501/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

501
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. novembra 2009 bolo v Astane podpísané Memorandum medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania.
Memorandum nadobudlo platnosť 3. novembra 2009 v súlade s článkom 11.
Do textu memoranda možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.