512/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

512
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. februára 2009 bola v Damasku podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Sýrskou arabskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií.
Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 1527 z 24. júna 2009 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 12. augusta 2009.
Zmluva nadobudne platnosť 9. decembra 2009 v súlade s článkom 13 ods. 1.
K oznámeniu č. 512/2009 Z. z.
ZMLUVA
medzi Slovenskou republikou a Sýrskou arabskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Slovenská republika a Sýrska arabská republika (ďalej len „zmluvné strany“);
berúc do úvahy priateľské a vzájomné vzťahy existujúce medzi zmluvnými stranami a ich obyvateľmi;
želajúc si vytvárať a udržiavať priaznivé podmienky pre investície investorov jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany na základe suverénnej rovnosti a obojstranného prospechu;
uvedomujúc si, že podpora a vzájomná ochrana takýchto investícií napomôže rozvoj hospodárskej spolupráce medzi oboma zmluvnými stranami;
dohodli sa takto:
Článok 1
Definície
Na účely tejto zmluvy:
1.
Pojem „investícia“ zahŕňa všetky typy aktív alebo práv investovaných investorom jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom druhej zmluvnej strany a zahŕňa najmä, ale nie výlučne:
a)
hnuteľný a nehnuteľný majetok, ako aj akékoľvek iné práva, ako sú hypotéky, výhradné práva, záruky a iné podobné práva;
b)
podiely, akcie a dlhopisy a akékoľvek ďalšie formy účasti v spoločnosti alebo v akomkoľvek podniku a práva alebo úroky z toho vyplývajúce;
c)
peňažné pohľadávky alebo plnenie na základe zmluvy v spojitosti s investíciou, ktoré má ekonomickú hodnotu;
d)
práva z oblasti duševného vlastníctva vrátane autorských práv, patentov, ochranných známok, obchodných mien, priemyselných dizajnov, technických postupov, obchodných tajomstiev a know-how a goodwill a
e)
obchodné licencie, ktoré majú finančnú hodnotu spojené s investíciou podľa zákona alebo podľa zmluvy vrátane licencií na prieskum, kultiváciu, ťažbu alebo využívanie prírodných zdrojov.
Žiadna zmena formy, v ktorej sa aktíva investujú alebo opätovne investujú, nebude mať vplyv na ich charakter ako investície.
2.
Pojem „výnos“ znamená sumu plynúcu z investícií a zahŕňa najmä, ale nie výlučne, zisk, úrok, kapitálové výnosy, podiely, dividendy, licenčné poplatky alebo odmeny.
3.
Pojem „investor“ znamená, pre ktorúkoľvek zmluvnú stranu, nasledujúce subjekty, ktoré investujú na území druhej zmluvnej strany v súlade s jej vnútroštátnym právnym poriadkom a ustanoveniami tejto zmluvy:
vo vzťahu k Slovenskej republike:
i)
fyzické osoby, ktoré majú štátne občianstvo Slovenskej republiky v súlade s jej vnútroštátnym právnym poriadkom;
ii)
právnické osoby alebo iné entity, ktoré sú založené alebo zriadené v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom Slovenskej republiky a ktoré majú svoje registrované sídlo, ústrednú správu alebo hlavné miesto podnikania na území Slovenskej republiky. Ak však takáto právnická osoba má len svoje registrované sídlo na území Slovenskej republiky, jej činnosť musí mať reálne a trvalé prepojenie s hospodárstvom Slovenskej republiky;
vo vzťahu k Sýrskej arabskej republike:
i)
fyzické osoby, ktoré majú štátne občianstvo Sýrskej arabskej republiky v súlade s jej vnútroštátnym právnym poriadkom;
ii)
právnické osoby alebo iné hospodárske entity, ktoré požívajú status právnickej osoby, založené v súlade so sýrskym vnútroštátnym právnym poriadkom a so sídlom na jej území.
4.
Pojem „územie“ znamená:
vo vzťahu k Slovenskej republike teritoriálne územie, vnútorné vody a vzdušný priestor nad nimi, nad ktorými Slovenská republika vykonáva svoju zvrchovanosť, zvrchované práva a jurisdikciu v súlade s medzinárodným právom;
vo vzťahu k Sýrskej arabskej republike pojem „Sýria“ znamená, v súlade s medzinárodným právom, územia Sýrskej arabskej republiky vrátane jej vnútorných vôd, teritoriálneho mora, základovej pôdy pod nimi a vzdušného priestoru nad nimi, nad ktorými Sýria vykonáva zvrchované práva, a iné morské územia, nad ktorými Sýria vykonáva zvrchované práva na účely prieskumu, ťažby a ochrany prírodných zdrojov.
