526/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

526
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
opatrenie z 3. decembra 2009 č. MF/25238/2009-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. novembra 2007 č. MF/25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74.
Týmto opatrením sa menia a dopĺňajú opatrenia pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania účtujúce v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 600/2007 Z. z., oznámenie č. 601/2007 Z. z., oznámenie č. 500/2008 Z. z. a oznámenie č. 102/2009 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2009 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky. V elektronickej forme je uverejnené na internetovej stránke www.finance.gov.sk.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2009 č. MF/25238/2009-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. novembra 2007 č. MF/25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/ 2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/ 2007 Z. z.), v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74 (oznámenie č. 500/2008 Z. z.) a opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10294/2009-74 (oznámenie č. 102/2009 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „§ 46 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 23 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ak sa zmenia podmienky využívania dlhodobého majetku, prehodnotí sa odpisový plán a upraví sa zostatková doba odpisovania alebo sadzby odpisovania.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
3.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
V účtovnej jednotke, ktorá je vkladateľom nepeňažného vkladu, sa účtujú jednotlivé zložky majetku, ktoré sú predmetom vkladu, ako vyradenie majetku v ocenení v účtovníctve so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov. Hodnota nepeňažného vkladu započítaná na vklad spoločníka sa účtuje na príslušný účet účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok so súvzťažným zápisom v prospech účtu 367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov. Záporný rozdiel medzi hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka a ocenením nepeňažného vkladu v účtovníctve sa účtuje na ťarchu účtu 549 – Iné ostatné náklady a v prospech účtu 367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov. Kladný rozdiel medzi hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka a ocenením nepeňažného vkladu v účtovníctve sa účtuje v prospech účtu 649 – Iné ostatné výnosy a na ťarchu účtu 367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov.“.
4.
§ 26 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Vyradenie bezodplatne nadobudnutého dlhodobého hmotného majetku neodpisovaného, ktorým sú pozemky, umelecké diela a zbierky, sa účtuje na ťarchu účtu 411 – Základné imanie a v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 03 – Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný.“.
5.
V § 28 ods. 7 písmeno a) znie:
„a)
predmet kultúrnej hodnoty podľa osobitného predpisu,30)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:
„30)
Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34 znie:
„34)
Zákon č. 183/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 206/2009 Z. z.“.
7.
V § 30 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
O hnuteľných veciach s dobou použiteľnosti najviac jeden rok sa účtuje bez ohľadu na obstarávaciu cenu ako o zásobách.“.
Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.
8.
V § 41 ods. 3 posledná veta znie: „V prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje daňová povinnosť účtovnej jednotky pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu alebo prijatí služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu so súvzťažným zápisom na príslušný účet v účtovej triede 0, účtovej triede 1 alebo v účtovej triede 5 v účtovnej jednotke, ktorá je povinná sa registrovať pre daň z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu44).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 44 znie:
„44)
§ 7 a 7a zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 48 sa vypúšťa odsek 5.
10.
V § 49 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
účtovej skupiny 13 – Tovar, 221 – Bankové účty alebo 325 – Ostatné záväzky podľa účelu, na ktorý sa nadačný fond použije,“.
11.
V § 49 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa financuje oprava, rekonštrukcia alebo modernizácia spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu z úveru, účtuje sa použitie fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške splátok istiny a úroku z úveru.“.
12.
V § 49 ods. 5 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku“.
13.
V § 49 ods. 10 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo prevádzkové náklady“.
14.
V § 51 ods. 6 sa vypúšťa slovo „nie“.
15.
V § 57 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Na tomto účte sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je vkladateľom nepeňažného vkladu, záporný rozdiel medzi hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka a ocenením nepeňažného vkladu v účtovníctve vkladateľa pri vložení nepeňažného vkladu do obchodnej spoločnosti.“.
16.
V § 58 sa vypúšťa odsek 7.
17.
V § 59 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Na ťarchu účtu 565 – Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane sa v účtovnej jednotke, ktorá je prijímateľom podielu zaplatenej dane, účtuje, ak príspevky poskytne inej právnickej osobe,69a) súvzťažne v pros­pech účtu 325 – Ostatné záväzky alebo v prospech účtu 221 – Bankové účty.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 69a znie:
„69a)
§ 50 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
18.
V § 61 ods.1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo 341 – Daň z príjmov, ak sa v účtovnej jednotke, ktorou je spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, účtuje o predpise dane71a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 71a znie:
„71a)
§ 43 ods. 3 písm. g) zákona č. 595/2003 Z. z.“.
19.
V § 65 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Na ťarchu tohto účtu sa účtuje povinnosť odviesť výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu71b) súvzťažne s účtom 346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom alebo 348 – Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 71b znie:
„71b)
§ 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z.
§ 5 ods. 1 písm. c) a § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
20.
V § 65 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Na tomto účte sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je vkladateľom nepeňažného vkladu, kladný rozdiel medzi hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka a ocenením nepeňažného vkladu v účtovníctve vkladateľa pri vložení nepeňažného vkladu do obchodnej spoločnosti.“.
