523/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

523
VYHLÁŠKA
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
z 9. novembra 2009,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných odborných činnostiach v múzeu alebo v galérii a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 22 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o základných odborných činnostiach podľa § 8 ods. 2 písm. a) až e) a písm. g) zákona a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty podľa § 16 zákona.
Nadobúdanie zbierkových predmetov
§ 2 (k § 9 zákona)
(1)
Zbierkový predmet navrhovaný na nadobudnutie do zbierkového fondu múzea a galérie predkladá komisii na tvorbu zbierok (ďalej len „komisia“) odborný zamestnanec múzea a galérie poverený odbornou správou zbierkového fondu, zbierky alebo časti zbierkového fondu (ďalej len „kurátor“).
(2)
Pri nadobudnutí zbierkového predmetu vlastným výskumom alebo prieskumom predkladá kurátor na zasadnutie komisie spolu so zbierkovým predmetom aj jeho dokumentačný list, ktorý je súčasťou záznamu podľa odseku 4 a obsahuje najmä tieto údaje:
a)
poradové číslo dokumentačného listu lomené rokom zasadnutia komisie,
b)
názov a stručný identifikačný popis zbierkového predmetu,
c)
miesto výskumu, kde bol získaný,
d)
navrhovanú nadobúdaciu hodnotu,
e)
meno a priezvisko zamestnanca, ktorý vykonal výskum alebo prieskum,
f)
meno a priezvisko zamestnanca, ktorý navrhuje zbierkový predmet na nadobudnutie, a jeho podpis,
g)
dátum zasadnutia komisie,
h)
určenú nadobúdaciu hodnotu podľa § 9 ods. 5 zákona,
i)
odporúčanie komisie na nadobudnutie zbierkového predmetu.
(3)
Pri nadobudnutí zbierkového predmetu kúpou, darom, prevodom správy alebo zámenou s iným múzeom a galériou predkladá kurátor na zasadnutie komisie spolu so zbierkovým predmetom aj jeho návrhový list na nadobudnutie, ktorý je súčasťou záznamu podľa odseku 4 a obsahuje najmä tieto údaje:
a)
poradové číslo návrhového listu na nadobudnutie lomené rokom nadobudnutia,
b)
spôsob nadobudnutia,
c)
názov a stručný identifikačný popis,
d)
identifikačné údaje o poslednom vlastníkovi alebo správcovi,
e)
navrhovanú nadobúdaciu hodnotu,
f)
meno a priezvisko zamestnanca, ktorý ho navrhuje na nadobudnutie, a jeho podpis,
g)
dátum zasadnutia komisie,
h)
určenú nadobúdaciu hodnotu podľa § 9 ods. 5 zákona,
i)
odporúčanie komisie na nadobudnutie zbierkového predmetu.
(4)
O nadobudnutí zbierkového predmetu vyhotovuje komisia písomný záznam, ktorý podpisujú prítomní členovia komisie a je súčasťou sprievodnej dokumentácie, ktorá je zložená z dokumentačného listu alebo návrhového listu na nadobudnutie. Záznam obsahuje najmä:
a)
názov múzea a galérie,
b)
dátum zasadnutia komisie,
c)
názov a stručný popis posúdeného zbierkového predmetu,
d)
odporúčanie komisie o nadobudnutí vrátane určenia nadobúdacej hodnoty,
e)
prezenčnú listinu zo zasadnutia komisie s podpismi jej členov,
f)
meno a priezvisko predsedu komisie a jeho podpis,
g)
dôvody nepodpísania záznamu členom komisie.
(5)
Evidenciu dokumentačných listov a návrhových listov na nadobudnutie vedie zamestnanec múzea a galérie poverený vedením odbornej evidencie štatutárnym orgánom múzea a galérie alebo ním povereným vedúcim zamestnancom múzea a galérie (ďalej len „dokumentátor“).
(6)
Na dokumentačný list alebo na návrhový list na nadobudnutie zbierkových predmetov, ktorých nadobudnutie schválil štatutárny orgán múzea a galérie alebo oprávnený vedúci zamestnanec múzea a galérie, doplní dokumentátor dodatočne po zasadnutí komisie prírastkové číslo zbierkového predmetu, ktoré mu bolo pridelené po vyhotovení evidenčného záznamu v knihe prírastkov.
(7)
Sprievodná dokumentácia podľa odseku 4 o nadobúdaní zbierkových predmetov sa vedie písomne a tvorí súčasť odbornej evidencie, ktorá je uložená v dokumentačnom oddelení múzea a galérie alebo u dokumentátora.
§ 3
(1)
Pred nadobudnutím zbierkových predmetov, ktorých počet nie je možné pred zasadnutím komisie jednoznačne určiť alebo je potrebné ich odborné vytriedenie, múzeum a galéria vykonávajú záznam o týchto predmetoch v registračnej knihe.
(2)
Do registračnej knihy múzeum a galéria zapíše súbory zbierkových predmetov, ktorými sú najmä:
a)
archeologické nálezy získané vlastným výskumom,
b)
archeologické nálezy získané prevodom správy alebo prevodom vlastníctva archeologického nálezu, ak je potrebné ich odborné vytriedenie,
c)
prírodniny získané vlastným výskumom, darom alebo prevodom správy,
d)
zbierkové predmety nadobúdané kúpou, darom alebo prevodom správy.
(3)
Registračná kniha obsahuje najmä tieto údaje:
a)
predbežné objemové vyčíslenie zbierkových predmetov,
b)
stručný popis zbierkových predmetov,
c)
dátum nadobudnutia,
d)
spôsob nadobudnutia,
e)
spôsob naloženia s predmetmi, ktoré sa nestali zbierkovými predmetmi,
f)
názov a číslo dokladu o spôsobe získania zbierkových predmetov.
(4)
Registračnú knihu vedie dokumentátor.