5.
Pojem „voľne zameniteľná mena“ znamená menu, ktorá sa všeobecne používa na platobné účely v medzinárodných transakciách a ktorá je všeobecne zameniteľná na hlavných medzinárodných burzách.
6.
Pojem „verejný záujem“ má význam podľa vnútroštátneho právneho poriadku každej zo zmluvných strán.
Článok 2
Podpora a ochrana investícií
1.
Každá zmluvná strana bude na svojom území podporovať a vytvárať priaznivé podmienky pre investorov druhej zmluvnej strany, aby investovali na jej území, a takéto investície umožní v súlade so svojím vnútroštátnym právnym poriadkom.
2.
Investície realizované investormi každej zo zmluvných strán budú mať vždy zabezpečené riadne a spravodlivé zaobchádzanie a primeranú ochranu a bezpečnosť na území druhej zmluvnej strany. Ani jedna zmluvná strana nebude akýmkoľvek spôsobom, neodôvodnenými alebo diskriminačnými opatreniami poškodzovať nadobudnutie, rozširovanie, prevádzku, riadenie, udržiavanie, používanie, využívanie alebo akékoľvek iné nakladanie s investíciami na jej území zo strany investorov druhej zmluvnej strany.
Článok 3
Národné zaobchádzanie a doložka najvyšších výhod
1.
Každá zmluvná strana poskytne na svojom území investíciám a výnosom investorov druhej zmluvnej strany také zaobchádzanie, ktoré nie je menej priaznivé ako zaobchádzanie, ktoré za podobných okolností poskytuje investíciám a výnosom svojich vlastných investorov alebo investíciám a výnosom investorov ktoréhokoľvek tretieho štátu, podľa toho, ktoré je výhodnejšie.
2.
Žiadna zo zmluvných strán nepodrobí investorov druhej zmluvnej strany na svojom území, pokiaľ ide o rozširovanie, riadenie, udržiavanie, používanie, využívanie alebo iné podobné nakladanie s ich investíciami, zaobchádzaniu, ktoré je menej priaznivé ako zaobchádzanie, ktoré za podobných okolností poskytuje investíciám svojich vlastných investorov alebo investíciám investorov ktoréhokoľvek tretieho štátu, podľa toho, ktoré je výhodnejšie.
3.
Ustanovenia odsekov 1 a 2 nemožno vykladať tak, že zaväzujú jednu zmluvnú stranu poskytovať investorom druhej zmluvnej strany alebo ich investíciám alebo ich výnosom výhody akéhokoľvek zaobchádzania, prednosti alebo výsady vyplývajúce zo:
a)
súčasného alebo budúceho členstva v colnej únii, hospodárskej alebo menovej únii, v rámci spoločného trhu, zóny voľného obchodu, v rámci regionálneho hospodárskeho zoskupenia alebo podobného medzinárodného dohovoru alebo
b)
akéhokoľvek záväzku, ktorý vyplýva pre zmluvnú stranu z jej členstva vo vyššie spomenutej colnej únii, hospodárskej alebo menovej únii alebo v rámci spoločného trhu, alebo
c)
akejkoľvek medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia alebo akýchkoľvek iných medzinárodných zmlúv na bilaterálnom základe týkajúcich sa daňovej problematiky.
Článok 4
Vyvlastnenie
1.
Žiadna zo zmluvných strán nesmie prijať akékoľvek opatrenia na vyvlastnenie, znárodnenie alebo iné opatrenia, ktoré majú obdobný účinok ako znárodnenie alebo vyvlastnenie voči investíciám investorov druhej zmluvnej strany okrem nasledujúcich podmienok:
a)
opatrenia sú prijaté zo zákonných dôvodov, vo verejnom záujme a v zmysle zákonných postupov;
b)
opatrenia nie sú diskriminačné;
c)
opatrenia sú sprevádzané poskytnutím plnenia včasnej, primeranej a účinnej náhrady. Takáto náhrada sa má rovnať objektívnej trhovej hodnote, a to v čase bez oneskorenia pred tým, ako boli opatrenie o vyvlastnení verejne známe. Takáto trhová hodnota má byť určená v súlade s medzinárodne uznávanými postupmi a metódami alebo, kde takáto trhová hodnota nemôže byť určená, táto má byť prijateľná a vzájomne odsúhlasená medzi týmito zmluvnými stranami a má byť voľne prevoditeľná do voľne zameniteľných mien.
2.
