503/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

503
ZÁKON
z 27. októbra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 442/2008 Z. z., zákona č. 213/2009 Z. z., zákona č. 289/2009 Z. z. a zákona č. 402/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 1 znie:
„(1)
Tento zákon upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov a správu vo verejnom obstarávaní.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.
3.
V § 1 ods. 2 sa vypúšťa písmeno n).
Doterajšie písmená o) až t) sa označujú ako písmená n) až s).
4.
V § 1 ods. 2 písmeno n) znie:
„n)
na koncesiu na stavebné práce a koncesiu na služby (ďalej len „koncesia“), ktoré zadáva obstarávateľ na vykonávanie činností uvedených v § 8 ods. 3 až 9, okrem koncesie, ktorú zadáva verejný obstarávateľ vykonávajúci niektorú z týchto činností,“.
5.
V § 1 ods. 2 písm. q) sa slová „ak obstarávateľ nie je“ nahrádzajú slovami „okrem zákazky zadávanej“.
6.
V § 1 ods. 2 písm. s) sa vypúšťajú slová „podľa § 8“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem zadávania zákazky podľa § 7.“.
7.
§ 2 vrátane nadpisu znie:
㤠2
Verejné obstarávanie
Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.“.
8.
V § 5 ods. 8 písm. c) sa vypúšťajú slová „ktorá je súčasťou postupu vedúceho k uzavretiu zmluvy,“.
9.
V § 6 ods. 2 sa za slovo „nemajú“ vkladá slovo „výlučne“ a slovo „sčasti“ sa nahrádza slovom „časti“.
10.
V § 7 úvodná veta znie: „Ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ vykonávajúci niektorú z činností podľa § 8 ods. 3 až 9, viac ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, táto osoba je povinná používať postupy zadávania“.
11.
V § 7 písm. a) sa za slová „nadlimitných zákaziek“ vkladajú slová „podľa prvej časti a druhej časti prvej hlavy a druhej hlavy“.
12.
V § 7 písm. b) sa za slová „podprahových zákaziek“ vkladajú slová „podľa § 99 až 101“.
13.
Doterajší text § 7 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak verejný obstarávateľ poskytne inému verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi viac ako 50 % finančných prostriedkov
a)
na uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s vykonávaním niektorej z činností podľa § 8 ods. 3 až 9, je tento povinný používať postupy zadávania podprahových zákaziek podľa § 99 až 101, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit podľa § 4 ods. 2 písm. g) a súčasne je rovnaká alebo vyššia ako 120 000 eur,
b)
na dodanie tovaru a na poskytnutie služieb súvisiacich s vykonávaním niektorej z činností podľa § 8 ods. 3 až 9, je tento povinný používať postupy zadávania
1.
nadlimitných zákaziek podľa prvej časti a druhej časti prvej hlavy a druhej hlavy, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit podľa § 4 ods. 2 písm. f) a súčasne je rovnaká alebo vyššia ako 206 000 eur,
2.
podprahových zákaziek podľa § 99 až 101, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako 206 000 eur a súčasne je rovnaká alebo vyššia ako 30 000 eur.“.
14.
V § 8 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
15.
V § 8 ods. 2 sa slová „alebo ktoré“ nahrádzajú slovami „a ktoré“.
16.
V § 8 ods. 10 úvodná veta znie: „Za činnosť podľa odseku 3, ak túto činnosť nevykonáva verejný obstarávateľ, sa nepovažuje výroba“.
17.
V § 8 ods. 11 úvodná veta znie: „Za činnosť podľa odseku 4, ak túto činnosť nevykonáva verejný obstarávateľ, sa nepovažuje zásobovanie verejných vodovodov pitnou vodou, ak“.
18.
V § 9 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Ak verejný obstarávateľ vykonáva niektorú z činností podľa § 8 ods. 3 až 9, postupuje pri zadávaní zákazky súvisiacej s vykonávaním tejto činnosti podľa pravidiel a postupov verejného obstarávania ustanovených pre obstarávateľa, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmú uzavrieť dodatok k zmluve uzavretej podľa § 45 vtedy, ak by sa jeho obsahom
a)
menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky,
b)
dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
c)
menila ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača spôsobom, s ktorým pôvodná zmluva nepočítala.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 4 až 6.
19.
§ 14 vrátane nadpisu znie:
㤠14
Koncesionár
Koncesionár na účely tohto zákona je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, s ktorou verejný obstarávateľ uzavrel koncesnú zmluvu na uskutočnenie stavebných prác (ďalej len „koncesná zmluva na práce“) alebo koncesnú zmluvu na poskytnutie služby podľa tohto zákona. Koncesionárom môže byť aj verejný obstarávateľ.“.
20.
§ 15 vrátane nadpisu znie:
㤠15
Koncesia
(1)
Koncesia na stavebné práce je zákazka rovnakého typu ako zákazka na uskutočnenie stavebných prác s tým rozdielom, že protiplnením za stavebné práce, ktoré sa majú uskutočniť je buď len právo na využívanie stavby na dohodnutý čas alebo toto právo spojené s peňažným plnením. V koncesnej zmluve verejný obstarávateľ a koncesionár dohodnú rozsah práva na využívanie stavby, ktorého súčasťou môže byť aj poberanie úžitkov z nej, ako aj výšku a podmienky prípadného peňažného plnenia.
(2)
Koncesia na služby je zákazka rovnakého typu ako zákazka na poskytnutie služby s tým rozdielom, že protiplnením za služby, ktoré sa majú poskytnúť je buď len právo využívať poskytované služby na dohodnutý čas alebo toto právo spojené s peňažným plnením. V koncesnej zmluve verejný obstarávateľ a koncesionár dohodnú rozsah využívania poskytovaných služieb, ktorého súčasťou môže byť aj poberanie úžitkov z nich, ako aj výšku a podmienky prípadného peňažného plnenia.“.
21.
V § 16 ods. 1 sa za slovo „ponuke“ vkladá čiarka a slová „v návrhu“.
22.
V § 19 ods. 3 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „okrem dokladov predložených v českom jazyku.“.
23.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Pri určení lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na predloženie žiadostí o účasť verejný obstarávateľ a obstarávateľ prihliada na zložitosť predmetu zákazky a čas potrebný na vypracovanie ponúk.“.
24.
V § 21 ods. 3 písm. b) sa za slová „Európskej únie“ vkladajú slová „(ďalej len „európsky vestník“)“.
25.
§ 22 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pokladá zákazku za takú, pri ktorej zadávaní nie je povinný uverejniť oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž, oznámenie o koncesii na stavebné práce alebo oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov, môže poslať publikačnému úradu a úradu na uverejnenie oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu. V oznámení uvedie najmä
a)
názov, adresu a kontaktné údaje verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa,
b)
opis predmetu zákazky,
c)
odôvodnenie zámeru uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu na práce bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o koncesii na stavebné práce alebo oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov,
d)
názov, adresu a kontaktné údaje dodávateľa alebo záujemcu, s ktorým uzavrie zmluvu alebo koncesnú zmluvu na práce,
e)
ďalšie potrebné informácie.“.
26.
V § 23 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.
27.
V § 23 ods. 5 sa slová „vypracované a poslané podľa odseku 1“ nahrádzajú slovami „používané vo verejnom obstarávaní“, na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ splnil povinnosť podľa odseku 3.“.
28.
V § 25 v nadpise sa vypúšťajú slová „a zadávanie zákazky na dodanie tovaru“.
29.
V § 25 ods. 3 sa slová „podľa § 99 ods. 3“ nahrádzajú slovami „podľa § 99 ods. 2“ a slová „§ 25 ods. 2“ sa nahrádzajú slovami „odseku 2“.
30.
V § 25 sa vypúšťa odsek 5.
31.
V § 26 ods. 2 písm. e) sa slová „podnikať alebo dokladom o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou“ nahrádzajú slovami „dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu“.
32.
V § 27 ods. 1 písm. b) sa slová „ak sa takéto poistenie vyžaduje,“ nahrádzajú slovami „ak takéto poistenie vyžaduje osobitný zákon,“.
33.
V § 27 odsek 2 znie:
„(2)
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.“.
34.
V § 28 ods. 1 úvodná veta znie:
„Technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť možno preukázať podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov:“.
35.
V § 28 odsek 2 znie:
„(2)
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.“.
36.
V § 31 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.“.
37.
§ 32 vrátane nadpisu znie:
㤠32
Určenie podmienok účasti
(1)
Verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvedie podmienky účasti týkajúce sa
a)
osobného postavenia podľa § 26,
b)
finančného a ekonomického postavenia a doklady na ich preukázanie podľa § 27,
c)
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti a doklady na ich preukázanie podľa § 28 až 30.
(2)
Obstarávateľ môže určiť podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a doklady, ktorými ich možno preukázať; ak ich určí, uvedie ich v oznámení použitom ako výzva na súťaž. Podmienky účasti sa môžu týkať
a)
osobného postavenia podľa § 26,
b)
finančného a ekonomického postavenia podľa § 27,
c)
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28 až 30.
(3)
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky súvisiacej s vykonávaním niektorej z činností podľa § 8 ods. 3 až 9 je povinný určiť podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. a) a doklady podľa § 26 ods. 2 písm. a).
(4)
Ak obstarávateľ určí podmienky účasti podľa § 26 ods. 1, ich splnenie sa preukazuje podľa § 26 ods. 2.
