543/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

543
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. novembra 2010 sa skončí platnosť Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva podpísanej v Prahe a v Ulánbátare 9. júla 1984 (vyhláška č. 96/1985 Zb.) v súlade s článkom 17.
S vypovedaním zmluvy Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas uznesením č. 930 z 2. júla 2008.
Listinu o výpovedi prezident Slovenskej republiky podpísal 11. novembra 2009.