532/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

532
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 11. októbra 2004 bola v Luxemburgu podpísaná Dohoda o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Tadžickou republikou na strane druhej.
Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas uznesením č. 1841 z 23. septembra 2005 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 31. októbra 2005. Ratifikačná listina bola 18. novembra 2005 uložená u generálneho tajomníka Rady Európskej únie, depozitára dohovoru.
Dohoda nadobudne platnosť 1. januára 2010 v súlade s článkom 100. V ten istý deň, t. j. 1. januára 2010, nadobudne platnosť aj pre Slovenskú republiku.
K oznámeniu č. 532/2009 Z. z.
DOHODA o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Tadžickou republikou na strane druhej
BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,
ČESKÁ REPUBLIKA,
DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,
SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,
ESTÓNSKA REPUBLIKA,
HELÉNSKA REPUBLIKA,
ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,
FRANCÚZSKA REPUBLIKA,
ÍRSKO,
TALIANSKA REPUBLIKA,
CYPERSKÁ REPUBLIKA,
LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,
LITOVSKÁ REPUBLIKA,
LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,
MAĎARSKÁ REPUBLIKA,
MALTSKÁ REPUBLIKA,
HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,
RAKÚSKA REPUBLIKA,
POĽSKÁ REPUBLIKA,
PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,
SLOVINSKÁ REPUBLIKA,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA,
FÍNSKA REPUBLIKA,
ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,
strany Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „členské štáty“), a
EURÓPSKE SPOLOČENSTVO, EURÓPSKE SPOLOČENSTVO PRE ATÓMOVÚ ENERGIU (ďalej len „spoločenstvo“)
na jednej strane a
TADŽICKÁ REPUBLIKA
na strane druhej,
BERÚC DO ÚVAHY väzby medzi spoločenstvom, jeho členskými štátmi a Tadžickou republikou a spoločné hodnoty, ktoré zdieľajú,
UZNÁVAJÚC, že spoločenstvo a Tadžická republika si želajú tieto väzby posilniť a založiť partnerstvo a spoluprácu, čím by sa upevnili a rozšírili vzťahy, ktoré sa v minulosti nadviazali najmä prostredníctvom Dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Zväzom sovietskych socialistických republík o obchode a obchodnej a hospodárskej spolupráci podpísanej 18. decembra 1989,
BERÚC DO ÚVAHY vôľu spoločenstva a jeho členských štátov a Tadžickej republiky upevňovať politické a ekonomické slobody, ktoré tvoria samotný základ partnerstva,
UZNÁVAJÚC v tomto zmysle podporu nezávislosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti Tadžickej republiky prispievajúcej k zabezpečeniu mieru a stability v strednej Ázii,
BERÚC DO ÚVAHY vôľu strán podporovať medzinárodný mier a medzinárodnú bezpečnosť, ako aj mierové urovnávanie sporov a na tento účel spolupracovať v rámci Organizácie Spojených národov a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE),
BERÚC DO ÚVAHY pevný záväzok spoločenstva a jeho členských štátov a Tadžickej republiky v plnom rozsahu uplatňovať všetky zásady a ustanovenia obsiahnuté v Záverečnom akte Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe (KBSE), v Záverečných dokumentoch madridského a viedenského nadväzujúceho zasadnutia, v Dokumente Bonnskej konferencie KBSE o hospodárskej spolupráci, v Parížskej charte pre novú Európu, v Helsinskom dokumente KBSE z roku 1992 „Zmena a z nej vyplývajúce úlohy“, ako aj v iných základných dokumentoch OBSE,
PRESVEDČENÍ o prvoradej dôležitosti právneho štátu a dodržiavaní ľudských práv, najmä práv menšín, o vytvorení pluralitného systému so slobodnými a demokratickými voľbami a ekonomickej liberalizácie zameranej na vytvorenie trhovej ekonomiky,
DOMNIEVAJÚC SA, že uplatňovanie tejto dohody o partnerstve a spolupráci v plnom rozsahu predpokladá a prispeje k pokračovaniu a dosiahnutiu politických, hospodárskych a právnych reforiem v Tadžickej republike, ako aj k zavedeniu faktorov potrebných na spoluprácu, najmä v súvislosti so závermi Bonnskej konferencie KBSE,
ŽELAJÚC SI povzbudiť pokračovanie procesu vnútorného zmierenia, ktoré sa v Tadžickej republike začalo na základe Moskovských mierových dohôd,
ŽELAJÚC SI v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, povzbudiť proces regionálnej spolupráce so susednými krajinami s cieľom podporiť prosperitu a stabilitu v regióne,
ŽELAJÚC SI nadviazať a rozvíjať pravidelný politický dialóg o dvojstranných a medzinárodných otázkach spoločného záujmu,
UZNÁVAJÚC A PODPORUJÚC želanie Tadžickej republiky nadviazať úzku spoluprácu s európskymi inštitúciami,
BERÚC DO ÚVAHY nevyhnutnosť podporovať investovanie v Tadžickej republike, najmä v oblasti energetiky a vodného hospodárstva, potvrdzujúc pripojenie spoločenstva, jeho členských štátov a Tadžickej republiky k Európskej energetickej charte a úplnému uplatňovaniu Zmluvy o energetickej charte a Protokolu energetickej charty o energetickej hospodárnosti a súvisiacich aspektoch životného prostredia,
BERÚC DO ÚVAHY želanie spoločenstva zabezpečiť podľa potrieb sociálnu a ekonomickú spoluprácu a technickú pomoc, ktorá zahŕňa aj boj proti chudobe,
S VEDOMÍM, že dohoda môže podporovať postupné zbližovanie medzi Tadžickou republikou a širšou zónou spolupráce v Európe a v priľahlých regiónoch, ako aj jej postupné začleňovanie do otvoreného medzinárodného obchodného systému,
BERÚC DO ÚVAHY, že strany sa zaviazali liberalizovať obchod v súlade s pravidlami Medzinárodnej obchodnej organizácie (WTO) a že spoločenstvo víta zámer Tadžickej republiky vstúpiť do WTO,
S VEDOMÍM potreby zlepšiť podmienky, ktoré ovplyvňujú obchodovanie a investovanie, ako aj podmienky v oblastiach ako zakladanie spoločností, zamestnanosť, poskytovanie služieb a pohyb kapitálu,
PRESVEDČENÍ o tom, že táto dohoda vytvorí medzi stranami nové prostredie pre ich hospodárske vzťahy, najmä pre rozvoj obchodovania a investícií, základných nástrojov ekonomickej reštrukturalizácie a technickej modernizácie,
ŽELAJÚC SI začať úzku spoluprácu v oblasti ochrany životného prostredia s ohľadom na existujúce vzájomné pôsobenie medzi stranami v tejto oblasti,
UZNÁVAJÚC, že spolupráca pri predchádzaní a kontrole nelegálneho prisťahovalectva, medzinárodného organizovaného zločinu a obchodovania s omamnými látkami, ako aj boj proti terorizmu vytvárajú prvoradé ciele tejto dohody,
ŽELAJÚC SI vytvoriť spoluprácu v oblasti kultúry a vzdelávania a rozvíjať výmenu informácií,
dohodli sa takto:
Článok 1
Týmto sa zakladá partnerstvo medzi spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Tadžickou republikou na strane druhej. Cieľom tohto partnerstva je:
– podporovať nezávislosť a suverenitu Tadžickej republiky,
– podporovať úsilie Tadžickej republiky pri upevňovaní jej demokracie a pri rozvoji jej hospodárstva a sociálnej infraštruktúry a dokončení prechodu k trhovému hospodárstvu,
– poskytnúť vhodný rámec na politický dialóg medzi stranami s cieľom umožniť rozvoj ich úzkych politických vzťahov,
– podporovať obchod a investície, najmä v energetickom a vodnom sektore, a harmonické hospodárske vzťahy medzi stranami, a tým podporiť ich udržateľný ekonomický rozvoj,
– vytvoriť základy spolupráce v oblasti legislatívnej, hospodárskej, sociálnej, finančnej, civilnej vedeckej, priemyselnej, technologickej a kultúrnej spolupráce.
HLAVA I
VŠEOBECNÉ ZÁSADY
Článok 2
Dodržiavanie demokracie a základných ľudských práv, ako sa definujú najmä vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, v Charte Organizácie Spojených národov, Helsinskom záverečnom akte a Parížskej charte pre novú Európu, je základom vnútroštátnej a zahraničnej politiky strán a tvorí podstatný prvok tejto dohody.
Článok 3
Strany sa domnievajú, že pre ich budúcu prosperitu a stabilitu je nevyhnutné, aby nové nezávislé štáty, ktoré vznikli rozpustením Zväzu sovietskych socialistických republík (ďalej len „nezávislé štáty“), udržiavali a rozvíjali vzájomnú spoluprácu v súlade so zásadami Helsinského záverečného aktu a s medzinárodným právom a v duchu dobrých susedských vzťahov a na podporu tohto procesu vyvinú maximálne úsilie.
HLAVA II
POLITICKÝ DIALÓG
Článok 4
Medzi stranami sa zavádza pravidelný a stály politický dialóg, ktorý chcú strany rozvíjať a prehlbovať. Sprevádza a upevňuje zbližovanie spoločenstva a Tadžickej republiky, podporuje prebiehajúce politické, sociálne a ekonomické zmeny v tejto krajine a prispieva k vytvoreniu nových foriem spolupráce. Politický dialóg:
– posilní väzby Tadžickej republiky so spoločenstvom a jeho členskými štátmi, a tým so spoločenstvom demokratických národov ako celkom. Hospodárske zbližovanie dosiahnuté na základe tejto dohody povedie k intenzívnejším politickým vzťahom;
– povedie k rastúcemu zbližovaniu postojov k medzinárodným otázkam spoločného záujmu, a tým zvýši bezpečnosť a stabilitu v regióne;
– podporí strany, aby spolupracovali v oblastiach týkajúcich sa dodržiavania zásad demokracie a dodržiavania, ochrany a presadzovania ľudských práv, najmä práv osôb patriacich k menšinám, a aby v prípade potreby viedli vzájomné konzultácie o súvisiacich otázkach.
Strany sa domnievajú, že šírenie zbraní hromadného ničenia a ich nosičov, či už sú vo vlastníctve vlád alebo v inom vlastníctve, predstavuje jednu z najvážnejších hrozieb pre medzinárodnú stabilitu a bezpečnosť. Strany sa následne dohodli na spolupráci a prispievaní k boju proti šíreniu zbraní hromadného ničenia a ich nosičov, dbajúc na celkové dodržiavanie a uplatňovanie záväzkov na vnútroštátnej úrovni, ku ktorým sa zmluvne zaviazali v rámci medzinárodných zmlúv a dohôd o odzbrojení a o nešírení zbraní hromadného ničenia, ako aj ich ďalších medzinárodných záväzkov v tejto oblasti. Strany sa dohodli, že toto ustanovenie tvorí základný prvok tejto dohody a bude súčasťou politického dialógu, ktorý bude tieto prvky sprevádzať a konsolidovať.
Strany sa okrem iného dohodli na spolupráci a prispievaní k boju proti šíreniu zbraní hromadného ničenia a ich nosičov:
– prijatím opatrení s cieľom podpísať alebo ratifikovať všetky ostatné náležité medzinárodné nástroje alebo sa k nim poprípade pripojiť a s cieľom plne ich uplatňovať;
– zavedením účinného systému vnútroštátnych kontrol pri vývoze, ktoré sa budú týkať vývozu i tranzitu tovarov súvisiacich so zbraňami hromadného ničenia, vrátane kontroly konečného použitia, ktorá sa vykonáva na technológiách s dvojakým využitím v rámci zbraní hromadného ničenia, a určením účinných sankcií v prípade porušenia vývozných kontrol. Tento dialóg sa môže odohrávať na regionálnom základe.
Článok 5
Na úrovni ministrov sa uskutočňuje politický dialóg v rámci Rady pre spoluprácu zriadenej v článku 77 a pri ďalších príležitostiach podľa vzájomnej dohody.
Článok 6
Ďalšie postupy a mechanizmy politického dialógu stanovia strany, a to predovšetkým v týchto formách:
– pravidelné stretnutia na úrovni vyšších úradníkov zastupujúcich spoločenstvo a jeho členské štáty na jednej strane a Tadžickú republiku na strane druhej;
– úplné využívanie diplomatickej cesty medzi stranami, najmä vhodné kontakty na dvojstrannej, ako aj mnohostrannej úrovni, ako napríklad pri zasadnutiach Organizácie Spojených národov, OBSE či na ďalších fórach;
– všetky ostatné prostriedky vrátane stretnutí odborníkov, ktoré môžu prispieť k upevneniu a rozvoju politického dialógu.
HLAVA III
OBCHOD S TOVAROM
Článok 7
1.
Strany si vzájomne udelia doložku najvyšších výhod vo všetkých oblastiach, ktoré sa týkajú:
– dovozných a vývozných ciel a poplatkov vrátane metód výberu týchto ciel a poplatkov;
– ustanovení o colnom konaní, tranzite, colných skladoch a prekládke tovaru;
– daní a ostatných vnútroštátnych poplatkov akéhokoľvek druhu, ktoré sa priamo alebo nepriamo vzťahujú na dovážaný tovar;
– spôsobov platby a prevodu týchto platieb;
– predpisov upravujúcich predaj, nákup, dopravu, distribúciu a použitie tovaru na vnútornom trhu.
2.
Ustanovenia odseku 1 sa neuplatňujú na:
a)
výhody poskytnuté s cieľom vytvoriť colnú úniu alebo zónu voľného obchodu alebo na základe vytvorenia tejto únie alebo zóny;
b)
výhody poskytnuté určitým krajinám v súlade s pravidlami WTO a s ďalšími medzinárodnými dohodami v prospech rozvojových krajín;
c)
výhody poskytnuté susedným krajinám s cieľom zjednodušiť pohraničný styk.
3.
Ustanovenia odseku 1 sa počas prechodného obdobia, ktoré sa končí päť rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody, neuplatňujú na výhody definované v prílohe I, ktoré udeľuje Tadžická republika ostatným štátom, ktoré vznikli v dôsledku rozpustenia ZSSR.
Článok 8
1.
Strany súhlasia s tým, že podstatnou podmienkou na dosiahnutie cieľov tejto dohody je zásada slobody tranzitu.
V tejto súvislosti každá strana zabezpečí cez svoje územie neobmedzený tranzit tovaru pochádzajúceho z colného územia alebo určeného pre colné územie druhej strany.
2.
Medzi oboma stranami platia pravidlá ustanovené v článku V odsekoch 2, 3, 4 a 5 dohovoru GATT z roku 1994.
3.
Pravidlami ustanovenými v tomto článku nie sú dotknuté osobitné pravidlá dohodnuté stranami, ktoré platia pre špecifické odvetvia, predovšetkým pre dopravu alebo výrobky.
Článok 9
Bez tohto, aby boli dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z medzinárodných dohovorov o dočasnom dovoze tovaru, ktorými sú obe strany viazané, poskytne okrem toho každá strana druhej strane oslobodenie od dovozných ciel a poplatkov na dočasne dovezený tovar, a to v prípadoch a podľa postupov ustanovených ktorýmkoľvek iným medzinárodným dohovorom v tejto oblasti, ktorým je strana viazaná, a v súlade so svojimi právnymi predpismi. Je potrebné vziať do úvahy podmienky, za ktorých príslušná strana prijala záväzky vyplývajúce z takého dohovoru.
Článok 10
1.
Tovar s pôvodom v Tadžickej republike sa dováža do spoločenstva bez množstevných obmedzení a opatrení s rovnakým účinkom bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článkov 12, 15 a 16 tejto dohody.
2.
Tovar s pôvodom v spoločenstve sa dováža do Tadžickej republiky bez množstevných obmedzení a opatrení s rovnakým účinkom bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článkov 12, 15 a 16 tejto dohody.
Článok 11
Obchod s tovarom sa medzi stranami uskutočňuje za trhové ceny.
Článok 12
1.
Ak je určitý výrobok dovážaný na územie jednej zo strán v takom zvýšenom množstve alebo za takých podmienok, že to spôsobuje alebo tým hrozí spôsobenie ujmy domácim výrobcom podobných alebo priamo si konkurujúcich výrobkov, spoločenstvo alebo Tadžická republika, podľa toho, ktorej strany sa táto situácia týka, môžu prijať vhodné opatrenia v súlade s nasledujúcimi podmienkami a postupmi.
2.
Pred prijatím akýchkoľvek opatrení alebo v prípadoch, na ktoré sa následne a čo možno najskôr vzťahuje odsek 4, poskytne spoločenstvo alebo Tadžická republika, podľa toho, ktorej strany sa daná situácia týka, Rade pre spoluprácu všetky potrebné informácie s cieľom nájsť riešenie prijateľné pre obe strany, ako sa uvádza v hlave XI.
