rozumie možná strata vrátane škody spôsobená vlastnou činnosťou platobnej inštitúcie, inštitúcie elektronických peňazí alebo platobného systému alebo spôsobená platobnej inštitúcii, inštitúcii elektronických peňazí alebo platobnému systému inými skutočnosťami.
DRUHÁ ČASŤ
PLATOBNÉ SLUŽBY
Práva a povinnosti pri poskytovaní a používaní platobných služieb
§ 3
(1)
Poskytovateľ platobných služieb vykonáva platobné operácie na základe jednoznačného pokynu používateľa platobných služieb, ktorým je platobný príkaz v listinnej podobe alebo elektronickej podobe na vykonanie platobnej operácie.
(2)
Poskytovateľ platobných služieb odpíše finančné prostriedky z platobného účtu aj bez predloženia platobného príkazu
a)
pri výkone rozhodnutia alebo pri plnení inej povinnosti uloženej osobitným zákonom alebo na základe osobitného zákona,15)
b)
na úhradu všetkých cien a skutočných výdavkov za poskytnuté služby, na úhradu splatných debetných úrokov alebo v ďalších prípadoch, v ktorých je na to poskytovateľ platobných služieb oprávnený podľa rámcovej zmluvy alebo
c)
v prípadoch písomne dohodnutých medzi poskytovateľom platobných služieb a používateľom platobných služieb.
(3)
Platobné operácie sa vykonávajú v mene dohodnutej medzi poskytovateľom platobných služieb a používateľom platobných služieb.
(4)
Ak pred začatím platobnej operácie na mieste predaja prostredníctvom technického zariadenia ponúkne príjemca službu konverzie, je povinný vopred oznámiť platiteľovi všetky poplatky, ako aj výmenný kurz, ktorý na konverziu platobnej operácie použije. Príjemca môže zabezpečiť konverziu len so súhlasom platiteľa.
§ 4
(1)
Okamihom prijatia platobného príkazu sa rozumie okamih, keď poskytovateľ platobných služieb platiteľa prijal platobný príkaz, ktorý bol predložený priamo platiteľom, nepriamo príjemcom alebo prostredníctvom príjemcu. Ak okamihom prijatia nie je pracovný deň poskytovateľa platobných služieb platiteľa, platobný príkaz sa považuje za prijatý v nasledujúci pracovný deň. Poskytovateľ platobných služieb môže určiť čas pred koncom pracovného dňa, po uplynutí ktorého sa každý prijatý platobný príkaz považuje za prijatý v nasledujúci pracovný deň.
(2)
Pracovným dňom sa rozumie deň, v ktorom vykonávajú svoju činnosť poskytovateľ platobných služieb platiteľa alebo poskytovateľ platobných služieb príjemcu, ktorí sa zúčastňujú na vykonávaní platobnej operácie a tento deň nie je dňom pracovného voľna alebo pracovného pokoja.16)
(3)
Ak sa používateľ platobných služieb, ktorý predkladá platobný príkaz, a jeho poskytovateľ platobných služieb dohodnú, že platobný príkaz bude vykonaný v určený deň alebo na konci určitej lehoty alebo v deň, keď platiteľ poskytol finančné prostriedky poskytovateľovi platobných služieb, za okamih prijatia platobného príkazu sa považuje tento dohodnutý deň. Ak tento dohodnutý deň nie je pracovným dňom poskytovateľa platobných služieb, prijatý platobný príkaz sa považuje za prijatý v nasledujúci pracovný deň.
§ 5
(1)
Ak poskytovateľ platobných služieb odmietne vykonať platobný príkaz, je povinný oznámiť túto skutočnosť používateľovi platobných služieb. Poskytovateľ platobných služieb oznámi používateľovi platobných služieb dôvody odmietnutia platobného príkazu, a ak je to možné, aj postup opravy chýb, ktoré viedli k odmietnutiu platobného príkazu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.17)
(2)
Poskytovateľ platobných služieb bez zbytočného odkladu poskytne alebo sprístupní oznámenie podľa odseku 1 dohodnutým spôsobom, a to v lehotách podľa § 15.
(3)
V rámcovej zmluve možno dohodnúť, že poskytovateľ platobných služieb môže účtovať poplatky za oznámenie podľa odseku 1, ak je odmietnutie objektívne odôvodnené z dôvodov na strane používateľa platobných služieb.
(4)
Ak sú splnené všetky podmienky dohodnuté v rámcovej zmluve, poskytovateľ platobných služieb platiteľa je povinný vykonať platobný príkaz autorizovaný podľa § 8 bez ohľadu na to, či platobný príkaz predkladá platiteľ alebo príjemca alebo sa predkladá prostredníctvom príjemcu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.17)
(5)
Platobný príkaz, ktorého vykonanie bolo odmietnuté, sa považuje za neprijatý a nevzťahujú sa naň § 15 a 22.
§ 6
(1)
Používateľ platobných služieb nesmie odvolať platobný príkaz po okamihu prijatia platobného príkazu poskytovateľom platobných služieb platiteľa, ak odseky 2 až 5 neustanovujú inak.
(2)
Ak je platobný príkaz predložený príjemcom alebo prostredníctvom príjemcu, platiteľ nesmie odvolať platobný príkaz na vykonanie takejto platobnej operácie po odoslaní platobného príkazu alebo po tom, ako platiteľ dal súhlas s vykonaním platobnej operácie príjemcovi.
(3)
Ak ide o inkaso, pri ktorom platiteľ
a)
udelil svoj súhlas s vykonaním platobnej operácie priamo svojmu poskytovateľovi platobných služieb, môže platiteľ odvolať takýto platobný príkaz a tým zároveň aj udelený súhlas najneskôr do konca pracovného dňa predchádzajúcemu dohodnutému dňu, keď majú byť finančné prostriedky odpísané z účtu, pričom nie je dotknuté právo na vrátenie finančných prostriedkov, ak nebolo podľa § 13 dohodnuté v rámcovej zmluve inak, alebo
b)
udelil svoj súhlas s vykonaním platobnej operácie priamo príjemcovi, môže platiteľ odvolať platobný príkaz na jednotlivú platobnú operáciu vykonávanú na základe takéhoto súhlasu najneskôr do konca pracovného dňa predchádzajúcemu dohodnutému dňu, keď majú byť finančné prostriedky odpísané z účtu, pričom nie je dotknuté právo na vrátenie finančných prostriedkov podľa § 13.
(4)
Ak ide o platobný príkaz podľa § 4 ods. 3, môže používateľ platobných služieb odvolať platobný príkaz najneskôr do konca pracovného dňa, ktorý predchádza dohodnutému dňu.
(5)
Po lehotách uvedených v odsekoch 1 až 4 možno platobný príkaz odvolať iba na základe dohody medzi používateľom platobných služieb a jeho poskytovateľom platobných služieb; ak sa má odvolať platobný príkaz podľa odsekov 2 a 3, vyžaduje sa aj súhlas príjemcu. V rámcovej zmluve možno dohodnúť poplatky za odvolanie platobného príkazu.
§ 7
(1)
Poskytovateľ platobných služieb platiteľa, poskytovateľ platobných služieb príjemcu a každý sprostredkovateľ poskytovateľov platobných služieb je povinný vykonať platobnú operáciu v plnej sume platobnej operácie bez možnosti zrážky zo sumy vykonávanej platobnej operácie okrem prípadu uvedeného v odseku 2. Sprostredkovateľom sa na účely tohto zákona rozumie prevádzkovateľ platobného systému alebo poskytovateľ platobných služieb, ktorý nie je poskytovateľom platobných služieb platiteľa ani príjemcu.
(2)
Príjemca a jeho poskytovateľ platobných služieb sa však môžu dohodnúť, že poskytovateľ platobných služieb zníži prevedenú sumu platobnej operácie o svoje poplatky predtým, než ju pripíše na účet príjemcu. V takomto prípade sa v informáciách poskytnutých príjemcovi podľa § 41 oddelene uvedie plná suma platobnej operácie a suma poplatkov.
(3)
Ak sa z prevádzanej sumy odpočítajú iné poplatky ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 2, poskytovateľ platobných služieb platiteľa zabezpečí, aby príjemca dostal plnú sumu platobnej operácie vykonanej na základe platobného príkazu predloženého platiteľom; ak sa platobná operácia vykonáva na základe platobného príkazu predloženého príjemcom alebo prostredníctvom príjemcu, poskytovateľ platobných služieb príjemcu zabezpečí, aby príjemca dostal plnú sumu platobnej operácie.
§ 8
(1)
Ak platiteľ udelil súhlas na vykonanie platobnej operácie, platobná operácia sa považuje za autorizovanú. Platiteľ môže autorizovať platobnú operáciu pred jej vykonaním alebo, ak sa na tom platiteľ a jeho poskytovateľ platobných služieb dohodnú, po vykonaní platobnej operácie.
(2)
Súhlas na vykonanie platobnej operácie alebo viacerých platobných operácií sa udeľuje vo forme a podobe dohodnutej v zmluve o poskytnutí jednorazovej platobnej služby alebo v rámcovej zmluve medzi platiteľom a jeho poskytovateľom platobných služieb. Ak takýto súhlas chýba, platobná operácia sa považuje za neautorizovanú.
(3)
Súhlas na vykonanie platobnej operácie môže platiteľ odvolať, najneskôr do okamihu, keď sa platobná operácia stáva neodvolateľnou podľa § 6. Súhlas na vykonanie opakujúcich sa viacerých platobných operácií možno odvolať, pričom od okamihu odvolania je nasledujúca platobná operácia považovaná za neautorizovanú.
(4)
Postup udelenia súhlasu na vykonanie platobnej operácie sa dohodne v zmluve o poskytnutí jednorazovej platobnej služby alebo v rámcovej zmluve medzi platiteľom a jeho poskytovateľom platobných služieb.
§ 9
Používateľ platobných služieb má nárok na nápravu zo strany poskytovateľa platobných služieb, ak svojho poskytovateľa platobných služieb bez zbytočného odkladu odo dňa zistenia neautorizovanej alebo chybne vykonanej platobnej operácie, najneskôr však do 13 mesiacov odo dňa odpísania finančných prostriedkov z platobného účtu alebo pripísania finančných prostriedkov na platobný účet informoval o tom, že zistil neautorizovanú alebo chybne vykonanú platobnú operáciu, na základe ktorej mu vzniká nárok na nápravu, vrátane nárokov podľa § 22. Uvedená lehota sa použije, ak poskytovateľ platobných služieb poskytol alebo sprístupnil informácie o takejto platobnej operácii podľa § 40 a 41.
§ 10
(1)
Poskytovateľ platobných služieb je povinný preukázať, že platobná operácia bola autentifikovaná, riadne zaznamenaná, zaúčtovaná a že na ňu nemala vplyv nijaká technická porucha alebo iný nedostatok, ak používateľ platobných služieb popiera, že vykonanú platobnú operáciu autorizoval, alebo tvrdí, že platobná operácia bola vykonaná nesprávne.
(2)
Ak používateľ platobných služieb popiera, že vykonanú platobnú operáciu autorizoval, pričom použitie platobného prostriedku bolo zaznamenané poskytovateľom platobných služieb, potom samotné použitie platobného prostriedku nie je dostatočným dôkazom, že platiteľ autorizoval danú platobnú operáciu alebo zapríčinil neautorizované vykonanie platobnej operácie v dôsledku podvodného konania, úmyselného opomenutia, konania s hrubou nedbanlivosťou alebo nesplnenia jednej alebo viacerých povinností podľa § 26.
§ 11
(1)
Poskytovateľ platobných služieb platiteľa je povinný okamžite vrátiť platiteľovi sumu neautorizovanej platobnej operácie, ak tento zákon neustanovuje inak, a ak je to možné, docieliť stav na platobnom účte, ktorý by zodpovedal stavu, keby sa neautorizovaná platobná operácia vôbec nevykonala; tým nie je dotknuté ustanovenie § 9. Týmto ustanovením nie je dotknutá zodpovednosť poskytovateľa platobných služieb platiteľa za preskúmanie a preukázanie autentifikácie platobnej operácie podľa § 10 a za rozhodnutie o oprávnenosti reklamácie podľa § 89 ods. 6.
(2)
Platiteľ má nárok na náhradu ďalšej preukázanej škody v rozsahu určenom podľa práva, ktorým sa riadi zmluvný vzťah medzi platiteľom a jeho poskytovateľom platobných služieb.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na elektronické peniaze, ak poskytovateľ platobných služieb platiteľa nemá možnosť zablokovať platobný účet alebo zablokovať elektronické zariadenie, ktoré uchováva elektronické peniaze.
§ 12
(1)
Platiteľ znáša stratu až do 100 eur, ktorá súvisí so všetkými neautorizovanými platobnými operáciami a ktorá je spôsobená použitím strateného alebo odcudzeného platobného prostriedku alebo zneužitím platobného prostriedku neoprávnenou osobou v dôsledku nedbanlivosti platiteľa pri zabezpečovaní personalizovaných bezpečnostných prvkov podľa § 26 písm. c), ak odseky 2 až 4 neustanovujú inak.
(2)
Platiteľ znáša všetky straty súvisiace s neautorizovanými platobnými operáciami, ak boli zapríčinené jeho podvodným konaním, úmyselným nesplnením jednej alebo viacerých povinností podľa § 26 alebo nesplnením jednej alebo viacerých povinností podľa § 26 v dôsledku jeho hrubej nedbanlivosti. V takýchto prípadoch sa neuplatňuje ustanovenie odseku 1.
(3)
Platiteľ neznáša nijaké finančné dôsledky vyplývajúce z použitia strateného, odcudzeného alebo zneužitého platobného prostriedku od okamihu oznámenia skutočnosti podľa § 26 písm. b) okrem prípadov, keď konal podvodným spôsobom.
(4)
Ak poskytovateľ platobných služieb nezabezpečí technické prostriedky na plnenie oznamovacej povinnosti týkajúcej sa strateného, odcudzeného alebo zneužitého platobného prostriedku ako to vyžaduje ustanovenie § 27 ods. 1 písm. c), platiteľ nenesie zodpovednosť za finančné dôsledky vyplývajúce z použitia tohto platobného prostriedku okrem prípadov, keď konal podvodným spôsobom.
(5)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na elektronické peniaze, ak poskytovateľ platobných služieb platiteľa nemá možnosť zablokovať platobný účet alebo zablokovať elektronické zariadenie, ktoré uchováva elektronické peniaze.
§ 13
(1)
Platiteľ má nárok na vrátenie finančných prostriedkov od svojho poskytovateľa platobných služieb pri autorizovanej platobnej operácii vykonanej na základe platobného príkazu predloženého príjemcom alebo prostredníctvom príjemcu, ak
a)
v čase autorizácie nebola určená konkrétna suma platobnej operácie a
b)
suma platobnej operácie presahuje sumu, ktorú by mohol platiteľ odôvodnene očakávať vzhľadom na jeho zvyčajné predchádzajúce výdavky, podmienky uvedené v rámcovej zmluve a okolnosti súvisiace s platobnou operáciou.
(2)
Na žiadosť poskytovateľa platobných služieb poskytne platiteľ informácie o vykonanej platobnej operácii podľa odseku 1 v lehote podľa § 14 ods. 2; vrátenie finančných prostriedkov sa týka celej sumy vykonanej platobnej operácie vrátane súvisiacich poplatkov.
(3)
Ak ide o inkaso, v rámcovej zmluve možno dohodnúť, že platiteľ má nárok na vrátenie finančných prostriedkov od svojho poskytovateľa platobných služieb, aj keď nie sú splnené podmienky na vrátenie finančných prostriedkov podľa odseku 1 okrem inkasa podľa odseku 5.
(4)
Na účely odseku 1 písm. b) platiteľ nemôže uplatňovať ako dôvod konverziu, ak sa pri konverzii uplatnil referenčný výmenný kurz dohodnutý s jeho poskytovateľom platobných služieb podľa § 31 ods. 5 písm. d) druhého bodu a § 35 ods. 1 písm. d).
(5)
V rámcovej zmluve možno dohodnúť, že platiteľ nemá nárok na vrátenie finančných prostriedkov podľa odseku 1, ak
a)
udelil svoj súhlas s vykonaním platobnej operácie priamo svojmu poskytovateľovi platobných služieb a
b)
informácie o konkrétnej sume budúcej platobnej operácie sa platiteľovi poskytli alebo sprístupnili dohodnutým spôsobom najmenej štyri týždne pred dátumom odpísania sumy platobnej operácie zo strany poskytovateľa platobných služieb alebo príjemcu, ak to bolo možné.
§ 14
(1)
Lehota na podanie žiadosti platiteľa o vrátenie finančných prostriedkov autorizovanej platobnej operácie vykonanej na základe platobného príkazu predloženého príjemcom alebo prostredníctvom príjemcu podľa § 13 je osem týždňov odo dňa odpísania finančných prostriedkov z účtu.
(2)
Do desiatich pracovných dní od prijatia žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov poskytovateľ platobných služieb platiteľa vráti celú sumu platobnej operácie alebo predloží odôvodnenie odmietnutia vrátenia finančných prostriedkov s uvedením osôb, na ktoré sa podľa § 89 ods. 1 a § 90 až 93 môže platiteľ v tejto veci obrátiť, ak s predloženým odôvodnením nesúhlasí.
(3)
Právo poskytovateľa platobných služieb odmietnuť vrátenie finančných prostriedkov sa nevzťahuje na prípady dohodnuté podľa § 13 ods. 3.
§ 15
(1)
Poskytovateľ platobných služieb platiteľa je povinný zabezpečiť prevedenie sumy platobnej operácie na účet poskytovateľa platobných služieb príjemcu najneskôr do konca nasledujúceho pracovného dňa po okamihu prijatia platobného príkazu okrem odseku 2.
(2)
Ak je platobný príkaz predložený platiteľom v listinnej podobe, lehota podľa odseku 1 sa môže predĺžiť o ďalší pracovný deň.
(3)
Poskytovateľ platobných služieb príjemcu pripíše sumu platobnej operácie na platobný účet príjemcu a umožní mu disponovať s pripísanou sumou platobnej operácie v ten istý pracovný deň, keď bola suma platobnej operácie pripísaná na účet poskytovateľa platobných služieb príjemcu podľa § 19.
(4)
Ak platobný príkaz na vykonanie platobnej operácie predkladá príjemca alebo je takýto príkaz predkladaný prostredníctvom príjemcu, poskytovateľ platobných služieb príjemcu je povinný odovzdať takýto platobný príkaz poskytovateľovi platobných služieb platiteľa v lehotách dohodnutých v rámcovej zmluve medzi príjemcom a poskytovateľom platobných služieb príjemcu tak, aby bolo možné v prípade inkasa vykonať takúto platobnú operáciu v dohodnutý deň, keď má byť suma platobnej operácie odpísaná z platobného účtu platiteľa.
§ 16
Ak platiteľ zasiela finančné prostriedky príjemcovi, ktorý nemá platobný účet u poskytovateľa platobných služieb, poskytovateľ platobných služieb, ktorý prijme finančné prostriedky pre príjemcu, sprístupní finančné prostriedky príjemcovi v lehote podľa § 15 a § 19 ods. 2.
§ 17
(1)
Ak spotrebiteľ vloží finančné prostriedky v hotovosti na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb v mene, v ktorej je vedený tento platobný účet, poskytovateľ platobných služieb zabezpečí, aby bola táto suma pripísaná na platobný účet a bez zbytočného odkladu poskytnutá k dispozícii po okamihu prijatia finančných prostriedkov.
(2)
Ak používateľ platobných služieb, ktorý nie je spotrebiteľom, vloží finančné prostriedky v hotovosti na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb v mene, v ktorej je vedený tento platobný účet, poskytovateľ platobných služieb zabezpečí, aby používateľ platobných služieb mohol disponovať s touto sumou po pripísaní na platobný účet v ten istý pracovný deň alebo najneskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí finančných prostriedkov, ak takýto používateľ platobných služieb vkladá finančné prostriedky v hotovosti prostredníctvom technického zariadenia.
§ 18
Ak ide o úhradu, keď poskytovateľ platobných služieb platiteľa a poskytovateľ platobných služieb príjemcu poskytujú platobnú službu na území Slovenskej republiky, táto úhrada sa vykonáva
a)
v lehotách podľa § 15 ods. 1 a 3 a § 19 ods. 2,
b)
tak, že po okamihu prijatia platobného príkazu je poskytovateľ platobných služieb platiteľa povinný zabezpečiť pripísanie sumy platobnej operácie na účet poskytovateľa platobných služieb príjemcu v ten istý pracovný deň a poskytovateľ platobných služieb príjemcu pripíše bez zbytočného odkladu sumu platobnej operácie podľa § 15 ods. 3 a umožní mu disponovať so sumou platobnej operácie podľa § 19 ods. 2, ak sa platobná operácia vykonáva v platobnom systéme prevádzkovanom podľa § 45 ods. 4 písm. a),
c)
tak, že po okamihu prijatia platobného príkazu je poskytovateľ platobných služieb povinný sumu platobnej operácie pripísať na platobný účet príjemcu v deň odpísania sumy platobnej operácie z platobného účtu platiteľa alebo v deň zloženia sumy platobnej operácie v hotovosti, ak je poskytovateľ platobných služieb platiteľa a poskytovateľ platobných služieb príjemcu tá istá osoba.
§ 19
(1)
Referenčným dátumom pripísania sumy platobnej operácie na platobný účet príjemcu je najneskôr pracovný deň, keď suma platobnej operácie je pripísaná na účet poskytovateľa platobných služieb príjemcu.
(2)
Poskytovateľ platobných služieb príjemcu je povinný zabezpečiť, aby príjemca mal sumu platobnej operácie k dispozícii bez zbytočného odkladu po pripísaní sumy platobnej operácie na účet poskytovateľa platobných služieb príjemcu.
(3)
Referenčným dátumom odpísania sumy platobnej operácie z platobného účtu platiteľa je najskôr okamih, keď suma platobnej operácie je odpísaná z tohto platobného účtu.
§ 20
(1)
Ustanovenia § 15 až 19 sa vzťahujú na platobné operácie v eurách v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru.
(2)
Ustanovenia § 15 až 19 sa vzťahujú aj na platobné operácie v inej mene členského štátu v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, ak sa používateľ platobných služieb a jeho poskytovateľ platobných služieb nedohodli na iných lehotách; ak sa však používateľ platobných služieb a jeho poskytovateľ platobných služieb dohodnú na lehote dlhšej, ako je lehota ustanovená v § 15 ods. 1 až 3, táto lehota nesmie byť dlhšia ako štyri pracovné dni nasledujúce po okamihu prijatia platobného príkazu.
§ 21
(1)
Ak bol platobný príkaz vykonaný podľa jedinečného identifikátora, považuje sa za správne vykonaný vzhľadom na príjemcu uvedeného v jedinečnom identifikátore.
(2)
Ak používateľ platobných služieb uviedol nesprávny jedinečný identifikátor, poskytovateľ platobných služieb nenesie zodpovednosť podľa § 22 za nevykonanie alebo chybné vykonanie platobnej operácie. Poskytovateľ platobných služieb platiteľa vynaloží primerané úsilie, aby sa suma platobnej operácie vrátila platiteľovi. V rámcovej zmluve možno dohodnúť poplatok za takúto službu.
(3)
Ak používateľ platobných služieb poskytne doplňujúce informácie k informáciám uvedeným v § 31 ods. 5 písm. c) druhom bode a § 35 ods. 1 písm. a), poskytovateľ platobných služieb je zodpovedný iba za vykonanie platobnej operácie podľa jedinečného identifikátora poskytnutého používateľom platobných služieb a nenesie zodpovednosť podľa § 22 za doplňujúce informácie.
§ 22
(1)
Ak platobný príkaz predkladá platiteľ, poskytovateľ platobných služieb platiteľa je zodpovedný platiteľovi za správne vykonanie platobnej operácie. Ak poskytovateľ platobných služieb platiteľa preukáže platiteľovi alebo poskytovateľovi platobných služieb príjemcu, že poskytovateľovi platobných služieb príjemcu bola doručená suma platobnej operácie v lehote podľa § 15 ods. 1, za nevykonanie alebo chybné vykonanie platobnej operácie je zodpovedný poskytovateľ platobných služieb príjemcu voči príjemcovi. Ak je
a)
poskytovateľ platobných služieb platiteľa zodpovedný za nevykonanie alebo chybné vykonanie platobnej operácie, je povinný bez zbytočného odkladu vrátiť platiteľovi sumu nevykonanej alebo chybne vykonanej platobnej operácie, a ak je to možné, docieliť stav na platobnom účte, ktorý by zodpovedal stavu, ako keby sa chybná platobná operácia vôbec nevykonala,
b)
poskytovateľ platobných služieb príjemcu zodpovedný za nevykonanie alebo chybné vykonanie platobnej operácie, je povinný bez zbytočného odkladu umožniť príjemcovi disponovať sumou platobnej operácie, a ak je to možné, pripísať sumu platobnej operácie na platobný účet príjemcu.
(2)
Ak ide o nevykonanú alebo chybne vykonanú platobnú operáciu podľa odseku 1, poskytovateľ platobných služieb platiteľa na žiadosť platiteľa a bez ohľadu na jeho zodpovednosť bez zbytočného odkladu vynaloží primerané úsilie na to, aby vyhľadal priebeh nevykonanej alebo chybne vykonanej platobnej operácie, a oznámi platiteľovi výsledok priebehu nevykonanej alebo chybne vykonanej platobnej operácie.
(3)
Ak platobný príkaz predkladá príjemca alebo je takýto príkaz predložený prostredníctvom príjemcu, poskytovateľ platobných služieb príjemcu zodpovedá príjemcovi za správne predloženie platobného príkazu poskytovateľovi platobných služieb platiteľa v lehote podľa § 15 ods. 3 a 4; takýto poskytovateľ platobných služieb príjemcu je povinný bez zbytočného odkladu predložiť platobný príkaz poskytovateľovi platobných služieb platiteľa.
(4)
Poskytovateľ platobných služieb príjemcu podľa odseku 3 zodpovedá príjemcovi za vykonanie platobnej operácie podľa § 19 ods. 1 a 2; takýto poskytovateľ platobných služieb príjemcu je povinný zabezpečiť, aby bola suma platobnej operácie k dispozícii pre príjemcu bez zbytočného odkladu po pripísaní sumy na účet poskytovateľa platobných služieb príjemcu.
(5)
Ak ide o nevykonanú alebo chybne vykonanú platobnú operáciu, za ktorú nie je zodpovedný poskytovateľ platobných služieb príjemcu podľa odsekov 3 a 4, je poskytovateľ platobných služieb platiteľa zodpovedný voči platiteľovi; takýto poskytovateľ platobných služieb platiteľa je povinný bez zbytočného odkladu vrátiť platiteľovi sumu nevykonanej alebo chybne vykonanej platobnej operácie a docieliť stav na platobnom účte, ktorý by zodpovedal stavu, ako keby sa chybná operácia vôbec nevykonala.
(6)
Ak ide o nevykonanú alebo chybne vykonanú platobnú operáciu podľa odseku 3, poskytovateľ platobných služieb príjemcu na žiadosť príjemcu a bez ohľadu na jeho zodpovednosť bez zbytočného odkladu vynaloží primerané úsilie na to, aby vyhľadal priebeh nevykonanej alebo chybne vykonanej platobnej operácie, a oznámi výsledok priebehu nevykonanej alebo chybne vykonanej platobnej operácie príjemcovi.
(7)
Poskytovatelia platobných služieb znášajú všetky poplatky a všetky úroky, ktoré sú voči používateľovi platobných služieb uplatňované v dôsledku nevykonania alebo chybného vykonania platobnej operácie spôsobeného poskytovateľom platobných služieb.
(8)
Ak ide o úhradu podľa § 18, možno v rámcovej zmluve dohodnúť, že ak poskytovateľ platobných služieb zapríčinil chybné vykonanie úhrady, v dôsledku ktorého nastalo bezdôvodné obohatenie príjemcu, vykoná opravné zúčtovanie. Opravným zúčtovaním sa rozumie oprava chybne vykonanej úhrady, a to opravným zúčtovaním na platobný účet alebo z platobného účtu. Zodpovednosť poskytovateľa platobných služieb alebo sprostredkovateľa podľa § 21 až 24 tým nie je dotknutá.
(9)
Opravné zúčtovanie podľa odseku 8 nemožno vykonať, ak poskytovateľom platobných služieb príjemcu chybne vykonanej úhrady je Štátna pokladnica. Poskytovateľ platobných služieb, ktorý zapríčinil chybné vykonanie úhrady, požiada Štátnu pokladnicu o zabezpečenie vrátenia sumy chybne vykonanej úhrady; na vrátenie chybne vykonanej úhrady sa vyžaduje súhlas tohto príjemcu. Ak tento príjemca nedá Štátnej pokladnici súhlas na vrátenie chybne vykonanej úhrady, Štátna pokladnica poskytne identifikačné údaje príjemcu poskytovateľovi platobných služieb, ktorý požiadal Štátnu pokladnicu o zabezpečenie vrátenia sumy chybne vykonanej úhrady.
§ 23
Pri zodpovednosti za škodu alebo bezdôvodné obohatenie a pri úrokoch z omeškania18) nad rámec zodpovednosti podľa § 21 a 22 sa postupuje podľa práva, ktorým sa riadi zmluva medzi používateľom platobných služieb a jeho poskytovateľom platobných služieb.
§ 24
(1)
Ak za nevykonanie alebo chybné vykonanie platobnej operácie podľa § 22 je zodpovedný sprostredkovateľ, tento sprostredkovateľ nahradí poskytovateľovi platobných služieb podľa § 22 všetky straty, ktoré vznikli, alebo sumy zaplatené podľa § 22.
(2)
Pri zodpovednosti za škodu alebo bezdôvodné obohatenie a pri úrokoch z omeškania18) nad rámec zodpovednosti podľa odseku 1 sa postupuje podľa práva, ktorým sa riadi zmluva medzi poskytovateľom platobných služieb a sprostredkovateľom.
§ 25
Za porušenie povinnosti pri poskytovaní platobných služieb podľa tohto zákona nie je zodpovedný poskytovateľ platobných služieb, ktorý preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť19) alebo postupom podľa osobitného predpisu.20)
§ 26
Používateľ platobných služieb pri používaní platobného prostriedku je povinný
a)
používať platobný prostriedok podľa podmienok upravujúcich vydávanie a používanie tohto platobného prostriedku,
b)
bez zbytočného odkladu oznámiť poskytovateľovi platobných služieb alebo osobe poverenej poskytovateľom platobných služieb stratu, odcudzenie, zneužitie alebo neautorizované použitie platobného prostriedku,
c)
po získaní alebo prevzatí platobného prostriedku vykonať všetky primerané úkony na zabezpečenie ochrany personalizovaných bezpečnostných prvkov platobného prostriedku.
§ 27
(1)
Poskytovateľ platobných služieb pri vydávaní platobného prostriedku je povinný
a)
zabezpečiť, aby personalizované bezpečnostné prvky platobného prostriedku neboli prístupné iným osobám ako používateľovi platobných služieb, ktorý je oprávnený používať platobný prostriedok,
b)
neodoslať nevyžiadaný platobný prostriedok okrem prípadu, keď sa má už vydaný platobný prostriedok používateľovi platobných služieb vymeniť,
c)
vytvoriť technické podmienky na nepretržité prijímanie oznámení podľa § 26 písm. b) alebo na prijímanie žiadostí o odblokovanie platobného prostriedku podľa § 28 ods. 4; v lehote 18 mesiacov po prijatí takéhoto oznámenia alebo takejto žiadosti je poskytovateľ platobných služieb povinný na požiadanie preukázať používateľovi platobných služieb, že toto oznámenie alebo túto žiadosť prijal,
d)
zabrániť použitiu platobného prostriedku po prijatí oznámenia podľa § 26 písm. b).
(2)
Poskytovateľ platobných služieb znáša riziko spojené so zaslaním platobného prostriedku alebo jeho personalizovaných bezpečnostných prvkov platiteľovi.
§ 28
(1)
Ak sa na účely autorizácie podľa § 8 použije platobný prostriedok, platiteľ a jeho poskytovateľ platobných služieb sa môžu dohodnúť na maximálnom výdavkovom limite pre platobné operácie vykonané prostredníctvom tohto platobného prostriedku.
(2)
V rámcovej zmluve možno dohodnúť, že poskytovateľ platobných služieb si vyhradzuje právo zablokovať platobný prostriedok
a)
z dôvodov týkajúcich sa bezpečnosti platobného prostriedku,
b)
z dôvodov podozrenia z neautorizovaného alebo podvodného použitia platobného prostriedku alebo
c)
z dôvodu zvýšenia rizika platobnej neschopnosti platiteľa plniť si svoju povinnosť platiť, ak ide o platobný prostriedok s poskytnutým úverovým rámcom.
(3)
V prípadoch uvedených v odseku 2 poskytovateľ platobných služieb spôsobom dohodnutým v rámcovej zmluve oznámi platiteľovi zablokovanie platobného prostriedku a dôvody tohto zablokovania, a to pred zablokovaním platobného prostriedku alebo bez zbytočného odkladu po zablokovaní platobného prostriedku, ak takéto oznámenie neohrozuje bezpečnosť pri vydávaní alebo prijímaní platobných prostriedkov alebo ak osobitný zákon neustanovuje inak.17)
(4)
Poskytovateľ platobných služieb odblokuje platobný prostriedok alebo ho nahradí novým platobným prostriedkom, ak dôvody na zablokovanie pominuli. Následne informuje používateľa platobných služieb o odblokovaní.
§ 29
(1)
V rámcovej zmluve možno dohodnúť, že pri platbách nízkej hodnoty alebo pri elektronických peniazoch, ktorých hodnota nikdy neprekročí 150 eur,
a)
zodpovednosť platiteľa za neautorizované platobné operácie podľa § 12 ods. 3 a 4, povinnosť používateľa platobných služieb podľa § 26 písm. b) a povinnosť poskytovateľa platobných služieb podľa § 27 ods. 1 písm. c) a d) sa nevzťahuje na prípady, ak platobný prostriedok alebo elektronické peniaze nemožno zablokovať alebo ak nemožno zabrániť ich ďalšiemu používaniu,
b)
§ 10, 11 a § 12 ods. 1 a 2 sa nevzťahuje na prípady, ak sa platobný prostriedok alebo elektronické peniaze používajú anonymne alebo poskytovateľ platobných služieb nemôže dokázať z iných dôvodov, ktoré vyplývajú z povahy platobného prostriedku alebo vydaných elektronických peňazí, že platobná operácia bola autorizovaná,
c)
poskytovateľ platobných služieb nemusí používateľovi platobných služieb oznámiť odmietnutie platobného príkazu podľa § 5 ods. 1, ak je nevykonanie platobného príkazu zrejmé,
d)
platiteľ nesmie odvolať platobný príkaz po vykonaní platobnej operácie alebo udelení jeho súhlasu s vykonaním platobnej operácie príjemcovi podľa § 6,
e)
uplatňujú sa iné lehoty na vykonanie platobnej operácie, ako sú uvedené v § 15 a16.
(2)
Platbami nízkej hodnoty sú platobné operácie vykonávané prostredníctvom platobného prostriedku, ktoré jednotlivo neprevyšujú 30 eur alebo pri ktorých sa uplatňuje výdavkový limit neprevyšujúci 150 eur.
§ 30
(1)
Na platobné služby poskytované v mene podľa § 1 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) sa vzťahujú
b)
ustanovenia § 11 ods. 1, § 15 ods. 3, § 19, 21, 31 až 43 primerane.
(2)
Ďalšie práva a povinnosti, ktoré nie sú uvedené v odseku 1, možno pri poskytovaní platobných služieb v mene podľa § 1 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) dohodnúť v rámcovej zmluve.
(3)
Ak je poskytovateľ platobných služieb platiteľa a poskytovateľ platobných služieb príjemcu tá istá osoba, úhrada v mene podľa § 1 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) sa vykonáva podľa § 18 písm. c).
Obchodné podmienky a poskytovanie informácií o platobných službách
§ 31
(1)
Iná osoba ako poskytovateľ platobných služieb nesmie poskytovať platobné služby podľa tohto zákona.
(2)
Poskytovateľ platobných služieb poskytuje platobné služby používateľovi platobných služieb na základe
a)
zmluvy o poskytnutí jednorazovej platobnej služby alebo
b)
rámcovej zmluvy.
(3)
Zmluvou o poskytnutí jednorazovej platobnej služby sa rozumie zmluva, ktorá upravuje vykonávanie jednorazových platobných operácií bez vykonania následných platobných operácií.
(4)
Rámcovou zmluvou, neoddeliteľnou súčasťou ktorej sú obchodné podmienky o poskytovaní platobných služieb, sa rozumie zmluva o poskytovaní platobných služieb, ktorá upravuje vykonávanie jednotlivých platobných operácií a následných platobných operácií a ktorá môže upravovať podmienky zriadenia a vedenia platobného účtu.
(5)
Rámcová zmluva podľa odseku 4 obsahuje informácie
a)
o poskytovateľovi platobných služieb v tomto rozsahu:
1.
obchodné meno a sídlo poskytovateľa platobných služieb a jeho identifikačné číslo, ak bolo pridelené.
2.
meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu21) agenta platobných služieb, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno a sídlo agenta platobných služieb, ak ide o právnickú osobu,
3.
sídlo pobočky poskytovateľa platobných služieb zriadenej v Slovenskej republike,
4.
ďalšia adresa vrátane elektronickej adresy, ktorá je dôležitá pre komunikáciu s poskytovateľom platobných služieb,
5.
údaje o povolení na vykonávanie platobných služieb, registračné číslo povolenia na vykonávanie platobných služieb, údaje o registri, v ktorom je zaregistrované povolenie poskytovateľa platobných služieb alebo rovnocenná identifikácia podľa tohto registra, údaje o príslušných orgánoch dohľadu,
b)
o používateľovi platobných služieb, ktorými sú identifikačné údaje najviac v rozsahu podľa § 88 ods. 3 písm. a) prvého bodu až tretieho bodu,
c)
o používaní platobných služieb v tomto rozsahu:
1.
popis platobnej služby, ktorá sa má poskytovať,
2.
údaje alebo jedinečný identifikátor, ktorý musí použiť používateľ platobných služieb, aby bol platobný príkaz riadne vykonaný,
3.
forma, podoba a postup na udelenie súhlasu na vykonanie platobnej operácie a odvolanie takého súhlasu podľa § 6 a 8,
4.
odkaz na okamih prijatia platobného príkazu podľa § 4 a čas ukončenia prijímania platobných príkazov, ak bol poskytovateľom platobných služieb určený,
5.
maximálna lehota na vykonanie platobnej služby,
6.
maximálne výdavkové limity pri používaní platobných prostriedkov podľa § 28 ods. 1, ak to bolo dohodnuté,
d)
o poplatkoch, úrokoch a výmenných kurzoch v tomto rozsahu:
1.
suma všetkých poplatkov za platobnú operáciu a rozpis súm všetkých poplatkov,
2.
použitá úroková sadzba a výmenný kurz, alebo ak sa použije referenčná úroková sadzba a referenčný výmenný kurz, spôsob výpočtu skutočného úroku, príslušný deň, index alebo základ pre určenie tejto referenčnej úrokovej sadzby alebo referenčného výmenného kurzu,
3.
okamžité uplatňovanie zmien referenčnej úrokovej sadzby alebo referenčného výmenného kurzu a poskytnutie informácií týkajúcich sa týchto zmien podľa § 32 ods. 4, ak to bolo dohodnuté,
e)
o komunikácii v tomto rozsahu:
1.
komunikačné prostriedky vrátane technických požiadaviek na vybavenie používateľa platobných služieb, na ktorých sa zmluvné strany dohodli na účely prenosu informácií alebo oznámení podľa tohto zákona,
2.
spôsob a frekvencia poskytovania alebo sprístupňovania informácií podľa tohto zákona,
3.
jazyk, v ktorom sa uzatvára rámcová zmluva a v ktorom sa uskutočňuje komunikácia počas tohto zmluvného vzťahu,
4.
právo používateľa platobných služieb získať informácie spôsobom podľa § 38,
f)
o bezpečnostných a opravných opatreniach v tomto rozsahu:
1.
postup správneho a bezpečného používania a uchovávania platobného prostriedku a spôsob informovania poskytovateľa platobných služieb na účely § 26 písm. b),
2.
podmienky, za ktorých si poskytovateľ platobných služieb vyhradzuje právo zablokovať platobný prostriedok podľa § 28 ods. 2 a 3, ak to bolo dohodnuté,
3.
zodpovednosť platiteľa za neautorizované platobné operácie podľa § 12 vrátane informácie o konkrétnej sume podľa § 12 ods. 1,
4.
spôsob a lehota oznamovania neautorizovaných alebo nesprávne vykonaných platobných operácií podľa § 9 používateľom platobných služieb poskytovateľovi platobných služieb, ako aj zodpovednosť poskytovateľa platobných služieb za neautorizované platobné operácie podľa § 11,
5.
zodpovednosť poskytovateľa platobných služieb za nevykonanie alebo chybné vykonanie platobných operácií podľa § 22,
6.
podmienky vrátenia finančných prostriedkov podľa § 13 a 14,
g)
o zmenách rámcovej zmluvy a jej ukončení v tomto rozsahu:
1.
domnienka podľa § 32 ods. 2, ak bola dohodnutá,
2.
doba platnosti zmluvy,
3.
právo používateľa platobných služieb ukončiť rámcovú zmluvu a iné dohody týkajúce sa jej ukončenia podľa § 32 ods. 1 a 3 a § 33, ak to bolo dohodnuté,
h)
o práve na nápravu v tomto rozsahu:
1.
zmluvná doložka o rozhodnom práve, ktorým sa riadi rámcová zmluva alebo príslušný súd,
2.
postup podania reklamácií a riešenia sporov, ktoré môže používateľ platobných služieb využiť podľa § 89 až 95.
§ 32
(1)
O každej zmene rámcovej zmluvy informuje poskytovateľ platobných služieb používateľa platobných služieb spôsobom podľa § 38 ods. 2, a to najneskôr dva mesiace pred navrhovaným dňom účinnosti týchto zmien.
(2)
V rámcovej zmluve možno dohodnúť domnienku, že ak používateľ platobných služieb neoznámi poskytovateľovi platobných služieb pred navrhovaným dňom nadobudnutia účinnosti zmien, že zmeny podľa odseku 1 neprijíma, platí, že tieto zmeny prijal.
(3)
Ak používateľ platobných služieb nesúhlasí so zmenami podľa odseku 1, má právo na okamžité ukončenie rámcovej zmluvy bez poplatkov pred navrhovaným dňom účinnosti týchto zmien. Ustanovenie o tejto skutočnosti musí byť uvedené v rámcovej zmluve.
