55/2009 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

55
ZÁKON
zo 17. februára 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2008 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 172/2008 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „otvorenie novej prevádzkarne,“.
2.
V § 3 ods. 1 písmená e) a f) znejú:
„e)
na obchodné aktivity odberateľa alebo na obchodné aktivity inej osoby zamerané na podporu predaja odberateľa,
f)
za umiestnenie jeho tovaru na určitom mieste v prevádzkarni odberateľa vrátane umiestnenia tovaru dodávateľa na exponovanom mieste v prevádzkarni odberateľa na žiadosť dodávateľa; exponovaným miestom v prevádzkarni odberateľa je odberateľom vymedzená časť jeho prevádzkarne určená na ukladanie tovaru, ktorá nesmie presiahnuť 5 % z celkovej úložnej plochy prevádzkarne odberateľa, alebo“.
3.
V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
na otvorenie novej prevádzkarne odberateľa.“.
4.
V § 3 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Neprimeranou podmienkou v obchodnom vzťahu je peňažné plnenie dodávateľa za služby, ktoré neboli poskytnuté.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
5.
V § 3 ods. 5 písmeno d) znie:
„d)
určenie dlhšej lehoty na splnenie peňažného záväzku ako 30 dní odo dňa doručenia faktúry za dodané potraviny,2)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
§ 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.“.
6.
V § 5 ods. 1 písm. a) sa slová „je potravinársky výrobok“ nahrádzajú slovami „sú potraviny“.
7.
V § 5 ods. 1 písm. b) sa slová „je nepotravinársky výrobok“ nahrádzajú slovami „nie sú potraviny“.
8.
V § 6 ods. 1 písm. a) sa slová „5 mil. Sk (150 000 eur)“ nahrádzajú slovami „150 000 eur“.
9.
V § 6 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 3 ods. 4 do 10 mil. Sk (300 000 eur)“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 4 a 5 do 300 000 eur“.
10.
V § 6 ods. 2 sa slová „50 tis. Sk (1 500 eur)“ nahrádzajú slovami „1 500 eur“.
11.
V § 6 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Pokutu podľa odseku 2 je Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky alebo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky oprávnené uložiť aj opakovane, a to až do výšky stonásobku pokuty uloženej podľa odseku 2.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.
12.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2009
Účastníci obchodných vzťahov sú povinní do 31. mája 2009 uviesť zmluvy uzavreté pred 1. aprílom 2009 do súladu s ustanoveniami tohto zákona účinnými od 1. apríla 2009.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.