3.
Ak v priebehu 30 dní po obrátení sa na Radu pre spoluprácu nedôjde na základe konzultácií k dosiahnutiu dohody ohľadom opatrení na vyriešenie situácie, má strana, ktorá požiadala o konzultáciu, právo obmedziť dovoz dotknutých výrobkov, a to v takom rozsahu a na také obdobie, ktoré je nevyhnutné na zabránenie alebo nápravu ujmy, alebo právo prijať iné vhodné opatrenia.
4.
Za kritických okolností, keď by odklad spôsobil ťažko napraviteľné škody, môžu strany prijať opatrenia pred uskutočnením konzultácií, ale za podmienky, že konzultácie budú navrhnuté okamžite po prijatí týchto opatrení.
5.
Pri výbere opatrení podľa tohto článku strany uprednostnia také opatrenia, ktoré čo najmenej narušia dosiahnutie cieľov tejto dohody.
6.
Žiadne ustanovenie tohto článku sa nijakým spôsobom nedotýka ani nemá vplyv na prijatie antidumpingových alebo vyrovnávacích opatrení ktoroukoľvek zo strán v súlade s článkom VI dohovoru GATT z roku 1994, s dohodou o vykonávaní článku VI dohovoru GATT z roku 1994, s dohodou o dotáciách a vyrovnávacích opatreniach alebo v súlade so súvisiacimi vnútroštátnymi právnymi predpismi.
Článok 13
Strany sa zaväzujú upraviť ustanovenia tejto dohody o vzájomnom obchode s tovarom podľa okolností vrátane situácie vzniknutej v budúcnosti pristúpením Tadžickej republiky do WTO. Rada pre spoluprácu môže stranám odporúčať tieto úpravy, ktoré môžu byť v prípade prijatia vykonané na základe dohody strán v súlade s ich príslušnými postupmi.
Článok 14
Táto dohoda nevylučuje zákazy alebo obmedzenia dovozu, vývozu alebo tranzitu tovaru odôvodnené verejnou mravnosťou, verejným poriadkom, verejnou bezpečnosťou, ochranou zdravia a života ľudí a zvierat alebo ochranou rastlín, ochranou prírodných zdrojov, ochranou národného bohatstva umeleckej, historickej alebo archeologickej hodnoty alebo ochranou duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva alebo predpismi týkajúcimi sa zlata a striebra. Tieto zákazy alebo obmedzenia však nesmú slúžiť ako prostriedky svojvoľnej diskriminácie alebo skrytého obmedzovania obchodu medzi stranami.
Článok 15
Obchod s textilnými výrobkami v kapitolách 50 až 63 kombinovanej nomenklatúry upravuje samostatná dvojstranná dohoda. Po skončení platnosti samostatnej dohody sa bude na textilné výrobky uplatňovať táto dohoda.
Článok 16
Obchod s jadrovým materiálom sa riadi ustanoveniami Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. V nevyhnutnom prípade sa obchod s jadrovým materiálom riadi osobitnou dohodou, ktorá sa uzatvorí medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Tadžickou republikou.
HLAVA IV
USTANOVENIA O PODNIKANÍ A INVESTOVANÍ
KAPITOLA I
PRACOVNÉ PODMIENKY
Článok 17
1.
S výhradou právnych predpisov, podmienok a postupov platných v každom členskom štáte sa spoločenstvo a členské štáty usilujú o to, aby zabezpečili, že tadžickí štátni príslušníci zamestnaní a bývajúci v súlade so zákonmi na území členského štátu nebudú diskriminovaní na základe štátnej príslušnosti v porovnaní s vlastnými štátnymi príslušníkmi dotknutého členského štátu, pokiaľ ide o pracovné podmienky, odmenu alebo prepustenie zo zamestnania.
2.
S výhradou právnych predpisov, podmienok a postupov platných v Tadžickej republike sa Tadžická republika usiluje zabezpečiť, aby štátni príslušníci členského štátu zamestnaní a bývajúci na jej území v súlade so zákonmi neboli diskriminovaní na základe štátnej príslušnosti v porovnaní s jej vlastnými štátnymi príslušníkmi, pokiaľ ide o pracovné podmienky, odmenu alebo prepustenie zo zamestnania.
Článok 18
Rada pre spoluprácu posúdi, akým spôsobom možno zlepšiť pracovné podmienky podnikateľov v súlade s medzinárodnými záväzkami strán, najmä záväzkami uvedenými v dokumente Bonnskej konferencie KBSE.
Článok 19
Rada pre spoluprácu vydáva odporúčania na vykonávanie článkov 17 a 18.
KAPITOLA II
PODMIENKY OVPLYVŇUJÚCE ZAKLADANIE A ČINNOSŤ SPOLOČNOSTÍ
Článok 20
1.
Spoločenstvo a jeho členské štáty poskytnú pri zakladaní tadžických spoločností podľa článku 22 písm. d) nie menej výhodné zaobchádzanie ako v prípade spoločností z tretích krajín.
2.
Bez toho, aby boli dotknuté výhrady uvedené v prílohe II, spoločenstvo a jeho členské štáty poskytnú pri činnosti dcérskych spoločností tadžických spoločností založených na svojom území zaobchádzanie, ktoré nie je menej výhodné ako zaobchádzanie poskytnuté pri činnosti spoločností spoločenstva.
3.
Spoločenstvo a jeho členské štáty poskytnú dcérskym spoločnostiam tadžických spoločností založených na ich území pri ich činnosti nie menej výhodné zaobchádzanie ako dcérskym spoločnostiam spoločností z tretích krajín.
4.
Tadžická republika poskytne pri zakladaní spoločností zo spoločenstva podľa článku 22 písm. d) nie menej výhodné zaobchádzanie ako tadžickým spoločnostiam alebo spoločnostiam z tretích krajín, podľa toho, ktoré z nich je priaznivejšie.
5.
Tadžická republika poskytne dcérskym spoločnostiam alebo pobočkám spoločností spoločenstva založených na jej území pri ich činnosti nie menej výhodné zaobchádzanie ako tadžickým spoločnostiam alebo pobočkám alebo spoločnostiam alebo pobočkám z tretích krajín, podľa toho, ktoré z nich je priaznivejšie.
Článok 21
1.
Ustanovenia článku 20 sa nevzťahujú na leteckú dopravu, vnútrozemskú vodnú dopravu a námornú dopravu.
2.
Pokiaľ však ide o činnosti, ktoré prevádzkujú agentúry lodnej dopravy pri poskytovaní služieb medzinárodnej námornej dopravy, vrátane intermodálnej činnosti, ktorá zahŕňa námornú dopravu, umožní každá strana spoločnostiam druhej strany byť podnikateľsky prítomná na svojom území formou dcérskych spoločností alebo pobočiek, a to za podmienok zakladania a činnosti, ktoré nie sú menej výhodné ako podmienky, ktoré poskytla svojim vlastným spoločnostiam alebo dcérskym spoločnostiam či pobočkám spoločností ktorejkoľvek tretej krajiny, podľa toho, ktoré z nich sú výhodnejšie.
Medzi tieto činnosti okrem iného patrí:
a)
uvádzanie na trh a predaj služieb námornej dopravy a súvisiacich služieb prostredníctvom priameho styku so zákazníkmi od cenových ponúk až po fakturáciu, bez ohľadu na to, či sú tieto služby poskytované alebo ponúkané samotným dodávateľom služieb alebo ich poskytujú dodávatelia služieb, s ktorými má predajca služieb uzatvorené trvalé obchodné dohody;
b)
nákup a využívanie všetkých dopravných alebo súvisiacich služieb vrátane služieb všetkých druhov vnútroštátnej dopravy, najmä vnútrozemskej vodnej, cestnej a železničnej dopravy, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie integrovaných služieb, a to na vlastný účet alebo na účet zákazníkov (a na ďalší predaj zákazníkom);
c)
príprava podkladov pre prepravné, colné alebo iné doklady týkajúce sa pôvodu a povahy prepravovaného tovaru;
d)
poskytovanie obchodných informácií všetkými prostriedkami vrátane počítačových informačných systémov a elektronickej výmeny dát (s výhradou nediskriminačných obmedzení v oblasti elektronickej komunikácie);
e)
uzatváranie obchodných dohôd vrátane kapitálových účastí spoločnosti a zamestnávanie pracovníkov vybraných na mieste (alebo v prípade zahraničných pracovníkov s výhradou príslušných ustanovení tejto dohody) s inou miestnou agentúrou lodnej dopravy;
f)
konanie v mene spoločnosti, okrem iného, pri zaraďovaní zastávok plavidla alebo pri prevzatí nákladu, ak je to potrebné.
Článok 22
Na účely tejto dohody sa pod pojmom:
a)
„spoločnosť spoločenstva“ alebo „tadžická spoločnosť“ rozumie spoločnosť, ktorá bola založená v súlade s právnymi predpismi členského štátu, prípadne Tadžickej republiky, a ktorá má svoje sídlo, ústredie alebo hlavné miesto svojej činnosti na území spoločenstva, prípadne na území Tadžickej republiky. Ak však spoločnosť založená v súlade s právnymi predpismi členského štátu, prípadne Tadžickej republiky, má iba svoje sídlo na území spoločenstva, prípadne na území Tadžickej republiky, považuje sa za spoločnosť spoločenstva, prípadne za tadžickú spoločnosť, ak má jej činnosť skutočnú a nepretržitú väzbu s hospodárstvom jedného z členských štátov, prípadne Tadžickej republiky;
b)
„dcérska spoločnosť“ rozumie spoločnosť, ktorá je prvou spoločnosťou účinne ovládaná;
c)
„pobočka“ spoločnosti rozumie prevádzka, ktorá nemá právnu subjektivitu, pôsobí dojmom trvalosti, napr. ako rozšírenie materskej spoločnosti, má svoje vedenie a je materiálne vybavená pre dojednávanie obchodov s tretími stranami, takže tieto strany, aj keď vedia, že v prípade potreby existuje právna väzba na materskú spoločnosť, ktorej ústredie sa nachádza v zahraničí, nemusia rokovať priamo s touto materskou spoločnosťou, ale môžu uzatvárať obchodné transakcie v prevádzke, ktorá je rozšírením materskej spoločnosti;
d)
„zakladanie“ rozumie právo spoločností spoločenstva alebo tadžických spoločností, tak ako sú vymedzené v písmene a), začať hospodársku činnosť vytvorením dcérskych spoločností a pobočiek v Tadžickej republike alebo v spoločenstve;
e)
„činnosť“ rozumie vykonávanie hospodárskych činností;
f)
„hospodárske činnosti“ rozumejú činnosti priemyselnej či obchodnej povahy a výkon slobodných povolaní.
Pokiaľ ide o medzinárodnú námornú dopravu vrátane intermodálnej dopravy, do ktorej patrí námorná doprava, štátni príslušníci členských štátov, prípadne Tadžickej republiky, ktorí sa usadili mimo spoločenstva, prípadne Tadžickej republiky, a spoločnosti lodnej dopravy založené mimo spoločenstva, prípadne Tadžickej republiky, a ovládané štátnymi príslušníkmi členského štátu, prípadne štátnymi príslušníkmi Tadžickej republiky, požívajú výhody plynúce z tejto kapitoly a z kapitoly III, ak sú ich plavidlá registrované v tomto členskom štáte, prípadne v Tadžickej republike, a to v súlade s ich príslušnými právnymi predpismi.
Článok 23
1.
Bez ohľadu na ďalšie ustanovenia tejto dohody sa stranám nebráni v tom, aby prijali ochranné opatrenia vrátane opatrení na ochranu investorov, vkladateľov, poistencov alebo osôb, voči ktorým má poskytovateľ finančných služieb fiduciárnu povinnosť, či opatrenia na zabezpečenie integrity a stability finančného systému. V prípadoch, keď tieto opatrenia nie sú v súlade s ustanoveniami tejto dohody, nemôžu sa použiť ako prostriedok, ako sa vyhnúť záväzkom strany vyplývajúcim z tejto dohody.
2.
Žiadne ustanovenie tejto dohody nemožno vykladať tak, že by strana mala povinnosť zverejniť informácie o obchodoch a účtovníctve jednotlivých zákazníkov alebo akékoľvek dôverné alebo chránené informácie, ktoré majú verejné subjekty.
3.
Na účely tejto dohody sa pod pojmom „finančné služby“ rozumejú činnosti uvedené v prílohe III.
Článok 24
Ustanovenia tejto dohody nebránia tomu, aby strana prijala opatrenia nevyhnutné na to, aby zabránila obchádzaniu svojich opatrení týkajúcich sa prístupu tretích krajín na svoj trh pomocou ustanovení tejto dohody.
Článok 25
1.
Bez ohľadu na ustanovenia kapitoly I tejto hlavy majú spoločnosti spoločenstva alebo tadžické spoločnosti založené na území Tadžickej republiky, prípadne na území spoločenstva, právo, aby v súlade s právnymi predpismi platnými v hostiteľskej krajine, kde došlo k založeniu, zamestnali alebo aby ich dcérske spoločnosti alebo pobočka na území Tadžickej republiky, prípadne spoločenstva, zamestnala zamestnancov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členských štátov spoločenstva, prípadne Tadžickej republiky, a to za predpokladu, že títo zamestnanci sú kľúčovým personálom podľa odseku 2 tohto článku a že sú zamestnaní výlučne týmito spoločnosťami alebo pobočkami. Povolenie na pobyt a pracovné povolenie platia pre týchto zamestnancov iba v období výkonu tohto zamestnania.
2.
Kľúčovým personálom vyššie uvedených spoločností (ďalej len „organizácia“) sú „osoby prevedené v rámci spoločnosti“, ako sú vymedzené v písmene c), a ktoré patria do nasledujúcich kategórií, a to za predpokladu, že organizácia má právnu subjektivitu a že dotknuté osoby ňou boli zamestnané alebo boli spoločníkmi (iní ako väčšinoví akcionári) tejto organizácie aspoň počas jedného roka pred týmto prevedením:
a)
vedúci pracovníci organizácie, ktorí predovšetkým riadia podnik a ktorí sú pod priamym dohľadom a vedením predstavenstva alebo akcionárov podniku alebo osôb s rovnocenným postavením, ktorých úlohy spočívajú v:
– riadení podniku, jeho oddelenia či útvaru,
– dohľade nad prácou iných kontrolujúcich, odborných a vedúcich zamestnancov a kontrole tejto práce,
– oprávnení prijímať a prepustiť zamestnancov alebo odporúčať ich prijatie a prepustenie a prijímaní iných opatrení týkajúcich sa zamestnancov, a to na základe právomocí, ktoré sú im zverené;
b)
osoby pracujúce v organizácii, ktoré majú výnimočné znalosti, ktoré sú nevyhnutné pre služby, výskumné zariadenia, technológie alebo riadenie podnikov. Posúdenie týchto znalostí môže odrážať okrem znalostí špecifických pre podnik aj vysokú úroveň kvalifikácie súvisiacu s druhom práce alebo obchodu, ktorá vyžaduje zvláštne technické znalosti, vrátane profesií vyžadujúcich akreditáciu;
c)
„osobou prevedenou v rámci spoločností“ sa rozumie fyzická osoba, ktorá pracuje v organizácii na území strany a ktorá je dočasne prevedená v súvislosti s výkonom hospodárskych činností na územie druhej strany; dotknutá organizácia musí mať hlavnú prevádzku na území strany a prevedenie sa musí uskutočniť do pobočky alebo dcérskej spoločnosti tejto organizácie skutočne vykonávajúcej podobnú hospodársku činnosť na území druhej strany.
Článok 26
1.
Strany vynaložia maximálne úsilie, aby sa vyhli prijímaniu takých opatrení alebo vykonávaniu takých činností, ktoré by sprísnili podmienky zakladania a činnosti spoločností oboch strán navzájom v porovnaní so situáciou existujúcou ku dňu predchádzajúcemu dňu podpisu tejto dohody.
2.
Ustanoveniami tohto článku nie sú dotknuté ustanovenia článku 34; situácia, na ktorú sa vzťahuje článok 34, sa riadi výlučne jeho ustanoveniami s výnimkou akéhokoľvek iného ustanovenia.
3.
V duchu partnerstva a spolupráce a v súvislosti s ustanoveniami článku 40 informuje vláda Tadžickej republiky spoločenstvo o svojich zámeroch predložiť nové právne predpisy alebo prijať nové opatrenia, ktoré môžu sprísniť podmienky zakladania a činnosti dcérskych spoločností a pobočiek spoločností spoločenstva v Tadžickej republike v porovnaní so situáciou existujúcou ku dňu predchádzajúcemu dňu podpisu tejto dohody. Spoločenstvo môže od Tadžickej republiky požadovať návrhy týchto právnych predpisov alebo opatrení a viesť o nich konzultácie.
4.
