551/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

551
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2009,
ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2010
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 64 ods. 7 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Dôchodková hodnota v roku 2010 je 9,2246 eura.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Viera Tomanová v. r.