(4)
V rámcovej zmluve možno dohodnúť, že zmena úrokovej sadzby alebo zmena výmenného kurzu sa môže uplatňovať okamžite a bez predchádzajúceho oznámenia a že zmena sa zakladá na referenčnej úrokovej sadzbe alebo referenčnom výmennom kurze, ktoré sú dohodnuté podľa § 31 ods. 5 písm. d) druhého a tretieho bodu. Používateľ platobných služieb musí byť o každej zmene úrokovej sadzby informovaný čo najskôr, a to spôsobom podľa § 38 ods. 2, ak sa strany nedohodli na osobitnej frekvencii alebo osobitnom spôsobe poskytovania alebo sprístupňovania takejto zmeny. Zmena úrokovej sadzby, ktorá je pre používateľa platobných služieb priaznivejšia, sa môže uplatňovať bez oznámenia.
(5)
Zmena úrokovej sadzby alebo zmena výmenného kurzu použitá v platobnej operácii sa musí uplatňovať a vypočítavať spôsobom, ktorý neznevýhodňuje používateľa platobných služieb.
§ 33
(1)
V rámcovej zmluve možno dohodnúť výpovednú lehotu, v ktorej môže používateľ platobných služieb vypovedať rámcovú zmluvu; výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako jeden mesiac. Ak takáto výpovedná lehota nie je dohodnutá, používateľ platobných služieb môže vypovedať rámcovú zmluvu s okamžitou účinnosťou.
(2)
Vypovedanie rámcovej zmluvy, ktorá bola uzatvorená na dobu určitú, dlhšiu ako 12 mesiacov, alebo na dobu neurčitú, je po uplynutí 12 mesiacov pre používateľa platobných služieb bezplatné. Vo všetkých ostatných prípadoch musia byť poplatky za vypovedanie zmluvy primerané a v súlade s nákladmi.
(3)
Poskytovateľ platobných služieb môže vypovedať rámcovú zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú len vtedy, ak je to dohodnuté v rámcovej zmluve, najmenej s dvojmesačnou výpovednou lehotou spôsobom podľa § 38 ods. 2; to neplatí, ak používateľ platobných služieb pri používaní platobných služieb konal preukázateľne podvodným spôsobom.
(4)
Ak ide o pravidelne účtované poplatky za platobné služby, používateľ platobných služieb je povinný uhradiť poskytovateľovi platobných služieb len ich pomernú časť prislúchajúcu do skončenia platnosti rámcovej zmluvy. Ak sa poplatky uhrádzajú vopred, ich pomernú časť je poskytovateľ platobných služieb povinný používateľovi platobných služieb vrátiť.
(5)
Na výpoveď rámcovej zmluvy podľa odsekov 1 a 3 sa nevzťahujú ustanovenia všeobecných predpisov22) o vypovedaní zmluvy o úvere alebo o poskytnutí úveru, o vypovedaní zmluvy o bežnom účte alebo o vypovedaní inej obdobnej zmluvy.
§ 34
Poskytovateľ platobných služieb je povinný
a)
poskytnúť alebo sprístupniť informácie o jednorazových platobných operáciách podľa § 35 až 37, na ktoré sa nevzťahuje rámcová zmluva,
b)
poskytnúť informácie o poskytovaní platobných služieb na základe rámcovej zmluvy podľa § 31 ods. 5.
§ 35
(1)
Poskytovateľ platobných služieb je povinný poskytnúť alebo sprístupniť pred vykonaním jednorazovej platobnej operácie používateľovi platobných služieb tieto informácie:
a)
údaje alebo jedinečný identifikátor, ktoré musí použiť používateľ platobných služieb, aby bol platobný príkaz riadne vykonaný,
b)
maximálnu lehotu na vykonanie platobnej služby,
c)
sumu všetkých poplatkov za platobnú operáciu, ktorú je používateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi platobných služieb, a ak je to možné, aj rozpis súm všetkých poplatkov,
d)
výmenný kurz alebo referenčný výmenný kurz v prípade konverzie.
(2)
Poskytovateľ platobných služieb je povinný poskytnúť alebo sprístupniť používateľovi platobných služieb informácie podľa odseku 1 ľahko dostupným spôsobom pred uzavretím akejkoľvek zmluvy o poskytnutí jednorazovej platobnej operácie alebo pred vyjadrením ponuky. Na žiadosť používateľa platobných služieb poskytne poskytovateľ platobných služieb informácie v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom médiu.23) Tieto informácie musia byť formulované jasne a zrozumiteľne s ľahko pochopiteľnými slovami v štátnom jazyku alebo v inom jazyku, na ktorom sa strany dohodnú.
(3)
Ak sa zmluva o poskytnutí jednorazovej platobnej služby uzatvorila na žiadosť používateľa platobných služieb pomocou prostriedkov diaľkovej komunikácie,24) ktoré neumožňujú poskytovateľovi platobných služieb splniť povinnosti podľa odseku 2, poskytovateľ platobných služieb je povinný splniť tieto povinnosti ihneď po vykonaní platobnej operácie.
(4)
Povinnosti podľa odseku 2 sa považujú za splnené, ak poskytovateľ platobných služieb predloží používateľovi platobných služieb kópiu návrhu zmluvy o poskytnutí jednorazovej platobnej operácie alebo návrhu platobného príkazu, ktorý obsahuje informácie podľa odseku 1.
(5)
Poskytovateľ platobných služieb je povinný sprístupniť používateľovi platobných služieb ľahko dostupným spôsobom aj ďalšie informácie podľa § 31 ods. 5.
(6)
Ak sa vykonáva jednorazová platobná operácia prostredníctvom platobného prostriedku, na ktorý sa vzťahuje rámcová zmluva, poskytovateľ platobných služieb nie je povinný poskytnúť alebo sprístupniť informácie, ktoré už boli používateľovi platobných služieb poskytnuté na základe rámcovej zmluvy s iným poskytovateľom platobných služieb alebo ktoré sa mu podľa takejto rámcovej zmluvy poskytnú.
§ 36
Poskytovateľ platobných služieb platiteľa po prijatí platobného príkazu na jednorazovú platobnú operáciu je povinný bez zbytočného odkladu poskytnúť alebo sprístupniť platiteľovi spôsobom podľa § 35 ods. 2 tieto informácie:
a)
informáciu umožňujúcu platiteľovi identifikovať platobnú operáciu alebo informácie týkajúce sa príjemcu,
b)
sumu platobnej operácie v mene použitej v platobnom príkaze,
c)
sumu všetkých poplatkov za platobnú operáciu, a ak je to možné, aj rozpis súm všetkých poplatkov,
d)
výmenný kurz použitý pri platobnej operácii poskytovateľom platobných služieb platiteľa a sumu platobnej operácie po konverzii,
e)
dátum prijatia platobného príkazu.
§ 37
Poskytovateľ platobných služieb príjemcu po vykonaní jednorazovej platobnej operácie je povinný bez zbytočného odkladu poskytnúť alebo sprístupniť príjemcovi spôsobom podľa § 35 ods. 2 tieto informácie:
a)
informáciu umožňujúcu príjemcovi identifikovať platobnú operáciu alebo informácie týkajúce sa platiteľa a všetky informácie, ktoré sprevádzajú platobnú operáciu,
b)
sumu platobnej operácie v mene, v ktorej má finančné prostriedky k dispozícii príjemca,
c)
sumu všetkých poplatkov za platobnú operáciu, a ak je to možné, aj rozpis súm všetkých poplatkov,
d)
výmenný kurz použitý pri platobnej operácii poskytovateľom platobných služieb príjemcu a sumu platobnej operácie pred konverziou,
e)
referenčný dátum pripísania sumy platobnej operácie na platobný účet.
§ 38
(1)
Poskytovateľ platobných služieb je povinný podľa odseku 2 poskytnúť používateľovi platobných služieb na požiadanie kedykoľvek počas zmluvného vzťahu v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom médiu23) informácie podľa § 31 ods. 5.
(2)
Informácie podľa § 31 ods. 5 je poskytovateľ platobných služieb povinný poskytnúť používateľovi platobných služieb v dostatočnom predstihu pred uzavretím akejkoľvek rámcovej zmluvy alebo pred vyjadrením ponuky v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom médiu.23) Tieto informácie musia byť formulované jasne a zrozumiteľne s ľahko pochopiteľnými slovami v štátnom jazyku alebo v inom jazyku, na ktorom sa strany dohodnú.
(3)
Ak rámcová zmluva je uzatvorená na žiadosť používateľa platobných služieb pomocou prostriedkov diaľkovej komunikácie,24) ktoré neumožňujú poskytovateľovi platobných služieb splniť povinnosti podľa odseku 2, poskytovateľ platobných služieb je povinný splniť tieto povinnosti ihneď po uzatvorení rámcovej zmluvy.
(4)
Povinnosti podľa odseku 2 sa považujú za splnené, ak poskytovateľ platobných služieb predloží používateľovi platobných služieb kópiu návrhu rámcovej zmluvy, ktorá obsahuje informácie podľa § 31 ods. 5.
(5)
Ak poskytovateľ platobných služieb poskytne používateľovi platobných služieb informáciu, v ktorej je uvedená výška zostatku použiteľných finančných prostriedkov na platobnom účte používateľa platobných služieb, poskytovateľ platobných služieb je povinný v tejto informácii bezodplatne uviesť aj výšku zostatku použiteľných vlastných finančných prostriedkov používateľa platobných služieb podľa stavu k okamihu, ku ktorému sa uvádza výška zostatku použiteľných finančných prostriedkov. Ak zostatok vlastných finančných prostriedkov používateľa platobných služieb má zápornú hodnotu, poskytovateľ platobných služieb uvedie túto zápornú hodnotu.
(6)
Poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet používateľa platobných služieb, ktorým je správca alebo spoločenstvo vlastníkov podľa osobitného predpisu24a) spravujúci bytový dom vlastníka bytu alebo nebytového priestoru, pričom na tomto platobnom účte sú vedené finančné prostriedky súvisiace so správou bytového domu vlastníka bytu alebo nebytového priestoru, je povinný aj bez súhlasu správcu alebo spoločenstva vlastníkov podľa osobitného predpisu24a) raz ročne bezplatne písomne poskytnúť vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru na základe jeho žiadosti, po preukázaní jeho totožnosti a výpisu z listu vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru, ktorý nie je starší ako tri mesiace a ktorý nemusí byť určený na právne účely, informáciu o aktuálnej výške zostatku použiteľných finančných prostriedkov a platobných operáciách uskutočnených na tomto platobnom účte za obdobie predchádzajúcich šiestich kalendárnych mesiacov súvisiacich s odpísaním sumy platobnej operácie z tohto platobného účtu. Poskytovateľ platobných služieb môže vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru poskytnúť informáciu podľa prvej vety aj opakovane, pričom za každé ďalšie poskytnutie takej informácie môže poskytovateľ platobných služieb účtovať poplatok, ktorý musí byť primeraný a v súlade so skutočnými nákladmi poskytovateľa platobných služieb.
§ 39
Ak platiteľ predkladá pokyn na vykonanie jednotlivej platobnej operácie na základe rámcovej zmluvy, poskytovateľ platobných služieb je povinný na žiadosť platiteľa poskytnúť pred vykonaním jednotlivej platobnej operácie informácie o
a)
maximálnej lehote na jej vykonanie a
b)
poplatkoch, ktoré je platiteľ povinný zaplatiť, a ak je to možné, aj rozpis súm všetkých poplatkov.
§ 40
(1)
Po odpísaní sumy jednotlivej platobnej operácie z platobného účtu platiteľa alebo ak platiteľ nepoužíva platobný účet, po prijatí platobného príkazu, poskytovateľ platobných služieb platiteľa poskytne platiteľovi tieto informácie:
a)
informáciu umožňujúcu platiteľovi identifikovať každú platobnú operáciu alebo informácie týkajúce sa príjemcu,
b)
sumu platobnej operácie v mene, v ktorej sa odpísala z platobného účtu platiteľa, alebo v mene použitej v platobnom príkaze,
c)
sumu všetkých poplatkov za platobnú operáciu, a ak je to možné, aj rozpis súm všetkých poplatkov alebo informáciu o úrokoch, ktoré je platiteľ povinný zaplatiť,
d)
výmenný kurz použitý pri platobnej operácii poskytovateľom platobných služieb platiteľa a sumu platobnej operácie po konverzii,
e)
referenčný dátum odpísania sumy platobnej operácie z platobného účtu alebo dátum prijatia platobného príkazu.
(2)
Informácie podľa odseku 1 poskytovateľ platobných služieb platiteľa poskytne bez zbytočného odkladu a bezplatne platiteľovi spôsobom podľa § 38 ods. 2, ak v rámcovej zmluve nie je dohodnuté, že takéto informácie poskytovateľ platobných služieb platiteľa poskytuje alebo sprístupňuje platiteľovi bezplatne pravidelne najmenej raz mesačne spôsobom, ktorý umožňuje platiteľovi ukladať a reprodukovať nezmenené informácie. Náklady, ktoré vzniknú poskytovateľovi platobných služieb platiteľa v súvislosti s poskytovaním alebo sprístupňovaním informácií podľa odseku 1 vrátane ich doručovania, znáša poskytovateľ platobných služieb platiteľa.
§ 41
(1)
Po vykonaní jednotlivej platobnej operácie poskytovateľ platobných služieb príjemcu poskytne príjemcovi tieto informácie:
a)
informáciu umožňujúcu príjemcovi identifikovať platobnú operáciu alebo platiteľa a všetky informácie prevedené s platobnou operáciou,
b)
sumu platobnej operácie v mene, v ktorej sa pripísala na platobný účet príjemcu,
c)
sumu všetkých poplatkov za platobnú operáciu, a ak je to možné, i rozpis súm všetkých poplatkov alebo informáciu o úrokoch, ktoré je príjemca povinný zaplatiť,
d)
výmenný kurz použitý pri platobnej operácii poskytovateľom platobných služieb príjemcu a sumu platobnej operácie pred konverziou,
e)
referenčný dátum pripísania sumy platobnej operácie na platobný účet.
(2)
Informácie podľa odseku 1 poskytovateľ platobných služieb príjemcu poskytne bez zbytočného odkladu bezplatne príjemcovi spôsobom podľa § 38 ods. 2, ak v rámcovej zmluve nie je dohodnuté, že takéto informácie poskytovateľ platobných služieb príjemcu poskytuje alebo sprístupňuje príjemcovi bezplatne pravidelne najmenej raz mesačne spôsobom, ktorý umožňuje príjemcovi ukladať a reprodukovať nezmenené informácie. Náklady, ktoré vzniknú poskytovateľovi platobných služieb príjemcu v súvislosti s poskytovaním alebo sprístupňovaním informácií podľa odseku 1 vrátane ich doručovania, znáša poskytovateľ platobných služieb príjemcu.
§ 42
(1)
V rámcovej zmluve možno dohodnúť, že na platby nízkej hodnoty alebo na elektronické peniaze, ktorých hodnota neprekročí 150 eur, sa nevzťahujú § 38 a 39; poskytovateľ platobných služieb môže poskytnúť platiteľovi len informácie o
a)
hlavných charakteristikách platobnej služby, spôsobe použitia platobného prostriedku,
b)
povinnostiach,
c)
účtovaných poplatkoch,
d)
iných podstatných informáciách potrebných na informované rozhodovanie sa,
e)
mieste, kde sú ľahko dostupným spôsobom sprístupnené všetky ostatné informácie podľa § 31 ods. 5.
(2)
V rámcovej zmluve podľa odseku 1 možno dohodnúť, že poskytovateľ platobných služieb nie je povinný informovať o zmenách rámcovej zmluvy spôsobom podľa § 38 ods. 2.
(3)
V rámcovej zmluve podľa odseku 1 možno dohodnúť, že poskytovateľ platobných služieb nie je povinný poskytovať informácie podľa § 40 a 41 po vykonaní platobnej operácie. Poskytovateľ platobných služieb je povinný poskytnúť alebo sprístupniť len odkaz, ktorý umožňuje používateľovi platobných služieb identifikovať platobnú operáciu, sumu platobnej operácie a sumu poplatku alebo v prípade viacerých platobných operácii rovnakého druhu uskutočnených v prospech toho istého príjemcu informácie o celkovej sume a o celkových poplatkoch za tieto platobné operácie. Poskytovateľ platobných služieb nie je povinný poskytnúť alebo sprístupniť ani tento odkaz, ak sa platobný prostriedok alebo elektronické peniaze používajú anonymne alebo ak takýto odkaz nie je možné z technického hľadiska poskytnúť. Poskytovateľ platobných služieb však poskytne platiteľovi možnosť overiť si sumu uložených finančných prostriedkov.
Poplatky
§ 43
(1)
Poskytovateľ platobných služieb nesmie používateľovi platobných služieb účtovať poplatky za poskytovanie alebo sprístupnenie informácií podľa § 31 ods. 5.
(2)
Poskytovateľ platobných služieb nesmie používateľovi platobných služieb účtovať poplatky za poskytnutie informácií podľa § 35 až 37, ak odseky 3 a 4 neustanovujú inak.
(3)
V rámcovej zmluve možno dohodnúť, že poskytovateľ platobných služieb môže účtovať poplatky za dodatočné alebo častejšie poskytovanie informácií podľa § 40 a 41, ako bolo dohodnuté v rámcovej zmluve, alebo za zasielanie informácií podľa § 40 a 41 inými komunikačnými prostriedkami, aké boli dohodnuté v rámcovej zmluve, ak o ne používateľ platobných služieb požiada.
(4)
V rámcovej zmluve možno dohodnúť, že poskytovateľ platobných služieb môže účtovať poplatky za dodatočné poskytovanie informácií podľa § 31 ods. 5, ako bolo dohodnuté v rámcovej zmluve, alebo za častejšie poskytovanie informácií podľa § 31 ods. 5 na inom trvanlivom médiu,23) aké bolo dohodnuté v rámcovej zmluve, ak o toto dodatočné alebo častejšie poskytovanie informácií požiada používateľ platobných služieb.
(5)
Poplatky podľa odsekov 3 a 4 musia byť primerané a v súlade so skutočnými nákladmi poskytovateľa platobných služieb.
(6)
Ak poskytovateľ platobných služieb žiada za použitie platobného prostriedku poplatok, oznámi to používateľovi platobných služieb pred začatím platobnej operácie.
§ 44
(1)
Poskytovateľ platobných služieb nesmie používateľovi platobných služieb účtovať poplatky za plnenie svojich informačných povinností alebo za nápravné alebo preventívne opatrenia podľa § 3 až 30 okrem prípadov uvedených v § 5 ods. 1, § 6 ods. 5 a § 21 ods. 2. Poplatky podľa § 5 ods. 1, § 6 ods. 5 a § 21 ods. 2 môžu byť dohodnuté v rámcovej zmluve, pričom musia byť primerané a v súlade so skutočnými nákladmi poskytovateľa platobných služieb.
(2)
Ak platobná operácia nezahŕňa konverziu, platiteľ znáša poplatky, ktoré účtuje poskytovateľ platobných služieb platiteľa, a príjemca znáša poplatky, ktoré účtuje poskytovateľ platobných služieb príjemcu.
(3)
Poskytovateľ platobných služieb nesmie príjemcovi, ktorým je najmä osoba, ktorá prijíma platobné karty, brániť v tom, aby platiteľovi ponúkol zľavu za používanie platobnej karty alebo iného platobného prostriedku. Príjemca nesmie žiadať od platiteľa poplatok za používanie platobnej karty alebo iného platobného prostriedku a ak ponúka zľavu, oznámi to platiteľovi pred začatím platobnej operácie.
(4)
Ak poskytovateľ platobných služieb účtuje poplatok používateľovi platobných služieb za poskytnutie jednotlivej platobnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. a) až f) alebo za používanie platobnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. g), poskytovateľ platobných služieb nesmie používateľovi platobných služieb účtovať poplatky za obrat na platobnom účte, akým je pripísanie platobnej operácie na platobný účet alebo odpísanie sumy platobnej operácie z platobného účtu, pričom takáto platobná operácia súvisí s poskytnutím alebo používaním jednotlivej platobnej služby podľa tohto odseku.
TRETIA ČASŤ
PLATOBNÉ SYSTÉMY
Druhy platobných systémov
§ 45
(1)
Platobným systémom sa rozumie systém, ktorý zabezpečuje vykonávanie príkazov na základe zmluvy uzatvorenej medzi účastníkmi platobného systému a spoločných pravidiel ustanovených týmto zákonom a podľa spoločných pravidiel a postupov vydaných prevádzkovateľom platobného systému pre prevádzkovanie platobného systému25) (ďalej len „pravidlá platobného systému“). Platobný systém kontroluje formálnu správnosť a úplnosť odovzdávaných dát pri prevodoch.
(2)
Príkazom sa rozumie pokyn účastníka platobného systému prevádzkovateľovi platobného systému v elektronickej podobe, aby prostredníctvom tohto platobného systému boli prevedené finančné prostriedky na účet účastníka platobného systému, pre ktorého sú určené, a aby tieto finančné prostriedky boli vyrovnané podľa pravidiel platobného systému.
(3)
Platobným systémom prevádzkovaným podľa tohto zákona sa rozumie
a)
platobný systém prevádzkovaný Národnou bankou Slovenska,
b)
platobný systém prevádzkovaný na základe povolenia na prevádzkovanie platobného systému poskytovateľom platobných služieb, ktorý je zároveň agentom pre vyrovnanie v tomto platobnom systéme,
c)
platobný systém prevádzkovaný na základe povolenia na prevádzkovanie platobného systému právnickou osobou, pričom takýto platobný systém nemá agenta pre vyrovnanie,
d)
platobný systém bez povolenia na prevádzkovanie platobného systému.
(4)
Platobný systém môže byť v súlade s pravidlami platobného systému prevádzkovaný najmä
a)
na princípe vyrovnania jednotlivých položiek v reálnom čase alebo
b)
na princípe vyrovnania rozdielov vypočítaných zo vzájomných pohľadávok a záväzkov účastníkov platobného systému.
(5)
Vysporiadanie v platobnom systéme podľa odseku 4 písm. a) sa uskutočňuje priebežne v reálnom čase počas prevádzkového času platobného systému v pracovných dňoch tohto platobného systému tak, že príkazy sa vyrovnajú podľa pravidiel tohto platobného systému, pričom jednotlivé položky sú vyrovnané okamžite a neodvolateľne, ak účastník, ktorý je príkazcom, má pri vyrovnaní na svojom vyrovnacom účte dostatok finančných prostriedkov na krytie týchto položiek.
(6)
Vysporiadanie v platobnom systéme podľa odseku 4 písm. b) sa uskutočňuje pri jednotlivých uzávierkach platobného systému počas pracovných dní tohto platobného systému tak, že ku každej uzávierke sa spočítajú všetky pohľadávky a záväzky účastníkov platobného systému; takto vypočítaný celkový výsledný rozdiel vzájomných pohľadávok a záväzkov medzi jednotlivými účastníkmi platobného systému k príslušnej uzávierke tvorí buď ich jedinú vzájomnú pohľadávku alebo ich jediný vzájomný záväzok k príslušnej uzávierke, a to v závislosti od celkového vypočítaného výsledného rozdielu pre jednotlivých účastníkov platobného systému. Takto vypočítané vzájomné pohľadávky a vzájomné záväzky účastníkov platobného systému k jednotlivým uzávierkam klíringový ústav bez zbytočného odkladu odovzdá agentovi pre vyrovnanie, ktorý tieto pohľadávky a záväzky overí a vyrovná na vyrovnacích účtoch účastníkov platobného systému.
(7)
Ak je poskytovateľ platobných služieb účastníkom viacerých platobných systémov, používateľ platobných služieb si môže vybrať platobný systém, ktorého prostredníctvom vykoná platobnú operáciu a to za podmienok vymedzených rámcovou zmluvou.
(8)
Prevádzkovateľ platobného systému, centrálny depozitár cenných papierov a poskytovateľ platobných služieb sú povinní z evidencií, ktoré vedú, poskytnúť Národnej banke Slovenska v štátnom jazyku ňou požadované informácie na účely hodnotenia platobného systému, systému zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi,5) platobných služieb, najmä úhrad, inkás, platobných kariet a elektronických peňazí; toto hodnotenie sa vykonáva podľa štandardov a zásad vydaných Európskou centrálnou bankou, Národnou bankou Slovenska, Európskym systémom centrálnych bánk alebo Eurosystémom vrátane zásad Eurosystému pre umiestňovanie a prevádzkovanie systémov vykonávajúcich vyrovnanie v eurách. Na tieto účely môže Národná banka Slovenska v spolupráci s Európskou centrálnou bankou, centrálnymi bankami Európskeho systému centrálnych bánk alebo orgánmi ostatných členských štátov, ktoré sú na to určené v súlade s právom príslušného členského štátu, vykonávať takéto hodnotenie aj cezhranične.
(9)
Ak ide o platobné systémy podľa odseku 3 písm. a) až c), prevádzkovateľ platobného systému znáša
a)
všetky straty vzniknuté účastníkovi tohto systému, ktoré vyplývajú z prevádzky tohto systému, ak boli zapríčinené úmyselne alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti,
b)
priame straty vzniknuté účastníkovi, ktorými sú suma predmetnej operácie, alebo strata na úrokoch s vylúčením akejkoľvek následnej straty, ak vyplývajú z prevádzky tohto systému a ak boli zapríčinené v dôsledku bežnej nedbanlivosti.
§ 46
Platobný systém podľa § 45 ods. 3 písm. a) a b)
a)
okrem prevádzkovateľa platobného systému a osôb uvedených v § 47 ods. 3 a 4 má aspoň troch účastníkov,
b)
je prevádzkovaný na základe písomnej zmluvy o platobnom systéme uzavretej medzi prevádzkovateľom platobného systému a ostatnými účastníkmi platobného systému, ak sa účastníci platobného systému dohodli, že zmluva o platobnom systéme sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky,
c)
vykonáva príkazy účastníkov platobného systému a zabezpečuje ich vyrovnanie u agenta pre vyrovnanie podľa pravidiel platobného systému.
§ 47
(1)
Účastníkmi platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. a) a b) môžu v súlade s pravidlami tohto platobného systému byť
a)
Národná banka Slovenska,
b)
banka a pobočka zahraničnej banky,
c)
centrálna banka iného štátu,
d)
Európska centrálna banka,
e)
centrálny depozitár cenných papierov alebo iná inštitúcia zriadená podľa osobitného predpisu,26) ak je v rámci svojej zákonom ustanovenej činnosti oprávnená zabezpečovať prevody finančných prostriedkov,
f)
platobný systém podľa § 45 ods. 3 písm. a) až c) alebo platobný systém prevádzkovaný podľa právneho poriadku iného členského štátu na základe prístupových pravidiel určených v pravidlách platobného systému podľa § 48 ods. 2,
g)
platobná inštitúcia a inštitúcia elektronických peňazí na základe prístupových pravidiel určených v pravidlách platobného systému podľa § 48 ods. 2,
h)
zahraničná osoba, ktorej činnosť zodpovedá činnosti osôb uvedených v písmenách b) a e) až g).
(2)
Ten istý účastník platobného systému môže v tomto platobnom systéme zabezpečovať funkciu prevádzkovateľa platobného systému, agenta pre vyrovnanie alebo funkciu klíringového ústavu alebo môže vykonávať dve z týchto funkcií alebo všetky tieto funkcie.
(3)
Agent pre vyrovnanie je osoba, ktorá vedie vyrovnacie účty pre účastníkov platobného systému, na ktorých sa v rámci platobného systému vyrovnávajú príkazy účastníkov platobného systému a uskutočňuje sa vyrovnanie na týchto účtoch, pričom na tento účel môže ďalším účastníkom platobného systému poskytovať úver.
(4)
Klíringový ústav je osoba, ktorá v platobnom systéme zodpovedá za spracovanie príkazov účastníkov platobného systému a za výpočet výsledkov zo spracovania týchto príkazov.
(5)
Účastníci platobného systému sú povinní poskytnúť prevádzkovateľovi platobného systému štatutárnym orgánom schválený aktuálny zoznam osôb, ktoré za účastníka platobného systému zodpovedajú za úplnosť a správnosť odovzdávaných príkazov, a aktuálny zoznam osôb oprávnených za účastníka platobného systému disponovať s vyrovnacím účtom, ak ho prevádzkovateľ vedie, ako aj podpisové vzory alebo elektronické podpisy27) týchto oprávnených osôb. Prevádzkovateľ platobného systému je povinný poskytnúť účastníkom platobného systému štatutárnym orgánom schválený aktuálny zoznam osôb, ktoré za prevádzkovateľa platobného systému zodpovedajú za spracovanie príkazov prijatých od účastníkov platobného systému, ako aj podpisové vzory alebo elektronické podpisy týchto oprávnených osôb.
§ 48
(1)
Prevádzkovateľ platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. a) a b) uzatvorí s každým účastníkom platobného systému písomnú zmluvu o platobnom systéme s rovnakým obsahom v listinnej podobe alebo elektronickej forme. Zmluva o platobnom systéme obsahuje odkaz na pravidlá platobného systému. Prevádzkovateľ platobného systému najneskôr pri uzavretí tejto zmluvy predloží účastníkovi platobného systému v listinnej podobe alebo elektronickej podobe v štátnom jazyku pravidlá platobného systému. Pravidlá platobného systému vrátane ich zmien sú záväzné pre každého účastníka platobného systému. Zmluva o platobnom systéme vymedzuje aj spôsob plnenia povinnosti prevádzkovateľa platobného systému informovať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe účastníka platobného systému o každej zmene pravidiel platobného systému.
(2)
Pravidlá platobného systému určujú najmä
a)
prevádzkovateľa platobného systému,
b)
agenta pre vyrovnanie platobného systému a spôsob zabezpečenia neodvolateľnosti príkazov,
c)
účastníkov platobného systému,
d)
podmienky účasti v platobnom systéme vrátane podmienok pozastavenia účasti v platobnom systéme a podmienok vylúčenia z platobného systému,
e)
práva a povinnosti účastníkov platobného systému a prevádzkovateľa platobného systému,
f)
pravidlá prenosu a odovzdávania príkazov, ich formu, podobu a štruktúru,
g)
spôsob prenosu, formu, podobu a štruktúru informácií o pohyboch na vyrovnacích účtoch,
h)
spôsob zabezpečenia dát proti zneužitiu,
i)
spôsob zabezpečenia finančných prostriedkov na vyrovnanie príkazov odovzdaných platobnému systému,
j)
princíp prevádzkovania platobného systému a spôsob vysporiadania vzájomných pohľadávok a záväzkov účastníkov platobného systému,
k)
okamih prijatia príkazu platobným systémom v súvislosti s neodvolateľnosťou a nezrušiteľnosťou príkazu a vymedzenie doby, počas ktorej platobný systém príkazy prijíma alebo vykonáva, a to v súvislosti so skutočnosťami podľa § 51 ods. 3 písm. b),
l)
menu alebo meny, v ktorých je platobný systém prevádzkovaný,
m)
sadzobník poplatkov,
n)
reklamačný poriadok,
o)
podrobnosti o ďalších povinnostiach a pravidlách ustanovených pre platobné systémy týmto zákonom alebo osobitnými predpismi,28)
p)
prístupové pravidlá pre účastníkov platobného systému podľa § 47 ods. 1 písm. f) až h).
§ 49
(1)
Dokumentáciu k prevodom odovzdávaným platobnému systému podľa § 45 ods. 3 písm. a) až d) vedie účastník platobného systému, ktorý prevzal príkaz.
(2)
Účastník platobného systému a prevádzkovateľ platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. a) a b) uchovávajú vyrovnané príkazy najmenej päť rokov od ich vyrovnania. V prípade chyby vo vyrovnaní je účastník platobného systému alebo prevádzkovateľ platobného systému povinný v tejto lehote odovzdané príkazy preukázať.29)
§ 50
(1)
Vyrovnanie príkazov v platobnom systéme podľa § 45 ods. 3 písm. a) a b) uskutočňuje agent pre vyrovnanie na vyrovnacích účtoch.
(2)
Agent pre vyrovnanie môže určiť povinný minimálny zostatok na vyrovnacom účte.
(3)
Účastníci platobného systému sú povinní zabezpečovať na svojich vyrovnacích účtoch dostatok finančných prostriedkov potrebných na vyrovnanie príkazov.
(4)
Agent pre vyrovnanie môže v prípade nedostatku finančných prostriedkov na vyrovnacom účte poskytnúť účastníkovi úver splatný počas toho istého pracovného dňa, v ktorom bol poskytnutý; takýto úver musí byť v súlade s pravidlami platobného systému zabezpečený dostatočnou zábezpekou, pričom za akceptovateľnú zábezpeku možno určiť vymedzené cenné papiere, finančné prostriedky, vybrané pohľadávky alebo iné majetkové hodnoty slúžiace na zabezpečenie záväzkov. Ak je zábezpekou pohľadávka z finančných prostriedkov uložených na účte vedenom u agenta pre vyrovnanie, počas zabezpečovacieho prevodu práva tejto pohľadávky na agenta pre vyrovnanie nedochádza k zániku tejto pohľadávky splynutím30) so záväzkami (dlhom) tohto agenta z peňažných prostriedkov uložených na tom istom účte vedenom u agenta pre vyrovnanie, ak sa písomne nedohodnú inak.
(5)
Agent pre vyrovnanie zverejňuje zoznam cenných papierov akceptovaných ako zábezpeku vo forme a v podobe prístupnej pre všetkých účastníkov platobného systému.
§ 51
(1)
Od okamihu prijatia príkazu, nesmie účastník platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. a) a b) ani žiadna tretia osoba alebo orgán verejnej moci platne odvolať ani zrušiť príkaz prijatý platobným systémom a ani inak nesmie byť znemožnené vykonanie takéhoto príkazu.
(2)
Vyhlásením konkurzu31) na majetok účastníka platobného systému alebo účastníka platobného systému v prepojenom systéme, povolením reštrukturalizácie, zastavením alebo obmedzením platieb v dôsledku iného opatrenia32) proti účastníkovi platobného systému alebo účastníkovi platobného systému v prepojenom systéme (ďalej len „zastavenie platieb“) nie je dotknuté právo použiť finančné prostriedky z vyrovnacieho účtu, a to na účel uzavretia vyrovnania v platobnom systéme v deň vyhlásenia konkurzu, povolenia reštrukturalizácie alebo zastavenia platieb.
(3)
Vyhlásením konkurzu31) na majetok účastníka platobného systému alebo účastníka platobného systému v prepojenom systéme, povolením reštrukturalizácie alebo zastavením platieb nie je dotknutá povinnosť prevádzkovateľa platobného systému spracovať a vyrovnať príkazy tohto účastníka platobného systému alebo účastníka platobného systému v prepojenom systéme ani platnosť a vymáhateľnosť týchto príkazov voči tretím osobám, ak ide o príkazy, ktoré boli podľa pravidiel platobného systému prijaté platobným systémom alebo platobným systémom v prepojenom systéme
a)
pred okamihom vyhlásenia konkurzu, povolenia reštrukturalizácie alebo zastavenia platieb,
b)
v okamihu vyhlásenia konkurzu, povolenia reštrukturalizácie alebo zastavenia platieb a po tomto okamihu, ak boli príkazy vykonané v deň vyhlásenia konkurzu, povolenia reštrukturalizácie alebo v deň zastavenia platieb, a to len vtedy, ak prevádzkovateľovi platobného systému nebolo známe vyhlásenie konkurzu, povolenie reštrukturalizácie alebo zastavenie platieb a ak účastníci platobného systému, o ktorých príkazy ide, preukážu, že im vyhlásenie konkurzu, povolenie reštrukturalizácie alebo zastavenie platieb nebolo známe, a to ani z oznámení podľa § 58 ods. 5.
(4)
Spätné prepočítanie vzájomných pohľadávok a záväzkov účastníkov platobného systému v tomto platobnom systéme sa zakazuje. Rovnako sa zakazuje spätné prepočítanie vzájomných pohľadávok a záväzkov účastníkov platobného systému v prepojenom systéme.
(5)
Vyhlásením konkurzu31) na majetok účastníka platobného systému, povolením reštrukturalizácie alebo zastavením platieb nie sú dotknuté práva na zábezpeku, ktorú tento účastník platobného systému poskytol inému účastníkovi platobného systému alebo inej osobe v súvislosti so svojou účasťou v tomto platobnom systéme; nedotknuté zostávajú aj práva na uplatnenie a výkon nárokov z poskytnutej zábezpeky.
(6)
Finančné prostriedky na vyrovnacích účtoch, ako aj zábezpeky, ktoré účastník platobného systému poskytol inému účastníkovi platobného systému alebo inej osobe v súvislosti so svojou účasťou v platobnom systéme, nepodliehajú výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov33) a sú z neho vylúčené.
§ 51a
(1)
Dva alebo viac platobných systémov podľa § 45 ods. 3 písm. a) a b) alebo platobné systémy, ktoré príslušné orgány členských štátov oznámili Európskej komisii, môžu vytvoriť prepojený systém, ktorým sa rozumie vzájomné prepojenie platobných systémov na účel vykonávania príkazov medzi týmito platobnými systémami na základe dohodnutých pravidiel medzi prevádzkovateľmi týchto platobných systémov.
(2)
Pravidlá podľa odseku 1 určujú najmä
a)
platobné systémy v prepojenom systéme a ich prevádzkovateľov,
b)
okamih prijatia príkazu platobným systémom v súvislosti s neodvolateľnosťou a nezrušiteľnosťou príkazu zosúladený v rámci pravidiel platobných systémov; na okamih prijatia príkazu platobným systémom nemajú vplyv pravidlá iných platobných systémov v prepojenom systéme, ak v pravidlách všetkých platobných systémov nie je uvedené inak,
c)
pravidlá vykonávania príkazov medzi platobnými systémami v prepojenom systéme,
d)
práva a povinnosti prevádzkovateľov platobných systémov v prepojenom systéme,
e)
podrobnosti o ďalších povinnostiach a pravidlách ustanovených týmto zákonom.
(3)
Súčasťou prepojeného systému môže byť aj systém zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi5) alebo systém zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi, ktorý príslušný orgán členského štátu oznámil Európskej komisii.
(4)
Akékoľvek prepojenie medzi platobnými systémami alebo systémami zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi nevytvára platobný systém podľa tohto zákona alebo systém zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi podľa osobitného predpisu.5)
§ 52
(1)
Platobný systém podľa § 45 ods. 3 písm. c) je prevádzkovaný na základe povolenia na prevádzkovanie platobného systému vydaného podľa tohto zákona a písomnej zmluvy o platobnom systéme uzavretej medzi prevádzkovateľom platobného systému a aspoň tromi ďalšími účastníkmi tohto systému, ak sa účastníci tohto systému dohodli, že zmluva o platobnom systéme sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
(2)
Prevádzkovateľom platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. c) je právnická osoba. Účastníkom tohto platobného systému je poskytovateľ platobných služieb.
(3)
Na platobné systémy podľa § 45 ods. 3 písm. c) sa primerane vzťahujú § 46 až 50 a § 51 ods. 1. Prístupové pravidlá, ktorými sa určujú pravidlá prístupu pre poskytovateľov platobných služieb a ktoré musia mať tieto platobné systémy vypracované,
a)
musia byť objektívne, nediskriminačné a primerané, nesmú vytvárať prekážky na účasť v systéme viac, ako je potrebné z dôvodu zabezpečenia pred špecifickými rizikami, a to najmä rizikom spojeným s prevádzkovým rizikom a obchodným rizikom a zabezpečenia ochrany finančnej a prevádzkovej stability platobného systému,
b)
nesmú vytvárať prekážky na účasť v iných platobných systémoch,
c)
nesmú vytvárať obmedzenia na základe inštitucionálneho postavenia.
(4)
Ak prevádzkovateľ platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. c) je účastníkom platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. a) alebo písm. b), odovzdáva výsledky spracovania príkazov zo vzájomných pohľadávok a záväzkov účastníkov tohto platobného systému agentovi pre vyrovnanie v platobnom systéme podľa § 45 ods. 3 písm. a) alebo písm. b), ktorý zabezpečí ich vyrovnanie na vyrovnacích účtoch.
§ 53
(1)
Platobný systém podľa § 45 ods. 3 písm. d) je platobný systém,
a)
ktorého účastníkmi sú výhradne poskytovatelia platobných služieb patriaci do skupiny s úzkymi väzbami alebo
b)
v ktorom poskytovateľ platobných služieb ako jedna osoba alebo skupina koná alebo môže konať ako poskytovateľ platobných služieb platiteľa, ako aj príjemcu, pričom je výlučne zodpovedný za riadenie tohto systému a udeľuje súhlas iným poskytovateľom platobných služieb na účasť v tomto platobnom systéme; títo poskytovatelia platobných služieb nemajú právo určovať medzi sebou poplatky, ktoré sa týkajú tohto systému, ale môžu určiť svoje vlastné ceny vo vzťahu k platiteľom a príjemcom.
(2)
Platobný systém podľa odseku 1 písm. a) sa riadi vnútornými pravidlami skupiny s úzkymi väzbami a platobný systém podľa odseku 1 písm. b) sa riadi vnútornými pravidlami osoby alebo skupiny. Na tieto platobné systémy sa nevzťahujú ustanovenia tejto časti zákona okrem ustanovení § 49 ods. 1, § 54 ods. 1 písm. c) a § 55 ods. 2.
§ 54
(1)
Národná banka Slovenska vedie zoznam
a)
platobných systémov podľa § 45 ods. 3 písm. a) a b) vrátane zoznamu prevádzkovateľov a účastníkov týchto platobných systémov na účely osobitného predpisu,34)
b)
platobných systémov podľa § 45 ods. 3 písm. c) vrátane zoznamu prevádzkovateľov a účastníkov týchto platobných systémov,
c)
platobných systémov podľa § 45 ods. 3 písm. d) vrátane zoznamu majiteľov, ktorí môžu plniť funkciu prevádzkovateľa systému.
(2)
Národná banka Slovenska zverejňuje informácie podľa odseku 1, a to aj spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup.
(3)
Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) zriadený podľa osobitného predpisu34a) o platobných systémoch prevádzkovaných podľa § 45 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) v rozsahu informácií požadovaných Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy).
(4)
Ak je Národnej banke Slovenska doručené oznámenie o vyhlásení konkurzu alebo povolení reštrukturalizácie na majetok, o zastavení platieb, alebo o zastavení konkurzného konania, alebo zrušení konkurzu pre nedostatok majetku účastníka platobného systému alebo účastníka platobného systému v prepojenom systéme prevádzkovaného podľa tohto zákona od konkurzného súdu alebo iného príslušného orgánu verejnej moci v Slovenskej republike, je povinná túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť
a)
všetkým ostatným účastníkom platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. a), ak sa doručené oznámenie týka účastníka tohto platobného systému,
b)
prevádzkovateľovi platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. b), ak sa doručené oznámenie týka účastníka tohto platobného systému, pričom prevádzkovateľ je povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť všetkým ostatným účastníkom tohto platobného systému,
c)
orgánom iných členských štátov, ktoré na to boli určené v súlade s právom príslušného členského štátu, Európskemu výboru pre systémové riziká a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy).