V prípadoch, ak by zavedenie nových právnych predpisov alebo opatrení sprísnilo podmienky na činnosť dcérskych spoločností a pobočiek spoločností spoločenstva založených v Tadžickej republike v porovnaní so situáciou existujúcou ku dňu podpisu tejto dohody, nebudú sa tieto predpisy po dobu troch rokov od nadobudnutia ich účinnosti vzťahovať na dcérske spoločnosti a pobočky už založené v Tadžickej republike v okamihu nadobudnutia účinnosti takého predpisu.
KAPITOLA III
CEZHRANIČNÉ POSKYTOVANIE SLUŽIEB MEDZI SPOLOČENSTVOM A TADŽICKOU REPUBLIKOU
Článok 27
1.
V súlade s ustanoveniami tejto kapitoly sa strany zaväzujú podniknúť kroky nevyhnutné na to, aby spoločnostiam spoločenstva alebo tadžickým spoločnostiam, ktoré sú založené na území strany, ktorá nie je totožná so stranou osoby, pre ktorú sú služby určené, postupne dovolili poskytovať služby a zoberú pritom do úvahy rozvoj odvetví služieb na území oboch strán.
2.
Rada pre spoluprácu vydá odporúčania na vykonávanie odseku 1.
Článok 28
Strany spolupracujú s cieľom rozvíjať trhovo orientované odvetvia služieb v Tadžickej republike.
Článok 29
1.
Strany sa zaväzujú účinne vykonávať zásadu neobmedzeného prístupu na medzinárodné námorné trhy a k medzinárodnej námornej doprave na obchodnom základe.
a)
Uvedeným ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z Dohovoru OSN o kódexe vedenia námorných konferencií, ktorý platí pre jednu alebo druhú stranu tejto dohody. Spoločnosti, ktoré nie sú členmi konferencie, môžu vykonávať svoju činnosť v súťaži s konferenciou, ak dodržiavajú zásadu zdravej hospodárskej súťaže na obchodnom základe.
b)
Strany potvrdzujú svoj záväzok zachovať prostredie slobodnej súťaže ako základnú črtu obchodu s voľne uloženým suchým a tekutým nákladom.
2.
Pri vykonávaní zásad uvedených v odseku 1 strany:
a)
nebudú od nadobudnutia platnosti tejto dohody používať žiadne ustanovenia o zdieľaní nákladu, ktoré sú súčasťou dvojstranných dohôd uzatvorených medzi členskými štátmi spoločenstva a bývalým Sovietskym zväzom;
b)
nezačlenia ustanovenia o zdieľaní nákladu do budúcich dvojstranných dohôd s tretími krajinami okrem výnimočných situácií, ak by plavebné spoločnosti z jednej alebo druhej strany tejto dohody inak nemali príležitosť účinne sa uchádzať o obchod do dotknutej tretej krajiny a z nej;
c)
v budúcich dvojstranných dohodách zakážu systém zdieľania nákladu v prípade voľne uloženého suchého a tekutého nákladu;
d)
pri nadobudnutí platnosti tejto dohody zrušia všetky jednostranné opatrenia, správne, technické a ostatné prekážky, ktoré by mohli mať obmedzujúce alebo diskriminačné účinky na slobodné poskytovanie služieb v medzinárodnej námornej doprave.
3.
Každá strana poskytne okrem iného plavidlám, ktoré prevádzkujú štátni príslušníci alebo spoločnosti druhej strany, zaobchádzanie, ktoré nie je menej priaznivé ako zaobchádzanie s jej vlastnými plavidlami, ak ide o prístup do prístavov otvorených medzinárodnému obchodu, využitie infraštruktúry a pomocných námorných služieb v prístavoch, ako aj o príslušné poplatky a úhrady, colné zariadenia a pridelenie kotvísk a infraštruktúry na nakládku a vykládku.
Článok 30
S cieľom zabezpečiť koordinovaný rozvoj dopravy medzi stranami prispôsobený ich obchodným potrebám môžu byť podmienky vzájomného prístupu na trh a poskytovania služieb v cestnej, železničnej a vnútrozemskej vodnej doprave, a prípadne i v leteckej doprave, upravené osobitnými dohodami, ktoré budú v prípade potreby dojednané stranami po nadobudnutí platnosti tejto dohody.
KAPITOLA IV
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 31
1.
Ustanovenia tejto hlavy sa použijú s výhradou obmedzení odôvodnených verejným záujmom, verejnou bezpečnosťou alebo verejným zdravím.
2.
Nepoužijú sa na činnosti, ktoré sú na území ktorejkoľvek strany spojené, hoci len príležitostne, s výkonom verejnej moci.
Článok 32
Na účely tejto hlavy žiadne ustanovenie tejto dohody nebráni stranám v používaní svojich právnych predpisov a nariadení, ktoré upravujú vstup a pobyt, zamestnanie, pracovné podmienky, usadenie fyzických osôb a poskytovanie služieb za predpokladu, že sa nebudú používať takým spôsobom, aby obmedzili alebo odstránili výhody, ktoré vznikli ktorejkoľvek strane na základe určitého ustanovenia tejto dohody. Týmto ustanovením nie je dotknuté uplatňovanie článku 31.
Článok 33
Ustanovenia kapitol II, III a IV sa vzťahujú rovnako aj na spoločnosti, ktoré sú spoločne ovládané alebo spoločne vlastnené tadžickými spoločnosťami a spoločnosťami spoločenstva.
Článok 34
Zaobchádzanie, ktoré poskytne jedna strana druhej strane v zmysle tejto dohody odo dňa, ktorý predchádza o jeden mesiac deň nadobudnutia platnosti príslušných záväzkov vyplývajúcich zo Všeobecnej dohody o obchode so službami (GATS), ak ide o odvetvia alebo opatrenia, na ktoré sa vzťahuje GATS, nie je v žiadnom prípade výhodnejšie ako zaobchádzanie, ktoré táto strana poskytne v súlade s ustanoveniami GATS, a to v prípade, ak ide o každé odvetvie alebo čiastkové odvetvie služieb a spôsob ich poskytovania.
Článok 35
Na účely kapitol II, III a IV sa neprihliada na zaobchádzanie poskytnuté spoločenstvom, jeho členskými štátmi alebo Tadžickou republikou na základe záväzkov dohodnutých v dohodách o hospodárskej integrácii v súlade so zásadami článku V GATS.
Článok 36
1.
Doložka najvyšších výhod poskytnutá v súlade s ustanoveniami tejto hlavy sa nevzťahuje na daňové zvýhodnenie, ktoré strany poskytujú alebo budú poskytovať v budúcnosti na základe dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia alebo iných daňových dojednaní.
2.
Žiadne ustanovenie tejto hlavy nemožno vykladať tak, aby bránilo stranám podľa daňových ustanovení dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia a iných daňových dojednaní alebo podľa vnútroštátnych daňových právnych predpisov prijímať alebo uplatňovať opatrenia zamerané na zabránenie daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovej povinnosti.
3.
Žiadne ustanovenie tejto hlavy nemožno vykladať tak, aby bránilo členským štátom alebo Tadžickej republike pri uplatňovaní náležitých ustanovení ich daňových právnych predpisov rozlišovať medzi daňovými poplatníkmi, ktorí sa nenachádzajú v rovnakej situácii, najmä pokiaľ ide o miesto ich pobytu.
Článok 37
Bez toho, aby bol dotknutý článok 24, žiadne ustanovenie kapitol II, III a IV nemožno vykladať tak, aby oprávňovalo:
– štátnych príslušníkov členských štátov vstupovať alebo sa zdržiavať na území Tadžickej republiky a štátnych príslušníkov Tadžickej republiky vstupovať alebo sa zdržiavať na území spoločenstva v akomkoľvek postavení, najmä ako akcionár alebo spoločník v spoločnosti, vedúci pracovník alebo zamestnanec tejto spoločnosti, či dodávateľ alebo príjemca služieb;
– pobočky alebo dcérske spoločnosti tadžických spoločností v spoločenstve na to, aby zamestnávali alebo umožnili zamestnať na území spoločenstva štátnych príslušníkov Tadžickej republiky;
– tadžické dcérske spoločnosti alebo pobočky spoločností spoločenstva na to, aby zamestnávali alebo umožnili zamestnať na území Tadžickej republiky štátnych príslušníkov členských štátov;
– tadžické spoločnosti alebo pobočky alebo dcérske spoločnosti tadžických spoločností v spoločenstve na to, aby poskytovali tadžických štátnych príslušníkov na účel ich práce pre iné osoby a pod vedením týchto osôb na základe dočasných pracovných zmlúv;
– spoločnosti spoločenstva alebo tadžické dcérske spoločnosti alebo tadžické pobočky spoločností spoločenstva na to, aby poskytovali pracovníkov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členských štátov, na základe dočasných pracovných zmlúv.
KAPITOLA V
BEŽNÉ PLATBY A KAPITÁL
Článok 38
1.
Strany sa zaväzujú, že povolia všetky platby na bežný účet platobnej bilancie vo voľne zameniteľnej mene medzi rezidentmi spoločenstva a Tadžickej republiky, ktoré súvisia s pohybom tovaru, služieb alebo osôb uskutočnených v súlade s touto dohodou.
2.
Pokiaľ ide o transakcie na kapitálovom účte platobnej bilancie, odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody strany zabezpečia voľný pohyb kapitálu týkajúci sa priamych investícií uskutočnených v spoločnostiach, ktoré boli založené v súlade s právnymi predpismi hostiteľskej krajiny, investícií uskutočnených v súlade s kapitolou II a likvidácie a repatriácie týchto investícií a všetkého zisku z nich pochádzajúceho.
3.
Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 alebo odsek 5, odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody strany nezavedú nové devízové obmedzenia v súvislosti s pohybom kapitálu a bežnými platbami spojenými s týmto pohybom medzi rezidentmi spoločenstva a Tadžickej republiky a nesprísnia platné predpisy.
4.
Strany vykonajú konzultácie s cieľom uľahčiť pohyb iných druhov kapitálu ako tých, ktoré sa uvádzajú v odseku 2 medzi spoločenstvom a Tadžickou republikou, aby podporili ciele tejto dohody.
5.
Pokiaľ nebude dosiahnutá úplná zameniteľnosť tadžickej meny podľa článku VIII stanov Medzinárodného menového fondu (MMF), môže Tadžická republika v rámci tohto článku za výnimočných okolností uplatniť devízové obmedzenia spojené s poskytnutím alebo prijatím krátkodobých a strednodobých finančných úverov, a to v takom rozsahu, v akom sú tieto obmedzenia zavedené voči Tadžickej republike pri poskytnutí týchto úverov a v akom sú prípustné na základe statusu Tadžickej republiky v MMF. Tadžická republika uplatní tieto obmedzenia nediskriminačným spôsobom. Obmedzenia majú čo možno najmenej narušovať uplatňovanie tejto dohody. O zavedení a o všetkých zmenách týchto opatrení informuje Tadžická republika bezodkladne Radu pre spoluprácu.
6.
Bez toho, aby tým boli dotknuté odseky 1 a 2, v prípadoch, keď za výnimočných okolností voľný pohyb kapitálu medzi spoločenstvom a Tadžickou republikou spôsobuje alebo môže spôsobiť vážne komplikácie vo fungovaní devízovej politiky alebo menovej politiky v spoločenstve alebo v Tadžickej republike, môže spoločenstvo, prípadne Tadžická republika, prijať ochranné opatrenia ohľadom pohybu kapitálu medzi spoločenstvom a Tadžickou republikou na obdobie nepresahujúce šesť mesiacov, ak sú tieto opatrenia bezpodmienečne nutné.
KAPITOLA VI
OCHRANA DUŠEVNÉHO, PRIEMYSELNÉHO A OBCHODNÉHO VLASTNÍCTVA
Článok 39
1.
Na základe ustanovení tohto článku a prílohy IV pokračuje Tadžická republika v zlepšovaní ochrany práv duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva tak, aby do konca piateho roka od nadobudnutia platnosti tejto dohody zabezpečila úroveň ochrany podobnú tej, ktorá existuje v spoločenstve, vrátane účinných prostriedkov na presadenie týchto práv.
2.
Do konca piateho roku odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody Tadžická republika pristúpi k mnohostranným dohovorom o právach duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva, ktoré sú uvedené v prílohe IV odseku 1, ktorých sú členské štáty stranami alebo ktoré členské štáty fakticky uplatňujú podľa príslušných ustanovení týchto dohovorov. Na uplatňovanie tohto ustanovenia poskytne spoločenstvo podporu tam, kde to bude možné.
HLAVA V
SPOLUPRÁCA V OBLASTI LEGISLATÍVY
Článok 40
1.
Strany uznávajú, že dôležitou podmienkou posilnenia hospodárskych väzieb medzi Tadžickou republikou a spoločenstvom je aproximácia existujúcich a budúcich právnych predpisov Tadžickej republiky s právnymi predpismi spoločenstva. Tadžická republika sa usiluje o to, aby sa jej právne predpisy postupne stali zlučiteľnými s právnymi predpismi spoločenstva.
2.
Aproximácia právnych predpisov sa týka najmä týchto oblastí: colné právo, právo obchodných spoločností, bankové právo a právo ostatných finančných služieb, účtovníctvo obchodných spoločností a dane, duševné vlastníctvo, ochrana pracovníkov na pracovisku, pravidlá hospodárskej súťaže vrátane súvisiacich otázok a postupov ovplyvňujúcich obchod, verejné obstarávanie, ochrana zdravia a života osôb, zvierat a rastlín, životné prostredie, ochrana spotrebiteľa, nepriame dane, technické predpisy a normy, právne predpisy a nariadenia v oblasti jadrovej energie, doprava a elektronické komunikácie.
3.
Spoločenstvo poskytne Tadžickej republike technickú pomoc pri vykonávaní týchto opatrení, ktorá môže okrem iného zahŕňať:
– výmenu odborníkov,
– včasné poskytnutie informácií, najmä o príslušných právnych predpisoch,
– organizovanie seminárov,
– vzdelávanie pracovníkov pracujúcich v oblasti navrhovania a implementácie legislatívy,
– pomoc pri preklade acquis communautaire v príslušných odboroch.
4.
Strany sa dohodli, že spoločne preskúmajú spôsoby uplatňovania právnych predpisov oboch strán týkajúcich sa hospodárskej súťaže v prípadoch, ak sa týkajú obchodovania medzi nimi.
HLAVA VI
SOCIÁLNA A EKONOMICKÁ SPOLUPRÁCA
Článok 41
1.
Spoločenstvo a Tadžická republika založia hospodársku spoluprácu s cieľom prispieť k procesu hospodárskej reformy a obnovy a k udržateľnému rozvoju Tadžickej republiky. Táto spolupráca posilní existujúce hospodárske väzby v záujme oboch strán.
2.
Politiky a ďalšie opatrenia sú pripravované tak, aby podporili hospodárske a spoločenské reformy a reštrukturalizáciu hospodárskych systémov v Tadžickej republike, a riadia sa zásadami udržateľnosti a harmonického spoločenského rozvoja; súčasne sa do nich v plnom rozsahu začlenia dopady na životné prostredie a boj proti chudobe.
3.
Na tento účel sa spolupráca sústredí najmä na hospodársky a sociálny rozvoj, na rozvoj ľudských zdrojov, podporu podnikov (vrátane privatizácie, investícií a rozvoja finančných služieb), na poľnohospodárstvo a potravinárstvo (vrátane potravinovej bezpečnosti), vodné hospodárstvo, energetiku (vrátane elektriny z vodnej energie) a civilnú jadrovú bezpečnosť, zdravie a boj proti chudobe, dopravu, poštové služby, elektronické komunikácie, cestovný ruch, ochranu životného prostredia, cezhraničné aktivity a regionálnu spoluprácu.
4.
Osobitnú pozornosť treba venovať opatreniam, ktoré umožnia posilniť hospodársky potenciál Tadžickej republiky a regionálnu spoluprácu.
5.
Vo vhodných prípadoch môže byť hospodárska spolupráca a ďalšie formy spolupráce upravené v tejto dohode podporované technickou pomocou poskytnutou spoločenstvom, pričom sa do úvahy vezme príslušné komunitárne nariadenie Rady týkajúce sa technickej pomoci nezávislým štátom, priority dohodnuté v indikatívnom programe týkajúcom sa technickej pomoci, ktorú poskytne spoločenstvo strednej Ázii, a jeho uplatňovanie v Tadžickej republike a stanovené koordinačné a vykonávacie postupy. Tadžická republika môže súčasne využívať ostatné programy spoločenstva v súlade s príslušnými nariadeniami prijatými Radou.
Článok 42
Spolupráca v oblasti obchodu s tovarom a službami
Strany vzájomne spolupracujú s cieľom zabezpečiť, aby sa medzinárodný obchod Tadžickej republiky uskutočňoval v súlade s pravidlami WTO. Spoločenstvo poskytne Tadžickej republike na tento účel technickú pomoc.
