52/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2009 do 31.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

52
ZÁKON
zo 17. februára 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 632/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 278/2006 Z. z., zákona č. 283/2007 Z. z., zákona č. 279/2008 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z. a zákona č. 465/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
2.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ak má právnická osoba alebo fyzická osoba na colný režim prepracovanie pod colným dohľadom vydané povolenie podľa osobitného predpisu15d) a spracúva, prepracúva alebo mieša lieh s látkami alebo zmesou látok rozpustných v liehu tak, že vyrobí denaturovaný lieh alebo výrobok nevhodný na priamu ľudskú spotrebu, odseky 1 až 6 sa uplatnia primerane. Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu a povolenie na denaturáciu liehu podľa § 9 sa nevyžaduje. Táto právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná viesť evidenciu podľa § 40.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15d znie:
„15d)
Napríklad nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 02/zv. 04).“.
3.
V § 10 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Tlačiareň je povinná vyhotoviť kontrolné známky v súlade so vzorovým výtlačkom kontrolnej známky schváleným colným riaditeľstvom.“.
4.
V § 10 ods. 15 písm. b) tretí bod znie:
„3.
počet objednaných kusov kontrolných známok podľa objemu a objemovej koncentrácie liehu v spotrebiteľskom balení; ak je žiadateľom o vydanie poukazu oprávnený príjemca, uvedie počet objednaných kusov kontrolných známok najviac vo výške zábezpeky na daň zloženej podľa § 27 ods. 6 alebo 8, pričom colný úrad pri posudzovaní žiadosti o vydanie poukazu prihliada na stav zásob nenalepených kontrolných známok ku dňu podania žiadosti o vydanie poukazu,“.
5.
V § 10 ods. 37 sa na konci pripájajú tieto slová: „a uloženie pokuty a ani výzvy alebo upozornenia colného úradu alebo colného riaditeľstva neviedli k náprave“.
6.
V § 11 ods. 15 a 19 posledná veta znie: „Takýto užívateľský podnik je povinný poskytnúť zamestnancovi colného úradu nevyhnutnú súčinnosť a primerané podmienky na výkon daňového dozoru.“.
7.
V § 11 ods. 16 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Ak nie je možné zásoby liehu oslobodeného od dane dodať právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa prvej vety, colný úrad vyzve daňového dlžníka na podanie daňového priznania a určí lehotu na zaplatenie dane. Ak daňový dlžník požiadal o zničenie liehu podľa § 48 ods. 2 a tento lieh bol zničený v lehote na podanie daňového priznania, v daňovom priznaní uvedie ako oslobodené to množstvo liehu, ktoré bolo zničené podľa § 48 ods. 2; ak bol lieh zničený podľa § 48 ods. 2 po lehote na podanie daňového priznania, uplatní sa postup podľa § 15.“.
8.
V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
oprávnenému príjemcovi, daňovému splnomocnencovi alebo dovozcovi liehu, ak prevzal lieh, ktorý je preukázateľne znehodnotený a nevhodný na priamu ľudskú spotrebu a tento lieh bol zničený pod dozorom colného úradu; k žiadosti o vrátenie dane priloží úradný záznam o zničení tohto liehu a úradný záznam o zničení kontrolných známok, ak bol lieh v spotrebiteľskom balení označený kontrolnou známkou,
e)
právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá ukončila svoju činnosť podľa § 11 ods. 16 a § 23 ods. 10, ak daň zaplatila a ak bol tento lieh zničený podľa § 48 ods. 2.“.
9.