§ 55
(1)
Prevádzkovateľ platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. b) alebo písm. c) bez zbytočného odkladu oznámi Národnej banke Slovenska
a)
každú zmenu obchodného mena alebo názvu, sídla alebo miesta podnikania ktoréhokoľvek účastníka platobného systému, ako aj zníženie počtu účastníkov platobného systému,
b)
každú zmenu pravidiel platobného systému v listinnej podobe alebo v elektronickej forme v štátnom jazyku v lehote jedného mesiaca pred nadobudnutím účinnosti tejto zmeny.
(2)
Prevádzkovateľ platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. d) bez zbytočného odkladu oznámi Národnej banke Slovenska názov tohto platobného systému a obchodné meno majiteľa alebo prevádzkovateľa tohto platobného systému.
(3)
Účastníci platobného systému sú povinní poskytovať informácie o platobnom systéme, ktorého sú účastníkmi, a o pravidlách tohto platobného systému na písomnú žiadosť osoby, ktorá má právny záujem na poskytnutí takýchto informácií.
(4)
Prevádzkovateľ platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. b) je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska vytvorenie prepojeného systému.
§ 56
(1)
Ak sa zmluva o platobnom systéme spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky, právnym poriadkom Slovenskej republiky sa spravujú všetky práva a povinnosti, ktoré vznikli prevádzkovateľovi platobného systému alebo účastníkovi platobného systému v súvislosti s jeho účasťou v platobnom systéme vrátane práv iných osôb na zábezpeky, ktoré im poskytol účastník platobného systému v súvislosti so svojou účasťou v platobnom systéme; to platí aj v prípade, ak na majetok prevádzkovateľa alebo účastníka platobného systému bol vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia alebo ak prevádzkovateľovi alebo účastníkovi platobného systému boli zastavené platby, alebo ak bolo zastavené konkurzné konanie, alebo bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku prevádzkovateľa alebo účastníka platobného systému. Toto ustanovenie sa rovnako vzťahuje aj na prepojený systém a na účastníkov platobného systému v prepojenom systéme, ak sa prepojený systém podľa dohodnutých pravidiel spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
(2)
Právnym poriadkom štátu, v ktorom je zábezpeka evidovaná, sa spravujú právne vzťahy zo zábezpeky poskytnutej vo forme finančných nástrojov alebo iných cenných papierov, ktoré nie sú finančnými nástrojmi, vrátane zábezpeky poskytnutej vo forme práv spojených s finančnými nástrojmi alebo inými cennými papiermi, ktoré nie sú finančnými nástrojmi, ktorá je
a)
poskytnutá na zabezpečenie práv
1.
účastníka platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. a) alebo písm. b), a to v súvislosti s účasťou tohto účastníka v tomto platobnom systéme,
2.
účastníka platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. a) alebo písm. b), a to v súvislosti s účasťou tohto účastníka platobného systému v prepojenom systéme,
3.
prevádzkovateľa platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. a) alebo písm. b), a to v súvislosti s prevádzkovaním tohto platobného systému, alebo
4.
Národnej banky Slovenska, Európskej centrálnej banky, centrálnej banky niektorého z iných členských štátov a
b)
zaevidovaná v prospech osoby uvedenej v písmene a) alebo v prospech tretej osoby konajúcej na účet osoby uvedenej v písmene a), pričom táto zábezpeka je riadne zaevidovaná v príslušnom registri alebo v inej obdobnej evidencii v Slovenskej republike, alebo v príslušnom registri, alebo v inej obdobnej evidencii v niektorom z členských štátov.
(3)
Voľba iného právneho poriadku v právnych vzťahoch podľa odsekov 1 a 2 je vylúčená.
Povolenie na prevádzkovanie platobných systémov
§ 57
(1)
O udelení povolenia a o zmene povolenia na prevádzkovanie platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. b) alebo písm. c) rozhoduje Národná banka Slovenska na základe písomnej žiadosti predloženej žiadateľom Národnej banke Slovenska.
(2)
Na udelenie povolenia na prevádzkovanie platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. b) musia byť splnené tieto podmienky:
a)
žiadateľ je poskytovateľom platobných služieb so sídlom na území členského štátu,
b)
žiadateľ spĺňa technické a organizačné predpoklady na výkon činnosti platobného systému vrátane funkčných, riadiacich a kontrolných mechanizmov a systém riadenia rizík zodpovedajúci rozsahu platobného systému,
c)
žiadateľ má vypracovanú stratégiu a plán činnosti platobného systému, ktoré musia byť podložené reálnymi ekonomickými výpočtami,
d)
žiadateľ predloží spôsob zabezpečenia dostatku finančných prostriedkov na krytie a vyrovnanie príkazov, ak je budúci prevádzkovateľ platobného systému zároveň aj agentom pre vyrovnanie v tomto platobnom systéme,
e)
platobný systém vrátane zmluvy o platobnom systéme a pravidiel platobného systému spĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom na platobné systémy a na vykonávanie príkazov.
(3)
Na udelenie povolenia na prevádzkovanie platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. c) musia byť splnené tieto podmienky:
a)
žiadateľ je právnická osoba so sídlom na území členského štátu,
b)
žiadateľ spĺňa technické a organizačné predpoklady na výkon činnosti platobného systému vrátane funkčných, riadiacich a kontrolných mechanizmov a systém riadenia špecifických rizík podľa § 52 ods. 3 písm. a),
c)
osoba, ktorá je navrhnutá za člena štatutárneho orgánu, člena dozornej rady alebo vedúceho zamestnanca je osoba odborne spôsobilá a dôveryhodná,
d)
žiadateľ má vypracovanú stratégiu a plán činnosti platobného systému, ktoré musia byť podložené reálnymi ekonomickými výpočtami,
e)
platobný systém nemá agenta pre vyrovnanie,
f)
žiadateľ predloží spôsob spracovania príkazov a ich vyrovnania u agenta pre vyrovnanie v platobnom systéme podľa § 45 ods. 3 písm. a) alebo písm. b),
g)
platobný systém vrátane zmluvy o platobnom systéme a pravidiel platobného systému spĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom na platobné systémy a na vykonávanie príkazov.
(4)
Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, výšku základného imania a predmet podnikania alebo predmet činnosti žiadateľa,
b)
návrh zmluvy alebo zmluvu o platobnom systéme,
c)
návrh pravidiel alebo pravidlá platobného systému,
d)
prevádzkový harmonogram platobného systému,
e)
analýzu rizík platobného systému a metodiku ich riadenia,
f)
spôsob zabezpečenia ochrany elektronického spracúvania a uschovávania údajov o prevodoch pred vyzradením, zneužitím, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením,
g)
výpis z obchodného registra žiadateľa,35)
h)
opis iných rozhodujúcich skutočností a označenie ďalších dôkazov, ktorých sa žiadateľ dovoláva, vrátane pripojenia listinných dôkazov alebo ich úradne osvedčených kópií,
i)
vyhlásenie žiadateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti žiadosti a jej príloh,
j)
miesto a dátum vyhotovenia žiadosti a úradne osvedčený podpis štatutárneho orgánu žiadateľa.
(5)
Podmienky podľa odsekov 2 a 3 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia na prevádzkovanie platobného systému.
(6)
Povolenie na prevádzkovanie platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. b) alebo písm. c) sa udeľuje na neurčitý čas a nemožno ho previesť na inú osobu ani neprechádza na právneho nástupcu platobného systému alebo prevádzkovateľa platobného systému.
(7)
Žiadateľ je povinný podať príslušnému registrovému súdu návrh na zápis povoleného prevádzkovania platobného systému do obchodného registra do desiatich dní odo dňa, keď povolenie nadobudlo právoplatnosť. Prevádzkovateľ platobného systému je povinný predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri.
§ 58
(1)
Národná banka Slovenska je oprávnená prevádzkovateľovi platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. b) alebo písm. c) odobrať povolenie na prevádzkovanie platobného systému, ak
a)
bolo vydané na základe neúplných alebo nepravdivých údajov,
b)
nezačal prevádzkovateľ platobného systému prevádzkovať platobný systém do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti povolenia,
c)
bolo prevádzkovanie platobného systému prerušené na dlhšie obdobie ako šesť mesiacov,
d)
došlo k závažným zmenám v skutočnostiach rozhodujúcich na udelenie povolenia,
e)
boli zistené nedostatky v prevádzkovaní platobného systému podľa § 62 ods. 2,
f)
prevádzkovateľ platobného systému marí výkon dohľadu alebo
g)
sankcie uložené podľa tohto zákona alebo osobitného zákona20) neviedli k náprave zistených nedostatkov.
(2)
Povolenie na prevádzkovanie platobného systému pri jeho odobratí zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o odobratí tohto povolenia.
(3)
Rozhodnutie o odobratí povolenia doručí Národná banka Slovenska prevádzkovateľovi platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. b) alebo písm. c).
(4)
Výrok právoplatného rozhodnutia o odobratí povolenia zverejní Národná banka Slovenska vo Vestníku Národnej banky Slovenska alebo na svojom webovom sídle.
(5)
Právoplatné rozhodnutie o odobratí povolenia zašle Národná banka Slovenska na uverejnenie do 30 dní odo dňa jeho právoplatnosti Obchodnému vestníku.36)
(6)
Odobratie povolenia sa zapisuje do obchodného registra.35) Do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia Národná banka Slovenska zašle rozhodnutie s návrhom na zápis tejto skutočnosti súdu, ktorý vedie obchodný register.
§ 59
(1)
Povolenie na prevádzkovanie platobného systému udelené podľa § 57 zaniká dňom,
a)
ku ktorému prevádzkovateľovi platobného systému zaniklo alebo bolo odobraté povolenie udelené podľa § 64 ods. 1, § 82 ods. 1 alebo podľa osobitného zákona,37)
b)
ku ktorému sa prevádzkovateľ platobného systému zrušuje z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia,
c)
právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok prevádzkovateľa platobného systému alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konkurzného konania alebo zrušení konkurzu pre nedostatok majetku prevádzkovateľa platobného systému,
d)
od ktorého prevádzkovateľ platobného systému podľa rozhodnutia svojho valného zhromaždenia nebude ďalej prevádzkovať platobný systém,
e)
ku ktorému počet účastníkov platobného systému klesne pod počet ustanovený v § 46 písm. a),
f)
ktorým márne uplynula lehota na podanie návrhu podľa § 57 ods. 7.
(2)
Právnická osoba, ktorej bolo odobraté povolenie alebo ktorej inak zaniklo povolenie na prevádzkovanie platobného systému, od okamihu doručenia rozhodnutia o odobratí tohto povolenia alebo odo dňa zániku tohto povolenia môže vykonávať len činnosti nevyhnutné na ukončenie prevádzkovania platobného systému touto právnickou osobou a len činnosti nevyhnutné na vyrovnanie pohľadávok a záväzkov tejto právnickej osoby; týmto nie sú dotknuté ustanovenia osobitného zákona38) o činnostiach, ktoré môže vykonávať právnická osoba, ktorej bolo odobraté alebo ktorej zaniklo povolenie na jej činnosť.
Dohľad nad prevádzkovateľom platobného systému
§ 60
(1)
Dohľadom nad prevádzkovateľom platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. b) alebo písm. c) sa rozumie dohľad nad činnosťou tohto prevádzkovateľa pri prevádzkovaní platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. b) alebo písm. c) (ďalej len „dohľad nad prevádzkovateľom“).
(2)
Predmetom dohľadu nad prevádzkovateľom nie je rozhodovanie sporov zo zmluvných vzťahov prevádzkovateľa s tretími osobami podľa odseku 1, na ktorých prerokúvanie a rozhodovanie sú príslušné súdy alebo iné orgány podľa osobitných predpisov.
(3)
Činnosť prevádzkovateľov podlieha dohľadu, ktorý vykonáva Národná banka Slovenska podľa tohto zákona a osobitných predpisov,39) ak tento zákon neustanovuje inak. Osoby poverené Národnou bankou Slovenska výkonom dohľadu nad prevádzkovateľom, nezodpovedajú tretím osobám za dôsledky spôsobené výkonom dohľadu nad prevádzkovateľom; tým nie je dotknutá ich zodpovednosť podľa trestnoprávnych predpisov, ani ich zodpovednosť voči Národnej banke Slovenska podľa pracovnoprávnych predpisov.
(4)
Prevádzkovateľ platobného systému podľa odseku 1 je povinný umožniť výkon dohľadu, zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon dohľadu, a poskytnúť v štátnom jazyku všetky informácie, dokumentáciu a súčinnosť ustanovenú týmto zákonom alebo požadovanú na účel výkonu dohľadu Národnou bankou Slovenska alebo osobami poverenými výkonom dohľadu; ak je dokumentácia vyhotovená v inom ako štátnom jazyku, osoby podliehajúce dohľadu sú povinné predložiť na svoje náklady aj vyhotovený úradne overený preklad dokumentácie do štátneho jazyka. Prevádzkovateľ platobného systému podľa odseku 1 je povinný umožniť účasť osôb poverených výkonom dohľadu na rokovaní svojho valného zhromaždenia, dozornej rady, štatutárneho orgánu alebo iného svojho orgánu, pričom oznámenie o termíne a program každého rokovania takéhoto orgánu je prevádzkovateľ platobného systému povinný najmenej tri pracovné dni vopred doručiť Národnej banke Slovenska.
(5)
Ak Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu nad prevádzkovateľom zistí skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin, bez zbytočného odkladu to oznámi príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní.
§ 61
(1)
Osoby poverené výkonom dohľadu nad prevádzkovateľom sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach zistených pri výkone dohľadu nad prevádzkovateľom; na túto povinnosť mlčanlivosti sa vzťahujú ustanovenia osobitných zákonov.40) Na základe informácií získaných pri výkone dohľadu nad prevádzkovateľom môžu osoby poverené výkonom dohľadu nad prevádzkovateľom poskytovať tretím osobám informácie v súhrnnej podobe, z ktorých nemožno identifikovať, o aký konkrétny platobný systém alebo o akú konkrétnu osobu ide, ak tento zákon alebo osobitné zákony40) neustanovujú inak.
(2)
Informácie pri výkone dohľadu nad prevádzkovateľom môžu osoby poverené výkonom dohľadu nad prevádzkovateľom použiť len na plnenie svojich úloh podľa tohto zákona alebo na plnenie úloh Národnej banky Slovenska podľa osobitných zákonov,40) ako aj v súdnom konaní o žalobe proti rozhodnutiu vydanému Národnou bankou Slovenska pri výkone dohľadu nad prevádzkovateľom alebo v obdobnom konaní pred medzinárodným orgánom.
(3)
Informácie získané pri výkone dohľadu nad prevádzkovateľom je Národná banka Slovenska oprávnená poskytnúť orgánu dohľadu nad prevádzkovateľom v inom štáte.
(4)
Informácie získané pri výkone dohľadu nad prevádzkovateľom je Národná banka Slovenska oprávnená poskytnúť aj
a)
orgánom Európskej únie alebo orgánom členských štátov Európskej únie, ak je to potrebné na plnenie záväzkov podľa práva Európskej únie alebo záväzkov z medzinárodnej zmluvy, ktorá bola schválená, ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom (ďalej len „medzinárodná zmluva“), ktorou je Slovenská republika viazaná,
b)
orgánom iných štátov, s ktorými má Národná banka Slovenska uzavretú dohodu o vzájomnej výmene informácií.
(5)
Informácie získané pri výkone dohľadu nad prevádzkovateľom je Národná banka Slovenska oprávnená poskytnúť iným orgánom a osobám, ako sú uvedené v odsekoch 3 a 4, za podmienok ustanovených osobitným zákonom.41)
(6)
Orgánom a osobám uvedeným v odsekoch 3 až 5 sa môžu poskytnúť informácie získané pri výkone dohľadu nad prevádzkovateľom len za predpokladu, že tieto orgány a osoby majú zákonom uloženú povinnosť chrániť informácie a zachovávať povinnosť mlčanlivosti najmenej v rovnakom rozsahu, ako ustanovuje tento zákon.
(7)
Orgány a osoby uvedené v odsekoch 3 až 5, ktorým Národná banka Slovenska poskytla informácie získané pri výkone dohľadu nad prevádzkovateľom, môžu tieto informácie použiť len na účel alebo na konanie, na ktoré boli tieto informácie poskytnuté; pritom sú povinné o poskytnutých informáciách zachovávať mlčanlivosť. Tieto informácie si osoby a orgány uvedené v odsekoch 3 až 5 môžu navzájom poskytnúť výlučne na ten istý účel alebo konanie, na ktoré boli poskytnuté; inak si ich môžu poskytnúť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Národnej banky Slovenska, ktorý možno udeliť, len ak sú splnené podmienky ustanovené v odsekoch 3 až 5.
(8)
Ak sa podľa osobitného zákona42) požaduje informácia, na ktorú sa podľa odseku 1 alebo odseku 7 vzťahuje povinnosť mlčanlivosti, povinná osoba43) ju nesprístupní.
§ 62
(1)
Ak Národná banka Slovenska zistí v prevádzkovaní platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. b) alebo písm. c) nedostatky, je oprávnená podľa závažnosti a povahy zisteného nedostatku
a)
uložiť prevádzkovateľovi platobného systému povinnosť vykonať nápravu v určenej lehote,
b)
nariadiť prevádzkovateľovi platobného systému zabezpečenie mimoriadneho auditu platobného systému, a to na náklady prevádzkovateľa platobného systému,
c)
uložiť prevádzkovateľovi platobného systému pokutu až do 300 000 eur a pri opakovanom alebo závažnom nedostatku až do 600 000 eur,
d)
zaviesť nútenú správu nad prevádzkovateľom platobného systému,
e)
odobrať prevádzkovateľovi platobného systému povolenie podľa § 57.
(2)
Nedostatkom v prevádzkovaní platobného systému podľa odseku 1 sa rozumie
a)
porušenie tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovanie platobného systému, alebo pravidiel platobného systému,
b)
neplnenie vykonateľných rozhodnutí uložených Národnou bankou Slovenska,
c)
ohrozenie bezpečnosti a stability platobného systému,
d)
riadenie platobného systému osobami, ktoré nemajú dostatočnú odbornú spôsobilosť a nie sú dôveryhodné.
(3)
Uložením opatrenia na nápravu, pokuty alebo inej sankcie podľa odseku 1 nie je dotknutá zodpovednosť prevádzkovateľa platobného systému podľa osobitných zákonov.38)
(4)
Opatrenia na nápravu, pokuty alebo iné sankcie podľa odseku 1 možno ukladať súbežne a opakovane. Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.
(5)
Opatrenia na nápravu, pokuty alebo iné sankcie podľa odseku 1 možno uložiť do dvoch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov od ich vzniku. Premlčacie lehoty podľa prvej vety sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie lehoty podľa osobitného zákona,43a) pričom od prerušenia premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota. Nedostatky uvedené v protokole o vykonanom dohľade na mieste sa považujú za zistené odo dňa skončenia príslušného dohľadu na mieste podľa osobitného zákona.43b)
(6)
Na nútenú správu nad prevádzkovateľom platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. b) alebo písm. c) sa rovnako vzťahujú ustanovenia osobitného zákona o nútenej správe nad bankou.44)
(7)
Národná banka Slovenska je aj mimo konania o uložení opatrenia na nápravu, pokuty alebo inej sankcie podľa tohto zákona oprávnená prerokovať nedostatky v činnosti prevádzkovateľa platobného systému, účastníka platobného systému s členmi jeho štatutárneho orgánu, členmi jeho dozornej rady alebo vedúcimi zamestnancami, ktorí sú povinní poskytnúť Národnej banke Slovenska ňou požadovanú súčinnosť.
ŠTVRTÁ ČASŤ
PLATOBNÁ INŠTITÚCIA
§ 63
Platobná inštitúcia je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je na základe udeleného povolenia na poskytovanie platobných služieb oprávnená poskytovať platobné služby
a)
bez obmedzenia rozsahu poskytovania platobných služieb podľa § 2 ods. 1 alebo
b)
v rozsahu obmedzenom výlučne na vykonávanie platobných operácií podľa § 2 ods. 1 písm. f) za podmienok podľa § 79a.
§ 64
(1)
O udelení povolenia na poskytovanie platobných služieb alebo o zmene povolenia na poskytovanie platobných služieb rozhoduje na základe písomnej žiadosti Národná banka Slovenska. Žiadosť o udelenie povolenia predkladá žiadateľ, ktorý chce byť platobnou inštitúciou, a žiadosť o zmenu povolenia predkladá žiadateľ, ktorý je platobnou inštitúciou.
(2)
Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musia byť žiadateľom splnené tieto podmienky:
a)
platobná inštitúcia je právnickou osobou zriadenou ako obchodná spoločnosť, ktorá je povinná vytvárať základné imanie a ktorá má zriadenú dozornú radu,45)
b)
splatený peňažný vklad do základného imania platobnej inštitúcie je najmenej
1.
20 000 eur, ak platobná inštitúcia bude poskytovať výlučne platobnú službu podľa § 2 ods. 1 písm. e),
2.
50 000 eur, ak platobná inštitúcia bude poskytovať výlučne platobnú službu podľa § 2 ods. 1 písm. f),
3.
125 000 eur, ak platobná inštitúcia bude poskytovať niektorú z platobných služieb podľa § 2 ods. 1 písm. a) až d) a g),
c)
prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod peňažného vkladu do základného imania a aj ďalších finančných zdrojov platobnej inštitúcie,
d)
vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou na platobnej inštitúcii a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými osobami, najmä prehľadnosť ich podielov na základnom imaní a na hlasovacích právach v iných právnických osobách,
e)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú navrhované za členov štatutárneho orgánu, prokuristu, členov dozornej rady, vedúcich zamestnancov a za vedúceho útvaru vnútornej kontroly,
f)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí osoba s kvalifikovanou účasťou na platobnej inštitúcii,
g)
úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena f) nebránia výkonu dohľadu nad platobnou inštitúciou,
h)
právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhateľnosť v štáte, na ktorého území má skupina úzke väzby, neprekáža výkonu dohľadu,
i)
stanovy platobnej inštitúcie,
j)
vhodné a primerané technické systémy, zdroje a postupy na riadne poskytovanie platobných služieb,
k)
sídlo platobnej inštitúcie, jej ústredie a poskytovanie platobných služieb musia byť na území Slovenskej republiky,
l)
primerané, riadne, správne a vhodné organizačné predpoklady na činnosť platobnej inštitúcie, ktorými sú pravidlá obozretného podnikania a pravidlá jej činnosti,
m)
materiálno-technické zabezpečenie výkonu činnosti platobnej inštitúcie,
n)
všeobecné obchodné podmienky platobnej inštitúcie, ktoré musia byť v súlade s týmto zákonom,
o)
osoby s kvalifikovanou účasťou na platobnej inštitúcii musia preukázať svoju finančnú schopnosť preklenúť jej prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu,
p)
systémy na ochranu finančných prostriedkov používateľov platobných služieb podľa § 77 ods. 7 a 8.
(3)
Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, výšku základného imania a predmet podnikania alebo predmet činnosti žiadateľa,
b)
zoznam osôb, ktoré budú mať kvalifikovanú účasť na platobnej inštitúcii a výšku kvalifikovaného podielu; v tomto zozname sa uvádza
1.
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu21) v Slovenskej republike alebo adresa obvyklého pobytu v zahraničí, ak nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike (ďalej len „adresa trvalého pobytu“), štátna príslušnosť a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu,
2.
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, dátum narodenia, obchodné meno, adresa miesta podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom,
3.
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
c)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá je navrhovaná za člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, vedúceho zamestnanca a za vedúceho zamestnanca útvaru vnútornej kontroly, údaje, ktoré preukazujú jeho dôveryhodnosť a odbornú spôsobilosť,
d)
druh požadovaných platobných služieb a ďalšie požadované činnosti podľa § 77 ods. 1 písm. a),
e)
vyhlásenie žiadateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti žiadosti a jej príloh,
f)
miesto a dátum vyhotovenia žiadosti a úradne osvedčený podpis žiadateľa,
g)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo alebo meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a dátum narodenia osoby, ktorá je navrhovaná za audítora, ak žiadateľ má uzatvorenú zmluvu s audítorom alebo audítorskou spoločnosťou46) (ďalej len „audítor“).
(4)
Prílohou žiadosti podľa odseku 3 je
a)
výpis z obchodného registra35) žiadateľa,
b)
doklad o splatení peňažného vkladu podľa § 64 ods. 2 písm. b) do základného imania,
c)
zakladateľská listina, zakladateľská zmluva alebo spoločenská zmluva,
d)
návrh stanov platobnej inštitúcie,
e)
stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi a doklad o dôveryhodnosti osôb podľa odseku 2 písm. e) nie starší ako tri mesiace a čestné vyhlásenie o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom,
f)
návrh organizačnej štruktúry a organizačného poriadku platobnej inštitúcie,
g)
návrh vnútorných predpisov upravujúcich mechanizmy riadenia a vnútornej kontroly vrátane postupov riadenia rizík a vnútorných predpisov upravujúcich mechanizmy zamerané na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu,
h)
návrh postupu na prípravu, uzatváranie, vykonávanie a vysporiadanie obchodov vrátane mechanizmu a pravidiel tvorby cien, pokiaľ platobná inštitúcia chce vykonávať prevody s finančnými prostriedkami v cudzej mene, ktorých predmetom je nákup alebo predaj finančných prostriedkov v jednej mene za finančné prostriedky v inej mene vykonávaný na vlastný účet alebo na cudzí účet, prípadne sprostredkovanie takýchto prevodov,
i)
obchodný plán podnikania vychádzajúci z navrhovanej stratégie činnosti platobnej inštitúcie vrátane predbežného rozpočtu na prvé tri účtovné roky, ktorý preukazuje, že platobná inštitúcia je schopná používať vhodné a primerané technické systémy, zdroje a postupy na riadne poskytovanie platobných služieb,
j)
podrobný opis účasti platobnej inštitúcie v platobnom systéme,
k)
podrobný opis zamýšľaného využívania agentov platobných služieb a pobočiek pri výkone poskytovania platobných služieb, ak žiadateľ plánuje agentov platobných služieb a pobočky využívať,
l)
podrobný opis zverenia výkonu prevádzkových činností tretej osobe, ak platobná inštitúcia plánuje zverenie činností,
m)
opis opatrení prijatých na zabezpečenie finančných prostriedkov používateľov platobných služieb podľa § 77 ods. 7 a 8,
n)
návrh všeobecných obchodných podmienok,
o)
písomné doklady hodnoverne preukazujúce a dokladujúce finančnú schopnosť akcionárov alebo spoločníkov platobnej inštitúcie preklenúť jej prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu,
p)
opis prevádzkových činností, ktoré platobná inštitúcia plánuje vykonávať pre tretiu osobu a podrobný opis spôsobu vykonávania týchto činností pre tretiu osobu.
(5)
Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o udelenie povolenia a zmenu povolenia najneskôr do troch mesiacov odo dňa podania úplnej žiadosti o udelenie povolenia.
(6)
Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2, alebo nepredloží žiadosť podľa odsekov 3 a 4. Dôvodom na zamietnutie žiadosti o udelenie povolenia nesmú byť ekonomické potreby trhu. Dôvodom na zamietnutie žiadosti o udelenie povolenia môže byť zachovanie stability platobného systému.
(7)
Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia.
(8)
Žiadateľ, ktorý chce byť platobnou inštitúciou, je pred udelením povolenia podľa odseku 1 povinný preukázať Národnej banke Slovenska technickú, organizačnú a personálnu pripravenosť a schopnosť poskytovať platobné služby riadne a bezpečne a existenciu funkčného, účinného a obozretne fungujúceho riadiaceho a kontrolného systému žiadateľa.
§ 65
(1)
Povolenie podľa § 64 ods. 1 sa udeľuje na neurčitý čas a nemožno ho previesť na inú osobu ani neprechádza na právneho nástupcu platobnej inštitúcie.
(2)
Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného zákona47) musí výrok rozhodnutia, ktorým sa povoľuje poskytovanie platobných služieb, obsahovať aj
a)
zoznam platobných služieb, ktoré bude platobná inštitúcia oprávnená poskytovať,
b)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia fyzických osôb, ktoré budú vykonávať funkcie členov štatutárneho orgánu, funkcie členov dozornej rady alebo prokuristov.
(3)
Povolenie podľa § 64 ods. 1 môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí platobná inštitúcia spĺňať pred začatím poskytovania platobných služieb alebo ktoré musí dodržiavať pri výkone poskytovania platobných služieb.
(4)
O zmene údajov podľa odseku 2 písm. b) a o zmene iných údajov a skutočností rozhodujúcich na udelenie povolenia je platobná inštitúcia povinná Národnú banku Slovenska písomne informovať bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o nich dozvedela.
(5)
Platobná inštitúcia je povinná podať príslušnému registrovému súdu návrh na zápis povolených činností do obchodného registra na základe povolenia do 30 dní odo dňa, keď povolenie nadobudlo právoplatnosť. Platobná inštitúcia je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri.
(6)
Platobná inštitúcia a pobočka zahraničnej platobnej inštitúcie je povinnou osobou podľa osobitného zákona.48)
§ 66
(1)
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na
a)
nadobudnutie kvalifikovanej účasti na platobnej inštitúcii alebo na také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti na platobnej inštitúcii, ktorým by podiel na základnom imaní platobnej inštitúcie alebo na hlasovacích právach v platobnej inštitúcii dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 % alebo čím by sa táto platobná inštitúcia stala dcérskou spoločnosťou osoby, ktorá nadobúda takýto podiel v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode,
b)
voľbu alebo vymenovanie osôb navrhovaných za členov štatutárneho orgánu platobnej inštitúcie a členov dozornej rady platobnej inštitúcie a na menovanie za prokuristu platobnej inštitúcie, ustanovenie vedúceho zamestnanca a vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly,
c)
zmenu stanov platobnej inštitúcie okrem zmien týkajúcich sa činnosti podľa § 77 ods. 1 písm. a) a c),
d)
vrátenie povolenia na poskytovanie platobných služieb,
e)
zrušenie platobnej inštitúcie s likvidáciou,
f)
zmenu obchodného mena alebo sídla platobnej inštitúcie.
(2)
Na udelenie predchádzajúceho súhlasu
a)
podľa odseku 1 písm. a) je potrebné splniť podmienky podľa § 64 ods. 2 písm. c), d), f) a h) a musí byť preukázaný aj prehľadný a dôveryhodný pôvod, dostatočný objem a vyhovujúca skladba finančných prostriedkov na vykonanie tohto úkonu,
b)
podľa odseku 1 písm. b) je potrebné splniť podmienky podľa § 64 ods. 2 písm. e),
c)
podľa odseku 1 písm. c) je potrebné predložiť návrh zmeny stanov v súlade s týmto zákonom,
d)
podľa odseku 1 písm. d) je potrebné predložiť hodnoverné doklady a písomné vyhlásenie platobnej inštitúcie preukazujúce, že do termínu podania vrátenia povolenia splní záväzky, ktoré má voči svojim používateľom platobných služieb,
e)
podľa odseku 1 písm. e) je potrebné predložiť rozhodnutie štatutárneho orgánu platobnej inštitúcie o jej navrhovanom zrušení49) a inú listinu, ktorá osvedčuje skutočnosti súvisiace so zrušením platobnej inštitúcie,
f)
podľa odseku 1 písm. e) je potrebné uložiť mimoriadnu účtovnú závierku29) v registri účtovných závierok.49a)
(3)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podávajú
a)
podľa odseku 1 písm. a) osoby, ktoré sa rozhodli nadobudnúť alebo zvýšiť kvalifikovanú účasť na platobnej inštitúcii, alebo osoba, ktorá sa rozhodla stať materskou spoločnosťou platobnej inštitúcie,
b)
podľa odseku 1 písm. b) platobná inštitúcia, akcionár alebo spoločník s kvalifikovanou účasťou na platobnej inštitúcii, ktorý je v súlade so stanovami platobnej inštitúcie na takýto právny úkon oprávnený,
c)
podľa odseku 1 písm. c) až f) platobná inštitúcia.
(4)
O žiadosti podľa odseku 1 písm. a) a c) až e) rozhodne Národná banka Slovenska v lehote do troch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti. O žiadosti podľa odseku 1 písm. b) rozhodne Národná banka Slovenska v lehote do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti.
(5)
V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) a c) až e) určí Národná banka Slovenska aj lehotu, ktorej uplynutím zaniká predchádzajúci súhlas, ak nebol vykonaný úkon, na ktorý bol udelený predchádzajúci súhlas. Táto lehota nesmie byť kratšia ako tri mesiace a dlhšia ako jeden rok od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(6)
Na účely konania o žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu si môže Národná banka Slovenska od platobnej inštitúcie dodatočne vyžiadať aj správu vypracovanú audítorom.
(7)
Platobná inštitúcia je povinná po zápise zmien v obchodnom registri alebo po výmaze zapísaných údajov v obchodnom registri, ku ktorým Národná banka Slovenska vydala predchádzajúci súhlas, predložiť Národnej banke Slovenska do desiatich dní od ich zápisu výpis z obchodného registra.
(8)
Úkon, na ktorý sa podľa tejto časti zákona vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska a bol vykonaný bez tohto predchádzajúceho súhlasu, je neplatný. Neplatný je tiež právny úkon uskutočnený na základe predchádzajúceho súhlasu udeleného na základe nepravdivých údajov.
(9)
Osoba, ktorá chce zrušiť kvalifikovanú účasť na platobnej inštitúcii alebo znížiť svoj podiel na základnom imaní platobnej inštitúcie alebo na hlasovacích právach v takom rozsahu, že jej podiel klesne pod 20 %, 30 % alebo 50 %, alebo tak, že by platobná inštitúcia prestala byť jej dcérskou spoločnosťou, je povinná túto skutočnosť vopred písomne oznámiť Národnej banke Slovenska.
§ 67
(1)
Povolenie udelené podľa § 64 ods. 1 platobnej inštitúcii zaniká
a)
dňom jej zrušenia z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia udeleného podľa § 64 ods. 1,
b)
dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok platobnej inštitúcie alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konkurzného konania alebo zrušení konkurzu na majetok platobnej inštitúcie pre nedostatok majetku podľa osobitného zákona,50)
c)
dňom vrátenia povolenia; povolenie možno vrátiť len písomne a s predchádzajúcim písomným súhlasom podľa § 66 ods. 1 písm. d),
d)
ak platobná inštitúcia nepodala návrh na jej zápis do obchodného registra v lehote podľa § 65 ods. 5.
(2)
Národná banka Slovenska je oprávnená platobnej inštitúcii odobrať povolenie udelené podľa § 64 ods. 1, ak
a)
bolo vydané na základe neúplných alebo nepravdivých informácií,
b)
došlo k závažným zmenám v skutočnostiach rozhodujúcich na udelenie povolenia,
c)
platobná inštitúcia opakovane alebo závažne porušuje podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané,
d)
platobná inštitúcia v lehote 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti povolenia nezačala vykonávať činnosť, ktorá je obsahom povolenia,
e)
platobná inštitúcia prestane vykonávať činnosť, ktorá je obsahom povolenia počas šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
f)
platobná inštitúcia marí výkon dohľadu alebo
g)
sankcie uložené podľa tohto zákona alebo osobitného zákona39) neviedli k náprave zistených nedostatkov.
(3)
Národná banka Slovenska odoberie platobnej inštitúcii povolenie udelené podľa § 64 ods. 1, ak platobná inštitúcia vykonávaním činnosti v oblasti poskytovania platobných služieb môže ohroziť stabilitu platobného systému.
(4)
Platobná inštitúcia je povinná požiadať Národnú banku Slovenska o zmenu povolenia alebo vrátenie povolenia v prípadoch podľa odseku 2 písm. d) alebo písm. e).
(5)
Osoba s kvalifikovanou účasťou na platobnej inštitúcii alebo platobná inštitúcia je povinná písomne bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska o skutočnostiach uvedených v odseku 1 písm. b) a odseku 2 písm. b), d) a e).
(6)
Národná banka Slovenska zverejňuje vo Vestníku Národnej banky Slovenska alebo na svojom webovom sídle zánik povolenia a odobratie povolenia.
(7)
Odo dňa zániku povolenia podľa odseku 1 alebo od okamihu doručenia rozhodnutia o odobratí povolenia podľa odseku 2 nemôže právnická osoba, ktorej bolo odobraté povolenie, alebo právnická osoba, ktorej zaniklo povolenie, poskytovať platobné služby a vykonávať ďalšie činnosti s výnimkou tých, ktoré sú nevyhnutné na vyrovnanie jej pohľadávok a záväzkov alebo obchodných činností podľa § 77 ods. 1 písm. c); platobné služby na vyrovnanie existujúcich pohľadávok a záväzkov vykonáva takáto právnická osoba prostredníctvom účtu zriadeného v inej banke alebo v inej platobnej inštitúcii.
(8)
Právnická osoba, ktorej bolo odobraté povolenie udelené podľa § 64 ods. 1 alebo ktorej zaniklo povolenie udelené podľa § 64 ods. 1 pri vykonávaní činností podľa odseku 7, postupuje ako platobná inštitúcia podľa tohto zákona do vyrovnania svojich pohľadávok a záväzkov. Povinnosť predkladať účtovné výkazy, štatistické výkazy a hlásenia o požiadavkách na podnikanie a obozretné riadenie platobných inštitúcií sa na takúto právnickú osobu nevzťahuje.
(9)
Rozhodnutie o odobratí povolenia udeleného podľa § 64 ods. 1 zašle Národná banka Slovenska na uverejnenie do 30 dní odo dňa jeho právoplatnosti Obchodnému vestníku.36)
(10)
Ak je vydané rozhodnutie o odobratí povolenia udeleného podľa § 64 ods. 1 právnickej osobe, ktorá má zriadenú pobočku v inom členskom štáte, Národná banka Slovenska oznámi túto skutočnosť orgánu dohľadu v štáte, v ktorom má právnická osoba, ktorej bolo odobraté povolenie, svoju pobočku.
(11)
Odobratie povolenia udeleného podľa § 64 ods. 1 sa zapisuje do obchodného registra.35) Do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia udeleného podľa § 64 ods. 1 Národná banka Slovenska zašle rozhodnutie s návrhom na zápis tejto skutočnosti súdu, ktorý vedie obchodný register.
(12)
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia udeleného podľa § 64 ods. 1 Národná banka Slovenska podá bez zbytočného odkladu príslušnému súdu návrh na zrušenie a likvidáciu platobnej inštitúcie a na vymenovanie likvidátora, ak platobná inštitúcia nemá v obchodnom registri zaregistrované iné obchodné činnosti ako poskytovanie platobných služieb. Súd pred rozhodnutím o zrušení platobnej inštitúcie nemôže určiť lehotu na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa navrhlo jej zrušenie.51)
(13)
Národná banka Slovenska zastaví konanie o odobratí povolenia udeleného podľa § 64 ods. 1 na základe vyhlásenia konkurzu.31)
§ 68
(1)
Ak sa zrušuje platobná inštitúcia s likvidáciou, návrh na vymenovanie a odvolanie likvidátora je oprávnená podať iba Národná banka Slovenska.
(2)
Osoby, ktoré sa podieľajú na likvidácii právnickej osoby, ktorej povolenie udelené podľa § 64 ods. 1 bolo odobraté alebo zaniklo, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s vykonávaním likvidácie voči všetkým osobám okrem Národnej banky Slovenska v súvislosti s plnením jej úloh podľa tohto zákona alebo osobitného zákona,40) a to aj po skončení likvidácie.
(3)
Likvidátor je povinný predkladať Národnej banke Slovenska bezodkladne účtovné výkazy a doklady spracovávané v priebehu likvidácie52) a ďalšie podklady vyžadované Národnou bankou Slovenska na účel posúdenia činnosti likvidátora a priebehu likvidácie.
(4)
Likvidátor je povinný vymáhať vydanie plnenia z neplatných právnych úkonov alebo odporovateľných právnych úkonov, ktorými bola ukrátená platobná inštitúcia alebo jej veritelia. Likvidátor vykonáva aj ostatné činnosti nevyhnutné na účely likvidácie tejto právnickej osoby. Tieto činnosti môže vykonávať len so súhlasom Národnej banky Slovenska; na udelenie súhlasu sa nevzťahujú ustanovenia o konaní pred Národnou bankou Slovenska podľa osobitného zákona53) ani všeobecný predpis o správnom konaní.54)
(5)
Likvidátor zverejní36) výrok rozhodnutia o likvidácii právnickej osoby, ktorej povolenie udelené podľa § 64 ods. 1 bolo odobraté alebo zaniklo, v Úradnom vestníku Európskej únie a najmenej v dvoch denníkoch s celoštátnou pôsobnosťou v každom členskom štáte, v ktorom má táto právnická osoba umiestnenú pobočku, a to v štátnom jazyku a v úradnom jazyku príslušného členského štátu.
§ 69
(1)
Platobná inštitúcia je povinná v stanovách upraviť vzťahy a spoluprácu medzi štatutárnym orgánom, dozornou radou, prokuristom a vedúcimi zamestnancami a vedúcim zamestnancom zodpovedným za výkon vnútornej kontroly. Platobná inštitúcia je tiež povinná v stanovách rozdeliť a upraviť právomoci a zodpovednosť v platobnej inštitúcii za
a)
tvorbu, uskutočňovanie, sledovanie a kontrolu obchodných zámerov platobnej inštitúcie,
b)
systém vnútornej kontroly vrátane samostatného a nezávislého útvaru vnútornej kontroly,
c)
informačný systém,
d)
ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochranu pred financovaním terorizmu.55)
(2)
Platobná inštitúcia je povinná vypracovať a dodržiavať vnútorné predpisy a postupy na zabezpečenie plnenia pravidiel obozretného podnikania.
(3)
V organizačnej štruktúre platobnej inštitúcie musí byť zahrnutý zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly. Platobná inštitúcia je povinná zabezpečiť zamestnancovi zodpovednému za výkon vnútornej kontroly prístup ku všetkým informáciám a podkladom potrebným na riadny výkon jeho činnosti. Za riadny výkon činnosti zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly zodpovedá štatutárny orgán.
(4)
Platobná inštitúcia je povinná predložiť Národnej banke Slovenska organizačnú štruktúru do desiatich dní po každej zmene.
(5)
Štatutárny orgán platobnej inštitúcie má najmenej troch členov. Na platnosť písomných právnych úkonov v mene platobnej inštitúcie sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch členov štatutárneho orgánu platobnej inštitúcie, ak za platobnú inštitúciu koná štatutárny orgán.
