50/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

50
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. februára 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 430/2007 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 430/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 položky 3, 14 a 21 znejú:
„3. Fluór (F)3) Kŕmne suroviny,
okrem:
krmív živočíšneho pôvodu, okrem morských kôrovcov,
ako napr. morský krill,
morských kôrovcov, ako napr. morský krill,
fosfátov,
uhličitanu vápenatého,
oxidu horečnatého,
zvápenatených morských rias.
150


500
3 000
2 000
350
600
1 000
Vermikulit (E 561) 3 000
Doplnkové krmivá s obsahom ≤ 4 % fosforu 500
Doplnkové krmivá s obsahom > 4 % fosforu 125 mg na 1 % fosforu
Kompletné krmivá,
okrem:
150
  kompletných krmív pre hovädzí dobytok, ovce a kozy
     1.  v laktácii,            
     1.  ostatné,
kompletných krmív pre ošípané,
kompletných krmív pre hydinu,
kompletných krmív pre kurčatá

30
50
100
350
250
kompletných krmív pre ryby 350
14. Semená burín
a nepomleté a nerozdrvené
plody obsahujúce alkaloidy,
glukozidy alebo iné toxické
látky samostatne alebo
v kombinácii vrátane
Všetky krmivá   3 000
durmana obyčajného (Datura stramonium L.)   1 000
21. DDT [súčet DDT-,
DDD- (alebo TDE-)
a DDE- izomérov
vyjadrený ako DDT]
Všetky krmivá okrem tukov a olejov. Tuky a oleje. 0,05
0,5“.
2.
V prílohe č. 1 sa vypúšťajú položky 28, 29 a 31.
3.
Príloha č. 1 sa dopĺňa tabuľkou, ktorá znie:
„Najvyššie prípustné množstvá kokcidiostatík a histomoniostatík
Nežiaduca látka Krmivá pre necieľové druhy zvierat Najvyššie prípustné množstvo
v mg/kg krmiva v prepočte
na 12 % vlhkosť
1. lasalocid sodný Kŕmne suroviny 1,25
Kŕmne zmesi pre:  
– psy, teľatá, králiky, koňovité, dojné zvieratá, hydinu v znáške, morky (nad 12 týždňov veku) a odchov kurčiat (nad 16 týždňov veku), 1,25
– výkrm kurčiat, odchov kurčiat (do 16 týždňov veku) a morky (do 12 týždňov veku) v období pred zabitím, počas ktorého je používanie lasalocidu zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty), 1,25
– iné druhy zvierat. 3,75
Premixy do krmív, v ktorých nie je povolené používanie lasalocidu. *)
2. narazín Kŕmne suroviny 0,7
Kŕmne zmesi pre:  
– morky, králiky, koňovité, hydinu v znáške a odchov kurčiat (nad 16 týždňov veku), 0,7
– výkrm kurčiat v období pred zabitím, počas ktorého je používanie narazínu zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty), 0,7
– iné druhy zvierat. 2,1
Premixy do krmív, v ktorých nie je povolené používanie narazínu. *)
3. salinomycinát sodný Kŕmne suroviny 0,7
Kŕmne zmesi pre:  
– koňovité, morky, hydinu v znáške a odchov kurčiat (nad 12 týždňov veku), 0,7
– výkrm kurčiat, odchov kurčiat (do 12 týždňov veku) a výkrm králikov v období pred zabitím, počas ktorého je používanie salinomycinátu sodného zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty), 0,7
– iné druhy zvierat. 2,1
Premixy do krmív, v ktorých nie je povolené používanie salinomycinátu sodného. *)
4. monenzinát sodný Kŕmne suroviny 1,25
Kŕmne zmesi pre:  
– koňovité, psy, malé prežúvavce (ovce a kozy), kačice, hovädzí dobytok, dojnice, hydinu v znáške, odchov kurčiat (nad 16 týždňov veku) a morky (nad 16 týždňov veku), 1,25
– výkrm kurčiat, odchov kurčiat (do 16 týždňov veku) a morky (do 16 týždňov veku) v období pred zabitím, počas ktorého je používanie monenzinátu sodného zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty), 1,25
– iné druhy zvierat. 3,75
Premixy do krmív, v ktorých nie je povolené používanie monenzinátu sodného. *)
5. semduramycinát sodný Kŕmne suroviny 0,25
Kŕmne zmesi pre:  
– hydinu v znáške a odchov kurčiat (nad 16 týždňov veku), 0,25
– výkrm kurčiat v období pred zabitím, počas ktorého je používanie semduramycinátu sodného zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty), 0,25
– iné druhy zvierat. 0,75
Premixy do krmív, v ktorých nie je povolené používanie semduramycinátu sodného.  
6. maduramycín amónny alfa Kŕmne suroviny 0,05
Kŕmne zmesi pre:  