(5)
Záznamy o zbierkových predmetoch získaných archeologickým výskumom vykonávaným odborným zamestnancom múzea sa vedú v nálezovom denníku, ktorý je trvalou súčasťou odbornej evidencie o zbierkovom predmete. Nálezový denník obsahuje najmä tieto údaje:
a)
miesto a polohu výskumu a ostatné koordináty náleziska,
b)
dátum nálezu,
c)
presné určenie miesta nálezu (sonda, vrstva, hĺbka a pod.),
d)
poradové číslo archeologického nálezu (jednotlivého predmetu alebo súboru),
e)
priebežné číslovanie podľa prvého dňa výskumu,
f)
popis archeologického nálezu, podľa potreby doplnený kresbou,
g)
počet nájdených predmetov.
§ 4
Chronologická evidencia zbierkových predmetov [k § 10 ods. 3 písm. a) zákona]
(1)
Zbierkový predmet sa zapisuje bezodkladne po jeho nadobudnutí do múzea a galérie do chronologickej evidencie. Úradným dokladom o prvom stupni spracovania zbierkového predmetu je evidenčný záznam v knihe prírastkov, ktorú vedie dokumentátor.
(2)
Kniha prírastkov múzea obsahuje najmä tieto základné identifikačné údaje o zbierkovom predmete:
a)
prírastkové číslo,
b)
evidenčné číslo,
c)
názov a stručný popis zbierkového predmetu, dátum vzniku,
d)
počet kusov,
e)
miesto nálezu,
f)
dátum nadobudnutia,
g)
nadobúdaciu hodnotu,
h)
spôsob nadobudnutia,
i)
doklad o nadobudnutí vrátane čísla dokladu o nadobudnutí,
j)
identifikačné údaje o predchádzajúcom vlastníkovi alebo správcovi,
k)
meno a priezvisko zamestnanca, ktorý zbierkový predmet navrhol na nadobudnutie alebo ktorý zbierkový predmet získal výskumom,
l)
meno a priezvisko zamestnanca, ktorý prevzal zbierkový predmet do zbierky, a jeho podpis,
m)
miesto trvalého umiestnenia,
n)
záznam o vykonaní odbornej revízie,
o)
záznam o vyradení zbierkového predmetu z odbornej evidencie,
p)
poznámky.
(3)
Kniha prírastkov galérie obsahuje najmä tieto základné identifikačné údaje o zbierkovom predmete:
a)
prírastkové číslo,
b)
inventárne číslo,
c)
meno a priezvisko autora, ak je známy,
d)
názov,
e)
dátum vzniku,
f)
materiál,
g)
techniku,
h)
rozmery,
i)
identifikačné údaje o predchádzajúcom vlastníkovi alebo správcovi,
j)
spôsob nadobudnutia,
k)
dátum zasadnutia komisie,
l)
nadobúdaciu hodnotu,
m)
meno a priezvisko zamestnanca, ktorý prevzal zbierkový predmet do zbierky, a jeho podpis,
n)
dátum zápisu,
o)
dátum nadobudnutia,
p)
poznámky.
(4)
Záznamy v knihe prírastkov sa vedú chronologicky. Prírastkové číslo zbierkového predmetu tvorí rok nadobudnutia zbierkového predmetu lomený poradovým číslom zbierkového predmetu. Poradové čísla prírastkových čísiel v kalendárnom roku tvoria postupný rad začínajúci každoročne od jednotky.
(5)
Múzeum a galéria vedú len jednu knihu prírastkov. Väčší počet kníh prírastkov môže schváliť štatutárny orgán múzea a galérie, ak múzeum a galéria spravujú mimoriadne rozsiahly zbierkový fond, tematicky špecializovaný a diferencovaný. Ak múzeum a galéria vedú viac kníh prírastkov, štatutárny orgán múzea a galérie určí pre každú knihu prírastkov rozlišovací alfabetický znak, ktorý je trvalou súčasťou prírastkového čísla každého zbierkového predmetu zapísaného v príslušnej knihe prírastkov.
(6)
Pod jedno prírastkové číslo sa spravidla zapisuje len jeden zbierkový predmet. Záznam väčšieho počtu kusov zbierkových predmetov pod jedno prírastkové číslo sa vykonáva len v prípade, ak ide o ucelený, vnútorne a obsahovo spojený súbor alebo inak organicky spätý celok. Ak ide o zbierkové predmety z oblasti prírodných vied, možno zapísať pod jedno prírastkové číslo aj rovnaký druh alebo prírodniny získané z jednej lokality. Ak ide o zbierkové predmety získané archeologickým výskumom, možno zapísať pod jedno prírastkové číslo archeologické nálezy získané z jednej sondy alebo jednej vrstvy alebo jedného objektu.
(7)
Po vykonaní evidenčného záznamu o zbierkovom predmete v knihe prírastkov sa zbierkový predmet označí príslušným prírastkovým číslom tak, aby zbierkový predmet nebol znehodnotený alebo poškodený a pridelené prírastkové číslo sa nedalo odstrániť alebo zmeniť.
(8)
Dodatočné opravy v knihe prírastkov vykonáva dokumentátor, pričom vždy uvedie svoje meno a priezvisko, dátum opravy a dôvod vykonania opravy.
(9)
Každoročne k 31. decembru sa vykoná tlač záznamov z knihy prírastkov za príslušný kalendárny rok ako celok. Jednotlivé strany má kniha prírastkov očíslované. Na prvej strane je dátum založenia knihy prírastkov, odtlačok pečiatky múzea a galérie a podpis štatutárneho orgánu múzea a galérie. Na poslednej strane knihy prírastkov sa uvedie dátum, keď bol príslušný kalendárny rok uzavretý, meno a priezvisko zamestnanca, ktorý rok uzatváral, a jeho podpis, počet prírastkových čísiel, počet kusov zbierkových predmetov, celková nadobúdacia finančná hodnota, meno a priezvisko zamestnanca, ktorý tlač vykonal, a jeho podpis, meno a priezvisko štatutárneho orgánu múzea a galérie a jeho podpis a odtlačok pečiatky múzea a galérie.