(6)
Členovia štatutárneho orgánu a prokurista, ktorí spôsobili škodu porušením povinností pri výkone funkcie člena štatutárneho orgánu a prokuristu, zodpovedajú za túto škodu spoločne a nerozdielne.
§ 70
(1)
Platobná inštitúcia je povinná vypracovať a udržiavať účinný systém vnútornej kontroly. Za vnútornú kontrolu sa na účely tohto zákona považuje kontrola dodržiavania zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, stanov platobnej inštitúcie, pravidiel obozretného podnikania a ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu.
(2)
Dozorná rada platobnej inštitúcie je oprávnená požiadať zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly o vykonanie kontroly platobnej inštitúcie v rozsahu ňou vymedzenom.
(3)
Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať dozornú radu a Národnú banku Slovenska o skutočnostiach, ktoré v priebehu svojej činnosti zistí, svedčiacich o porušení povinnosti platobnej inštitúcie ustanovenej zákonmi, stanovami platobnej inštitúcie, pravidlami obozretného podnikania, ktorá môže ovplyvniť riadny výkon činnosti platobnej inštitúcie. Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly nemôže byť súčasne zamestnancom zodpovedným za ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu.
(4)
Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný do 31. decembra kalendárneho roka predložiť Národnej banke Slovenska plán kontrolnej činnosti na nasledujúci rok.
(5)
Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný predkladať štatutárnemu orgánu a dozornej rade platobnej inštitúcie aspoň raz ročne písomnú správu o plnení plánu kontrolnej činnosti. Stanovy platobnej inštitúcie môžu určiť termíny predkladania správy o priebežnom plnení plánu kontrolnej činnosti. Tieto písomné správy musia obsahovať najmä informácie o zistených nedostatkoch v činnosti platobnej inštitúcie, o prijatých opatreniach na ich nápravu a o plnení týchto opatrení.
§ 71
(1)
Platobná inštitúcia je povinná viesť evidenciu zmlúv a záznamov, ktoré sa vzťahujú na poskytovanie platobných služieb. Táto evidencia musí byť prístupná Národnej banke Slovenska na vyžiadanie bez zbytočného odkladu.
(2)
Ak platobná inštitúcia vykonáva prevody, ktorých predmetom je nákup alebo predaj finančných prostriedkov v jednej mene za finančné prostriedky v inej mene podľa § 1 ods. 2 vykonávaný na pokyn platiteľa alebo príjemcu daný platobnej inštitúcii na vlastný účet platobnej inštitúcie alebo na platobný účet používateľa platobných služieb alebo sprostredkovanie takýchto prevodov, je povinná zabezpečiť vzájomné organizačné a personálne oddelenie dojednávania týchto obchodov, ktorých predmetom sú takéto prevody, vysporiadania týchto obchodov a ich vnútornej kontroly; o týchto obchodoch je platobná inštitúcia povinná viesť aj oddelenú analytickú evidenciu v systéme účtovníctva.
(3)
Platobná inštitúcia je povinná uchovávať dokumentáciu podľa odseku 1 najmenej päť rokov odo dňa zániku zmlúv alebo vyhotovenia záznamov, ktorých sa týka.
(4)
Dokumentáciu podľa odseku 1 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa poskytovania platobných služieb môže platobná inštitúcia uchovávať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe na trvanlivých médiách, ak je splnená podmienka spätnej identifikácie a platobná inštitúcia má systém ochrany údajov vrátane ochrany pred stratou údajov.
§ 72
(1)
Vlastné zdroje financovania platobnej inštitúcie nesmú klesnúť pod úroveň jej splateného peňažného vkladu do základného imania podľa § 64 ods. 2 písm. b). Tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 2.
(2)
Platobná inštitúcia je povinná mať vlastné zdroje financovania najmenej vo výške 10 % jej fixných prevádzkových nákladov za predchádzajúci rok. Ak platobná inštitúcia nevykonávala činnosť celý predchádzajúci rok, musí mať vlastné zdroje financovania aspoň vo výške 10 % fixných prevádzkových nákladov predpokladaných v obchodnom pláne.
(3)
Platobná inštitúcia je povinná vypočítavať a sústavne sledovať hodnotu svojich vlastných zdrojov financovania.
(4)
Ak platobná inštitúcia vykonáva aj iné obchodné činnosti ako poskytovanie platobných služieb alebo patrí do tej istej skupiny ako inštitúcia elektronických peňazí, banka, iná platobná inštitúcia, obchodník s cennými papiermi, správcovská spoločnosť, poisťovňa alebo zaisťovňa, nesmú sa hodnoty na výpočet vlastných zdrojov použiť viacnásobne.
§ 73
(1)
Platobná inštitúcia na základe písomnej zmluvy môže výkon prevádzkových činností zveriť inej osobe, ktorá zverené prevádzkové činnosti vykonáva v rámci predmetu svojho podnikania; na tento účel sa prevádzkovými činnosťami rozumejú prevádzkové činnosti, ktoré súvisia s poskytovaním platobných služieb platobnou inštitúciou. Platobná inštitúcia môže zveriť výkon prevádzkových činností, len ak o tomto zámere vopred informovala Národnú banku Slovenska a ak zverením výkonu prevádzkových činností nedôjde k
a)
zmene vo vzťahoch a povinnostiach platobnej inštitúcie voči používateľom platobných služieb podľa tohto zákona,
b)
zmene skutočností, ktoré boli podmienkou na udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb,
c)
prechodu zodpovednosti pri vykonávaní prevádzkových činností medzi platobnou inštitúciou a osobou, ktorej bol výkon prevádzkových činností zverený,
d)
narušeniu kvality vnútornej kontroly platobnej inštitúcie a že toto zverenie tiež nebude brániť výkonu dohľadu nad platobnou inštitúciou vrátane dohľadu nad jej prevádzkovými činnosťami.
(2)
Platobná inštitúcia je povinná zabezpečiť informovanie používateľov platobných služieb o zverení výkonu prevádzkových činností inej osobe podľa odseku 1.
(3)
Podmienky a povinnosti podľa odsekov 1 a 2 musia byť splnené počas celej doby zverenia výkonu prevádzkových činností.
(4)
Za škody spôsobené pri poskytovaní platobných služieb osobou, ktorej bol zverený výkon prevádzkových činností, zodpovedá platobná inštitúcia. Zverenie výkonu prevádzkových činností nemá vplyv na plnenie povinností platobnej inštitúcie podľa tohto zákona. Platobná inštitúcia, ktorá postupuje podľa odseku 1, je povinná vopred vypracovať a dodržiavať vnútorné predpisy, ktoré zabezpečia dodržiavanie ustanovení tohto zákona.
(5)
Platobná inštitúcia môže na základe písomnej zmluvy vykonávať prevádzkové činnosti pre tretiu osobu, len ak o tomto zámere vopred informovala Národnú banku Slovenska.
(6)
Vykonávaním prevádzkových činností pre tretiu osobu nesmie dôjsť k
a)
zmene vo vzťahoch a povinnostiach platobnej inštitúcie voči používateľom platobných služieb podľa tohto zákona,
b)
zmene skutočností, ktoré boli podmienkou na udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb,
c)
prechodu zodpovednosti za poskytovanie platobných služieb medzi platobnou inštitúciou a treťou osobou, pre ktorú platobná inštitúcia vykonáva prevádzkové činnosti,
d)
narušeniu kvality vnútornej kontroly platobnej inštitúcie a bráneniu výkonu dohľadu nad platobnou inštitúciou vrátane dohľadu nad jej prevádzkovými činnosťami.
(7)
Podmienky a povinnosti podľa odsekov 5 a 6 musia byť splnené počas celej doby vykonávania prevádzkových činností pre tretiu osobu.
(8)
Za škody spôsobené pri vykonávaní prevádzkových činností pre tretiu osobu zodpovedá platobná inštitúcia. Vykonávanie prevádzkových činností pre tretiu osobu nemá vplyv na plnenie povinností platobnej inštitúcie podľa tohto zákona. Platobná inštitúcia, ktorá postupuje podľa odseku 5, je povinná vopred vypracovať a dodržiavať vnútorné predpisy, ktoré zabezpečia dodržiavanie ustanovení tohto zákona.
§ 74
(1)
Národná banka Slovenska vedie zoznam
a)
platobných inštitúcií, ktorým bolo udelené povolenie podľa § 64 ods. 1, ich agentov platobných služieb a zahraničných platobných inštitúcií so sídlom na území iného členského štátu podľa § 79 ods. 5,
b)
pobočiek platobných inštitúcií a ich agentov platobných služieb,
c)
pobočiek zahraničných platobných inštitúcií a ich agentov platobných služieb.
(2)
V zozname sa uvádzajú aj platobné služby, na ktoré má platobná inštitúcia, pobočka platobnej inštitúcie alebo pobočka zahraničnej platobnej inštitúcie povolenie, ako aj platobné služby, ktoré agent platobných služieb poskytuje.
(3)
Národná banka Slovenska zverejňuje informácie podľa odsekov 1 a 2 na svojom webovom sídle.
§ 75
(1)
Agentom platobných služieb na účely tohto zákona sa rozumie osoba, ktorá poskytuje platobné služby podľa § 2 ods. 1 v mene platobnej inštitúcie na základe písomnej zmluvy s platobnou inštitúciou.
(2)
Platobná inštitúcia, ktorá má zámer poskytovať platobné služby prostredníctvom agenta platobných služieb, je povinná oznámiť Národnej banke Slovenska,
a)
ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania agenta platobných služieb, ak je miesto podnikania odlišné od trvalého pobytu,
b)
ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo agenta platobných služieb, meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu štatutárneho orgánu agenta platobných služieb, ktorý je právnickou osobou, alebo jeho členov a meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu vedúcich zamestnancov agenta platobných služieb, ktorý je právnickou osobou, zodpovedných za poskytovanie platobných služieb,
c)
platobné služby, ktoré má zámer platobná inštitúcia poskytovať prostredníctvom agenta platobných služieb,
d)
vyhlásenie o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti oznámenia a jeho príloh.
(3)
K oznámeniu podľa odseku 2 je platobná inštitúcia povinná priložiť
a)
písomnú zmluvu s agentom platobných služieb,
b)
doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb uvedených v odseku 2 písm. a) a b), ktoré sa podieľajú na poskytovaní platobných služieb,
c)
opis mechanizmov vnútornej kontroly agenta platobných služieb s cieľom dodržiavať povinnosti týkajúce sa ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti alebo financovania terorizmu.
(4)
Ak je oznámenie podľa odseku 2 úplné a údaje v ňom pravdivé, Národná banka Slovenska zapíše agenta platobných služieb do zoznamu agentov platobných služieb v lehote do 30 dní odo dňa doručenia úplného oznámenia podľa odseku 2. Národná banka Slovenska zápis do zoznamu agentov platobných služieb zamietne, ak je oznámenie podľa odseku 2 neúplné, alebo sa preukáže ako nepravdivé, alebo mechanizmy vnútornej kontroly agenta platobných služieb nezabezpečujú dodržiavanie povinností týkajúcich sa ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti alebo financovaním terorizmu.
(5)
Ak platobná inštitúcia zamýšľa poskytovať platobné služby prostredníctvom agenta platobných služieb v inom členskom štáte, oznámi tento zámer Národnej banke Slovenska. Súčasťou oznámenia sú aj údaje podľa odseku 2.
(6)
Ak je oznámenie podľa odseku 5 úplné a údaje v ňom pravdivé, Národná banka Slovenska informuje príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu o svojom zámere zapísať agenta platobných služieb do zoznamu agentov platobných služieb. Súčasťou informácie o zámere zapísať agenta platobných služieb do zoznamu agentov platobných služieb sú aj údaje a doklady podľa odseku 2 písm. a) až c).
(7)
Národná banka Slovenska prihliada pri zápise agenta platobných služieb do zoznamu agentov platobných služieb na stanovisko orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu. Národná banka Slovenska zapíše agenta platobných služieb do zoznamu agentov platobných služieb do 15 dní odo dňa doručenia stanoviska hostiteľského členského štátu, najneskôr však do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 5. Národná banka Slovenska zápis do zoznamu agentov platobných služieb zamietne, ak je oznámenie podľa odseku 5 neúplné, alebo sa preukáže ako nepravdivé, alebo ak zo stanoviska orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu vyplýva, že poskytovaním platobných služieb prostredníctvom tohto agenta môže dôjsť k legalizácii príjmov z trestnej činnosti alebo k financovaniu terorizmu.
(8)
Platobná inštitúcia je povinná bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o zmene skutočností uvedených v odseku 2 a 3.
(9)
Národná banka Slovenska zruší zápis agenta platobných služieb v zozname agentov platobných služieb, ak
a)
bol agent platobných služieb zapísaný do zoznamu agentov platobných služieb na základe neúplných alebo nepravdivých údajov,
b)
zistí, že využívaním agenta platobných služieb došlo alebo dochádza k legalizácii príjmov z trestnej činnosti alebo k financovaniu terorizmu,
c)
osoba uvedená v odseku 2 písm. a) a b), ktorá sa podieľa na poskytovaní platobných služieb, prestane byť dôveryhodnou.
(10)
Národná banka Slovenska je povinná do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia orgánu dohľadu domovského členského štátu o zámere zapísať agenta platobných služieb, prostredníctvom ktorého bude zahraničná platobná inštitúcia poskytovať platobné služby na území Slovenskej republiky, do zoznamu agentov platobných služieb vedeného orgánom dohľadu domovského členského štátu, zaslať stanovisko orgánu dohľadu domovského členského štátu; ak má Národná banka Slovenska podozrenie, že poskytovaním platobných služieb prostredníctvom tohto agenta na území Slovenskej republiky môže dôjsť k legalizácii príjmov z trestnej činnosti alebo k financovaniu terorizmu, je povinná uviesť tieto skutočnosti v stanovisku.
(11)
Za škody spôsobené pri poskytovaní platobných služieb agentom platobných služieb zodpovedá platobná inštitúcia.
§ 76
(1)
Platobná inštitúcia je povinná uložiť správu audítora do verejnej časti registra účtovných závierok, a to do 30. júna roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý bol audit vykonaný. Platobná inštitúcia je povinná do 30. júna roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý bol audit vykonaný, predložiť Národnej banke Slovenska list odporúčaní audítora vedeniu platobnej inštitúcie.
(2)
Platobná inštitúcia vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu;29) každý účtovný prípad súvisiaci s jej platobnou činnosťou alebo jej inou činnosťou je povinná zaúčtovať do účtovných kníh v tom dni, v ktorom sa tento účtovný prípad uskutočnil.
(3)
Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku platobnej inštitúcie, je povinný bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska o skutočnostiach, ktoré zistil počas výkonu svojej činnosti a ktoré
a)
smerujú k vyjadreniu možných výhrad voči účtovnej závierke platobnej inštitúcie alebo k ovplyvňovaniu nepretržitého fungovania platobnej inštitúcie,
b)
svedčia o zistení porušenia zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podmienok určených v povolení udelenom podľa § 64 ods. 1 alebo
c)
môžu ovplyvniť riadny výkon činnosti platobnej inštitúcie.
(4)
Platobná inštitúcia je povinná v písomnej zmluve s audítorom alebo audítorskou spoločnosťou46) zabezpečiť vypracovanie správy audítora o overení údajov v hláseniach požadovaných Národnou bankou Slovenska podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 96. Túto správu je platobná inštitúcia povinná predložiť Národnej banke Slovenska do 30. júna roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý bol audit vykonaný.
(5)
Platobná inštitúcia je povinná bezplatne a včas vypracúvať a predkladať Národnej banke Slovenska zrozumiteľné a prehľadné výkazy, hlásenia, správy a iné informácie a doklady o skutočnostiach, ktoré sa týkajú jej ekonomickej a finančnej situácie, majetkových pomerov a vykonávania obchodov, poskytovania platobných služieb, a to na požiadanie Národnej banky Slovenska a tiež podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 96 ods. 1 písm. i). Údaje uvedené v predkladaných výkazoch, hláseniach, správach a iných informáciách a dokladoch musia byť úplné, aktuálne, správne, pravdivé a preukázateľné. Ak predložené výkazy, hlásenia, správy a iné informácie a doklady neobsahujú požadované údaje, nezodpovedajú ustanovenej metodike, alebo ak vzniknú dôvodné pochybnosti o ich úplnosti, aktuálnosti, správnosti, pravdivosti, preukázateľnosti alebo pravosti, platobná inštitúcia je povinná na vyžiadanie Národnej banky Slovenska predložiť podklady a podať vysvetlenie v lehote určenej Národnou bankou Slovenska.
(6)
Platobná inštitúcia je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska, ktorý audítor bol poverený overením účtovnej závierky, a to do 30. júna kalendárneho roka alebo do polovice účtovného obdobia, za ktoré sa má audit vykonať; to platí aj o audítorovi, ktorý vykonáva audítorské služby pre platobnú inštitúciu v mene a na účet iného audítora. Národná banka Slovenska je oprávnená do 31. augusta tohto kalendárneho roka alebo do ôsmich mesiacov od začiatku účtovného obdobia po doručení tohto oznámenia výber audítora odmietnuť. Ak ide o platobnú inštitúciu, ktorej bolo udelené povolenie v priebehu kalendárneho roka, oznámenie sa vykoná do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia. Národná banka Slovenska je oprávnená v takom prípade do 30 dní po doručení oznámenia audítora odmietnuť. Do 45 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí audítora je platobná inštitúcia povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska nového audítora. Ak Národná banka Slovenska odmietne aj výber ďalšieho audítora, Národná banka Slovenska určí v súlade s osobitným predpisom,55a) ktorý audítor účtovnú závierku overí.
(7)
Ustanovenie odseku 3 sa vzťahuje rovnako na audítora, ktorý overuje účtovné závierky osôb, ktoré tvoria s platobnou inštitúciou skupinu s úzkymi väzbami.
(8)
Za audítora nemožno vybrať osobu, ktorá má k platobnej inštitúcii osobitný vzťah z dôvodov ustanovených v osobitnom predpise,55a) a audítora, ktorý neplní povinnosti podľa odseku 3; to platí aj pre fyzickú osobu, ktorá vykonáva audítorskú činnosť v mene audítora, ktorým je audítorská spoločnosť.
(9)
Audítor je povinný na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska poskytnúť podklady o skutočnostiach podľa odseku 3 a iné informácie a podklady zistené počas výkonu jeho činnosti v platobnej inštitúcii.
(10)
Platobná inštitúcia je povinná zabezpečiť ochranu elektronického spracúvania a uschovávania údajov pred zneužitím, zničením, poškodením, odcudzením alebo stratou.
§ 77
(1)
Platobná inštitúcia môže okrem poskytovania platobných služieb uvedených v § 2 ods. 1 vykonávať aj tieto ďalšie obchodné činnosti:
a)
poskytovanie prevádzkových a s nimi súvisiacich doplnkových služieb, najmä zabezpečovanie vykonania platobných operácií, zmenárenskú činnosť, úschovu a uchovávanie a spracovávanie údajov,
b)
prevádzkovanie platobných systémov podľa tohto zákona,
c)
iné obchodné činnosti.
(2)
Na účely vykonávania platobnej operácie platobnou inštitúciou sa prevodom finančných prostriedkov rozumie aj bezhotovostný nákup alebo bezhotovostný predaj finančných prostriedkov v jednej mene za finančné prostriedky v inej mene podľa § 1 ods. 2 vykonávaný na pokyn platiteľa alebo príjemcu, daný platobnej inštitúcii na vlastný účet platobnej inštitúcie alebo na platobný účet používateľa platobných služieb, alebo sprostredkovanie takého prevodu; uskutočnenie takého prevodu sa pripúšťa len pri poskytovaní platobnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. c) až f).
(3)
Ak platobná inštitúcia poskytuje niektorú z platobných služieb uvedených v § 2 ods. 1 a zároveň vykonáva iné obchodné činnosti podľa odseku 1, Národná banka Slovenska je oprávnená požadovať založenie samostatnej platobnej inštitúcie, ak činnosti platobnej inštitúcie nesúvisiace s poskytovaním platobných služieb narúšajú alebo môžu narušiť finančnú stabilitu platobnej inštitúcie alebo schopnosť príslušných orgánov dohliadať, či platobná inštitúcia dodržiava všetky povinnosti ustanovené zákonom.
(4)
Platobná inštitúcia pri poskytovaní platobných služieb vedie platobné účty, ktoré sa používajú výlučne na platobné operácie. Finančné prostriedky, ktoré platobná inštitúcia prijala od používateľov platobných služieb na poskytnutie platobných služieb, nie sú vkladom57) ani elektronickými peniazmi.
(5)
Platobná inštitúcia môže poskytnúť úver pri platobných službách podľa § 2 ods. 1 písm. d)f) a g), ak sú splnené tieto podmienky:
a)
úver je doplnkový a udeľuje sa výlučne v súvislosti s výkonom platobnej operácie, týmto nie sú dotknuté osobitné zákony alebo iné všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na poskytovanie úverov spotrebiteľom,58)
b)
lehota splatnosti úveru je najviac 12 mesiacov,
c)
takýto úver sa neposkytuje z finančných prostriedkov prijatých na účel vykonania platobnej operácie,
d)
vlastné zdroje financovania platobnej inštitúcie sú vždy primerané so zreteľom na celkovú sumu poskytnutého úveru.
(6)
Platobná inštitúcia nesmie prijímať vklady.57)
(7)
Platobná inštitúcia nesmie finančné prostriedky prijaté od používateľov platobných služieb zlúčiť s finančnými prostriedkami prijatými od iných osôb, ako sú používatelia platobných služieb; takéto finančné prostriedky, ktoré neboli prevedené príjemcovi alebo inému poskytovateľovi platobných služieb do konca pracovného dňa nasledujúceho po dni prijatia, musí platobná inštitúcia uložiť na samostatný účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo investovať do bezpečných, likvidných a nízkorizikových aktív.
(8)
Ak platobná inštitúcia nepostupuje podľa odseku 7, je povinná mať uzatvorenú poistnú zmluvu alebo inú porovnateľnú záruku poskytnutú poisťovňou, bankou alebo inštitúciou elektronických peňazí, ktorá nepatrí do rovnakej skupiny ako samotná platobná inštitúcia, do výšky sumy rovnajúcej sa finančným prostriedkom, ktoré by boli oddelené v prípade neexistencie takejto poistnej zmluvy alebo inej porovnateľnej záruky splatnej, ak platobná inštitúcia nie je schopná plniť svoje finančné záväzky.
(9)
Finančné prostriedky prijaté platobnou inštitúciou od používateľov platobných služieb netvoria súčasť majetku platobnej inštitúcie ani nepodliehajú výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov33) a sú z neho vylúčené.
(10)
Ak platobná inštitúcia vykonáva niektorú z činností podľa odseku 1 a časť finančných prostriedkov prijatých od používateľov platobných služieb sa má použiť na vykonanie platobných operácií a časť finančných prostriedkov slúži na iné účely ako vykonávanie platobných operácií, platobná inštitúcia postupuje podľa odseku 7 alebo odseku 8 pri časti finančných prostriedkov prijatých od používateľov platobných služieb určených na vykonanie platobných operácií. Ak časť finančných prostriedkov prijatých od používateľov platobných služieb určených na vykonanie platobných operácií nie je vopred známa, platobná inštitúcia určí hodnotu priemeru týchto finančných prostriedkov ako odhad ich predpokladaného objemu na základe dostupného časového radu údajov o finančných prostriedkoch určených alebo použitých na vykonanie platobných operácií. Ak hodnotu priemeru finančných prostriedkov prijatých od používateľov platobných služieb určených na vykonanie platobných operácií nemožno určiť ani na základe takého časového radu údajov, určí sa hodnota týchto finančných prostriedkov na základe obchodného plánu podnikania zohľadňujúceho požiadavky Národnej banky Slovenska a vychádzajúceho z navrhovanej stratégie činnosti žiadateľa obsiahnutého v žiadosti podľa § 64 ods. 4 písm. i).
§ 77a
(1)
Platobná inštitúcia je povinná
a)
zaviesť, uplatňovať a dodržiavať primerané stratégie a postupy riadenia rizík na identifikáciu rizík spojených s jej činnosťami, procesmi, systémami a novými druhmi obchodov,
b)
prijať účinné opatrenia, procesy a mechanizmy na riadenie rizík spojených s jej činnosťami, procesmi, systémami a novými druhmi obchodov,
c)
monitorovať
1.
primeranosť a účinnosť svojich stratégií a postupov riadenia rizík,
2.
stupeň dodržiavania opatrení, procesov a mechanizmov, ktoré boli prijaté podľa písmena b) platobnou inštitúciou,
3.
primeranosť a účinnosť opatrení prijatých na nápravu nedostatkov v týchto stratégiách a postupoch, opatreniach, procesoch a mechanizmoch vrátane nedostatkov spočívajúcich v ich nedodržiavaní.
(2)
Platobná inštitúcia si v rámci stratégie a postupov riadenia rizík určí najmä
a)
riziká, ktoré považuje za významné,
b)
zásady a postup pri riadení jednotlivých rizík,
c)
akceptovateľnú mieru podstupovaných rizík,
d)
postup na zostavenie pohotovostného plánu v prípade krízy likvidity a zaistenie kontinuálnej činnosti platobnej inštitúcie v prípade mimoriadnych udalostí.
(3)
V organizačnej štruktúre platobnej inštitúcie musí byť zahrnutý zamestnanec alebo zamestnanci zodpovední za výkon funkcie riadenia rizík, ktorou sa na účely tohto zákona rozumie
a)
uplatňovanie stratégie a postupov podľa odseku 1,
b)
predkladanie správ a poskytovanie poradenstva členom štatutárneho orgánu.
(4)
Funkciu riadenia rizík vykonáva jeden alebo viacerí zamestnanci platobnej inštitúcie alebo iné osoby na základe zmluvy, a to nezávisle od iných organizačných útvarov platobnej inštitúcie a od orgánov platobnej inštitúcie.
(5)
Platobná inštitúcia nie je povinná zriadiť funkciu riadenia rizík podľa odseku 3, ak to nie je primerané povahe, rozsahu a zložitosti jej predmetu činností a rozsahu poskytovaných služieb a ak môže preukázať, že prijala účinné stratégie a postupy podľa odseku 1.
§ 78
(1)
Činnosť platobných inštitúcií, agentov platobných služieb a osôb, ktorým bol zverený výkon prevádzkových činností, podlieha dohľadu, ktorý vykonáva Národná banka Slovenska podľa tohto zákona a osobitných predpisov,39) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti platobnej inštitúcie spočívajúce v nedodržaní podmienok určených v povolení, podmienok alebo povinností vyplývajúcich z iných rozhodnutí Národnej banky Slovenska uložených platobnej inštitúcii, v nedodržiavaní alebo v obchádzaní ustanovení tohto zákona, právne záväzných aktov Európskej únie vzťahujúcich sa na výkon platobných služieb, osobitných zákonov20) alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon platobných služieb, môže Národná banka Slovenska podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov
a)
uložiť platobnej inštitúcii povinnosť prijať opatrenia na nápravu,
b)
uložiť platobnej inštitúcii pokutu do 300 000 eur a pri opakovanom alebo závažnom nedostatku až do 600 000 eur,
c)
uložiť platobnej inštitúcii povinnosť predkladať osobitné výkazy, hlásenia, správy a iné informácie,
d)
obmedziť alebo pozastaviť platobnej inštitúcii výkon niektorej činnosti uvedenej v povolení na poskytovanie platobných služieb,
e)
odobrať platobnej inštitúcii povolenie na výkon niektorej činnosti uvedenej v povolení na poskytovanie platobných služieb,
f)
uložiť platobnej inštitúcii povinnosť opraviť účtovnú alebo inú evidenciu podľa zistení Národnej banky Slovenska alebo audítora,
g)
uložiť platobnej inštitúcii povinnosť uverejniť opravu neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, ktorú platobná inštitúcia uverejnila o svojich obchodoch alebo inej svojej činnosti, o svojej ekonomickej a finančnej situácii alebo o svojich majetkových pomeroch,
h)
uložiť platobnej inštitúcii povinnosť zúčtovať straty z hospodárenia
1.
s nerozdeleným ziskom z minulých rokov, fondmi tvorenými zo zisku a kapitálovými fondmi platobnej inštitúcie,
2.
so základným imaním platobnej inštitúcie,
i)
odobrať platobnej inštitúcii povolenie na poskytovanie platobných služieb,
j)
uložiť platobnej inštitúcii povinnosť prijať opatrenia potrebné na plnenie povinností podľa § 77 ods. 7 až 10 pri nakladaní s finančnými prostriedkami prijatými od používateľov platobných služieb.
(3)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že platobná inštitúcia poskytuje platobné služby, ktoré nemá uvedené v povolení na poskytovanie platobných služieb, zakáže platobnej inštitúcii poskytovať tieto platobné služby. Tým nie sú dotknuté ustanovenia odseku 2.
(4)
Uložením opatrenia na nápravu, pokuty alebo inej sankcie podľa odsekov 2 a 3 nie je dotknutá zodpovednosť platobnej inštitúcie podľa osobitných zákonov.38)
(5)
Opatrenia na nápravu, pokutu a iné sankcie podľa odsekov 2 a 3 možno ukladať súbežne a opakovane. Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uložená pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.
(6)
Opatrenia na nápravu, pokutu a iné sankcie podľa odsekov 2 a 3 možno uložiť do dvoch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov od ich vzniku. Premlčacie lehoty podľa prvej vety sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie lehoty podľa osobitného zákona,43a) pričom od prerušenia premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota. Nedostatky uvedené v protokole o vykonanom dohľade na mieste sa považujú za zistené odo dňa skončenia príslušného dohľadu na mieste podľa osobitného zákona.43b)
(7)
Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení opatrenia na nápravu, pokuty alebo inej sankcie podľa odsekov 2 a 3 prerokovať nedostatky v činnosti platobnej inštitúcie s členmi jej štatutárneho orgánu, s členmi jej dozornej rady, s jej vedúcimi zamestnancami a s vedúcim jej útvaru vnútornej kontroly. Tieto osoby sú povinné poskytnúť Národnej banke Slovenska ňou požadovanú súčinnosť.
(8)
Ak ide o odôvodnené podozrenie na neoprávnené poskytovanie platobných služieb, je Národná banka Slovenska oprávnená od takto konajúcej osoby požadovať potrebné informácie súvisiace s týmto podozrením. Táto osoba je povinná informácie požadované Národnou bankou Slovenska na základe výzvy poskytnúť bez zbytočného odkladu v požadovanej forme, podobe a štruktúre, s možnosťou si overiť tieto informácie priamo na mieste u tejto osoby. Na overenie informácií a na postup pri tomto overení sa rovnako vzťahujú ustanovenia osobitného zákona.58b)
(9)
Ak Národná banka Slovenska podľa odseku 8 zistí, že sa poskytujú platobné služby bez povolenia podľa § 64 ods. 1, alebo sa nedodržiava alebo obchádza iné ustanovenie tohto zákona, právne záväzných aktov Európskej únie vzťahujúcich sa na poskytovanie platobných služieb, osobitných predpisov20) alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahuje na poskytovanie platobných služieb, zakáže pokračovať v poskytovaní platobných služieb a uloží tejto osobe pokutu podľa odseku 2 písm. b) podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov, a ak tak všeobecne záväzné právne predpisy ustanovujú, oznámi tieto zistenia orgánom činným v trestnom konaní.
(10)
Národná banka Slovenska môže uložiť za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie činností podľa tohto zákona alebo na výkon dohľadu, zo stanov platobnej inštitúcie a z iných vnútorných predpisov alebo za porušenie podmienok alebo povinností uložených rozhodnutím vydaným Národnou bankou Slovenska podľa závažnosti, miery zavinenia, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov
a)
členovi štatutárneho orgánu platobnej inštitúcie a členovi dozornej rady platobnej inštitúcie pokutu až do výšky 12-násobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov za predchádzajúci rok od platobnej inštitúcie; ak príslušná osoba poberala príjmy od platobnej inštitúcie iba počas časti predchádzajúceho roka, vypočíta sa mesačný priemer z jej celkových príjmov za túto časť roka,
b)
prokuristovi platobnej inštitúcie pokutu až do výšky 12-násobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov za predchádzajúci rok od platobnej inštitúcie; ak prokurista platobnej inštitúcie poberal príjmy od platobnej inštitúcie iba počas časti predchádzajúceho roka, vypočíta sa mesačný priemer z jej celkových príjmov za túto časť roka.
(11)
Osobu, ktorá sa právoplatným uložením pokuty stala nedôveryhodnou osobou podľa § 2 ods. 31, je platobná inštitúcia povinná bez zbytočného odkladu odvolať z funkcie.
§ 79
(1)
Platobná inštitúcia môže poskytovať platobné služby podľa § 2 ods. 1 aj v inom členskom štáte prostredníctvom svojej pobočky alebo bez založenia pobočky za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(2)
Platobná inštitúcia, ktorá chce prvýkrát poskytovať platobné služby v inom členskom štáte, písomne oznámi Národnej banke Slovenska
a)
názov a sídlo platobnej inštitúcie,
b)
hostiteľský členský štát, na ktorého území chce poskytovať platobné služby,
c)
druh platobných služieb, ktoré chce poskytovať na území hostiteľského členského štátu,
d)
v prípade zriadenia pobočky aj
1.
sídlo pobočky v hostiteľskom členskom štáte,
2.
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby zodpovednej za riadenie pobočky a
3.
organizačnú štruktúru pobočky.
(3)
Národná banka Slovenska do jedného mesiaca od prijatia oznámenia podľa odseku 2 oznámi tieto informácie orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu a informuje o tom platobnú inštitúciu.
(4)
Zmeny v údajoch uvedených v odseku 2 platobná inštitúcia písomne oznámi najmenej 30 dní pred uskutočnením pripravovaných zmien Národnej banke Slovenska a orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu.
(5)
Zahraničná platobná inštitúcia so sídlom na území iného členského štátu môže poskytovať platobné služby podľa § 2 ods. 1 na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej pobočky alebo bez založenia pobočky, a to aj prostredníctvom agenta platobných služieb, ak má povolenie na poskytovanie týchto platobných služieb vydané v inom členskom štáte, a to na základe písomného oznámenia príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu doručeného Národnej banke Slovenska. Zahraničná platobná inštitúcia so sídlom na území iného členského štátu zodpovedá za škodu spôsobenú pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie alebo jej agentom platobných služieb. Dohľad nad pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie na území Slovenskej republiky vykonáva orgán dohľadu domovského členského štátu.
(6)
Ak chce Národná banka Slovenska vykonať dohľad na mieste v pobočke platobnej inštitúcie, u jej agenta alebo u osoby, ktorej bol zverený výkon prevádzkových činností, na území hostiteľského členského štátu, informuje o tom príslušný orgán dohľadu tohto štátu a spolupracuje s ním. Národná banka Slovenska sa môže s príslušným orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu dohodnúť, že dohľad na mieste vykoná tento orgán dohľadu.
(7)
Národná banka Slovenska sa môže s príslušným orgánom dohľadu domovského členského štátu dohodnúť, že vykoná dohľad na mieste v pobočke zahraničnej platobnej inštitúcie, u jej agenta platobných služieb alebo u osoby, ktorej bol zverený výkon prevádzkových činnosti, na území Slovenskej republiky.
(8)
Národná banka Slovenska poskytuje príslušným orgánom dohľadu iných členských štátov všetky základné a dôležité informácie, a to najmä v prípadoch porušenia povinností alebo podozrenia z porušenia povinností na území Slovenskej republiky zo strany pobočky zahraničnej platobnej inštitúcie, jej agenta platobných služieb, alebo osoby, ktorej zahraničná platobná inštitúcia zverila výkon prevádzkových činností.
§ 79a
(1)
Platobná inštitúcia podľa § 63 písm. b) môže poskytovať platobnú službu v rozsahu obmedzenom výlučne na vykonávanie platobných operácií podľa § 2 ods. 1 písm. f) len na základe povolenia na poskytovanie tejto platobnej služby vtedy, ak priemer z celkovej sumy platobných operácií vykonaných platobnou inštitúciou za posledných 12 mesiacov nepresahuje sumu 3 000 000 eur za mesiac, a to vrátane platobných operácií vykonaných platobnou inštitúciou prostredníctvom agentov platobných služieb. Ak priemer z celkovej sumy platobných operácií podľa prvej vety nie je dostupný, platobná inštitúcia podľa § 63 písm. b) namiesto tohto priemeru použije hodnotu uvedenú v obchodnom pláne podnikania zohľadňujúcom požiadavky Národnej banky Slovenska a vychádzajúcom z navrhovanej stratégie činnosti žiadateľa obsiahnutého v žiadosti podľa § 64 ods. 4 písm. i).
(3)
Na žiadosť o udelenie povolenia podľa § 63 písm. b) sa vzťahujú ustanovenia § 64 ods. 2 písm. e), ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. e) vo vzťahu k preverovaniu splnenia požiadaviek odbornej spôsobilosti podľa § 2 ods. 30 a dôveryhodnosti podľa § 2 ods. 31 u fyzických osôb navrhovaných za členov štatutárneho orgánu, prokuristu, vedúcich zamestnancov a vedúceho zamestnanca útvaru vnútornej kontroly, ktoré zodpovedajú za činnosť poskytovania platobnej služby. Na fyzické osoby navrhované za členov dozornej rady sa ustanovenia uvedené v prvej vete vzťahujú len na preverovanie splnenia požiadavky dôveryhodnosti podľa § 2 ods. 31.
(4)
Na platobnú inštitúciu podľa § 63 písm. b) sa nevzťahujú ustanovenia § 65 ods. 2 písm. b), § 66 ods. 1 písm. f), § 69 ods. 5, § 72 ods. 1 až 3, § 73 ods. 5 a 8 a § 76 ods. 2.
(5)
Na nadobudnutie kvalifikovanej účasti alebo na zvýšenie kvalifikovanej účasti podľa § 66 ods. 1 písm. a) na platobnej inštitúcii podľa § 63 písm. b) vo forme priameho podielu sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska. Osoba, ktorá chce zrušiť alebo znížiť kvalifikovanú účasť vo forme priameho podielu na tejto platobnej inštitúcii v takom rozsahu, že jej priamy podiel klesne pod 20 %, 30 % alebo 50 %, alebo tak, že by táto platobná inštitúcia prestala byť jej dcérskou spoločnosťou, je povinná túto skutočnosť vopred písomne oznámiť Národnej banke Slovenska.
(6)
Na voľbu alebo vymenovanie osôb navrhovaných za členov štatutárneho orgánu platobnej inštitúcie podľa § 63 písm. b), na menovanie za prokuristu tejto platobnej inštitúcie, ustanovenie vedúceho zamestnanca a vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly, ktoré zodpovedajú za činnosť poskytovania platobnej služby, sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 66 ods. 1 písm. b).
(7)
Platobná inštitúcia podľa § 63 písm. b) je okrem poskytovania platobnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. f) oprávnená vykonávať aj obchodné činnosti podľa § 77 ods. 1.
(8)
Platobná inštitúcia podľa § 63 písm. b) vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.29)
(9)
Platobná inštitúcia podľa § 63 písm. b) nemôže v inom členskom štáte
a)
poskytovať platobné služby podľa § 2 ods. 1,
b)
vykonávať činnosti podľa § 77 ods. 1 písm. a).
(10)
Ak platobná inštitúcia podľa § 63 písm. b) nespĺňa podmienku podľa odseku 1, je do 30 dní povinná požiadať Národnú banku Slovenska o udelenie povolenia podľa § 63 písm. a) a po jeho udelení bezodkladne písomne vrátiť povolenie podľa § 63 písm. b); na takéto vrátenie povolenia sa nevzťahuje ustanovenie § 66 ods. 1 písm. d). Ak táto platobná inštitúcia nepožiada v ustanovenej lehote o povolenie podľa § 63 písm. a), nesmie pokračovať v poskytovaní platobnej služby a je povinná požiadať o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 66 ods. 1 písm. d) na vrátenie povolenia podľa § 63 písm. b). Právnická osoba, ktorej zaniklo oprávnenie na poskytovanie platobnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. f), je povinná bezodkladne vyrovnať svoje pohľadávky a záväzky, ktoré jej vznikli z poskytovania platobnej služby alebo ktoré súvisia s poskytovaním platobnej služby.
(11)
Platobná inštitúcia podľa § 63 písm. b) je povinná raz mesačne podať Národnej banke Slovenska správu o sume vykonaných platobných operácií za predchádzajúci kalendárny mesiac vrátane platobných operácií vykonaných platobnou inštitúciu prostredníctvom agentov platobných služieb, ak Národná banka Slovenska nerozhodne o inej periodicite podávania správy.
(12)
Podmienky podľa odsekov 1 až 11 je platobná inštitúcia podľa § 63 písm. b) povinná dodržiavať počas celej doby platnosti povolenia podľa § 63 písm. b). O zmene údajov a skutočností rozhodujúcich na udelenie tohto povolenia je táto platobná inštitúcia povinná Národnú banku Slovenska písomne informovať bez zbytočného odkladu.
(13)
Zahraničná platobná inštitúcia, ktorá poskytuje platobné služby v obmedzenom rozsahu, nemôže na území Slovenskej republiky poskytovať platobné služby.
PIATA ČASŤ
ELEKTRONICKÉ PENIAZE A INŠTITÚCIA ELEKTRONICKÝCH PEŇAZÍ
§ 80
(1)
Elektronické peniaze sú peňažnou hodnotou uchovávanou elektronicky, vrátane magnetického záznamu, ktoré predstavujú peňažný záväzok vydavateľa elektronických peňazí vzniknutý pri prijatí finančných prostriedkov na účely vykonávania platobných operácií a ktoré sú na základe zmluvy prijímané aj u inej osoby ako u vydavateľa elektronických peňazí.
(2)
Elektronické peniaze možno vydať len na základe predchádzajúceho prijatia finančných prostriedkov vo výške nominálnej hodnoty prijatých finančných prostriedkov. Prijaté finančné prostriedky, za ktoré vydavateľ elektronických peňazí ihneď vydal elektronické peniaze, nie sú vkladom.57)
(3)
Vydavateľom elektronických peňazí sa rozumie
a)
banka, zahraničná banka alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá má v bankovom povolení uvedené aj vydávanie a správu elektronických peňazí,
b)
inštitúcia elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1, zahraničná inštitúcia elektronických peňazí alebo pobočka zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí,
c)
poštový podnik,7) ak je podľa osobitného zákona oprávnený vydávať elektronické peniaze,
d)
Národná banka Slovenska alebo Európska centrálna banka, ak nekonajú ako menový orgán alebo ak nejde o činnosti, ktoré sa týkajú zabezpečovania verejných potrieb, a ak vydávajú elektronické peniaze,
e)
Štátna pokladnica, Exportno-importná banka Slovenskej republiky, miestne orgány štátnej správy, obce a vyššie územné celky, ak sú podľa osobitného zákona oprávnené vydávať elektronické peniaze a ak ide o činnosti, ktoré sa týkajú zabezpečovania verejných potrieb.