(5)
Ak obstarávateľ určí podmienky účasti podľa odseku 2 písm. b) alebo c), môže uchádzač, záujemca alebo skupina dodávateľov pri ich preukazovaní použiť § 27 ods. 2 a 3 a § 28 ods. 2 a 3.
(6)
Podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ určí na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musia byť primerané a musia súvisieť s predmetom zákazky. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže vyžadovať od uchádzačov alebo od záujemcov minimálnu úroveň finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti.
(7)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže od právnických osôb vyžadovať, aby pri preukazovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uviedli mená, priezviská a potrebnú odbornú kvalifikáciu zamestnancov, ktorí budú zodpovední za plnenie zmluvy.“.
38.
V § 33 ods. 8 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a lehoty, v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. e),“.
39.
V § 33 ods. 8 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a lehoty, v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. d).“.
40.
V § 34 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tým nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača alebo uchádzačov za plnenie zmluvy.“.
41.
V § 35 odsek 3 znie:
„(3)
Ak sa ponuky vyhodnocujú na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, verejný obstarávateľ a obstarávateľ určí jednotlivé kritériá súvisiace s predmetom zákazky, ktorými sú napríklad kvalita, cena, technické vyhotovenie, estetické a funkčné charakteristiky, environmentálne charakteristiky, prevádzkové náklady, efektívnosť nákladov, pozáručný servis a technická pomoc, lehota dodania tovaru, lehota výstavby, lehota poskytnutia služieb. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ okrem jednotlivých kritérií určí aj pravidlá uplatnenia kritérií, ktorými zabezpečí kvalitatívne rozlíšenie splnenia jednotlivých kritérií. Verejným obstarávateľom a obstarávateľom určené pravidlá uplatnenia kritérií musia byť nediskriminačné a musia podporovať čestnú hospodársku súťaž.“.
42.
V § 35 odsek 6 znie:
„(6)
Kritériom na vyhodnotenie ponúk nesmie byť dĺžka záruky, podiel subdodávok a lehota splatnosti faktúr.“.
43.
V § 36 ods. 1 sa vypúšťajú slová „10 000 000 Sk a odo dňa zavedenia eura v Slovenskej republike nesmie byť vyššia ako“.
44.
V § 39 ods. 5 sa slová „ponuku predloženú uchádzačom,“ nahrádzajú slovom „uchádzača,“.
45.
V § 42 odsek 1 znie:
„(1)
Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž a v súťažných podkladoch. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžadoval od uchádzačov zábezpeku, komisia posúdi zloženie zábezpeky a vylúči ponuku uchádzača, ktorý nezložil zábezpeku podľa určených podmienok. Pri vyhodnocovaní ponuky s variantným riešením postupuje podľa § 37 ods. 3.“.
46.
V § 42 odsek 6 znie:
„(6)
Komisia bezodkladne oznámi verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi zoznam vylúčených ponúk s uvedením dôvodu ich vylúčenia. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný písomne oznámiť uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. e).“.
47.
V § 44 ods. 1 sa posledná veta nahrádza týmito vetami: „V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. f). Dátum odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk preukazuje verejný obstarávateľ a obstarávateľ.“.
48.
§ 44 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak zadanie zákazky podlieha odporúčaniu a schváleniu úspešného uchádzača inštitúciami a orgánmi Európskej únie podľa osobitného predpisu,11a) v oznámení úspešnému uchádzačovi podľa odseku 1 sa uvedie, že jeho ponuka sa prijíma s odkladacou podmienkou, že úspešného uchádzača odporučia a schvália príslušné inštitúcie a orgány Európskej unie.11a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
Čl. 27 ods. 27.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).“.
49.
V § 45 odseky 2 až 7 znejú:
„(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 44, ak nebola doručená žiadosť o nápravu alebo ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 136 ods. 3.
(3)
Ak bola doručená žiadosť o nápravu v lehote podľa § 136 ods. 3, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň po uplynutí lehoty na vykonanie nápravy podľa § 136 ods. 6 písm. a), ak neboli podané námietky podľa § 138 ods. 5.
(4)
Ak žiadosť o nápravu bola zamietnutá, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu podľa § 136 ods. 6 písm. b), ak neboli podané námietky podľa § 138 ods. 5.
(5)
Ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ nekonal v žiadosti o nápravu a ak neboli podané námietky podľa § 138 ods. 5, môže uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň po uplynutí lehoty ustanovenej na vybavenie žiadosti o nápravu podľa § 136 ods. 6.
(6)
Ak boli podané námietky podľa § 138 ods. 2 písm. a) až f), verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň po doručení rozhodnutia úradu o námietkach alebo deň nasledujúci po dni doručenia výsledku konania úradu. Ak úrad rozhodnutím podľa § 138 ods. 12 odňal námietkam odkladný účinok, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr v deň nasledujúci po doručení rozhodnutia úradu o odňatí odkladného účinku námietok. Tým nie sú dotknuté ustanovenia odsekov 2 až 5.
(7)
Ak boli podané námietky podľa § 138 ods. 2 písm. g), verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr v deň nasledujúci po doručení upovedomenia úradu o nevydaní predbežného opatrenia verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi. Ak úrad vydal rozhodnutie o predbežnom opatrení, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň po doručení rozhodnutia úradu o námietkach alebo deň nasledujúci po dni doručenia výsledku konania úradu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia odsekov 2 až 6.“.
50.
V § 45 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uverejnil oznámenie podľa § 22 ods. 7, môže uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu na práce alebo rámcovú dohodu najskôr jedenásty deň odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v európskom vestníku. Tým nie sú dotknuté ustanovenia odsekov 2 až 7.“.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.
51.
V § 48 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „ods. 1“.
52.
V § 48 ods. 3 písm. a) sa slová „písm. q)“ nahrádzajú slovami „písm. p)“.
53.
V § 48 ods. 3 písm. b) sa slová „písm. r) alebo s)“ nahrádzajú slovami „písm. q) alebo r)“.
54.
V § 49 odsek 1 znie:
„(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný poskytnúť úradu na požiadanie správu alebo jej časť podľa § 21 ods. 3.“.
55.
V § 49 ods. 4 sa vypúšťajú slová „podľa § 8“ a slová „písm. t)“ sa nahrádzajú slovami „písm. s)“.
56.
V § 50 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.
57.
V § 51 ods.1 písm. a) sa slová „52 dní“ nahrádzajú slovami „45 dní“.
58.
V § 51 ods. 1 písm. b) sa slová „36 dní“ nahrádzajú slovami „30 dní“.
59.
V § 51 odsek 2 znie:
„(2)
Lehotu na predkladanie ponúk možno skrátiť o päť dní, ak verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a ku všetkým doplňujúcim podkladom.“.
60.
V § 51 ods. 4 sa vypúšťajú slová „písm. b)“ a vypúšťa sa posledná veta.
61.
V § 52 ods. 3 sa slová „37 dní“ nahrádzajú slovami „30 dní“ a vypúšťa sa druhá veta.
62.
V § 52 odsek 4 znie:
„(4)
Ak ide o časovú tieseň preukázateľne nezavinenú verejným obstarávateľom, lehota na predloženie žiadosti o účasť nesmie byť kratšia, ako 10 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu.“.
63.
V § 56 ods. 3 sa slová „37 dní“ nahrádzajú slovami „30 dní“ a vypúšťa sa druhá veta.
64.
V § 56 ods. 4 sa vypúšťa písmeno a). Súčasne sa zrušuje označenie písmena b) a vypúšťajú sa slová „, ak je oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania vypracované a posielané podľa § 23 ods. 1“.
65.
V § 58 ods. 1 písmeno h) znie:
„h)
ide o záujemcu, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný alebo jeden z víťazných v súťaži návrhov; ak je viac víťazných účastníkov, na rokovania musí verejný obstarávateľ vyzvať všetkých,“.
66.
V § 58 ods. 1 písm. j) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:
„2.
predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky bola určená podľa § 5 ods. 2 písm. a),“.
Doterajšie body 2 a 3 sa označujú ako body 3 a 4.
67.
V § 58 sa vypúšťajú odseky 2 a 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 13. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
68.
V § 59 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ods. 1“.
69.
V § 60 ods. 5 sa slová „37 dní“ nahrádzajú slovami „30 dní“ a vypúšťa sa druhá veta.
70.
V § 63 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.
71.
§ 66 až 69 znejú:
㤠66
(1)
Verejný obstarávateľ je povinný postupovať podľa odsekov 2 až 6 a § 67 a 68, ak predpokladaná hodnota koncesie sa rovná, alebo je vyššia ako 5 150 000 eur. Predpokladaná hodnota koncesie sa určí podľa § 5.
(2)
Koncesná lehota je lehota určená v koncesnej zmluve, počas ktorej má koncesionár právo užívať predmet koncesnej zmluvy alebo brať úžitky z predmetu koncesnej zmluvy. Koncesná lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po kolaudácii stavby14) alebo po jej uvedení do trvalej prevádzky, alebo po inej udalosti podľa koncesnej zmluvy, ak už koncesionár mal alebo mohol mať výnosy z prevádzkovania stavby alebo z poskytovania služby. Koncesná lehota sa končí uplynutím posledného dňa mesiaca určenej lehoty. Koncesnú lehotu nemožno stanoviť na neurčitý čas.