V § 17 odsek 5 znie:
„(5)
Prijímať, vydávať, vyrábať alebo spracúvať lieh v daňovom sklade, s výnimkou skladu liehu podľa § 22 ods. 2 písm. a), ktorý prijíma, skladuje alebo odosiela lieh v spotrebiteľskom balení, možno len v prítomnosti zamestnanca colného úradu. Colný úrad je povinný zabezpečiť prítomnosť zamestnanca colného úradu tak, aby nebol obmedzený príjem, výdaj, výroba alebo spracovanie liehu v daňovom sklade. Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný poskytnúť zamestnancovi colného úradu nevyhnutnú súčinnosť a primerané podmienky na výkon daňového dozoru. Ak sa lieh v daňovom sklade neprijíma, nevydáva, nevyrába alebo nespracúva, colný úrad môže upustiť od povinnosti zabezpečiť prítomnosť zamestnanca colného úradu v daňovom sklade, pričom je povinný tento priestor zabezpečiť uzáverou colného úradu. Uzáverou priestoru sa rozumie uzamknutie a zabezpečenie uzáverou colného úradu všetkých prístupových miest do priestoru, v ktorom sa prijíma, vydáva, vyrába alebo spracúva lieh, a to za prítomnosti prevádzkovateľa daňového skladu, pričom odstránenie uzáver a odomknutie je možné uskutočniť len v prítomnosti colného úradu a prevádzkovateľa daňového skladu.“.
10.
V § 23 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa slovo „trvalú“.
11.
V § 23 sa odsek 7 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
dňom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi.32a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:
„32a)
§ 58 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 8a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
12.
V § 24 ods. 6 písm. a) prvý bod znie:
„1.
zvýšiť zloženú zábezpeku na daň o sumu, ktorá presahuje zloženú zábezpeku na daň, ak daň pripadajúca na množstvo liehu uvedeného do daňového voľného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac je vyššia o viac ako 20 % ako zložená zábezpeka na daň, a to najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daň presiahla zloženú zábezpeku na daň,“.
13.
V § 24 ods. 6 písm. b) text za bodkočiarkou znie: „colný úrad vráti príslušný rozdiel s prihliadnutím na stav zásob liehu v pozastavení dane ku dňu podania žiadosti, a to do 15 dní odo dňa podania tejto žiadosti“.
14.
V § 25 ods. 4 druhej vete a § 26 ods. 7 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
15.
V § 25 ods. 5 písm. a) sa prvý bod dopĺňa bodom 1f, ktorý znie:
„1f.
príjemcom (odberateľom) na daňovom území namiesto odosielateľa (dodávateľa) na daňovom území, ak sa tak dohodli a colný úrad s tým súhlasil,“.
16.
§ 25 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Colný úrad povolí na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa daňového skladu alebo užívateľského podniku zníženie zábezpeky na daň na prepravovaný lieh, ak výška dane pripadajúcej na množstvo liehu prepravovaného v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane (§ 7 ods. 1) je najmenej 3 320 000 eur, ak nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie dane a ak tento žiadateľ je daňovo spoľahlivý po dobu najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o zníženie zábezpeky na daň na prepravovaný lieh; znížená zábezpeka na daň je súčet sumy 3 320 000 eur a sumy, ktorá presahuje výšku 3 320 000 eur zníženej o 50 %, pričom znížená zábezpeka na daň je najviac vo výške 7 470 000 eur. Povolenie na zníženie zábezpeky na daň na prepravovaný lieh sa nevyžaduje, ak bolo vydané povolenie na zníženie zábezpeky na daň podľa § 26 ods. 10. Ak súčet zábezpeky na daň na lieh, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane alebo oslobodený od dane na daňovom území a zábezpeky na daň na lieh, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane na území únie je najmenej 3 320 000 eur, znížená zábezpeka na daň na takto prepravovaný lieh je súčet sumy 3 320 000 eur a sumy, ktorá presahuje výšku 3 320 000 eur zníženej o 50 %, pričom znížená zábezpeka na daň je najviac vo výške 7 470 000 eur. Zábezpeka na daň podľa tohto odseku sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 26 ods. 10 je zložená vo výške 7 470 000 eur. Ak prevádzkovateľ daňového skladu alebo užívateľský podnik nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v § 23 ods. 4 písm. a), c) až g), povolenie na zníženie zábezpeky na daň zaniká.“.
17.
