528/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

528
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
opatrenie z 3. decembra 2009 č. MF/19523/2009-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov.
Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne (oznámenie č. 592/2005 Z. z.) v znení opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/25864/2007-74 (oznámenie č. 629/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24442/2008-74 (oznámenie č. 504/2008 Z. z.) a opatrenie z 12. marca 2009 č. MF/10208/2009-74 (oznámenie č. 101/2009 Z. z.) a mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne (oznámenie č. 607/2005 Z. z.) v znení opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/25864/2007-74 (oznámenie č. 629/2007 Z. z.) a opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24443/2008-74 (oznámenie č. 503/2008 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 15. decembra 2009 s výnimkou čl. I bodov 1 až 10, bodu 11 § 20b, bodov 12 až 24, 27 až 34 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010. Ustanovenie čl. I bodu 11 § 20a stráca účinnosť 31. decembra 2009.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2009 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke www.finance.gov.sk.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2009 č. MF/19523/2009-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov
 Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/ 2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne (oznámenie č. 592/2005 Z. z.) v znení opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/25864/2007-74 (oznámenie č. 629/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24442/2008-74 (oznámenie č. 504/2008 Z. z.) a opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10208/2009-74 (oznámenie č.101/2009 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
na účtoch finančného umiestnenia na ťarchu účtu Úbytky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 56 alebo v prospech účtu Prírastky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 66.“.
2.
V § 5 ods. 2 písm. a) sa slová „na účtoch nákladov Úbytky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 53 alebo Úbytky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 56 alebo účtoch výnosov Prírastky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 63 alebo Prírastky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 66“ nahrádzajú slovami „na účte nákladov Úbytky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 56 alebo účte výnosov Prírastky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 66“.
3.
V § 5 ods. 2 písm. b) sa slová „na účtoch nákladov Úbytky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 53 alebo účtovej skupiny 56 alebo účtoch výnosov Prírastky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 63 alebo účtovej skupiny 66“ nahrádzajú slovami „na účte nákladov Úbytky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 56 alebo účte výnosov Prírastky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 66“.
4.
V § 6 ods. 1 sa vypúšťajú slová „63 alebo“ a slová „53 alebo“.
5.
V § 8 ods. 5 sa slová „Odložená daň z príjmov sa účtuje“ nahrádzajú slovami „Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok sa účtujú“.
6.
V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa citácia „Zákon č. 95/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
7.
V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa citácia „Zákon č. 95/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 8/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 20 ods. 2 sa vypúšťajú slová „53 alebo“ a slová „63 alebo“.
9.
V § 20 ods. 11 písm. b) sa slová „s účtami Prírastky hodnoty finančného umiestnenia skupiny 63 alebo 66 alebo účtami Úbytky hodnoty finančného umiestnenia skupiny 53 alebo 56“ nahrádzajú slovami „s účtom Prírastky hodnoty finančného umiestnenia skupiny 66 alebo účtom Úbytky hodnoty finančného umiestnenia skupiny 56“.
10.
V § 20 ods. 12 sa vypúšťajú slová „63 alebo“ a slová „53 alebo“.
11.
Za § 20 sa vkladájú § 20a a 20b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠20b
Účtovanie pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení
(1)
Pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení účtovných jednotiek sa v účtovníctve zanikajúcej účtovnej jednotky ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu zaúčtujú rozdiely medzi zisteným ocenením majetku a záväzkov v účtovníctve a ocenením podľa § 27 ods.1 písm. d) zákona, a to na príslušné účty majetku a záväzkov, s prípadným použitím účtu Goodwill so súvzťažným zápisom na účte Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení účtovej skupiny 40. Ocenením majetku a záväzkov v účtovníctve sa na účely zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia účtovnej jednotky rozumie ocenenie majetku a záväzkov po zohľadnení odpisov a opravných položiek. Pri cenných papieroch a derivátoch sa postupuje podľa § 15 a 20.
(2)
Zostatok účtu Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení účtovej skupiny 40 sa vykazuje v otváracích súvahách účtovných jednotiek vzniknutých splynutím, rozdelením alebo zlúčením v účtovníctve právneho nástupcu na účtoch účtovej skupiny 40 Základné imanie a kapitálové fondy, účtovej skupiny 41 Fondy zo zisku alebo účtovej skupiny 43 Výsledok hospodárenia minulých rokov, a to v súlade so zmluvou o splynutí, zmluvou o rozdelení alebo zmluvou o zlúčení.