(3)
Dĺžka koncesnej lehoty závisí od predmetu koncesnej zmluvy, výšky peňažného plnenia za stavebné práce, ktoré sa majú uskutočniť alebo služby, ktorá sa má poskytovať, a odhadovaného primeraného výnosu koncesionára vyplývajúceho z práva užívať predmet koncesnej zmluvy alebo brať úžitky z predmetu koncesnej zmluvy počas koncesnej lehoty.
(4)
Pravidlá pri koncesii sa nepoužijú, ak ide o prípady uvedené v § 1 ods. 2 písm. a), b), d), e) a f).
§ 67
(1)
Pri zadávaní koncesie verejný obstarávateľ postupuje podľa prvej časti a prvej hlavy a druhej hlavy tejto časti, ak nie je v tejto hlave ustanovené inak; nepoužijú sa § 25, § 36, § 43, § 47, § 52 ods. 4, § 54 ods. 3, § 56 ods. 4, § 58, § 59, § 64 a § 65.
(2)
Verejný obstarávateľ vyhlasuje koncesiu uverejnením oznámenia o koncesii. Oznámenie o koncesii
a)
na stavebné práce pošle publikačnému úradu a úradu,
b)
na služby pošle úradu.
(3)
Verejný obstarávateľ pošle úradu oznámenie o výsledku verejného obstarávania do 48 dní po uzavretí koncesnej zmluvy.
(4)
Pri vypracovaní a posielaní oznámení podľa odsekov 2 a 3 verejný obstarávateľ postupuje podľa § 23 ods. 1.
(5)
Lehota na predloženie žiadostí o koncesiu nesmie byť kratšia ako 45 dní odo dňa odoslania oznámenia o koncesii
a)
na stavebné práce publikačnému úradu,
b)
na služby úradu.
§ 68
(1)
Verejný obstarávateľ môže
a)
vyžadovať od koncesionára, aby zmluvy predstavujúce minimálne 30 % z celkovej ceny stavebných prác alebo služieb, na ktoré sa má uzavrieť koncesná zmluva, uzavrel s tretími osobami a zároveň umožnil zvýšenie tohto podielu; minimálny percentuálny podiel sa uvedie v koncesnej zmluve, alebo
b)
požiadať uchádzačov, aby vo svojich ponukách určili percentuálny podiel z celkovej ceny stavebných prác alebo služieb, ktorý zabezpečia tretími osobami.
(2)
Ustanovenia odseku 1 a § 66 a 67 sa nepoužijú, ak ide o dodatočné stavebné práce alebo služby nezahrnuté v pôvodne plánovanom koncesionárskom projekte alebo v pôvodnej koncesnej zmluve, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností. Takéto stavebné práce alebo služby sa zadávajú koncesionárovi pod podmienkou, že ich zadá pôvodnému dodávateľovi, ak
a)
nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia koncesnej zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo
b)
sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia koncesnej zmluvy, ale sú nevyhnutné na ďalšie plnenie podľa pôvodnej koncesnej zmluvy.
(3)
Súhrnná hodnota dodatočných stavebných prác alebo služieb nesmie presiahnuť 50 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy.
§ 69
Koncesionár, ktorý je verejným obstarávateľom, je povinný použiť pri zadávaní zákaziek na uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby tretím osobám postupy verejného obstarávania podľa tohto zákona.“.
72.
V § 70 sa v celom texte za slová „stavebných prác“ vkladajú slová „alebo na poskytnutie služieb“.
73.
V § 71 ods. 1 druhá veta znie: „Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác posiela publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1, oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na poskytnutie služby posiela úradu podľa § 23 ods. 1.“.
74.
V § 71 ods. 2 sa slová „37 dní“ nahrádzajú slovami „30 dní“ a vypúšťa sa druhá veta.
75.
V § 71 ods. 5 sa za slová „stavebných prác“ vkladajú slová „alebo na poskytnutie služieb“ a vypúšťajú sa slová „ods. 1“.
76.
V § 73 ods. 3 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“.
77.
V § 79 ods. 2 sa vypúšťajú slová „ods. 1“.
78.
V § 79 ods. 3 sa vypúšťajú slová „ods. 1“.
79.
V § 81 ods. 2 sa slová „36 dní“ nahrádzajú slovami „30 dní“.
80.
V § 82 odsek 3 znie:
„(3)
Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo pravidelného informatívneho oznámenia s výzvou na súťaž publikačnému úradu; lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 15 dní.“.
81.
V § 82 sa vypúšťa odsek 4.
82.
V § 85 odsek 3 znie:
„(3)
Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo pravidelného informatívneho oznámenia s výzvou na súťaž publikačnému úradu; lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 15 dní.“.
83.
V § 85 sa vypúšťa odsek 4.
84.
V § 88 ods. 1 písmeno l) znie:
„l)
ide o záujemcu, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný alebo jeden z víťazných v súťaži návrhov; ak je viac víťazných účastníkov, na rokovania musí obstarávateľ vyzvať všetkých.“.
85.
V § 88 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
86.
V § 89 sa vypúšťajú slová „ods. 1“.
87.
V § 90 ods. 3 sa vypúšťajú slová „ods. 1“.
88.
V § 91 ods. 1 sa slová „podľa prvej časti a druhej časti tohto zákona“ nahrádzajú slovami „podľa prvej časti a druhej časti prvej hlavy a druhej hlavy“.
89.
V § 91 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
90.
V § 95 ods. 2 sa slová „podľa § 99 ods. 3“ nahrádzajú slovami „podľa § 99 ods. 2“.
91.
V § 96 ods. 1 sa slová „36 dní“ nahrádzajú slovami „30 dní“ a vypúšťajú sa slová „alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž“.
92.
V § 96 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž“.
93.
V § 96 ods. 3 sa vypúšťajú slová „vyhlásenej verejným obstarávateľom“.
94.
§ 96 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Verejný obstarávateľ vypracuje a pošle oznámenie o začatí rokovacieho konania bez zverejnenia úradu spôsobom podľa § 23 ods. 1 bezodkladne po odoslaní výzvy na rokovanie najneskôr 14 dní pred uzavretím zmluvy. V oznámení uvedie najmä
a)
názov, adresu, identifikačné číslo organizácie (IČO), kontaktnú osobu, telefónne číslo, faxové číslo, elektronickú adresu a zatriedenie verejného obstarávateľa,
b)
názov a stručný opis predmetu zákazky,
c)
predpokladanú hodnotu zákazky,
d)
podmienku použitia podľa § 58 a jej odôvodnenie,
e)
predchádzajúce oznámenie použité vo verejnom obstarávaní týkajúce sa zákazky, ak sa uplatnilo,
f)
názov, adresu, kontaktnú osobu, telefónne číslo, faxové číslo, elektronickú adresu záujemcu alebo záujemcov, ktorých vyzval na rokovanie,
g)
meno a priezvisko, telefónne číslo, faxové číslo, elektronickú adresu a registračné číslo odborne spôsobilej osoby na verejné obstarávanie; tieto údaje sa nezverejňujú.
(5)
Ustanovenie odseku 4 sa nevzťahuje na použitie rokovacieho konania bez zverejnenia podľa § 58 písm. c), ak ide o mimoriadnu udalosť podľa osobitného predpisu,16a) a podľa § 58 písm. f).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a)
§ 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
§ 4 ods. 1 písm. d) a § 6 písm. c) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.“.
95.
§ 97 a 98 vrátane nadpisu nad § 97 sa vypúšťajú.
96.
§ 99 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Zadávanie podprahových zákaziek
§ 99
(1)
Pri zadávaní podprahových zákaziek verejný obstarávateľ postupuje podľa prvej časti a
a)
určí predpokladanú hodnotu zákazky podľa podmienok platných v deň uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk,
b)
vyžaduje na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 najmä doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, prípadne ďalšie doklady, ktorými sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie a technická alebo odborná spôsobilosť podľa § 27 až 30,
c)
posudzuje splnenie podmienok účasti podľa § 33 a v súlade s výzvou na predkladanie ponúk,
d)
uvedie v súťažných podkladoch obchodné podmienky a podrobný opis predmetu zákazky podľa § 34, ktorým sa nesmú diskriminovať záujemcovia,
e)
poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie, všetkým zainteresovaným záujemcom; záujemca môže požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk,
f)
otvára ponuky na mieste a v čase uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk podľa § 41,
g)
môže na vyhodnotenie ponúk zriadiť komisiu; pri jej zriaďovaní postupuje podľa § 40,
h)
postupuje pri vyhodnocovaní ponúk podľa § 42 a podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk podľa § 35,
i)
uzavrie zmluvu podľa § 45 s úspešným uchádzačom a ostatným uchádzačom oznámi, že neuspeli s uvedením dôvodu a identifikáciu úspešného uchádzača; ak zruší použitý postup zadávania zákazky, upovedomí o tom všetkých uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky,
j)
určí lehotu na predkladanie ponúk tak, že zohľadní čas potrebný na vypracovanie ponúk, na vysvetľovanie súťažných podkladov a ponúk a určený spôsob komunikácie,
k)
určí lehotu viazanosti ponúk tak, že zohľadní čas potrebný na vyhodnotenie ponúk a uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom.
(2)
Výzvu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ uverejní na svojej internetovej stránke. Výzvu na predkladanie ponúk možno po takomto uverejnení poslať najmenej trom vybratým záujemcom.
