525/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

525
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z. v spojení s § 37d ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
výnos z 3. decembra 2009 č. 1600/2009-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2009 č. 2357/2008-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka.
Výnosom sa podporujú neziskové organizácie, občianske združenia a obce pri realizácii všeobecne prospešných aktivít v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka.
Výnos nadobúda účinnosť 15. decembra 2009.
Výnos je uverejnený v čiastke č. 26/2009 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.