(3)
Pri splynutí účtovných jednotiek sú v otváracej súvahe účtovnej jednotky, ktorá je právnym nástupcom, vysporiadané ich vzájomné pohľadávky a záväzky. Pri zlúčení účtovných jednotiek sú v účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá je právnym nástupcom, vysporiadané ich vzájomné pohľadávky a záväzky. O prípadné rozdiely vzniknuté vysporiadaním vzájomných pohľadávok a záväzkov pri splynutí sa upraví účet účtovej skupiny 43 Nerozdelený zisk minulých rokov alebo účet Neuhradená strata minulých rokov v otváracej súvahe. Pri zlúčení sa tieto rozdiely účtujú na príslušný účet nákladov alebo výnosov v účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá je právnym nástupcom.“.
12.
V § 21 ods. 7 sa slovo „ostatných“ nahrádza slovami „účtu Ostatných“.
13.
V § 21 ods. 10 sa vypúšťajú slová „Správnej réžie alebo účtu“.
14.
V § 22 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo 53“.
15.
V § 25 odsek 3 znie:
„(3)
Pri vyradení majetku z finančného umiestnenia účtovej skupiny 10 sa zostatková cena a ostatné náklady spojené s vyradením účtujú na ťarchu účtu Náklady na realizáciu finančného umiestnenia účtovej skupiny 55.“.
16.
§ 32 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Na účte Hmotný hnuteľný majetok neodpisovaný sa účtujú aj umelecké diela a predmety kultúrnej hodnoty17a), ktorých obstarávacia cena je nižšia ako suma ustanovená osobitným predpisom5) a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok; ak má účtovná jednotka vnútorný predpis o hmotnom hnuteľnom majetku účtovanom priamo do spotreby, účtujú sa tieto umelecké diela s výnimkou predmetov kultúrnej hodnoty17a) priamo do spotreby na účet Ostatné náklady účtovej skupiny 55.
(4)
Prebytok neodpisovaného dlhodobého majetku sa účtuje na ťarchu účtu Hmotný hnuteľný majetok neodpisovaný účtovej skupiny 21 a v prospech účtu Ostatné výnosy účtovej skupiny 65.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
„17a)
Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
17.
V § 33 ods. 3 sa číslo „38“ nahrádza číslom „39“.
18.
V § 37 ods. 1 písm. c) a § 40 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „pri poskytovaní individuálneho zdravotného poistenia“.
19.
V § 37 ods. 2 sa vypúšťajú slová „spravidla neživotného poistenia“.
20.
V § 42 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).
21.
V § 42 písmeno b) znie:
„b)
ostatné záväzky voči zamestnancom, ktoré nie je možné účtovať na účtoch Záväzky voči zamestnancom zo závislej činnosti, napríklad nárok na náhradu cestovných výdavkov,“.
22.
V § 42 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „ako aj schodok pri inventarizačnom rozdiele peňažných hotovostí a cenín voči hmotne zodpovednej osobe,“.
23.
V § 44 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak zo zmluvy vyplýva povinnosť vrátiť časť dotácie, účtuje sa toto vrátenie na ťarchu účtu Výnosy budúcich období účtovej skupiny 39 alebo Ostatné výnosy účtovej skupiny 65 a v prospech účtu Dotácie zo štátneho rozpočtu alebo Ostatné dotácie. Pri porušení finančnej disciplíny sa účtuje na ťarchu účtu Ostatné náklady účtovej skupiny 55 súvzťažne s účtom Dotácie zo štátneho rozpočtu alebo Ostatné dotácie.“.
24.
V § 45 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
príjmy budúcich období,“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).
25.
V § 47 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení.“.
26.
§ 47 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Na účte Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení sa v účtovníctve zanikajúcej účtovnej jednotky účtuje podľa § 20a a 20b.“.
27.
V § 48 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak sa uhrádza zdravotná starostlivosť, na ktorú je použitý výsledok hospodárenia účtovnej jednotky podľa osobitného predpisu,28a) použitie výsledku hospodárenia sa zaúčtuje na ťarchu účtu Nerozdelený zisk minulých rokov alebo účtu osobitného fondu, ak je účtovnou jednotkou vytvorený, súvzťažne v prospech účtu nákladov účtovej skupiny 50 v časovej súvislosti s účtovaním poskytnutej zdravotnej starostlivosti na ťarchu účtu nákladov účtovej skupiny 50, súvzťažne v prospech účtu záväzkov voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti účtovej skupiny 33.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:
„28a)
§ 15 ods. 6 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
28.
V § 51 ods. 4 sa vypúšťa písmeno c).