(4)
Vydavateľ elektronických peňazí vydá elektronické peniaze na základe zmluvy o vydávaní elektronických peňazí, ktorá obsahuje informácie o
a)
vydavateľovi elektronických peňazí v tomto rozsahu:
1.
obchodné meno a sídlo vydavateľa elektronických peňazí a jeho identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
2.
sídlo pobočky vydavateľa elektronických peňazí zriadenej v Slovenskej republike,
3.
ďalšia adresa vrátane elektronickej adresy, ktorá je dôležitá pre komunikáciu s vydavateľom elektronických peňazí,
4.
podmienky, za ktorých si vydavateľ elektronických peňazí vyhradzuje právo zablokovať platobný prostriedok, na ktorom sú uložené vydané elektronické peniaze, ak to bolo dohodnuté,
5.
údaje o povolení na vydávanie elektronických peňazí, číslo rozhodnutia Národnej banky Slovenska, ktorým bolo udelené povolenie na vydávanie elektronických peňazí, údaje o registri, v ktorom je zaregistrované povolenie vydavateľa elektronických peňazí alebo rovnocenná identifikácia podľa tohto registra a údaje o príslušných orgánoch dohľadu,
b)
majiteľovi elektronických peňazí, ktorými sú identifikačné údaje najviac v rozsahu podľa § 88 ods. 3 písm. a) prvého a druhého bodu,
c)
podmienkach vydávania a spätnej výmeny elektronických peňazí,
d)
službách, ktoré sa majú poskytovať majiteľovi elektronických peňazí, pri používaní elektronických peňazí,
e)
sume poplatkov podľa odsekov 8 až 10,
f)
jazyku, v ktorom sa uzatvára zmluva a v ktorom sa uskutočňuje komunikácia počas tohto zmluvného vzťahu,
g)
zmenách zmluvy a jej ukončení v tomto rozsahu:
1.
doba platnosti zmluvy,
2.
právo majiteľa elektronických peňazí ukončiť zmluvu,
h)
práve na nápravu v tomto rozsahu:
1.
zmluvná doložka o rozhodnom práve, ktorým sa riadi zmluva alebo príslušný súd,
2.
postup podávania reklamácií a riešenia sporov, ktoré môže majiteľ elektronických peňazí využiť podľa § 89 až 95.
(5)
Zmluva podľa odseku 4 môže byť súčasťou zmluvy podľa § 31 ods. 2.
(6)
O zmluvných podmienkach podľa odseku 4 je vydavateľ elektronických peňazí povinný informovať majiteľa elektronických peňazí pred uzavretím zmluvy.
(7)
Vydavateľ elektronických peňazí je na žiadosť majiteľa elektronických peňazí povinný vykonať spätnú výmenu elektronických peňazí za finančné prostriedky v hotovosti alebo prevodom prostriedkov na platobný účet, a to v ich nominálnej hodnote.
(8)
Majiteľ elektronických peňazí môže kedykoľvek počas zmluvného vzťahu požiadať vydavateľa elektronických peňazí o spätnú výmenu celej hodnoty vydaných elektronických peňazí alebo časti hodnoty vydaných elektronických peňazí.
(9)
Ak majiteľ elektronických peňazí požaduje spätnú výmenu elektronických peňazí v deň ukončenia zmluvy podľa odseku 4 alebo do jedného roka po ukončení tejto zmluvy, vydavateľ elektronických peňazí bez poplatku
a)
vymení celkovú peňažnú hodnotu elektronických peňazí alebo
b)
vymení požadovanú peňažnú hodnotu elektronických peňazí, ak ide o vydavateľa elektronických peňazí, ktorým je inštitúcia elektronických peňazí, ktorá vykonáva jednu alebo viac činností podľa § 81 ods. 2 písm. e) a nie je vopred známe, aká časť finančných prostriedkov sa použije ako elektronické peniaze.
(10)
Vydavateľ elektronických peňazí môže za spätnú výmenu elektronických peňazí požadovať poplatok, len ak je poplatok dohodnutý v zmluve podľa odseku 4 a len ak
a)
spätná výmena elektronických peňazí sa vyžaduje predo dňom ukončenia tejto zmluvy,
b)
majiteľ elektronických peňazí vypovie zmluvu uzavretú na dobu určitú predo dňom jej ukončenia alebo
c)
spätná výmena sa požaduje viac ako rok po dni ukončenia tejto zmluvy.
(11)
Poplatok podľa odseku 10 nesmie byť vyšší ako skutočné náklady vydavateľa elektronických peňazí na vykonanie spätnej výmeny elektronických peňazí.
(12)
Podmienky spätnej výmeny elektronických peňazí osobou, ktorá nie je spotrebiteľom a ktorá prijíma elektronické peniaze od majiteľa elektronických peňazí, sú obsahom zmluvy uzatvorenej medzi vydavateľom elektronických peňazí a touto osobou.
(13)
Okrem vydavateľov elektronických peňazí podľa odseku 3 nesmie nikto vydávať elektronické peniaze na území Slovenskej republiky; tým nie je dotknuté ustanovenie § 86 ods. 13.
(14)
Vydavateľ elektronických peňazí sa nemôže na úkor majiteľa elektronických peňazí odchyľovať od ustanovení tohto zákona a osobitných zákonov.59)
(15)
Vydavateľ elektronických peňazí zodpovedá za správne vydanie elektronických peňazí, správne vykonanie spätnej výmeny elektronických peňazí, ako aj za bezpečné spravovanie elektronických peňazí.
(16)
Na obdobie, počas ktorého majiteľ vlastní elektronické peniaze, sa zakazuje poskytovanie úroku alebo akékoľvek iné zvýhodnenie spojené s obdobím držby elektronických peňazí.
§ 81
(1)
Inštitúcia elektronických peňazí je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je na základe udeleného povolenia na vydávanie elektronických peňazí oprávnená vydávať elektronické peniaze, spravovať elektronické peniaze a vykonávať platobné operácie súvisiace s vydávaním elektronických peňazí
a)
bez obmedzenia rozsahu vydávaných elektronických peňazí alebo
b)
v obmedzenom rozsahu podľa § 87.
(2)
Inštitúcia elektronických peňazí podľa odseku 1 môže okrem činností podľa odseku 1 vykonávať aj tieto ďalšie činnosti:
a)
poskytovať platobné služby podľa § 2 ods. 1, ktoré má uvedené v povolení na vydávanie elektronických peňazí; na poskytovanie platobných služieb sa vzťahujú ustanovenia druhej časti tohto zákona,
b)
poskytovať úvery používateľom platobných služieb súvisiace s platobnými službami podľa § 2 ods. 1 písm. d), f) alebo g), ak má túto činnosť uvedenú v povolení na vydávanie elektronických peňazí; takýto úver sa neposkytuje z finančných prostriedkov prijatých za vydané elektronické peniaze ani z prostriedkov prijatých na účel poskytovania platobných služieb; na poskytovanie úverov sa vzťahujú ustanovenia § 77 ods. 5,
c)
poskytovať prevádzkové služby a s nimi úzko súvisiace pomocné služby, ktoré bezprostredne súvisia s
1.
vydávaním elektronických peňazí alebo
2.
poskytovaním platobných služieb,
d)
prevádzkovať platobný systém, ak má na túto činnosť udelené povolenie podľa § 57,
e)
vykonávať iné obchodné činnosti ako vydávanie elektronických peňazí.
(3)
Ak inštitúcia elektronických peňazí vykonáva niektoré z platobných služieb podľa odseku 2 písm. a) a b) a zároveň vykonáva činnosti podľa odseku 2 písm. c) až e), Národná banka Slovenska je oprávnená požadovať založenie samostatnej inštitúcie elektronických peňazí, ak tieto činnosti inštitúcie elektronických peňazí, ktoré nie sú spojené s vydávaním elektronických peňazí, narúšajú alebo môžu narušiť finančnú stabilitu inštitúcie elektronických peňazí alebo schopnosť príslušných orgánov dohliadať na dodržiavanie povinností ustanovených týmto zákonom.
(4)
Inštitúcia elektronických peňazí nesmie prijímať vklady.57)
(5)
Pre inštitúciu elektronických peňazí platia rovnako povinnosti uvedené v § 77 ods. 7 až 10 pri nakladaní s finančnými prostriedkami prijatými za vydané elektronické peniaze. Splnenie povinnosti podľa prvej vety nemusí inštitúcia elektronických peňazí uplatniť dovtedy, pokým nie sú tieto finančné prostriedky pripísané na jej účet alebo pokým jej nie sú inak sprístupnené; ihneď, ako má inštitúcia elektronických peňazí sprístupnené tieto finančné prostriedky, je povinná plniť povinnosti podľa prvej vety, a to najneskôr do piatich pracovných dní od vydania elektronických peňazí. Inštitúcia elektronických peňazí je povinná pri nakladaní s týmito finančnými prostriedkami postupovať tak, aby sa zabezpečila jej likvidita a minimalizácia trhových rizík vyplývajúcich z nakladania s týmito finančnými prostriedkami. Na tieto účely je inštitúcia elektronických peňazí povinná plniť povinnosti uvedené v § 77 ods. 7 až 10 pri riadení finančných rizík a ostatných rizík, ktorým je vystavená, a vytvárať zodpovedajúci funkčný, účinný a obozretne fungujúci systém riadenia rizík, zodpovedajúce administratívne postupy a primeraný vnútorný kontrolný systém.
(6)
Pre inštitúciu elektronických peňazí platia rovnako povinnosti uvedené v § 77 ods. 4 a 7 až 10 pri nakladaní s finančnými prostriedkami prijatými na poskytovanie platobných služieb.
(7)
Inštitúcia elektronických peňazí nemôže vydávať elektronické peniaze prostredníctvom iných osôb.
(8)
Inštitúcia elektronických peňazí môže v inom členskom štáte poskytovať platobné služby prostredníctvom agentov platobných služieb podľa § 75 na základe písomnej zmluvy; tým nie je dotknuté ustanovenie § 87 ods. 6.
(9)
Inštitúcia elektronických peňazí podľa odseku 1 písm. a) môže vykonávať činnosť aj v inom členskom štáte prostredníctvom svojej pobočky alebo bez založenia pobočky; tým nie je dotknuté ustanovenie § 87 ods. 6.
(10)
Inštitúcia elektronických peňazí môže ponúkať alebo spätne vymieňať elektronické peniaze prostredníctvom iných osôb konajúcich v jej mene na základe písomnej zmluvy.
(11)
Inštitúcia elektronických peňazí je povinná písomne formou vyhlásenia informovať Národnú banku Slovenska
a)
vopred o každej zmene opatrení prijatých pri plnení povinností uvedených v § 77 ods. 7 až 10 pri nakladaní s finančnými prostriedkami prijatými za vydané elektronické peniaze v tomto rozsahu:
1.
zoznam zmien obsahujúci popis, rozbor jednotlivých príčin a spolupôsobenie na analýzu rizík a vplyv na ochranu finančných prostriedkov pri ich správe,
2.
odôvodnenie a popis prijatých a očakávaných zmien, ktoré majú zlepšiť ochranu prijatých finančných prostriedkov pri ich správe,
b)
následne o vyhodnotení efektívnosti prijatých zmien opatrení podľa písmena a),
c)
o osobách konajúcich v jej mene podľa odseku 10, a to,
1.
ak ide o fyzickú osobu, v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť a dátum narodenia,
2.
ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, dátum narodenia, obchodné meno, adresa miesta podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
3.
ak ide o právnickú osobu, v rozsahu obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo.
§ 82
(1)
O udelení povolenia na vydávanie elektronických peňazí alebo o zmene udeleného povolenia na vydávanie elektronických peňazí rozhoduje na základe písomnej žiadosti Národná banka Slovenska. Žiadosť o udelenie povolenia predkladá žiadateľ, ktorý chce byť inštitúciou elektronických peňazí, a žiadosť o zmenu povolenia predkladá žiadateľ, ktorý je inštitúciou elektronických peňazí.
(2)
Na udelenie povolenia na vydávanie elektronických peňazí musia byť žiadateľom splnené tieto podmienky:
a)
inštitúcia elektronických peňazí je právnickou osobou založenou ako obchodná spoločnosť, ktorá je povinná vytvárať základné imanie a ktorá má zriadenú dozornú radu,45)
b)
splatený peňažný vklad do základného imania inštitúcie elektronických peňazí najmenej 350 000 eur,
c)
prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod peňažného vkladu do základného imania a aj ďalších finančných zdrojov inštitúcie elektronických peňazí,
d)
vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou na inštitúcii elektronických peňazí a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými osobami, najmä prehľadnosť ich podielov na základnom imaní a na hlasovacích právach v iných právnických osobách,
e)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú navrhované za členov štatutárneho orgánu, prokuristu, členov dozornej rady, vedúcich zamestnancov a za vedúceho útvaru vnútornej kontroly,
f)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj osoba s kvalifikovanou účasťou na inštitúcii elektronických peňazí,
g)
úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena f) nebránia výkonu dohľadu nad inštitúciou elektronických peňazí vrátane jej činnosti,
h)
právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhateľnosť v štáte, na ktorého území má skupina úzke väzby, neprekáža výkonu dohľadu,
i)
stanovy inštitúcie elektronických peňazí,
j)
vhodné a primerané technické systémy, zdroje a postupy na riadne vydávanie a správu elektronických peňazí,
k)
sídlo inštitúcie elektronických peňazí, jej ústredie a vydávanie elektronických peňazí musia byť na území Slovenskej republiky,
l)
analýza rizík činnosti inštitúcie elektronických peňazí, systém riadenia týchto rizík a metodika ich bezpečného riadenia,
m)
systém zabezpečenia elektronického spracúvania, uschovávania a zálohovania údajov o používateľoch platobných služieb a o vydávaní elektronických peňazí a zabezpečenie ich ochrany pred vyzradením, zneužitím, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením,
n)
osoby s kvalifikovanou účasťou na inštitúcii elektronických peňazí musia preukázať svoju finančnú schopnosť preklenúť jej prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu,
o)
funkčný systém ochrany finančných prostriedkov podľa § 77 ods. 7 a 8,
p)
ďalšie podmienky, ktorých splnenie sa vyžaduje na poskytovanie platobných služieb podľa § 64 ods. 2, ak sa má povolením na vydávanie elektronických peňazí udeliť povolenie na poskytovanie platobných služieb.
(3)
Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, výšku základného imania a predmet podnikania alebo predmet činnosti žiadateľa,
b)
zoznam osôb, ktoré budú mať kvalifikovanú účasť na inštitúcii elektronických peňazí a výšku kvalifikovaného podielu; v tomto zozname sa uvádza
1.
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu,
2.
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, dátum narodenia, obchodné meno, adresa miesta podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom,
3.
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
c)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá je navrhovaná za člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, vedúceho zamestnanca alebo za vedúceho zamestnanca útvaru vnútornej kontroly, a údaje, ktoré preukazujú jeho dôveryhodnosť a odbornú spôsobilosť,
d)
vyhlásenie žiadateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti žiadosti a jej príloh,
e)
miesto a dátum vyhotovenia žiadosti a úradne osvedčený podpis žiadateľa,
f)
druh požadovaných platobných služieb a ďalšie požadované činnosti podľa § 81 ods. 2 písm. b) a c).
(4)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 3 je
a)
výpis z obchodného registra35) žiadateľa,
b)
doklad o splatení peňažného vkladu do základného imania,
c)
zakladateľská listina, zakladateľská zmluva alebo spoločenská zmluva,
d)
návrh stanov inštitúcie elektronických peňazí,
e)
stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi a doklad o dôveryhodnosti osôb podľa odseku 2 písm. e) nie starší ako tri mesiace a čestné vyhlásenie o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom,
f)
návrh organizačnej štruktúry a organizačného poriadku inštitúcie elektronických peňazí,
g)
návrh vnútorných predpisov upravujúcich mechanizmy riadenia a vnútornej kontroly inštitúcie elektronických peňazí vrátane postupov riadenia rizík a vnútorných predpisov upravujúcich mechanizmy zamerané na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu,
h)
obchodný plán podnikania vychádzajúci z navrhovanej stratégie činnosti inštitúcie elektronických peňazí a podložený reálnymi ekonomickými výpočtami vrátane predbežného rozpočtu na prvé tri účtovné roky, ktorý preukazuje, že inštitúcia elektronických peňazí je schopná používať vhodné a primerané technické systémy, zdroje a postupy na riadne vydávanie a správu elektronických peňazí; súčasťou tohto plánu musí byť celková cieľová suma finančných záväzkov súvisiacich s vydávaním elektronických peňazí najmenej za prvých šesť mesiacov vykonávania povoleného vydávania elektronických peňazí od začatia vykonávania tejto činnosti,
i)
písomné doklady hodnoverne preukazujúce a dokladujúce finančnú schopnosť osôb s kvalifikovanou účasťou na inštitúcii elektronických peňazí preklenúť prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu tohto žiadateľa,
j)
opis opatrení prijatých na zabezpečenie finančných prostriedkov podľa § 77 ods. 7 a 8,
k)
podrobný opis zverenia výkonu prevádzkových činností inej osobe, ak inštitúcia elektronických peňazí plánuje zveriť výkon prevádzkových činností inej osobe,
l)
opis prevádzkových činností, ktoré inštitúcia elektronických peňazí plánuje vykonávať pre tretiu osobu, a podrobný opis spôsobu vykonávania týchto činností pre tretiu osobu,
m)
podrobný opis účasti inštitúcie elektronických peňazí v platobnom systéme,
n)
ďalšie doklady, ktorých predloženie sa vyžaduje na poskytovanie platobných služieb podľa § 64 ods. 4 písm. h), k), n), ak sa má povolením na vydávanie elektronických peňazí udeliť aj povolenie na poskytovanie platobných služieb.
(5)
Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o udelenie povolenia a zmenu povolenia najneskôr do troch mesiacov odo dňa podania úplnej žiadosti o udelenie povolenia.
(6)
Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2. Dôvodom na zamietnutie žiadosti o udelenie povolenia nesmú byť ekonomické potreby trhu.
(7)
Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia.
(8)
Žiadateľ, ktorý chce byť inštitúciou elektronických peňazí, je pred udelením povolenia podľa odseku 1 povinný preukázať Národnej banke Slovenska
a)
technickú, organizačnú a personálnu pripravenosť na riadny a bezpečný výkon vydávania elektronických peňazí, existenciu funkčného, účinného a obozretne fungujúceho riadiaceho a kontrolného systému vrátane systému riadenia rizík a útvaru vnútornej kontroly,
b)
úpravu celkovej cieľovej sumy finančných záväzkov súvisiacich s vydanými elektronickými peniazmi, ktorá tvorí súčasť obchodného plánu podnikania predkladaného podľa odseku 4 písm. h), ak bola potrebná taká úprava,
c)
úpravu právnych vzťahov s členmi štatutárneho orgánu inštitúcie elektronických peňazí písomnou zmluvou, na ktorú sa nevzťahujú pracovnoprávne predpisy;60) takouto písomnou zmluvou nesmie byť vylúčená ani obmedzená zodpovednosť člena štatutárneho orgánu inštitúcie elektronických peňazí za škody spôsobené pri výkone jeho funkcie v dôsledku porušenia povinnosti člena štatutárneho orgánu, ktorá pre neho vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo zo stanov inštitúcie elektronických peňazí, alebo z vnútorných právnych predpisov a aktov riadenia inštitúcie elektronických peňazí.
§ 83
(1)
Povolenie podľa § 82 ods. 1 sa udeľuje na neurčitý čas a nemožno ho previesť na inú osobu, ani neprechádza na právneho nástupcu inštitúcie elektronických peňazí.
(2)
Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného zákona47) musí výrok rozhodnutia o udelení povolenia na vydávanie elektronických peňazí, obsahovať aj
a)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia fyzických osôb, ktoré budú vykonávať funkcie členov štatutárneho orgánu, funkcie členov dozornej rady a prokuristov,
b)
schválenie stanov inštitúcie elektronických peňazí.
(3)
Povolenie môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí inštitúcia elektronických peňazí spĺňať pred začatím využívania povolenia na vydávanie elektronických peňazí alebo ktoré musí dodržiavať pri využívaní povolenia na vydávanie elektronických peňazí.
(4)
Na žiadosť o zmenu povolenia sa primerane vzťahuje § 82. Inštitúcia elektronických peňazí je povinná Národnú banku Slovenska vopred písomne informovať o zmenách, ktoré boli podkladom na udelenie povolenia.
(5)
Inštitúcia elektronických peňazí je povinná podať príslušnému registrovému súdu návrh na zápis povolených činností do obchodného registra na základe povolenia do 30 dní odo dňa, keď povolenie nadobudlo právoplatnosť. Inštitúcia elektronických peňazí je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri.
(6)
Požiadavky, podmienky a obmedzenia podľa odsekov 1 až 5 a § 82 je inštitúcia elektronických peňazí povinná dodržiavať počas celej doby platnosti povolenia na vydávanie elektronických peňazí. Ich plnenie je inštitúcia elektronických peňazí povinná hodnoverne preukazovať a dokladovať Národnej banke Slovenska podľa odseku 7.
(7)
Inštitúcia elektronických peňazí alebo pobočka zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí je povinná bezplatne a včas vypracúvať a predkladať Národnej banke Slovenska zrozumiteľné a prehľadné výkazy, hlásenia, správy a iné informácie a doklady o skutočnostiach, ktoré sa týkajú ich ekonomickej a finančnej situácie, majetkových pomerov a vykonávania obchodov, vydávania elektronických peňazí, a to na požiadanie Národnej banky Slovenska a tiež podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 96 ods. 1 písm. c). Údaje uvedené v predkladaných výkazoch, hláseniach, správach a iných informáciách a dokladoch musia byť úplné, aktuálne, správne, pravdivé a preukázateľné. Ak predložené výkazy, hlásenia, správy a iné informácie a doklady neobsahujú požadované údaje, nezodpovedajú ustanovenej metodike alebo ak vzniknú dôvodné pochybnosti o ich úplnosti, aktuálnosti, správnosti, pravdivosti, preukázateľnosti alebo pravosti, inštitúcia elektronických peňazí a pobočka zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí sú povinné na vyžiadanie Národnej banky Slovenska predložiť podklady a podať vysvetlenie v lehote určenej Národnou bankou Slovenska.
(8)
Inštitúcia elektronických peňazí a pobočka zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí so sídlom v inom členskom štáte, ktorá má na území Slovenskej republiky zriadenú pobočku, je povinnou osobou podľa osobitného zákona.48)
§ 84
(1)
Povolenie udelené podľa § 82 ods. 1 zaniká
a)
dňom jej zrušenia z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia udeleného podľa § 82 ods. 1,
b)
dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok inštitúcie elektronických peňazí alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok inštitúcie elektronických peňazí pre nedostatok majetku podľa osobitného zákona,50)
c)
dňom vrátenia povolenia; povolenie možno vrátiť len písomne a s predchádzajúcim písomným súhlasom Národnej banky Slovenska okrem vrátenia povolenia podľa § 87 ods. 8,
d)
ak inštitúcia elektronických peňazí nepodala návrh na jej zápis do obchodného registra v lehote podľa § 83 ods. 5.
(2)
Národná banka Slovenska je oprávnená inštitúcii elektronických peňazí odobrať povolenie udelené podľa § 82 ods. 1, ak
a)
bolo vydané na základe neúplných alebo nepravdivých informácií,
b)
došlo k závažným zmenám v skutočnostiach rozhodujúcich na udelenie povolenia,
c)
inštitúcia elektronických peňazí opakovane alebo závažne porušuje podmienky, za ktorých bolo povolenie udelené,
d)
inštitúcia elektronických peňazí v lehote 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti povolenia nezačala vykonávať činnosť, ktorá je obsahom povolenia,
e)
inštitúcia elektronických peňazí nevydáva elektronické peniaze viac ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
f)
inštitúcia elektronických peňazí marí výkon dohľadu alebo
g)
sankcie uložené podľa tohto zákona alebo osobitného zákona39) neviedli k náprave zistených nedostatkov.
(3)
Národná banka Slovenska odoberie inštitúcii elektronických peňazí povolenie udelené podľa § 82 ods. 1 a podľa § 87 ods. 1, ak inštitúcia elektronických peňazí vykonávaním činnosti v oblasti vydávania elektronických peňazí alebo poskytovania platobných služieb môže ohroziť stabilitu platobného systému, ak je jeho prevádzkovateľom alebo jeho účastníkom.
(4)
Inštitúcia elektronických peňazí je povinná požiadať Národnú banku Slovenska o zmenu povolenia alebo vrátenie povolenia v prípadoch podľa odseku 2 písm. d) alebo písm. e).
(5)
Zakladateľ inštitúcie elektronických peňazí alebo inštitúcia elektronických peňazí je povinná písomne bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska o skutočnostiach uvedených v odseku 1 písm. b) a odseku 2 písm. b), d) a e).
(6)
Národná banka Slovenska zverejňuje vo Vestníku Národnej banky Slovenska a na svojom webovom sídle zánik povolenia a odobratie povolenia.
§ 85
(1)
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na
a)
nadobudnutie kvalifikovanej účasti na inštitúcii elektronických peňazí alebo na také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti na inštitúcii elektronických peňazí, ktorým by podiel na základnom imaní inštitúcie elektronických peňazí alebo na hlasovacích právach v inštitúcii elektronických peňazí dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 % alebo čím by sa táto inštitúcia elektronických peňazí stala dcérskou spoločnosťou osoby, ktorá nadobúda takýto podiel v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode,
b)
voľbu alebo vymenovanie osôb navrhovaných za členov štatutárneho orgánu inštitúcie elektronických peňazí a členov dozornej rady inštitúcie elektronických peňazí a na vymenovanie za prokuristu inštitúcie elektronických peňazí, určenie vedúceho zamestnanca a vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly,
c)
zmenu stanov inštitúcie elektronických peňazí,
d)
vrátenie povolenia na vydávanie elektronických peňazí,
e)
zrušenie inštitúcie elektronických peňazí s likvidáciou,
f)
zmenu obchodného mena alebo sídla inštitúcie elektronických peňazí.
(2)
Na udelenie predchádzajúceho súhlasu
a)
podľa odseku 1 písm. a) je potrebné splniť podmienky podľa § 82 ods. 2 písm. c), d), f) a h) a musí byť preukázaný aj prehľadný a dôveryhodný pôvod, dostatočný objem a vyhovujúca skladba finančných prostriedkov na vykonanie tohto úkonu,
b)
podľa odseku 1 písm. b) je potrebné splniť podmienky podľa § 82 ods. 2 písm. e),
c)
podľa odseku 1 písm. c) je potrebné predložiť návrh zmeny stanov v súlade s týmto zákonom,
d)
podľa odseku 1 písm. d) je potrebné predložiť hodnoverné doklady a písomné vyhlásenie inštitúcie elektronických peňazí preukazujúce, že do termínu podania vrátenia povolenia na vydávanie elektronických peňazí splní záväzky, ktoré má voči svojim používateľom platobných služieb, majiteľom elektronických peňazí a osobám, ktoré nie sú spotrebiteľmi a ktoré prijímajú elektronické peniaze od majiteľov elektronických peňazí,
e)
podľa odseku 1 písm. e) je potrebné predložiť rozhodnutie štatutárneho orgánu inštitúcie elektronických peňazí o jej navrhovanom zrušení,49) mimoriadnu účtovnú závierku29) a inú listinu, ktorá osvedčuje skutočnosti súvisiace so zrušením inštitúcie elektronických peňazí,
f)
podľa odseku 1 písm. f) je potrebné predložiť doklady preukazujúce skutočnosti podľa osobitného zákona.61)
(3)
Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.62)
(4)
Každý je povinný poskytnúť na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska v ňou určenej lehote ňou požadované informácie na účel zisťovania, či nedošlo ku konaniu, na ktoré sa vyžaduje predchádzajúci súhlas podľa odseku 1, najmä informácie o vlastníkoch podielov na obchodných spoločnostiach a informácie o dohodách o výkone hlasovacích práv.
(5)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podávajú
a)
podľa odseku 1 písm. a) osoby, ktoré sa rozhodli nadobudnúť alebo zvýšiť kvalifikovanú účasť na inštitúcii elektronických peňazí, alebo osoba, ktorá sa rozhodla stať materskou spoločnosťou inštitúcie elektronických peňazí,
b)
podľa odseku 1 písm. b) inštitúcia elektronických peňazí, akcionár alebo spoločník s kvalifikovanou účasťou na inštitúcii elektronických peňazí, ktorý je podľa stanov inštitúcie elektronických peňazí na taký právny úkon oprávnený,
c)
podľa odseku 1 písm. c) až f) inštitúcia elektronických peňazí.
(6)
O žiadosti podľa odseku 1 písm. a), d) a e) rozhodne Národná banka Slovenska v lehote do troch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti. O žiadosti podľa odseku 1 písm. b) rozhodne Národná banka Slovenska v lehote do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti. Neúplná žiadosť je dôvodom na jej zamietnutie.
(7)
Ak Národná banka Slovenska rozhodne o zamietnutí žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), písomne zašle toto rozhodnutie do dvoch pracovných dní od vydania tohto rozhodnutia.
(8)
V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), d) a e) určí Národná banka Slovenska aj lehotu, ktorej uplynutím zaniká predchádzajúci súhlas, ak nebol vykonaný úkon, na ktorý bol udelený predchádzajúci súhlas. Táto lehota nesmie byť kratšia ako tri mesiace a dlhšia ako jeden rok od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(9)
Na účely konania o žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu si môže Národná banka Slovenska od inštitúcie elektronických peňazí dodatočne vyžiadať aj správu vypracovanú audítorom.
(10)
Inštitúcia elektronických peňazí je povinná po zápise zmien v obchodnom registri alebo po výmaze zapísaných údajov v obchodnom registri, ku ktorým Národná banka Slovenska vydala predchádzajúci súhlas, predložiť Národnej banke Slovenska do desiatich dní od ich zápisu výpis z obchodného registra.
(11)
Národná banka Slovenska je pri posudzovaní splnenia podmienok podľa odseku 2 povinná rokovať s príslušnými orgánmi iných členských štátov, ak žiadosť podľa odseku 1 písm. a) podáva
a)
zahraničná inštitúcia elektronických peňazí, zahraničný obchodník s cennými papiermi alebo zahraničná správcovská spoločnosť s povolením udeleným v inom členskom štáte, poisťovňa z iného členského štátu, zaisťovňa z iného členského štátu,
b)
materská spoločnosť osoby podľa písmena a) alebo
c)
osoba kontrolujúca osobu podľa písmena a).
(12)
Národná banka Slovenska je povinná prerokovať s príslušnými orgánmi iných členských štátov splnenie podmienok na nadobúdanie podielov na zahraničnej inštitúcii elektronických peňazí podľa právnych predpisov členských štátov, ak nadobúdateľom podielu na zahraničnej inštitúcii elektronických peňazí je banka, inštitúcia elektronických peňazí, poisťovňa, zaisťovňa, obchodník s cennými papiermi alebo správcovská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky.
(13)
Predmetom prerokovania podľa odsekov 11 a 12 je včasné poskytovanie informácií súvisiacich s posudzovaním splnenia podmienok na nadobudnutie príslušných podielov na inštitúcii elektronických peňazí alebo na zahraničnej inštitúcii elektronických peňazí. Národná banka Slovenska poskytne príslušnému orgánu iného členského štátu na jeho žiadosť alebo z vlastného podnetu všetky potrebné informácie. Národná banka Slovenska požiada príslušný orgán iného členského štátu o všetky potrebné informácie.
(14)
V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) sa uvedie stanovisko alebo výhrady oznámené Národnej banke Slovenska príslušným orgánom iného členského štátu, ktorého dohľadu podlieha žiadateľ podľa odseku 11.
(15)
Úkon, na ktorý sa podľa tejto časti zákona vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska a ktorý bol vykonaný bez tohto predchádzajúceho súhlasu, je neplatný. Neplatný je tiež právny úkon uskutočnený na základe predchádzajúceho súhlasu udeleného na základe nepravdivých údajov.
(16)
Osoba, ktorá chce zrušiť kvalifikovanú účasť na inštitúcii elektronických peňazí alebo znížiť svoj podiel na základnom imaní inštitúcie elektronických peňazí alebo na hlasovacích právach v takom rozsahu, že jej podiel klesne pod 20 %, 30 % alebo 50 % alebo tak, že by inštitúcia elektronických peňazí prestala byť jej dcérskou spoločnosťou, je povinná túto skutočnosť vopred písomne oznámiť Národnej banke Slovenska.
§ 85a
(1)
Inštitúcia elektronických peňazí je povinná viesť evidenciu zmlúv a záznamov, ktoré sa vzťahujú na vydávanie elektronických peňazí a vykonávanie činností podľa § 81 ods. 2. Táto evidencia musí byť prístupná Národnej banke Slovenska na vyžiadanie bez zbytočného odkladu.
(2)
Inštitúcia elektronických peňazí je povinná uchovávať dokumentáciu podľa odseku 1 najmenej päť rokov odo dňa zániku zmlúv alebo vyhotovenia záznamov, ktorých sa týka.
(3)
Dokumentáciu podľa odseku 1 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa vydávania elektronických peňazí a vykonávania činností podľa § 81 ods. 2 inštitúcia elektronických peňazí uchováva v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe na trvanlivých médiách, ak je splnená podmienka spätnej identifikácie a ak inštitúcia elektronických peňazí má systém ochrany údajov vrátane ochrany pred stratou údajov.
§ 85b
(1)
Vlastné zdroje financovania inštitúcie elektronických peňazí nesmú klesnúť pod úroveň jej splateného peňažného vkladu do základného imania podľa § 82 ods. 2 písm. b). Tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 2.
(2)
Inštitúcia elektronických peňazí je povinná mať vlastné zdroje financovania najmenej vo výške 2 % priemeru dlžných elektronických peňazí.
(3)
Priemerom dlžných elektronických peňazí sa rozumie priemer celkovej sumy finančných záväzkov, ktoré vyplývajú z vydaných elektronických peňazí na konci každého kalendárneho dňa, a to za obdobie predchádzajúcich šiestich kalendárnych mesiacov; priemer celkovej sumy finančných záväzkov sa vypočíta v prvý kalendárny deň každého kalendárneho mesiaca a platí pre tento kalendárny mesiac.
(4)
Ak inštitúcia elektronických peňazí vydáva elektronické peniaze kratšie ako šesť mesiacov, priemer dlžných elektronických peňazí sa určí ako plánovaný priemer dlžných elektronických peňazí predpokladaný v obchodnom pláne podnikania.
(5)
Vlastné zdroje financovania inštitúcie elektronických peňazí, ktorá vykonáva činnosti podľa § 81 ods. 2 písm. a), ktoré nesúvisia s vydávaním elektronických peňazí, sa vypočítavajú ako súčet hodnoty zistenej podľa § 72 ods. 2 a 3 a hodnoty zistenej podľa odsekov 1 a 2.
(6)
Ak inštitúcia elektronických peňazí vykonáva iné činnosti ako vydávanie elektronických peňazí alebo patrí do tej istej skupiny ako iná inštitúcia elektronických peňazí, banka, platobná inštitúcia, obchodník s cennými papiermi, správcovská spoločnosť, poisťovňa alebo zaisťovňa nesmú sa hodnoty na výpočet vlastných zdrojov použiť viacnásobne.
(7)
Ak inštitúcia elektronických peňazí vykonáva niektorú z činností podľa § 81 ods. 2 písm. a), ktoré nesúvisia s vydávaním elektronických peňazí a ani so žiadnou činnosťou uvedenou v § 81 ods. 2 písm. b) až e), a priemer dlžných elektronických peňazí nie je vopred známy, určí sa jeho hodnota so súhlasom Národnej banky Slovenska ako odhad predpokladaného objemu priemeru dlžných elektronických peňazí získaný z dostupného časového radu údajov o dlžných elektronických peniazoch. Ak priemer dlžných elektronických peňazí nemožno získať ani týmto spôsobom, určí sa jeho hodnota na základe schváleného obchodného plánu podnikania zohľadňujúceho požiadavky Národnej banky Slovenska a vychádzajúceho z navrhovanej stratégie činnosti žiadateľa obsiahnutého v žiadosti podľa § 82 ods. 4 písm. h).
(8)
Inštitúcia elektronických peňazí vedie účtovníctvo podľa osobitných predpisov29) a každý účtovný prípad súvisiaci s vydávaním elektronických peňazí je povinná zaúčtovať do účtovných kníh v tom dni, v ktorom sa tento účtovný prípad uskutočnil.
(9)
Inštitúcia elektronických peňazí je povinná uložiť správu audítora o overení ročnej účtovnej závierky29) do verejnej časti registra účtovných závierok, a to do 30. júna roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý bol audit vykonaný. Inštitúcia elektronických peňazí je povinná do 30. júna roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý bol audit vykonaný, predložiť Národnej banke Slovenska list odporúčaní audítora vedeniu inštitúcie elektronických peňazí.
(10)
Inštitúcia elektronických peňazí je povinná v písomnej zmluve s audítorom46) zabezpečiť vypracovanie správy audítora o overení údajov v hláseniach požadovaných Národnou bankou Slovenska podľa § 96. Túto správu je inštitúcia elektronických peňazí povinná predložiť Národnej banke Slovenska do 30. júna za audit vykonaný za predchádzajúci kalendárny rok.
(11)
Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku inštitúcie elektronických peňazí, je povinný bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska o skutočnostiach, ktoré zistil počas výkonu svojej činnosti a ktoré
a)
smerujú k vyjadreniu možných výhrad voči účtovnej závierke inštitúcie elektronických peňazí alebo k ovplyvňovaniu nepretržitého fungovania inštitúcie elektronických peňazí,
b)
svedčia o zistení porušenia zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podmienok určených v povolení udelenom podľa § 82 ods. 1 alebo
c)
môžu ovplyvniť riadny výkon činnosti inštitúcie elektronických peňazí.
(12)
Inštitúcia elektronických peňazí je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska, ktorý audítor bol poverený overením účtovnej závierky, a to do 30. júna kalendárneho roka alebo polovice účtovného obdobia, za ktoré sa má audit vykonať; to platí aj o audítorovi, ktorý vykonáva audítorské služby pre inštitúciu elektronických peňazí v mene a na účet iného audítora. Národná banka Slovenska je oprávnená do 31. augusta tohto kalendárneho roka alebo do ôsmich mesiacov od začiatku účtovného obdobia po doručení tohto oznámenia výber audítora odmietnuť. Ak ide o inštitúciu elektronických peňazí, ktorej bolo udelené povolenie v priebehu kalendárneho roka, oznámenie sa vykoná do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia. Národná banka Slovenska je oprávnená v takom prípade do 30 dní po doručení oznámenia audítora odmietnuť. Do 45 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí je inštitúcia elektronických peňazí povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska nového audítora. Ak Národná banka Slovenska odmietne aj výber ďalšieho audítora, Národná banka Slovenska určí v súlade s osobitným predpisom,55a) ktorý audítor účtovnú závierku overí.
(13)
Ustanovenie odseku 11 sa vzťahuje rovnako na audítora, ktorý overuje účtovnú závierku osoby, ktorá tvorí s inštitúciou elektronických peňazí skupinu s úzkymi väzbami.
(14)
Za audítora nemožno vybrať osobu, ktorá má k inštitúcii elektronických peňazí osobitný vzťah z dôvodov ustanovených v osobitnom predpise,55a) a audítora, ktorý neplní povinnosti podľa odseku 11. To isté platí pre fyzickú osobu, ktorá vykonáva audítorskú činnosť v mene audítora, ktorým je audítorská spoločnosť.
(15)
Audítor je povinný na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska poskytnúť podklady o skutočnostiach podľa odseku 11 a iné informácie a podklady zistené počas výkonu jeho činnosti v inštitúcii elektronických peňazí.
(16)
Inštitúcia elektronických peňazí je povinná zabezpečiť ochranu elektronického spracúvania a uschovávania údajov pred zneužitím, zničením, poškodením, odcudzením alebo stratou.
§ 85c
(1)
Inštitúcia elektronických peňazí na základe písomnej zmluvy môže výkon prevádzkových činností zveriť inej osobe, ktorá zverené prevádzkové činnosti vykonáva v rámci predmetu svojho podnikania; na ten účel sa prevádzkovými činnosťami rozumejú prevádzkové činnosti, ktoré súvisia s činnosťami uvedenými v povolení na vydávane elektronických peňazí. Inštitúcia elektronických peňazí môže zveriť výkon prevádzkových činností, len ak o tomto zámere vopred písomne informovala Národnú banku Slovenska a ak zverením výkonu prevádzkových činností nedôjde k
a)
zmene vo vzťahoch a v povinnostiach inštitúcie elektronických peňazí voči majiteľom elektronických peňazí a používateľom platobných služieb,
b)
zmene skutočností, ktoré boli podmienkou na udelenie povolenia na vydávanie elektronických peňazí,
c)
prechodu zodpovednosti pri vykonávaní prevádzkových činností medzi inštitúciou elektronických peňazí a osobou, ktorej bol výkon prevádzkových činností zverený,
d)
narušeniu kvality vnútornej kontroly inštitúcie elektronických peňazí a k tomu, že toto zverenie by bránilo výkonu dohľadu nad inštitúciou elektronických peňazí vrátane dohľadu nad jej prevádzkovými činnosťami.
(2)
Inštitúcia elektronických peňazí je povinná zabezpečiť informovanie majiteľov elektronických peňazí a používateľov platobných služieb o zverení výkonu prevádzkových činností inej osobe podľa odseku 1.
(3)
Podmienky a povinnosti podľa odsekov 1 a 2 musia byť splnené počas celej doby zverenia výkonu prevádzkových činností.
(4)
Za škody spôsobené pri vykonávaní prevádzkových činností osobou, ktorej bol výkon prevádzkových činností zverený, zodpovedá táto osoba. Zverenie výkonu prevádzkových činností nemá vplyv na plnenie povinností inštitúcie elektronických peňazí podľa tohto zákona. Inštitúcia elektronických peňazí, ktorá postupuje podľa odseku 1, je povinná vopred vypracovať a dodržiavať vnútorné predpisy, ktoré zabezpečia dodržiavanie ustanovení tohto zákona.
(5)
Inštitúcia elektronických peňazí môže na základe písomnej zmluvy vykonávať prevádzkové činnosti pre tretiu osobu, len ak o tomto zámere vopred informovala Národnú banku Slovenska.
