547/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.05.2010 do 31.12.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

547
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 10. decembra 2009,
ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 2 písm. l) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1)
Úseky diaľnic, ktoré možno užívať len po zaplatení úhrady, sa označujú dopravnými značkami „Diaľnica“ (IP 23a) a „Koniec diaľnice“ (IP 23b).
(2)
Úseky rýchlostných ciest, ktoré možno užívať len po zaplatení úhrady, sa označujú dopravnými značkami „Rýchlostná cesta“ (IP 22a) a „Koniec rýchlostnej cesty“ (IP 22b).
§ 2
(1)
Začiatok úsekov diaľnice, ktorý možno užívať bez zaplatenia úhrady, sa označuje dopravnou značkou „Koniec úhrady diaľničnou nálepkou“ (II 22b) umiestnenou pod dopravnou značkou „Diaľnica“ (IP 23a).
(2)
Začiatok úsekov rýchlostných ciest, ktorý možno užívať bez zaplatenia úhrady, sa označuje dopravnou značkou „Koniec úhrady diaľničnou nálepkou“ (II 22b) umiestnenou pod dopravnou značkou „Rýchlostná cesta“ (IP 22a).
§ 3
Nálepka určená pre motorové vozidlá a jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 t a nálepka určená pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2 za motorovými vozidlami kategórie M1, N1, MIG a NIG, ak celková hmotnost jazdnej súpravy je nad 3,5 t (dalej len „nálepka určená pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2“), je zložená z dvoch oddeliteľných častí. Prvá časť nálepky sa umiestňuje na motorovom vozidle. Druhú časť nálepky tvorí kontrolný kupón, ktorým sa vodič preukazuje pri kontrole.1)
§ 3a
(1)
Prvá časť nálepky určenej pre motorové vozidlá a jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 t sa nalepuje na vnútornú stranu predného skla motorového vozidla alebo prvého vozidla jazdnej súpravy tak, aby bola dobre viditeľná aj z vonkajšej prednej strany motorového vozidla. Na trojkolesových vozidlách, štvorkolkách a motocykloch s postranným vozíkom, ktoré nemajú predné sklo, sa prvá časť nálepky nalepuje na ich dobre viditeľnú, rovnú, čistú a nie ľahko vymeniteľnú časť spravidla v smere jazdy.
(2)
Na určené miesto na kontrolnom kupóne nálepky vpíše vodič motorového vozidla alebo prvého vozidla jazdnej súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 t evidenčné číslo motorového vozidla alebo evidenčné číslo prvého vozidla jazdnej súpravy. Tento údaj sa vpíše čitateľne tak, aby nebol bežným spôsobom odstrániteľný.
§ 3b
(1)
Prvá časť nálepky určenej pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2 sa nalepuje na vnútornú stranu predného skla prvého vozidla jazdnej súpravy s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t tak, aby bola dobre viditeľná aj z vonkajšej prednej strany motorového vozidla.
(2)
Na urcené miesto na kontrolnom kupóne nálepky určenej pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2 vpíše vodič prvého vozidla jazdnej súpravy s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t evidenčné číslo prípojného vozidla. Tento údaj sa vpíše čitateľne tak, aby nebol bežným spôsobom odstrániteľný.
§ 4
(1)
Na vonkajšej strane a vnútornej strane prvej časti nálepky sú vyobrazené:
a)
ochranná gilošová podtlač tvorená linkami, ktorej súčasťou je symbol diaľnice obsahujúci ochranný opakujúci sa mikrotext „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“,
b)
platnosť nálepky vyjadrená dvojicou slov „Ročná „Mesačná „Týždňová 1-year“ Month“ Week“,
c)
štátny znak Slovenskej republiky,
d)
rok platnosti nálepky,
e)
celková hmotnosť alebo rozpätie celkovej hmotnosti vozidla, pre ktoré nálepka platí, alebo označenie kategórie prípojného vozidla,
f)
ak ide o nálepku s platnosťou jeden mesiac alebo týždeň, rámček pozdĺž obvodu nálepky obsahujúci číslice na označenie dní (1-31) a číslice na označenie mesiacov (I-XII),
g)
identifikačný čiarový kód, v ktorom je zakódovaná séria a poradové číslo nálepky,
h)
ochranný hologram zapracovaný do obrazu nálepky, ktorý obsahuje
1.
opakujúci sa mikrotext „SLOVENSKÁ REPUBLIKA-SLOVAK REPUBLIC“,
2.
opakujúce sa kruhy, v ktorých sa strieda motív lipového listu a motív hviezd s kinetickým efektom.