21.
Slová „558 – Tvorba a zúčtovanie ostatných opravných položiek“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte opatrenia nahrádzajú slovami „558 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek“ v príslušnom tvare.
22.
V celom texte opatrenia sa vypúšťajú slová „alebo 559 – Tvorba a zúčtovanie zákonných opravných položiek“ vo všetkých tvaroch.
23.
Za § 72b sa vkladá § 72c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠72c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2010
Na účte 415 – Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín sa účtuje rozpustenie príslušnej časti zostatku oceňovacieho rozdielu podľa ustanovenia § 48 ods. 5 v znení účinnom do 31. decembra 2009.“.
24.
V prílohe účtovej triede 5 – Náklady na činnosť sa vypúšťajú slová „559 – Tvorba a zúčtovanie zákonných opravných položiek“ a za slová „563 – Poskytnuté príspevky fyzickým osobám“ sa vkladajú slová „565 – Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane“.
Čl. II
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. novembra 2007 č. MF/25682/ 2007-74, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 600/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74 (oznámenie č. 500/2008 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 3a sa vkladá § 3b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠3b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010
(1)
Konečný stav účtu 559 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek vykázaný v účtovnej závierke za účtovné obdobie 2009 sa vykáže v účtovnej závierke za účtovné obdobie 2010 vo výkaze ziskov a strát v stĺpci bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v riadku 32 spolu s konečným stavom účtu 558 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek.
(2)
Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2010.
(3)
V účtovnej jednotke, ktorá uplatňuje účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom, sa postupuje pri zostavovaní účtovnej závierky podľa tohto opatrenia po prvýkrát v roku 2010.“.
2.
Príloha č. 2 sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto opatreniu.
3.
Príloha č. 3 sa nahrádza prílohou č. 2 k tomuto opatreniu.
4.
V prílohe č. 4 časti IV odsek 8 znie:
„(8)
V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za
a)
overenie účtovnej závierky,
b)
uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky,
c)
súvisiace audítorské služby,
d)
daňové poradenstvo,
e)
ostatné neaudítorské služby.“.
Čl. III
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Ján Počiatek, v. r.
minister financií
Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/25238/2009-74
VZOR – VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Vysvetlivky na vyplňovanie výkazu ziskov a strát
(1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
(2) Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
(3) Účtovný výkaz sa vyplňuje v celých eurách.
(4) V účtovnom výkaze sa uvádzajú konečné stavy analytických účtov a konečné stavy syntetických účtov účtových tried 5 a 6 zistené narastajúcim spôsobom od prvého dňa účtovného obdobia do posledného dňa účtovného obdobia.
(5) V stĺpci 1 sa vykazujú konečné stavy príslušných analytických účtov alebo syntetických účtov súvisiace s hlavnou nezdaňovanou činnosťou.
(6) V stĺpci 2 sa vykazujú konečné stavy príslušných analytických účtov alebo syntetických účtov zo zdaňovanej činnosti, ak účtovná jednotka vykonáva takúto činnosť.
(7) V stĺpci 3 sa vykazuje súčet stĺpcov 1 a 2.
(8) V stĺpci 4 sa vykazujú konečné stavy príslušných syntetických účtov k poslednému dňu účtovného obdobia, ktoré bezprostredne predchádza účtovnému obdobiu, za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz.
(9) Na riadku 75 sa vykazuje výsledok hospodárenia pred zdanením, ktorý sa zistí ako súčet konečných stavov účtov účtovej triedy 6 znížený o súčet konečných stavov účtov účtovej triedy 5.
(10) Pri zostavení prvej účtovnej závierky po vzniku účtovnej jednotky sa v stĺpci 4 nevykazujú žiadne údaje.
(11) V stĺpci 4 sa v účtovnej jednotke, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, nevykazujú žiadne údaje.
(12) Kontrolné číslo je algebraickým súčtom absolútnych hodnôt jednotlivých čísel.
Použité skratky
r. – riadok
Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/25238/2009-74
VZOR – VÝKAZ ZISKOV A STRÁT priebežnej účtovnej závierky
Vysvetlivky na vyplňovanie výkazu ziskov a strát pre priebežnú účtovnú závierku
(1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
(2) Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
(3) Účtovný výkaz sa vyplňuje v celých eurách.
(4) V stĺpci 1 sa vykazujú obraty účtov účtových tried 5 a 6 ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka za vykazovanú časť bežného účtovného obdobia.
(5) V stĺpci 2 sa vykazujú obraty účtov účtových tried 5 a 6 ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka za vykazovanú časť bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.
(6) V stĺpci 3 sa vykazujú kumulatívne stavy účtov od začiatku bežného účtovného obdobia do dňa, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka.
(7) V stĺpci 4 sa vykazujú kumulatívne stavy účtov od začiatku bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia do dňa, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.
(8) Kontrolné číslo je algebraickým súčtom absolútnych hodnôt jednotlivých čísel.
Použité skratky
r. riadok