550/2009 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

550
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. decembra 2009,
ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 113 ods. 1 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Štátnemu zamestnancovi patrí od 1. januára 2010 platová tarifa uvedená v prílohe.
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Robert Fico v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 550/2009 Z. z.
PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV (v eurách mesačne)
Platová trieda Platová tarifa
1. 322,50
2. 348,00
3. 377,00
4. 411,00
5. 490,00
6. 520,50
7. 588,50
8. 631,50
9. 719,50
10. 820,50
11. 935,50