535/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

535
VYHLÁŠKA
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
zo 7. decembra 2009,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 582/2007 Z. z. o podrobnostiach o obsahu žiadosti, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby, na ktorú sa poskytuje štátna podpora
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 2 zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 582/2007 Z. z. o podrobnostiach o obsahu žiadosti, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby, na ktorú sa poskytuje štátna podpora sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 3 znie:
„(3)
Prílohou žiadosti na preukázanie identifikačných údajov podľa odseku 1 písm. b) je výpis z obchodného registra1) alebo obdobného registra nie starší ako tri mesiace, ak ide o právnickú osobu, ktorá je zapísaná v takom registri.“.
2.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Prílohou žiadosti na preukázanie identifikačných údajov podľa odseku 1 písm. c) je úradne osvedčený odpis osvedčenia o zvolení za starostu obce alebo za primátora mesta, alebo za predsedu samosprávneho kraja.“.
3.
V § 2 ods. 4 sa slová „§ 5 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 4“.
4.
V § 3 ods. 1 písm. a) sa slová „písm. a), b), d), e) a f)“ nahrádzajú slovami „písm. a), b), d), e), f) a g)“.
5.
V § 3 ods. 1 písm. c) sa slová „písm. a), b) a d) až f)“ nahrádzajú slovami „písm. a), b) a d) až g)“.
6.
V § 3 ods. 1 písm. d) sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. c), d) a f)“.
7.
V § 3 ods. 1 písm. h) sa slová „§ 5 ods. 6 písm. a) a § 5 ods. 7 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 3, ods. 7 písm. a) a ods. 8 písm. a)“.
8.
V § 3 ods. 1 písm. k) sa slová „§ 10 ods. 11“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 12“.
9.
V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
vek bytovej budovy, ak ide o účel podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona.“.
10.
V § 3 ods. 2 písm. a) sa slová „písm. a), b), d), e) a f)“ nahrádzajú slovami „písm. a), b), d), e), f) a g)“.
11.
V § 3 ods. 2 písm. d) sa slová „písm. a) až f)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až g)“.
12.
V § 3 ods. 2 písm. f) sa slová „ods. 6 písm. c)“ nahrádzajú slovami „ods. 7 písm. c)“.
13.
V § 3 ods. 2 písmeno g) znie:
„g)
projektová dokumentácia, ktorá obsahuje
1.
stavebné výkresy a technickú správu navrhovaného stavu, ak ide o účely podľa § 5 ods. 1 zákona, a
2.
stavebné výkresy súčasného stavu, ak ide o účely podľa § 5 ods. 1 písm. d) a g) zákona,“.
14.
V § 3 ods. 2 písm. h) sa slová „§ 5 ods. 1 písm. d) a f)“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 1 písm. g), ods. 7 písm. a) a ods. 8 písm. a)“.
15.
V § 3 ods. 2 písm. j) sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
16.
V § 3 ods. 2 písm. l) sa slová „ods. 12 písm. a)“ nahrádzajú slovami „ods. 13 písm. a)“.
17.
V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
doklad preukazujúci vek bytovej budovy, ak ide o účel podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona.“.
18.
V § 5 ods. 4 písm. d) sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. d) a g)“.
19.
V § 6 ods. 2 písm. b) sa na konci bodka nahrádza slovom „alebo“.
20.
V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
zriadením záložného práva na pohľadávku žiadateľa.“.
21.
V § 6 ods. 3 písm. c) sa na konci bodka nahrádza slovom „alebo“.
22.
V § 6 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
zmluva s bankou o zriadení účtu, na ktorom je vedený fond prevádzky, údržby a opráv,20) výpis z účtu nie starší ako tri mesiace a vyhlásenie žiadateľa o tom, že finančné prostriedky na tomto účte nie sú zaťažené záložným právom alebo iným vecným právom.“.
23.
V § 7 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „c) a“.
24.
V § 7 ods. 2 sa slová „ods. 10 písm. a) až e)“ nahrádzajú slovami „ods. 11 písm. a) až e)“.
25.
V § 7 ods. 2 písm. c) sa slová „nedoplatky voči štátnemu rozpočtu“ nahrádzajú slovami „daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia“.
26.
V § 7 ods. 2 písm. d) sa slová „na poistnom“ nahrádzajú slovami „poistného na sociálne poistenie, zdravotné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia“.
27.
V § 8 ods. 1 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
28.
V § 9 ods. 1 sa slová „§ 5 ods. 1 písm. d) a f), ods. 6 písm. a) a ods. 7 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 1 písm. d) a f), ods. 7 písm. a) a ods. 8 písm. a)“.
29.
V § 9 ods. 2 sa slová „§ 5 ods. 1 písm. d) a f), ods. 6 písm. b) a ods. 7 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 1 písm. d) a f), ods. 7 písm. b) a ods. 8 písm. b)“.
30.
V § 9 ods. 3 sa slová „ods. 6 písm. c)“ nahrádzajú slovami „ods. 7 písm. c)“.
31.
V § 10 sa slová „písm. a), b), d), e) a f)“ nahrádzajú slovami „písm. a), b), d), e), f) a g)“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Igor Štefanov v. r.