Takáto spolupráca zahŕňa konkrétne oblasti priamo súvisiace so zjednodušením obchodu, najmä s cieľom pomôcť Tadžickej republike dať do súladu ustanovenia jej právnych predpisov a nariadení s pravidlami WTO, a tak čo najskôr splniť podmienky vstupu do tejto organizácie. Tieto oblasti zahŕňajú:
– formulovanie politiky obchodu a s ňou súvisiace otázky vrátane platieb a clearingových mechanizmov,
– vypracovanie návrhov súvisiacich právnych predpisov.
Článok 43
Spolupráca v priemysle
1.
Spolupráca sa zameria predovšetkým na podporu:
– rozvoja podnikateľských väzieb medzi hospodárskymi subjektmi oboch strán vrátanie väzieb medzi malými a strednými podnikmi,
– účasti spoločenstva na úsilí Tadžickej republiky o reštrukturalizáciu jej priemyslu,
– zlepšenia riadenia,
– zlepšenia kvality priemyselných výrobkov a ich prispôsobenia medzinárodným normám,
– rozvoja uspokojivej výrobnej a spracovateľskej kapacity v odvetví surovín,
– zavedenia vhodných obchodných pravidiel a praktík vrátane uvedenia výrobkov na trh,
– ochrany životného prostredia,
– konverzie zbrojárskych podnikov,
– vzdelávania pracovníkov.
2.
Ustanoveniami tohto článku nie je dotknuté uplatňovanie pravidiel spoločenstva v oblasti hospodárskej súťaže, ktoré platia pre podniky.
Článok 44
Podpora a ochrana investícií
1.
S prihliadnutím na zodpovedajúce právomoci a pôsobnosti spoločenstva a členských štátov sa spolupráca usiluje o vytvorenie priaznivého prostredia pre domáce i zahraničné súkromné investovanie, predovšetkým vytvorením lepších podmienok na ochranu investícií, prevod kapitálu a výmenu informácií o investičných príležitostiach.
2.
Medzi ciele spolupráce patria najmä:
– vo vhodných prípadoch uzatvorenie dohôd medzi členskými štátmi a Tadžickou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia,
– vytvorenie priaznivých podmienok na získanie zahraničných investícií do tadžického hospodárstva,
– vypracovanie stabilného a primeraného obchodného práva a podmienok obchodu a výmena informácií o zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych postupoch v oblasti investícií,
– výmena informácií o investičných príležitostiach okrem iného vo forme obchodných veľtrhov, výstav, obchodných týždňov a iných akcií.
Článok 45
Verejné obstarávanie
Strany spolupracujú, aby vytvorili podmienky na otvorené a konkurenčné zadávanie zákaziek na dodanie tovaru a služieb, najmä prostredníctvom výzvy na predloženie ponúk do verejnej súťaže.
Článok 46
Spolupráca v oblasti noriem a posudzovania zhody
1.
Cieľom spolupráce medzi stranami je podporiť zosúladenie s medzinárodne dohovorenými kritériami, zásadami a usmerneniami, ktoré sa dodržujú v oblasti metrológie, noriem a posudzovania zhody, a uľahčiť vzájomné uznávanie v oblasti posudzovania zhody, ako aj zlepšiť kvalitu tadžických výrobkov.
2.
Na tento účel sa strany usilujú o spoluprácu pri projektoch technickej pomoci, ktoré:
– podporujú vhodnú spoluprácu s organizáciami a inštitúciami, ktoré sa špecializujú v týchto oblastiach,
– podporujú používanie technických predpisov spoločenstva a uplatňovanie európskych noriem a postupov posudzovania zhody,
– umožnia výmenu skúseností a technických informácií v oblasti riadenia kvality.
Článok 47
Baníctvo a suroviny
1.
Strany majú za cieľ zvýšiť investície a obchod v oblasti baníctva a surovín vrátane neželezných kovov.
2.
Spolupráca sa zameria predovšetkým na:
– výmenu informácií o rozvoji v odvetví baníctva a v odvetví neželezných kovov,
– vytvorenie právneho rámca pre spoluprácu,
– obchodné otázky,
– prijatie a uplatňovanie právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia,
– odbornú prípravu,
– bezpečnosť v banskom priemysle.
Článok 48
Spolupráca v oblasti vedy a techniky
1.
Strany v rámci vzájomnej výhodnosti podporujú spoluprácu v oblasti civilného vedeckého výskumu a technického vývoja a s prihliadnutím na dostupnosť zdrojov podporujú aj primeraný prístup k svojim programom s výhradou vhodnej a účinnej ochrany práv duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva.
2.
Spolupráca v oblasti vedy a techniky zahŕňa predovšetkým:
– výmenu vedeckých a technických informácií,
– spoločné činnosti v rámci výskumu a vývoja,
– činnosti odbornej prípravy a programy mobility pre vedcov, výskumníkov a technikov oboch strán zapojených do vedeckého výskumu a technického rozvoja.
V prípadoch, keď má táto spolupráca formu činnosti zahrňujúcu vzdelávanie a/alebo odbornú prípravu, uskutoční sa v súlade s článkom 49.
Na základe spoločnej dohody môžu obe strany spolupracovať v oblasti vedy a techniky inými formami.
Pri uskutočňovaní tejto spolupráce sa venuje osobitná pozornosť presunu vedcov, inžinierov, výskumníkov a technikov, ktorí sú alebo boli zapojení do výskumu výroby zbraní hromadného ničenia alebo do výskumu a výroby zbraní hromadného ničenia.
3.
Spolupráca podľa tohto článku sa uskutoční na základe osobitných opatrení dohovorených a uzatvorených v súlade s postupmi prijatými každou zo strán a obsahujúcimi okrem iného príslušné ustanovenia o právach duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva.
Článok 49
Vzdelávanie a odborná príprava
1.
Strany spolupracujú s cieľom zvýšiť úroveň všeobecného vzdelávania a odbornej kvalifikácie v Tadžickej republike, a to vo verejnom i v súkromnom sektore.
2.
Spolupráca sa zameria najmä na:
– modernizáciu systému vysokého školstva a odbornej prípravy v Tadžickej republike vrátane systému certifikácií vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií a vysokoškolských diplomov;
– odbornú prípravu vedúcich pracovníkov vo verejnom a súkromnom sektore a štátnych úradníkov v prioritných oblastiach, ktoré budú určené;
– spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami a medzi vzdelávacími inštitúciami a firmami;
– mobilitu učiteľov, absolventov, úradníkov, mladých vedcov a výskumníkov a mladých ľudí;
– podporu výučby v oblasti európskych štúdií v rámci príslušných inštitúcií;
– výučbu jazykov spoločenstva;
– postgraduálnu odbornú prípravu konferenčných tlmočníkov;
– odbornú prípravu novinárov;
– odbornú prípravu školiteľov.
3.
Prípadná účasť jednej strany v rôznych programoch v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy druhej strany sa bude posudzovať v súlade s ich príslušnými postupmi a v prípadoch potreby sa následne vytvorí inštitucionálny rámec a plány spolupráce vychádzajúce z účasti Tadžickej republiky v programe spoločenstva TEMPUS.
Článok 50
Poľnohospodárstvo a poľnohospodársko-priemyselné odvetvie
Cieľom spolupráce v tejto oblasti je podporiť reformu poľnohospodárstva a poľnohospodárskych štruktúr, modernizáciu, boj proti chorobám, privatizáciu a reštrukturalizáciu poľnohospodárstva, chov, poľnohospodársko-priemyselné odvetvie a odvetvie služieb v Tadžickej republike, rozvoj domácich a zahraničných trhov pre tadžické produkty v podmienkach zabezpečujúcich ochranu životného prostredia a s prihliadnutím na nevyhnutnosť zlepšiť zabezpečenie dodávok potravín, rozvoj poľnohospodársko-priemyselného komplexu, spracovanie a distribúciu poľnohospodárskych produktov. Strany majú taktiež za cieľ postupnú aproximáciu tadžických noriem s technickými predpismi spoločenstva ohľadom priemyselných a poľnohospodársko-potravinárskych produktov vrátane hygienických a rastlinnolekárskych noriem.
Článok 51
Energetika
1.
Spolupráca sa uskutočňuje v rámci zásad trhovej ekonomiky a Európskej energetickej charty a rozvíja sa na podklade postupujúcej integrácie európskych energetických trhov.
2.
Spolupráca sa sústreďuje na tvorbu a rozvoj energetickej politiky a okrem iného zahŕňa:
– zlepšenie v oblasti riadenia a regulácie odvetvia energetiky v súlade s trhovou ekonomikou,
– zlepšenie dodávok energie vrátane bezpečnosti dodávok energie spôsobom, ktorý je priaznivý z ekonomického a ekologického hľadiska,
– podporu úspor energie a energetickej účinnosti a uplatňovanie Protokolu Energetickej charty o energetickej účinnosti a súvisiacich aspektoch životného prostredia,
– modernizáciu energetickej infraštruktúry,
– zlepšenie energetických technológií pri dodávke a konečnej spotrebe pre všetky druhy energie,
– riadenie a technickú odbornú prípravu v odvetví energetiky,
– prepravu a tranzit energetických materiálov a výrobkov,
– zavedenie množstva inštitucionálnych, právnych, daňových a ďalších podmienok, ktoré sú nevyhnutné na podporu zvýšenia obchodu a investícií v odvetví energetiky,
– rozvoj vodných a iných obnoviteľných energetických zdrojov.
3.
Strany si vymieňajú príslušné informácie o investičných projektoch v odvetví energetiky, najmä pokiaľ ide o výrobu energetických zdrojov a o výstavbu a opravu ropovodov a plynovodov alebo iných prostriedkov na prepravu energetických výrobkov. Strany prikladajú osobitný význam spolupráci týkajúcej sa investovania v odvetví energetiky a spôsobov jeho regulovania. Spolupracujú s cieľom čo najúčinnejšie naplniť ustanovenia hlavy IV a článku 44, pokiaľ ide o investície v odvetví energetiky.
Článok 52
Životné prostredie a zdravie
1.
S ohľadom na Európsku energetickú chartu vyhlásenie Lucernskej konferencie z apríla 1993 a vyhlásenie Sofijskej konferencie z októbra 1995 a s prihliadnutím na Zmluvu o Energetickej charte, najmä na jej článok 19, a na Protokol Energetickej charty o energetickej účinnosti a súvisiacich environmentálnych aspektoch strany rozvíjajú a upevňujú svoju spoluprácu v oblasti životného prostredia a zdravia obyvateľstva.
2.
Spolupráca sa zameriava na ochranu životného prostredia, na boj proti akejkoľvek forme znečisťovania a zahŕňa najmä:
– účinné sledovanie znečisťovania a hodnotenie životného prostredia; systém informácií o stave životného prostredia,
– boj proti miestnemu, regionálnemu a cezhraničnému znečisťovaniu ovzdušia a vody,
– obnovu životného prostredia,
– udržateľnú, účinnú a z hľadiska životného prostredia šetrnú výrobu a využitie energie,
– bezpečnosť priemyselných zariadení,
– klasifikáciu chemikálií a bezpečné zaobchádzanie s nimi,
– kvalitu vody,
– znižovanie produkcie odpadu, jeho recykláciu a bezpečné zneškodnenie, vykonávanie Bazilejského dohovoru po jeho podpísaní,
– dopad poľnohospodárstva na životné prostredie, pôdnu eróziu, chemické znečisťovanie,
– ochranu lesov,
– zachovanie biologickej rozmanitosti chránených oblastí a udržateľného využívania a riadenia biologických zdrojov,
– územné plánovanie vrátane plánovania výstavby a urbanistického plánovania,
– využívanie ekonomických a daňových nástrojov,
– zmenu globálnej klímy,
– vzdelávanie v oblasti životného prostredia a uvedomelý vzťah k nemu,
– vykonávanie Dohovoru o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúcich hranice štátov uzatvoreného v Espoo.
3.
Spolupráca sa uskutočňuje najmä prostredníctvom:
– plánovania postupu v prípade katastrofy a iných núdzových situácií,
– výmeny informácií a odborníkov, najmä v oblasti prenosu čistých technológií a bezpečného a ekologického využívania biotechnológií,
– spoločných výskumných činností,
– prispôsobovania právnych predpisov normám spoločenstva,
– spolupráce na regionálnej úrovni vrátane spolupráce v rámci Európskej agentúry pre životné prostredie a na medzinárodnej úrovni,
– rozvoja stratégií, najmä týkajúcich sa globálnych a klimatických otázok a zameraných aj na dosiahnutie udržateľného rozvoja,
– štúdií o vplyvoch na životné prostredie.
4.
Strany sa snažia rozvíjať svoju spoluprácu v otázkach zdravia obyvateľstva najmä prostredníctvom technickej pomoci pri prevencii infekčných ochorení a v boji proti nim a na ochranu matiek a malých detí.
Článok 53
Doprava
Strany rozvíjajú a upevňujú svoju spoluprácu v oblasti dopravy.
Cieľom tejto spolupráce je okrem iného reštrukturalizácia a modernizácia dopravných systémov a sietí v Tadžickej republike a rozvoj a prípadne zabezpečenie zlučiteľnosti dopravných systémov v súvislosti s rozvojom globálnejšieho dopravného systému a označenie a spracovanie prioritných projektov a usilovať sa o pritiahnutie investícií na ich realizáciu.
Spolupráca zahŕňa najmä:
– modernizáciu riadenia a prevádzky cestnej dopravy, železníc a letísk,
– modernizáciu a rozvoj cestnej, železničnej, letiskovej infraštruktúry a infraštruktúry vodných ciest, ako aj pomocných systémov navigácie, vrátane modernizácie hlavných trás spoločného záujmu a transeurópskych spojení pre vyššie uvedené druhy dopravy, najmä v súvislosti s projektom Traceca,
– podporu a rozvoj multimodálnej dopravy,
– podporu spoločných programov výskumu a vývoja,
– prípravu právneho a inštitucionálneho rámca pre rozvoj a vykonávanie dopravnej politiky okrem iného zameranej na privatizáciu odvetví dopravy,
– zjednodušenie postupov pre všetky formy dopravy v regióne.
Článok 54
Elektronické komunikácie a poštové služby
Strany v rámci svojej právomoci a pôsobnosti rozšíria a upevnia spoluprácu v týchto oblastiach:
– vypracovanie politík a usmernení pre rozvoj odvetví elektronických komunikácií a poštových služieb,
– formulácia zásad tarifnej politiky a marketingu v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb,
– presun technológií a know-how, najmä v oblasti európskych technických noriem a systémov certifikácie,
– podpora rozvoja projektov pre elektronické komunikácie a poštové služby a získavanie investícií,
– zvyšovanie účinnosti a kvality poskytovania služieb elektronickej komunikácie a poštových služieb okrem iného prostredníctvom liberalizácie činností čiastkových odvetví,
– pokročilé používanie elektronických komunikácií, najmä v oblasti elektronického prevodu finančných prostriedkov,
– riadenie sietí elektronických komunikácií a ich optimalizácia,
– vhodný regulačný základ pre poskytovanie služieb elektronickej komunikácie a poštových služieb a pre využívanie spektra rádiových kmitočtov,
– odborná príprava v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb pre činnosť v trhových podmienkach.
Článok 55
Finančné služby a fiškálne inštitúcie
1.
Cieľom spolupráce v oblasti finančných služieb je najmä uľahčiť zapojenie Tadžickej republiky do všeobecne prijímaného systému vzájomného vyrovnania. Technická pomoc sa zameria na:
– rozvoj trhu s akciami a cennými papiermi,
– rozvoj bankových služieb, rozvoj spoločného trhu úverových zdrojov, zapojenie Tadžickej republiky do všeobecne prijímaného systému vzájomného vyrovnania,
– rozvoj poisťovacích služieb, ktoré by okrem iného vytvorili priaznivý rámec pre účasť spoločností spoločenstva pri zakladaní spoločných podnikov v odvetví poisťovníctva v Tadžickej republike, ako aj rozvoj poistenia vývozných úverov.
Táto spolupráca prispeje najmä k rozvoju vzťahov medzi stranami v odvetví finančných služieb.
2.
Strany spolupracujú pri rozvoji fiškálneho systému a fiškálnych inštitúcií v Tadžickej republike. Táto spolupráca zahŕňa výmenu informácií a skúseností vo fiškálnej oblasti a odborná príprava osôb zapojených do procesu tvorby a uplatňovania fiškálnej politiky.
Článok 56
Reštrukturalizácia a privatizácia podnikov
Uznávajúc, že privatizácia má zásadný význam pre trvalo udržateľné ekonomické oživenie, strany súhlasia so spoluprácou pri rozvoji potrebného inštitucionálneho, právneho a metodologického rámca. Osobitná pozornosť sa bude venovať správnosti a transparentnosti procesu privatizácie, výmene informácií a skúseností a vhodnej odbornej príprave v oblasti investičnej politiky.