§ 5
Katalogizácia zbierkových predmetov [k § 10 ods. 3 písm. b) zákona]
(1)
Katalogizačný záznam a dokumentačná karta, ktoré vyhotovuje kurátor, sú dokladom o odbornom spracúvaní zbierkového predmetu pri jeho ďalšom odbornom využití a úradným dokladom o vedení odbornej evidencie v druhom stupni spracúvania.
(2)
Katalogizačný záznam o zbierkovom predmete obsahuje najmä tieto údaje:
a)
názov múzea,
b)
názov zbierkového predmetu,
c)
prírastkové číslo,
d)
evidenčné číslo,
e)
digitálny obrazový záznam zbierkového predmetu a číslo, pod ktorým je vedený,
f)
odborný popis zbierkového predmetu podľa príslušnosti k vednému odboru,
g)
materiál, techniku,
h)
rozmery,
i)
stupeň pôvodnosti,
j)
fyzický stav zbierkového predmetu,
k)
počet časti zbierkového predmetu, ich rozmery a stručný popis,
l)
miesto nálezu,
m)
miesto pôvodu, ak je známe,
n)
autora alebo pôvodcu, ak je známy,
o)
dátum vzniku a ďalšie časové údaje vzťahujúce sa na pôvod, ak sú známe,
p)
udalosti vzťahujúce sa na pôvod zbierkového predmetu, ak sú známe,
q)
dátum nadobudnutia,
r)
meno a priezvisko zamestnanca, ktorý zbierkový predmet získal,
s)
meno a priezvisko zamestnanca, ktorý odborne popísal zbierkový predmet,
t)
dátum vyradenia zbierkového predmetu zo zbierkového fondu múzea,
u)
nadobúdaciu hodnotu,
v)
dátum odbornej revízie zbierkového predmetu,
w)
informáciu o odbornom ošetrení zbierkového predmetu,
x)
označenie predchádzajúceho vlastníka alebo správcu,
y)
miesto trvalého umiestnenia,
z)
aktuálne umiestnenie,
aa) dátum spracúvania katalogizačného záznamu,
bb) poznámku.
(3)
Dokumentačná karta obsahuje najmä tieto údaje o zbierkovom predmete:
a)
názov galérie,
b)
meno a priezvisko, štátnu príslušnosť autora,
c)
názov,
d)
výtvarný druh a žáner,
e)
inventárne číslo,
f)
prírastkové číslo,
g)
digitálny obrazový záznam zbierkového predmetu a číslo, pod ktorým je vedený,
h)
dátum vzniku,
i)
materiál a techniku,
j)
stupeň pôvodnosti,
k)
dátum nadobudnutia,
l)
stupeň spracúvania,
m)
rozmery,
n)
značenie,
o)
integritu,
p)
spôsob nadobudnutia,
q)
dátum vyradenia zbierkového predmetu,
r)
meno a priezvisko zamestnanca, ktorý zbierkový predmet katalogizoval,
s)
meno a priezvisko zamestnanca, ktorý údaje o zbierkovom predmete zapísal do databázy,
t)
meno a priezvisko kurátora zbierky,
u)
dátum zápisu,
v)
nadobúdaciu hodnotu,
w)
poznámky.
(4)
Evidenčné číslo alebo inventárne číslo sa skladá z rozlišovacieho alfabetického znaku prideleného podľa interného členenia zbierkového fondu múzea a galérie (ďalej len „odborný katalóg“) a poradového čísla.
(5)
O každom zbierkovom predmete sa vyhotoví samostatný katalogizačný záznam alebo samostatná dokumentačná karta pod samostatným evidenčným číslom alebo pod samostatným inventárnym číslom. Ak ide o súbor alebo inak organicky spätý celok, spracuje sa o každom jednotlivom kuse súboru samostatný katalogizačný záznam alebo samostatná dokumentačná karta pod samostatným evidenčným číslom alebo samostatným inventárnym číslom. Evidenčné číslo alebo inventárne číslo každého jednotlivého kusa súboru sa tvorí zo spoločného základu a rozlišovacieho alfabetického alebo numerického znaku.
(6)
Katalogizačné záznamy alebo dokumentačné karty sa zatrieďujú do odborných katalógov spravidla podľa vedných odborov, v súvislých číselných radoch odlíšených alfabetickým znakom. Systém tvorby odborných katalógov určuje štatutárny orgán múzea a galérie.
(7)
Po skatalogizovaní sa každý zbierkový predmet označí príslušným evidenčným číslom alebo inventárnym číslom trvalým a čitateľným spôsobom tak, aby zbierkový predmet nebol znehodnotený alebo poškodený. Pridelené evidenčné číslo alebo inventárne číslo zaznamená dokumentátor v knihe prírastkov k evidenčnému záznamu o zbierkovom predmete.
(8)
Pri opravách a doplnkoch v katalogizačnom zázname alebo na dokumentačnej karte sa do poznámky uvedie dátum, meno a priezvisko povereného zamestnanca, ktorý opravu alebo doplnok vykonal.
(9)
Múzeum a galéria aj po vyradení zbierkového predmetu z odbornej evidencie múzea a galérie uchovávajú katalogizačný záznam alebo dokumentačnú kartu zbierkového predmetu.
§ 6
Vedenie odbornej evidencie
Múzeum a galéria vedú odbornú evidenciu zbierkových predmetov v elektronickej forme.
§ 7
Ochrana údajov pri vedení odbornej evidencie v elektronickej forme (k § 10 ods. 1 až 4 zákona)
(1)
Múzeum a galéria zabezpečujú ochranu údajov o zbierkových predmetoch pred zničením, odcudzením, zneužitím alebo narušením integrity.
(2)
Múzeum a galéria trvalo ukladajú rovnaké dáta minimálne na dvoch pamäťových nosičoch uložených na rozličných miestach.