29.
V § 58 odsek 9 znie:
„(9)
Na účte Správna réžia účtovej skupiny 51 sa účtujú osobné náklady, odpisy hmotného a nehmotného majetku s výnimkou odpisov goodwillu a finančného umiestnenia, spotreba energie, provízie za obnovovanie alebo udržiavanie poistných zmlúv, náklady spojené s inkasom poistného, správou poistných zmlúv, správou portfólia, riadením podielov na ziskoch a pasívne zaistenie. Na tomto účte sa účtujú aj náklady, ktoré priamo súvisia s obdobím od založenia účtovnej jednotky do vzniku účtovnej jednotky, napríklad súdne poplatky, notárske poplatky, náklady na pracovné cesty, mzdy, odmeny za sprostredkovanie a nájomné. Na tomto účte sa neúčtujú náklady, ktoré sú obstarávacími nákladmi na poistné zmluvy, nákladmi na poistné plnenia a nákladmi na finančné umiestnenie.“.
30.
V § 59 ods. 1 prvá veta znie: „Na účte Náklady na finančné umiestnenie účtovej skupiny 55 sa účtujú náklady súvisiace s obstaraním cenných papierov na obchodovanie, náklady na správu alebo riadenie finančného umiestnenia z účtovej triedy 1 a jeho odpisy.“.
31.
V § 59 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo na netechnickom účte účtovej skupiny 10 neprevádzkové nehnuteľnosti, alebo z účtovej triedy 2“ a slová „alebo príslušné účty účtovej triedy 2“.
32.
V § 67 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 8.
33.
Za § 68b sa vkladá § 68c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠68c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010
(1)
Na odpisovanie goodwillu, alebo záporného goodwillu, ktorý vznikol do 31. decembra 2009, sa použije ustanovenie § 21 ods. 11 v znení účinnom do 31. decembra 2009.
(2)
Zostatok účtu Záväzky z vkladov zamestnancov sa z dôvodu zmeny metódy účtovania v účtovnom období roka 2009 zruší so súvzťažným zápisom v prospech účtu Ostatné záväzky voči zamestnancom.“.
34.
V prílohe č. 1 účtovej triede 3 v účtovej skupine 35 Zamestnanci a inštitúcie sa vypúšťajú slová „Záväzky z vkladov zamestnancov“.
35.
V prílohe č. 1 účtovej triede 4 v účtovej skupine 40 Základné imanie a kapitálové fondy sa na konci pripájajú tieto slová: „Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení“.
Čl. II
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/ 2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne (oznámenie č. 607/2005 Z. z.) v znení opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/25864/ 2007-74 (oznámenie č. 629/2007 Z. z.) a opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24443/ 2008-74 (oznámenie č. 503/2008 Z. z.) sa mení takto:
1.
Príloha č. 1 sa nahrádza prílohou k tomuto opatreniu.
2.
V prílohe č. 3 časti VIII. písmeno zb) znie:
„zb) ostatných všeobecných prevádzkových nákladoch s vymedzením a sumou vzniknutých nákladov voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti za účtovné obdobie v členení na náklady za
1.
overenie účtovnej závierky,
2.
uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky,
3.
súvisiace audítorské služby,
4.
daňové poradenstvo,
5.
ostatné neaudítorské služby,“.
Čl. III
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. decembra 2009 s výnimkou čl. I bodov 1 až 10, bodu 11 § 20b, bodov 12 až 24, 27 až 34 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010. Ustanovenie čl. I bodu 11 § 20a stráca účinnosť 31. decembra 2009.
Ján Počiatek, v. r.

minister financií
Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/19523/2009-74
VZOR – SÚVAHA
Vysvetlivky na vyplňovanie výkazu súvaha
1. Účtovný výkaz sa vyhotovuje pri zostavovaní
a)  riadnej účtovnej závierky,
b) mimoriadnej účtovnej závierky,
c) priebežnej účtovnej závierky.
2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
3. V účtovnom výkaze sa vyplňuje obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky a sídlo účtovnej jednotky.
4. Účtovný výkaz sa vyplňuje v celých eurách.
5. Názvy a náplň riadkov účtovného výkazu nadväzujú na príslušné účty, účtové skupiny a ich náplň podľa účtovej osnovy a postupov účtovania podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 592/2005 Z. z.).
6. V jednotlivých riadkoch účtovného výkazu sa vykazujú konečné zostatky
a)  jednotlivých syntetických účtov,
b) súčtu niekoľkých syntetických účtov,
c) analytických účtov,
d) súčtu niekoľkých analytických účtov.
