509/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

509
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. decembra 2000 bola v Minsku podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom lesného hospodárstva Bieloruskej republiky o spolupráci v oblasti lesného hospodárstva.
Dohoda nadobudla platnosť 15. decembra 2000 v súlade s článkom 7 ods 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.