Zmluvné strany poskytujú v prípade vyvlastnenia a náhrady zaobchádzanie nie menej priaznivé ako poskytujú svojim vlastným investorom alebo aké má byť poskytnuté investorom tretích štátov.
3.
Investori každej zmluvnej strany postihnutí vyvlastnením majú mať právo na včasné preskúmanie súdnou alebo inou nezávislou autoritou druhej zmluvnej strany, svojho prípadu a hodnoty svojej investície v súlade s princípmi uvedenými v tomto článku.
4.
Ak zmluvná strana vyvlastní majetok spoločnosti, ktorá bola založená alebo zriadená podľa jej vnútroštátneho právneho poriadku a v ktorej investori druhej zmluvnej strany vlastnia akcie, dlhopisy alebo iné druhy účasti, použijú sa ustanovenia tohto článku.
Článok 5
Náhrada škody
1.
Investorom jednej zo zmluvných strán, ktorých investície utrpia škody v dôsledku vojny alebo iného ozbrojeného konfliktu, revolúcie, výnimočného stavu, vzbury, povstania alebo verejných nepokojov na území druhej zmluvnej strany, poskytne táto druhá zmluvná strana zaobchádzanie podľa odseku 2 tohto článku, pokiaľ ide o reštitúciu, náhradu škody, kompenzáciu alebo iné formy vyrovnania.
2.
Zaobchádzanie bude nie menej priaznivé, než aké poskytne táto druhá zmluvná strana svojim vlastným investorom alebo investorom akéhokoľvek tretieho štátu, podľa toho, ktoré je výhodnejšie.
3.
Bez ohľadu na odsek (1) tohto článku investorom jednej zmluvnej strany, ktorí pri udalostiach uvedených v tomto odseku utrpeli škody na území druhej zmluvnej strany v dôsledku:
a)
konfiškácie ich majetku ozbrojenými silami alebo orgánmi druhej zmluvnej strany alebo
b)
zničenia ich majetku ozbrojenými silami alebo orgánmi druhej zmluvnej strany, ktoré nebolo spôsobené bojovými akciami alebo ktoré nebolo vyvolané nevyhnutnosťou situácie,
sa poskytne reštitúcia alebo primeraná náhrada škody, ktorá bude nie menej priaznivá, než aká sa poskytuje za rovnakých okolností investorovi druhej zmluvnej strany alebo investorovi akéhokoľvek iného štátu.
Článok 6
Prevody
1.
Každá zmluvná strana zaručí investorom druhej zmluvnej strany po splnení ich finančných záväzkov voľný prevod platieb súvisiacich s investíciami vrátane istín a výnosov spojených s investíciami. Takéto prevody budú zahŕňať najmä, ale nie výlučne:
a)
čistý zisk, kapitálové výnosy, dividendy, úroky, licenčné poplatky, poplatky a iné bežné príjmy nadobudnuté z investícií;
b)
výnosy plynúce z predaja alebo úplnej alebo čiastočnej likvidácie investícií;
c)
sumy potrebné na splátky úverov spojených s investíciami;
d)
príjmy štátnych príslušníkov alebo rezidentov druhej zmluvnej strany, ktorí sú oprávnení pracovať v spojitosti s investíciami na jej území;
e)
základný kapitál a dodatočné sumy potrebné na udržiavanie a rozvoj existujúcich investícií a
f)
náhrady podľa článkov 4 a 5.
2.
Všetky prevody na základe tejto zmluvy sa uskutočnia vo voľne zameniteľnej mene a bez zbytočného omeškania.
3.
Aj napriek odsekom (1) a (2) tohto článku zmluvná strana môže prijať alebo zachovať opatrenia týkajúce sa medzinárodných kapitálových a obchodných transakcií prijaté Európskymi spoločenstvami a predovšetkým, okrem iného, v týchto prípadoch:
a)
v prípade vážnych ťažkostí s platobnou bilanciou alebo externými finančnými prostriedkami alebo ich ohrozenia alebo
b)
v prípadoch, kde za výnimočných okolností pohyb kapitálu spôsobuje alebo môže spôsobiť závažné ťažkosti pri riadení makroekonomiky, najmä menovej a devízovej politiky, alebo
c)
vo výnimočných prípadoch ekonomických sankcií.
4.
Opatrenia uvedené v odseku (3) tohto článku:
a)
neprekročia opatrenia nevyhnutné na riešenie okolností uvedených v odseku (3) tohto článku;
b)
budú dočasné a budú odstránené hneď, ako to podmienky umožnia, a
c)
okamžite budú oznámené druhej zmluvnej strane.