7. V stĺpcoch 1, 2 a 3 sa vykazujú konečné zostatky príslušných účtov k poslednému dňu účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz.
8. V stĺpci 4 sa vykazujú konečné zostatky príslušných účtov k poslednému dňu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.
9. V súvahe priebežnej účtovnej závierky sa v časti bežné účtovné obdobie vykážu zostatky účtov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka a v časti bezprostredne predchádzajúce obdobie sa vykážu zostatky účtov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna účtovná závierka alebo mimoriadna účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.
10. Kontrolné čísla sú algebrickým súčtom absolútnych hodnôt jednotlivých čísel.
Aktíva
1. V položke B – Nehmotný majetok sa vykazuje majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako suma ustanovená osobitným predpisom2) a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. Ide najmä o goodwill, softvér, ostatný nehmotný majetok, napríklad výsledky vývojovej činnosti, autorské práva, licenčné zmluvy, obchodné známky, ak nie sú vytvorené vlastnou činnosťou, obstaranie nehmotného majetku, poskytnuté preddavky na obstaranie nehmotného majetku, oprávky, opravné položky k nehmotnému majetku a opravné položky k poskytnutým preddavkom na obstaranie nehmotného majetku. Položka sa vykazuje v členení na goodwill a poskytnuté preddavky na obstaranie nehmotného majetku. Sumy vykázané v stĺpci 1 sa znižujú o oprávky a opravné položky, ktoré sa vykazujú v stĺpci 2. V stĺpci 3 sa vykazujú rozdiely súm vykázaných v stĺpci 1 a súm vykázaných v stĺpci 2.
2. V položke C – Finančné umiestnenie sa vykazuje majetok obstaraný vo forme finančného umiestnenia prostriedkov technických rezerv a z vlastných zdrojov účtovnej jednotky. Ide najmä o pozemky a stavby, finančné umiestnenie v obchodných spoločnostiach, ostatné dlhodobé pohľadávky, ostatné finančné umiestnenie, cenné papiere určené na obchodovanie a cenné papiere určené na predaj, ostatné podiely, obstaranie pozemkov a stavieb, poskytnuté preddavky na obstaranie pozemkov a stavieb, oprávky k stavbám, opravné položky k pozemkom a stavbám, opravné položky k finančnému umiestneniu, ostatnému finančnému umiestneniu, k pohľadávkam voči postupiteľom a k ostatným podielom na predaj. V položke pozemky a stavby sa osobitne vykazujú pozemky a stavby pre prevádzkovú činnosť. Ako finančné umiestnenie v obchodných spoločnostiach a ostatné dlhodobé pohľadávky sa samostatne vykazujú podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom, podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom, dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami s rozhodujúcim vplyvom, dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami s podstatným vplyvom a ostatné dlhodobé pohľadávky. Ako ostatné finančné umiestnenie sa vykazujú cenné papiere s premenlivým výnosom, ktorými sú akcie, ostatné podiely, podielové listy, cenné papiere s pevným výnosom, ktorými sú štátne dlhopisy, ostatné dlhopisy, pokladničné poukážky, zmenky a hypotekárne záložné listy, ostatné pôžičky, vklady v bankách alebo v pobočkách zahraničných bánk, iné finančné umiestnenie a dlhové cenné papiere obstarané v primárnych emisiách neurčené na obchodovanie. Sumy vykázané v stĺpci 1 sa znižujú o oprávky a opravné položky, ktoré sa vykazujú v stĺpci 2. V stĺpci 3 sa vykazujú rozdiely súm vykázaných v stĺpci 1 a súm vykázaných v stĺpci 2.
