509/2009 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

509
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. decembra 2000 bola v Minsku podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom lesného hospodárstva Bieloruskej republiky o spolupráci v oblasti lesného hospodárstva.
Dohoda nadobudla platnosť 15. decembra 2000 v súlade s článkom 7 ods 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.