(3)
Múzeum a galéria vedú záznamy o záložných pamäťových nosičoch v registri záložných pamäťových nosičov. Register záložných pamäťových nosičov obsahuje najmä tieto údaje:
a)
rok vykonania záznamu lomený poradovým číslom záznamu,
b)
identifikáciu pamäťového nosiča,
c)
počet katalogizačných záznamov na pamäťovom nosiči – popis obsahu pamäťového nosiča,
d)
dátum uloženia dát na pamäťovom nosiči,
e)
meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca, ktorý vykonal uloženie dát na pamäťovom nosiči,
f)
meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca, ktorý vykonal zápis v registri záložných pamäťových nosičov,
g)
dátum vykonania zápisu v registri záložných pamäťových nosičov,
h)
dátum kontroly obsahu a technického stavu pamäťového nosiča,
i)
meno a priezvisko zamestnanca, ktorý kontrolu uskutočnil,
j)
miesto uloženia pamäťového nosiča,
k)
poznámku.
(4)
Doplnky a dodatočné zápisy v registri záložných pamäťových nosičov vykonáva iba zamestnanec múzea a galérie poverený štatutárnym orgánom múzea a galérie.
(5)
Ak dôjde k poškodeniu alebo fyzickému zastaraniu pamäťového nosiča, múzeum a galéria uložia dáta na iný pamäťový nosič, o čom vykoná záznam v registri záložných pamäťových nosičov.
§ 8
Centrálna evidencia zbierkových predmetov (k § 10 ods. 5 a 6 zákona)
(1)
Poskytovateľ zapísaný v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky (ďalej len „register“) poskytuje údaje o skatalogizovaných zbierkových predmetoch do centrálnej evidencie zbierkových predmetov.
(2)
Správcom centrálnej evidencie zbierkových predmetov pre múzeá zapísané v registri je Slovenské národné múzeum. Nástrojom na vytváranie centrálnej evidencie zbierkových predmetov je katalogizačný modul centrálneho elektronického evidenčného systému, ktorý spravuje Slovenské národné múzeum.
(3)
Správcom centrálnej evidencie zbierkových predmetov pre galérie zapísané v registri je Slovenská národná galéria. Nástrojom na vytváranie centrálnej evidencie zbierkových predmetov je katalogizačný modul centrálneho elektronického evidenčného systému, ktorý spravuje Slovenská národná galéria.
(4)
Správca centrálnej evidencie zbierkových predmetov podľa odsekov 2 a 3 zabezpečuje:
a)
interoperabilitu centrálnej evidencie zbierkových predmetov s informačnými systémami verejnej správy,
b)
získavanie a odbornú správu dát o zbierkových predmetoch dodaných všetkými poskytovateľmi do centrálnej evidencie zbierkových predmetov,
c)
správu technologických zariadení, využívaných pri vedení centrálnej evidencie zbierkových predmetov,
d)
metodicko-technologický rozvoj centrálnej evidencie zbierkových predmetov,
e)
tvorbu jednotnej terminológie na katalogizáciu zbierkových predmetov,
f)
ochranu údajov centrálnej evidencie zbierkových predmetov,
g)
kontrolovaný prístup a sprístupňovanie dát z centrálnej evidencie zbierkových predmetov pre poskytovateľov,
h)
sprístupňovanie dát z centrálnej evidencie zbierkových predmetov pre ostaných užívateľov.
(5)
Záznam o zbierkovom predmete dodaný poskytovateľom do centrálnej evidencie zbierkových predmetov obsahuje údaje uvedené v § 5 ods. 2 písm. a) až t) pre múzeá a v § 5 ods. 3 pre galérie.
(6)
Poskytovateľ dodáva do centrálnej evidencie zbierkových predmetov údaje o zbierkových predmetoch priebežne podľa objemu spracovaných dát najmenej raz za rok, a to najneskôr do 31. januára roka, nasledujúcom po nadobudnutí zbierkového predmetu a po elektronickom spracovaní katalogizačného záznamu alebo dokumentačnej karty o zbierkovom predmete.
(7)
Správca podľa odsekov 2 a 3 sprístupňuje všetky údaje o zbierkových predmetoch z centrálnej evidencie všetkým poskytovateľom podľa odseku 1.
(8)
Správca podľa odsekov 2 a 3 sprístupňuje údaje o zbierkovom predmete z centrálnej evidencie zbierkových predmetov tretím osobám v rozsahu dohodnutom medzi správcom a poskytovateľom.
§ 9
Vyraďovanie zbierkových predmetov z odbornej evidencie (k § 10 ods. 8 až 13 zákona)
(1)
Návrh na vyradenie zbierkového predmetu predložený komisii obsahuje aj navrhovaný spôsob naloženia so zbierkovým predmetom po jeho vyradení z odbornej evidencie múzea a galérie, ak je zbierkový predmet zachovaný.
(2)
Ak múzeum a galéria uplatnia pri vyradení zbierkového predmetu z odbornej evidencie múzea a galérie dôvod podľa § 10 ods. 8 písm. a) zákona, predložia komisii spolu s návrhom na vyradenie aj odborný posudok dokladajúci, že zbierkový predmet nie je možné reštaurovať, alebo iný doklad o zničení zbierkového predmetu. O vydanie odborného posudku môžu múzeum a galéria v odôvodnených a závažných prípadoch požiadať Slovenské národné múzeum alebo Slovenskú národnú galériu alebo Slovenské technické múzeum, ak je predmetom vyradenia zbierkový predmet technického charakteru.
(3)
Ak múzeum a galéria uplatnia pri vyradení zbierkového predmetu z odbornej evidencie múzea a galérie dôvod podľa § 10 ods. 8 písm. b) zákona, predložia komisii spolu s návrhom na vyradenie aj vyjadrenie Policajného zboru, že zbierkový predmet bol odcudzený a pátranie po ňom bolo prerušené.