(6)
Vykonávaním prevádzkových činností pre tretiu osobu nesmie dôjsť k
a)
zmene vo vzťahoch a v povinnostiach inštitúcie elektronických peňazí voči majiteľom elektronických peňazí a používateľom platobných služieb podľa tohto zákona,
b)
zmene skutočností, ktoré boli podmienkou na udelenie povolenia na vydávanie elektronických peňazí,
c)
prechodu zodpovednosti za činnosti vyplývajúce z povolenia na vydávanie elektronických peňazí medzi inštitúciou elektronických peňazí a treťou osobou, pre ktorú inštitúcia elektronických peňazí vykonáva prevádzkové činnosti,
d)
narušeniu kvality vnútornej kontroly inštitúcie elektronických peňazí a bráneniu výkonu dohľadu nad inštitúciou elektronických peňazí vrátane dohľadu nad jej prevádzkovými činnosťami.
(7)
Podmienky a povinnosti podľa odsekov 5 a 6 musia byť splnené počas celej doby vykonávania prevádzkových činností pre tretiu osobu.
(8)
Za škody spôsobené pri vykonávaní prevádzkových činností pre tretiu osobu zodpovedá inštitúcia elektronických peňazí. Vykonávanie prevádzkových činností pre tretiu osobu nemá vplyv na plnenie povinností inštitúcie elektronických peňazí podľa tohto zákona. Inštitúcia elektronických peňazí, ktorá postupuje podľa odseku 5, je povinná vopred vypracovať a dodržiavať vnútorné predpisy, ktoré zabezpečia dodržiavanie ustanovení tohto zákona.
§ 85d
(1)
Národná banka Slovenska vedie zoznam
a)
inštitúcií elektronických peňazí, ktorým bolo udelené povolenie podľa § 82 ods. 1,
b)
inštitúcií elektronických peňazí, ktorým bolo udelené povolenie podľa § 87 ods. 1 a zahraničných inštitúcií elektronických peňazí so sídlom na území iného členského štátu podľa § 86 ods. 13,
c)
pobočiek inštitúcií elektronických peňazí,
d)
pobočiek zahraničných inštitúcií elektronických peňazí.
(2)
V zozname podľa odseku 1 sa uvádzajú aj platobné služby, na ktoré má povolenie inštitúcia elektronických peňazí, pobočka inštitúcie elektronických peňazí alebo pobočka zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí, ako aj platobné služby, ktoré poskytuje prostredníctvom agenta platobných služieb.
(3)
Národná banka Slovenska zverejňuje informácie podľa odsekov 1 a 2 na svojom webovom sídle.
§ 85e
(1)
Inštitúcia elektronických peňazí je povinná
a)
zaviesť, uplatňovať a dodržiavať primerané stratégie a postupy riadenia rizík na identifikáciu rizík spojených s jej činnosťami, procesmi, systémami a novými druhmi obchodov,
b)
prijať účinné opatrenia, procesy a mechanizmy na riadenie rizík spojených s jej činnosťami, procesmi, systémami a novými druhmi obchodov,
c)
monitorovať
1.
primeranosť a účinnosť svojich stratégií a postupov riadenia rizík,
2.
stupeň dodržiavania opatrení, procesov a mechanizmov, ktoré boli prijaté podľa písmena b) inštitúciou elektronických peňazí,
3.
primeranosť a účinnosť opatrení prijatých na nápravu nedostatkov v týchto stratégiách a postupoch, opatreniach, procesoch a mechanizmoch vrátane nedostatkov spočívajúcich v ich nedodržiavaní.
(2)
Inštitúcia elektronických peňazí si v rámci stratégie a postupov riadenia rizík určí najmä
a)
riziká, ktoré považuje za významné,
b)
zásady a postup pri riadení jednotlivých rizík,
c)
akceptovateľnú mieru podstupovaných rizík,
d)
postup na zostavenie pohotovostného plánu v prípade krízy likvidity a zaistenie kontinuálnej činnosti inštitúcie elektronických peňazí v prípade mimoriadnych udalostí.
(3)
V organizačnej štruktúre inštitúcie elektronických peňazí musí byť zahrnutý zamestnanec alebo zamestnanci zodpovední za výkon funkcie riadenia rizík, ktorou sa na účely tohto zákona rozumie
a)
uplatňovanie stratégie a postupov podľa odseku 1,
b)
predkladanie správ a poskytovanie poradenstva členom štatutárneho orgánu.
(4)
Funkciu riadenia rizík vykonáva jeden alebo viacerí zamestnanci inštitúcie elektronických peňazí alebo iné osoby na základe zmluvy, a to nezávisle od iných organizačných útvarov inštitúcie elektronických peňazí a od orgánov inštitúcie elektronických peňazí.
(5)
Inštitúcia elektronických peňazí nie je povinná zriadiť funkciu riadenia rizík podľa odseku 3, ak to nie je primerané povahe, rozsahu a zložitosti jej predmetu činností a rozsahu poskytovaných služieb a ak môže preukázať, že prijala účinné stratégie a postupy podľa odseku 1.
§ 86
(1)
Činnosť inštitúcie elektronických peňazí podlieha dohľadu, ktorý vykonáva Národná banka Slovenska podľa tohto zákona a osobitných predpisov,39) ak tento zákon neustanovuje inak; na inštitúciu elektronických peňazí sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona, ktoré upravujú doplňujúci dohľad nad finančnými konglomerátmi.64)
(2)
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti inštitúcie elektronických peňazí spočívajúce v nedodržaní podmienok určených v povolení, podmienok alebo povinností vyplývajúcich z iných rozhodnutí Národnej banky Slovenska uložených inštitúcii elektronických peňazí, v nedodržiavaní alebo v obchádzaní ustanovení tohto zákona, právne záväzných aktov Európskej únie vzťahujúcich sa na vydávanie elektronických peňazí, osobitných zákonov20) alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vydávanie elektronických peňazí, môže Národná banka Slovenska podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov
a)
uložiť inštitúcii elektronických peňazí povinnosť prijať opatrenia na jej ozdravenie,
b)
uložiť inštitúcii elektronických peňazí pokutu do 300 000 eur a pri opakovanom alebo závažnom nedostatku až do 600 000 eur,
c)
uložiť inštitúcii elektronických peňazí predkladať osobitné výkazy, hlásenia, správy a iné informácie,
d)
obmedziť alebo pozastaviť inštitúcii elektronických peňazí výkon niektorej činnosti uvedenej v povolení na vydávanie elektronických peňazí,
e)
odobrať inštitúcii elektronických peňazí povolenie na výkon niektorej činnosti uvedenej v povolení na vydávanie elektronických peňazí,
f)
uložiť inštitúcii elektronických peňazí povinnosť opraviť účtovnú alebo inú evidenciu podľa zistení Národnej banky Slovenska alebo audítora,
g)
uložiť inštitúcii elektronických peňazí povinnosť uverejniť opravu neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, ktorú inštitúcia elektronických peňazí uverejnila o svojich obchodoch alebo inej svojej činnosti, o svojej ekonomickej a finančnej situácii alebo o svojich majetkových pomeroch,
h)
uložiť inštitúcii elektronických peňazí povinnosť zúčtovať straty z hospodárenia
1.
s nerozdeleným ziskom z minulých rokov, fondmi tvorenými zo zisku a kapitálovými fondmi inštitúcie elektronických peňazí,
2.
so základným imaním inštitúcie elektronických peňazí,
i)
zaviesť nútenú správu nad inštitúciou elektronických peňazí,
j)
odobrať inštitúcii elektronických peňazí povolenie na vydávanie elektronických peňazí,
k)
uložiť inštitúcii elektronických peňazí povinnosť prijať opatrenia potrebné na plnenie povinností podľa § 77 ods. 7 až 10 pri nakladaní s finančnými prostriedkami prijatými za vydané elektronické peniaze.
(3)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že inštitúcia elektronických peňazí poskytuje platobné služby, ktoré nemá uvedené v povolení na vydávanie elektronických peňazí, zakáže inštitúcii elektronických peňazí poskytovať tieto platobné služby. Tým nie sú dotknuté ustanovenia odseku 2.
(4)
Uložením opatrenia na nápravu, pokuty alebo inej sankcie podľa odsekov 2 a 3 nie je dotknutá zodpovednosť inštitúcie elektronických peňazí podľa osobitných zákonov.38)
(5)
Opatrenia na nápravu, pokutu a iné sankcie podľa odsekov 2 a 3 možno ukladať súbežne a opakovane. Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uložená pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.
(6)
Opatrenia na nápravu, pokutu a iné sankcie podľa odsekov 2 a 3 možno uložiť do dvoch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov od ich vzniku. Premlčacie lehoty podľa prvej vety sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie lehoty podľa osobitného zákona,43a) pričom od prerušenia premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota. Nedostatky uvedené v protokole o vykonanom dohľade na mieste sa považujú za zistené odo dňa skončenia príslušného dohľadu na mieste podľa osobitného zákona.43b)
(7)
Ak Národná banka Slovenska rozhodne o odobratí povolenia udeleného podľa § 82 ods. 1, na likvidáciu a zrušenie inštitúcie elektronických peňazí a na vymenovanie likvidátora sa vzťahujú ustanovenia § 67 ods. 7 až 9, 11, 12 a § 68 rovnako.
(8)
Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení opatrenia na nápravu, pokuty alebo inej sankcie podľa odsekov 2 a 3 prerokovať nedostatky v činnosti inštitúcie elektronických peňazí s členmi jej štatutárneho orgánu, s členmi jej dozornej rady, s vedúcim jej útvaru vnútornej kontroly a s jej vedúcimi zamestnancami. Tieto osoby sú povinné poskytnúť Národnej banke Slovenska ňou požadovanú súčinnosť.
(9)
Osobe, ktorá vykonala úkon, ktorým došlo k porušeniu § 85 ods. 1 písm. a), alebo ktorá získala predchádzajúci súhlas podľa § 85 ods. 1 písm. a) na základe nepravdivých údajov, môže Národná banka Slovenska pozastaviť výkon práva zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení inštitúcie elektronických peňazí a práva požiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia inštitúcie elektronických peňazí. Výkon týchto práv môže Národná banka Slovenska pozastaviť aj osobe, ktorej pôsobenie týkajúce sa inštitúcie elektronických peňazí je na ujmu riadneho a obozretného podnikania inštitúcie elektronických peňazí.
(10)
Inštitúcia elektronických peňazí, ktorá chce prvýkrát vydávať a spravovať elektronické peniaze v inom členskom štáte, písomne oznámi Národnej banke Slovenska
a)
názov a sídlo inštitúcie elektronických peňazí,
b)
hostiteľský členský štát, na ktorého území chce vydávať a spravovať elektronické peniaze,
c)
obchodný plán vychádzajúci z navrhovanej stratégie činnosti podložený reálnymi ekonomickými výpočtami,
d)
v prípade zriadenia pobočky aj
1.
sídlo pobočky v hostiteľskom členskom štáte,
2.
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby zodpovednej za riadenie pobočky a
3.
organizačnú štruktúru pobočky.
(11)
Národná banka Slovenska do jedného mesiaca od prijatia oznámenia podľa odseku 10 oznámi tieto informácie orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu a informuje o tom inštitúciu elektronických peňazí.
(12)
Zmeny v údajoch uvedených v odseku 10 inštitúcia elektronických peňazí písomne oznámi najmenej 30 dní pred uskutočnením pripravovaných zmien Národnej banke Slovenska a orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu.
(13)
Zahraničná inštitúcia elektronických peňazí so sídlom na území iného členského štátu môže na území Slovenskej republiky vydávať elektronické peniaze prostredníctvom svojej pobočky alebo bez založenia pobočky, ak má povolenie na vydávanie elektronických peňazí vydané v inom členskom štáte, a to na základe písomného oznámenia príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu doručeného Národnej banke Slovenska. Dohľad nad pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí na území Slovenskej republiky vykonáva orgán dohľadu domovského členského štátu.
(14)
Ak chce Národná banka Slovenska vykonať dohľad na mieste v pobočke inštitúcie elektronických peňazí na území hostiteľského členského štátu, informuje o tom príslušný orgán dohľadu tohto štátu a spolupracuje s ním. Národná banka Slovenska sa môže s príslušným orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu dohodnúť, že dohľad na mieste vykoná tento orgán dohľadu.
(15)
Národná banka Slovenska sa môže s príslušným orgánom dohľadu domovského členského štátu dohodnúť, že vykoná dohľad na mieste v pobočke zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí na území Slovenskej republiky.
(16)
Národná banka Slovenska poskytuje príslušným orgánom dohľadu iných členských štátov všetky základné a dôležité informácie, a to najmä v prípadoch porušenia povinností alebo podozrenia z porušenia povinností na území Slovenskej republiky zo strany pobočky zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí.
(17)
Ak ide o odôvodnené podozrenie na neoprávnené vydávanie a správu elektronických peňazí, je Národná banka Slovenska oprávnená od takto konajúcej osoby požadovať potrebné informácie súvisiace s týmto podozrením. Táto osoba je povinná požadované informácie na základe výzvy poskytnúť Národnej banke Slovenska bez zbytočného odkladu v požadovanej forme, podobe a štruktúre s možnosťou overiť si tieto informácie priamo na mieste u tejto osoby. Na overenie informácií a na postup pri tomto overení sa rovnako vzťahujú ustanovenia osobitného zákona.58a)
(18)
Ak Národná banka Slovenska podľa odseku 17 zistí, že sa vykonáva vydávanie a správa elektronických peňazí bez povolenia podľa tohto zákona, alebo sa nedodržiava alebo obchádza iné ustanovenie tohto zákona, právne záväzných aktov Európskej únie vzťahujúcich sa na vydávanie a správu elektronických peňazí a osobitných predpisov20) alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahuje na vydávanie a správu elektronických peňazí, zakáže pokračovať vo vydávaní a v správe elektronických peňazí a uloží tejto osobe pokutu podľa odseku 2 písm. b) podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov, a ak tak všeobecne záväzné právne predpisy ustanovujú, oznámi tieto zistenia orgánom činným v trestnom konaní.
(19)
Národná banka Slovenska môže uložiť za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie činností podľa tohto zákona alebo na výkon dohľadu, zo stanov inštitúcie elektronických peňazí a z iných vnútorných predpisov alebo za porušenie podmienok alebo povinností uložených rozhodnutím vydaným Národnou bankou Slovenska podľa závažnosti, miery zavinenia, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov
a)
členovi štatutárneho orgánu inštitúcie elektronických peňazí a členovi dozornej rady inštitúcie elektronických peňazí pokutu až do výšky 12-násobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov za predchádzajúci rok od inštitúcie elektronických peňazí; ak príslušná osoba poberala príjmy od inštitúcie elektronických peňazí iba počas časti predchádzajúceho roka, vypočíta sa mesačný priemer z jej celkových príjmov za túto časť roka,
b)
prokuristovi inštitúcie elektronických peňazí pokutu až do výšky 12-násobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov za predchádzajúci rok od inštitúcie elektronických peňazí; ak prokurista inštitúcie elektronických peňazí poberal príjmy od inštitúcie elektronických peňazí iba počas časti predchádzajúceho roka, vypočíta sa mesačný priemer z jej celkových príjmov za túto časť roka,
(20)
Osobu, ktorá sa právoplatným uložením pokuty stala nedôveryhodnou osobou podľa § 2 ods. 31, je inštitúcia elektronických peňazí povinná bez zbytočného odkladu odvolať z funkcie.
§ 87
(1)
Inštitúcia elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1 písm. b) môže vydávať elektronické peniaze v obmedzenom rozsahu len na základe povolenia na vydávanie elektronických peňazí, ak priemer dlžných elektronických peňazí za všetky obchodné činnosti spolu nikdy neprekročí 5 000 000 eur. Pri výpočte limitu dlžných elektronických peňazí sa postupuje podľa § 85b ods. 4 a 7.
(3)
Na inštitúciu elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1 písm. b) sa nevzťahujú ustanovenia § 85b ods. 1, 2, 5 a 6.
(4)
Inštitúcia elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1 písm. b) je okrem vydávania elektronických peňazí oprávnená, ak ich má uvedené v povolení na vydávanie elektronických peňazí podľa odseku 1, vykonávať činnosti podľa § 81 ods. 2 písm. a) za podmienok ustanovených v odseku 5 a činnosti podľa § 81 ods. 2 písm. b) a e).
(5)
Inštitúcia elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1 písm. b) môže poskytovať platobné služby podľa § 81 ods. 2 písm. a), ktoré nie sú spojené s vydávaním elektronických peňazí, ak priemer z celkovej sumy platobných operácií za posledných 12 mesiacov vrátane každého agenta platobných služieb, prostredníctvom ktorého poskytuje platobné služby, nepresahuje 3 000 000 eur za mesiac. Táto požiadavka sa posúdi na základe celkovej sumy platobných operácií predpokladanej v obchodnom pláne podnikania so zohľadnením pripomienok Národnej banky Slovenska.
(6)
Inštitúcia elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1 písm. b) nemôže v inom členskom štáte
a)
vydávať elektronické peniaze,
b)
poskytovať činnosti podľa § 81 ods. 2 písm. a) až c).
(7)
Inštitúcia elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1 písm. b) je povinná oznámiť všetky zmeny, ktoré sa týkajú dodržiavania podmienok podľa odsekov 1 až 3, a raz mesačne podať Národnej banke Slovenska správu o priemere vydaných elektronických peňazí, ak Národná banka Slovenska nerozhodne o termíne podania správy inak.
(8)
Ak inštitúcia elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1 písm. b) nespĺňa podmienky podľa odsekov 1 až 3, je do 30 dní povinná požiadať Národnú banku Slovenska o udelenie povolenia podľa § 82 a po jeho udelení bezodkladne písomne vrátiť povolenie podľa § 81 ods. 1 písm. b). Ak táto inštitúcia elektronických peňazí nepožiada v ustanovenej lehote o povolenie, nesmie pokračovať vo vydávaní elektronických peňazí. V takom prípade je táto inštitúcia elektronických peňazí z vlastného podnetu povinná do 30 dní od ukončenia vydávania elektronických peňazí zabezpečiť spätnú výmenu všetkých ňou vydaných elektronických peňazí a písomne vrátiť povolenie podľa § 81 ods. 1 písm. b).
(9)
Podmienky podľa odsekov 1 až 8 je inštitúcia elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1 písm. b) povinná dodržiavať počas celej doby platnosti povolenia. Ich plnenie je táto inštitúcia elektronických peňazí povinná hodnoverne preukazovať a dokladovať Národnej banke Slovenska podľa § 83 ods. 7 a podľa osobitných predpisov.65)
(10)
Zahraničná inštitúcia elektronických peňazí, ktorá vydáva elektronické peniaze v obmedzenom rozsahu, nemôže na území Slovenskej republiky
a)
vydávať elektronické peniaze,
b)
poskytovať platobné služby.
ŠIESTA ČASŤ
OCHRANA ÚDAJOV
§ 88
(1)
Poskytovatelia platobných služieb sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách a dokladoch o záležitostiach týkajúcich sa používateľov platobných služieb a ich obchodov,66) ktoré poskytovatelia platobných služieb získali pri výkone svojej činnosti podľa tohto zákona a ktoré nie sú verejne prístupné, najmä informácie o platobných operáciách a o použití finančných prostriedkov prostredníctvom platobných prostriedkov. Tieto informácie a doklady týkajúce sa používateľov platobných služieb a ich obchodov musia poskytovatelia platobných služieb utajovať, uchovávať, primerane zálohovať a chrániť pred neoprávneným prístupom, vyzradením, zneužitím, pozmenením, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením. Informácie a doklady o záležitostiach týkajúcich sa používateľov platobných služieb a ich obchodov môžu poskytovatelia platobných služieb poskytnúť tretím osobám len s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutého používateľa platobných služieb alebo na jeho písomný pokyn, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Na záležitosti chránené podľa odseku 1, na poskytovanie správ poskytovateľov platobných služieb o záležitostiach chránených podľa odseku 1 a na povinnosť mlčanlivosti zamestnancov, členov orgánov a iných osôb podieľajúcich sa na činnosti poskytovateľov platobných služieb, sa rovnako vzťahujú ustanovenia o záležitostiach chránených bankovým tajomstvom podľa osobitného predpisu,67) o poskytovaní správ o záležitostiach chránených bankovým tajomstvom podľa osobitného predpisu67) a o povinnosti mlčanlivosti zamestnancov, členov orgánov a iných osôb podieľajúcich sa na činnosti bánk a pobočiek zahraničných bánk podľa osobitného predpisu.67)
(3)
Na účely zisťovania, preverenia a kontroly identifikácie používateľov platobných služieb a ich zástupcov, na účely uzatvárania a vykonávania obchodov66) s používateľmi platobných služieb pri vykonávaní platobných služieb podľa tohto zákona, na účely prijímania a vybavovania reklamácií používateľov platobných služieb a na ďalšie účely uvedené v odseku 5 sú používatelia platobných služieb a ich zástupcovia aj bez súhlasu dotknutých osôb povinní pri každom obchode poskytovateľovi platobných služieb na jeho žiadosť
a)
poskytnúť,
1.
ak ide o fyzickú osobu, vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti a ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresu miesta podnikania, predmet podnikania, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie,68) v ktorej je zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresu sídla, predmet podnikania alebo inej činnosti, adresu umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a adresu miesta výkonu činnosti, zoznam osôb tvoriacich štatutárny orgán tejto právnickej osoby a údaje o nich v rozsahu podľa prvého bodu, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie,68) v ktorej je táto právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
3.
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a elektronickú adresu, ak ich má,
4.
doklady a údaje preukazujúce a dokladujúce
4a. schopnosť používateľa platobných služieb splniť si záväzky z obchodu,
4b. požadované zabezpečenie záväzkov z obchodu,
4c. oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu,
4d. splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzavretie alebo vykonanie obchodu, ktoré sú ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi alebo ktoré sú dohodnuté s poskytovateľom platobných služieb,
b)
umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním
1.
obrazovú podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, štátnu príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti a
2.
ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich a dokladujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje písmeno a).
(4)
Na účely zisťovania, preverenia a kontroly identifikácie používateľov platobných služieb a ich zástupcov, na účely prípravy, uzatvárania a vykonávania obchodov66) s používateľom platobných služieb pri vykonávaní platobných služieb podľa tohto zákona, na účely prijímania a vybavovania reklamácií používateľov platobných služieb a na ďalšie účely uvedené v odseku 5 je poskytovateľ platobných služieb oprávnený pri každom obchode požadovať od používateľa platobných služieb a jeho zástupcu údaje v rozsahu podľa odseku 3 a opakovane ich pri každom obchode získavať spôsobom vymedzeným v odseku 3 písm. b). Používateľ platobných služieb a zástupca používateľa platobných služieb sú povinní vyhovieť každej takej žiadosti poskytovateľa platobných služieb.
(5)
Na účely zisťovania, preverenia a kontroly identifikácie používateľov platobných služieb a ich zástupcov, na účely uzatvárania a vykonávania obchodov66) s používateľmi platobných služieb pri vykonávaní platobných služieb podľa tohto zákona, na účely prijímania a vybavovania reklamácií používateľov platobných služieb, na účely riešenia sporov s používateľmi platobných služieb z poskytovania platobných služieb, na účel ochrany a domáhania sa práv poskytovateľa platobných služieb voči používateľom platobných služieb, na účel zdokumentovania činnosti poskytovateľa platobných služieb, na účely výkonu dohľadu nad poskytovateľmi platobných služieb a nad ich činnosťami a na plnenie si úloh a povinností poskytovateľov platobných služieb podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov69) je poskytovateľ platobných služieb aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb70) oprávnený zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať71) osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa odseku 3; pritom je poskytovateľ platobných služieb oprávnený s použitím automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov vyhotovovať kópie dokladov totožnosti a spracúvať rodné čísla72) a ďalšie údaje a doklady v rozsahu podľa odsekov 1 a 3.
(6)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 a 3 až 5, je poskytovateľ platobných služieb povinný aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb70) sprístupňovať a poskytovať73) na spracúvanie iným osobám určeným zákonom len za podmienok ustanovených týmto zákonom alebo osobitným zákonom74) a Národnej banke Slovenska na účely prevádzkovania platobných systémov a vykonávania pôsobnosti, dohľadu a činnosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov. Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1, 3 až 5 a ktoré sú evidované v prevádzkovaných platobných systémoch, je Národná banka Slovenska oprávnená spracúvať a zo svojho informačného systému sprístupňovať a poskytovať73) poskytovateľom platobných služieb na účely podľa odseku 5.
(7)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 a 3 až 5, je poskytovateľ platobných služieb aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb70) príslušný zo svojho informačného systému sprístupňovať a poskytovať73) osobám a orgánom, ktorým má zákonom uloženú povinnosť poskytovať alebo ktorým je zo zákona oprávnený poskytovať informácie chránené povinnosťou mlčanlivosti podľa odsekov 1 a 2, a to len pri poskytovaní a len v rozsahu poskytovania informácií chránených povinnosťou mlčanlivosti podľa odsekov 1 a 2.
(8)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 a 3 až 5, môže poskytovateľ platobných služieb sprístupniť alebo poskytnúť do zahraničia len za podmienok ustanovených v osobitnom zákone,75) alebo ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
(9)
Odseky 3 až 8 sa rovnako vzťahujú na stály rozhodcovský súd podľa § 90, a to na poskytovanie, získavanie, sprístupňovanie a spracúvanie údajov na účely konania a rozhodovania tohto stáleho rozhodcovského súdu o sporoch z poskytovania platobných služieb medzi poskytovateľmi platobných služieb a ich používateľmi platobných služieb, ako aj na účel zdokumentovania činnosti tohto stáleho rozhodcovského súdu. Tento stály rozhodcovský súd však sprístupňuje a poskytuje73) údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 a 3 až 5, len Národnej banke Slovenska na účely vykonávania pôsobnosti, dohľadu a činnosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov, len orgánom členských štátov v rozsahu potrebnom na účely spolupráce pri mimosúdnom rozhodovaní z poskytovania platobných služieb a len účastníkom rozhodcovského konania pred týmto stálym rozhodcovským súdom v rozsahu potrebnom na účely rozhodcovského konania.
§ 88a
(1)
Pri platobnej operácii vykonávanej prostredníctvom platobnej karty je príjemca predloženej platobnej karty (ďalej len „obchodník“) oprávnený požadovať preukázanie totožnosti držiteľa platobnej karty predložením jeho dokladu totožnosti na účely prijímania a vybavovania reklamácií alebo riešenia sporov súvisiacich s používaním platobných kariet; držiteľ platobnej karty je povinný vyhovieť takejto požiadavke obchodníka a preukázať mu svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu, cestovného pasu alebo iného dokladu totožnosti podľa osobitných predpisov.75a) Ak držiteľ platobnej karty odmietne preukázať svoju totožnosť, obchodník je oprávnený odmietnuť vykonanie platobnej operácie prostredníctvom platobnej karty.
(2)
Obchodník je tiež oprávnený zaznamenať druh a číslo dokladu totožnosti držiteľa predloženej platobnej karty na vytlačený doklad z platobného terminálu a povinný uchovávať tento doklad po dobu piatich rokov od vykonania platobnej operácie prostredníctvom platobnej karty, a to na účely prijímania a vybavovania reklamácií alebo riešenia sporov súvisiacich s používaním platobných kariet. Na tieto účely je obchodník, aj bez súhlasu a informovania držiteľa platobnej karty, oprávnený poskytnúť poskytovateľovi platobných služieb, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o prijímaní platobných kariet, doklad z platobného terminálu so zaznamenaným druhom a číslom dokladu totožnosti. Na rovnaký účel je poskytovateľ platobných služieb, aj bez súhlasu a informovania držiteľa platobnej karty, oprávnený poskytnúť doklad z platobného terminálu so zaznamenaným druhom a číslom dokladu totožnosti inému poskytovateľovi platobných služieb platiteľa, ktorý je oprávneným držiteľom platobnej karty predloženej obchodníkovi.
(3)
Každý obchodník je povinný pri platobnom termináli viditeľne sprístupniť čitateľnú informáciu o účele oprávnenia obchodníka požadovať preukázanie totožnosti držiteľa platobnej karty a zaznamenávania druhu a čísla dokladu totožnosti držiteľa predloženej platobnej karty na doklad z platobného terminálu s takýmto znením v štátnom jazyku: „Pri platbe kartou v tomto predajnom mieste je obchodník oprávnený požadovať predloženie dokladu totožnosti držiteľa karty (občianskeho preukazu, cestovného pasu alebo iného dokladu totožnosti) na účel overenia jeho totožnosti a tiež zaznamenať druh a číslo tohto dokladu totožnosti na potvrdenku z platobného terminálu pre prípad reklamácie správnosti platby uskutočnenej kartou.
SIEDMA ČASŤ
VYBAVOVANIE REKLAMÁCIÍ A INÝCH PODANÍ A RIEŠENIE SPOROV SÚVISIACICH S POSKYTOVANÍM PLATOBNÝCH SLUŽIEB
Vybavovanie reklamácií a iných podaní súvisiacich s poskytovaním platobných služieb
§ 89
(1)
Používateľ platobnej služby a iná zúčastnená osoba vrátane spotrebiteľských združení môžu predložiť podanie Národnej banke Slovenska, ak sa domnievajú, že zo strany poskytovateľa platobnej služby, nad ktorým vykonáva dohľad Národná banka Slovenska, boli porušené ustanovenia tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na poskytovanie platobných služieb; na účely vybavovania reklamácií a iných podaní a na účely riešenia sporov súvisiacich s poskytovaním platobných služieb sa za platobnú službu považuje aj vydávanie a používanie elektronických peňazí, za poskytovateľa platobných služieb sa považuje aj vydavateľ elektronických peňazí a za používateľa platobnej služby sa považuje aj majiteľ elektronických peňazí.
(2)
Národná banka Slovenska pri vybavovaní doručeného podania podľa odseku 1 postupuje bez zbytočných prieťahov, pričom zisťuje a vyhodnocuje informácie a podklady o skutočnostiach, ktoré sa týkajú predmetu doručeného podania tak, aby sa zistil skutkový a právny stav veci, najmä prípadné nedostatky v činnosti poskytovateľa platobnej služby, nad ktorým vykonáva dohľad Národná banka Slovenska, príčiny zistených nedostatkov, dôsledky zistených nedostatkov a osoby zodpovedné za zistené nedostatky. Ak Národná banka Slovenska na základe podania podľa odseku 1 zistí, že zo strany poskytovateľa platobnej služby, nad ktorým vykonáva dohľad Národná banka Slovenska, boli porušené ustanovenia tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na poskytovanie platobných služieb, začne podľa tohto zákona a osobitných predpisov39) o dohľade nad finančným trhom konanie proti tomuto poskytovateľovi platobnej služby o uložení opatrenia na nápravu, pokuty alebo inej sankcie.
(3)
Národná banka Slovenska v oznámení o prešetrení a vybavení podania podľa odseku 1 uvedie aj informáciu o možnosti riešenia sporu podľa § 90 až 95.
(4)
Ak sa používateľ platobnej služby alebo iná zúčastnená osoba vrátane spotrebiteľského združenia domnieva, že ustanovenia tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na poskytovanie platobných služieb boli porušené zo strany poskytovateľa platobnej služby, nad ktorým vykonáva dohľad iný orgán dohľadu ako Národná banka Slovenska, môže predložiť písomné podanie príslušnému inému orgánu dohľadu,76) ktorý pri vybavovaní doručeného podania postupuje podľa ustanovení odsekov 2 a 3.
(5)
Poskytovateľ platobných služieb je povinný prijať reklamáciu vzťahujúcu sa na poskytovanie platobných služieb. Formu, podobu a spôsob prijatia reklamácie upravuje rámcová zmluva.
(6)
Poskytovateľ platobných služieb rozhodne o oprávnenosti reklamácie bez zbytočného odkladu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 10 o preskúmaní a preukázaní autentifikácie, § 14 upravujúceho lehoty na vrátenie finančných prostriedkov a § 21 a 22 o posúdení zodpovednosti poskytovateľov platobných služieb. O výsledku reklamácie je poskytovateľ platobných služieb povinný informovať používateľa platobných služieb bez zbytočného odkladu spôsobom dohodnutým v rámcovej zmluve.
(7)
Na vybavovanie reklamácií pri platobných službách poskytovaných v menách podľa § 1 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) sa primerane vzťahuje odsek 6, pričom však celkové vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 kalendárnych dní, v zložitých prípadoch nie dlhšie ako šesť mesiacov. Poskytovateľ platobných služieb je povinný informovať o tejto skutočnosti používateľa platobnej služby v rámci 30-dňovej lehoty.
(8)
Náklady spojené s vybavením reklamácie znáša poskytovateľ platobných služieb. Náklady spojené s vyhotovením reklamácie vrátane jej príloh a s predložením reklamácie znáša predkladateľ reklamácie.
(9)
Pri riešení reklamácií si poskytovatelia platobných služieb poskytujú vzájomnú súčinnosť.
(10)
Poskytovateľ platobných služieb je povinný
a)
vypracovať a sprístupniť reklamačný poriadok,
b)
viesť evidenciu o reklamáciách a na požiadanie Národnej banky Slovenska ju predložiť na nahliadnutie.
Riešenie sporov prostredníctvom stáleho rozhodcovského súdu
§ 90
(1)
Poskytovatelia platobných služieb sú povinní spoločne alebo prostredníctvom svojho záujmového združenia77) zriadiť stály rozhodcovský súd a zabezpečiť činnosť stáleho rozhodcovského súdu podľa osobitného zákona o rozhodcovskom konaní,78) ktorý má sídlo v Bratislave; štatútom tohto stáleho rozhodcovského súdu sa môžu zriadiť aj jeho pobočky.
(2)
Stály rozhodcovský súd je príslušný rozhodovať predovšetkým spory, ktoré vznikli medzi používateľmi platobných služieb a poskytovateľmi platobných služieb pri poskytovaní platobných služieb.
(3)
Poskytovateľ platobných služieb je povinný ponúknuť svojmu používateľovi platobných služieb neodvolateľný návrh na uzavretie rozhodcovskej zmluvy o tom, že ich prípadné vzájomné spory, ktoré medzi nimi vzniknú v súvislosti s platobnými službami, budú rozhodnuté v rozhodcovskom konaní stálym rozhodcovským súdom podľa odseku 1 tak, aby používateľ platobných služieb mal možnosť voľby, či prijme, alebo neprijme predložený návrh na uzavretie rozhodcovskej zmluvy. Poskytovateľ platobných služieb je pri predložení návrhu na uzavretie rozhodcovskej zmluvy tiež povinný preukázateľne poučiť používateľa platobných služieb o dôsledkoch uzavretia navrhovanej rozhodcovskej zmluvy na riešenie ich vzájomných sporov v súvislosti s platobnými službami.
(4)
Návrh na uzavretie rozhodcovskej zmluvy podľa odseku 3 je poskytovateľ platobných služieb povinný predložiť používateľovi platobných služieb v rámcovej zmluve podľa § 31. Používateľ platobných služieb nie je povinný prijať predložený návrh rozhodcovskej zmluvy. Ak používateľ platobných služieb neprijme návrh na uzavretie rozhodcovskej zmluvy, spory medzi používateľom platobných služieb a jeho poskytovateľom platobných služieb sa riešia postupom podľa osobitných predpisov.79)
§ 91
(1)
Výdavky na činnosť stáleho rozhodcovského súdu sa uhrádzajú z ročných príspevkov poskytovateľov platobných služieb, ktorí majú sídlo na území Slovenskej republiky alebo ktorí majú zriadenú pobočku na území Slovenskej republiky.
(2)
Výšku ročných príspevkov navrhuje zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu a ich výšku určuje Národná banka Slovenska na základe návrhu zriaďovateľa stáleho rozhodcovského súdu. Národná banka Slovenska na základe návrhu zriaďovateľa stáleho rozhodcovského súdu môže rozhodnúť, že ročný príspevok sa nebude platiť v prípade, ak na prevádzku stáleho rozhodcovského súdu postačujú jeho príjmy z predchádzajúcich rokov.
(3)
Zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu je povinný predložiť Národnej banke Slovenska návrh na určenie výšky ročného príspevku do 15. apríla kalendárneho roka. Výška ročného príspevku sa určí najneskôr do 30. apríla a príspevok je splatný do 31. mája kalendárneho roka, na ktorý sa príspevok určuje a platí.
§ 92
Konanie pred stálym rozhodcovským súdom o sporoch medzi používateľmi platobných služieb a ich poskytovateľmi platobných služieb je bezplatné. Za konanie pred stálym rozhodcovským súdom o iných sporoch ako sporoch, ktoré vznikli medzi používateľmi platobných služieb a ich poskytovateľmi platobných služieb, sa uhrádzajú trovy rozhodcovského konania podľa pravidiel o trovách rozhodcovského konania upravených v rokovacom poriadku stáleho rozhodcovského súdu.80)
§ 93
(1)
Účastníci rozhodcovského konania sa môžu dohodnúť na mieste rozhodcovského konania v ústredí alebo v niektorej zriadenej pobočke stáleho rozhodcovského súdu. Ak sa účastníci rozhodcovského konania nedohodnú, stály rozhodcovský súd určí miesto rozhodcovského konania v ústredí alebo v niektorej svojej zriadenej pobočke na základe návrhu používateľa platobných služieb, ktorý je účastníkom rozhodcovského konania.
(2)
Používateľ platobných služieb má právo na vedenie rozhodcovského konania v jazyku, v ktorom je vyhotovená rozhodcovská zmluva, alebo v jazyku, v ktorom obvykle rokoval s poskytovateľom platobných služieb.
(3)
Účastníci rozhodcovského konania sú povinní prispieť k tomu, aby sa dosiahol účel rozhodcovského konania najmä tým, že pravdivo a úplne opíšu všetky potrebné skutočnosti, označia dôkazné prostriedky a plnia pokyny stáleho rozhodcovského súdu.
(4)
Ak používateľ platobných služieb v rozhodcovskom konaní nemôže predložiť navrhovaný doklad, listinu alebo iný dôkaz súvisiaci s rozhodcovským konaním, pretože doklad, listina alebo iný dôkaz súvisiaci s rozhodcovským konaním je v dispozícii poskytovateľa platobných služieb, poskytovateľ platobných služieb je povinný na základe návrhu používateľa platobných služieb alebo na požiadanie stáleho rozhodcovského súdu predložiť bez zbytočného odkladu stálemu rozhodcovskému súdu tento doklad, listinu alebo iný dôkaz.
§ 94
Zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu je povinný predložiť Národnej banke Slovenska správu o činnosti a hospodárení stáleho rozhodcovského súdu za kalendárny rok najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka. Zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu je tiež povinný Národnú banku Slovenska informovať o prijatom štatúte, prijatom rokovacom poriadku stáleho rozhodcovského súdu a o každej ich prijatej zmene, a to bez zbytočného odkladu po ich prijatí.
§ 95
(1)
Stály rozhodcovský súd je povinný v prípade sporov pri poskytovaní platobných služieb spolupracovať s orgánmi členských štátov, ktoré sú príslušné na mimosúdne rozhodovanie sporov z poskytovania platobných služieb.
(2)
Stály rozhodcovský súd alebo rozhodca je povinný Národnú banku Slovenska informovať o ním zistených porušeniach pravidiel na poskytovanie platobných služieb zo strany poskytovateľov platobných služieb, ktoré zistil pri rozhodovaní sporov z poskytovania platobných služieb.
ÔSMA ČASŤ
SPLNOMOCŇOVACIE, SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 96
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)
Opatrením,81) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, sa ustanovia
a)
podrobnosti o podmienkach udelenia povolenia na vydávanie elektronických peňazí podľa § 82 ods. 2 a 7, spôsob preukazovania a dokladovania splnenia týchto podmienok, rozsah, spôsob a lehoty preukazovania a dokladovania plnenia ostatných podmienok, požiadaviek a obmedzení podľa § 82 až 84, ako aj podrobnosti o žiadostiach o udelenie alebo zmenu povolenia na vydávanie elektronických peňazí podľa § 82 ods. 1, 3 a 4 vrátane náležitostí a príloh takých žiadostí,
b)
spôsob a metódy výpočtu hodnoty a rizikové váhy investícií, aktív, vymedzených rizikovo vážených aktív a vlastných zdrojov financovania inštitúcie elektronických peňazí a platobnej inštitúcie, lehoty a termíny na vykonávanie týchto výpočtov, ako aj to, čo tvorí riziká, investície, aktíva, vymedzené rizikovo vážené aktíva a vlastné zdroje financovania inštitúcie elektronických peňazí a platobnej inštitúcie, ďalšie podrobnosti o investíciách a vlastných zdrojoch financovania inštitúcie elektronických peňazí a platobnej inštitúcie, pravidlá a metódy zisťovania a výpočtu rizík a spôsob a postup riadenia rizík inštitúcie elektronických peňazí a platobnej inštitúcie a podrobnosti o systéme riadenia rizík, administratívnych postupoch a vnútornom kontrolnom systéme inštitúcie elektronických peňazí a platobnej inštitúcie,
c)
štruktúra výkazov, hlásení, správ a iných informácií, ktoré je podľa § 83 ods. 7 povinná vypracúvať a Národnej banke Slovenska predkladať inštitúcia elektronických peňazí a pobočka zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí, rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, podoba, spôsob, postup a miesto predkladania takých výkazov, hlásení, správ a iných informácií vrátane metodiky na ich vypracúvanie,
d)
podrobnosti o podmienkach a obmedzeniach podľa § 85 ods. 1, rozsah, spôsob a lehoty preukazovania a dokladovania splnenia týchto podmienok a obmedzení,
e)
spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb podľa § 64 ods. 2,
f)
čo tvorí vlastné zdroje financovania platobnej inštitúcie a spôsob ich výpočtu, ako aj čo sa rozumie bezpečnými, likvidnými a nízkorizikovými aktívami podľa § 77 ods. 7,
g)
štruktúra, spôsob tvorby a kontrola správnosti bankového spojenia vrátane čísla účtu a identifikačných kódov poskytovateľov platobných služieb alebo prevádzkovateľov platobných systémov, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu (IBAN) a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov a spôsob jeho uverejňovania a zasielania,
h)
štruktúra výkazov, hlásení, správ alebo iných informácií predkladaných podľa § 76 ods. 5 platobnými inštitúciami, ako aj rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, podoba, spôsob, postup a miesto predkladania takých výkazov, hlásení, správ alebo iných informácií vrátane metodiky na ich vypracúvanie,
i)
podrobnosti o podmienkach a obmedzeniach podľa § 87, rozsah, spôsob a lehoty preukazovania a dokladovania splnenia týchto podmienok a obmedzení, ako aj podrobnosti o žiadostiach o udelenie alebo zmenu povolenia podľa § 87 vrátane náležitostí a príloh týchto žiadostí.
