539/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

539
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 38 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
opatrenie z 25. novembra 2009 č. MF/23282/2009-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2009 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.