(3)
Pri zadávaní podprahovej zákazky možno použiť aj elektronickú aukciu podľa § 43.
(4)
Vo výzve na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.“.
97.
V § 100 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ods. 1“.
98.
§ 104 vrátane nadpisu znie:
㤠104
Povinnosť súťaže návrhov
(1)
Súťaž návrhov sa použije, ak
a)
súťaž návrhov je súčasťou postupu vedúceho k zadaniu zákazky na poskytnutie služby alebo
b)
ide o súťaž návrhov s udeľovaním cien alebo odmien účastníkom.
(2)
Súťaž návrhov je povinný použiť
a)
verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. a), ak predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako 133 000 eur,
b)
verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) až e), ak predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako 206 000 eur,
c)
verejný obstarávateľ, ak predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako 206 000 eur, a súťaž návrhov sa týka
1.
telekomunikačných služieb podľa prílohy č. 2 kategórie 5 referenčných čísiel podľa slovníka obstarávania zodpovedajúcich referenčným číslam CPC 7524, 7525 a 7526,
2.
výskumných a vývojových služieb podľa prílohy č. 2 kategórie 8, alebo
3.
služieb uvedených v prílohe č. 3,
d)
obstarávateľ, ak predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako 412 000 eur a súťaž návrhov sa týka činností podľa § 8 ods. 3 až 9.
(3)
Predpokladaná hodnota pri súťaži návrhov podľa
a)
odseku 1 písm. a) zahŕňa predpokladanú hodnotu zákazky na poskytnutie služby vrátane cien a odmien pre účastníkov,
b)
odseku 1 písm. b) zahŕňa ceny a odmeny pre účastníkov vrátane predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby.
(4)
Na výpočet predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby sa použije § 5.
(5)
Pri súťaži návrhov sa použije verejná súťaž alebo užšia súťaž.“.
99.
V § 105 ods. 2 sa slová „v súťažných podmienkach“ nahrádzajú slovami „v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov“.
100.
V § 105 ods. 3 sa slová „v súťažných podmienkach vypracoval kritériá výberu účastníkov alebo kritériá hodnotenia došlých návrhov, ani jemu blízka osoba“ nahrádzajú slovami „vypracoval kritériá výberu účastníkov, vypracoval kritériá hodnotenia predložených návrhov alebo overoval súťažné podmienky podľa § 106 ods. 2 písm. l), ani jemu blízka osoba“.
101.
V § 106 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „a kritériá ich výberu, ak ide o súťaž návrhov s obmedzeným počtom účastníkov“.
102.
V § 107 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorých návrhy porota hodnotila.“.
103.
V § 108 ods. 2 sa slová „§ 50 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 50 ods. 5“.
104.
V § 112 písm. m) sa vypúšťajú slová „pri obstarávaní tovarov podľa § 25 ods. 3, § 91 ods. 3 a § 99 ods. 2“.
105.
V § 112 písm. n) sa slová „podľa § 58 ods. 2 a § 88 ods. 2“ nahrádzajú slovami „podľa § 96 ods. 4“.
106.
V § 112 sa za písmeno o) vkladá nové písmeno p), ktoré znie:
„p)
v konaní podľa § 148a na požiadanie súdu poskytne stanovisko k právnym alebo skutkovým veciam, ktoré súvisia s porušením tohto zákona,“.
Doterajšie písmeno p) sa označuje ako písmeno q).
107.
V § 113 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Úrad vydáva v elektronickej podobe vestník, v ktorom sa uverejňujú oznámenia používané vo verejnom obstarávaní a ďalšie informácie podľa tohto zákona.
(2)
Za obsahovú a jazykovú správnosť podkladov na uverejnenie zodpovedá ten, kto tieto podklady na uverejnenie poslal.“.
108.
V § 113 sa vypúšťa odsek 3.
109.
V § 114 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
každoročne oznamuje Európskej komisii znenie všetkých rozhodnutí podľa § 148a ods. 8,
g)
poskytuje Európskej komisii na požiadanie informácie o uplatňovaní revíznych postupov podľa tohto zákona.“.
110.
V § 114 ods. 2 písm. a) prvom bode sa slová „§ 58 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 58“.
111.
V § 114 ods. 2 písm. c) úvodnej vete sa vypúšťajú slová „podľa § 8“.
112.
§ 115 vrátane nadpisu znie:
㤠115
Opravný mechanizmus
(1)
Ak Európska komisia oznámi Slovenskej republike pred uzavretím zmluvy dôvody, ktoré ju viedli k záveru, že došlo k porušeniu právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie v oblasti verejného obstarávania, a požiada o nápravu, postupuje sa podľa odsekov 2 až 4.
(2)
Úrad oznámi Európskej komisii v lehote 21 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 1
a)
informáciu, že porušenie podľa odseku 1 bolo napravené, a pripojí dôkaz o tejto skutočnosti,
b)
odôvodnené vysvetlenie, prečo nedošlo k náprave porušenia alebo
c)
informáciu, že postup zadávania zákazky je pozastavený v dôsledku uplatnenia revíznych postupov.
(3)
V odôvodnenom vysvetlení podľa odseku 2 písm. b) sa môže uviesť, že údajné porušenie podľa odseku 1 je predmetom revíznych postupov podľa tohto zákona. Úrad je povinný o výsledku konania bezodkladne informovať Európsku komisiu.
(4)
Úrad je povinný po oznámení informácií podľa odseku 2 písm. c) bezodkladne informovať Európsku komisiu o pokračovaní v postupe zadávania zákazky pozastavenom v dôsledku uplatnenia revíznych postupov alebo o začatí nového postupu zadávania zákazky týkajúceho sa pôvodného predmetu zákazky alebo jeho časti. V tejto novej informácii sa uvedie, či došlo k náprave alebo odôvodnenie, prečo nedošlo k náprave.“.
113.
V § 117 ods. 1 písm. b) sa za slová „štyri roky odbornej praxe vo verejnom obstarávaní“ vkladajú slová „po ukončení štúdia“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „po ukončení štúdia“.
114.
V § 122 ods. 1 písm. c) sa na začiatku vkladajú slová „názov alebo“.
115.
V § 122 odsek 2 znie:
„(2)
Prílohou žiadosti o zápis do zoznamu odborne spôsobilých osôb je doklad o zaplatení správneho poplatku.“.
116.
V § 123 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Údaje zo zoznamu odborne spôsobilých osôb podľa § 124 ods. 2 uverejní úrad na svojej internetovej stránke.“.
117.
V § 125 ods. 2 písm. d) sa slová „§ 9 ods. 2,“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 4,“.
118.
V § 127 ods. 3 sa slová „zverejní aj vo vestníku“ nahrádzajú slovami „uverejní aj na svojej internetovej stránke“.
119.
V § 128 ods. 2 sa slová „Zoznam podnikateľov zverejní“ nahrádzajú slovami „Údaje zo zoznamu podnikateľov podľa § 131 písm. a) až d) uverejní“.
120.
§ 131 sa dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e)
zoznam dokladov podľa § 26 ods. 2, ktorými podnikateľ preukázal splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia,
f)
zoznam členov štatutárneho orgánu s uvedením ich mien a priezvisk uvedených v žiadosti o zápis.“.
121.
§ 136 vrátane nadpisu znie:
㤠136
Žiadosť o nápravu
(1)
Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 7, môže podať žiadosť o nápravu proti
a)
zámeru uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu na práce uverejnenom podľa § 22 ods. 7, proti podmienkam uvedeným v oznámení podľa § 50 ods. 4, § 67 ods. 2, § 77 alebo § 105 ods. 5,
b)
podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom, obstarávateľom alebo osobou podľa § 7 v lehote na predkladanie ponúk alebo proti podmienkam uvedeným v súťažných podmienkach v súťaži návrhov poskytnutých v lehote na predkladanie návrhov,
c)
podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk alebo návrhov,
d)
výberu záujemcov v užšej súťaži podľa § 52 ods. 1 a § 82 ods. 1, v rokovacom konaní so zverejnením podľa § 56 ods. 1 a § 85 ods. 1 alebo v súťaži návrhov podľa § 105 ods. 2,
e)
vylúčeniu uchádzača, záujemcu alebo účastníka,
f)
vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov.
(2)
Žiadosť o nápravu musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
identifikačné údaje verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 7,
c)
označenie verejného obstarávania, proti ktorému žiadosť o nápravu smeruje,
d)
označenie porušenia postupu podľa odseku 1,
e)
opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov,
f)
návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu,
g)
podpis žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať za žiadateľa.
(3)
Písomná žiadosť o nápravu musí byť doručená verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 7
a)
do desiatich dní odo dňa uverejnenia oznámenia podľa
1.
§ 22 ods. 7 v európskom vestníku, ak žiadosť o nápravu smeruje proti zámeru uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu na práce,
2.
§ 50 ods. 4, § 67 ods. 2 písm. a), § 77 alebo § 105 ods. 5 v európskom vestníku, ak ide o zadávanie nadlimitnej zákazky, koncesiu na stavebné práce a súťaž návrhov a ak žiadosť o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným v oznámení,
3.