(2)
Opatrením,81) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, sa môže ustanoviť
a)
štruktúra výkazov, hlásení, správ alebo iných informácií predkladaných prevádzkovateľmi platobných systémov podľa § 45 ods. 3 písm. b) až d), ako aj rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, podoba, spôsob, postup a miesto predkladania takých výkazov, hlásení, správ alebo iných informácií vrátane metodiky na ich vypracúvanie,
b)
štruktúra výkazov, hlásení, správ alebo iných informácií prekladaných platobnými inštitúciami a pobočkami zahraničných platobných inštitúcií o poskytovaní platobných služieb alebo o vykonávaní platobných operácií, ako aj rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, podoba, spôsob, postup a miesto predkladania takých výkazov, hlásení, správ alebo iných informácií vrátane metodiky na ich vypracúvanie,
c)
štruktúra výkazov, hlásení, správ alebo iných informácií prekladaných inštitúciami elektronických peňazí a pobočkami zahraničných inštitúcií elektronických peňazí o vydávaní a používaní elektronických peňazí, ako aj rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, podoba, spôsob, postup a miesto predkladania takých výkazov, hlásení, správ alebo iných informácií vrátane metodiky na ich vypracúvanie,
d)
postup pri požadovaní a prideľovaní identifikátora príjemcu inkasa na účely vykonávania inkás v rámci jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA), náležitosti žiadosti o pridelenie identifikátora príjemcu inkasa; pravidlá o vedení a používaní registra identifikátorov príjemcov inkás a osobitného registra zneužitých identifikátorov príjemcov inkás, ako aj rozsah, spôsob a podmienky poskytovania údajov do týchto registrov a sprístupňovania údajov z týchto registrov a spôsob technického zabezpečenia ochrany poskytovaných a sprístupňovaných zdrojov; týmto opatrením sa tiež môže ustanoviť hodnota poplatkov alebo sadzba poplatkov za pridelenie identifikátora príjemcu inkasa a môžu sa ustanoviť aj podrobnosti o týchto poplatkoch, spôsob výpočtu ich hodnoty a podrobnosti o platení týchto poplatkov.
Spoločné ustanovenia
§ 97
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 97a
Limitovaný poskytovateľ a jeho služby
(1)
Limitovaným poskytovateľom sa rozumie osoba poskytujúca služby založené na používaní platobných prostriedkov alebo obdobných technických prostriedkov na osobitný účel a v obmedzenej sieti podľa § 1 ods. 3 písm. k).
(2)
Limitovaný poskytovateľ je povinný najmenej 30 kalendárnych dní pred plánovaným dňom začatia vykonávania služieb podľa § 1 ods. 3 písm. k) predložiť Národnej banke Slovenska písomné oznámenie o plánovanom začatí využívania platobných prostriedkov alebo obdobných technických prostriedkov na vykonávanie platobných operácií alebo na uchovávanie majetkovej hodnoty elektronicky v obmedzenej sieti, a to najmenej v rozsahu týchto údajov:
a)
identifikačné údaje limitovaného poskytovateľa, a to
1.
ak ide o právnickú osobu, jej názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa sídla, predmet podnikania alebo inej činnosti, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta výkonu činnosti, ako aj označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie,68) v ktorej je táto právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
2.
ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, jej meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, ak ho má, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa miesta podnikania, predmet podnikania, ako aj označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie,68) v ktorej je táto osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
b)
dátum plánovaného začatia vykonávania platobných operácií alebo začatia uchovávania majetkovej hodnoty elektronicky na platobných prostriedkoch alebo obdobných technických prostriedkoch,
c)
pravidlá a podmienky poskytovania služieb založených na používaní platobných prostriedkov alebo obdobných technických prostriedkov na osobitný účel a v obmedzenej sieti podľa § 1 ods. 3 písm. k), najmä na vykonávanie platobných operácií alebo na využívanie majetkovej hodnoty uchovávanej elektronicky, a to
1.
spôsob vymedzenia obmedzenej siete podľa § 1 ods. 3 písm. k),
2.
zoznam vymenovaných priestorov, ak je obmedzená sieť vymedzená podľa § 1 ods. 3 písm. k) prvého bodu, ktorý obsahuje všetky priestory tvoriace obmedzenú sieť podľa § 1 ods. 3 písm. k) prvého bodu, s uvedením identifikačných údajov o týchto priestoroch; identifikačnými údajmi o priestore sú najmä adresa, na ktorej sa priestor nachádza, právny vzťah limitovaného poskytovateľa k priestoru,
3.
zoznam vymenovaných poskytovateľov služieb, ak je obmedzená sieť vymedzená podľa § 1 ods. 3 písm. k) druhého bodu, ktorý obsahuje identifikačné údaje o všetkých poskytovateľoch služieb vymedzujúcich obmedzenú sieť podľa § 1 ods. 3 písm. k) druhého bodu, a to
3a.
ak ide o právnickú osobu, jej názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa sídla, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta výkonu činnosti, ako aj označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie,68) v ktorej je táto právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
3b.
ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, jej meno, priezvisko, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa miesta podnikania, ako aj označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie,68) v ktorej je táto osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
4.
zoznam skupín, tried alebo kategórií tovarov alebo služieb, ak je obmedzená sieť vymedzená podľa § 1 ods. 3 písm. k) tretieho bodu, ktorý obsahuje zoznam všetkých tovarov alebo služieb, ktoré vymedzujú obmedzenú sieť podľa § 1 ods. 3 písm. k) tretieho bodu, na základe zmluvného vzťahu s limitovaným poskytovateľom,
5.
popis vzťahu medzi limitovaným poskytovateľom a osobou, ktorej sa služby podľa § 1 ods. 3 písm. k) poskytujú, a popis vzťahu medzi limitovaným poskytovateľom a vymenovanými poskytovateľmi alebo poskytovateľmi obmedzeného rozsahu tovarov a služieb,
d)
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresa elektronickej pošty, ak ich má,
e)
meno, priezvisko a funkcia osoby konajúcej za limitovaného poskytovateľa a zodpovednej za predložené údaje, informácie, hlásenia, výkazy, doklady, podklady alebo vysvetlenia,
f)
vyhlásenie o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti predložených údajov, informácií, hlásení, výkazov, dokladov, podkladov alebo vysvetlení vrátane ich príloh, pričom limitovaný poskytovateľ zodpovedá za pravdivosť tohto vyhlásenia; tým nie sú dotknuté ustanovenia odseku 6.
(3)
Limitovaný poskytovateľ je tiež povinný bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska aj vznik každej ďalšej obmedzenej siete, akékoľvek zlúčenie obmedzených sietí alebo vzájomné zdieľanie platobných prostriedkov alebo obdobných technických prostriedkov na osobitný účel v inej obmedzenej sieti alebo vo viacerých obmedzených sieťach.
(4)
Limitovaný poskytovateľ je povinný skončiť využívanie platobných prostriedkov alebo obdobných technických prostriedkov na vykonávanie platobných operácií a na uchovávanie majetkovej hodnoty elektronicky, ak z akéhokoľvek dôvodu dôjde k zániku obmedzenej siete, ak táto sieť prestane byť obmedzenou sieťou, ak sa platobný prostriedok alebo obdobný technický prostriedok na osobitný účel vyvinie na všeobecne použiteľný platobný prostriedok alebo obdobný technický prostriedok, ak limitovaný poskytovateľ ukončil vykonávanie platobných operácií a využívanie majetkovej hodnoty uchovávanej elektronicky, ak bol limitovaný poskytovateľ zrušený, alebo ak na majetok limitovaného poskytovateľa bol vyhlásený konkurz alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku podľa osobitného predpisu. Oznámenie o tejto skutočnosti je limitovaný poskytovateľ povinný bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska.
(5)
Limitovaný poskytovateľ je tiež povinný polročne oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu už oznámených údajov vrátane každej zmeny obmedzenej siete, a to najneskôr do jedného mesiaca po skončení každého kalendárneho polroka.
(6)
Oznámenia podľa odsekov 2 až 5 sa predkladajú v elektronickej podobe na určenú elektronickú adresu Národnej banky Slovenska, ktorú Národná banka Slovenska zverejní na svojom webovom sídle. Limitovaný poskytovateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov, ktoré oznámil Národnej banke Slovenska. Ak je doručené oznámenie neúplné, Národná banka Slovenska do desiatich pracovných dní od doručenia neúplného oznámenia vyzve limitovaného poskytovateľa na jeho doplnenie a určí limitovanému poskytovateľovi lehotu na predloženie doplneného oznámenia; ak je neúplné aj toto opakovane predložené oznámenie, postupuje sa podľa odseku 8.
(7)
Národná banka Slovenska je oprávnená od limitovaného poskytovateľa požadovať informácie, ktoré sú potrebné na preverenie správnosti oznámených údajov alebo na preverenie podmienok, okolností a skutočností týkajúcich sa činnosti a služieb limitovaného poskytovateľa. Limitovaný poskytovateľ je povinný informácie požadované Národnou bankou Slovenska poskytnúť ňou požadovaným spôsobom a v požadovanej forme, podobe, štruktúre a lehote, pričom limitovaný poskytovateľ je povinný poskytnúť Národnej banke Slovenska ňou požadovanú súčinnosť a spoluprácu a tiež je povinný umožniť Národnej banke Slovenska ich overenie priamo na mieste v sídle a prevádzkových priestoroch. Na súčinnosť pri poskytovaní informácií limitovaným poskytovateľom a pri overovaní poskytnutých informácií, ktoré je limitovaný poskytovateľ povinný poskytnúť Národnej banke Slovenska, sa rovnako vzťahujú ustanovenia osobitného zákona.39)
(8)
Ak limitovaný poskytovateľ poruší povinnosť poskytovať oznámenia alebo informácie podľa odsekov 2 až 7, Národná banka Slovenska podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov uloží limitovanému poskytovateľovi pokutu do 5 000 eur a pri opakovanom alebo závažnom nedostatku až do 10 000 eur. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona.81a)
§ 98
(1)
Poskytovateľ platobných služieb a používateľ platobných služieb sa môžu písomne dohodnúť, že ustanovenia § 6, § 8 ods. 3, § 10, 12 až 14, 22 a ustanovenia § 31 až 44 okrem § 44 ods. 2 a 3 sa v celom rozsahu alebo sčasti neuplatňujú, ak používateľ platobných služieb nie je spotrebiteľom. Zmluvné strany podľa tohto odseku si môžu písomne dohodnúť aj inú lehotu, než je lehota vymedzená v § 9.
(2)
V prípade sporu je poskytovateľ platobných služieb povinný preukázať, že povinnosti podľa § 40 a 41 splnil.
(3)
Poskytovatelia platobných služieb sa nemôžu odchyľovať na úkor používateľov platobných služieb od ustanovení tohto zákona. Poskytovatelia platobných služieb však môžu poskytnúť používateľom platobných služieb priaznivejšie podmienky.
(4)
Národná banka Slovenska a Ministerstvo financií Slovenskej republiky informujú Európsku komisiu o poskytovaní platobných služieb a o vydávaní elektronických peňazí v rozsahu informácií požadovaných Európskou komisiou.
(5)
Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu o všetkých povoleniach udelených zahraničným inštitúciám elektronických peňazí so sídlom alebo s ústredím mimo Európskej únie na zriadenie ich pobočky na území Slovenskej republiky.
(6)
Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu o počte inštitúcií elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1 písm. b) a každoročne o celkovej sume dlžných elektronických peňazí vydaných týmito inštitúciami elektronických peňazí podľa stavu k 31. decembru každého kalendárneho roka.
(7)
Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu o počte platobných inštitúcií podľa § 63 písm. b) a každoročne o celkovej sume platobných operácií vykonaných týmito platobnými inštitúciami podľa stavu k 31. decembru každého kalendárneho roka.
(8)
Národná banka Slovenska na základe písomnej žiadosti prideľuje identifikačný kód poskytovateľom platobných služieb podľa § 2 ods. 3 a prevádzkovateľom platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. a), b) alebo písm. c). Poskytovateľ platobných služieb podľa § 2 ods. 3 a prevádzkovateľ platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. a), b) alebo písm. c), ktorému Národná banka Slovenska pridelila identifikačný kód, je povinný zverejniť vo svojich prevádzkových priestoroch v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v štátnom jazyku aktuálny prevodník identifikačných kódov pridelených Národnou bankou Slovenska, ktorý vydáva a aktualizuje Národná banka Slovenska. Na účely bezodkladného zasielania prevodníka identifikačných kódov je poskytovateľ platobných služieb a prevádzkovateľ platobného systému podľa tohto odseku povinný oznámiť Národnej banke Slovenska svoju elektronickú adresu a ďalšie potrebné údaje na zasielanie tohto prevodníka.
(9)
Národná banka Slovenska na základe písomnej žiadosti poskytovateľa platobných služieb prideľuje identifikátor príjemcu inkasa na účely vykonávania inkás v rámci jednotnej oblasti platieb v eurách, ako aj vedie register identifikátorov príjemcov inkás a môže viesť osobitný register zneužitých identifikátorov príjemcov inkás, Národná banka Slovenska môže aj bez súhlasu príjemcu inkasa využívať údaje z týchto registrov pri výkone svojich úloh, činností a pôsobnosti podľa tohto zákona a osobitného zákona40) a aj bez súhlasu príjemcu inkasa môže sprístupňovať údaje z týchto registrov poskytovateľom platobných služieb. Na účely predkladania žiadostí poskytovateľa platobných služieb o pridelenie identifikátorov príjemcu inkasa a zasielania pridelených identifikátorov príjemcu inkasa je poskytovateľ platobných služieb povinný oznámiť Národnej banke Slovenska svoju elektronickú adresu a ďalšie potrebné údaje podľa požiadaviek Národnej banky Slovenska.
(10)
Na záväzkové právne vzťahy vzniknuté na základe tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o obchodných záväzkových vzťahoch,82) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 99
Platobné operácie, pri ktorých sa používajú finančné prostriedky v hotovosti, ktorých celkovú sumu nemožno bezo zvyšku rozčleniť na nominálnu hodnotu platných bankoviek a mincí a ktorých zvyšok je nižší ako nominálna hodnota najnižšej platnej mince, sa zaokrúhľujú; celkový zvyšok platobnej operácie, ktorý je nižší ako polovica nominálnej hodnoty najnižšej platnej mince, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok platobnej operácie, ktorý sa rovná polovici alebo je vyšší ako polovica nominálnej hodnoty najnižšej platnej mince, sa zaokrúhľuje nahor, a to na výšku nominálnej hodnoty najnižšej platnej mince, ak sa účastníci právnych vzťahov pri platobnej operácii nedohodnú inak alebo ak osobitný predpis neupravuje zaokrúhľovanie niektorých platobných operácií, pri ktorých sa používajú finančné prostriedky v hotovosti inak.
§ 100
Na výkon dohľadu zvereného Národnej banke Slovenska týmto zákonom sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitých predpisov39) o dohľade nad finančným trhom, ak tento zákon neustanovuje inak s tým, že na výkon dohľadu na mieste, na výkon dohľadu na diaľku a na konanie a rozhodovanie v prvom stupni pri výkone pôsobnosti podľa tohto zákona sú príslušné útvary určené organizačným poriadkom Národnej banky Slovenska. Na podpisovanie rozhodnutia v prvom stupni a poverenia na výkon dohľadu na mieste je oprávnený vedúci príslušného útvaru alebo ním poverený vedúci zamestnanec príslušného útvaru. Na konanie vo veciach zverených Národnej banke Slovenska týmto zákonom sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.54)
§ 101
Prechodné ustanovenia
(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 1. decembrom 2009; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. decembrom 2009 sa však posudzujú podľa predpisov účinných do 30. novembra 2009, ak v ďalších odsekoch neustanovuje tento zákon inak.
(2)
Povolenie na elektronickopeňažnú činnosť udelené inštitúcii elektronických peňazí na vydávanie a správu platobných prostriedkov elektronických peňazí podľa § 21 ods. 2 písm. d) a § 21a až 21c zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa považuje za povolenie na vydávanie elektronických peňazí podľa tohto zákona.
(3)
Právnické osoby, ktorým bolo udelené povolenie na vydávanie platobných prostriedkov elektronických peňazí podľa § 21d zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, môžu do 30. apríla 2010 vykonávať tieto činnosti bez zosúladenia s ustanoveniami § 87, pričom výkon týchto činností sa dovtedy spravuje právnymi predpismi účinnými do 30. novembra 2009.
(4)
Zmluvy o platobnom systéme uzatvorené Národnou bankou Slovenska, ako prevádzkovateľom platobného systému, s každým účastníkom platobného systému podľa predpisov účinných do 30. novembra 2009 sa považujú za zmluvy uzatvorené podľa tohto zákona.
(5)
Poskytovatelia platobných služieb sú povinní zosúladiť právne pomery a právne vzťahy podľa tohto zákona do 28. februára 2010; to sa vzťahuje aj na platobné inštitúcie, ktoré do 30. novembra 2009 boli držiteľmi devízových licencií na poskytovanie devízových peňažných služieb. Od 1. decembra 2009 však nikto nemôže pokračovať v činnosti, ktorej vykonávanie je v rozpore s týmto zákonom; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 8.
(6)
Platiteľ a jeho poskytovateľ platobných služieb sa na obdobie do 31. decembra 2011 môžu dohodnúť odchylne od tohto zákona na lehote na vykonanie platobnej operácie podľa § 15, ktorá nesmie byť dlhšia ako tri pracovné dni nasledujúce po okamihu prijatia platobného príkazu a ak je platobný príkaz predložený v listinnej podobe, lehota sa môže predĺžiť o ďalší pracovný deň.
(7)
Podniky pomocných bankových služieb, ktoré vykonávali činnosti súvisiace so spracovaním dát pri prevodoch podľa právnych predpisov účinných do 30. novembra 2009, môžu do 31. decembra 2010 vykonávať tieto činnosti bez zosúladenia s týmto zákonom, pričom výkon týchto činností sa dovtedy spravuje právnymi predpismi účinnými do 30. novembra 2009.
(8)
Právnická osoba, ktorá začala vykonávať pred 25. decembrom 2007 a vykonáva činnosti porovnateľné s činnosťami platobnej inštitúcie podľa tohto zákona, môže na území Slovenskej republiky tieto činnosti vykonávať bez povolenia udeleného podľa § 64 ods. 1 do 30. apríla 2011, pričom výkon týchto činností sa dovtedy spravuje právnymi predpismi účinnými do 30. novembra 2009.
(9)
Stály rozhodcovský súd zriadený podľa predpisov o rozhodcovskom konaní a zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa považuje za stály rozhodcovský súd podľa tohto zákona. Rozhodcovské zmluvy o tom, že spory z platobného styku budú rozhodnuté v rozhodcovskom konaní stálym rozhodcovským súdom, uzatvorené podľa právnych predpisov účinných do 30. novembra 2009, sa považujú za rozhodcovské zmluvy uzatvorené podľa tohto zákona.
(10)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. decembrom 2009 sa procesne dokončia podľa tohto zákona a osobitného zákona.39) Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa nedostatky, ku ktorým došlo podľa doterajších predpisov o platobnom styku a o ktorých sa neviedlo konanie podľa doterajších predpisov, posudzujú a prejednávajú podľa tohto zákona a osobitného zákona,39) ak ide o také nedostatky, ktoré sa posudzujú ako nedostatky aj podľa tohto zákona. Odo dňa účinnosti tohto zákona však možno uložiť len také opatrenie na odstránenie protiprávneho stavu, pokutu alebo opatrenie na nápravu, aké umožňuje tento zákon. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. decembrom 2009, zostávajú zachované. Pre lehoty, ktoré sa predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona ešte neskončili, platia ustanovenia tohto zákona.
(11)
Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 1. decembrom 2009 sa dokončí podľa tohto zákona a osobitného zákona.39) Právne účinky úkonov, ktoré pri dohľade na mieste nastali pred 1. decembrom 2009, zostávajú zachované.
(12)
Kde sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem
a)
„platobný styk“ alebo „platobný styk a zúčtovanie“, rozumie sa tým pojem „platobné služby“,
b)
„banková platobná karta“, rozumie sa tým pojem „platobná karta“,
c)
„elektronický platobný prostriedok“, „platobný prostriedok diaľkového prístupu“ alebo „platobná aplikácia elektronického bankovníctva“, rozumie sa tým pojem „platobný prostriedok“,
d)
„platobný prostriedok elektronických peňazí“, „elektronická peňaženka“ alebo „softvérová peňaženka“, rozumie sa tým pojem „elektronické peniaze“,
e)
„prevod peňažných prostriedkov“, „tuzemský prevod peňažných prostriedkov“ alebo „cezhraničný prevod peňažných prostriedkov“, rozumie sa tým pojem „platobná služba“ alebo „platobná operácia“,
f)
„platba“, rozumie sa tým pojem „platobná operácia“, ak ide o činnosť,
g)
„poskytovateľ služieb platobného styku“, „vykonávacia inštitúcia“ alebo „vydavateľ elektronických platobných prostriedkov“, rozumie sa tým pojem „poskytovateľ platobných služieb“,
h)
„sprostredkujúca inštitúcia“, rozumie sa tým pojem „sprostredkovateľ“ podľa § 7 ods. 1.
§ 101a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 30. júna 2011
Na príkaz, ktorý bol prijatý pred 30. júnom 2011 a ktorý nebol vyrovnaný pred 30. júnom 2011, sa použijú ustanovenia o platobných systémoch účinné od 30. júna 2011.
§ 101b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2011
(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 1. decembrom 2011; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. decembrom 2011 sa však posudzujú podľa predpisov účinných do 30. novembra 2011, ak v ďalších odsekoch neustanovuje tento zákon inak.
(2)
Inštitúcia elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1 písm. a), ktorá k 30. novembru 2011 má udelené platné povolenie na vydávanie elektronických peňazí a ktorá začala vydávať elektronické peniaze pred 1. decembrom 2011, môže do 31. mája 2012 vykonávať tieto činnosti na základe tohto doterajšieho povolenia bez zosúladenia s ustanoveniami tohto zákona, pričom do 31. mája 2012 sa tieto inštitúcie elektronických peňazí spravujú právnymi predpismi účinnými do 30. novembra 2011. Ak tejto inštitúcii elektronických peňazí nebude udelené povolenie podľa § 82 účinného od 1. decembra 2011, táto inštitúcia elektronických peňazí nesmie po 31. máji 2012 vydávať elektronické peniaze ani poskytovať platobné služby. Ak sa inštitúcia elektronických peňazí rozhodla pokračovať v činnostiach podľa doterajšieho povolenia, je povinná do 28. februára 2012 predložiť Národnej banke Slovenska informácie podľa § 82 ods. 2 písm. d) až g), j), l) až n), ods. 3 písm. b), d) a e), ods. 4 písm. a), b), e) až i) a ďalšie informácie a dokumenty požadované Národnou bankou Slovenska na posúdenie zosúladenia inštitúcie elektronických peňazí a jej činnosti s týmto zákonom. Národná banka Slovenska do 31. mája 2012 posúdi zosúladenie inštitúcie elektronických peňazí a jej činnosti s týmto zákonom. Ak inštitúcia elektronických peňazí a jej činnosť je v súlade s týmto zákonom, Národná banka Slovenska udelí inštitúcii elektronických peňazí povolenie podľa § 82 ods. 1 účinného od 1. decembra 2011 a zapíše ju do zoznamu podľa § 85d. Ak inštitúcia elektronických peňazí alebo jej činnosť nie je v súlade s týmto zákonom, Národná banka Slovenska rozhodne o opatreniach, ktoré je potrebné prijať na odstránenie nesúladu s týmto zákonom, alebo o odobratí povolenia na vydávanie elektronických peňazí.
(3)
Inštitúcia elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1 písm. b), ktorá k 30. novembru 2011 má udelené platné povolenie na vydávanie elektronických peňazí a ktorá začala vydávať elektronické peniaze pred 1. decembrom 2011, môže do 31. januára 2013 vykonávať tieto činnosti na základe tohto doterajšieho povolenia bez zosúladenia sa s ustanoveniami tohto zákona, pričom do 31. januára 2013 sa tieto inštitúcie elektronických peňazí spravujú právnymi predpismi účinnými do 30. novembra 2011. Ak inštitúcii elektronických peňazí nebolo do 31. januára 2013 udelené povolenie podľa § 82 ods. 1 alebo § 87 ods. 1 účinného od 1. decembra 2011, tak táto inštitúcia elektronických peňazí nesmie po 31. januári 2013 vydávať elektronické peniaze ani poskytovať platobné služby.
(4)
Inštitúcia elektronických peňazí podľa odseku 2 alebo odseku 3 je v lehote do jedného mesiaca od zániku oprávnenia vydávať elektronické peniaze podľa odseku 2 alebo odseku 3 povinná vysporiadať všetky svoje záväzky vyplývajúce z činností, ktoré vykonávala na základe doterajšieho povolenia na vydávanie elektronických peňazí. Inštitúcii elektronických peňazí podľa odseku 2, ktorej pred 1. júnom 2012 nebolo udelené povolenie na vydávanie elektronických peňazí, dňa 1. júna 2012 zaniká doterajšie povolenie na vydávanie elektronických peňazí. Inštitúcii elektronických peňazí podľa odseku 3, ktorej pred 1. februárom 2013 nebolo udelené povolenie na vydávanie elektronických peňazí podľa § 82 ods. 1 účinného od 1. decembra 2011, dňa 1. februára 2013 zaniká doterajšie povolenie na vydávanie elektronických peňazí.
(5)
Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto zákona o uplatnení národnej voľby ustanovenej v § 87.
(6)
Limitovaný poskytovateľ podľa § 97a, ktorý využíva platobné prostriedky alebo obdobné technické prostriedky na vykonávanie platobných operácií alebo na uchovávanie majetkovej hodnoty elektronicky k 1. decembru 2011, je povinný písomné oznámenie podľa § 97a ods. 2 preukázateľne zaslať Národnej banke Slovenska do 31. decembra 2012.
§ 101c
Poskytovateľ platobných služieb je povinný plniť povinnosť poskytovať informáciu podľa § 38 ods. 5 najneskôr od 1. júna 2012.
§ 101d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 29. novembra 2012
(1)
Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto zákona o uplatnení národnej voľby ustanovenej v § 79a.
(2)
Platobná inštitúcia, ktorej bolo udelené povolenie na poskytovanie platobných služieb podľa § 2 ods. 1 pred 30. novembrom 2012, sa po 29. novembri 2012 považuje za platobnú inštitúciu podľa § 63 písm. a).
§ 101e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 22. júla 2013
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 22. júlom 2013 sa dokončia podľa tohto zákona a osobitného zákona,39) pričom pre lehoty, ktoré sa pred 22. júlom 2013 ešte neukončili, platia ustanovenia tohto zákona a osobitného zákona.43a) Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 22. júlom 2013, zostávajú zachované.
§ 102
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa:
1.
čl. I zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení čl. II zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 604/2003 Z. z., čl. II zákona č. 554/2004 Z. z., čl. XII zákona č. 747/2004 Z. z., čl. II zákona č. 214/2006 Z. z., čl. I bodu 163 zákona č. 209/2007 Z. z., čl. XIII zákona č. 659/2007 Z. z., čl. I zákona č. 270/2008 Z. z., čl. V zákona č. 552/2008 Z. z. a čl. IV zákona č. 567/2008 Z. z.
2.
opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č. 10/2002 o hlásení predkladanom vydavateľom platobného prostriedku elektronických peňazí Národnej banke Slovenska (oznámenie č. 699/2002 Z. z.),
3.
opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č. 11/2002 o hláseniach predkladaných prevádzkovateľom platobného systému Národnej banke Slovenska (oznámenie č. 700/2002 Z. z.),
4.
opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2003 č. 7/2003, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia na účely tuzemských prevodov, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu na účely cezhraničných prevodov a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov (oznámenie č. 605/2003 Z. z.),
5.
opatrenie Národnej banky Slovenska z 28. apríla 2004 č. 6/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, spôsobe preukazovania a dokladovania splnenia podmienok a o žiadostiach o udelenie alebo zmenu povolenia na vydávanie a správu elektronických peňazí a platobných prostriedkov elektronických peňazí vrátane náležitostí a príloh takých žiadostí (oznámenie č. 305/2004 Z. z.),
6.
opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. júna 2004 č. 8/2004 o vlastných zdrojoch financovania a investíciách inštitúcie elektronických peňazí (oznámenie č. 370/2004 Z. z.),
7.
čl. I opatrenia Národnej banky Slovenska zo 7. apríla 2009 č. 2/2009, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o vydanie povolenia na vydávanie platobných prostriedkov elektronických peňazí podľa § 21d zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 8/2008 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska (oznámenie č. 147/2009 Z. z.).
Čl. II
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z., zákona č. 127/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 500/2001 Z. z., zákona č. 426/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 315/2005 Z. z., zákona č. 19/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 429/2008 Z. z., zákona č. 454/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z. a zákona č. 276/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 500 ods. 2 sa za slovo „neurčuje“ vkladajú slová „alebo osobitný zákon neustanovuje“.
2.
V § 709 ods. 1, § 711 ods. 2 a § 712 ods. 1 sa slová „prevody peňažných prostriedkov“ nahrádzajú slovami „poskytovanie platobných služieb“.
3.
§ 715 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na vypovedanie zmluvy o bežnom účte, ktorý slúži ako platobný účet podľa osobitného zákona o platobných službách.“.
Čl. III
Zákon č. 191/1950 Zb. zmenkový a šekový v znení zákona č. 659/2007 Z. z. sa mení takto:
V čl. III § 8 sa vypúšťa odsek 2 a súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
Čl. IV
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z. a zákona č. 186/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 písm. a) sa slová „vykonávacích inštitúcií,12a) sprostredkujúcich inštitúcií,12b) vydavateľov elektronických platobných prostriedkov,12c)“ nahrádzajú slovami „inštitúcií elektronických peňazí,12a) platobných inštitúcií,12b) alebo iných poskytovateľov platobných služieb,12c)“, vypúšťajú sa slová „doplnkových dôchodkových poisťovní,13a)“ a slová „poskytovanie devízových peňažných služieb12e) a vykonávanie bezhotovostných“ sa nahrádzajú slovami „vykonávanie“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12a, 12b a 12c znejú:
„12a)
§ 81 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12b)
§ 63 zákona č. 492/2009 Z. z.
12c)
§ 2 ods. 3 zákona č. 492/2009 Z. z.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13a a 12e sa vypúšťajú.
2.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8, 9c, 12, 12d, 12f, 13 a 14 znejú:
„8) Zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
9c)
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12) Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.
12d)
§ 45 ods. 1 a 3, § 47, § 52 ods. 2, § 53, § 54 ods. 1 a § 55 zákona č. 492/2009 Z. z.
12f)
§ 2 písm. i), k) a l) a § 6 a 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.
13) Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14) Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov, zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. V
Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 242/1999 Z. z., zákona č. 443/2000 Z. z., zákona č. 677/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 624/2005 Z. z., zákona č. 658/2007 Z. z. a zákona č. 659/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1 . V § 2 ods. 3 písmeno f) znie:
f) poskytovanie platobných služieb,2a)“ .
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
§ 2 ods.1 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
Za § 13h sa vkladá § 13i, ktorý znie:
㤠13i
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. decembra 2009
Bankové povolenie na tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov, ktoré bolo udelené stavebnej sporiteľni pred 1. decembrom 2009 a ktoré je platné k 1. decembru 2009, sa považuje za bankové povolenie podľa tohto zákona na poskytovanie platobných služieb.“.
Čl. VI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 348/1999 Z. z., zákona č. 149/2001 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 519/2005 Z. z. a zákona č. 659/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa slová „sa odo dňa zavedenia eura v Slovenskej republike (ďalej len „deň zavedenia eura“) stáva“ nahrádzajú slovom „je“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) Napríklad zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 2 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
podporuje plynulé a hospodárne fungovanie platobných systémov, riadi, koordinuje a zabezpečuje peňažný obeh v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitnými predpismi,1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Napríklad zákon č. 492/2009 Z. z.“.
4.
V § 2 ods. 1 písm. d) a ods. 2, § 6 ods. 3, § 17a ods. 3, § 17b ods. 2, 3 a 5, § 17c ods. 2, § 18, 22 a 23, § 27 ods. 1, § 28 ods. 1, § 38 ods. 1 a § 41a ods. 1 a 2 sa vypúšťajú slová „odo dňa zavedenia eura“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b)
Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov v znení neskorších predpisov.
§ 63 až 87 zákona č. 492/2009 Z. z.
§ 18 ods. 2 a 5 a § 29 ods. 3 až 5 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
6.
V § 6 ods. 2 písm. i) sa za slovo „zriaďuje“ vkladá slovo „výkonné,“.
7.
V § 7 ods. 1 prvej vete sa slovo „jedenásť“ nahrádza slovom „päť“ a druhá veta znie: „Členmi bankovej rady sú guvernér, dvaja viceguvernéri a dvaja ďalší členovia.“.
8.
V § 7 ods. 3 sa slovo „Ôsmich“ nahrádza slovom „Dvoch“.
9.
V § 7 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tým nie sú dotknuté ustanovenia odseku 8.“ a tretia veta znie: „Tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena bankovej rady opätovne, pričom však tá istá osoba môže byť vymenovaná za guvernéra najviac na dve funkčné obdobia a za viceguvernéra najviac na dve funkčné obdobia.“.
10.
V § 7 ods. 8 písm. a) a b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „guvernérovi však funkcia zaniká až dňom účinnosti vymenovania nového guvernéra,“.
11.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2caa sa vypúšťa.
12.
V § 17a ods. 2 sa vypúšťajú slová „vykonaných odo dňa zavedenia eura“.
13.
V § 17a ods. 3 druhá veta znie: „Právnická osoba a fyzická osoba okrem Národnej banky Slovenska a banky môže odmietnuť prijatie platných euromincí3d) aj vtedy, ak ide o zberateľské euromince; to rovnako platí aj vtedy, ak ide o poškodené eurobankovky alebo poškodené euromince, ktorých výmeny za nepoškodené eurobankovky a nepoškodené euromince sa v Slovenskej republike uskutočňujú za podmienok vymedzených v § 17b.“ a v poznámke pod čiarou k odkazu 3d sa slová „Čl. 11 tretia veta“ nahrádzajú slovami „Čl. 10 a 11“.
14.
V § 17b ods. 4 prvej vete sa slovo „výmenu“ nahrádza slovami „bankové obchody spočívajúce vo výmene“.
15.
V § 17e ods. 4 druhej vete sa za slová „pravé bankovky alebo mince,“ vkladajú slová „toto zistenie oznámi oprávnenej osobe, ktorá ich odobrala, a“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „oprávnená osoba je toto zistenie Národnej banky Slovenska povinná bezodkladne oznámiť orgánom činným v trestnom konaní, ktorým podľa odseku 3 oznámila odobratie týchto bankoviek a mincí.“.
16.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3h sa vypúšťa citácia „nariadenie Rady (ES) č. 1339/2001 z 28. júna 2001, ktorým sa rozširuje účinnosť nariadenia (ES) č. 1338/2001 stanovujúceho opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 04),“.
17.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3n sa citácia „zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,“ nahrádza citáciou „zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,“.
18.
V § 17h ods. 1 druhej vete sa za slovo „uverejňujú“ vkladajú slová „v zbierke zákonov“.
19.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4aa a 4ab sa za slová „3603/93“ vkladajú slová „Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 01;“.
20.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4b sa vypúšťa citácia „zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov,“.
21.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4c a 4d znejú:
„4c)
§ 2c ods. 5, § 11 a 21 zákona č. 291/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4d)
§ 89 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
22.
V § 27a sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom Národná banka Slovenska je poskytovateľom platobných služieb, ak poskytuje platobné služby podľa osobitného predpisu.4cb)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4cb znie:
„4cb)
§ 2 ods. 1 a ods. 3 písm. e) zákona č. 492/2009 Z. z.“.
23.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4f sa na začiatok vkladá citácia „Čl. 111 ods. 1 až 3 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení.“.
24.
V § 29 písmeno c) znie:
„c)
môže v Slovenskej republike koordinovať a usmerňovať vykonávanie platobných operácií so zahraničím podľa osobitného predpisu,1a)“.
25.
V § 30 ods. 2 sa slová „platobného styku“ nahrádzajú slovami „platobných systémov a poskytovania platobných služieb“.
26.
§ 31 znie:
㤠31
Národná banka Slovenska zbiera štatistické údaje a iné údaje na zabezpečenie plnenia svojho hlavného cieľa a svojich úloh a činností podľa tohto zákona a osobitných predpisov1) vrátane zbierania údajov na zabezpečenie plnenia úloh a činností Európskeho systému centrálnych bánk. Národná banka Slovenska sa podieľa na harmonizácii postupov a pravidiel, ktorými sa spravuje zber, zostavovanie a šírenie štatistických údajov a iných údajov v oblastiach jej pôsobnosti.“.
27.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5aa, 5a, 5b a 5c sa vypúšťajú.
28.
V § 34 sa slovo „ustanoví“ nahrádza slovami „môže ustanoviť“.
29.
V § 36 sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „tohto zákona a“.
30.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5g a 5h znejú:
„5g)
Napríklad čl. 5 ods. 5.1 a 5.2 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 01/zv. 03; Ú. v. ES, L 318, 27.11.1998), zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 492/2009 Z. z.
5h)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 24 ods. 5 a § 29 zákona č. 297/2008 Z. z., zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 492/2009 Z. z.“.
31.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5l, 5n, 5o a 6 znejú:
„5l)
Napríklad § 2 ods. 1 písm. e), f) a g), § 4 ods. 1 písm. a), b) a c), § 7 ods. 3, ods. 4 písm. b), f) a g), ods. 5 druhá veta a ods. 6, § 8 ods. 2, § 10 ods. 3 písm. b), ods. 6 a 7 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 93a ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5n)
§ 7 ods. 3 a 6 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
5o)
Napríklad § 6 ods. 13 prvá veta zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6) Napríklad zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov, § 24 a 25 Trestného zákona.“.
32.
§ 37 znie:
㤠37
Národná banka Slovenska vykonáva aj devízový dohľad podľa osobitných predpisov,7) dohľad nad poskytovaním platobných služieb a platobnými systémami podľa osobitných predpisov1a) a dohľad nad spracovateľmi bankoviek a mincí podľa tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
33.
V poznámke pod čiarou k odkazu 7d sa za slová „§ 17b“ vkladajú slová „a 20“.
34.
V § 38 ods. 2 sa slovo „určený“ nahrádza slovami „odporúčaný a schválený“.
35.
Pod označenie § 41 sa vkladá nadpis, ktorý znie: „Služobné tajomstvo“.
36.
V § 43 sa na konci pripája táto veta: „Na výkon vlastnej ochrany (§ 35a) sa vyžaduje aj zdravotná a psychická pracovná spôsobilosť na vykonávanie činností a úloh vlastnej ochrany; táto spôsobilosť sa pred začatím výkonu vlastnej ochrany a pravidelne každé tri roky počas výkonu vlastnej ochrany preukazuje lekárskym posudkom, ktorého súčasťou je aj psychologické vyšetrenie.“.
37.
Za § 49ab sa vkladá § 49ac, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠49ac
Prechodné ustanovenia účinné od 1. decembra 2009
Ustanovenia § 7 o pravidlách členstva v bankovej rade a o funkčných obdobiach a vymenúvaní členov bankovej rady v znení účinnom od 1. decembra 2009 sa vzťahujú aj na osoby, ktoré boli za členov bankovej rady vymenované pred 1. decembrom 2009. Od 1. decembra 2009 až dovtedy, kým celkový počet ďalších členov bankovej rady klesne na päť členov bankovej rady, sú členmi bankovej rady guvernér, dvaja viceguvernéri a všetci ďalší členovia bankovej rady, ktorí boli za členov bankovej rady vymenovaní pred 1. decembrom 2009 a ktorým trvá funkčné obdobie k 1. decembru 2009; členmi bankovej rady sú do zániku ich funkcie člena bankovej rady podľa § 7 ods. 8 tohto zákona. Vláda však môže po 30. novembri 2009 vymenovať ďalšieho člena bankovej rady až odvtedy, keď celkový počet členov bankovej rady klesne pod päť členov bankovej rady; tým nie je dotknuté oprávnenie prezidenta Slovenskej republiky vymenúvať guvernéra a viceguvernérov.“.
Čl. VII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 45/1998 Z. z., zákona č. 200/1998 Z. z., zákona č. 388/1999 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 442/2000 Z. z., zákona č. 456/2002 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z. a zákona č. 567/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „zahraničné cenné papiere,“.
2.
V § 2 písmeno i) znie:
„i)
obchodmi s devízovými hodnotami poskytovanie služieb tretím osobám v rámci podnikania9) v rozsahu zmenárenskej činnosti; za obchod s devízovými hodnotami sa nepovažuje splácanie finančného úveru v inej mene, než bol poskytnutý alebo prijatý, ak takéto splácanie bolo dohodnuté v písomnej zmluve o tomto finančnom úvere uzavretej pred jeho poskytnutím,“.
3.
V § 2 sa vypúšťajú písmená k) a m).
Doterajšie písmená l), n) a o) sa označujú ako písmená k), l) a m).
4.
V § 2 písm. l) druhom bode sa vypúšťajú slová „alebo na poskytovanie peňažných služieb“.
5.
V § 6 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo na poskytovanie devízových peňažných služieb“.
6.
V § 6 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.
Doterajšie odseky 8 až 15 sa označujú ako odseky 6 až 13.
7.
V § 6 ods. 7 a 8 sa slová „3, 4 a 6 až 8“ nahrádzajú slovami „3 a 4“.
8.
V § 6 ods. 10 sa vypúšťajú slová „alebo poskytovania devízových peňažných služieb“.
9.
V § 6 ods. 11 v prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo poskytovať devízové peňažné služby“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová „na devízové peňažné služby poskytované ani“.
10.
V § 6 ods. 13 písm. a) sa slová „6 až 9“ nahrádzajú slovami „6 a 7“.
11.
V § 6 ods. 13 písm. b) sa slová „3, 4 a 6 až 8“ nahrádzajú slovami „3, 4 a 6“ a slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
12.
V § 11 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo v rozsahu určenom v devízovej licencii na poskytovanie devízových peňažných služieb“.
13.
V § 13 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo poskytovať devízové peňažné služby“.
14.
V § 13 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo poskytovať určité devízové peňažné služby“ a slová „alebo poskytovať tieto služby“.
15.
V § 13 sa vypúšťajú odseky 3 až 5.
Doterajšie odseky 6 až 11 sa označujú ako odseky 3 až 8.
16.
