501/2009 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

501
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. novembra 2009 bolo v Astane podpísané Memorandum medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania.
Memorandum nadobudlo platnosť 3. novembra 2009 v súlade s článkom 11.
Do textu memoranda možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.