510/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

510
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. februára 2000 bola v Jeruzaleme podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael o spolupráci v oblasti poľnohospodárstva.
Dohoda nadobudla platnosť 1. februára 2001 v súlade s článkom 8.
K oznámeniu č. 510/2009 Z. z.
DOHODA
MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
A
VLÁDOU ŠTÁTU IZRAEL
O SPOLUPRÁCI V OBLASTI POĽNOHOSPODÁRSTVA
Vláda Slovenskej republiky a vláda Štátu Izrael (ďalej len „zmluvné strany“),
želajúc si rozvíjať vzájomne výhodnú spoluprácu v oblasti poľnohospodárstva a v oblastiach príbuzných poľnohospodárstvu,
dohodli sa takto:
Článok 1
Orgánmi zodpovednými za koordináciu a vykonávanie tejto dohody budú za vládu Slovenskej republiky Ministerstvo pôdohospodárstva a za vládu Štátu Izrael Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.
Článok 2
V súlade s účelom tejto dohody a s vnútroštátnym právnym poriadkom zmluvné strany budú podporovať priamu spoluprácu medzi zainteresovanými inštitúciami oboch štátov a účasť jednej zmluvnej strany na medzinárodných podujatiach poriadaných druhou zmluvnou stranou v poľnohospodárskej oblasti.
Článok 3
Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v rôznych oblastiach poľnohospodárskeho výskumu a rozvoja, berúc do úvahy záujmy oboch štátov.
Spolupráca sa bude uskutočňovať v týchto oblastiach:
a)
rastlinná výroba,
b)
živočíšna výroba,
c)
zariadenia pozberovej úpravy,
d)
rozvoj vidieka,
e)
vedecko-technická spolupráca,
f)
skvalitnenie poľnohospodárskych technológií.
Článok 4
Zmluvné strany budú sústreďovať svoju spoluprácu predovšetkým na otázky spravovania vodných zdrojov, ochrany podzemných vôd, čistenia odpadovej vody na poľnohospodárske účely a rozvoja zavlažovacích metód.
Článok 5
Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať v oblastiach poľnohospodárskeho poradenstva a zaškoľovania, vrátane využívania počítačovej techniky v rôznych aspektoch poľnohospodárstva, ako aj v úsilí znižovať používanie pesticídov.
Článok 6
Bude zriadená Spoločná komisia (ďalej len „komisia“), ktorej členmi budú zástupcovia zmluvných strán. Komisia si bude prizývať na pomoc expertov a zástupcov poľnohospodárskej profesie.
Úlohy komisie budú:
a)
špecifikovať detaily vykonávania dohody,
b)
pripraviť pracovné programy,
c)
monitorovať vykonávanie špecifických programov spolupráce,
d)
vymedziť finančné a administratívne podmienky spolupráce.
Komisia sa bude stretávať pravidelne raz do roka alebo podľa potreby striedavo v Bratislave a v Jeruzaleme. Termín stretnutí bude dohodnutý diplomatickou cestou.
Článok 7
Táto dohoda bude založená na princípoch reciprocity a obe zmluvné strany budú skúmať možnosti mobilizácie medzinárodných finančných zdrojov pre vykonávanie spoločných programov spolupráce.
Článok 8
Táto dohoda nadobudne platnosť dňom doručenia neskoršej z diplomatických nót, ktorými si zmluvné strany vzájomne oznámia, že boli splnené podmienky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi na nadobudnutie platnosti tejto dohody.
Dohoda sa uzaviera na dobu piatich rokov. Jej platnosť bude automaticky predlžovaná na ďalších päť rokov, ak ju žiadna zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím doby jej platnosti.
Dané v Jeruzaleme 8. februára 2000, čo zodpovedá dňu 2 ADAR (A) 5760, v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, hebrejskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za vládu Slovenskej republiky:

Pavel Koncoš v. r.

Za vládu

Štátu Izrael:

David Levy v. r.