V § 13 odseky 5 až 8 znejú:
„(5)
Devízové miesto, ktorému bola udelená devízová licencia na vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, je povinné
a)
viesť osobitnú evidenciu vykonaných obchodov s devízovými hodnotami; súčasťou takejto evidencie musia byť údaje o peňažnej hodnote a mene jednotlivých vykonaných obchodov s devízovými hodnotami, údaje v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom17a) o klientoch, s ktorými sa vykonali jednotlivé obchody s devízovými hodnotami, a údaje o identifikovaní jednotlivých klientov podľa písmena c),
b)
pri vykonávaní zmenárenskej činnosti viesť kartotéku platidiel v listinnej alebo elektronickej podobe v rozsahu svojej zmenárenskej činnosti,
c)
identifikovať klienta spôsobom a v rozsahu údajov ustanovených osobitným zákonom 17a) pri každom obchode s devízovými hodnotami; pri vykonávaní zmenárenskej činnosti je devízové miesto povinné takto identifikovať klienta pri každom obchode s devízovými hodnotami v hodnote prevyšujúcej 1 000 eur, ak osobitný zákon17b) neustanovuje inak,
d)
určiť cenu, ktorú klient platí za vykonanie obchodu s devízovými hodnotami,
e)
vo svojich prevádzkových priestoroch zreteľne sprístupniť klientom informáciu o cene podľa písmena d), postupy a lehoty vybavovania reklamácií a sťažností súvisiacich s vykonávaním obchodov s devízovými hodnotami vrátane informácií o nákladoch spojených s reklamáciami a o postupoch riešenia sporov podľa tohto zákona a osobitných predpisov,18)
f)
predkladať Národnej banke Slovenska údaje o vykonaných obchodoch s devízovými hodnotami a údaje o ich vykonávaní.
(6)
Devízové miesto, ktorému bola udelená devízová licencia na vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, je povinnou osobou podľa osobitného zákona.17b)
(7)
Devízové miesto, ktorému bola udelená devízová licencia na vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, je aj bez súhlasu dotknutých osôb povinné sprístupniť a poskytovať devízovému orgánu všetky informácie, ktoré devízové miesto má o obchodoch s devízovými hodnotami vrátane údajov o klientoch a údajov o iných osobách, ktoré sa podieľali na obchodoch s devízovými hodnotami alebo ktoré sú zodpovedné za obchody s devízovými hodnotami.
(8)
Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov uverejnením úplného znenia, sa môžu ustanoviť podrobnosti o skutočnostiach a požiadavkách podľa odseku 5, ako aj rozsah, obsah, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania údajov o vykonaných obchodoch s devízovými hodnotami.“.
17.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
„17a)
Zákon č. 297/2008 Z. z. ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
18.
§ 40 znie:
㤠40
(1)
Na výkon dohľadu zvereného Národnej banke Slovenska týmto zákonom sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitných predpisov o dohľade nad finančným trhom,30) ak tento zákon neustanovuje inak s tým, že na výkon dohľadu na mieste, na výkon dohľadu na diaľku a na konanie a rozhodovanie v prvom stupni pri výkone pôsobnosti podľa tohto zákona je príslušný útvar určený organizačným poriadkom Národnej banky Slovenska. Rozhodnutia v prvom stupni a poverenia na výkon dohľadu na mieste podpisuje vedúci tohto útvaru alebo ním poverený vedúci zamestnanec tohto útvaru. Na konanie vo veciach zverených Národnej banke Slovenska týmto zákonom sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.31)
(2)
Na poplatky za jednotlivé druhy úkonov alebo konanie Národnej banky Slovenska podľa tohto zákona a osobitných predpisov o dohľade nad finančným trhom,30) sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.32)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 30 až 32 znejú:
„30) Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 1 ods. 3, § 6 ods. 2 písm. c) a k), § 8, 34a, 34b, 36, 37 a 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
31) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
32) § 41 a 42 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
19.
Za § 43d sa vkladá § 43e, ktorý znie:
㤠43e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2009
Držitelia devízovej licencie na poskytovanie devízových peňažných služieb alebo držitelia devízovej licencie na vykonávanie bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami, ktorá bola vydaná podľa doterajších predpisov a ktorá je platná k 30. novembru 2009, sú povinní požiadať Národnú banku Slovenska o udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb podľa osobitných predpisov o platobných službách33) najneskôr 30. septembra 2010, inak ich devízová licencia zaniká dňom uplynutia tohto termínu a Národná banka Slovenska oznámi zánik ich devízovej licencie súdu, ktorý vedie obchodný register, na účel dosiahnutia zhody medzi zápisom v obchodnom registri a skutočným stavom. Ak bola žiadosť o udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb podaná včas, ich devízová licencia zaniká až dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o podanej žiadosti o udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb a Národná banka Slovenska oznámi zánik ich devízovej licencie súdu, ktorý vedie obchodný register, na účel dosiahnutia zhody medzi zápisom v obchodnom registri a skutočným stavom. Do zániku devízových licencií na poskytovanie devízových peňažných služieb a devízových licencií na vykonávanie bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami sú držitelia týchto devízových licencií oprávnení na základe tejto devízovej licencie poskytovať platobné služby podľa osobitných predpisov o platobných službách;33) na dočasné poskytovanie platobných služieb na základe takej devízovej licencie, ako aj na výkon dohľadu nad držiteľmi takej devízovej licencie vrátane ukladania opatrení na nápravu alebo sankcií držiteľom takej devízovej licencie sa vzťahuje tento zákon, osobitné predpisy o platobných službách33) a osobitné predpisy o dohľade nad finančným trhom.30)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:
„33) Napríklad zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. VIII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 154/1999 Z. z., zákona č. 397/2001 Z. z., zákona č. 492/2001 Z. z., zákona č. 340/2003 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 578/2005 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 421/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z. a zákona č. 276/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa za slovo „ako“ vkladajú slová „sumy platobných operácií2b) alebo iné“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:
„2b)
§ 2 ods. 2 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 780 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
§ 709 ods. 1 a § 719a Obchodného zákonníka.“.
2.
V § 3 ods. 3 písm. c) prvom bode sa slová „vykonávacej inštitúcie,5da) sprostredkujúcej inštitúcie,5db) vydavateľa elektronických platobných prostriedkov,5dc)“ nahrádzajú slovami „inštitúcie elektronických peňazí,5da) platobnej inštitúcie,5db) alebo iného poskytovateľa platobných služieb,5dc)“, vypúšťajú sa slová „doplnkovej dôchodkovej poisťovne,5i)“, slová „právnickej osoby prevádzkujúcej lotérie alebo iné podobné hry5k)“ sa nahrádzajú slovami „prevádzkovateľa hazardnej hry5k)“ a vypúšťa sa poznámka pod čiarou k odkazu 5i.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5da, 5db, 5dc a 5k znejú:
„5da)
§ 81 zákona č. 492/2009 Z. z.
5db)
§ 63 zákona č. 492/2009 Z. z.
5dc)
§ 2 ods. 3 zákona č. 492/2009 Z. z.
5k)
Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5de znie:
„5de)
§ 45 ods. 1 a 3, § 47, § 52 ods. 2, § 53, § 54 ods. 1 a § 55 zákona č. 492/2009 Z. z.“.
4.
V poznámkach pod čiarou k odkazom 5df, 5dg a 7e sa slová „zákona č. 510/2002 Z. z.“ nahrádzajú slovami „neskorších predpisov“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5l znie:
„5l)
Napríklad § 2 ods. 7 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z., § 54 ods. 3 až 5 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 11 a 12, § 4 ods. 4 až 8, § 75 až 80 a § 81 ods. 2 zákona č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 2 až 5 a ods. 8 až 11 zákona č. 8/2008 Z. z.“.
6.
V § 8 ods. 6 sa slová „prevody12a) vkladov“ nahrádzajú slovami „platobné operácie12a) s vkladmi“ a vypúšťa sa slovo „bankovými“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a)
§ 2 ods. 2 zákona č. 492/2009 Z. z.“.
7.
V § 22ba ods. 1 sa slová „chránené ochrany vkladov“ nahrádzajú slovami „chránené vklady alebo presahuje okruh chránených vkladov“.
8.
V § 22ba ods. 2 sa za slová „chránené vklady“ vkladajú slová „alebo presahuje okruh chránených vkladov“.
Čl. IX
Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 Z. z., zákona č. 214/2000 Z. z., zákona č. 623/2004 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z. a zákona č. 567/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Eximbanka nie je zriadená na účel podnikania.1aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
„1aa)
§ 2 ods. 1 Obchodného zákonníka.“.
2.
§ 18 vrátane nadpisu znie:
㤠18
Vzťah k Národnej banke Slovenska
(1)
Národná banka Slovenska môže viesť účty Eximbanky v eurách alebo v inej mene.
(2)
Eximbanka predkladá Národnej banke Slovenska výročnú správu do 30 dní od jej schválenia a ďalšie informácie a podklady o svojej činnosti; ich rozsah, lehoty a metodiku určuje Národná banka Slovenska po dohode s ministerstvom.
(3)
Eximbanka je povinná aj bez súhlasu klienta bezodkladne písomne poskytovať do registra bankových úverov a záruk vedeného Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu1a) údaje o ňou poskytnutých úveroch vývozcom alebo dovozcom, o zabezpečení svojich pohľadávok z poskytnutých úverov vývozcom alebo dovozcom a o záväzkoch prijatých Eximbankou voči vývozcom alebo dovozcom v eurách alebo v inej mene. Eximbanka zodpovedá za správnosť údajov, ktoré poskytla do registra bankových úverov a záruk podľa prvej vety.
(4)
Pri poskytovaní údajov podľa odseku 3 a pri ochrane údajov získaných z registra bankových úverov a záruk vedeného Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu1a) postupuje Eximbanka rovnako ako pri poskytovaní a ochrane informácií a dokladov, ktoré sú predmetom bankového tajomstva.5)
(5)
Poskytovanie a ochrana údajov uvedených v odsekoch 3 a 4 Eximbankou podlieha dohľadu vykonávanému Národnou bankou Slovenska.
(6)
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v poskytovaní alebo ochrane údajov Eximbankou podľa odsekov 3 a 4, môže Eximbanke uložiť pokutu podľa závažnosti zistených nedostatkov od 3 000 eur do 30 000 eur a pri opakovanom a závažnom nedostatku až do výšky 300 000 eur.
(7)
Pokutu podľa odseku 6 možno uložiť aj opakovane.
(8)
Uložením pokuty podľa odseku 6 nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov.
(9)
Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu a je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.
(10)
Pokutu podľa odseku 6 možno uložiť do jedného roka od zistenia nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov odo dňa, keď tieto nedostatky vznikli.
(11)
Na konanie a rozhodovanie o uložení pokuty podľa odseku 6 sa vzťahuje osobitný zákon.6)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 znejú:
„5) § 91 a 92 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
6) Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 24 ods. 5 písmeno k) znie:
„k)
poskytovať platobné služby a zúčtovanie,“.
4.
V § 36 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:
„(12)
Ministerstvo informuje o výsledkoch výkonu štátneho dozoru Národnú banku Slovenska na účely výkonu dohľadu podľa § 18 ods. 5.“.
Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 13.
Čl. XI
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z. a zákona č. 276/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
poskytovanie platobných služieb1aa) a zúčtovanie,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
„1aa)
§ 2 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 2 ods. 2 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmená h) až p) sa označujú ako písmená g) až o).
3.
V § 2 odsek 13 znie:
„(13)
Na poskytovanie platobných služieb sa vzťahuje osobitný zákon.9)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9) Zákon č. 492/2009 Z. z.“.
4.
V § 3 odsek 3 znie:
„(3)
Bez bankového povolenia nemôže nikto poskytovať platobné služby pre iného v rámci predmetu svojho podnikania alebo predmetu inej svojej činnosti, ak osobitný predpis neustanovuje inak.12)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
„12) Napríklad zákon č. 492/2009 Z. z., zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 3 sa vypúšťa odsek 4.
6.
V § 5 písmeno m) znie:
„m)
platobnou kartou platobný prostriedok, ktorý umožňuje používateľovi platobných služieb prístup k finančným prostriedkom čerpaným do výšky limitu povoleného poskytovateľom platobných služieb,“.
7.
V § 6 ods. 17 prvej vete sa za slová „osobitného predpisu,5)“ vkladajú slová „platobná inštitúcia,18a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a)
§ 63 zákona č. 492/2009 Z. z.“.
8.
V § 7 odsek 12 znie:
„(12)
Nepriamym podielom sa na účely tohto zákona rozumie podiel držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom jednej alebo viacerých právnických osôb, nad ktorými právnická osoba vykonáva kontrolu.“.
9.
V § 7 ods. 15 písm. a) sa slovo „výpisom“ nahrádza slovom „odpisom“.
10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:
„24) § 13 ods. 1 až 6 a § 14 ods. 3 písm. f) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
11.
V § 16 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Dohľad nad plnením povinností v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu v tejto pobočke vykonáva Národná banka Slovenska.24d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24d znie:
„24d)
§ 29 ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z.“.
12.
V § 38 ods. 3 sa za slovom „banke“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a Exportno-importnej banke Slovenskej republiky37aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37aa znie:
„37aa)
Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
13.
V § 38 ods. 4 sa za slovom „bánk“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a Exportno-importnej banke Slovenskej republiky“.
14.
V § 39 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety: „Banka je povinná všetky pozície zaznamenané v bankovej knihe oceňovať a pri oceňovaní týchto pozícií je povinná zohľadňovať mieru kreditného rizika. Banka pri vypočítavaní kreditného rizika na účely podľa druhej vety berie do úvahy najmä očakávané straty vyplývajúce zo znehodnotenia majetku banky.“.
15.
V § 39 sa odsek 15 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
metódy oceňovania pozícií zaznamenaných v bankovej knihe, spôsob výpočtu kreditného rizika podľa odseku 7 a podrobnosti o oceňovaní pozícií zaznamenaných v bankovej knihe vrátane frekvencie tohto oceňovania.“.
16.
V § 86 ods. 3 sa slová „Národnej banke Slovenska“ nahrádzajú slovami „hypotekárnej banke“.
17.
Za dvanástu časť sa vkladá nová trinásta časť, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Trinásta časť
Mladomanželský úver
§ 88a
(1)
Dlžníkom zo zmluvy o úvere, ktorými sú manželia a ani jeden z manželov neprekročil 35 rokov veku a zároveň ktorých manželstvo trvá najviac dva roky ku dňu podania žiadosti (ďalej len „mladomanželia“) o tento úver (ďalej len „mladomanželský úver“), patrí za podmienok ustanovených týmto zákonom príspevok z prostriedkov štátneho rozpočtu (ďalej len „štátny príspevok pre mladomanželov“).
(2)
Štátnym príspevkom pre mladomanželov sa rozumie percento, o ktoré štát znižuje výšku úrokovej sadzby určenú v zmluve o mladomanželskom úvere. Percentuálna výška štátneho príspevku pre mladomanželov sa nemôže zmeniť počas celej lehoty splatnosti mladomanželského úveru dohodnutej pri uzatvorení zmluvy o mladomanželskom úvere. Percentuálna výška štátneho príspevku pre mladomanželov pre zmluvy uzatvorené v jednotlivých kalendárnych rokoch sa určuje zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. Štátny príspevok pre mladomanželov sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor.
(3)
Mladomanželom sa štátny príspevok pre mladomanželov poskytne, ak
a)
majú spolu ku dňu podania žiadosti o mladomanželský úver priemerný mesačný príjem vypočítaný z príjmu za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola podaná žiadosť o mladomanželský úver, najviac vo výške 2,6-násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny štvrťrok predchádzajúci kalendárnemu štvrťroku, ktorý predchádza kalendárnemu štvrťroku, v ktorom bola podaná žiadosť o mladomanželský úver,
b)
sa banka alebo pobočka zahraničnej banky zaviaže, že mladomanželom od poskytnutia a začatia úročenia mladomanželského úveru počas celej lehoty splatnosti mladomanželského úveru dohodnutej pri uzatvorení zmluvy o mladomanželskom úvere zníži úrokovú sadzbu určenú v zmluve o mladomanželskom úvere v rovnakej výške, ako sa určí štátny príspevok pre mladomanželov podľa odseku 2, najmenej však o 1,5 %,
c)
žiadosť o mladomanželský úver bola podaná od 1. apríla 2010.
(4)
Na účely výpočtu štátneho príspevku pre mladomanželov na mladomanželský úver poskytnutý v cudzej mene sa výška mladomanželského úveru prepočíta referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,31) ktorý je platný ku dňu uzatvorenia zmluvy o mladomanželskom úvere.
(5)
Štátny príspevok pre mladomanželov sa poskytne na mladomanželský úver, ktorého výška je najviac 10 000 eur.
(6)
Splátky mladomanželského úveru vrátane úrokov, na ktorý sa poskytuje štátny príspevok pre mladomanželov, sa dohodnú spravidla v pravidelných mesačných splátkach. Ak splátky mladomanželského úveru budú dohodnuté inak, suma prostriedkov poskytnutých ako štátny príspevok pre mladomanželov na takýto mladomanželský úver nemôže prekročiť sumu, ktorá by bola poskytnutá ako štátny príspevok pre mladomanželov na takýto mladomanželský úver v prípade pravidelných mesačných splátok.
§ 88b
(1)
Nárok na štátny príspevok pre mladomanželov voči štátnemu rozpočtu si uplatňujú mladomanželia prostredníctvom banky alebo pobočky zahraničnej banky na základe žiadosti, ktorú jej predložia.
(2)
Štátny príspevok pre mladomanželov sa poskytuje mladomanželom každoročne počas určenej lehoty splatnosti mladomanželského úveru dohodnutej pri uzatvorení zmluvy o mladomanželskom úvere, a to iba na jednu zmluvu o mladomanželskom úvere. Za tú istú zmluvu o mladomanželskom úvere sa považuje aj zmena tejto zmluvy, ktorou sa mladomanželský úver zvýši najviac na sumu uvedenú v § 88a ods. 5.
(3)
Ak mladomanželia uzatvoria viac zmlúv o mladomanželskom úvere, štátny príspevok pre mladomanželov sa poskytuje na tú zmluvu o mladomanželskom úvere, o ktorej to písomne vyhlásia; ak takéto vyhlásenie obsahujú súčasne viaceré zmluvy o mladomanželskom úvere v jednom kalendárnom roku, mladomanželom zaniká nárok na štátny príspevok pre mladomanželov zo všetkých zmlúv o mladomanželskom úvere na obdobie nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov, pričom táto lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po prijatí písomnej informácie z ministerstva alebo ním určenej právnickej osoby o existencii viacerých zmlúv o mladomanželskom úvere s uplatňovaným nárokom na štátny príspevok pre mladomanželov.
(4)
Mladomanželom nepatrí štátny príspevok pre mladomanželov počas obdobia, keď banka alebo pobočka zahraničnej banky z dôvodu omeškania viac ako 90 dní preradí pohľadávku vzniknutú z mladomanželského úveru medzi také zatriedené pohľadávky, pri ktorých sa odôvodnene predpokladá, že nebudú uspokojené v plnej výške ich menovitej hodnoty.
(5)
Nárok na štátny príspevok pre mladomanželov zaniká, ak mladomanželia
a)
prevedú záväzok z mladomanželského úveru na inú osobu s výnimkou im blízkej osoby, pričom blízka osoba musí ku dňu prevodu záväzku spĺňať podmienky podľa § 88a ods. 1 a ods. 3 písm. a),
b)
predložili pri uzatváraní zmluvy o mladomanželskom úvere so štátnym príspevkom pre mladomanželov nepravdivé údaje o výške priemerného mesačného príjmu alebo nepravdivé údaje o veku,
c)
sa počas trvania zmluvy o mladomanželskom úvere rozvedú.
(6)
Ak jeden z mladomanželov alebo obaja mladomanželia zomrú, nárok na štátny príspevok pre mladomanželov prechádza na tú osobu, na ktorú prechádzajú nesplatené záväzky z mladomanželského úveru.
(7)
Ak mladomanželom zanikne nárok na štátny príspevok pre mladomanželov podľa odseku 5 písm. b), sú povinní bezodkladne prostredníctvom banky alebo pobočky zahraničnej banky vrátiť štátny príspevok pre mladomanželov, ktorý im bol poskytnutý.
(8)
Banka a pobočka zahraničnej banky nezodpovedajú za pravdivosť údajov o výške priemerného mesačného príjmu podľa § 88a ods. 3 písm. a).
§ 88c
(1)
Ministerstvo uhrádza banke a pobočke zahraničnej banky štátny príspevok pre mladomanželov mesačne.
(2)
Požiadavku na štátny príspevok pre mladomanželov za príslušný mesiac uplatňuje banka a pobočka zahraničnej banky na ministerstve najneskôr do 25. dňa nasledujúceho mesiaca.
(3)
Ministerstvo poukazuje peňažné prostriedky podľa odseku 2 do 25. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola predložená žiadosť banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutie štátneho príspevku pre mladomanželov na osobitný účet banky alebo pobočky zahraničnej banky zriadený na tento účel v banke alebo pobočke zahraničnej banky. Z tohto účtu banka alebo pobočka zahraničnej banky mesačne čerpá príslušnú sumu za jednotlivých mladomanželov, ktorí majú nárok na štátny príspevok pre mladomanželov.
(4)
Zúčtovanie poskytnutého štátneho príspevku pre mladomanželov za príslušný rok vykoná banka a pobočka zahraničnej banky v lehote určenej ministerstvom.
(5)
Banka a pobočka zahraničnej banky zodpovedajú za
a)
včasné uplatňovanie nárokov na štátny príspevok pre mladomanželov zo štátneho rozpočtu,
b)
správne vyčíslenie výšky štátnych príspevkov pre mladomanželov,
c)
vrátenie štátneho príspevku pre mladomanželov pri nedodržaní podmienok na poskytnutie štátneho príspevku pre mladomanželov.
§ 88d
(1)
Centrálnu evidenciu zmlúv o mladomanželských úveroch, pri ktorých sa uplatňuje nárok na štátny príspevok pre mladomanželov, vykonáva ministerstvo alebo ním určená právnická osoba.
(2)
Banky a pobočky zahraničnej banky sú povinné mesačne poskytovať ministerstvu alebo ním určenej právnickej osobe v lehotách, spôsobom a za podmienok dohodnutých s ministerstvom informáciu o novouzatvorených zmluvách o mladomanželských úveroch na účely uvedené v odseku 1. Táto informácia musí obsahovať
a)
rodné čísla mladomanželov,
b)
číslo zmluvy o mladomanželskom úvere,
c)
vyhlásenie o uplatnení nároku na poskytnutie štátneho príspevku pre mladomanželov,
d)
výšku mladomanželského úveru v eurách,
e)
výšku mesačnej splátky v eurách,
f)
termín splatnosti mladomanželského úveru,
g)
výšku úrokovej sadzby dohodnutej v zmluve o mladomanželskom úvere,
h)
výšku štátneho príspevku pre mladomanželov v eurách.
(3)
Štátny dozor nad dodržiavaním podmienok poskytovania štátneho príspevku pre mladomanželov vykonáva ministerstvo. Ministerstvo je oprávnené požadovať od banky a pobočky zahraničnej banky všetky podklady na kontrolu dodržiavania podmienok poskytovania štátneho príspevku pre mladomanželov. Na výkon tohto štátneho dozoru sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.72)
(4)
Ak ministerstvo pri výkone štátneho dozoru zistí nedostatky v činnosti banky alebo pobočky zahraničnej banky spočívajúce v nedodržaní podmienok poskytnutia štátneho príspevku pre mladomanželov, uloží banke alebo pobočke zahraničnej banky povinnosť vrátiť do štátneho rozpočtu sumu vo výške neoprávnene použitého štátneho príspevku pre mladomanželov.
(5)
Ministerstvo môže popri opatrení podľa odseku 4 uložiť banke alebo pobočke zahraničnej banky v závislosti od závažnosti porušenia povinnosti a dĺžky trvania protiprávneho stavu aj pokutu až do výšky dvojnásobku neoprávnene použitej sumy štátneho príspevku pre mladomanželov. Pri nesplnení opatrenia podľa odseku 4 možno pokutu uložiť aj opakovane, najviac však v celkovej sume, ktorá nepresiahne sumu podľa prvej vety. Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
(6)
Na konanie podľa odsekov 4 a 5 sa vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.72a)
(7)
Zamestnanci a členovia orgánov osoby určenej podľa odseku 1 a ministerstva sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s vykonávaním činnosti podľa odsekov 1 až 3. Táto povinnosť mlčanlivosti trvá aj po zrušení poverenia pre túto osobu na vykonávanie činnosti podľa odseku 1, po skončení pracovnoprávneho vzťahu, iného právneho vzťahu alebo po skončení výkonu funkcie v orgánoch tejto osoby; ustanovenia § 91 ods. 2 až 7, § 92 ods. 1 až 7 a § 93 tým nie sú dotknuté.“.
Doterajšia trinásta časť až pätnásta časť sa označujú ako štrnásta časť až šestnásta časť.
18.
Doterajší text § 90 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné poskytovať informácie právnickej osobe so 100 % majetkovou účasťou štátu podieľajúcej sa na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky na programe poskytovania pomoci klientom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy (ďalej len „agentúra na poskytovanie pomoci klientom“), a to na požiadanie agentúry na poskytovanie pomoci klientom a v rozsahu potrebnom na preverovanie údajov týkajúcich sa splácania úverových záväzkov a finančnej a majetkovej situácie klientov žiadajúcich o zaradenie alebo zaradených do tohto programu.“.
19.
V § 91 ods. 1 tretej vete sa slovo „uvedené“ nahrádza slovami „a za ďalších podmienok uvedených“.
20.
V § 91 sa odsek 4 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
agentúre na poskytovanie pomoci klientom v rozsahu potrebnom na preverovanie údajov týkajúcich sa splácania úverových záväzkov a finančnej a majetkovej situácie klientov žiadajúcich o zaradenie alebo zaradených do programu poskytovania pomoci klientom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy.“.
21.
V § 92a ods. 3 druhej vete sa za slovom „bánk“ slovo „a“ nahrádza čiarkou, na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „agentúre na poskytovanie pomoci klientom v rozsahu potrebnom na preverovanie údajov týkajúcich sa splácania úverových záväzkov a finančnej a majetkovej situácie klientov žiadajúcich o zaradenie alebo zaradených do programu poskytovania pomoci klientom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy.“.
22.
V § 92a ods. 4 prvej vete sa za slovo „súhlas“ vkladajú slová „podľa § 91 ods. 1“, na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „túto lehotu nemožno dodatočne skrátiť.“.
23.
V § 93a ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a tiež je oprávnená aj bez súhlasu a informovania klienta alebo zástupcu klienta pri uzatváraní a vykonávaní obchodu prostredníctvom telefónnej služby elektronických komunikácií spracúvať na tieto účely aj biometrické údaje klienta alebo zástupcu klienta v rozsahu biometrickej charakteristiky hlasu.“.
24.
V § 93b ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a to tak, aby klient mal možnosť voľby, či prijme alebo neprijme predložený návrh na uzavretie rozhodcovskej zmluvy.“ a táto veta: „Banka a pobočka zahraničnej banky sú pri predložení návrhu na uzavretie rozhodcovskej zmluvy tiež povinné preukázateľne poučiť klienta o dôsledkoch uzavretia navrhovanej rozhodcovskej zmluvy na riešenie ich vzájomných sporov z obchodov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 88k znie:
„88k)
§ 90 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z.
Zákon č. 244/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
25.
V celom texte zákona okrem § 122b sa slová „platobný styk“ a „vykonávanie platobného styku“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „platobné služby“ a „poskytovanie platobných služieb“ v príslušnom gramatickom tvare.
26.
Za § 122j sa vkladá § 122k, ktorý znie:
㤠122k
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2009
Bankové povolenie udelené banke alebo pobočke zahraničnej banky podľa doterajších predpisov, ktoré je platné k 30. novembru 2009 a ktoré sa vzťahuje na uskutočňovanie tuzemských prevodov peňažných prostriedkov a cezhraničných prevodov peňažných prostriedkov alebo na vydávanie a správu platobných prostriedkov, sa od 1. decembra 2009 považuje za bankové povolenie udelené na poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie, a to v rozsahu a spôsobom, ktoré sú určené v tomto bankovom povolení, a za podmienok uložených týmto bankovým povolením alebo inými rozhodnutiami Národnej banky Slovenska vykonateľnými k 1. decembru 2009.“.
Čl. XII
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z. a zákona č. 276/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 písm. b) prvom bode sa slovo „výpisom“ nahrádza slovom „odpisom“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
„19) § 13 ods. 1 až 6 a § 14 ods. 3 písm. f) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 8 písmeno g) znie:
„g)
nepriamym podielom podiel držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom jednej alebo viacerých právnických osôb, nad ktorými právnická osoba vykonáva kontrolu,“.
4.
V § 54 odsek 7 znie:
„(7)
Obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi nesmie vykonávať pre iné osoby iné činnosti ako investičné služby s výnimkou sprostredkovania pre iné finančné inštitúcie v súlade s osobitným zákonom,50aa) vykonávania činnosti člena alebo vykonávania platobnej služby podľa osobitného predpisu.50ab)“.
Poznámky pod čiarou 50aa a 50ab znejú:
„50aa)
Napríklad zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
50ab)
§ 2 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. XIII
Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2002 Z. z., zákona č. 428/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z. a zákona č. 465/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V celom texte zákona sa slová „platba“ a „platobný styk“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „platobná operácia“ v príslušnom gramatickom tvare a slová „peňažné prostriedky“ sa vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „finančné prostriedky“ v príslušnom gramatickom tvare.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2) § 2 ods. 2 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
§ 2a sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Tuzemským prevodom sa na účely tohto zákona rozumie platobná operácia vykonávaná v mene euro na území Slovenskej republiky.
(9)
Cezhraničným prevodom sa na účely tohto zákona rozumie platobná operácia vykonávaná v
a)
cudzej mene na území Slovenskej republiky,
b)
cudzej mene a v mene euro do iného štátu.“.
4.
V § 2b sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
môže určiť priority realizácie výdavkov klienta uvedeného v § 2a ods. 1 písm. a) v prípade nesúladu medzi príjmami štátneho rozpočtu a výdavkami štátneho rozpočtu.“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
„12) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 6 ods. 1 písm. l) sa slová „tuzemské prevody peňažných prostriedkov13a) (ďalej len „tuzemské prevody“)“ nahrádzajú slovami „tuzemské prevody“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a sa vypúšťa.
7.
V § 6 ods. 1 písm. m) sa slová „cezhraničné prevody peňažných prostriedkov13b) (ďalej len „cezhraničné prevody“)“ nahrádzajú slovami „cezhraničné prevody“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13b sa vypúšťa.
8.
V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom zd), ktoré znie:
„zd) realizuje výdavky klientov podľa priorít určených podľa § 2b ods. 1 písm. n).“.
9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:
„14b)
§ 3 ods. 2 zákona č. 492/2009 Z. z.“.
10.
V § 8 ods. 8 druhej vete sa za slová „do záväzku“ vkladajú slová „alebo ak žiadosť o realizáciu platobnej operácie nie je v súlade s prioritami určenými podľa § 2b ods. 1 písm. n)“.
11.
V § 13 ods. 1 sa slová „v platnej menovej jednotke až do tridsaťtisíc eur“ nahrádzajú slovami „až do 30 000 eur“.
12.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:
„29a)
§ 45 až 62 zákona č. 492/2009 Z. z.“.
13.
Pod nadpis siedmej časti sa vkladá nový § 21a, ktorý znie:
㤠21a
Pri ochrane a poskytovaní informácií a dokladov Štátnej pokladnice alebo agentúry o finančných operáciách, platobných operáciách alebo iných obchodoch týkajúcich sa klientov alebo iných účastníkov finančného trhu sa postupuje rovnako ako pri ochrane a poskytovaní informácií a dokladov, ktoré sa týkajú platobných služieb alebo iných bankových obchodov a sú predmetom bankového tajomstva.29b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29b znie:
„29b)
§ 91 a 92 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 88 ods. 1 a 2 zákona č. 492/2009 Z. z.
§ 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 747/2004 Z. z.“.
Čl. XIV
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z. a zákona č. 61/2009 Z. z. sa mení takto:
V § 17a ods. 1 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „Burza cenných papierov“ sa vkladajú slová „a platobná inštitúcia22ad)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22ad znie:
„22ad)
§ 63 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. XV
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z. a zákona č. 390/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 37d sa vkladá § 37e, ktorý znie:
㤠37e
Subjekt verejnej správy, ktorým je právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu, môže poskytovať úvery alebo pôžičky na účely realizácie vládou schváleného programu poskytovania pomoci občanom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy.“.
Čl. XVI
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 519/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z. a zákona č. 276/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „§ 21a až 21c a § 73 zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 63 až 87 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ a na konci sa pripája táto citácia: „Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 1 ods. 3 písm. a) sa za slová „pobočkami zahraničných zaisťovní“ vkladá čiarka a slová „pobočkami poisťovní z iného členského štátu, pobočkami zaisťovní z iného členského štátu“ a za slová „doplnkovými dôchodkovými fondmi“ sa vkladá čiarka a slová „platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných inštitúcií“.
3.
V § 1 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
vykonáva dohľad nad Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky v rozsahu podľa osobitného predpisu;1a) pri vykonávaní tohto dohľadu sa postupuje rovnako ako pri dohľade na mieste,“.
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g).
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
§ 18 ods. 5 zákona č. 80/1997 Z. z. v znení zákona č. 492/2009 Z. z.“.
4.
V § 2 ods. 1 prvá veta znie: „Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu nad dohliadanými subjektmi zisťuje a vyhodnocuje informácie a podklady o skutočnostiach, ktoré sa týkajú dohliadaného subjektu a jeho činnosti alebo iných osôb, ktorých postavenie, obchody alebo iná činnosť súvisí s dohliadaným subjektom, najmä o nedostatkoch v činnosti dohliadaných subjektov, príčinách zistených nedostatkov, dôsledkoch zistených nedostatkov a osobách zodpovedných za zistené nedostatky.“.
5.
V § 3 ods. 4 sa vypúšťajú slová „ku ktorej žiadateľ nemá oprávnený prístup“.
6.
V § 5 ods. 2 prvej vete sa za slová „viceguvernéra Národnej banky Slovenska“ vkladajú slová „alebo iného člena bankovej rady“, v druhej vete sa za slovo „Viceguvernér“ vkladajú slová „alebo iný člen bankovej rady podľa prvej vety“ a za druhú vetu sa vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Ak nebol určený viceguvernér alebo iný člen bankovej rady podľa prvej vety, oprávnenia podľa druhej vety vykonávajú vedúci zamestnanci útvaru dohľadu nad finančným trhom podľa ich pôsobnosti určenej organizačným poriadkom Národnej banky Slovenska.17)“.
7.
V § 7 ods. 2 druhej vete sa slová „účastník konania“ nahrádzajú slovami „dohliadaný subjekt“.
8.
V § 7 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Osoba poverená výkonom dohľadu, proti ktorej smeruje námietka zaujatosti podaná dohliadaným subjektom, je bezodkladne povinná písomne sa vyjadriť k obsahu podanej námietky zaujatosti a toto písomné vyjadrenie predložiť tomu, kto je príslušný rozhodnúť o námietke zaujatosti.“.
9.
V § 12 ods. 2 sa slová „platobného styku“ nahrádzajú slovami „platobných služieb“.
10.
V § 14 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Zamestnanec Národnej banky Slovenska alebo člen bankovej rady, proti ktorému smeruje námietka zaujatosti podaná účastníkom konania, je povinný bezodkladne písomne sa vyjadriť k obsahu podanej námietky zaujatosti a toto písomné vyjadrenie predložiť tomu, kto je príslušný rozhodnúť o námietke zaujatosti.“.
11.
V § 16 ods. 5 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Žiadosť vrátane jej príloh sa predkladá v štátnom jazyku; ak je však niektorá príloha vyhotovená v inom ako štátnom jazyku, spolu s príslušnou prílohou sa musí predložiť aj jej úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka.“.
12.
V § 27 ods. 5 sa vypúšťa štvrtá veta.
13.
V § 35 ods. 2 sa slovo „Opatrením“ nahrádza slovom „Opatreniami“ a slovo „vyhlasuje“ sa nahrádza slovom „vyhlasujú“.
14.
V § 42 ods. 6 sa slová „platobného styku“ nahrádzajú slovami „platobných služieb“.
Čl. XVII
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 520/2005 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., čl. I bodu 163 zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z. a zákona č. 276/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 176 ods. 1 sa vypúšťajú slová „zdravotnú poisťovňu“.
2.
Poznámky pod čiarou k odkazom 27 a 28 znejú:
„27) Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
28) § 45 ods. 3 písm. b) a § 46 písm. b) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 176 ods. 5 sa za slová „dôchodkovú spoločnosť“ vkladá čiarka a slová „na platobnú inštitúciu,28b) na zdravotnú poisťovňu,28c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 28b a 28c znejú:
„28b)
§ 63 až 79 zákona č. 492/2009 Z. z.
28c)
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 29 sa citácia „§ 65 ods. 1 zákona č. 510/2002 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 492/2009 Z. z.“.
5.
V poznámke pod čiarou k odkazu 31 sa citácia „§ 35 zákona č. 510/2002 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 51 zákona č. 492/2009 Z. z.“.
Čl. XVIII
Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 8/2008 Z. z. a zákona č. 186/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 4 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
„(10)
Na poskytovanie informácií o platobných službách sa nevzťahujú ustanovenia odseku 1 písm. a), písm. b) prvého a druhého bodu, odseku 1 písm. c) druhého a tretieho bodu, šiesteho a siedmeho bodu a odseku 1 písm. d).
(11)
Na poskytovanie informácií o platobných službách sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.15a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
15a) § 31 ods. 5, § 35 ods. 1 až 5, § 38 ods. 2 až 4 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. XIX
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 257/2009 Z. z. a zákona č. 317/2009 Z. z. sa mení takto:
1. Nadpis pod § 219 znie: „Neoprávnené vyrobenie a používanie platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo inej platobnej karty“.
2.
V § 219 odsek 1 znie:
„(1)
Kto neoprávnene vyrobí, pozmení, napodobní, falšuje alebo si obstará platobný prostriedok alebo elektronické peniaze alebo inú platobnú kartu vrátane telefónnej karty alebo predmet spôsobilý plniť takú funkciu na účel použiť ho ako pravý alebo na taký účel ho prechováva, prepravuje, použije alebo poskytne inému, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.“.
Čl. XXI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2009 okrem ustanovení čl. XI sedemnásteho bodu [§ 88a až 88d], ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2010.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.
Príloha k zákonu č. 492/2009 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a ktorou sa zrušuje smernica 97/5/ES (Ú. v. EÚ L 319, 5. 12. 2007).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 06/zv. 03; Ú. v. ES L 166, 11. 6. 1998).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES (Ú. v. EÚ L 267, 10. 10. 2009).
4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/44/ES zo 6. mája 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov a smernica 2002/47/ES o dohodách o finančných zárukách, pokiaľ ide o prepojené systémy a úverové pohľadávky (Ú. v. EÚ L 146, 10. 6. 2009).
5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).
1)
§ 2 písm. l) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 191/1950 Zb. zmenkový a šekový v znení neskorších predpisov.
3)
§ 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov.
4)
§ 3 ods. 4 písm. o) zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
5)
§ 5 a § 99 ods. 3 písm. h) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
6)
Napríklad § 4 zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 213/2006 Z. z.
7)
§ 5 zákona č. 507/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
§ 7 ods. 19 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11)
§ 13 ods. 1 až 6 a § 14 ods. 3 písm. f) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
§ 6 ods. 2 písm. a), § 7 a 18 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13)
Napríklad § 41 ods. 1 až 3 zákona č. 186/2009 Z. z.
14)
Napríklad § 8 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 11 a 12 zákona č. 594/2003 Z. z., § 3 písm. a) zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2009 Z. z.
14a)
Napríklad § 50 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15)
Napríklad § 76 ods. 2, § 175r, § 305 písm. a) a § 307 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, § 96 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 32/2002 Z. z., § 83a ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona č. 215/2007 Z. z., § 78 ods. 3 a 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
16)
§ 93 až 95 Zákonníka práce.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.
17)
Napríklad zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 89 až 93b zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 586/2008 Z. z.
20)
Napríklad zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 38 a 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. v znení zákona č. 659/2007 Z. z., § 8 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 55 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z., nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 z 15. novembra 2006 o údajoch o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov (Ú. v. EÚ L 345, 8. 12. 2006).
21)
Napríklad zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23)
Napríklad § 4 písm. g) zákona č. 186/2009 Z. z.
24)
Napríklad § 9 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, § 1 a 2 zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24a)
§ 7 a 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
26)
Napríklad zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
27)
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
28)
Napríklad usmernenie Európskej centrálnej banky č. ECB/2007/2 (2007/600/ES) z 26. apríla 2007 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET2) (Ú. v. EÚ L 237, 8. 9. 2007).
29)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
31)
§ 11 až 23 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
32)
Napríklad § 53 až 62 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, §147 až 155 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 71 až 80 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
34)
§ 177 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34a)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).
35)
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
36)
§ 1 ods. 2, § 6 ods. 3 a § 8 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších predpisov.
37)
§ 7 až 20 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
38)
Napríklad § 50 až 65 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39)
Napríklad zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 1 ods. 3, § 6 ods. 2 písm. c) a k), § 8, 34a, 34b, 36, 37, 41 a 44 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
40)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
42)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
43)
§ 2 zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
43a)
§ 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
44)
§ 53 až 62 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
46)
Zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
47)
§ 27 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
48)
Zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
49a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
50)
§ 20 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
53)
§ 12 až 34 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
54)
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
55)
Napríklad zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 z 15. novembra 2006.
55a)
§ 19 zákona č. 540/2007 Z. z. v znení zákona č. 504/2009 Z. z.
58)
Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
58b)
§ 12 až 34 a § 38 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
59)
Napríklad zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 129/2010 Z. z.
60)
Napríklad Zákonník práce.
61)
§ 2 ods. 3 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
62)
Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
64)
§ 49a až 49o zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
65)
Napríklad § 34a a 34b zákona č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
66)
Napríklad § 5 písm. i) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
67)
§ 91 až 93 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
68)
Napríklad zákon č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 3a a § 27 až 33 Obchodného zákonníka, § 2 ods. 2 a § 10 a 11 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 1 a 2 a § 10 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení zákona č. 335/2007 Z. z., § 9 ods. 1 a 2 a § 11 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, § 6, 7, 9 a 9a zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 a § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3 zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 254/2007 Z. z.
69)
Napríklad zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
70)
Napríklad § 4 ods. 5 a § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 90/2005 Z.z.
73)
§ 7 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z.z.
75)
§ 23 a 55 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
75a)
§ 5 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 2 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 4 až 10 a § 12 až 15 zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 64 a 74 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
76)
Napríklad § 39 a § 41 ods. 1 zákona č. 507/2001 Z. z. v znení zákona č. 15/2004 Z. z.
78)
Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.
79)
Napríklad Občiansky súdny poriadok, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
81)
§ 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
81a)
§ 6 až 35 a § 38 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.