– koňovité, králiky, morky (nad 16 týždňov veku), hydinu v znáške a odchov kurčiat (nad 16 týždňov veku), 0,05
– výkrm kurčiat a morky (do 16 týždňov veku) v období pred zabitím, počas ktorého je používanie maduramycínu amónneho alfa zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty), 0,05
– iné druhy zvierat. 0,15
Premixy do krmív, v ktorých nie je povolené používanie maduramycínu amónneho alfa. *)
7. robenidín hydrochlorid Kŕmne suroviny 0,7
Kŕmne zmesi pre:  
– hydinu v znáške a odchov kurčiat (nad 16 týždňov), 0,7
– výkrm kurčiat, výkrm králikov, chov králikov a morky v období pred zabitím, počas ktorého je používanie robenidínu hydrochloridu zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty), 0,7
– iné druhy zvierat. 2,1
Premixy do krmív, v ktorých nie je povolené používanie robenidínu hydrochloridu. *)
8. dekochinát Kŕmne suroviny 0,4
Kŕmne zmesi pre:  
– hydinu v znáške a odchov kurčiat (nad 16 týždňov veku), 0,4
– výkrm kurčiat v období pred zabitím, počas ktorého je používanie dekochinátu zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty), 0,4
– iné druhy zvierat. 1,2
Premixy do krmív, v ktorých nie je povolené používanie dekochinátu. *)
9. halofuginón hydrobromid Kŕmne suroviny 0,03
Kŕmne zmesi pre:  
– hydinu v znáške a odchov kurčiat (nad 16 týždňov veku) a morky (nad 12 týždňov veku), 0,03
– výkrm kurčiat a morky (do 12 týždňov veku) v období pred zabitím, počas ktorého je používanie halofuginón hydrobromidu zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty), 0,03
– iné druhy zvierat okrem odchovu kurčiat (do 16 týždňov veku). 0,09
Premixy do krmív, v ktorých nie je povolené používanie halofuginón hydrobromidu. *)
10. nikarbazín Kŕmne suroviny 0,5
Kŕmne zmesi pre:  
– koňovité, hydinu v znáške a odchov kurčiat (nad 16 týždňov veku), 0,5
– výkrm kurčiat v období pred zabitím, počas ktorého je používanie nikarbazínu (v kombinácii s narazínom) zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty), 0,5
– iné druhy zvierat. 1,5
Premixy do krmív, v ktorých nie je povolené používanie nikarbazínu. *)
11. diklazuril Kŕmne suroviny 0,01
Kŕmne zmesi pre:  
– hydinu v znáške, odchov kurčiat (nad 16 týždňov veku) a výkrm moriek (nad 12 týždňov veku), 0,01
– výkrm a chov králikov v období pred zabitím, počas ktorého je používanie diklazurilu zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty), 0,01
– iné druhy zvierat okrem odchovu kurčiat (do 16 týždňov veku), výkrm kurčiat a výkrm moriek (do 12 týždňov veku). 0,03
Premixy do krmív, v ktorých nie je povolené používanie diklazurilu. *)
*) Najvyššie prípustné množstvo látky v premixe je také množstvo, ktoré nemá za následok vyššie množstvo látky, ako je 50 % najvyššieho prípustného množstva látky stanoveného v krmive, pri dodržiavaní návodu na použitie premixu.“.
4.
Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 438/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES zo 7. mája 2002 o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení smernice Komisie 2003/57/ES zo 17. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39), smernice Komisie 2003/100/ES z 31. októbra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40), smernice Komisie 2005/8/ES z 27. januára 2005 (Ú. v. EÚ L 27, 29. 1. 2005), smernice Komisie 2005/86/ES z 5. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 318, 6. 12. 2005), smernice Komisie 2005/87/ES z 5. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 318, 6. 12. 2005), smernice Komisie 2006/13/ES z 3. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 32, 4. 2. 2006), smernice Komisie 2006/77/ES z 29. septembra 2006 (Ú. v. EÚ L 271, 30. 9. 2006).
2. Smernica Komisie 2008/76/ES z 25. júla 2008, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá. (Ú. v. EÚ L 198, 26. 7. 2008).
3. Smernica Komisie 2009/8/ES z 10. februára 2009, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokiaľ ide o najvyššie obsahy nevyhnutného prenosu kokcidiostatík a histomonostatík do necieľového krmiva.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2009.
Robert Fico v. r.