§ 26 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Colný úrad povolí na základe písomnej žiadosti odosielateľa (dodávateľa) zníženie zábezpeky na daň na prepravovaný lieh odosielateľovi (dodávateľovi), ak výška dane pripadajúcej na množstvo liehu prepravovaného v pozastavení dane je najmenej 3 320 000 eur, ak nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie dane a ak tento žiadateľ je daňovo spoľahlivý po dobu najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o zníženie zábezpeky na daň na prepravovaný lieh; znížená zábezpeka na daň je súčet sumy 3 320 000 eur a sumy, ktorá presahuje výšku 3 320 000 eur zníženej o 50 %, pričom znížená zábezpeka na daň je najviac vo výške 7 470 000 eur. Povolenie na zníženie zábezpeky na daň na prepravovaný lieh sa nevyžaduje, ak bolo vydané povolenie na zníženie zábezpeky na daň podľa § 25 ods. 9. Ak súčet zábezpeky na daň na lieh, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane na území únie a zábezpeky na daň na lieh, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane alebo oslobodený od dane na daňovom území je najmenej 3 320 000 eur, znížená zábezpeka na daň na takto prepravovaný lieh je súčet sumy 3 320 000 eur a sumy, ktorá presahuje výšku 3 320 000 eur zníženej o 50 %, pričom znížená zábezpeka na daň je najviac vo výške 7 470 000 eur. Zábezpeka na daň podľa tohto odseku sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 25 ods. 9 je zložená vo výške 7 470 000 eur. Ak odosielateľ (dodávateľ) nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v § 23 ods. 4 písm. a), c) až g), povolenie na zníženie zábezpeky na daň zaniká.“.
18.
§ 27 vrátane nadpisu znie:
㤠27
Oprávnený príjemca
(1)
Oprávneným príjemcom na daňovom území je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má povolenie prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane. Oprávneným príjemcom je aj právnická osoba alebo fyzická osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť oprávneným príjemcom na daňovom území a chce opakovane prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce príležitostne prijať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane, musí na každý príležitostný príjem liehu písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia prijať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane.
(2)
Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane alebo žiadosť o vydanie povolenia prijať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
d)
obchodný názov liehu a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
e)
údaj o predpokladanom ročnom objeme liehu prijímaného v pozastavení dane v hl a., ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane,
f)
údaj o množstve liehu v hl a., ktoré má v danom prípade prijať žiadateľ, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce príležitostne prijať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane.
(3)
Prílohami k žiadosti sú:
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
technická dokumentácia a opis skladovacích priestorov, opis skladovacích zariadení podľa § 17 ods. 4, spôsob zabezpečenia liehu pred neoprávneným použitím, technická dokumentácia zariadení na zisťovanie zásob liehu, teploty liehu a doklad o úradnom overení týchto zariadení, ak žiadateľ má zariadenie na skladovanie liehu.
(4)
Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,18)
b)
zložil zábezpeku na daň,
c)
colný úrad ani daňový úrad nemá voči žiadateľovi pohľadávky po lehote splatnosti,
d)
colný úrad ani daňový úrad nemá ku dňu podania žiadosti pohľadávky na dani po lehote splatnosti voči osobe, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo voči osobe, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti a nemal ani v priebehu desiatich rokov pred dňom podania žiadosti voči osobe, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, pohľadávky na dani, ktoré do zániku tejto osoby neboli uspokojené; to sa vzťahuje aj na pohľadávky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,21)
e)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov,17)
f)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
g)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(5)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k žiadosti.
(6)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, je povinná pred vydaním povolenia prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu, ktoré predpokladá prijať v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov spôsobom podľa § 24 ods. 5.
(7)
Colný úrad pred vykonaním registrácie preverí u žiadateľa, ktorý chce prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k žiadosti. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odsekoch 4 a 6, colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Ak skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k žiadosti nie sú pravdivé alebo ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže splnenie všetkých podmienok, colný úrad vyzve žiadateľa, aby uvedené nedostatky odstránil a pridelí žiadateľovi registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane do 15 dní odo dňa odstránenia nedostatkov. Ak colný úrad povolenie prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane nevydá, bezodkladne vráti žiadateľovi zloženú zábezpeku na daň.