Technická pomoc sa zameria najmä na:
– podporu rozvoja inštitucionálnej základne v rámci vlády Tadžickej republiky pri napomáhaní s definovaním a riadením procesu privatizácie,
– podporu rozvoja privatizačnej stratégie vlády Tadžickej republiky vrátane legislatívneho rámca a mechanizmov uplatňovania,
– podporu trhového prístupu k využívaniu pôdy a užívaciemu právu,
– reštrukturalizáciu spoločností, ktoré ešte nie sú pripravené na privatizáciu,
– rozvoj súkromných spoločností, najmä v oblasti malého a stredného podnikania,
– rozvoj investičných fondov.
Cieľom spolupráce je tiež prispieť k podpore investovania spoločenstva v Tadžickej republike.
Článok 57
Regionálny rozvoj
1.
Strany upevnia spoluprácu v oblasti regionálneho rozvoja a územného plánovania.
2.
Na tento účel strany podporujú výmenu informácií o regionálnej politike a politike územného plánovania a o metódach formulácie regionálnych politík medzi štátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi, pričom osobitný dôraz sa kladie na rozvoj znevýhodnených oblastí.
Ďalej podporujú priame styky medzi príslušnými regionálnymi a verejnými organizáciami, ktoré zodpovedajú za plánovanie regionálneho rozvoja, okrem iného s cieľom vymieňať si informácie o spôsoboch podporovania regionálneho rozvoja.
Článok 58
Spolupráca v sociálnej oblasti
1.
V oblasti zdravia a bezpečnosti rozvíjajú strany vzájomnú spoluprácu s cieľom zlepšiť okrem iného úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov.
Spolupráca zahŕňa najmä:
– vzdelávanie a odbornú prípravu v otázkach zdravia a bezpečnosti, pričom sa osobitná pozornosť venuje vysoko rizikovým odvetviam činnosti,
– rozvoj a podporu preventívnych opatrení na boj proti chorobám a iným chorobným stavom z povolania,
– prevenciu vážnych nehôd a nakladanie s jedovatými chemikáliami,
– výskum zameraný na rozvoj informácií a poznatkov o pracovnom prostredí a o zdraví a bezpečnosti pracovníkov.
2.
V oblasti zamestnanosti zahŕňa spolupráca najmä technickú pomoc pri:
– optimalizácii trhu práce,
– modernizácií služieb zameraných na hľadanie zamestnania a poradenských služieb,
– plánovaní a riadení programov reštrukturalizácie,
– podpore miestneho rozvoja zamestnanosti,
– výmene informácií o programoch pružného zamestnávania vrátane programov motivujúcich k samostatne zárobkovej činnosti a podporujúcich podnikanie.
3.
Strany venujú osobitnú pozornosť spolupráci v oblasti sociálnej ochrany, kam patrí najmä spolupráca pri plánovaní a vykonávaní reforiem sociálnej ochrany v Tadžickej republike.
Tieto reformy v Tadžickej republike majú za cieľ rozvíjať metódy ochrany, ktoré sú vlastné trhovému hospodárstvu a zahŕňajú všetky patričné formy sociálnej ochrany.
Článok 59
Cestovný ruch
Strany rozšíria a rozvinú vzájomnú spoluprácu, ktorá zahŕňa:
– uľahčenie cestovného ruchu,
– rozšírenie informačných tokov,
– prevod know-how,
– preštudovanie možností pre spoločné činnosti,
– spoluprácu medzi oficiálnymi orgánmi pre cestovný ruch vrátane prípravy reklamných materiálov,
– odbornú prípravu pre rozvoj cestovného ruchu.
Článok 60
Malé a stredné podniky
1.
Strany sa usilujú o rozvoj a posilnenie malých a stredných podnikov a ich združení a spoluprácu medzi malými a strednými podnikmi v spoločenstve a v Tadžickej republike.
2.
Spolupráca zahŕňa technickú pomoc, a to najmä v týchto oblastiach:
– vytvorenie legislatívneho rámca pre malé a stredné podniky,
– rozvoj vhodnej infraštruktúry na podporu malých a stredných podnikov; podporu komunikácie a obchodnej spolupráce medzi malými a strednými podnikmi v rámci Tadžickej republiky i za jej hranicami a na odbornú prípravu malých a stredných podnikov s cieľom získať potrebné schopnosti na prístup k financovaniu,
– odborná príprava v oblasti marketingu, účtovníctva a kontroly kvality produktov.
Článok 61
Informácie a komunikácia
Strany podporujú rozvoj moderných metód nakladania s informáciami, vrátane médií, a podporujú účinnú vzájomnú výmenu informácií. Za prioritu sa považujú programy zamerané na poskytovanie základných informácií o spoločenstve a Tadžickej republike širokej verejnosti vrátane prípadného prístupu do databáz s ohľadom na úplné dodržiavanie práv duševného vlastníctva.
Článok 62
Ochrana spotrebiteľa
Strany nadviažu úzku spoluprácu zameranú na dosiahnutie zlučiteľnosti svojich systémov ochrany spotrebiteľa. Táto spolupráca zahŕňa najmä výmenu informácií o legislatívnej činnosti a o inštitucionálnej reforme, vytvorenie stálych systémov vzájomného informovania o nebezpečných výrobkoch, skvalitnenie informácií poskytovaných spotrebiteľom najmä ohľadom cien a vlastností ponúkaných výrobkov a služieb, rozvoj výmen medzi zástupcami záujmov spotrebiteľov, väčšiu zlučiteľnosť politík ochrany spotrebiteľa a organizovanie seminárov a odborných stáží.
Článok 63
Colníctvo
1.
Cieľom spolupráce je zaistiť dodržiavanie všetkých ustanovení plánovaných na prijatie v súvislosti s obchodom a s poctivým obchodom a dosiahnuť zblíženie colného systému Tadžickej republiky s colným systémom spoločenstva.
2.
Spolupráca zahŕňa najmä:
– výmenu informácií,
– zlepšenie pracovných metód,
– zavedenie kombinovanej nomenklatúry a jednotného administratívneho dokladu,
– zjednodušenie kontrol a formalít pri nákladnej doprave,
– podporu zavádzania moderných colných informačných systémov,
– organizovanie seminárov a odborných stáží.
V prípade potreby sa poskytne technická pomoc.
3.
Bez toho, aby tým boli dotknuté ďalšie formy spolupráce uvedené v tejto dohode, najmä v hlave VIII, vzájomná pomoc medzi správnymi orgánmi strán v colných záležitostiach sa uskutoční v súlade s ustanoveniami protokolu, ktorý je pripojený k tejto dohode.
Článok 64
Spolupráca v oblasti štatistiky
Cieľom spolupráce v tejto oblasti je vytvorenie výkonného štatistického systému, ktorý poskytuje spoľahlivé štatistiky potrebné na podporu a sledovanie procesu sociálnych a hospodárskych reforiem a na príspevok k rozvoju súkromného podnikania v Tadžickej republike.
Strany spolupracujú najmä v týchto oblastiach:
– prispôsobenie tadžického štatistického systému medzinárodným metódam, normám a klasifikáciám,
– výmena štatistických informácií,
– poskytovanie makroekonomických a mikroekonomických štatistických informácií, ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie a riadenie hospodárskych reforiem.
Spoločenstvo poskytne na tento účel Tadžickej republike technickú pomoc.
Článok 65
Ekonomická veda
Strany uľahčia proces sociálnej a hospodárskej reformy a koordináciu hospodárskych politík vzájomnou spoluprácou smerujúcou k lepšiemu pochopeniu základných mechanizmov svojich hospodárstiev, ako aj koncepcie a vykonávania hospodárskej politiky v trhovom hospodárstve. S týmto cieľom si strany vymieňajú informácie o makroekonomických výkonoch a vyhliadkach.
Spoločenstvo poskytne technickú pomoc s cieľom:
– pomôcť Tadžickej republike v procese hospodárskej reformy poskytnutím odborného poradenstva a technickej pomoci,
– podporovať spoluprácu medzi ekonómami s cieľom urýchliť prevod know-how nevyhnutného pre návrh hospodárskych politík a poskytnúť značné rozšírenie výsledkov výskumu súvisiaceho s týmito politikami,
– zlepšiť schopnosť Tadžickej republiky formulovať ekonomické modely.
HLAVA VII
SPOLUPRÁCA V OBLASTIACH TÝKAJÚCICH SA DEMOKRACIE A ĽUDSKÝCH PRÁV
Článok 66
Strany spolupracujú vo všetkých otázkach týkajúcich sa založenia alebo posilnenia demokratických inštitúcií, predovšetkým tých, ktoré sú potrebné na posilnenie právneho štátu a ochranu ľudských práv a základných slobôd v súlade so zásadami medzinárodného práva a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).
Táto spolupráca zahŕňa programy technickej pomoci určené na poskytovanie pomoci, predovšetkým na prípravu príslušných právnych predpisov a nariadení, uplatňovanie týchto predpisov, fungovanie súdnych inštitúcií, úlohu štátu v otázkach spravodlivosti a fungovanie volebného systému. Programy technickej pomoci podľa vhodnosti zahŕňajú odbornú prípravu. Strany podporujú kontakty a výmeny medzi vnútroštátnymi, regionálnymi a súdnymi orgánmi, medzi členmi parlamentov a medzi mimovládnymi organizáciami.
HLAVA VIII
SPOLUPRÁCA V OBLASTI PREVENCIE NELEGÁLNYCH ČINNOSTÍ A PREVENCIE A KONTROLY NELEGÁLNEHO PRISŤAHOVALECTVA
Článok 67
Strany vytvoria spoluprácu zameranú na prevenciu nelegálnych činností, ako sú:
– nelegálne činnosti v hospodárskej oblasti vrátane korupcie;
– nelegálne transakcie týkajúce sa rôznych druhov tovaru, ako napr. priemyselné odpady, nedovolené obchodovanie so zbraňami;
– falšovanie.
Spolupráca vo vyššie uvedených oblastiach spočíva na vzájomných konzultáciách a úzkej súčinnosti. Zahŕňa poskytovanie technickej a administratívnej pomoci, predovšetkým pre:
– vypracovanie vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti prevencie nelegálnych činností;
– vytváranie informačných stredísk;
– posilňovanie účinnosti inštitúcií, ktoré pôsobia v oblasti prevencie nelegálnych činností;
– odborná príprava pracovníkov a rozvoj výskumných infraštruktúr;
– vypracovanie vzájomne prijateľných opatrení na boj proti nelegálnym činnostiam.
Článok 68
Pranie špinavých peňazí
1.
Strany súhlasia s potrebou vyvíjať úsilie a spolupracovať s cieľom zabrániť využívaniu svojich finančných systémov na pranie kapitálu pochádzajúceho z trestnej činnosti vo všeobecnosti a predovšetkým z nezákonného obchodovania s drogami.
2.
Spolupráca v tejto oblasti pozostáva predovšetkým z administratívnej a technickej pomoci s cieľom prijať vhodné normy na boj proti praniu špinavých peňazí, ktoré by boli porovnateľné s normami v tejto záležitosti, ktoré prijalo spoločenstvo a medzinárodné orgány, ktoré sú aktívne v tejto oblasti, predovšetkým medzinárodná akčná finančná skupina (FATF).
Článok 69
Boj proti drogám
V rámci svojich právomocí a kompetencií strany spolupracujú s cieľom zlepšiť efektívne uplatňovanie a účinnosť politík a opatrení na boj proti nezákonnej výrobe, ponuke a obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami, vrátane prevencie zneužívania chemických prekurzorov, ako aj s cieľom podporovať prevenciu a znižovanie dopytu po drogách. Pokiaľ ide o kontrolu chemických prekurzorov a iných esenciálnych látok, ktoré sa používajú na nezákonnú výrobu omamných a psychotropných látok, táto spolupráca sa opiera o normy, ktoré prijalo spoločenstvo a príslušné medzinárodné orgány, ako napr. orgány akčnej skupiny pre chemické výrobky. Spolupráca v tejto oblasti sa zakladá na vzájomnej konzultácii a úzkej koordinácii medzi stranami v súvislosti s cieľmi a opatreniami, ktoré sa majú prijať v rôznych oblastiach súvisiacich s bojom proti drogám.
Článok 70
Spolupráca v oblasti prisťahovalectva
1.
Strany opätovne potvrdzujú dôležitosť, ktorú prisudzujú spoločnému riadeniu migračných tokov medzi svojimi územiami. Aby sa posilnila spolupráca, začnú globálny dialóg zameraný na všetky otázky súvisiace s migráciami, ako je nelegálne prisťahovalectvo a obchodovane s ľuďmi, pričom sa otázky migrácie zahrnú do národných stratégií pre sociálny a ekonomický rozvoj domovských krajín migrantov.
2.
Spolupráca bude založená na posúdení špecifických potrieb, ktoré sa uskutoční v rámci vzájomnej konzultácie so stranami a bude sa realizovať v súlade s platnou legislatívou spoločenstva a vnútroštátnou legislatívou. Zameria sa predovšetkým na:
a)
vážne príčiny migrácií;
b)
vypracovanie a uplatňovanie zákonov a vnútroštátnych postupov vo veci medzinárodnej ochrany s cieľom vyhovieť ustanoveniam Ženevského dohovoru z roku 1951 o štatúte utečencov a jeho protokolu z roku 1967, ako aj akéhokoľvek iného regionálneho alebo medzinárodného nástroja na dodržiavanie zásady nenavracania;
c)
pravidlá povolenia vstupu, ako aj práva a štatút prijatých osôb, správne zaobchádzanie a integráciu legálnych migrantov do spoločnosti, vzdelávanie a odbornú prípravu legálnych migrantov a opatrenia na boj proti rasizmu a xenofóbii;
d)
vytvorenie účinnej preventívnej politiky proti nelegálnemu prisťahovalectvu a obchodovaniu s ľuďmi vrátane štúdia prostriedkov na boj proti zločineckým sieťam a organizáciám prevádzačov a obchodníkov a na ochranu obetí tohto druhu obchodovania;
e)
návrat, v ľudských a dôstojných podmienkach, osôb s nelegálnym pobytom vrátane podpory ich dobrovoľného návratu a ich opätovné prijatie v súlade s odsekom 3;
f)
oblasť víz, predovšetkým v bodoch spoločného záujmu;
g)
oblasť hraničných kontrol, predovšetkým v súvislosti s organizáciou, odbornou prípravou, lepšími postupmi a akýmikoľvek ďalšími opatreniami využívanými v teréne a v prípade potreby poskytovanie vybavenia, uvedomujúc si zároveň možné dvojaké použitie takého vybavenia.
3.
V rámci spolupráce zameranej na prevenciu a reguláciu nelegálneho prisťahovalectva sa strany dohodli na opätovnom prijatí svojich nelegálnych prisťahovalcov. Na tento účel:
– Tadžická republika súhlasí s opätovným prijatím svojich štátnych príslušníkov, ktorí sa nelegálne zdržiavajú na území niektorého členského štátu Európskej únie, na požiadanie daného štátu a bez ďalších formalít;
– každý členský štát Európskej únie súhlasí s opätovným prijatím svojich štátnych príslušníkov, ktorí sa nelegálne zdržiavajú na území Tadžickej republiky, na jej požiadanie a bez ďalších formalít.
Strany sa dohodli, že na požiadanie niektorej zo strán a v čo najkratšom možnom čase uzavrú zmluvu, ktorou sa budú riadiť osobitné povinnosti stanovené pre Tadžickú republiku a pre členské štáty Európskeho spoločenstva vo veci opätovného prijatia a ktorá bude obsahovať povinnosť opätovného prijatia štátnych príslušníkov iných krajín a osôb bez štátnej príslušnosti.
Na účely tejto dohody sa pod pojmom „strany“ bude rozumieť Európske spoločenstvo, každý jeho členský štát a Tadžická republika.
Článok 71
Boj proti terorizmu
Strany opätovne potvrdzujú dôležitosť boja proti terorizmu a v zhode s medzinárodnými dohovormi a svojimi právnymi predpismi a príslušnými nariadeniami spolupracujú pri prevencii a potlačovaní teroristických aktov. Budú tak konať predovšetkým:
– v rámci celkového uplatňovania rezolúcie 1373 Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov a ďalších rezolúcií Organizácie Spojených národov, dohovorov a iných medzinárodných nástrojov, ktoré súvisia s touto problematikou;
– výmenou informácií, v zhode s medzinárodnými a vnútroštátnymi zákonmi, o teroristických skupinách a ich podporných sieťach;
– výmenou názorov na prostriedky a metódy, ktoré sa používajú na boj proti terorizmu, vrátane technických oblastí a odbornej prípravy, a výmenou skúseností pri prevencii terorizmu.
