500/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

500
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 25. novembra 2009,
ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 80 ods. 10 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 471/2009 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty je uvedený v prílohe.
§ 2
Vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty podľa doterajšieho predpisu sa použije pri podávaní súhrnných výkazov za kalendárne štvrťroky, ktoré sa skončili najneskôr 31. decembra 2009.
§ 3
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 89/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty.
§ 4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Ján Počiatek v. r.
Príloha k opatreniu č. 500/2009 Z. z.