(8)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prijať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane príležitostne, je povinná pred vydaním povolenia prijať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu, ktoré má v danom prípade prijať, a to spôsobom podľa § 24 ods. 5. Colný úrad vydá potvrdenie o zložení zábezpeky na daň.
(9)
Colný úrad pred vydaním povolenia prijať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane preverí u žiadateľa, ktorý chce príležitostne prijať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane, skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohe k žiadosti. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odsekoch 4 a 8, colný úrad vydá povolenie prijať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni, keď žiadateľ zložil zábezpeku na daň. Na úhradu dane je možné po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň.
(10)
Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma lieh z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, chce prijať lieh a daň pripadajúca na toto množstvo liehu je vyššia o viac ako 10 % než zložená zábezpeka na daň, je povinný najneskôr v deň prijatia tohto liehu
a)
oznámiť túto skutočnosť colnému úradu písomne alebo v elektronickej forme,
b)
zvýšiť zloženú zábezpeku na daň o sumu, ktorá prevyšuje zloženú zábezpeku na daň.
(11)
Oprávnený príjemca, ktorý prijíma lieh z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, je povinný doplniť zloženú zábezpeku na daň o sumu, ktorú colný úrad použil na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane, a to do piatich dní odo dňa upovedomenia podľa odseku 13.
(12)
Oprávnený príjemca, ktorý prijíma lieh z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, môže písomne požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá vystavila bankovú záruku, o zníženie zloženej zábezpeky na daň, ak zložená zábezpeka na daň je vyššia o viac ako 20 % než daň pripadajúca na množstvo liehu uvedeného do daňového voľného obehu za predchádzajúce dva kalendárne mesiace za predpokladu, že tento stav trvá najmenej šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov a za predpokladu, že tento stav trvá aj v čase podania žiadosti o zníženie zábezpeky na daň a ak je žiadateľ daňovo spoľahlivý po dobu najmenej 24 kalendárnych mesiacov po sebe nasledujúcich pred podaním žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň; colný úrad vráti príslušný rozdiel s prihliadnutím na stav zásob liehu a na stav zásob nenalepených kontrolných známok ku dňu podania žiadosti do 15 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(13)
Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma lieh z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, nezaplatí daň v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad použije zábezpeku na daň na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane, o čom písomne upovedomí daňového dlžníka.
(14)
Oprávnený príjemca je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 2 a odseku 4 písm. a), c) až h) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku. Colný úrad preverí u oprávneného príjemcu údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane alebo vydá nové osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane. Pri vydaní nového osvedčenia o registrácii a povolenia prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane pre toho istého oprávneného príjemcu zostáva v platnosti pôvodné registračné číslo.
(15)
Povolenie prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane zaniká
a)
dňom úmrtia oprávneného príjemcu alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení oprávneného príjemcu za mŕtveho, ak je oprávneným príjemcom fyzická osoba,
b)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, dňom keď bolo potvrdené nútené vyrovnanie, povolené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia,
c)
desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty na doplnenie zábezpeky na daň podľa odseku 10 písm. b), ak zábezpeka na daň nebola doplnená,
d)
dňom uplynutia lehoty na doplnenie zábezpeky na daň podľa odseku 11, ak zábezpeka na daň nebola doplnená,
e)
dňom odňatia povolenia prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane colným úradom,
f)
dňom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi32a) alebo dňom podania oznámenia o skončení podnikania,
g)
dňom kedy oprávnený príjemca, ktorý prijíma lieh z iného členského štátu v pozastavení dane príležitostne prijme celé množstvo liehu, ktoré má uvedené v povolení prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane.
(16)
Colný úrad povolenie prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane odníme, ak
a)
oprávnený príjemca vstúpi do likvidácie,
b)
oprávnený príjemca prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odsekoch 4 a 6,
c)
oprávnený príjemca porušuje povinnosti podľa tohto zákona a uloženie pokuty a ani výzvy alebo upozornenia colného úradu neviedli k náprave,
d)
oprávnený príjemca požiada o odňatie povolenia prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane,
e)
bola vykonaná registrácia a vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(17)
Colný úrad môže odňať povolenie prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane, ak oprávnený príjemca počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov neprijíma lieh, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.