Článok 7
Postúpenie práv
1.
Ak jedna zo zmluvných strán alebo ňou určená agentúra uskutoční platbu vlastnému investorovi z dôvodov záruky alebo dohody o poistení nekomerčných rizík v súvislosti s investíciami na území druhej zmluvnej strany, druhá zmluvná strana uzná:
a)
postúpenie každého práva alebo nároku investorov na prvú zmluvnú stranu alebo na ňou určenú agentúru bez ohľadu na to, či sa postúpenie uskutočnilo podľa zákona alebo na základe právneho úkonu v tomto štáte, a
b)
skutočnosť, že prvá zmluvná strana alebo ňou určená agentúra je z titulu postúpenia práv oprávnená uplatňovať práva a nároky týchto investorov.
2.
Postúpené práva alebo nároky neprevýšia pôvodné práva alebo nároky investora.
Článok 8
Riešenie investičných sporov medzi zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany
1.
Každý spor medzi investorom jednej zmluvnej strany a druhou zmluvnou stranou v spojitosti s investíciami na území druhej zmluvnej strany sa bude podľa možnosti riešiť priateľsky, prostredníctvom rokovaní medzi stranami sporu.
2.
Ak sa takýto spor nemôže vyriešiť do dvanástich (12) mesiacov odo dňa vznesenia žiadosti o vyriešenie sporu jednou zo zmluvných strán v spore, investor tejto zmluvnej strany môže požiadať o riešenie sporu:
a)
príslušný súd zmluvnej strany, ktorá je stranou v spore, alebo
b)
Medzinárodné stredisko pre riešenie sporov z investícií (ICSID) vytvorené Washingtonským dohovorom o riešení sporov z investícií medzi štátmi a občanmi iných štátov z 18. marca 1965 (ďalej len „dohovor“), ak obidve zmluvné strany sú stranami dohovoru, alebo
c)
medzinárodný ad hoc tribunál zriadený podľa rozhodcovských pravidiel Komisie OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL).
Každá zmluvná strana súhlasí s predložením sporov na medzinárodné rozhodcovské konanie uvedené v písmenách b) a c). Investor je povinný sa rozhodnúť, či žiadosť bude predložená buď miestnemu súdu, alebo jednému z arbitrážnych konaní uvedených v odseku 2 písm. b) a c) tohto článku. Takéto rozhodnutie bude konečné a záväzné pre strany sporu.
3.
Každý rozhodcovský rozsudok podľa tohto článku bude konečný a záväzný pre obe strany sporu. Každá zo zmluvných strán neodkladne zabezpečí uznanie a vykonanie rozhodcovského rozhodnutia v súlade s príslušnými zákonmi a právnymi predpismi.
4.
Arbitrážny tribunál vydá svoje rozhodnutie v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, vnútroštátnym právnym poriadkom zmluvnej strany, ktorá je v spore, normami medzinárodného práva súkromného, ktoré arbitrážny tribunál považuje za použiteľné, podmienkami špecifických zmlúv uzavretých v súvislosti s konkrétnou investíciou a príslušnými princípmi medzinárodného práva.
5.
Žiadna zo zmluvných strán, ktoré sú v spore, nemôže vzniesť námietku, pokiaľ ide o ktorúkoľvek fázu arbitrážneho konania alebo výkonu arbitrážneho rozsudku, na základe toho, že investor, ktorý je protistranou v spore, prijal alebo príjme, z dôvodu poistenia investície alebo záruky, odškodnenie alebo inú náhradu pokrývajúcu celkovú hodnotu straty alebo jej časť.
6.
Opravné prostriedky podľa právneho poriadku jednej zo zmluvných strán, na ktorej území sa investícia uskutočňuje, budú k dispozícii investorom druhej zmluvnej strany na základe nie menej priaznivého zaobchádzania ako v prípade investícií svojich investorov alebo investorov akéhokoľvek tretieho štátu, podľa toho, čo je priaznivejšie pre investorov.
Článok 9
Riešenie sporov medzi zmluvnými stranami
1.
Akýkoľvek spor medzi zmluvnými stranami vzťahujúci sa na výklad alebo uplatňovanie tejto zmluvy sa bude riešiť, pokiaľ je to možné, formou konzultácií diplomatickou cestou.
2.
Ak sa taký spor nemôže vyriešiť do šiestich (6) mesiacov, predloží sa na žiadosť jednej zo zmluvných strán rozhodcovskému súdu v súlade s ustanoveniami tohto článku.
3.
