519/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

519
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 27 ods. 14 písm. b), c) a d) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
opatrenie z 24. novembra 2009 č. 5/2009, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely (oznámenie č. 423/2008 Z. z.).
Predmetom tohto opatrenia je zmena a doplnenie opatrenia Národnej banky Slovenska z 28. októbra 2008 č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely, ktoré ustanovuje pre banky a pobočky zahraničných bánk podrobnosti o likvidite a spôsobe jej zisťovania, podrobnosti o systéme riadenia rizika likvidity a ukazovatele likvidity.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 26/2009 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.