542/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

542
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. januára 2009 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.
Dohoda nadobudne platnosť 1. januára 2010 v súlade s článkom 18.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a na Národnom bezpečnostnom úrade.