511/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

511
NÁLEZ
Ústavného súdu Slovenskej republiky
z 9. septembra 2009
V mene Slovenskej republiky
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 9. septembra 2009 v pléne zloženom z predsedníčky Ivetty Macejkovej a zo sudcov Jána Auxta, Petra Brňáka, Ľubomíra Dobríka, Ľudmily Gajdošíkovej, Juraja Horvátha, Sergeja Kohuta, Jána Lubyho, Milana Ľalíka, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky a návrhu 32 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania o súlade § 2 ods. 7, 8 a 9 a § 2a ods. 6 a 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 prvou vetou, čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 2, čl. 23 ods. 1 a 3, čl. 46 ods. 1, čl. 64, čl. 64a prvou vetou, čl. 66 ods. 2 a čl. 67 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj s čl. 5 Európskej charty miestnej samosprávy, za účasti Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky ako vedľajšieho účastníka, takto
rozhodol :
1.
Ustanovenia § 2 ods. 7, 8 a 9 a § 2a ods. 6 a 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nie sú v súlade s čl. 1 ods. 1 prvou vetou Ústavy Slovenskej republiky.
2.
Konanie o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky vo veci namietaného nesúladu § 2 ods. 7, 8 a 9 a § 2a ods. 6 a 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s čl. 23 ods. 1 a 3 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky zastavuje.
Podľa čl. 125 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky strácajú ustanovenia § 2 ods. 7, 8 a 9 a § 2a ods. 6 a 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov účinnosť. Ak Národná rada Slovenskej republiky neuvedie ustanovenia § 2 ods. 7, 8 a 9 a § 2a ods. 6 a 7 tohto zákona a súvisiace predpisy do súladu s Ústavou Slovenskej republiky, strácajú po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky platnosť.
Ivetta Macejková v. r.
predsedníčka pléna Ústavného súdu
Slovenskej republiky