531/2009 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

531
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 96 ods. 1 písm. a), b), e), f) a i) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
opatrenie z 1. decembra 2009 č. 7/2009, ktorým sa ustanovujú niektoré podrobnosti povoľovania na výkon činnosti a podnikania platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí.
Opatrením sa ustanovuje najmä spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie alebo zmenu povolenia na poskytovanie platobných služieb platobnými inštitúciami a spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie alebo zmenu povolenia na vydávanie elektronických peňazí inštitúciami elektronických peňazí.
Opatrenie nadobúda účinnosť 20. decembra 2009.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 26/2009 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.