(4)
Ak múzeum a galéria uplatnia pri vyradení zbierkového predmetu z odbornej evidencie dôvod podľa § 10 ods. 8 písm. c) a d) zákona, predložia komisii spolu s návrhom na vyradenie aj návrh múzea a galérie, s ktorými sa zámena uskutočňuje.
(5)
Ak múzeum a galéria uplatnia pri vyradení zbierkového predmetu z odbornej evidencie múzea a galérie dôvod podľa § 10 ods. 8 písm. e) zákona, predložia komisii spolu s návrhom na vyradenie aj súhlasné stanovisko múzea a galérie, ktoré vyradené zbierkové predmety prevezme do svojej správy.
(6)
Návrh na vyradenie zbierkového predmetu z odbornej evidencie predložený zriaďovateľovi alebo zakladateľovi múzea a galérie obsahuje záznam zo zasadnutia komisie a jej súhlasné stanovisko k vyradeniu zbierkového predmetu, dôvod vyradenia zbierkového predmetu a spôsob naloženia s vyradeným zbierkovým predmetom, ak je zachovaný.
(7)
Múzeum a galéria vedú záznamy o vyradení zbierkových predmetoch v knihe úbytkov, ktorá obsahuje najmä tieto údaje:
a)
poradové číslo,
b)
prírastkové číslo,
c)
evidenčné číslo (múzeá) alebo inventárne číslo (galérie),
d)
názov zbierkového predmetu,
e)
meno a priezvisko autora, ak ide o dielo výtvarného umenia,
f)
dôvod vyradenia,
g)
dátum schválenia vyradenia zbierkového predmetu zriaďovateľom alebo zakladateľom múzea a galérie,
h)
číslo dokladu o schválení vyradenia zbierkového predmetu,
i)
spôsob naloženia s vyradeným zbierkovým predmetom, ak je zbierkový predmet zachovaný,
j)
poznámky.
(8)
Po schválení vyradenia zbierkového predmetu zriaďovateľom alebo zakladateľom múzea a galérie a vykonaní záznamu v knihe úbytkov sa vykoná záznam o vyradení zbierkového predmetu aj vo všetkých evidenčných záznamoch o zbierkovom predmete v odbornej evidencii múzea a galérie.
§ 10
Odborná revízia zbierkových predmetov (k § 11 zákona)
(1)
Odbornú revíziu vykonáva odborná revízna komisia, ktorej členov vymenúva a odvoláva štatutárny orgán múzea a galérie. Odborná revízna komisia má najmenej troch členov; kurátor zbierky ani správca depozitára, v ktorom je zbierka uložená, nesmie byť jej členom.
(2)
Ak múzeum a galéria spravujú početne rozsiahly a tematicky diferencovaný zbierkový fond, môže štatutárny orgán múzea a galérie mať viac odborných revíznych komisií, ktoré vykonajú odbornú revíziu určenej zbierky alebo určenej časti zbierkového fondu múzea a galérie.
(3)
O vykonaní každej čiastkovej odbornej revízie sa vyhotoví záznam z odbornej revízie. Ak múzeum a galéria mali viac revíznych komisií, po ukončení všetkých čiastkových odborných revízií vyhotoví múzeum a galéria záverečný záznam z odbornej revízie zbierkového fondu múzea a galérie.
(4)
Záznam z odbornej revízie obsahuje najmä tieto údaje:
a)
názov a sídlo múzea a galérie,
b)
číslo a dátum vydania príkazu štatutárneho orgánu múzea a galérie na vykonanie odbornej revízie,
c)
mená a priezviská členov revíznej komisie,
d)
súpis časti zbierkového fondu alebo zbierky, ktoré boli predmetom odbornej revízie,
e)
dátum začatia odbornej revízie,
f)
dátum, ku ktorému bola odborná revízia vykonaná,
g)
dátum skončenia odbornej revízie,
h)
zoznam zbierkových predmetov odporúčaných odbornou revíznou komisiou na odborné ošetrenie podľa § 13 zákona,
i)
zoznam zbierkových predmetov odporúčaných odbornou revíznou komisiou na vyradenie z odbornej evidencie zbierkového fondu múzea a galérie podľa § 10 ods. 8 zákona s uvedením dôvodu vyradenia,
j)
zoznam zbierkových predmetov, ktoré ku dňu ukončenia odbornej revízie chýbali,
k)
ostatné výsledky odbornej revízie a odporúčania odbornej revíznej komisie týkajúce sa uloženia a stavu zbierkových predmetov a stavu depozitárov.
(5)
Dokumentácia a záznamy z odbornej revízie zbierkových predmetov sú súčasťou odbornej evidencie zbierkových predmetov.
§ 11
Bezpečnosť budov a priestorov, v ktorých sú uložené zbierkové predmety (k § 12 zákona)
(1)
Pri zabezpečovaní bezpečnosti budov a priestorov, v ktorých sú uložené zbierkové predmety, sa dbá predovšetkým na:
a)
systém ochrany a spôsob stráženia objektov múzea a galérie,
b)
vymedzenie priestorov múzea a galérie, ktoré sú prístupné verejnosti, rozsah a spôsob sprístupnenia a spôsob stráženia týchto priestorov,
c)
spôsob ochrany zbierkových predmetov, ktoré sú dočasne uložené v priestoroch prístupných verejnosti,
d)
vymedzenie priestorov múzea a galérie, do ktorých nie je dovolený vstup tam nezamestnaných osôb, a spôsob a stupeň ochrany týchto priestorov,
e)
určenie systému a kontroly vstupov do depozitárov,
f)
spôsob zabezpečenia priestorov múzea a galérie a tam uložených zbierkových predmetov,
g)
systém a kontrolu vstupov do priestorov, ktoré nie sú prístupné verejnosti a sú tam dočasne uložené zbierkové predmety, ako sú konzervátorské dielne, reštaurátorské ateliéry, preparátorské laboratóriá, iné pracoviská.