(2)
Na kontrolnom kupóne sú vyobrazené
a)
miesto na vpísanie evidenčného čísla motorového vozidla alebo evidenčného čísla prípojného vozidla,
b)
platnosť nálepky vyjadrená dvojicou slov „Ročná „Mesačná „Týždňová 1-year“ Month“ Week“,
c)
rok platnosti nálepky,
d)
identifikačný čiarový kód, v ktorom je zakódovaná séria a poradové číslo nálepky.
(3)
Na podkladovej časti nálepky sú zobrazené
a)
logo a názov: Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Mlynské Nivy č. 45, Bratislava,
b)
IČO a IČ DPH,
c)
cena nálepky vrátane dane z pridanej hodnoty a suma dane z pridanej hodnoty,
d)
platnosť nálepky,
e)
štandardný čiarový kód EAN 13,
f)
dátum predaja.
(4)
Nálepka obsahuje ochrannú perforáciu proti jej prelepovaniu v tvare hviezdice s lúčmi vedúcimi do rohov nálepky.
(5)
Vzor nálepky určenej pre motorové vozidlá a jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 t s ročnou platnosťou a vzor textu na papierovej podložke nálepky sú uvedené v prílohe č. 1.
(6)
Vzor nálepky určenej pre motorové vozidlá a jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 t s mesačnou platnosťou a vzor textu na papierovej podložke nálepky sú uvedené v prílohe č. 2.
(7)
Vzor nálepky určenej pre motorové vozidlá a jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 t s týždennou platnosťou a vzor textu na papierovej podložke nálepky sú uvedené v prílohe č. 3.
(8)
Vzor nálepky určenej pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2 s mesačnou platnosťou a vzor textu na papierovej podložke nálepky sú uvedené v prílohe č. 4.
(9)
Vzor nálepky určenej pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2 s týždennou platnosťou a vzor textu na papierovej podložke nálepky sú uvedené v prílohe č. 5.
§ 5
(1)
Nálepka má tvar obdĺžnika s rozmermi 68 × 62 mm.
(2)
Prvá časť nálepky má tvar obdĺžnika s rozmermi 48 × 62 mm.
(3)
Kontrolný kupón má tvar obdĺžnika s rozmermi 68 × 62 mm.
§ 6
(1)
Farba podkladu a všetkých vyobrazených textov nálepky s ročnou, mesačnou a týždňovou platnosťou je rovnaká.
(3)
Farba identifikačného čiarového kódu označujúceho sériu nálepky a farba poradového čísla nálepky je na všetkých druhoch nálepiek čierna.
§ 7
(1)
Nálepka s ročnou platnosťou je platná v čase vyznačenom na zadnej strane nálepky.
(2)
Nálepka s mesačnou platnosťou je platná 30 dní vrátane dňa označenia a s týždňovou platnosťou je platná 7 dní vrátane dňa označenia.
(3)
Začiatok mesačnej a týždňovej platnosti nálepky predajca vyznačuje pri predaji predierovaním príslušného dátumu podľa požiadavky kupujúceho.
(4)
Ak bola nálepka s mesačnou platnosťou alebo s týždňovou platnosťou zakúpená v decembri, táto nálepka platí aj v januári nasledujúceho roka, a to do konca jej vyznačenej platnosti.
§ 8
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 734/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení vyhlášky č. 645/2005 Z. z., vyhlášky č. 662/2006 Z. z., vyhlášky č. 603/2007 Z. z. a vyhlášky č. 512/2008 Z. z.
§ 9
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Ľubomír Vážny v. r.
Príloha č.1 k vyhláške č. 547/2009 Z. z.
VZORY NÁLEPIEK s ročnou dobou platnosti
Obrázok 01
VZORY TEXTOV NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPIEK s ročnou dobou platnosti
Obrázok 02
Príloha č. 2 k vyhláške č. 547/2009 Z. z.
VZORY NÁLEPIEK s mesačnou dobou platnosti
Obrázok 03
VZORY TEXTOV NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPIEK s mesačnou dobou platnosti
Obrázok 04
Príloha č. 3 k vyhláške č. 547/2009 Z. z.
VZORY NÁLEPIEK s týždňovou dobou platnosti