541/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

541
VYHLÁŠKA
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
z 9. decembra 2009,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 2 a 3 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 až 4, § 3 ods. 1 až 6 a § 6 ods. 1 až 4, 9 až 12, 15 a 17 sa za slová „multimediálne diela“ vkladá čiarka a slová „programy poskytované prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie“.
2.
V § 1 odsek 5 znie:
„(5)
Obsah audiovizuálnych diel, multimediálnych diel, programov poskytovaných prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a programov alebo iných zložiek televíznej programovej služby sa posudzuje z hľadiska
a)
kontextuálneho výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v diele, v programe poskytovanom prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a v programe alebo inej zložke programovej služby,
b)
spôsobu a formy spracovania alebo zobrazenia jednotlivých hodnotiacich kritérií vzhľadom na charakter a druh diela alebo programu, umeleckého a morálneho posolstva diela alebo programu a
c)
intenzity a frekvencie výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v diele, v programe poskytovanom prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a v programe alebo inej zložke televíznej programovej služby.“.
3.
V § 1 ods. 6 sa za slová „multimediálneho diela“ vkladá čiarka a slová „programu poskytovaného prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,“.
4.
V § 4 ods. 1 a § 5 ods. 2 sa vypúšťa slovo „televíznej“.
5.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
V katalógu programov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sa k nevhodným alebo nevhodným a neprístupným programom pre maloletých uvedie aj príslušný grafický symbol jednotného systému označovania.“.
6.
V § 6 ods. 5 sa slová „vhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov“ nahrádzajú slovami „vhodné pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov, od 7 rokov, do 12 rokov, od 12 rokov alebo od 15 rokov“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Marek Maďarič v. r.