(2)
V priestoroch prístupných verejnosti sprístupňujú múzeum a galéria len zbierkové predmety, ktoré sú skatalogizované podľa § 5 a pri ktorých je vyhotovený obrazový záznam.
§ 12
Odborné uloženie zbierkových predmetov (k § 13 ods. 1 a 2 zákona)
(1)
Zbierkový predmet sa po vykonaní evidenčného záznamu v knihe prírastkov a základnom ošetrení a očistení uloží do depozitára.
(2)
Depozitáre sú oddelené od ostatných priestorov múzea a galérie a neslúžia ako trvalé pracoviská. Zbierkové predmety sa ukladajú v depozitároch oddelene podľa materiálov, z ktorých sú zhotovené. Zásady a spôsob odborného uloženia zbierkových predmetov v depozitároch múzea a galérie sú určené vo vnútornom predpise múzea a galérie, ktorým je depozitárny režim.
(3)
Depozitárny režim obsahuje najmä tieto údaje:
a)
systém uloženia zbierkových predmetov v depozitári podľa materiálových skupín,
b)
spôsob vedenia lokačných katalógov o uložení zbierkových predmetov v depozitári,
c)
práva a povinnosti správcu depozitára pri nakladaní so zbierkovými predmetmi,
d)
systém a frekvencia kontroly fyzického stavu zbierkových predmetov uložených v depozitári,
e)
podmienky na vydávanie a prijímanie zbierkových predmetov do/z depozitára pri výpožičke a nájme zbierkových predmetov,
f)
podmienky vydávania a prijímania zbierkových predmetov do/z depozitára pri premiestňovaní zbierkových predmetov v múzeu a galérii,
g)
spôsob vedenia evidencie pohybu zbierkových predmetov pri vydávaní z depozitára a pri prijímaní do depozitára,
h)
systém a spôsob regulácie vnútroklimatických podmienok v depozitári,
i)
spôsob a systém vykonávania meraní mikroklimatických podmienok v depozitári a ich zápisu a postup pri vyhodnocovaní takto získaných záznamov,
j)
podmienky pohybu osôb v depozitári a spôsob evidencie pohybu osôb v depozitári.
(4)
Múzeum a galéria môžu prijať do úschovy a uložiť v depozitári aj predmety kultúrnej hodnoty (ďalej len „depozit“) vo vlastníctve fyzických osôb alebo právnických osôb na základe zmluvy o úschove, v ktorej sa určia podmienky na úschovu. Súčasťou zmluvy o úschove je zoznam depozitov a ich stručný odborný popis vrátane obrazových záznamov depozitov.
(5)
Každý depozit sa vedie pod samostatným evidenčným číslom. Evidenčné číslo depozitu sa skladá z roku, keď bol depozit prijatý do úschovy, lomeného poradovým číslom a odlišujúceho alfabetického znaku.
(6)
Evidenciu depozitov vedú múzeum a galéria oddelene od odbornej evidencie zbierkových predmetov v knihe depozitov. Evidenčné záznamy v knihe depozitov sa koncom roka uzatvárajú s uvedením počtu depozitov, mena a priezviska zamestnanca a jeho podpisu, povereného štatutárnym orgánom múzea a galérie. Kniha depozitov obsahuje najmä tieto údaje:
a)
evidenčné číslo depozitu,
b)
názov depozitu, jeho základné identifikačné znaky, dátum vzniku,
c)
meno a priezvisko autora depozitu, ak ide o dielo výtvarného umenia,
d)
označenie zložiteľa,
e)
dojednanú lehotu úschovy,
f)
číslo zmluvy o úschove,
g)
dátum uzatvorenia zmluvy o úschove,
h)
finančnú hodnotu depozitu,
i)
dátum vrátenia depozitu,
j)
obrazový záznam depozitu,
k)
poznámky.
(7)
Po zápise do knihy depozitov sa každý depozit označí evidenčným číslom depozitu tak, aby depozit nebol znehodnotený alebo poškodený.
(8)
Evidenčné záznamy o depozitoch sú súčasťou odbornej evidencie múzea a galérie.
§ 13
Odborné ošetrenie zbierkových predmetov (k § 13 ods. 3 až 9 zákona)
(1)
Múzeum a galéria vykonávajú odborné ošetrenie zbierkových predmetov:
a)
základným ošetrením zbierkových predmetov bezodkladne po ich nadobudnutí, ak je to potrebné,
b)
priebežným sledovaním fyzického stavu zbierkových predmetov,
c)
odborným ošetrením zbierkových predmetov formou konzervovania, reštaurovania a preparovania.
(2)
Návrh na odborné ošetrenie zbierkového predmetu vyhotovuje kurátor v spolupráci s konzervátorom alebo reštaurátorom alebo preparátorom.
(3)
Návrh na konzervovanie zbierkového predmetu:
a)
predkladá kurátor, ktorý je poverený odbornou správou zbierkového fondu alebo jeho časti, v súčinnosti so správcom depozitára,
b)
je odporúčaním komisie, ktorá vykonala odbornú revíziu zbierkového fondu múzea a galérie.
(4)
Záznam o konzervovaní zbierkového predmetu obsahuje najmä tieto údaje:
a)
názov múzea,
b)
číslo záznamu o odbornom ošetrení zbierkového predmetu,
c)
názov zbierkového predmetu a jeho základné identifikačné znaky,
d)
prírastkové číslo, evidenčné číslo zbierkového predmetu,
e)
podrobný popis fyzického a technického stav zbierkového predmetu pred odborným ošetrením,
f)
obrazovú dokumentáciu o zbierkovom predmete pred jeho odborným ošetrením, počas odborného ošetrenia a po ukončení odborného ošetrenia,
g)
meno a priezvisko osoby, ktorá vypracovala odborný zámer na odborné ošetrenie zbierkového predmetu,
h)
navrhovaný spôsob a postup odborného ošetrenia zbierkového predmetu,
i)
meno a priezvisko osoby, ktorá vykonala odborné ošetrenie,
j)
použité chemické prostriedky a iné materiály,
k)
vykonané postupy pri odbornom ošetrení zbierkového predmetu,
l)
dátum začatia odborného ošetrenia zbierkového predmetu,
m)
dátum ukončenia odborného ošetrenia zbierkového predmetu a podpis osoby, ktorá odborné ošetrenie vykonala.