3. V položke E – Pohľadávky sa vykazujú pohľadávky z verejného zdravotného poistenia, individuálneho zdravotného poistenia a zo zaistenia, ostatné pohľadávky, pohľadávky z upísaného základného imania, opravné položky k pohľadávkam z verejného zdravotného poistenia, k pohľadávkam z individuálneho zdravotného poistenia a zo zaistenia, k ostatným pohľadávkam. Osobitne sa vykazujú pohľadávky voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv alebo podstatný vplyv. Pohľadávky voči zamestnancom a inštitúciám sociálneho poistenia a zdravotného poistenia sa vykazujú na samostatnom riadku pohľadávky voči zamestnancom. Na samostatnom riadku sa vykazujú daňové pohľadávky. Ako pohľadávky z verejného zdravotného poistenia sa vykazujú pohľadávky voči poisteným, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, voči inej zdravotnej poisťovni a z toho pohľadávky z prerozdelenia poistného, pohľadávky voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky. Pohľadávky voči sprostredkovateľom verejného zdravotného poistenia minulých účtovných období sa vykazujú na riadku pohľadávky. Ako pohľadávky z individuálneho zdravotného poistenia sa vykazujú pohľadávky voči poisteným, voči sprostredkovateľom a voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Ako ostatné pohľadávky sa vykazujú pohľadávky voči spoločníkom, pohľadávky voči účastníkom združenia a pohľadávky z účtových skupín 35 a 37, ako aj dotácie zo štátneho rozpočtu a ostatné dotácie. Sumy vykázané v stĺpci 1 sa znižujú o oprávky a opravné položky, ktoré sa vykazujú v stĺpci 2. V stĺpci 3 sa vykazujú rozdiely súm vykázaných v stĺpci 1 a súm vykázaných v stĺpci 2.
4. V položke F – Ostatné aktíva sa vykazujú aktíva, ktorými sú hmotný hnuteľný majetok odpisovaný, hmotný hnuteľný majetok neodpisovaný, obstaranie hmotného majetku, poskytnuté preddavky na obstaranie hmotného majetku, pokladničné hodnoty, bankové účty, zásoby, stroje, zariadenia, dopravné prostriedky, iný majetok, oprávky a opravné položky k hmotnému hnuteľnému majetku, k poskytnutým preddavkom a ostatnému majetku. Ako iné aktíva sa vykazuje iný majetok a opravné položky k ostatnému majetku. Sumy vykázané v stĺpci 1 sa znižujú o oprávky a opravné položky, ktoré sa vykazujú v stĺpci 2. V stĺpci 3 sa vykazujú rozdiely súm vykázaných v stĺpci 1 a súm vykázaných v stĺpci 2.
5. V položke G – Účty časového rozlíšenia sa vykazujú náklady budúcich období a príjmy budúcich období. Sumy vykázané v stĺpci 1 sa rovnajú sumám vykázaným v stĺpci 3.
Pasíva
1. V položke A – Vlastné imanie sa vykazuje základné imanie, vlastné akcie, emisné ážio, ostatné kapitálové fondy, oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov, rezervné fondy, ostatné fondy tvorené zo zisku, výsledok hospodárenia minulých rokov a výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia. V položke základné imanie sa osobitne vykazuje upísané základné imanie splatené. Suma vlastných akcií, ktorá je položkou znižujúcou vlastné imanie, sa v súvahe vykazuje so znamienkom mínus. Ako rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku sa vykazujú zostatky účtov účtovej skupiny 41. V položke výsledok hospodárenia minulých rokov sa vykazujú zostatky účtov účtovej skupiny 43. Ako výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 71. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.
2. V položke B – Podriadené pasíva sa vykazujú zostatky príslušných účtov účtových skupín 36 a 48. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.
3. V položke C – Technické rezervy sa vykazujú zostatky účtov technických rezerv účtovej skupiny 44. Osobitne sa vykazuje ich hrubá výška a výška zaistenia, ktorá sa vykazuje so znamienkom mínus. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.
4. V položke E – Ostatné rezervy sa vykazujú zostatky príslušných účtov rezerv účtovej skupiny 45. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.
5. V položke G – Záväzky sa vykazujú záväzky z verejného zdravotného poistenia, z individuálneho zdravotného poistenia, zo zaistenia, pôžičky zaručené dlhopisom, bankové úvery a ostatné záväzky. Osobitne sa vykazujú záväzky voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv. Ako záväzky z verejného zdravotného poistenia sa vykazujú záväzky z poistenia voči poisteným, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, voči inej zdravotnej poisťovni a z toho z prerozdelenia poistného, voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky. Ako záväzky z individuálneho zdravotného poistenia sa vykazujú záväzky voči poisteným, voči sprostredkovateľom poistenia a voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Ako záväzky zo zaistenia sa vykazujú záväzky zo zaistenia. Ako pôžičky zaručené dlhopisom sa vykazujú zostatky príslušných účtov účtových skupín 36 a 37. V položke ostatné záväzky sa osobitne vykazujú záväzky z daní, záväzky voči zamestnancom a z toho osobitne záväzky zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia zamestnancov, záväzky z finančného prenájmu a dotácie zo štátneho rozpočtu a ostatné dotácie. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.
6. V položke H – Účty časového rozlíšenia sa vykazujú výdavky budúcich období a výnosy budúcich období. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.
2)
§ 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.