544/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

544
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. októbra 2009 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov v konaní o udelenie víza.
Dohoda nadobudla platnosť 1. decembra 2009 v súlade s článkom 5.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.