(5)
Návrh na reštaurovanie zbierkového predmetu v súčinnosti s kurátorom múzea a galérie vypracováva realizátor reštaurovania. Návrh na reštaurovanie zbierkového predmetu obsahuje najmä tieto údaje:
a)
názov zbierkového predmetu, meno a priezvisko autora, ak ide o dielo výtvarného umenia,
b)
prírastkové číslo, evidenčné číslo alebo inventárne číslo zbierkového predmetu,
c)
charakteristiku reštaurátorského výskumu a popis jeho vykonania vrátane inventarizácie, odôvodnenia a vyhodnotenia prípadných sond, podrobné vyhodnotenie reštaurátorského výskumu,
d)
zhodnotenie aktuálneho technického stavu a charakteristiku vedeckých a umeleckých hodnôt zbierkového predmetu,
e)
základný cieľ, charakteristiku a rozsah reštaurovania zbierkového predmetu,
f)
návrh postupu, technológie reštaurovania zbierkového predmetu a ich zdôvodnenie,
g)
obrazovú dokumentáciu zbierkového predmetu a reštaurátorského výskumu.
(6)
Záznam o reštaurovaní zbierkového predmetu obsahuje najmä tieto údaje:
a)
názov zbierkového predmetu, meno a priezvisko autora, ak ide o dielo výtvarného umenia,
b)
prírastkové číslo, evidenčné číslo alebo inventárne číslo zbierkového predmetu,
c)
popis vykonaných prác z hľadiska použitého postupu, technológie a materiálu,
d)
špecifikáciu a zdôvodnenie zmien pri reštaurovaní v porovnaní so schváleným návrhom na reštaurovanie,
e)
vyhodnotenie nových poznatkov z priebehu reštaurovania týkajúcich sa technickej, technologickej a umelecko-historickej charakteristiky zbierkového predmetu,
f)
prínos reštaurovania a dosiahnutý cieľ,
g)
spôsob uloženia a prezentácie reštaurovaného zbierkového predmetu z hľadiska jeho ochrany a nevyhnutných prevádzkových a klimatických podmienok,
h)
fotografickú a inú obrazovú dokumentáciu z priebehu a výsledku reštaurovania zbierkového predmetu.
(7)
Reštaurovanie zbierkového predmetu vykonávané dodávateľským spôsobom sa uskutočňuje na základe zmluvy. Múzeum a galéria zapisujú zbierkový predmet určený na reštaurovanie dodávateľským spôsobom do knihy vydaných výpožičiek a nájmov podľa § 15 ods. 5.
(8)
Preparovanie a konzervovanie zbierkového predmetu z prírodovedných disciplín sa vykonáva špecifickými metódami pre jednotlivé vedné disciplíny. Ak ide o zásadné zásahy, ktoré menia charakter a podobu zbierkového predmetu, ako sú typ konzervačnej tekutiny, zmena z kožkového preparátu alebo tekutinového preparátu na dermoplastický preparát, o preparovaní zbierkového predmetu sa vykoná záznam.
(9)
Záznam o odborom ošetrení zbierkového predmetu vykoná v katalogizačnom zázname alebo na dokumentačnej karte dokumentátor v poznámke s odkazom na číslo záznamu o odbornom ošetrení zbierkového predmetu.
(10)
Záznam o odbornom ošetrení zbierkového predmetu je súčasťou odbornej evidencie zbierkového predmetu.
§ 14
Ochrana zbierkových predmetov pri ich premiestňovaní a sprístupňovaní (k § 12 zákona)
(1)
Múzeum a galéria môžu zbierkový predmet dočasne premiestniť z depozitára, kde je trvalo uložený, na účely:
a)
vedeckého skúmania,
b)
odborného ošetrenia,
c)
prezentácie, najmä formou expozície a výstavy,
d)
kultúrno-vzdelávacích aktivít.
(2)
O dočasnom premiestnení zbierkového predmetu vedú múzeum a galéria evidenciu spôsobom, ktorý je určený v depozitárnom režime.
(3)
Záznam o dočasnom premiestnení zbierkového predmetu z depozitára obsahuje najmä tieto údaje:
a)
evidenčné číslo alebo inventárne číslo,
b)
prírastkové číslo,
c)
názov zbierkového predmetu, meno a priezvisko autora, ak ide o dielo výtvarného umenia,
d)
fyzický stav zbierkového predmetu,
e)
dátum vydania zbierkového predmetu z depozitára,
f)
čas trvania dočasného premiestnenia,
g)
miesto dočasného premiestnenia,
h)
meno a priezvisko osoby, ktorá zbierkový predmet prevzala, a jej podpis,
i)
dátum a podpis správcu depozitára pri vrátení zbierkového predmetu do depozitára,
j)
číslo digitálneho obrazového záznamu o zbierkovom predmete,
k)
účel dočasného premiestnenia.
(4)
Zbierkový predmet možno vydať z depozitára len po jeho skatalogizovaní a vytvorení aktuálneho obrazového záznamu zbierkového predmetu, ak došlo k zmene fyzického stavu zbierkového predmetu. Ak ide o zbierkový predmet z oblasti prírodných vied, rozhodne, ak je to potrebné, o vyhotovení aktuálneho obrazového záznamu štatutárny orgán múzea.
(5)
Pri premiestňovaní zbierkového predmetu správca depozitára a zamestnanec, ktorý zbierkový predmet prevzal, vykonajú všetky ochranné a bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu, strate, odcudzeniu alebo zámene zbierkového predmetu.