§ 50 ods. 4, § 67 ods. 2 písm. b) vo vestníku, ak ide o zadávanie podlimitnej zákazky a koncesiu na služby a ak žiadosť o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným v oznámení,
b)
do desiatich dní odo dňa prevzatia súťažných podkladov alebo iných dokumentov poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk alebo podmienkam uvedeným v súťažných podmienkach pri súťaži návrhov poskytnutých v lehote na predkladanie návrhov, ak žiadosť o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk alebo v súťažných podmienkach poskytnutých v lehote na predkladanie návrhov,
c)
do desiatich dní odo dňa prevzatia alebo uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk alebo návrhov, ak žiadosť o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk alebo návrhov,
d)
do desiatich dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku výberu záujemcov v užšej súťaži podľa § 52 ods. 1 a § 82 ods. 1, v rokovacom konaní so zverejnením podľa § 56 ods. 1 a § 85 ods. 1 alebo v súťaži návrhov podľa § 105 ods. 2, ak žiadosť o nápravu smeruje proti výberu záujemcov v užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením alebo proti výberu účastníkov v súťaži návrhov,
e)
do desiatich dní odo dňa prevzatia oznámenia o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka, ak žiadosť o nápravu smeruje proti vylúčeniu uchádzača, záujemcu alebo účastníka,
f)
do desiatich dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov, ak žiadosť o nápravu smeruje proti výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov.
(4)
Ak žiadosť o nápravu neobsahuje predpísané náležitosti, verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 7 najneskôr do troch pracovných dní po doručení žiadosti o nápravu vyzve žiadateľa na odstránenie nedostatkov. Doplnená žiadosť o nápravu musí byť doručená do troch pracovných dní odo dňa doručenia výzvy.
(5)
Ak žiadateľ žiadosť o nápravu nedoručí v lehotách podľa odsekov 3 a 4 alebo ak žiadosť o nápravu ani po výzve na odstránenie nedostatkov podľa odseku 4 nemá predpísané náležitosti, žiadosť o nápravu sa zamietne a žiadateľovi sa písomné zamietnutie žiadosti o nápravu s odôvodnením doručí do piatich dní od prevzatia žiadosti o nápravu alebo po uplynutí lehoty na odstránenie nedostatkov podľa odseku 4. Právo podať námietky podľa § 138 zaniká, ak žiadosť o nápravu nebola doručená verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 7 v lehote uvedenej v odseku 3.
(6)
Verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 7 doručí do siedmich dní od doručenia úplnej žiadosti o nápravu podanej v lehote podľa odseku 3
a)
žiadateľovi a všetkým známym uchádzačom, záujemcom alebo účastníkom písomné oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu s odôvodnením a uvedením spôsobu a lehoty na vykonanie nápravy alebo
b)
žiadateľovi písomné oznámenie o zamietnutí žiadosti o nápravu s odôvodnením.
(7)
Verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 7 sa nebude zaoberať žiadosťou o nápravu v tej istej veci, v ktorej už postupoval podľa odseku 6. Táto skutočnosť sa v lehote podľa odseku 6 oznámi žiadateľovi s uvedením, akým spôsobom bola vec vybavená. Takéto oznámenie sa považuje za oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu.
(8)
Doručenie písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu, písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu alebo nesplnenie povinnosti podľa odseku 6 alebo 7 oprávňuje žiadateľa podať námietky v tejto veci.“.
122.
V § 137 ods. 2 písm. a) sa slová „ktoré sa domnievajú, že ich“ nahrádzajú slovom „ktorých“.
123.
§ 137 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Osoby vykonávajúce dohľad sú povinné pri výkone dohľadu zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone funkcie, aj po vydaní rozhodnutia vo veci, ak ich od tejto povinnosti vo verejnom záujme, na účely informovania verejnosti písomne neoslobodí predseda úradu. Porušením povinnosti mlčanlivosti nie je
a)
využitie takýchto informácií na účely dohľadu; tým nie je dotknutá povinnosť zachovávať mlčanlivosť o utajovaných skutočnostiach,22a)
b)
sprístupnenie takýchto informácií súdu na účely súdneho konania; tým nie je dotknutá povinnosť zachovávať mlčanlivosť o utajovaných skutočnostiach.22a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
„22a)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
124.
§ 138 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Konanie o námietkach
§ 138
(1)
Podaniu námietok musí predchádzať doručenie žiadosti o nápravu verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 7. Táto povinnosť sa nevzťahuje na podanie námietok podľa odseku 2 písm. g) a na podanie námietok orgánom štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b).
(2)
Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného alebo orgán štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b) (ďalej len „navrhovateľ“) môže pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody podať námietky proti
a)
zámeru uzavrieť zmluvu, alebo koncesnú zmluvu na práce uverejnenom podľa § 22 ods. 7, proti podmienkam uvedeným v oznámení podľa § 50 ods. 4, § 67 ods. 2, § 77 alebo § 105 ods. 5,
b)
podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk alebo podmienkam uvedeným v súťažných podmienkach v súťaži návrhov poskytnutých v lehote na predkladanie návrhov,
c)
podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk alebo návrhov,
d)
výberu záujemcov v užšej súťaži podľa § 52 ods. 1 a § 82 ods. 1, v rokovacom konaní so zverejnením podľa § 56 ods. 1 a § 85 ods. 1 alebo v súťaži návrhov podľa § 105 ods. 2,
e)
vylúčeniu uchádzača, záujemcu alebo účastníka,
f)
vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov,
g)
úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v písmenách a) až f).
(3)
Účastníkmi konania sú navrhovateľ a kontrolovaný.
(4)
Konanie o námietkach je začaté dňom doručenia námietok úradu.
(5)
Námietky v listinnej podobe musia byť podané úradu a kontrolovanému
a)
najneskôr do desiatich dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu alebo písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu, ak kontrolovaný splnil povinnosť podľa § 136 ods. 6 alebo 7,
b)
najneskôr do desiatich dní odo dňa uplynutia lehoty na doručenie písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu alebo písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu, ak kontrolovaný nesplnil povinnosti podľa § 136 ods. 6 alebo 7,
c)
pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak námietky smerujú proti úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v odseku 2 písm. a) až f).
(6)
Námietky podané úradu musia obsahovať
a)
identifikačné údaje navrhovateľa,
b)
identifikačné údaje kontrolovaného,
c)
označenie verejného obstarávania, proti ktorému námietky smerujú,
d)
označenie skutočností, proti ktorým námietky podľa odseku 2 smerujú,
e)
opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov,
f)
návrh na rozhodnutie o námietkach podľa § 139 ods. 2 alebo 3,
g)
podpis navrhovateľa alebo osoby oprávnenej konať za navrhovateľa.
(7)
Prílohami námietok sú
a)
písomné oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu podľa § 136 ods. 6 písm. a), písomné oznámenie o zamietnutí žiadosti o nápravu podľa § 136 ods. 6 písm. b) alebo doklad o doručení žiadosti o nápravu, ak ju kontrolovaný v zákonnej lehote nevybavil,
b)
doklad o poukázaní kaucie na účet úradu,
c)
doklad preukazujúci oprávnenie podpisovať námietky podľa odseku 6 písm. g), ak nebol predložený kontrolovanému.
(8)
Ak námietky podáva osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného, v námietkach musí uviesť, ktoré jej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného.
(9)
Námietky podané kontrolovanému musia obsahovať náležitosti podľa odseku 6.
(10)
Kontrolovaný je povinný doručiť úradu písomné vyjadrenie k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky a kompletnú dokumentáciu v origináli do štyroch pracovných dní odo dňa doručenia námietok. Doručením kompletnej dokumentácie v origináli úradu sa v prípade elektronickej komunikácie rozumie sprístupnenie elektronickej podoby dokumentácie prostredníctvom nástrojov a zariadení použitých na elektronickú komunikáciu. Ak kontrolovaný nedoručí úradu písomné vyjadrenie k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky a kompletnú dokumentáciu v origináli v uvedenej lehote, úrad vydá rozhodnutie o prerušení konania o námietkach, ktorým kontrolovanému nariadi doručiť úradu písomné vyjadrenie k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky a kompletnú dokumentáciu v origináli v dodatočnej lehote určenej úradom. Prerušenie konania o námietkach trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa toto konanie prerušilo. Od vydania rozhodnutia o prerušení konania o námietkach do doručenia písomného vyjadrenia a kompletnej dokumentácie v origináli úradu lehota podľa § 139 ods. 5 neplynie. Kontrolovaný môže nahliadať do kompletnej dokumentácie v origináli doručenej úradu na účely plnenia si povinností pri uplatnení revíznych postupov. Ak kontrolovaný nedoručí úradu písomné vyjadrenie k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky a kompletnú dokumentáciu v origináli ani v dodatočnej lehote určenej úradom, úrad rozhodne podľa § 139 ods. 2 písm. a).
(11)
Úrad môže prerušiť konanie o námietkach s cieľom získať odborné stanovisko alebo znalecký posudok. Od vydania rozhodnutia o prerušení konania o námietkach do doručenia odborného stanoviska alebo znaleckého posudku úradu lehota podľa § 139 ods. 5 neplynie, najviac však 30 dní.
(12)
Námietky majú odkladný účinok na konanie kontrolovaného okrem námietok podľa odseku 2 písm. g). Úrad môže odňať odkladný účinok námietkam podľa odseku 2 písm. a) až f), ak jeho negatívne dôsledky ohrozujú verejný záujem. Proti rozhodnutiu úradu o odňatí odkladného účinku nemožno podať opravný prostriedok.
