520/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

520
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa§ 42 ods. 2 a § 45 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 77 ods. 7 a § 139 ods. 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov
opatrenie z 24. novembra 2009 č. 6/2009 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 26/2008 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely (oznámenie č. 577/2008 Z. z.).
Opatrenie ustanovuje obsah, rozsah, formu, spôsob predkladania, periodicitu a metodiku vypracúvania výkazov, hlásení a iných správ predkladaných Národnej banke Slovenska bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu.
Opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. júla 2007 č. 6/2007 o evidencii majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk (oznámenie č. 385/2007 Z. z.), opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. júla 2007 č. 7/2007 o hlásení o konsolidovanom celku (oznámenie č. 379/2007 Z. z.) a opatrenie Národnej banky Slovenska z 30. októbra 2007 č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely (oznámenie č. 496/2007 Z. z.) v znení opatrenia č. 18/2008 (oznámenie č. 423/2008 Z. z.) a opatrenia č. 24/2008 (oznámenie č. 513/2008 Z. z.).
Opatrením sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 2008 č. 26/2008 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 26/2009 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.