(6)
Múzeum a galéria pri dlhodobom premiestnení zbierkových predmetov v stálej expozícii vyhotovia osobitný zoznam týchto zbierkových predmetov, v ktorom sa uvedie najmä:
a)
prírastkové číslo zbierkového predmetu,
b)
evidenčné číslo alebo inventárne číslo zbierkového predmetu,
c)
názov zbierkového predmetu, meno a priezvisko autora, ak ide o dielo výtvarného umenia,
d)
čas trvania dočasného premiestnenia,
e)
miesto dočasného premiestnenia,
f)
meno a priezvisko zamestnanca, ktorý zbierkový predmet prevzal.
§ 15
Sprístupnenie zbierkových predmetov a zbierok v múzeu alebo galérii (k § 15 zákona)
(1)
Múzeum a galéria môžu prenechať do dočasného užívania zbierkový predmet alebo depozit právnickej osobe alebo môžu prijať do dočasného užívania zbierkový predmet alebo predmet kultúrnej hodnoty právnickej osoby alebo fyzickej osoby na základe zmluvy o výpožičke alebo zmluvy o nájme.
(2)
Múzeum a galéria môžu prenechať zbierkový predmet alebo depozit na dočasné užívanie alebo prijať zbierkový predmet alebo predmet kultúrnej hodnoty do dočasného užívania najmä z dôvodu:
a)
vedeckého skúmania,
b)
prezentácie, najmä formou expozície a výstavy,
c)
odborného ošetrenia.
(3)
Múzeum a galéria vedú oddelene evidenciu prijatých výpožičiek a nájmov zbierkových predmetov a predmetov kultúrnej hodnoty a vydaných výpožičiek a nájmov zbierkových predmetov a depozitov. Evidenciu vedie dokumentátor.
(4)
Prijatie do dočasného užívania zbierkového predmetu a predmetu kultúrnej hodnoty zaznamenávajú múzeum a galéria v knihe prijatých výpožičiek a nájmov, ktorá obsahuje najmä tieto údaje:
a)
poradové číslo výpožičky alebo nájmu,
b)
prírastkové číslo zbierkového predmetu,
c)
evidenčné číslo (múzeá) alebo inventárne číslo (galérie) zbierkového predmetu,
d)
názov zbierkového predmetu alebo predmetu kultúrnej hodnoty, jeho základné identifikačné znaky, dátum vzniku,
e)
meno a priezvisko autora, ak ide o dielo výtvarného umenia,
f)
fyzický stav zbierkového predmetu pri prevzatí,
g)
číslo zmluvy o výpožičke zbierkového predmetu alebo predmetu kultúrnej hodnoty alebo číslo zmluvy o nájme zbierkového predmetu alebo predmetu kultúrnej hodnoty,
h)
cena za prenájom zbierkového predmetu alebo predmetu kultúrnej hodnoty,
i)
lehotu dočasného užívania zbierkového predmetu,
j)
dátum prijatia zbierkového predmetu alebo predmetu kultúrnej hodnoty do dočasného užívania,
k)
označenie vypožičiavateľa,
l)
dátum ukončenia výpožičky alebo nájmu zbierkového predmetu alebo predmetu kultúrnej hodnoty,
m)
fyzický stav zbierkového predmetu alebo predmetu kultúrnej hodnoty pri ukončení výpožičky alebo nájmu,
n)
dôvod výpožičky alebo nájmu zbierkového predmetu alebo predmetu kultúrnej hodnoty,
o)
poznámky.
(5)
Prenechanie zbierkového predmetu alebo depozitu do dočasného užívania právnickej osobe zaznamenávajú múzeum a galéria v knihe vydaných výpožičiek a nájmov, ktorá obsahuje najmä tieto údaje:
a)
poradové číslo výpožičky alebo nájmu,
b)
prírastkové číslo zbierkového predmetu alebo evidenčné číslo depozitu,
c)
evidenčné číslo (múzeá) alebo inventárne číslo (galérie) zbierkového predmetu,
d)
názov zbierkového predmetu alebo depozitu, jeho základné identifikačné znaky, dátum vzniku,
e)
meno a priezvisko autora, ak ide o dielo výtvarného umenia,
f)
fyzický stav zbierkového predmetu alebo depozitu pri začatí výpožičky alebo nájmu zbierkového predmetu alebo depozitu,
g)
číslo zmluvy o výpožičke zbierkového predmetu alebo depozitu alebo číslo zmluvy o nájme zbierkového predmetu alebo depozitu,
h)
cena za nájom zbierkového predmetu alebo depozitu,
i)
lehotu dočasného užívania zbierkového predmetu alebo depozitu,
j)
dátum začatia prenechania do dočasného užívania,
k)
označenie nájomcu alebo vypožičiavateľa,
l)
dátum vrátenia zbierkového predmetu alebo depozitu,
m)
fyzický stav zbierkového predmetu alebo depozitu pri vrátení,
n)
dôvod výpožičky alebo nájmu zbierkového predmetu alebo depozitu,
o)
poznámky.
(6)
Do knihy vydaných výpožičiek a nájmov zapisujú múzeum a galéria aj zbierkový predmet alebo depozit, ktorý je predmetom dočasného vývozu.
§ 16
Evidencia predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré nie sú zachovávané v múzeu alebo galérii (k § 16 zákona)
(1)
Na každý predmet kultúrnej hodnoty, ktorý vlastník alebo správca predmetu kultúrnej hodnoty (ďalej len „žiadateľ“) chce zapísať do evidencie, sa vypisuje samostatné tlačivo.
(2)
Evidenčné číslo predmetu kultúrnej hodnoty sa skladá z roku, keď bol predmet kultúrnej hodnoty zapísaný do evidencie, ktorý je lomený poradovým číslom. Evidenčné čísla v danom kalendárnom roku tvoria postupný rad začínajúci od jednotky.
(3)
Jedno potvrdené tlačivo s prideleným evidenčným číslom sa vydáva žiadateľovi.
§ 17
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. decembra 2009.
Marek Maďarič v. r.