HLAVA IX
KULTÚRNA SPOLUPRÁCA
Článok 72
Strany sa zaväzujú podporovať, povzbudzovať a uľahčovať kultúrnu spoluprácu. Vo vhodných prípadoch môžu byť predmetom spolupráce existujúce programy kultúrnej spolupráce spoločenstva alebo takéto programy jedného alebo viacerých členských štátov a môžu sa rozvíjať ďalšie činnosti spoločného záujmu.
HLAVA X
FINANČNÁ SPOLUPRÁCA
Článok 73
Na dosiahnutie cieľov tejto dohody a v súlade s článkami 74, 75 a 76 využíva Tadžická republika dočasnú finančnú pomoc poskytovanú spoločenstvom ako technickú pomoc vo forme grantov.
Článok 74
Táto finančná pomoc je pokrytá opatreniami v rámci programu TACIS a príslušným komunitárnym nariadením Rady. Tadžická republika môže rovnako využívať iné typy pomoci spoločenstva vzhľadom na potreby krajiny. Osobitná pozornosť sa bude venovať koncentrácii pomoci, koordinácii nástrojov pomoci a prepojeniu medzi rôznymi typmi humanitárnej pomoci spoločenstva, rehabilitácie a rozvoja. Boj proti chudobe bude zahrnutý do programov spoločenstva.
Článok 75
Ciele a oblasti finančnej pomoci spoločenstva sa určia v indikatívnom programe, ktorý bude zohľadňovať priority stanovené vzájomnou dohodou medzi spoločenstvom a Tadžickou republikou, s ohľadom na potreby Tadžickej republiky, na jej absorpčné schopnosti odvetví a na postup reforiem. Strany o tom budú informovať Radu pre spoluprácu.
Článok 76
S cieľom umožniť optimálne využitie dostupných zdrojov strany zaistia, aby sa pomoc spoločenstva poskytovala v úzkej súčinnosti s príspevkami z iných zdrojov, ktorými sú napríklad členské štáty, ďalšie krajiny a medzinárodné organizácie, ako napríklad Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj a Európska banka pre obnovu a rozvoj.
HLAVA XI
INŠTITUCIONÁLNE, VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 77
Zriaďuje sa Rada pre spoluprácu, ktorá dohliada na vykonávanie tejto dohody. Schádza sa pravidelne na úrovni ministrov v lehotách, ktoré si určí. Skúma všetky dôležité otázky, ktoré vznikajú v rámci tejto dohody, ako aj všetky ďalšie dvojstranné alebo medzinárodné otázky spoločného záujmu na dosiahnutie cieľov tejto dohody. Rada pre spoluprácu môže tiež po dohode strán vydávať vhodné odporúčania.
Článok 78
1.
Rada pre spoluprácu sa skladá z členov Rady Európskej únie a z členov Komisie Európskych spoločenstiev na jednej strane a z členov vlády Tadžickej republiky na druhej strane.
2.
Rada pre spoluprácu prijme svoj rokovací poriadok.
3.
Funkciu predsedu Rady pre spoluprácu striedavo vykonáva zástupca spoločenstva a člen vlády Tadžickej republiky.
Článok 79
1.
Rade pre spoluprácu pri výkone funkcií pomáha Výbor pre spoluprácu zložený zo zástupcov členov Rady Európskej únie a členov Komisie Európskych spoločenstiev na jednej strane a zo zástupcov vlády Tadžickej republiky na druhej strane, spravidla na úrovni vyšších štátnych úradníkov. Predsedníctvo Výboru pre spoluprácu striedavo vykonáva spoločenstvo a Tadžická republika.
Rada pre spoluprácu vo svojom rokovacom poriadku stanoví povinnosti Výboru pre spoluprácu, medzi ktoré patrí najmä príprava zasadnutí Rady pre spoluprácu, ako aj spôsob práce výboru.
2.
Rada pre spoluprácu môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich právomocí na Výbor pre spoluprácu, ktorý zaistí kontinuitu medzi jednotlivými zasadnutiami Rady pre spoluprácu.
Článok 80
Rada pre spoluprácu môže rozhodnúť o vytvorení ďalšieho výboru alebo orgánu, ktorý jej môže pomáhať pri výkone svojich funkcií, a určí jeho zloženie, povinnosti a spôsob jeho práce.
Článok 81
Pri skúmaní otázok, ktoré vzniknú v rámci tejto dohody vo vzťahu k ustanoveniu, ktoré sa týka niektorého článku niektorej zo zakladajúcich dohôd WTO, Rada pre spoluprácu vezme v čo najväčšej možnej miere do úvahy výklad, ktorý k danému článku všeobecne zastávajú členovia WTO.
Článok 82
Zriaďuje sa Parlamentný výbor pre spoluprácu. Tento výbor predstavuje fórum členov tadžického parlamentu a členov Európskeho parlamentu, kde sa schádzajú a vymieňajú si názory, predovšetkým na otázky súvisiace s politickým dialógom na parlamentnej úrovni. Výbor zasadá v lehotách, ktoré si sám určí.
Článok 83
1.
Parlamentný výbor pre spoluprácu sa skladá z členov Európskeho parlamentu na jednej strane a z členov tadžického parlamentu na druhej strane.
2.
Parlamentný výbor pre spoluprácu prijíma svoj rokovací poriadok.
3.
Parlamentnému výboru pre spoluprácu striedavo predsedá Európsky parlament a tadžický parlament v súlade s ustanoveniami prijatými v jeho rokovacom poriadku.
Článok 84
Parlamentný výbor pre spoluprácu môže od Rady pre spoluprácu požadovať akékoľvek informácie týkajúce sa vykonávania tejto dohody; Rada pre spoluprácu požadované informácie odovzdá parlamentnému výboru.
Parlamentný výbor pre spoluprácu bude informovaný o odporúčaniach Rady pre spoluprácu.
Parlamentný výbor pre spoluprácu môže Rade pre spoluprácu adresovať odporúčania.
Článok 85
1.
V rámci tejto dohody sa každá zo strán zaväzuje, že zaistí, aby fyzické osoby a právnické osoby druhej strany mali bez diskriminácie v porovnaní s ich vlastnými štátnymi príslušníkmi prístup k príslušným súdom a správnym orgánom strán, aby mohli obhajovať svoje individuálne práva a svoje vlastnícke práva vrátane práv týkajúcich sa duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva.
2.
V rámci svojich príslušných právomocí a pôsobností strany:
– odporučia prijatie rozhodcovského konania na riešenie sporov, ktoré vznikli na základe obchodných transakcií a spolupráce medzi hospodárskymi subjektmi spoločenstva a Tadžickej republiky;
– súhlasia s tým, že v prípadoch, keď sa spor predloží na rozhodcovské konanie, si každá strana sporu, s výnimkou prípadov, keď predpisy rozhodcovského centra vybraného stranami stanovia inak, môže zvoliť svojho vlastného rozhodcu bez ohľadu na jeho štátnu príslušnosť, a že predsedajúci tretí rozhodca alebo jediný rozhodca môže byť štátnym príslušníkom tretieho štátu;
– odporučia svojim hospodárskym subjektom, aby si po vzájomnej dohode vybrali právo, ktoré sa uplatní na ich zmluvy;
– podporia použitie rozhodcovských pravidiel vypracovaných Komisiou OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL) a vedenie rozhodcovského konania v rozhodcovskom centre signatárskeho štátu Dohovoru o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských nálezov podpísaného 10. júna 1958 v New Yorku.
Článok 86
Žiadne ustanovenie tejto dohody nebráni žiadnej zo strán, aby v rozsahu svojich príslušných právomocí a pôsobností prijala opatrenia:
a)
ktoré považuje za potrebné na to, aby sa zabránilo úniku informácií, ktoré sú v rozpore so základnými záujmami jej bezpečnosti;
b)
ktoré súvisia s výrobou alebo obchodom so zbraňami, strelivom alebo vojenským materiálom alebo s výskumom, vývojom alebo výrobou nevyhnutnou na jej obranné účely, za predpokladu, že takýmito opatreniami sa nezhoršia podmienky na hospodársku súťaž pre výrobky, ktoré nie sú výslovne určené na vojenské účely;
c)
ktoré považuje za podstatné pre zabezpečenie vlastnej bezpečnosti v prípade vážnych vnútroštátnych nepokojov ohrozujúcich zachovanie zákonnosti a poriadku, v čase vojny alebo vážneho medzinárodného napätia predstavujúceho hrozbu vojny alebo z dôvodu splnenia záväzkov, ktoré prijala s cieľom zachovať mier a medzinárodnú bezpečnosť;
d)
ktoré považuje za nevyhnutné na dodržanie svojich medzinárodných povinností a záväzkov pri kontrole priemyselného tovaru a techniky s civilným aj vojenským využitím.
Článok 87
1.
V oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, a bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek v nej obsiahnuté osobitné ustanovenia:
– opatrenia, ktoré Tadžická republika uplatňuje voči spoločenstvu, nesmú spôsobiť diskrimináciu medzi členskými štátmi, ich štátnymi príslušníkmi alebo ich spoločnosťami;
– opatrenia, ktoré spoločenstvo uplatňuje voči Tadžickej republike, nesmú spôsobiť diskrimináciu medzi tadžickými štátnymi príslušníkmi alebo jej spoločnosťami.
2.
Ustanovenia v odseku 1 sa nedotýkajú práva strán uplatňovať voči daňovým poplatníkom, ktorí sa nenachádzajú v rovnakej situácii, pokiaľ ide o miesto ich bydliska, príslušné ustanovenia ich daňových zákonov.
Článok 88
1.
Ktorákoľvek zo strán môže Rade pre spoluprácu postúpiť spor, ktorý sa týka uplatňovania alebo výkladu tejto dohody.
2.
Rada pre spoluprácu môže spor urovnať vydaním odporučenia.
3.
V prípade, že spor nemožno urovnať v súlade s odsekom 2 tohto článku, ktorákoľvek zo strán môže druhej strane oznámiť vymenovanie mediátora; druhá strana musí v nadväznosti na to do dvoch mesiacov vymenovať druhého mediátora. Na účely uplatňovania tohto postupu platí, že spoločenstvo a členské štáty predstavujú jednu stranu sporu.
Rada pre spoluprácu vymenuje tretieho mediátora.
Mediátori prijímajú svoje odporučenia väčšinou hlasov. Takéto odporučenia nie sú pre strany záväzné.
Článok 89
Strany sa zaväzujú, že na žiadosť jednej zo strán uskutočnia spolu vhodnou cestou bezodkladné konzultácie, aby prerokovali akúkoľvek záležitosť týkajúcu sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody a iných dôležitých aspektov súvisiacich s ich vzájomnými vzťahmi.
Ustanoveniami tohto článku nie sú žiadnym spôsobom dotknuté ani ovplyvnené ustanovenia článkov 12, 88 a 94.
Rada pre spoluprácu môže ustanoviť rokovací poriadok na urovnanie sporov.
Článok 90
Zaobchádzanie poskytnuté Tadžickej republike na základe tejto dohody nesmie byť v žiadnom prípade výhodnejšie ako zaobchádzanie, ktoré si členské štáty poskytujú navzájom.
Článok 91
Na účely tejto dohody sa pojmom „strany“ označuje Tadžická republika na jednej strane a spoločenstvo alebo členské štáty alebo spoločenstvo a členské štáty, v súlade s ich príslušnými právomocami, na druhej strane.
Článok 92
V prípade, že oblasti, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, sú predmetom Zmluvy o Európskej energetickej charte a jej protokolov, táto zmluva a tieto protokoly sa po nadobudnutí platnosti uplatňujú na tieto otázky, avšak len v rozsahu, na aký sa takéto uplatnenie vzťahuje.
Článok 93
Táto dohoda sa uzatvára na počiatočné obdobie desať rokov a po ich uplynutí sa automaticky predlžuje vždy o ďalší rok, pokiaľ ju žiadna zo strán nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím jej platnosti písomným oznámením druhej strane.
Článok 94
1.
Strany prijmú akékoľvek všeobecné alebo osobitné opatrenia potrebné na to, aby splnili svoje záväzky v rámci tejto dohody. Postarajú sa, aby sa ciele uvedené v tejto dohode dosiahli.
2.
Ak ktorákoľvek zo strán nadobudne presvedčenie, že druhá strana nesplnila určitý záväzok, ktorý jej ukladá táto dohoda, môže prijať primerané opatrenia. S výnimkou mimoriadne naliehavých prípadov predtým poskytne Rade pre spoluprácu všetky dôležité informácie, ktoré sú potrebné na dôkladné preskúmanie situácie s cieľom nájsť riešenie prijateľné pre obidve strany.
Pri výbere týchto opatrení sa musia uprednostniť tie, ktoré v čo najmenšej miere narušia riadne plnenie dohody. Na požiadanie druhej strany sa tieto opatrenia bezodkladne oznámia Rade pre spoluprácu.
Článok 95
Prílohy I, II, III a IV spolu s protokolom tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.
Článok 96
Kým sa v rámci tejto dohody nedosiahnu rovnocenné práva pre jednotlivcov a hospodárske subjekty, touto dohodou nie sú dotknuté práva, ktoré majú zabezpečené prostredníctvom platných dohôd záväzných pre jeden alebo viacero členských štátov na jednej strane a Tadžickú republiku na druhej strane, s výnimkou oblastí, ktoré patria do pôsobnosti spoločenstva, a bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov, ktoré v oblastiach patriacich do ich pôsobnosti vyplývajú z tejto dohody.
Článok 97
Táto dohoda sa na jednej strane vzťahuje na územia, na ktorých sa uplatňujú zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a to za podmienok, ktoré sú v týchto zmluvách ustanovené, a na druhej strane na územie Tadžickej republiky.
Článok 98
Táto dohoda je uložená u generálneho tajomníka Rady Európskej únie.
Článok 99
Originál tejto dohody, ktorej verzie v anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a tadžickom jazyku sú autentické, sa uloží u generálneho tajomníka Rady Európskej únie.
Článok 100
Strany túto dohodu schvália v súlade so svojimi vlastnými postupmi.
Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom strany generálnemu tajomníkovi Rady Európskej únie oznámia, že sa ukončili postupy uvedené v prvom odseku.
Pokiaľ ide o vzťahy medzi Tadžickou republikou a spoločenstvom, po nadobudnutí platnosti táto dohoda nahradí dohodu medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom na jednej strane a na druhej strane Zväzom sovietskych socialistických republík o obchodnej a hospodárskej spolupráci, ktorá bola podpísaná v Bruseli 18. decembra 1989.
Článok 101
V prípade, že ešte pred ukončením postupov, ktoré sú potrebné na nadobudnutie platnosti tejto dohody, sa ustanovenia určitých častí tejto dohody budú uplatňovať na základe dočasnej dohody medzi spoločenstvom a Tadžickou republikou, strany súhlasia s tým, že za takýchto okolností výraz „deň nadobudnutia platnosti tejto dohody“ znamená deň nadobudnutia platnosti dočasnej dohody.
ZOZNAM PRILOŽENÝCH DOKUMENTOV
Príloha I Informatívny zoznam výhod poskytnutých Tadžickou republikou nezávislým štátom v súlade s článkom 7 ods. 3.
Príloha II Výhrady spoločenstva v súlade s článkom 21 ods. 2.
Príloha III Finančné služby uvedené v článku 23 ods. 3.
Príloha IV Dohovory o duševnom, priemyselnom a obchodnom vlastníctve uvedené v článku 39.
Protokol o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi v colných otázkach.
PRÍLOHA I
INFORMATÍVNY ZOZNAM VÝHOD POSKYTNUTÝCH TADŽICKOU REPUBLIKOU NEZÁVISLÝM ŠTÁTOM V SÚLADE S ČLÁNKOM 7 ODS. 3
1.
Bieloruská republika, Kazašská republika, Kirgizská republika, Ruská federácia: neuplatňujú sa clá.
2.
Komodity prepravované v súlade s dohodami pre priemyselnú spoluprácu s krajinami SNŠ nepodliehajú zdaňovaniu.
3.
Osvedčenie o zhode pre sériovú výrobu, na základe ktorého sa vydáva štátne osvedčenie o zhode, sa uznáva všetkými krajinami SNŠ.
4.
So všetkými krajinami SNŠ existuje osobitný systém bežných platieb.
5.
So všetkými krajinami SNŠ sú dohodnuté osobitné podmienky tranzitu.
PRÍLOHA II
VÝHRADY SPOLOČENSTVA V SÚLADE S ČLÁNKOM  21 ODS. 2
Baníctvo
V niektorých členských štátoch sa v prípade spoločností, ktoré nie sú pod kontrolou spoločenstva, môže najprv požadovať získanie koncesie na ťažbu banských a nerastných zdrojov.
