534/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

534
ROZHODNUTIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. decembra 2009
o strategickom význame spoločnosti
Vláda Slovenskej republiky na 182. schôdzi uznesením č. 866/2009 podľa § 2 písm. a) zákona č. 493/2009 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa strategických spoločností a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodla o strategickom význame spoločnosti:
Obchodné meno: Novácke chemické závody, a. s.
v konkurze
Sídlo: M. R. Štefánika
972 71 Nováky
IČO: 31 616 755
Na majetok spoločnosti Novácke chemické závody, a. s. v konkurze (ďalej len „Novácke chemické závody“) vyhlásil Okresný súd Trenčín uznesením č. k. 29K/43/2009-15367 z 2. 10. 2009 konkurz a ustanovil správcu konkurznej podstaty, ktorým je od 18. 10. 2009 JUDr. Ján Súkeník. Spoločnosť je dôležitá pre riadny chod hospodárstva a má viac ako 500 zamestnancov, čím spĺňa podmienky na rozhodnutie o strategickom význame.
Odôvodnenie:
Novácke chemické závody majú so svojím výrobným programom významnú pozíciu na slovenskom i európskom trhu a sú popredným dodávateľom chemických surovín pre široké spektrum priemyselných odvetví. Na konci roku 2008 zamestnávali 1 945 zamestnancov.
Rozhodnutím Európskej komisie z 22. júla 2009 týkajúcim sa konania podľa článku 81 Zmluvy o Európskom spoločenstve a článku 53 Dohody o Európskom hospodárskom priestore vo veci COMP/39.39S – činidlá založené na acetylide vápenatom a horčíka pre oceliarsky a plynárenský priemysel bola spoločnostiam Novácke chemické závody a 1. garantovaná, a. s., udelená rovnakým dielom pokuta 19,6 milióna eur z dôvodu účasti v oblasti výroby acetylidu vápenatého a horčíka v Európskom hospodárskom priestore. Udelená pokuta nenapraviteľne ohrozuje ekonomickú životaschopnosť spoločnosti Novácke chemické závody. Z toho dôvodu bola táto spoločnosť donútená podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Okresný súd v Trenčíne konkurz vyhlásil. Táto skutočnosť sa prejavila okamžite a intenzívne. Hrozí, že dôjde k strate viac ako 1 700 pracovných miest len v tejto spoločnosti. Táto skutočnosť vyvolá reťazovú reakciu ohrozenia pracovných miest u dodávateľov Nováckych chemických závodov v Slovenskej republike, a tak dôjde k strate ďalších približne 5 000 pracovných miest. Novácke chemické závody sú z hľadiska zamestnávania nosným podnikom v regióne Prievidza a Nováky.
Ukončenie výroby v podniku v dôsledku konkurzu vyhláseného v nadväznosti na udelenie likvidačnej pokuty za kartelovú dohodu výrazne negatívne ovplyvní výkonnosť a konkurenčnú schopnosť celého chemického priemyslu Slovenskej republiky, čo spolu s výraznými dôsledkami na zamestnanosť v hornonitrianskom regióne výrazne zhorší pozíciu slovenskej ekonomiky.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti vláda rozhodla, že Novácke chemické závody spĺňajú všetky podmienky na rozhodnutie o ich strategickom význame.
Poučenie:
Toto rozhodnutie nie je rozhodnutím vydaným v správnom konaní. Nepodlieha preskúmaniu súdom a nie je možné voči nemu podať opravný prostriedok.
Robert Fico v. r.