(13)
Úrad do rozhodnutia o námietkach podľa odseku 2 písm. g) môže vydať predbežné opatrenie, ktorým pozastaví konanie kontrolovaného najdlhšie do doručenia rozhodnutia úradu o námietkach. Proti rozhodnutiu úradu o predbežnom opatrení nemožno podať opravný prostriedok. Ak úrad nevydá rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastaví konanie kontrolovaného, upovedomí o tom účastníkov konania.
(14)
Odkladný účinok námietok na konanie kontrolovaného podľa odseku 12 alebo 13 nemá vplyv na povinnosti kontrolovaného pri uplatnení revíznych postupov podľa tohto zákona.
(15)
Lehoty, okrem lehoty podľa odseku 10, kontrolovanému neplynú,
a)
ak boli podané námietky podľa odseku 2 písm. a) až f), do doručenia rozhodnutia úradu o námietkach,
b)
ak úrad vydal rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastavil konanie kontrolovaného podľa odseku 13, počas trvania takéhoto predbežného opatrenia,
c)
počas prerušenia konania o námietkach podľa odseku 10 alebo 11.
(16)
Ak boli podané námietky podľa odseku 2 písm. b) proti podmienkam iným, ako boli uvedené v oznámení podľa § 50 ods. 4, § 67 ods. 2, § 77 alebo § 105 ods. 5, lehoty, ktoré určil kontrolovaný, neplynú záujemcom alebo účastníkom, ktorí si vyžiadali súťažné podklady alebo súťažné podmienky až do doručenia rozhodnutia úradu o námietkach. Podanie takýchto námietok je kontrolovaný povinný bezodkladne oznámiť všetkým záujemcom alebo účastníkom, ktorí si vyžiadali súťažné podklady alebo súťažné podmienky.
(17)
Ak boli podané námietky podľa odseku 2 písm. c) proti podmienkam iným, ako boli uvedené v oznámení podľa § 50 ods. 4, § 67 ods. 2, § 77 alebo § 105 ods. 5, lehoty, ktoré určil kontrolovaný, neplynú záujemcom alebo účastníkom, ktorým bola doručená výzva na predkladanie ponúk alebo návrhov. Podanie takýchto námietok je kontrolovaný povinný bezodkladne oznámiť všetkým záujemcom alebo účastníkom, ktorým bola doručená výzva na predkladanie ponúk alebo návrhov.
(18)
Ak boli podané námietky podľa odseku 2 písm. d) alebo e), lehoty, ktoré určil kontrolovaný, neplynú. Podanie takýchto námietok je kontrolovaný povinný bezodkladne oznámiť všetkým záujemcom alebo účastníkom.
(19)
S podaním námietok je navrhovateľ povinný zložiť na účet úradu kauciu; táto povinnosť sa nevzťahuje na orgán štátnej správy, ktorý podá námietky podľa § 137 ods. 2 písm. b). Kaucia musí byť pripísaná na účet úradu najneskôr posledný deň lehoty na podanie námietok podľa odseku 5 písm. a) a b) a najneskôr v deň podania námietok podľa odseku 5 písm. c). Výška kaucie pri podaní námietok
a)
podľa odseku 2 písm. a) až e) a g) pred otváraním ponúk je
1.
1 800 eur pri zadávaní nadlimitnej zákazky na dodanie tovaru a pri zadávaní nadlimitnej zákazky na poskytnutie služieb,
2.
7 500 eur pri zadávaní nadlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác,
3.
600 eur pri zadávaní podlimitnej zákazky na dodanie tovaru a pri zadávaní podlimitnej zákazky na poskytnutie služieb,
4.
3 600 eur pri zadávaní podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác,
b)
podľa odseku 2 písm. f) a g) po otváraní ponúk je 1 % z ponukovej ceny uchádzača najviac 600 000 eur; ponukovou cenou sa rozumie celková cena ponúknutá navrhovateľom za predmet zákazky; za ponukovú cenu sa považuje aj čistá súčasná hodnota jednorazovej platby alebo opakovanej platby,
c)
je 3 000 eur, ak nie je možné určiť výšku kaucie podľa písmena a) alebo b).
(20)
Kaucia je príjmom štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu, ktorým boli námietky navrhovateľa zamietnuté, inak úrad vráti kauciu do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.“.
125.
V § 139 ods. 1 písm. a) sa slovo „navrhovateľom“ nahrádza slovami „oprávnenou osobou podľa § 138 ods. 2“.
126.
V § 139 ods. 1 písm. c) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a prílohy podľa § 138 ods. 7,“.
127.
V § 139 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) až l), ktoré znejú:
„h)
kaucia nebola pripísaná na účet úradu v lehote alebo vo výške ustanovenej v § 138 ods. 19,
i)
úrad nie je vecne príslušný rozhodnúť o námietkach,
j)
žiadosť o nápravu nebola doručená verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 7 v lehotách podľa § 136 ods. 3 a 4 alebo ak žiadosť o nápravu ani po výzve na odstránenie nedostatkov podľa § 136 ods. 4 nemá predpísané náležitosti,
k)
námietky boli podané po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody,
l)
námietky boli podané v rozpore s § 140 ods. 1.“.
128.
V § 139 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
nariadi odstrániť protiprávny stav.“.
129.
V § 139 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Ak úrad v konaní o námietkach nezistí porušenie tohto zákona, na ktoré poukazuje navrhovateľ v podaných námietkach a ktoré by mohlo zásadne ovplyvniť výsledok verejného obstarávania, námietky zamietne.
(5)
Úrad rozhodne o námietkach podľa
a)
odseku 1 písm. a) až c), f) až l) do 14 dní od doručenia kompletnej dokumentácie a písomného vyjadrenia k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky úradu,
b)
odseku 1 písm. d) a e) bezodkladne,
c)
odsekov 2 až 4 do 30 dní od doručenia kompletnej dokumentácie a písomného vyjadrenia k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky úradu.“.
130.
V § 140 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá a tretia veta, ktoré znejú: „Ústne pojednávanie je neverejné. Na pripomienky a návrhy uplatnené po ukončení ústneho pojednávania sa neprihliada; na túto skutočnosť musia byť účastníci konania výslovne upozornení.“.
131.
V § 140 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Ak ide o rozhodnutia podľa § 138 ods. 10 až 13, je komisia zložená z predsedu komisie a dvoch členov komisie. Predseda komisie a aspoň jeden člen komisie sú zamestnancami úradu.“.
Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 10 a 11.
132.
§ 141 sa vypúšťa.
133.
§ 146 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Kontrola postupu zadávania zákaziek
§ 146
(1)
Kontrolou sa zisťuje súlad postupu kontrolovaného s ustanoveniami tohto zákona. Pri výkone kontroly úrad sleduje aj plnenie nariadení uložených rozhodnutiami úradu. Kontrola sa začína v deň doručenia oznámenia o jej začatí kontrolovanému.
(2)
Úrad vykonáva kontrolu postupu zadávania zákaziek pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody a pred ukončením súťaže návrhov z vlastného podnetu, na základe podnetu kontrolovaného na výkon kontroly ním zadávanej zákazky alebo na základe podnetu Úradu vlády Slovenskej republiky.
(3)
Podnet kontrolovaného na výkon kontroly ním zadávanej zákazky musí byť doručený úradu najneskôr sedem pracovných dní pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody alebo pred ukončením súťaže návrhov.
(4)
Pri výkone kontroly podľa odseku 2 úrad postupuje primerane podľa § 138 až 145.
(5)
Ak úrad vydá predbežné opatrenie podľa § 138 a nepostupuje podľa § 139, rozhodnutím zruší rozhodnutie o predbežnom opatrení.
(6)
Úrad vykonáva kontrolu postupu zadávania zákaziek po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, po ukončení súťaže návrhov a po zrušení postupu zadávania zákazky a súťaže návrhov na základe podnetov fyzických osôb a právnických osôb, ktoré neboli oprávnené podať námietky, na základe podnetov orgánov štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b) a z vlastného podnetu. Kontrolu vykonávajú zamestnanci úradu na základe písomného poverenia predsedu úradu (ďalej len „zamestnanec úradu“). Úrad pri výkone kontroly postupuje podľa § 146a až 146d.
(7)
Na výkon kontroly postupu zadávania zákaziek sa nevzťahuje osobitný zákon.23aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23aa znie:
„23aa)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.“.
134.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 sa vypúšťa.
135.
Za § 146 sa vkladajú § 146a až 146d, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠146a
Oprávnenia a povinnosti zamestnancov úradu
(1)
Zamestnanci úradu sú v súvislosti s výkonom kontroly oprávnení v nevyhnutnom rozsahu
a)
vstupovať do objektov, zariadení a prevádzok, na pozemky a do iných priestorov kontrolovaného,
b)
vyžadovať, prevziať a premiestniť aj mimo priestorov kontrolovaného kompletnú dokumentáciu kontrolovaného v originálnom vyhotovení, doklady, iné písomnosti, vyjadrenia a informácie vrátane technických nosičov údajov potrebných na výkon kontroly; pri vyžiadaní dokladov a informácií obsahujúcich utajované skutočnosti sa postupuje podľa osobitného predpisu,22a)
c)
vyžadovať súčinnosť kontrolovaného, ako aj ďalších štátnych orgánov potrebnú na vykonanie kontroly; od právnických osôb a od fyzických osôb možno vyžadovať súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu a s ich súhlasom, pričom tieto osoby sú povinné poskytnúť súčinnosť, ak sa výkon kontroly týka procesu verejného obstarávania financovaného z prostriedkov Európskych spoločenstiev alebo prostriedkov štátneho rozpočtu.