Rybolov
Prístup k biologickým zdrojom a loviskám v morských vodách nachádzajúcich sa pod zvrchovanosťou a jurisdikciou členských štátov spoločenstva a ich využívanie je možné iba pre rybárske plavidlá plávajúce pod vlajkou členského štátu spoločenstva a registrované na území spoločenstva, pokiaľ nie je ustanovené inak.
Nákup nehnuteľností
Nákup nehnuteľností spoločnosťami, ktoré nie sú spoločnosťami spoločenstva, podlieha v niektorých členských štátoch obmedzeniam.
Audiovizuálne služby vrátane rozhlasu
Vnútroštátne zaobchádzanie v oblasti výroby a distribúcie, predovšetkým rozhlasového vysielania a ďalších foriem verejného vysielania, môže byť vyhradené pre audiovizuálne diela, ktoré spĺňajú určité kritériá pôvodu, ale kde sa vylučuje predovšetkým infraštruktúra rozhlasového vysielania pre prenos takých audiovizuálnych diel.
Služby slobodných povolaní
Služby sú vyhradené fyzickým osobám, ktoré sú štátnymi príslušníkmi členských štátov. Za určitých podmienok môžu tieto osoby zakladať spoločnosti.
Poľnohospodárstvo
V niektorých členských štátoch sa vnútroštátne zaobchádzanie neuplatňuje na podniky, ktoré nie sú pod kontrolou spoločenstva a ktoré chcú založiť poľnohospodársky podnik. Nákup vinohradov spoločnosťou, ktorá nie je pod kontrolu spoločenstva, podlieha oznamovacej procedúre, poprípade povoleniu.
Služby tlačových kancelárií
V niektorých členských štátoch platí obmedzenie pre zahraničnú účasť vo vydavateľstvách a v televíznych a rozhlasových spoločnostiach.
PRÍLOHA III
FINANČNÉ SLUŽBY UVEDENÉ V ČLÁNKU 23 ODS. 3
Pojem „finančné služby“ označuje akúkoľvek službu finančnej povahy, ktorú ponúkajú poskytovatelia niektorej zo strán, ktorí zabezpečujú takéto služby. Medzi finančné služby patria nasledujúce činnosti:
A.
Všetky služby týkajúce sa poistenia a s tým súvisiace činnosti
1.
Priame poistenie (vrátane pripoistenia):
i)
poistenie osôb,
ii)
poistenie majetku.
2.
Zaistenie a opätovné postúpenie.
3.
Sprostredkovanie poistenia, ako napríklad maklérstvo a sprostredkovateľské služby.
4.
Pomocné služby súvisiace s poistením, ako napríklad poradenské služby, akturiál (poistná matematika), hodnotenie rizika a služby spojené s likvidáciou poistných nárokov.
B.
Bankové služby a iné finančné služby (s výnimkou poistenia)
1.
Príjem vkladov a iných splatných finančných prostriedkov od verejnosti.
2.
Pôžičky všetkých druhov, a to okrem iného spotrebných úverov, hypotekárnych úverov, faktoringu a financovania obchodných transakcií.
3.
Finančný leasing.
4.
Služby týkajúce sa platobných a peňažných prevodov vrátane debetných a kreditných kariet, cestovných šekov a bankových zmeniek.
5.
Záruky a záväzky.
6.
Obchodovanie na vlastný účet a na účet zákazníkov buď na burze, na pokladničnom trhu s cennými papiermi, alebo iným spôsobom, a to s:
a)
nástrojmi peňažného trhu (šekmi, zmenkami, vkladovými listami atď.);
b)
devízami;
c)
derivátnymi produktmi vrátane termínovaných obchodov a opcií;
d)
kurzovými a úrokovými nástrojmi vrátane produktov, ako sú swapy, termínové úrokové dohody a podobne;
e)
prevoditeľnými cennými papiermi;
f)
ostatnými prevoditeľnými nástrojmi a finančnými aktívami vrátane drahých kovov.
7.
Účasť na vydávaní všetkých druhov cenných papierov vrátane upisovania a investovania ako zástupca (či už verejne, alebo súkromne) a poskytovanie služieb súvisiacich s týmto vydávaním.
8.
Činnosti peňažného maklérstva.
9.
Správa aktív, predovšetkým správa hotovosti alebo portfólia, všetky formy správy kolektívneho investovania, správa penzijných fondov, správcovské depozitné a poručnícke služby.
10.
Zúčtovanie a clearingové služby v oblasti finančných aktív zahŕňajúce cenné papiere, derivátne produkty a ostatné prevoditeľné cenné papiere.
11.
Poradenské sprostredkovanie a iné pomocné finančné služby pre všetky činnosti uvedené v bodoch 1 až 10 vrátane úverových referencií a analýz, investičného a portfóliového prieskumu a poradenstva, poradenstva pri akvizíciách a v otázkach reštrukturalizácie a stratégie spoločností.
12.
Poskytovanie a prenos finančných informácií, aktivít na spracovanie finančných údajov a dodávanie špecializovaného softvéru poskytovateľmi iných finančných služieb.
Z definície finančných služieb sa vylučujú tieto činnosti:
a)
činnosti vykonávané centrálnymi bankami alebo inými verejnými inštitúciami v rámci politík vzťahujúcich sa na menovú a devízovú politiku;
b)
činnosti vykonávané centrálnymi bankami, vládnymi agentúrami alebo úradmi, alebo verejnými inštitúciami na účet vlády alebo s vládnou zárukou s výnimkou prípadov, keď takéto činnosti môžu vykonávať poskytovatelia finančných služieb v rámci súťaže s takýmito verejnými subjektmi;
c)
činnosti tvoriace súčasť zákonného systému sociálneho zabezpečenia alebo plánov dôchodkového zabezpečenia s výnimkou prípadov, keď tieto činnosti môžu vykonávať poskytovatelia finančných služieb v rámci súťaže s takýmito verejnými subjektmi alebo súkromnými inštitúciami.
PRÍLOHA IV
DOHOVORY O DUŠEVNOM, PRIEMYSELNOM A OBCHODNOM VLASTNÍCTVE UVEDENÉ V ČLÁNKU 39
1.
Článok 39 ods. 2 sa vzťahuje na tieto mnohostranné dohovory:
– Medzinárodný dohovor o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových organizácií (Rím, 1961);
– Protokol k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok (Madrid, 1989);
– Medzinárodný dohovor na ochranu nových odrôd rastlín (Ženevský akt, 1991).
2.
Rada pre spoluprácu môže odporučiť, aby sa článok 39 ods. 2 vzťahoval rovnako aj na ďalšie mnohostranné dohovory. Ak hrozia v oblasti duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva problémy, ktoré ovplyvňujú obchodné podmienky, uskutočnia sa bezodkladne na žiadosť ktorejkoľvek strany konzultácie, ktorých cieľom bude dosiahnutie vzájomne uspokojivého riešenia.
3.
Strany potvrdzujú význam, ktorý prikladajú záväzkom vyplývajúcim z nasledujúcich mnohostranných dohovorov:
– Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva (Štokholmský akt, 1967, upravený v roku 1979);
– Zmluva o patentovej spolupráci (Washington, 1970, doplnená a zmenená v rokoch 1979 a 1984);
– revidovaný Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel (1886, naposledy zmenený a doplnený v roku 1979);
– Dohovor o ochranných známkach (Ženeva 1994).
4.
Od nadobudnutia platnosti tejto dohody poskytne Tadžická republika v oblasti uznávania a ochrany duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva spoločnostiam a štátnym príslušníkom spoločenstva zaobchádzanie, ktoré nie je menej priaznivé než zaobchádzanie poskytnuté ktorejkoľvek tretej krajine na základe dvojstrannej dohody.
5.
Ustanovenia odseku 4 sa nevzťahujú na výhody poskytnuté Tadžickou republikou tretej krajine na základe účinnej vzájomnosti a na výhody poskytnuté Tadžickou republikou inej krajine bývalého ZSSR.
PROTOKOL O VZÁJOMNEJ POMOCI MEDZI SPRÁVNYMI ORGÁNMI V COLNÝCH OTÁZKACH
Článok 1
Základné pojmy
Na účely tohto protokolu sa:
a)
„colnými predpismi“ rozumejú všetky právne predpisy platné na území zmluvných strán, ktoré upravujú dovoz, vývoz, tranzit tovaru a jeho prepustenie do akéhokoľvek colného režimu alebo postupu vrátane opatrení pre zákazy, obmedzenia a kontrolu, ktoré strany prijali;
b)
„dožadujúcim orgánom“ rozumie príslušný správny orgán, ktorý bol na tento účel určený zmluvnou stranou a ktorý podáva žiadosť o pomoc v colných otázkach;
c)
„dožadovaným orgánom“ rozumie príslušný správny orgán, ktorý bol na tento účel určený stranou a ktorý dostane žiadosť o pomoc v colných otázkach;
d)
„osobnými údajmi“ rozumejú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby;
e)
„operáciou, ktorou sa porušujú colné predpisy“ rozumie akékoľvek porušenie alebo snaha o porušenie colných predpisov.
Článok 2
Rozsah pôsobnosti
1.
Strany si vzájomne pomáhajú v oblastiach patriacich do ich pôsobnosti s cieľom zaistiť riadne uplatňovanie colných predpisov, najmä pri prevencii, zisťovaní a vyšetrovaní porušenia colných predpisov, a to spôsobom a za podmienok, ktoré sú ustanovené v tomto protokole.
2.
Pomoc v colných otázkach, ako je ustanovená v tomto protokole, sa vzťahuje na správne orgány príslušných zmluvných strán pre uplatňovanie tohto protokolu. Nie sú tým dotknuté predpisy, ktorými sa riadi vzájomná pomoc v trestných veciach. Nevzťahuje sa ani na informácie získané pri výkone právomocí na základe žiadosti súdnych orgánov okrem prípadov, keď je oznámenie týchto informácií povolené uvedenými orgánmi.
Článok 3
Pomoc na požiadanie
1.
Na žiadosť dožadujúceho orgánu mu dožadovaný orgán poskytne všetky potrebné informácie, ktoré dožadujúcemu orgánu umožnia zabezpečiť správne uplatňovanie colných predpisov vrátane informácií o oznámených alebo plánovaných operáciách, ktorými sa porušujú alebo by sa mohli porušovať colné predpisy.
2.
Na žiadosť dožadujúceho orgánu dožadovaný orgán oznámi:
a)
či tovar vyvezený z územia jednej zmluvnej strany bol riadne dovezený na územie druhej strany, a v prípade potreby uvedie colný režim, ktorý bol použitý pre tento tovar;
b)
či tovar dovezený na územie jednej zmluvnej strany bol riadne vyvezený z územia druhej strany, a v prípade potreby uvedie colný režim, ktorý bol použitý pre tento tovar.
3.
Na žiadosť dožadujúceho orgánu dožadovaný orgán podnikne v rámci ustanovení svojich právnych predpisov a nariadení potrebné opatrenia na zistenie osobitného dohľadu nad:
a)
fyzickými alebo právnickými osobami, u ktorých existuje dôvodné podozrenie, že porušujú alebo porušili colné predpisy;
b)
miestami, kde sa uskladňuje alebo sa môže uskladňovať tovar takým spôsobom, ktorý vyvoláva dôvodné podozrenie, že tento tovar je určený na operácie, ktorými sa porušujú colné predpisy;
c)
tovarom, ktorý je prepravovaný alebo sa môže prepravovať takým spôsobom, ktorý vyvoláva dôvodné podozrenie, že je určený na operácie, ktorými sa porušujú colné predpisy;
d)
dopravnými prostriedkami, pri ktorých existuje dôvodné podozrenie, že boli použité, používajú sa alebo môžu byť použité na operácie, ktorými sa porušujú colné predpisy.
Článok 4
Pomoc z vlastného podnetu
Zmluvné strany si z vlastnej iniciatívy alebo v súlade s ustanoveniami svojich právnych predpisov a nariadení a ostatnými právnymi nástrojmi navzájom poskytnú pomoc, a to bez predchádzajúcej žiadosti, pokiaľ sa domnievajú, že je to nevyhnutné na správne uplatňovanie colných predpisov, najmä pokiaľ získajú informácie, ktoré sa týkajú:
– činností, ktoré predstavujú alebo sa považujú za operácie, ktorými sa porušujú colné predpisy a ktoré môžu byť predmetom záujmu druhej zmluvnej strany,
– nových spôsobov alebo metód používaných na vykonávanie operácií, ktorými sa porušujú colné predpisy,
– tovaru, o ktorom je známe, že je predmetom operácií, ktorými sa porušujú colné predpisy,
– fyzických osôb alebo právnických osôb, u ktorých je dôvodné podozrenie, že sa zúčastňujú alebo sa zúčastnili na operáciách, ktorými sa porušujú colné predpisy,
– dopravných prostriedkov, pri ktorých je dôvodné podozrenie, že boli použité, používajú sa alebo by sa mohli použiť pri operáciách, ktorými sa porušujú colné predpisy.
Článok 5
Doručenie, oznámenie
Na žiadosť dožadujúceho orgánu uskutoční dožadovaný orgán v súlade s ustanoveniami svojich právnych predpisov alebo nariadení všetky nevyhnutné opatrenia na to, aby zabezpečil:
– doručenie všetkých dokumentov a
– oznámenie všetkých rozhodnutí,
ktoré pochádzajú od dožadujúceho orgánu a patria do pôsobnosti tohto protokolu, adresátovi s bydliskom alebo sídlom na jeho území. V takom prípade sa pre žiadosti o doručenie alebo oznámenie použije článok 6 ods. 3.
Článok 6
Forma a obsah žiadostí o pomoc
1.
Žiadosti zostavené podľa tohto protokolu sa podávajú písomne. Sú doložené dokladmi, ktoré sú nevyhnutné na vybavenie žiadosti. Ak to vyžaduje naliehavosť situácie, môžu sa prijať aj ústne žiadosti, ktoré však musia byť bezodkladne písomne potvrdené.
2.
K žiadostiam predloženým v súlade s odsekom 1 sa prikladajú nasledujúce informácie:
a)
dožadujúci orgán podávajúci žiadosť,
b)
požadované opatrenie,
c)
predmet a dôvod žiadosti,
d)
dotknuté právne predpisy a iné právne skutočnosti,
e)
čo najpresnejšie a najúplnejšie údaje o fyzických osobách alebo právnických osobách, ktoré predstavujú predmet šetrení,
f)
súhrnný prehľad súvisiacich skutočností a dosiaľ vykonaných šetrení.
3.
Žiadosti sa zostavujú v úradnom jazyku dožadovaného orgánu alebo v jazyku, ktorý je preň prijateľný.
4.
Pokiaľ žiadosť nespĺňa formálne náležitosti, možno žiadať o jej opravu alebo doplnenie; možno však nariadiť predbežné opatrenia.
Článok 7
Vybavovanie žiadostí
1.
S cieľom vybaviť žiadosť o pomoc koná dožadovaný orgán v rámci svojej pôsobnosti a dostupných zdrojov tak, ako by konal pre vlastnú potrebu alebo na žiadosť iných orgánov tejto strany, to znamená, že postúpi informácie, ktoré má k dispozícii, vykoná príslušné šetrenia alebo zaistí ich vykonanie. Toto ustanovenie sa týka aj akéhokoľvek orgánu, ktorému žiadosť zaslal dožadovaný orgán na základe tohto protokolu, ak dožadovaný orgán nemôže sám konať.
2.
Žiadosti o pomoc sa vybavujú v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi dožadovanej zmluvnej strany.
3.
Náležite splnomocnení úradníci jednej zmluvnej strany môžu so súhlasom druhej strany a za podmienok ňou stanovených získať od útvarov dožadovaného orgánu alebo iného orgánu, za ktorý dožadovaný orgán zodpovedá, informácie týkajúce sa operácií, ktorými sa porušujú alebo môžu porušiť colné predpisy, ktoré dožadujúci orgán potrebuje na účely tohto protokolu.
4.
Úradníci jednej strany sa môžu so súhlasom druhej zmluvnej strany a za podmienok touto druhou stranou stanovených zúčastniť na šetreniach, ktoré prebiehajú na území tejto druhej strany.
Článok 8
Forma, akou sa musia poskytovať informácie
1.
Dožadovaný orgán oboznámi dožadujúci orgán s výsledkami šetrenia vo forme dokumentov, overených kópií dokumentov, správ a podobných textov.
2.
Poskytovanie dokumentov podľa odseku 1 možno nahradiť poskytovaním informácií spracovaných elektronickým spôsobom a poskytnúť ich v akejkoľvek forme na rovnaký účel.
3.
Pôvodné spisy a dokumenty sa vyžiadajú len vtedy, ak sa overené kópie považujú za nedostatočné. Originály, ktoré boli odoslané, musia byť vrátené hneď, ako je to možné.
Článok 9
Výnimky z povinnosti poskytnúť pomoc
1.