Takýto rozhodcovský súd sa skladá z troch rozhodcov. Rozhodcovský súd bude zriadený pre každý individuálny prípad týmto spôsobom. Do dvoch (2) mesiacov od prijatia žiadosti o riešenie sporu každá zo zmluvných strán vymenuje jedného člena súdu. Títo dvaja členovia súdu potom vyberú občana tretieho štátu, ktorý so súhlasom zmluvných strán bude vymenovaný za predsedu súdu (ďalej len „predseda“). Predseda bude vymenovaný do troch mesiacov odo dňa, keď boli vymenovaní ostatní dvaja členovia.
4.
Ak sa vymenovania neuskutočnia v lehote určenej v odseku 3 tohto článku, ktorákoľvek zo zmluvných strán môže požiadať predsedu Medzinárodného súdneho dvora o vymenovanie. Ak predseda Medzinárodného súdneho dvora je občanom štátu jednej zo zmluvných strán alebo ak z akéhokoľvek iného dôvodu nemôže uskutočniť vymenovanie zástupcov, žiadosť sa predloží jeho podpredsedovi. Ak aj podpredseda Medzinárodného súdneho dvora je občanom štátu jednej zo zmluvných strán alebo ak nemôže uskutočniť vymenovanie z akéhokoľvek iného dôvodu, o vykonanie vymenovania sa požiada služobne najstarší člen Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je občanom ani jednej zo zmluvných strán.
5.
Rozhodcovský súd rozhodne o vlastnom procesnom postupe a rozhodne v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, ako aj platnými princípmi medzinárodného práva uznanými oboma zmluvnými stranami.
6.
Rozhodcovský súd prijíma rozhodcovský rozsudok väčšinou hlasov. Rozsudok rozhodcovského súdu je konečný a záväzný. Každá zmluvná strana uhradí náklady na svojho rozhodcu a svojich zástupcov pri prerokúvaní; úhrada nákladov na predsedu, ako aj všetkých ostatných nákladov sa rozdelí rovným dielom medzi zmluvné strany.
Článok 10
Uplatnenie iných pravidiel a osobitných záväzkov
Ak sa určitý vzťah riadi touto zmluvou a súčasne aj inou medzinárodnou zmluvou, ktorej stranami sú obe zmluvné strany, nič v tejto zmluve nebráni, aby ktorákoľvek zmluvná strana alebo ktorýkoľvek jej investor vlastniaci investície na území druhej zmluvnej strany uplatňoval tie ustanovenia, ktoré sú v jeho prípade priaznivejšie.
Článok 11
Uplatňovanie zmluvy
Táto zmluva sa vzťahuje na investície na území zmluvnej strany realizované v súlade s jej vnútroštátnymi právnymi predpismi, investormi druhej zmluvnej strany uskutočnené pred a po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy. Táto zmluva sa vzťahuje na investície existujúce v čase nadobudnutia platnosti tejto zmluvy, rovnako ako aj na investície realizované alebo nadobudnuté potom. Táto zmluva sa však nevzťahuje na spory, ktoré vznikli pred nadobudnutím jej platnosti.
Článok 12
Konzultácie a dodatky
1.
Každá zo zmluvných strán môže požiadať o konzultáciu k akejkoľvek veci súvisiacej s touto zmluvou. Druhá zmluvná strana primerane zváži návrh a ponúkne primeranú príležitosť pre takéto konzultácie.
2.
Táto zmluva môže byť po jej uvedení do platnosti kedykoľvek menená na základe vzájomného súhlasu zmluvných strán.
Článok 13
Nadobudnutie platnosti, trvanie a ukončenie
1.
Táto zmluva podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť tri (3) mesiace od dátumu doručenia druhej notifikácie. Táto zmluva sa uzatvára na dobu desiatich (10) rokov a po jej uplynutí zostane v platnosti po dobu ďalších desiatich (10) rokov, pokiaľ ju žiadna zo zmluvných strán písomne nevypovie jeden (1) rok pred skončením jej platnosti.
2.
V prípade investícií uskutočnených pred skončením platnosti tejto zmluvy zostávajú ustanovenia článkov 1 – 12 v platnosti ešte desať (10) rokov po skončení platnosti zmluvy.
Na dôkaz toho riadne na to splnomocnení podpísali túto zmluvu.
Dané v Damasku 18. februára 2009 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, arabskom a anglickom jazyku, pričom všetky texty majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za Slovenskú republiku:

Ľubomír Jahnátek v. r.

Za Sýrsku arabskú republiku:

Amer Husni Lutfi v. r.