(2)
Prevzatím kompletnej dokumentácie v originálnom vyhotovení podľa odseku 1 písm. b) sa v prípade elektronickej komunikácie rozumie sprístupnenie elektronickej podoby dokumentácie prostredníctvom nástrojov a zariadení použitých na elektronickú komunikáciu.
(3)
Zamestnanci úradu sú v súvislosti s výkonom kontroly povinní
a)
oznámiť kontrolovanému predmet a účel kontroly,
b)
predložiť kontrolovanému písomné poverenie na vykonanie kontroly,
c)
preukázať sa služobným preukazom, ak sa kontrola vykonáva v priestoroch kontrolovaného,
d)
vydať kontrolovanému potvrdenie o prevzatí dokumentov podľa odseku 1 písm. b) a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím,
e)
umožniť vedúcemu kontrolovaného oboznámiť sa s protokolom pred jeho prerokovaním a v primeranej lehote určenej zamestnancami úradu umožniť vyjadriť sa ku kontrolným zisteniam (ďalej len „vyjadrenie“); dátum doručenia alebo prevzatia protokolu sa považuje za deň oboznámenia sa s protokolom, na vyjadrenie predložené po určenej lehote sa neprihliada,
f)
preveriť opodstatnenosť vyjadrenia ku kontrolným zisteniam,
g)
zdôvodniť vedúcemu kontrolovaného neopodstatnenosť vyjadrenia písomne najneskôr do termínu prerokovania protokolu,
h)
prerokovať protokol a dodatok k protokolu, ak sa vyhotovuje, s vedúcim kontrolovaného,
i)
odovzdať vedúcemu kontrolovaného protokol, dodatok k protokolu a zápisnicu o prerokovaní protokolu alebo záznam o kontrole.
§ 146b
Oprávnenie a povinnosti kontrolovaného
(1)
Vedúci kontrolovaného je oprávnený do termínu určeného zamestnancami úradu písomne sa vyjadriť ku kontrolným zisteniam.
(2)
Vedúci kontrolovaného je povinný
a)
poskytnúť úradu požadovanú súčinnosť zodpovedajúcu oprávneniam zamestnancov úradu podľa § 146a ods. 1,
b)
predložiť zamestnancom úradu na základe ich požiadania výsledky kontrol vykonaných inými orgánmi, ktoré majú vzťah k predmetu kontroly,
c)
vydať zamestnancom úradu potvrdenie o prevzatí vrátených dokladov,
d)
dostaviť sa na požiadanie zamestnancov úradu na prerokovanie protokolu.
§ 146c
Výsledné materiály z vykonanej kontroly
(1)
O výsledku vykonanej kontroly, ktorou boli zistené nedostatky, vypracujú zamestnanci úradu protokol, ktorý obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje kontrolovaného,
b)
meno, priezvisko, číslo služobného preukazu zamestnancov úradu, ktorí kontrolu vykonali,
c)
čas vykonania kontroly,
d)
predmet kontroly,
e)
kontrolované obdobie,
f)
preukázané kontrolné zistenia,
g)
dátum vypracovania protokolu,
h)
podpisy zamestnancov úradu,
i)
podpis vedúceho kontrolovaného.
(2)
Ak je proti kontrolným zisteniam podané opodstatnené vyjadrenie podľa § 146a ods. 3 písm. e) alebo sa preukážu ďalšie kontrolné zistenia, zamestnanci úradu vypracujú dodatok k protokolu, ktorý je jeho súčasťou. Pri jeho vypracovaní sa postupuje primerane podľa odseku 1.
(3)
O prerokovaní protokolu vypracujú zamestnanci úradu zápisnicu, ktorá musí obsahovať dátum oboznámenia vedúceho kontrolovaného s protokolom, dátum prerokovania protokolu, mená a priezviská osôb prítomných na prerokovaní a ich podpisy.
(4)
Ak sa kontrolou nezistí porušenie ustanovení tohto zákona, vypracuje sa záznam o kontrole. Pri jeho vypracovaní sa postupuje primerane podľa odseku 1.
(5)
Kontrola je skončená prerokovaním protokolu. Protokol sa považuje za prerokovaný aj vtedy, ak sa vedúci kontrolovaného bezdôvodne nedostaví na prerokovanie protokolu alebo odmietne podpísať zápisnicu o prerokovaní protokolu. Tieto skutočnosti zamestnanci úradu uvedú v zápisnici o prerokovaní protokolu. Kontrola, z ktorej sa vypracúva záznam, je skončená jeho podpísaním zamestnancami úradu a vedúcim kontrolovaného a odovzdaním vedúcemu kontrolovaného.
§ 146d
Poriadková pokuta
(1)
Tomu, kto neplní povinnosť vyplývajúcu z § 146a ods. 1 písm. c) alebo § 146b ods. 2 a tým znemožňuje priebeh kontroly, môže úrad uložiť poriadkovú pokutu do výšky 1 000 eur. Pri určovaní výšky pokuty úrad prihliada na mieru sťaženia výkonu kontroly.
(2)
Poriadkovú pokutu podľa odseku 1 možno uložiť aj opakovane, najviac do úhrnnej výšky 7 500 eur.
(3)
Konanie o uložení poriadkovej pokuty možno začať do dvoch mesiacov odo dňa zistenia porušenia povinnosti podľa odseku 1, najneskôr do jedného roka odo dňa porušenia povinnosti podľa odseku 1.
(4)
Uloženie poriadkovej pokuty nezbavuje kontrolovaného plniť povinnosti podľa odseku 1.
(5)
Výnosy poriadkových pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.“.
136.
V § 148 sa za slovo „zmluvu“ vkladá čiarka a slová „koncesnú zmluvu“ a vypúšťajú sa slová „okrem koncesnej zmluvy alebo dodatku ku koncesnej zmluve“.
137.
§ 148a vrátane nadpisu znie:
㤠148a
Návrh oprávnenej osoby na určenie neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody
(1)
Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorá mohla mať záujem o získanie konkrétnej nadlimitnej zákazky a ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa (ďalej len „oprávnená osoba“), môže po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody požiadať súd, aby určil neplatnosť zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody.
(2)
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 1, je povinná túto skutočnosť oznámiť úradu.
(3)
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody podľa odseku 1 sú oprávnená osoba, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ a uchádzač alebo uchádzači, s ktorými bola uzavretá zmluva, koncesná zmluva na práce alebo rámcová dohoda.
(4)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ poskytne súdu kompletnú dokumentáciu podľa § 21 ods. 5.
(5)
Súd rozhodne o neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
a)
neuverejnil oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž, oznámenie o koncesii na stavebné práce alebo oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov podľa tohto zákona,
b)
pri uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody nedodržal lehoty podľa § 45 ods. 2 až 8 a
1.
tým oprávnenej osobe zmaril použitie revíznych postupov pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody, alebo zmaril účinnú nápravu prostredníctvom použitia revíznych postupov pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody a
2.
porušil tento zákon spôsobom, ktorým podstatne ovplyvnil možnosť oprávnenej osoby získať zákazku, alebo
c)
nepredložil súdu kompletnú dokumentáciu podľa odseku 4.
(6)
Neplatnosť zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody nie je možné vysloviť
a)
ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uverejnil oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu podľa § 22 ods. 7 a zmluvu, koncesnú zmluvu na práce alebo rámcovú dohodu uzavrel najskôr jedenásty deň odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v európskom vestníku,
b)
pri zadávaní podlimitnej zákazky, podprahovej zákazky, zákazky s nízkou hodnotou a koncesie na služby.
(7)
Ekonomický záujem na plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy na práce môže byť považovaný za dôvod týkajúci sa všeobecného záujmu, ktorý si vyžaduje pokračovanie plnenia zmluvy, plnenia koncesnej zmluvy na práce alebo plnení na základe rámcovej dohody len za výnimočných okolností, ak by neplatnosť zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody viedla k neprimeraným následkom. Ekonomický záujem však nesmie prevyšovať všeobecný záujem. Ekonomické záujmy priamo spojené s dotknutou zákazkou, najmä náklady vyplývajúce z oneskorenia pri plnení zmluvy alebo plnení na základe rámcovej dohody, náklady spojené so začatím nového postupu verejného obstarávania, náklady vzniknuté v dôsledku zmeny dodávateľa a náklady spojené s právnymi záväzkami, ktoré by vznikli v dôsledku neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody, nepredstavujú dôvody týkajúce sa všeobecného záujmu, vyžadujúce pokračovanie plnenia zmluvy, plnenia koncesnej zmluvy na práce alebo plnení na základe rámcovej dohody.
(8)
Ak súd svojím rozhodnutím ponechá zmluvu, koncesnú zmluvu na práce alebo rámcovú dohodu v platnosti, pretože existujú prevažujúce dôvody týkajúce sa všeobecného záujmu, ktoré si vyžadujú pokračovanie v plnení zmluvy, plnení koncesnej zmluvy na práce alebo plnení na základe rámcovej dohody, úrad uloží verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi pokutu
a)
podľa § 149 ods. 1 písm. a), ak bol porušený tento zákon podľa odseku 5 písm. a),
b)
podľa § 149 ods. 1 písm. e), ak bol porušený tento zákon podľa odseku 5 písm. b).
