536/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

536
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 10. decembra 2009,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok sa mení takto:
1.
V § 2 písmeno g) znie:
„g)
zmluvou o poskytnutí palubnej jednotky zmluva uzavretá medzi prevádzkovateľom systému a prevádzkovateľom vozidla, ktorou sa prevádzkovateľ systému zaväzuje poskytnúť prevádzkovateľovi vozidla do užívania palubnú jednotku a prevádzkovateľ vozidla sa zaväzuje zložiť zábezpeku za poskytnutú palubnú jednotku,“.
2.
V § 9 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d). Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).
3.
V § 12 ods. 2 sa vypúšťajú slová „o výšku prijatej odplaty podľa § 9 ods. 3 písm. d) a“.
4.
V § 18 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a platí sa odplata podľa § 9 ods. 3 písm. d)“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Ľubomír Vážny v. r.