(18)
Po zániku povolenia prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane
a)
oprávnený príjemca, v prípade podľa odseku 15 písm. a) dedič alebo súdom ustanovený správca dedičstva v lehote určenej colným úradom podá daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daň, ak nebolo daňové priznanie podané a daň zaplatená ku dňu zániku povolenia prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane,
b)
colný úrad použije zloženú zábezpeku na daň na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne vráti právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej zaniklo povolenie prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane, v prípade podľa odseku 15 písm. a) dedičovi alebo súdom ustanovenému správcovi dedičstva,
c)
colný úrad požiada o úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane príslušnú banku, ak zabezpečením dane je banková záruka,33)
d)
colný úrad odníme osvedčenie o registrácii a zruší registračné číslo.
(19)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej bolo odňaté povolenie prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane podľa odseku 16 písm. c), môže byť nové povolenie prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane vydané najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane; ak ide o osobu s ním majetkovo prepojenú alebo personálne prepojenú, môže jej byť vydané povolenie prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného oprávnenému príjemcovi o odňatí povolenia prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane. Ak sa odníme povolenie prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane podľa odseku 17, môže byť vydané nové povolenie prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane najskôr po uplynutí jedného roka po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane.“.
19.
V § 44 ods. 2 sa za slovo „nevzťahuje“ vkladajú slová „na právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá predáva lieh oslobodený od dane podľa § 7 a“.
20.
V § 44 ods. 16 a 17 sa slová „§ 47 ods. 19 a odsek 20 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 47 ods. 1 písm. t) a u)“.
21.
V § 44 sa vypúšťajú odseky 18 a 19.
22.
V § 46 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 4.
23.
V § 47 sa odsek 1 dopĺňa písmenom w), ktoré znie:
„w)
poruší povinnosti uvedené v § 10 ods. 11.“.
24.
V § 47 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
od 2 000 eur do 100 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) a j),“.
25.
V § 47 sa odsek 2 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:
„u)
do výšky 50 000 eur, najmenej však 10 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. w).“.
26.
V § 48 odsek 2 znie:
„(2)
Lieh preukázateľne znehodnotený a nevhodný na ďalšie spracovanie alebo lieh, ktorý nebol prevzatý pestovateľom a prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia požiadal o jeho zničenie podľa § 19 ods. 7 alebo lieh, ktorý má v držbe právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá ukončila svoju činnosť podľa § 11 ods. 16 alebo § 23 ods. 10 a zásoby liehu nebolo možné dodať inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, sa zničí na náklady právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má takýto lieh v držbe, a to
a)
oprávneným orgánom alebo na jeho podnet9) pod dozorom colného úradu,
b)
colným úradom alebo pod jeho dozorom na žiadosť tejto osoby.“.
27.
Za § 51f sa vkladá § 51g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠51g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2009
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej colný úrad vydal osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane podľa § 27 v znení účinnom do 28. februára 2009, je povinná do 30. apríla 2009 zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu, ktoré predpokladá prijať v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov spôsobom podľa § 24 ods. 5.
(2)
Ak konanie o uložení pokuty za porušenie oznamovacej povinnosti podľa § 44 ods. 18 v znení účinnom do 28. februára 2009 nebolo právoplatne ukončené k 28. februáru 2009, v konaní sa nepokračuje.“.
28.
Za § 52b sa vkladá § 52c, ktorý znie:
㤠52c
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 619/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva oznámenia o množstve prijatého a vydaného liehu a stave zásob liehu v spotrebiteľskom balení.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z., ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 556/2004 Z. z., zákonom č. 632/2004 Z. z., zákonom č. 633/2004 Z. z., zákonom č. 68/2005 Z. z., zákonom č. 533/2005 Z. z., zákonom č. 278/2006 Z. z., zákonom č. 283/2007 Z. z., zákonom č. 279/2008 Z. z., zákonom č. 378/2008 Z. z., zákonom č. 465/2008 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2009.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.