(9)
Právo domáhať sa určenia neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody zaniká, ak sa neuplatní
a)
do 30 dní odo dňa uverejnenia oznámenia o výsledku verejného obstarávania v európskom vestníku podľa tohto zákona, ak toto oznámenie obsahuje aj odôvodnenie o neuverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o koncesii na stavebné práce alebo oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov,
b)
v lehote šiestich mesiacov
1.
odo dňa uverejnenia oznámenia o výsledku verejného obstarávania v európskom vestníku, ak toto oznámenie neobsahuje odôvodnenie podľa písmena a) alebo
2.
odo dňa uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody v iných prípadoch ako uvedených v písmene a) a v prvom bode.
(10)
Rozhodnutie súdu sa doručuje účastníkom konania. Právoplatné rozhodnutie súdu sa doručuje úradu.
(11)
Konanie o uložení pokuty podľa odseku 8 možno začať do jedného roka odo dňa doručenia právoplatného rozhodnutia súdu úradu.“.
138.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a sa vypúšťa.
139.
§ 149 vrátane nadpisu znie:
㤠149
Správne delikty
(1)
Úrad uloží verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi pokutu vo výške
a)
5 % zmluvnej ceny, ak sa vyhol povinnosti uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu podľa tohto zákona, spôsobom alebo postupom ustanoveným týmto zákonom, alebo ak uzavrel zmluvu rokovacím konaním so zverejnením, alebo rokovacím konaním bez zverejnenia bez splnenia podmienok na ich použitie,
b)
5 % zmluvnej ceny, ak nedodržal kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo pravidlá ich uplatnenia,
c)
5 % súčtu zmluvných cien, ak rozdelil predmet zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu pri zadávaní nadlimitnej zákazky alebo pri zadávaní podlimitnej zákazky,
d)
5 % zmluvnej ceny, ak nesplnil povinnosť podľa § 96 ods. 4,
e)
5 % zmluvnej ceny, ak pri uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody nedodržal podmienky ustanovené v § 45 ods. 2 až 8,
f)
5 % zmluvnej ceny, ak porušil zákaz ustanovený v § 9 ods. 3,
g)
5 % zmluvnej ceny, ak nesplnil niektorú z povinností podľa § 32 alebo § 35 ods. 2,
h)
5 % zmluvnej ceny, ak uzavretá zmluva alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi,
i)
20 000 eur, ak uzavrel rámcovú dohodu rokovacím konaním bez zverejnenia alebo v rozpore s § 64 ods. 2.
(2)
Úrad uloží verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi pokutu od 300 eur do 30 000 eur, ak
a)
nesplnil povinnosť uloženú rozhodnutím úradu,
b)
porušil povinnosť podľa § 21 ods. 4 alebo 5,
c)
porušil povinnosť podľa § 31 ods. 2,
d)
nevyhodnocoval splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 33 alebo ak nevyhodnocoval ponuky podľa § 42, ak to malo vplyv na výsledok verejného obstarávania,
e)
nesplnil povinnosť podľa § 44 ods. 1,
f)
použil na vyhodnotenie ponúk kritérium uvedené v § 35 ods. 6 alebo 7,
g)
nevylúčil uchádzača podľa § 39 ods. 5,
h)
nedodržal postup podľa § 99 ods. 1 alebo 2,
i)
nesplnil povinnosť podľa § 116 ods. 1,
j)
porušil princíp transparentnosti, princíp rovnakého zaobchádzania alebo princíp nediskriminácie okrem správnych deliktov podľa odseku 1 a písmen a) až i) a toto porušenie malo alebo mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania.
(3)
Pri ukladaní pokuty úrad prihliada najmä na povahu, závažnosť, spôsob a následky porušenia povinnosti. Ak sa verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v jednom verejnom obstarávaní dopustí viacerých správnych deliktov, úrad uloží pokutu len za ten správny delikt, za ktorý možno uložiť najvyššiu pokutu; týmto nie je dotknuté uloženie pokuty podľa odseku 1 písm. f).
(4)
Za zmluvnú cenu sa na účely výpočtu výšky pokuty považuje cena určená v zmluve alebo v koncesnej zmluve za celý predmet zákazky. Ak sa v zmluve alebo v koncesnej zmluve neurčuje cena za celý predmet zákazky, zmluvnou cenou sa rozumie predpokladané množstvo určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom vynásobené jednotkovými cenami za celú dobu trvania zmluvy alebo koncesnej zmluvy. Zmluvnou cenou na účely výpočtu výšky pokuty podľa odseku 1 písm. f) sa rozumie cena, o ktorú sa zvyšuje zmluvná cena určená v pôvodnej zmluve alebo v pôvodnej koncesnej zmluve. Ak nemožno určiť zmluvnú cenu týmto spôsobom, zmluvnou cenou sa rozumie predpokladaná hodnota zákazky.
(5)
Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa úrad dozvedel o porušení zákona, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo. Ak sa úrad o porušení zákona dozvedel z výkonu kontroly podľa § 146 ods. 6, konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa prerokovania protokolu o výkone kontroly.
(6)
Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.“.
140.
V nadpise piatej časti piatej hlavy sa vypúšťajú slová „Osvedčenie o atestácii, zmierovacie konanie a“.
141.
§ 150 a § 151 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 24 a 25 sa vypúšťajú.
142.
V § 153 sa za slová „§ 134 ods. 2“ vkladá čiarka a slová „§ 146d“.
143.
Za § 155c sa vkladá § 155d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠155d
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2010
(1)
Verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, súťaž návrhov, koncesia na stavebné práce alebo postup zadávania podprahovej zákazky vyhlásené do 31. decembra 2009, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2009.
(2)
Rokovacie konanie bez zverejnenia, ktoré sa preukázateľne začalo do 31. decembra 2009, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2009.
(3)
V konaní a pri výkone kontroly, ktoré začal úrad do 31. decembra 2009, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2009.
(4)
V konaní a pri výkone kontroly, ktoré začne úrad po 31. decembri 2009 a vzťahuje sa na verejné obstarávanie vyhlásené alebo preukázateľne začaté do 31. decembra 2009, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2009.
(5)
Potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov vydané do 31. decembra 2009 zostávajú zachované.
(6)
Potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov vydané po 31. decembri 2009 obsahujú aj zoznam dokladov podľa § 26 ods. 2, ktorými podnikateľ preukázal splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a zoznam členov štatutárneho orgánu s uvedením ich mien a priezvisk uvedených v žiadosti o zápis.
(7)
Návrh oprávnenej osoby na určenie neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody podľa § 148a možno podať na zmluvy, koncesné zmluvy na práce alebo rámcové dohody, ktoré sú výsledkom zadávania nadlimitných zákaziek vyhlásených alebo preukázateľne začatých po 31. decembri 2009.
(8)
Pri návrhu na určenie neplatnosti koncesnej zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrel do 31. decembra 2009 a oznámenie o výsledku verejného obstarávania bolo uverejnené v európskom vestníku po 31. decembri 2009, úrad postupuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2009.
(9)
Pri návrhu na určenie neplatnosti dodatku ku koncesnej zmluve, ktorý verejný obstarávateľ uzavrel do 31. decembra 2009 a informácia o uzavretí dodatku ku koncesnej zmluve bola uverejnená vo vestníku po 31. decembri 2009, úrad postupuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2009.“.
144.
Slovo „EUR“ sa v celom texte zákona nahrádza slovom „eur“.
145.
Príloha č. 6 sa vypúšťa.
146.
Príloha č. 7 sa dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/66/ES z 11. decembra 2007, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokiaľ ide o zvýšenie účinnosti postupov preskúmania v oblasti zadávania verejných zákaziek (Ú. v. EÚ L 335, 20. 12. 2007)“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 621/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z. a zákona č. 71/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
V prílohe Sadzobník súdnych poplatkov sa za položku 9 vkladá položka 9a, ktorá znie:
„Položka 9a
Za konanie
a) vo veciach určenia neplatnosti zmluvy alebo rámcovej dohody podľa osobitného predpisu3) 15 000 eur
b) vo veciach určenia neplatnosti zmluvy alebo rámcovej dohody podľa osobitného predpisu,3) ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác 100 000 eur
c) vo veciach určenia neplatnosti koncesnej zmluvy na práce podľa osobitného predpisu3) 100 000 eur.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
§ 148a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 428/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z. a zákona č. 291/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 14a sa vkladá § 14b, ktorý znie:
㤠14b
(1)
Na konanie vo veciach určenia neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody podľa osobitného predpisu1aa) je príslušný Okresný súd Malacky; jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky.
(2)
Na konanie o opravných prostriedkoch vo veciach podľa odseku 1 je príslušný Krajský súd v Bratislave.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
1aa) § 148a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 282/2006 Z. z., zákonom č. 102/2007 Z. z., zákonom č. 232/2008 Z. z., zákonom č. 442/2008 Z. z., zákonom č. 213/2009 Z. z., zákonom č. 289/2009 Z. z., zákonom č. 402/2009 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. V
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.