555/2009 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

555
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
opatrenie z 9. decembra 2009 č. MF/24241/2009-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 639/2007 Z. z.) v znení opatrenia č. MF/25189/2008-311 (oznámenie č. 627/2008 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/2009 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke www.finance.gov.sk.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 639/2007 Z. z.) v znení opatrenia č. MF/25189/2008-311 (oznámenie č. 627/2008 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Ak majú byť obsahom účtovnej závierky utajované skutočnosti podľa osobitného predpisu3a), uvádzajú sa v účtovnej závierke príslušné údaje tak, aby nedošlo k porušeniu ustanovení osobitného predpisu3a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
Za § 4a sa vkladá § 4b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2010
Podľa ustanovení účinných od 1. januára 2010 sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie roku 2009.“.
3.
Príloha č.1 sa nahrádza prílohou k tomuto opatreniu.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Ján Počiatek, v. r.
minister financií
Príloha k opatreniu č. MF/24241/2009-31
VZOR – SÚVAHA
Vysvetlivky na vyplňovanie súvahy
1. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
2. Účtovný výkaz sa vyplňuje v celých eurách.
3. Ak je v riadku súvahy účet označený písmenom "AÚ" za číslom účtu, ide o analytický účet.
4. Za znamienkom mínus (-) sú v súvahe uvedené čísla účtov, ktoré sa uvádzajú v stĺpci 2.
5. Suma položky súvahy v riadku 001 v stĺpcoch 3 a 4 sa rovná sume položky súvahy v riadku 115 v stĺpcoch 5 a 6.
6. Položky súvahy v nulovej hodnote za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa nevypĺňajú.
7. V stĺpcoch 4 a 6 súvahy účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa nevykazujú žiadne údaje.
8. V bežnom účtovnom období v stĺpci 1 (brutto) sa vykazujú položky strany aktív, v ktorých nie sú zahrnuté oprávky a opravné položky vytvorené k jednotlivým položkám aktív súvahy za bežné účtovné obdobie, ktoré sa vykazujú v stĺpci 2 (korekcia). V stĺpci 3 (netto) sa vykazuje rozdiel medzi stĺpcami 1 a 2. V stĺpci 4 (netto) sa vykazujú položky aktív za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.
9. V stĺpci 5 sa vykazujú jednotlivé položky pasív za bežné účtovné obdobie a v stĺpci 6 sa vykazujú jednotlivé položky pasív za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.
Použité skratky
r. – riadok
AÚ – analytický účet
IČO – identifikačné číslo organizácie
PSČ – poštové smerové číslo