Strany môžu odmietnuť poskytnutie pomoci uvedenej v tomto protokole, pokiaľ by toto poskytnutie:
a)
mohlo ohroziť zvrchovanosť Tadžickej republiky alebo členského štátu, ktorý bol požiadaný o pomoc na základe tohto protokolu, alebo
b)
mohlo ohroziť verejný poriadok, bezpečnosť alebo iné zásadné záujmy, najmä v prípadoch uvedených v článku 10 ods. 2, alebo
c)
predstavovalo porušenie priemyselného, obchodného alebo služobného tajomstva.
2.
Dožadovaný orgán môže odložiť poskytnutie pomoci v prípade, že by zasahovala do šetrenia, súdneho vyšetrovania alebo prebiehajúceho súdneho konania. V podobnom prípade dožadovaný orgán konzultuje dožadujúci orgán, aby určil, či je možné poskytnúť pomoc na základe podmienok, ktoré môže dožadovaný orgán požadovať.
3.
Ak žiada dožadujúci orgán o pomoc, ktorú by sám nemohol poskytnúť, ak by bol o ňu požiadaný, upozorní na túto skutočnosť vo svojej žiadosti. O spôsobe, ako naložiť s takouto žiadosťou, rozhodne dožadovaný orgán.
4.
Ak sa pomoc odmietne, rozhodnutie o odmietnutí pomoci a jeho vysvetľujúce odôvodnenie sa bezodkladne oznámi dožadujúcemu orgánu.
Článok 10
Výmena informácií a dôvernosť
1.
Všetky informácie poskytnuté v akejkoľvek forme na základe tohto protokolu sú dôvernej alebo vyhradenej povahy v závislosti od predpisov uplatňovaných každou stranou. Vzťahuje sa na ne služobné tajomstvo a požívajú ochranu podľa príslušných právnych predpisov od strany, ktorá ich získala, ako aj podľa zodpovedajúcich ustanovení platných pre inštitúcie spoločenstva.
2.
Osobné údaje môžu byť poskytnuté, ak sa prijímajúca strana zaviaže zabezpečiť pre tieto údaje aspoň takú ochranu, aká sa im v takomto prípade zabezpečuje u poskytujúcej strany.
3.
Získané informácie je možné použiť len na účely tohto protokolu. Ak jedna zo strán požaduje použitie takýchto informácií na iné účely, vopred o to písomne požiada orgán, ktorý informácie poskytol. Takéto použitie však môže podliehať obmedzeniam, ktoré tento orgán stanoví.
4.
Odsek 3 nebráni použitiu informácií v súdnom alebo správnom konaní, ktoré sa následne začne pre porušenie colných predpisov. Príslušnému orgánu, ktorý poskytol informácie, bude takéto použitie bezodkladne oznámené.
5.
Strany môžu vo svojich dôkazných záznamoch, správach a svedectvách a pri konaniach alebo žalobách vznesených pred súdom použiť ako dôkaz informácie, ktoré získali, a doklady, do ktorých nahliadli v súlade s ustanoveniami tohto protokolu.
Článok 11
Znalci a svedkovia
1.
Úradník dožadovaného orgánu môže byť poverený, aby v rámci stanovených obmedzení na základe poverenia, ktoré mu bolo udelené, vystúpil ako znalec alebo svedok v súdnom alebo správnom konaní, ktoré sa týka záležitostí uvedených v tomto protokole v právomoci druhej strany, a aby predložil predmety, dokumenty alebo ich overené kópie, ktoré by mohli byť potrebné pre takéto konania. Predvolanie na takéto konanie musí výslovne obsahovať informáciu o tom, v akej záležitosti a v akej funkcii alebo postavení bude úradník vypočutý.
2.
Poverený úradník požíva na území dožadujúceho orgánu ochranu, ktorú dožadujúci orgán poskytuje svojim úradníkom na základe platnej legislatívy.
Článok 12
Náklady na pomoc
Zmluvné strany sa vzdávajú všetkých vzájomných nárokov na náhradu nákladov vzniknutých na základe uplatňovania tohto protokolu, s výnimkou prípadných nákladov na znalcov a svedkov a nákladov na tlmočníkov a prekladateľov, ktorí nie sú zamestnancami verejnej služby.
Článok 13
Vykonávanie
1.
Vykonávanie tohto protokolu sa zveruje ústredným colným orgánom Tadžickej republiky na jednej strane a príslušným službám Komisie Európskych spoločenstiev, prípadne colným orgánom členských štátov na strane druhej. Tieto rozhodnú o všetkých praktických opatreniach a ustanoveniach, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie tohto protokolu, pričom vezmú do úvahy platné predpisy v oblasti ochrany údajov. Môžu odporučiť príslušným orgánom zmeny a doplnenia, ktoré by sa podľa nich mali v tomto protokole vykonať.
2.
Zmluvné strany navzájom konzultujú a následne sa informujú o podrobných pravidlách vykonávania, ktoré sú prijaté v súlade s ustanoveniami tohto protokolu.
Článok 14
Ďalšie dohody
1.
So zreteľom na príslušné pôsobnosti Európskeho spoločenstva a členských štátov ustanovenia tohto protokolu:
– sa nedotýkajú zmluvne stanovených povinností zmluvných strán v rámci akejkoľvek medzinárodnej dohody alebo medzinárodného dohovoru;
– sa považujú za dopĺňajúce k dohodám o vzájomnej pomoci, ktoré boli uzatvorené, alebo môžu byť uzatvorené medzi členskými štátmi a Tadžickou republikou; a
– nedotýkajú sa ustanovení, ktorými sa riadi výmena všetkých informácií medzi príslušnými službami Komisie a príslušnými orgánmi členských štátov, ktoré boli získané v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda a ktoré by mohli predstavovať záujem pre spoločenstvo.
2.
Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 majú ustanovenia tejto dohody prednosť pred ustanoveniami dohôd o vzájomnej pomoci, ktoré boli uzatvorené alebo by mohli byť uzatvorené medzi členskými štátmi a Tadžickou republikou, pokiaľ nie sú ustanovenia týchto dohôd v súlade s ustanoveniami tohto protokolu.
3.
Pokiaľ ide o uplatňovanie tohto protokolu, zmluvné strany uskutočnia konzultácie pri riešení problémov v rámci Výboru pre spoluprácu ustanoveného v článku 79 tejto dohody.
SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE K OSOBNÝM ÚDAJOM
Pri uplatňovaní tejto dohody sú si strany vedomé potreby primeranej ochrany osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a s voľným prenosom takýchto údajov.
SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE K ČLÁNKU 5
Ak sa strany dohodnú, že okolnosti sú dostatočným dôvodom na stretnutie na najvyššej úrovni, môže sa takéto stretnutie zorganizovať ad hoc.
SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE K ČLÁNKU 13
Kým Tadžická republika nepristúpi k Svetovej obchodnej organizácii (WTO), strany sa o dovoznej colnej politike Tadžickej republiky vrátane zmien v colnej ochrane radia vo Výbore pre spoluprácu. Takéto konzultácie sa konajú najmä pred zvýšením colnej ochrany.
SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA POJMU „KONTROLA“ V ČLÁNKU 22 PÍSM. b) A V ČLÁNKU 33
1.
Strany potvrdzujú svoj vzájomný súhlas s tým, že problematika kontroly závisí od skutočných okolností konkrétneho prípadu.
2.
Spoločnosť sa napríklad považuje za spoločnosť „kontrolovanú“ inou spoločnosťou, to znamená za dcérsku spoločnosť inej spoločnosti, ak:
– iná spoločnosť má v držbe priamo alebo nepriamo väčšinu akcií s hlasovacím právom, alebo
– iná spoločnosť má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu a je zároveň akcionárom alebo členom dcérskej spoločnosti.
3.
Obidve strany nepovažujú kritériá v odseku 2 za vyčerpávajúce.
SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE K ČLÁNKU 32
Samotná skutočnosť vyžadovania víz pre fyzické osoby určitých strán a ich nevyžadovania pre osoby iných strán sa nepovažuje za znižovanie výhod alebo zrušenie výhod vyplývajúcich z určitého záväzku.
SPOLOČNÉ VYYLÁSENIE K ČLÁNKU 39
Strany súhlasia s tým, že na účely tejto dohody zahŕňajú pojmy „duševné, priemyselné a obchodné vlastníctvo“ najmä ochranu autorských práv a súvisiacich práv, predovšetkým autorských práv k počítačovým programom, práva týkajúce sa patentov, priemyselných návrhov a vzorov, zemepisných označení, predovšetkým označení pôvodu, obchodných značiek a servisných značiek, topografií integrovaných obvodov, ako aj ochranu proti nekalej hospodárskej súťaži podľa článku 10 bis Parížskeho dohovoru o ochrane priemyselného vlastníctva a o ochrane nezverejnených informácií o know-how.
SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE K ČLÁNKU 94
1.
Strany súhlasia, že na účely správneho výkladu a praktického uplatňovania tejto dohody sa pod pojmom „prípady mimoriadnej naliehavosti“, ktorý sa uvádza v článku 94 dohody, rozumejú prípady závažného porušenia tejto dohody jednou zo strán. Závažné porušenie dohody spočíva
a)
vo vypovedaní dohody, ktoré nie je prípustné podľa všeobecných pravidiel medzinárodného práva alebo
b)
v porušení zásadných princípov tejto dohody uvedených v článku 2.
2.
Strany súhlasia, že „primerané opatrenia“ uvedené v článku 94 sú opatrenia prijaté v súlade s medzinárodným právom. Ak niektorá strana prijme opatrenie v prípade mimoriadnej naliehavosti, ako sa uvádza v článku 94, druhá strana môže uplatniť postup týkajúci sa riešenia sporov.
VYHLÁSENIE KOMISIE A RADY EURÓPSKEJ ÚNIE V SÚVISLOSTI S KLAUZOLOU O NÁVRATE A OPÄTOVNOM PRIJATÍ NELEGÁLNYCH PRISŤAHOVALCOV (Článok 70)
Článkom 70 sa žiadnym spôsobom neupravuje interné rozdelenie právomocí medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi v súvislosti s uzatváraním dohôd o opätovnom prijatí.
VÝMENA LISTOV MEDZI Európskym SPOLOČENSTVOM A TADŽICKOU REPUBLIKOU VO VZŤAHU K ZAKLADANIU SPOLOČNOSTÍ
A. List od vlády Tadžickej republiky
Vážený pán,
dovoľujem si odvolať sa na Dohodu o partnerstve a spolupráci, ktorá bola parafovaná 16.12.2003.
Ako som zdôraznil v priebehu rokovaní, Tadžická republika poskytne v určitých ohľadoch privilegované zaobchádzanie spoločnostiam spoločenstva, ktoré sú zriadené a vykonávajú svoje činnosti v Tadžikistane. Vysvetlil som, že takéto opatrenie odzrkadľuje vôľu Tadžikistanu v čo najväčšej miere podporovať zakladanie spoločností spoločenstva v Tadžickej republike.
V tejto súvislosti si dovoľujem potvrdiť, že počas obdobia odo dňa parafovania tejto dohody až do dátumu nadobudnutia platnosti príslušných článkov, ktoré sa týkajú zakladania spoločností, Tadžická republika neprijme žiadne opatrenie alebo nariadenie, ktoré by v porovnaní so situáciou existujúcou ku dňu parafovania tejto dohody mohlo spôsobiť diskrimináciu alebo zosilniť existujúcu diskrimináciu voči spoločnostiam spoločenstva v porovnaní s tadžickými spoločnosťami alebo spoločnosťami ktorejkoľvek tretej krajiny.
Bol by som Vám zaviazaný, keby ste potvrdili prijatie tohto listu.
Vážený pán, prijmite, prosím, výraz mojej najhlbšej úcty.
Za vládu Tadžickej republiky:
B. List od Európskeho spoločenstva
Vážený pán,
ďakujem Vám za Váš dnešný list s nasledovným znením:
„Dovoľujem si odvolať sa na Dohodu o partnerstve a spolupráci, ktorá bola parafovaná 16.12.2003.
Ako som zdôraznil v priebehu rokovaní, Tadžická republika poskytne v určitých ohľadoch privilegované zaobchádzanie spoločnostiam spoločenstva, ktoré sú zriadené a vykonávajú svoje činnosti v Tadžikistane. Vysvetlil som, že takéto opatrenie odzrkadľuje vôľu Tadžikistanu v čo najväčšej miere podporovať zakladanie spoločností spoločenstva v Tadžickej republike.
V tejto súvislosti si dovoľujem potvrdiť, že počas obdobia odo dňa parafovania tejto dohody až do dátumu nadobudnutia platnosti príslušných článkov, ktoré sa týkajú zakladania spoločností, Tadžická republika neprijme žiadne opatrenie alebo nariadenie, ktoré by v porovnaní so situáciou existujúcou ku dňu parafovania tejto dohody mohlo spôsobiť diskrimináciu alebo zosilniť existujúcu diskrimináciu voči spoločnostiam spoločenstva v porovnaní s tadžickými spoločnosťami alebo spoločnosťami ktorejkoľvek tretej krajiny.
Bol by som Vám zaviazaný, keby ste potvrdili prijatie tohto listu.“
Potvrdzujem prijatie tohto listu.
Vážený pán, prijmite, prosím, výraz mojej najhlbšej úcty.
V mene Európskeho spoločenstva“.
ZÁVEREČNÝ AKT
Splnomocnení zástupcovia:
BELGICKÉHO KRÁĽOVSTVA,
ČESKEJ REPUBLIKY,
DÁNSKEHO KRÁĽOVSTVA,
SPOLKOVEJ REPUBLIKY NEMECKO,
ESTÓNSKEJ REPUBLIKY,
HELÉNSKEJ REPUBLIKY,
ŠPANIELSKEHO KRÁĽOVSTVA,
FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY,
ÍRSKA,
TALIANSKEJ REPUBLIKY,
CYPERSKEJ REPUBLIKY,
LOTYŠSKEJ REPUBLIKY,
LITOVSKEJ REPUBLIKY,
LUXEMBURSKÉHO VEĽKOVOJVODSTVA,
MAĎARSKEJ REPUBLIKY,
MALTSKEJ REPUBLIKY,
HOLANDSKÉHO KRÁĽOVSTVA,
RAKÚSKEJ REPUBLIKY,
POĽSKEJ REPUBLIKY,
PORTUGALSKEJ REPUBLIKY,
SLOVINSKEJ REPUBLIKY,
SLOVENSKEJ REPUBLIKY,
FÍNSKEJ REPUBLIKY,
ŠVÉDSKEHO KRÁĽOVSTVA,
SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,
zmluvných strán Zmluvy o založení EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA a Zmluvy o založení EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA PRE ATÓMOVÚ ENERGIU, (ďalej len „členské štáty“) a
EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA a EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA PRE ATÓMOVÚ ENERGIU (ďalej len „spoločenstvo“)
na jednej strane a
splnomocnení zástupcovia TADŽICKEJ REPUBLIKY,
na strane druhej,
ktorí sa stretli v Luxemburgu 11. októbra 2004, aby podpísali Dohodu o partnerstve a spolupráci, ktorá zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Tadžickou republikou na strane druhej (ďalej len „dohoda“), prijali tieto dokumenty:
Dohodu vrátane jej príloh a tento protokol:
Protokol o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi v colných otázkach.
Splnomocnení zástupcovia členských štátov a spoločenstva a splnomocnení zástupcovia Tadžickej republiky prijali nižšie uvedené spoločné vyhlásenia pripojené k tomuto záverečnému aktu:
Spoločné vyhlásenie k osobným údajom
Spoločné vyhlásenie k článku 5 dohody
Spoločné vyhlásenie k článku 13 dohody
Spoločné vyhlásenie k pojmu „kontrola“ v článku 22 písm. b) a v článku 33
Spoločné vyhlásenie k článku 32 dohody
Spoločné vyhlásenie k článku 39 dohody
Spoločné vyhlásenie k článku 94 dohody
Splnomocnení zástupcovia členských štátov a Spoločenstva a splnomocnení zástupcovia Tadžickej republiky tiež vzali na vedomie vyhlásenie Komisie a Rady Európskej únie o klauzule týkajúcej sa návratu a opätovné prijatie nelegálnych migrantov (článok 70) pripojené k tomuto záverečnému aktu
Splnomocnení zástupcovia členských štátov a spoločenstva a splnomocnení zástupcovia Tadžickej republiky tiež vzali na vedomie túto výmenu listov pripojených k tomuto záverečnému aktu:
Výmena listov medzi spoločenstvom a Tadžickou republikou vo vzťahu k zakladaniu spoločností
Splnomocnení zástupcovia členských štátov a spoločenstva a splnomocnení zástupcovia Uzbeckej republiky ďalej vzali na vedomie toto vyhlásenie pripojené k tomuto záverečnému aktu:
Vyhlásenie francúzskej vlády